International fred og konfliktløsning -set i et psykologisk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International fred og konfliktløsning -set i et psykologisk perspektiv"

Transkript

1 International fred og konfliktløsning -set i et psykologisk perspektiv Cecilie Bille-Brahe Raahauge Iben Kold Thomsen Isabel Bramsen Rea Louise Tjoa Algreen Vibeke Førrisdahl Vejleder: Bettina Hjortholt Psykologi Bachelor modul Forårssemester 2010 Roskilde Universitet tegn: normalsider: 96,1

2 ABSTRACT Med dette projekt er vi gået i dybden med international konfliktløsning, set ud fra henholdsvis et socialpsykologisk, et psykodynamisk og et socialkonstruktionistisk perspektiv. I vores analyse af de tre perspektiver har vi taget udgangspunkt i 1) konfliktforståelse, 2) konfliktløsningsmetode og 3) løsningspotentiale. I konflikt forståelse har fokus været på identitet og fjendebilleder som to psykologiske fænomener, der inden for de tre perspektiver, er centrale for forståelsen og løsningen af konflikter. I forhold til løsningsmetoder har vi fokuseret på tredjepartsinter-vention og dialog. I diskussionen kommer vi frem til, at de tre perspektiver kan supplere hinanden i det vi kalder situationel konfliktløsning som vi illustrerer i en fusionsmodel. Projektet afsluttes med en kritisk diskussion af vores tilgang, en konklusion samt en perspektivering til konflikten i Israel-Palæstina i en større kontekst. RESUMÉ In this project we have elaborated conflict resolution in an international level, from a social psychology, a psychodynamic and a social constructionist perspective. In our analysis of the three perspectives we have focused on 1) conflict understanding, 2) conflict resolution method and 3) resolving potential. In conflict understanding focus has been on identity and concept of the enemy as two psychological phenomenon s which in all perspectives are central for the understanding and resolution of conflicts. In solution methods, we have focused in on third party intervention and dialogue. In the discussion we concluded that the three perspectives can supplement one another in what we call a "situational conflict resolution" which we illustrate a fusion model. The project ends with a critical discussion of our approach, a conclusion and putting the conflict in Israel-Palestine in a larger perspective. 1

3 LITTERATURLISTE ABSTRACT 1 RESUMÉ 1 1. MOTIVATION OG INDLEDNING PROBLEMFORMULERING FREMGANGSMÅDE FORFORSTÅELSE INTRODUKTION TIL FELTET 8 2. INTRODUKTION TIL RAPPORTEN INTRODUKTION AF HOVEDTEORETIKERNE HERBERT C. KELMAN VAMIK D. VOLKAN KENNETH J. GERGEN GERALD D. MONK JOHN WINSLADE DE TRE PERSPEKTIVER DET SOCIALPSYKOLOGISKE PERSPEKTIV DET PSYKODYNAMISKE PERSPEKTIV DET SOCIALKONSTRUKTIONISTISKE PERSPEKTIV TREKANTMODELLEN VIDENSKABSTEORETISK FUNDAMENT DET SOCIALPSYKOLOGISKE PERSPEKTIV DET PSYKODYNAMISKE PERSPEKTIV DET SOCIALKONSTRUKTIONISTISKE PERSPEKTIV KONFLIKTEKSEMPLET ISRAEL-PALÆSTINA ANALYSEMETODE KONFLIKTFORSTÅELSE DET SOCIALPSYKOLOGISKE PERSPEKTIV DET PSYKODYNAMISKE PERSPEKTIV DET SOCIALKONSTRUKTIONISTISKE PERSPEKTIV IDENTITET DET SOCIALPSYKOLOGISKE PERSPEKTIV DET PSYKODYNAMISKE PERSPEKTIV DET SOCIALKONSTRUKTIONISTISKE PERSPEKTIV FJENDEBILLEDER DET SOCIALPSYKOLOGISKE PERSPEKTIV 57 2

4 5.5.2 DET PSYKODYNAMISKE PERSPEKTIV DET SOCIALKONSTRUKTIONISTISKE PERSPEKTIV OPSUMMERING KONFLIKTLØSNINGSMETODE DET SOCIALPSYKOLOGISKE PERSPEKTIV DET PSYKODYNAMISKE PERSPEKTIV DEN SOCIALKONSTRUKTIONISTISKE LØSNINGSMETODE TREDJE PART DET SOCIALPSYKOLOGISKE PERSPEKTIV DET PSYKODYNAMISKE PERSPEKTIV DET SOCIALKONSTRUKTIONISTISKE PERSPEKTIV OPSUMMERING DIALOG DET SOCIALPSYKOLOGISKE PERSPEKTIV PSYKODYNAMISK PERSPEKTIV DET SOCIALKONSTRUKTIONISTISKE PERSPEKTIV OPSUMMERING LØSNINGSPOTENTIALE DET SOCIALPSYKOLOGISKE PERSPEKTIV ANERKENDELSE FORANDRINGSPOTENTIALE DET PSYKODYNAMISKE PERSPEKTIV ANERKENDELSE FORANDRINGSPOTENTIALE DET SOCIALKONSTRUKTIONISTISKE PERSPEKTIV ANERKENDELSE FORANDRINGSPOTENTIALE OPSUMMERING DISKUSSION TEORETISK DISKUSSION DET SOCIALPSYKOLOGISKE OG PSYKODYNAMISKE PERSPEKTIV DET SOCIALKONSTRUKTIONISTISKE OG PSYKODYNAMISKE PERSPEKTIV DET SOCIALKONSTRUKTIONISTISKE OG SOCIALPSYKOLOGISKE PERSPEKTIV LØSNING ELLER TRANSFORMATION? IDENTITET OPSUMMERING DE TRE PERSPEKTIVER I PRAKSIS LÆREREN SOM MÆGLER OPBYGGELSEN AF TO NYE NARRATIVER GENNEM DIALOG 110 3

5 9.3 OPSUMMERING DISKUSSION OG KRITIK SITUATIONEL KONFLIKTLØSNING FORSKELLIGE PERSPEKTIVER FUSIONSMODELLEN KONFLIKTLØSNING SOM EN KULTUREL PRAKSIS TREDJEPARTENS ROLLE LYTNING I ET MULTIPERSPEKTIV OPSUMMERING KRITIK AF TILGANGEN SITUATIONEL KONFLIKTLØSNING DIALOG ASYMMETRISKE MAGTFORHOLD TREDJEPART FOKUS PÅ NARRATIVER IDENTITET OG FJENDEBILLEDER OPSUMMERING KONKLUSION KONFLIKTFORSTÅELSE KONFLIKTLØSNING OG POTENTIALE SITUATIONEL KONFLIKTLØSNING PERSPEKTIVERING EN MALAYSISK OMVEJ 136 LITTERATURLISTE 140 WEBSIDER 144 BILAG 4

6 1. MOTIVATION OG INDLEDNING Det tyvendeårhundrede skulle efter sigende have været det mest voldelige hidtil historisk set. En rapport fra Carnegie Commission 1 om forebyggelse af dødbringende konflikter (1997) viser, at over 100 millioner mennesker døde igennem det tyvendeårhundrede på grund af konflikter, og gennem de sidste tyve år er omkring krige blevet udkæmpet hvert år (Hauss 2001: 4). Samtidig med at antallet af krige er steget, er antallet af civile tab fulgt med. I en rapport fra The International Committee of the Red Cross 2 står der: The [most] fundamental shift in the character of war is illustrated by a stark statistic: in World War I, nine soldiers were killed for every civilian life lost. In today s wars, it is estimated that 10 civilians die for every soldier or fighter killed in battle. (Hauss 2001: 4). Vi kender alle til krig, men herhjemme, ligesom i det meste af Vesten, forholder vi os mest til det på afstand, og vores generation er vokset op i en verden, hvor vi ikke har skullet forholde os til krig i et førstehåndsperspektiv. Samtidig bliver verden stadig mere globaliseret, jordens befolkningstal er støt stigende og klimaproblemerne peger mod fremtidsudsigter, der er præget af klimaflygtninge, ressourcestridigheder og andre nye udfordringer for det globale samfund. I forlængelse af dette påpeger den socialkonstruktionistiske psykolog Kenneth Gergen (1935-) at hovedudfordringen i det 21. århundrede er spørgsmålet om, hvordan det kan lykkes os at leve sammen. (Gergen 2010:153). Dette indebærer bl.a., at vi på verdensplan formår at håndtere 1 Carnegie Commision blev etableret i 1994, for at gøre noget ved den trussel som vold mellem grupper er for verdensfreden. Ønsker dertil at fremme udviklingen af nye ideer til forebyggelse og løsning af voldelige konflikter. 2 International Committee of the Red Cross. People on War: General Report, 1999a 5

7 nogle af de konflikter, der uværgeligt opstår, når forskellige kulturer mødes, og ressourcerne svinder ind. Men hvilke metoder skal man tage i brug for at løse internationale konflikter? Der er udviklet og udvikles stadig utallige teorier om, hvordan man kan forebygge og løse konflikter både på det interpersonelle og det internationale niveau, og det er særligt det samfundsvidenskabelige felt, der har bidraget med analysemetoder og forståelsesrammer. I UNESCO s charter fra 1945 står der følgende: Since war begins in the minds of men, it is in the minds of men that defences of peace must be constructed 3. Taget dette statement i betragtning, synes det nærliggende ligeledes at inddrage psykologien som en vinkel til at forstå nogle af de processer, der knytter sig til fred og konfliktløsning. Noget af det vi i gruppen finder interessant er, om det overhovedet er muligt at løse internationale konflikt qua deres kompleksitet. Her er der ofte mange komponenter i spil; det være sig historiske narrativer, frygt, religion, behov, kulturelle forskelle, identitet, fjendebilleder; listen er lang! En af de konflikter, der forekommer særlig uløselig og kompleks, er Israel-Palæstina konflikten. Udover at være den nutidige længst varende konflikt, involverer denne også et uhørt antal andre nationer og interesser. Nogen siger sågar, at konflikten på Nørrebro er linket til de stridigheder, der udfolder sig i mellemøsten. 4 Her er altså virkelig noget på spil. Særligt Israel- Palæstina-konflikten har vagt vores interesse, da flere i gruppen har besøgt stedet, eller skrevet projekter, der har omhandlet sider af konflikten eller fredsarbejdet. Fred og konfliktpsykologien er imidlertid ikke en særlig dominerende del af den psykologiske videnskab, og en stor del af materialet herom efterlyser mere forskning og teoriudvikling på området (Øberg 2005: 989ff). Vi synes derfor, det kunne være etode 6

8 interessant at dykke ned i feltet og undersøge, hvordan psykologien kan bidrage til at løse internationale konflikter. Med dette projekt ønsker vi at gå i dybden med konfliktløsning på et internationalt plan, set ud fra et socialpyskologisk, et psykodynamisk og et socialkonstruktionistisk perspektiv. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i 1) konfliktforståelse, 2) konfliktløsningsmetode og 3) konfliktløsningspotentiale. Samtidig ønsker vi at undersøge, hvordan de tre perspektiver kan supplere hinanden. Vi antager hermed, at umiddelbart forskellige, og på flere områder modstridende, teorier godt kan supplere hinanden, fordi de belyser forskellige dimensioner af et givent fænomen uden hermed nødvendigvis at udelukke hinanden. Vores indgangsvinkel til international konfliktløsning er derfor eklektisk. Således lyder vores problemformulering: 1.1 Problemformulering Hvordan mener psykologiske teoretikere inden for henholdsvis et socialpsykologisk, et psykodynamisk og et socialkonstruktionistisk perspektiv at kunne forstå og løse en international konflikt, og hvordan kan de tre perspektiver supplere hinanden? 1.2 Fremgangsmåde I dette afsnit ønsker vi at gøre rede for strukturen i opgaven og sætte læseren ind i de overvejelser, vi har gjort os omkring den måde, vi er gået til værks med projektet. Dette afsnit efterfølges af vores forforståelse og dernæst en introduktion til fred- og konfliktløsningsfeltet. Den måde hvorpå vi behandler de tre perspektiver er gennem en fokusering på deres syn på konfliktforståelse, løsningsmetode 5 og løsningspotentiale, og denne tilgang har vi valgt at kalde F-M-P-modellen. Analysen indeholder et 5 Når vi benytter begrebet løsningsmetode, mener vi ikke, at teoretikerne kun opererer med én løsningsmetode. Begrebet dækker over de praktiske retningslinjer, man kan benytte i konfliktløsning. 7

9 afsnit om konfliktforståelse, løsningsmetode og løsningspotentiale. Herefter følger en teoretiske diskussion, der indeholder en kritik af hovedteoretikerne. Dernæst inddrages et praktisk eksempel på konfliktarbejde i Israel-Palæstina. Eksemplet efterfølges af afsnittet situationel konfliktløsning. Her vil vi præsentere en model, der illustrerer hvordan perspektiverne kan supplere hinanden. Til sidst har vi en kritisk refleksion over tilgangen. Rapporten afsluttes med en konklusion og perspektivering. 1.3 Forforståelse Eftersom projektet skrives inden for en psykologisk ramme, tages der udgangspunkt i psykologiske processer, der belyser aftrapningsdimensionen inden for konfliktbegrebet. Dermed afskriver vi ikke juridiske, militære, økonomiske og andre makropolitiske dimensioner af konfliktbegrebet, men forstår den psykologiske dimension som tilstedeværende i og forudgående for makropolitiske beslutningsprocesser. Når vi undersøger konfliktaftrapning, løsningsmodeller ud fra vores teoretiske platforme, er det således ud fra en forståelse af, at psykosociale processer er tilstedeværende på både mikro, civilt niveau og på makro, politisk niveau. Hermed ikke sagt at konflikten kan reduceres til en række psykosociale processer, men må i en større mere omfangsrig forskningskontekst også undersøges ud fra geopolitiske og økonomiske spørgsmål, der kan supplere en psykosocial indgangsvinkel. Dette ligger dog uden for dette projekts størrelsesramme. 1.4 Introduktion til feltet Konfliktløsningsfeltet fremstår som et fagligt noget mudret forskningsområde, der er varetaget af en blandet skare af praktikere samt teoretiker fra en bred vifte af fagområder. Megen af den eksisterende konfliktlitteratur baserer sig på en eklektisk tilgang, hvor forfatterne spreder sig ud over og trækker på en lang række faglige områder, som eksempelvis, psykologi, geopolitik, jura og historie. 8

10 For at placere det psykologiske bidrag inden for de mest potente bidrag til konfliktforskningen, vil vi i det følgende redegøre for de mest udbredte teoretikere, der figurerer inden for den skandinaviske scene, her bruger vi Johan Galtung, Jan Øberg, Vibeke Vindeløv og Else Hammerich, og samtidig vil vi præsentere én af de ældre teoretikere uden for Skandinavien, William Zartman. Alle kilderne vil blive præsenteret i deres kontekst. Inden for det konfliktteoretiske felt sondres der mellem negativ og positiv fred: Negative peace simply denotes the absence of war. It is a condition in which no active, organized military violence is taking place." (Barash & Webel 2002: 6). Hvorimod positiv fred indebærer mere, end blot udeblivelsen af krig og militær indblanding: "It refers to a social condition in which exploitation is minimized or eliminated, and in which there is neither overt violence nor the more subtle phenomenon of underlying structural violence." (Barash & Webel 2002: 6). Der er sjældent én forklaring på, hvorfor en konflikt bryder ud, og ofte er parterne selv uenige om, hvad der udløste den. De hyppigste forklaringer er dog ifølge Gorm Rye Olsen 6 kamp om ressourcer, etniske og religiøse uoverensstemmelser, sociale spændinger som kan følge af markedsændringer eller ekstern økonomisk, politisk eller militær indblanding. Derudover kan udvikling og forandringsprocesser skabe konflikter, især hvis der i samfundet er en svag national- og fællesskabsfølelse (Olsen 1995: 5). Konfliktløsning bliver traditionelt delt op i peacekeeping, peacemaking og peacebulding. De fredsrelaterede termer er defineret i forhold til FN Pagten anno Gorm Rye Olsen, Dr.scient.pol. og institutleder af Institut for Samfund og Globalisering på RUC, har arbejdet med udviklingsarbejdet i årtier, herunder arbejdet med konflikter. Kilde: 7 9

11 Ifølge konfliktforsker William Zartman 8 ligger forskellen i tidspunktet for konfliktløsningen. (Zartman & Rasmussen 1997: 11). Der skelnes mellem, hvorvidt der fokuseres på en proaktiv/opbyggende indsats for retfærdighed og reducering af strukturel vold 9 (peacebuilding), en indsats der vedligeholder freden (peacekeeping), og til sidst en tilgang, hvor man træder ind i en igangværende konflikt og bestræber sig på at løse den (peacemaking). Sidstnævnte har fokus på arbejdet med direkte vold og eventuelle militære indgreb. Samtidig med at man arbejder med sondringen mellem peace- building, keeping og making, opererer man også med, på hvilket niveau i samfundet man skal sætte ind med disse tilgange. "Track One consists of the mediation, negotiations, and other official exchanges between governmental reprentatives." (Zartman & Rasmussen 1997: 60), hvorimod Track two, også kendt som Unofficial Actors, "perform a range of supplemental or parallel functions to help improve relationships at various levels and among different individuals." (Zartman & Rasmussen 1997: 43). Track One indsatser opererer altså på det strukturelle og politiske niveau, hvor Track Two i stedet sætter ind på befolkningsniveauet og har fokus på konflikters hverdagsindflydelse på befolkningsgrupperne, hvor uopfyldte menneskelige behov giver anledning til had og fortvivlelse, der kendetegner konflikters eskalering (Zartman & Rasmussen1997:44). Vores projekt placerer sig inden for Track two. 8 I. William Zartman er professor i international organisering og konfliktløsning, og er et internationalt udbredt navn inden for konflikt og fredsforskning. Zartman er blandt andet direktør for African Studies and Conflict Resolution programs på Johns Hopkins University s School of Advanced International Studies, og samtidig er han en fremtrædende forsker på konfliktløsningsområdet. (Zartman & Rasmussen 1997:viii). 9 Strukturel vold og direkte vold er to begreber inden for fredsforskningen fremsat af Johan Galtung. Strukturel vold henviser til en ikke-personlig vold, der langsomt fratager folk de basale nødvendigheder. Direkte vold henviser til begivenheder som direkte skader eller dræber individer. Kilde: _vold 10

12 Vibeke Vindeløv 10 (1950-) er aktiv i og underviser i konfliktmægling. I bogen Konflikt & Forsoning (1999) argumenterer hun for, at reaktioner på konflikter varierer fra konflikt til konflikt; man kan fornægte at konflikten eksisterer, vende den anden kind til, undskylde, eller man kan svare igen fra samme skuffe. Alle undvigemanøvrer anvendes ved konflikter på alle niveauer fra nabostridigheder til internationale konflikter, og disse reaktioner kan til en vis grænse være både nødvendige og hensigtsmæssige, når blot de ikke er vedvarende og bliver destruktive for parterne (Broen og Vindeløv 1999: 62ff). Danmarks eneste egentlige freds- og fremtidsforsker, Jan Øberg 11, har forfattet det meste af den litteratur omkring fred og konflikt, der findes på dansk. Han citeres både i psykologiske, sociologiske og politiske sammenhænge, ligesom han også ofte spørges til råds i medierne. Øberg er hovedsageligt inspireret af den norske fredsforsker Johan Galtung 12 (1930-). Hans konflikttrekant kan her inddrages til at forklare, hvorfor konflikter både kan være ødelæggende og skabende. Galtung arbejder med tre områder i hans konflikttrekant, henholdsvis Contradiction (uover-ensstemmesle), Attitude (holdning) og Behavior (adfærd). Øverst placeret er contradiction, som refererer til den sag, parterne er uenige om. Ifølge Galtung udfolder uoverensstemmelserne i en destruktiv konflikt sig i form af vrede, afmagt og mistro (Attitudes), som oftest leder videre til en adfærd (Behavior). Denne kan komme til udtryk både som fysisk eller verbal vold (Hammerich & Frydensberg 2006: 13). 10 Vibeke Vindeløv er dansk dr.jur. og psykoterapeut. Docent ved Det Retsvidenskabelige Institut B, Københavns Universitet. Hun er tilknyttet Center for Konfliktløsning i København. 11 Øberg: Ph.d. i sociologi. Øberg er tidligere leder af Lund University Peace Research Institute (LUPRI) og tidligere generalsekretær for Den Danske Fredsfond i København. Medstifter og leder siden 1986 af TFF, Den Transnationale Stiftelse for Freds- og fremtidsforskning, i Lund i Sverige. 12 Johan Galtung er norsk samfundsforsker og professor med speciale i freds- og konfliktløsning. Han anses for at være en af de førende pionerer indenfor området. Oprindeligt er han uddannet sociolog og matematiker. 11

13 Contradiction (Uoverensstemmelse) Attitude (Holdning) Behavior (Adfærd) Figur 1. Galtungs Konflikttrekant Videre påpeger Galtung, at når en konflikt udvikler sig destruktivt, bliver den oprindelige uoverensstemmelse sat til side til fordel for metakonflikten, hvor det drejer sig om at vinde over eller skade modparten. Den egentlige uoverensstemmelse negligeres, og der skabes i værste tilfælde yderligere fjendtlighed, så trekanten bliver til en ond spiral, som er svær at komme ud af. Hvis trekanten skal symbolisere en fredelig konflikt, så er adfærden ikke voldelig, holdningen er empatisk og uoverensstemmelsen er kreativ (Galtung 1996: 70ff). Trekantmodellen ligger op til, at man griber konflikten an ved roden; ved contradiction og ikke starter ved adfærden, som ellers oftest vil være der, man logisk vil sætte ind først (Galtung & Tschudi 2001: 3). 12

14 2. Introduktion til rapporten Vi vil i det følgende afsnit introducere vores hovedteoretikere og derefter skitsere, hvordan vi definerer de tre perspektiver, som vi har valgt at bygge vores opgave op omkring. Disse perspektiver vil derefter blive præsenteret og illustreret i en model, hvor deres forskellige fokusområder tydeliggøres. I forlængelse heraf vil vi se på teoretikernes videnskabsteoretiske fundament. 2.1 Introduktion af hovedteoretikerne De forskellige hovedteoretikere, vi har valgt, har stort set alle en praktisk dimension integreret i deres forskning. Dvs. deres konfliktforståelse samt løsningsteknikker er ikke blot empirisk forankrede, men også forankrede i en bestemt kontekst 13. Denne kontekstforankring implicerer en nuancering af deres respektive teknikker samt begreber og en fælles underforstået præmis om konfliktfænomenets uendelige kompleksitet og partikularitet. Det fører imidlertid også visse implikationer med sig i henhold til brugen af vores valgte hovedteoretikeres teoretiske begreber, idet deres kontekstualitet ikke uden videre muliggør en overførelse til den valgte kontekst, vi ønsker at perspektivere dem i forhold til. Imidlertid er vores ærinde med dette projekt ikke at skabe en universal model, der kan trækkes ned over en vilkårlig konflikt, men tværtimod at samle og præsentere en række perspektiver samt løsningsgreb, der kan tjene som udgangspunkt for videre studier af specifikke konflikter 13 Eksempelvis har Vamik Volkan beskæftiget sig med den etniske konflikt på Cypern og Herbert Kelman har sin praksis forankret i workshopmodeller. Nævnte teoretikere introduceres senere i projektrapporten. 13

15 2.1.1 Herbert C. Kelman Til at belyse, hvad vi har valgt at benævne, det socialpsykologiske perspektiv, vil vi bruge professor i psykologi ved Harvard University, Herbert C. Kelman (1927-) som vores hovedteoretiker. Kelman er født i Wien, nu bosiddende i USA, hvor han også skrev ph.d. i socialpsykologi på Yale University i Han var stiftende direktør ( ) af programmet International Conflict Analysis and Resolution på Weatherhead Center for International Affairs 14. Han har endvidere tidligere været tilknyttet forskningscentret for konfliktløsning ved University of Michigan ( ). Det teoretiske fokus for Kelmans arbejde har gennem hele hans karriere været social indflydelse og holdningsændring. Han lægger vægt på sondringen mellem de forskellige processer for indflydelse og på forholdet mellem indsats for holdningsændring. 15 Kelmans definition af socialpsykologien lyder således: Social psychology which is a sub-field of psychology as well as sociology - is concerned with the intersection between individual behavior and societal-institutional processes. It follows from this concern that the primary focus for social psychological analysis is social interaction, which is, par excellence, the area in which individual and institutional processes intersect. Social interaction is thus the level of analysis that most purely and most distinctly social-psychological. 16 De sidste 25 år har Kelman været formand for Harvards Mellemøstseminarer 17. Han er oprindeligt inspireret af John Burton 18, som startede de første problem-solving workshops i et internationalt regi i slutningen af 60 erne. Disse workshops havde til 14 og og 18 John Wear Burton australsk diplomat der udviklede den innovative workshop tilgang. 14

16 formål at: ( ) demonstrate that conflicting parties in international settings could learn to employ concepts and methods of cooperative problem solving to most effectively resolve their conflicts. (Rothman1998: 221). Gennem disse workshops forsøgte man at teste forskellige hypoteser, omkring hvordan man kunne få parterne i en konflikt til at engagere sig mere i selve konfliktløsningen ved hjælp af fokus på alternative og kreative løsningsmetoder (Ibid.: 222). Kelman har været en af de største fortalere for denne tilgang, hvor han blandt andet har udviklet interaktive problemløsende workshops (IPS): en uofficiel tredjeparttilgang til løsning af internationale og etniske konflikter, der er forankret i social-psykologiske principper. 19 I en periode fra 70 erne indtil 2003 har Kelman arbejdet intenst med Israel- Palæstina konflikten gennem de nævnte problem-solving workshops, hvilket, ifølge ham selv, spillede en afgørende rolle for fredsaftalen i Oslo (Ibid.: 223) Vamık D. Volkan Det psykodynamiske perspektiv vil tage udgangspunkt i Dr. Vamık D. Volkans (1932- ) psykoanalytiske tilgang. Volkan er født på Cypern og er nu bosiddende i USA. Han lægger sig i arven efter Erik H. Erikson 20, som uddannet psykoanalytiker, og fungerer til dagligt som professor ved institut for psykiatri ved University of Virginia. 21 Volkan er præsident for the International Society of Political Psychology (ISPP), som er et samarbejde mellem flere discipliner som psykologi, sociologi, psykiatri, politik, antropologi og historie 22. I 1987 grundlagde Volkan The Center for the Study of Mind and Human Interaction (CSMHI) 23. Volkan har siden 1989 siddet med som Erik Homburger Erikson dansk/tysk/amerikansk personlighedspsykolog, kendt for sin teori om menneskets sociale udvikling, studerede psykoanalyse ved Anna Freud Ibid. 23 Ibid. 15

17 medlem af the Carter Center s International Negotiation Network (INN), som har til formål at løse internationale konflikter igennem fredelige metoder. 24 Volkan har som hovedfokus beskæftiget sig med store grupper, hvilke han definerer som en mængde af op til millioner individer, hvis gruppe-identitet er etnisk, nationalt, religiøst eller ideologisk betinget, og som derigennem deler en følelse af at have noget fælles (Volkan 2006: 15). Omdrejningspunktet i Volkans studier har været at undersøge, hvordan grupper reagerer, når de deler samme kollektive identitet (Ibid.: 24). Volkan var fra 1979 til 1986 en del af en uofficiel komité som søgte at mægle mellem de palæstinensiske arabere og israelerne. Sidenhen har han i mange år ledt grupper af mæglere, med forskellige faglige baggrunde, til i fællesskab at løse konflikter rundt omkring i verden og har været med til at udvikle en psykoanalytisk inspireret konfliktløsningsmodel 25. Volkan blev i 2005 nomineret til Nobels fredspris for hans arbejde med konflikt løsning Kenneth J. Gergen Den amerikanske psykolog Kenneth J. Gergen er født i Gergen har sin B.A. fra Yale Universitet i 1957 og Ph.d. fra Duke Universitet i Han ses som en af de ledende figurer i udviklingen af socialkonstruktionismen som en selvstændig videnskabelig retning, hvorfor vi vil bruge ham som en af vores hovedteoretikere i det socialkonstruktionistiske perspektiv. I dag fungerer han som professor ved institut for psykologi ved Swarthmore College i USA, og samtidig er han leder af Taos Institut- 24 Ibid. 25 The Three Model som vil blive gennemgået senere i projektet

18 tet 27. Han forelæser i hele verden om f.eks. samfundskultur, selvet i kulturen, teknologi, civilsamfundet, organisationsforandringer og nye udviklinger i terapi. Gergen har offentliggjort over 300 artikler i tidsskrifter, magasiner og bøger og har endvidere modtaget adskillige forskningsstipendier til at fremme videnskaben. (Gergen 2010: omslag). Vi bruger Gergen til at skitsere de store penselstrøg inden for socialkonstruktionismen og trækker på hans basale forståelse af, at man ikke kan skille individ og samfund. Han siger bl.a.: Det, vi betragter som verden, afhænger i høj grad af, hvilke tilgang vi har, og vores tilgang afhænger af de sociale relationer, vi er en del af. (Gergen 2010: 13). Han tillægger altså relationer, mennesker imellem, en enorm betydning. Samtidig er sproget for Gergen, og de fleste konstruktionister, bundet i relationerne, og relationerne er videre forbundet i bredere praksismønstre (Gergen 2010: 24). Gergen har arbejdet overfladisk med konfliktløsning og siger bl.a.: Konflikten er faktisk en konflikt mellem forskellige narrative konstruktioner, og den narrative mægler mener, at fortællingerne kan transformeres gennem dialog (Gergen 2010: 155). Idet Gergen ikke indgående har arbejdet med narrativ mægling, har vi valgt at inddrage Gerald D. Monk og John Winslades arbejde med narrativer Gerald D. Monk New Zealandsk fødte Dr. Gerald D. Monk er professor ved College of Education under institut for rådgivning ved San Diego State University 28. Monk er sammen med Dr. John Winslade forfatter til bogen Practicing Narrative Mediation (2008). Monks tilgang til narrativ terapi har oprindeligt været rettet mod, hvad man kunne kalde mel- 27 Taos Instituttet er et fællesskab af forskere og praktikere der beskæftiger sig med sociale processer, hvor de udforsker, udvikler og formidler ideer og praksisser, der fremmer kreative, anerkendende og samarbejdsprocesser i familier, lokalsamfund og organisationer i hele verden. Kilde:

19 lemmenneskelige mikrokonflikter, dvs. ægteskabs- og familiekonflikter, men har endvidere spredt sit narrative arbejde ud på et plan, der også omhandler internationale konflikter og har i dette regi afholdt flere internationale workshops i narrative tilgange til konfliktløsning på nationalt og internationalt niveau 29. Monk fungerer endvidere som seniorunderviser ved the Training Institute of the National Conflict Resolution Center (NCRC) i San Diego John Winslade Dr. John Winslade har en Ph.d. og er professor ved California State University San Bernardino. Han har en baggrund som skolevejleder og familieterapeut, og har en solid erfaring med mægling og konfliktløsning i bl.a. organisatoriske sammenhænge. Han har desuden skrevet en række artikler om narrativ terapi og mægling og er en erfaren underviser og oplægsholder. Som medlem af Waikato Mediation Services 31 arbejder han med udvikling af narrative tanker i mægling. Winslade har afholdt mange workshops og temadage om narrativ mægling og konfliktløsning i USA, Canada, New Zealand, Australien, Mellemøsten og Europa. (Monk et al. 2007: 345). 2.2 De tre perspektiver Med kendskabet til de før nævnte teoretikere ønsker vi nu gennem deres tekster at anskue forskellige perspektiver på fred og konfliktløsning. Vi har opsat tre perspektiver: det socialpsykologiske, det psykodynamiske, og det socialkonstruktionistiske perspektiv. Med vores valg af disse, ønsker vi ikke blot at udrede hvilke forskelle og ligheder, der måtte forekomme mellem perspektiverne i konfliktforståelse, konflikt- 29 Ibid. 30 Ibid. 31 Waikato Mediation Services er en blanding af akademikere, advokater, rådgivere, psykologer, og andre fagfolk med en bred vifte af erfaring indenfor mægling. De ønsker at forstå samfundets behov for mægling, og ønsker at videreudvikle teorierne. Kilde: 18

20 metode og løsningspotentiale, men i højere grad senere at kunne sammentænkte disse, så de kan supplere hinanden på en meningsfuld måde Det socialpsykologiske perspektiv Socialpsykologi er en bred ramme inden for psykologien. Måden vi i her i projektrapporten vil forholde os til socialpsykologien er ved at se på sammenspillet og påvirkningen mellem individ og samfund. Gennem det socialpsykologiske perspektiv vil vi i projektet se på mødet mellem de stridende parter. Vi har valgt at benævne dette perspektiv, det socialpsykologiske, idet vores hovedteoretiker Kelman selv eksplicit placerer sig inden for socialpsykologien. De to andre perspektiver, det psykodynamiske og det socialkonstruktionistiske kan dog også siges at ligge inden for det socialpsykologiske felt, idet de også ser på mennesket i samfundet. De udgør dog også retninger i sig selv, og vi placerer dem altså som selvstendige perspektiver. Ifølge Else Hammerich 32 og Kirsten Frydensberg 33 er der tre basale reaktioner på konflikter: at flygte, slås eller at åbne op og løse konflikten med dialog. Retningens sigte er at komme med metoder til, hvordan man bevidst kan åbne op : ved behovsidentifikation, ikke-voldig-kommunikation, aktiv lytning, fælles forståelse og skabelsen af kreative løsninger, der indebærer to vindere frem for en vinder og en taber (Hammerich og Frydensberg 2009: 53ff). Dette perspektiv indeholder adskillige tilgange, som dog alle lægger vægt på identifikation af behov samt en erkendelse af, at vi er alle mennesker som den grundlæggende vej til konfliktløsning. Vi er bevidste om, at Hammerich og Frydensberg ikke er psykologer, men da deres teorier, ligesom 32 Else Hammerich er tidligere lærer og politiker. En årrække var hun indvalgt i Europaparlamentet. Hammerich er cand.pæd. og medstifter af Center for Konfliktløsning, hvor hun var leder fra og derefter medarbejder på centret. 33 Kirsten Frydensberg underviser i konflikthåndtering på arbejdspladsen og på centrets åbne kurser og uddannelser. Hun har uddannet konfliktvejledere på længerevarende forløb og arbejder med interkulturel konflikthåndtering. Kilde:www.konfliktloesning.dk/person/11/undervisere/kirsten_frydensberg 19

21 Kelman, tager udgangspunkt i behov, tillader vi os at arbejde med deres modeller og teorier inden for det socialpsykologiske perspektiv. Behov er et af de væsentlige begreber inden for det socialpsykologiske perspektiv. Dette begreb repræsenteres af den humanistiske psykologi, hvor Abraham Maslow 34 og John Burton opfatter både fysiske og ikke-fysiske behov som værende nødvendige for menneskets vækst og udvikling 35. John Burton siger sågar, at behov for anerkendelse og identitet synes at være even more fundamental than food and shelter 36 Den mest solide teoretiske repræsentant for dette perspektiv er Kelman, hvorfor vi har valgt ham som hovedteoretiker (se afsnit om Kelman). Ligesom de andre teorier inden for det socialpsykologiske perspektiv er Kelmans teorier i høj grad udviklet i praksis Det psykodynamiske perspektiv Dette perspektiv er centreret omkring de psykologiske følgevirkninger, der er på spil i voldelige konflikter, det være sig post traumatiskstress (PTS), kollektive traumer eller angst. Med det psykodynamiske perspektiv ønsker vi at belyse, hvordan de intrapsykologiske dimensioner af konflikten kan bearbejdes. Inden for det psykodynamiske perspektiv forstås mennesket som bestående af både en bevidst og en ubevidst dimension. Ideen om det ubevidste blev bragt frem af Sigmund Freud ( ), som er grundlægger af psykoanalysen. Psykoanalysen har den menneskelige psyke som sit genstandsområde og beskuer de kulturelle produkter ud fra psykologien (Køppe 2003: 226). Retningen startede som en behandlingsform, hvis hovedelement er samtalen mellem to subjekter: en terapeut og en klient. Senere dannede retningen en psykologisk skole og udviklede sig til en almen psykologisk 34 Abraham Maslow Amerikansk personlighedspsykolog som bl.a. andre regnes for grundlæggeren af humanistisk psykologi. Har udviklet Maslows behovspyramide. Kilde:

22 teori og blev på denne måde både en teori og en praktisk teknik i form af terapi (Køppe 2003: 228f). Psykoanalysen søger at få indsigt i meningen bag symptomer. Metoden til dette er at forstå og fortolke en klients ytringer og sindsbevægelser. Den psykoanalytiske teori påpeger, at meningen bag symptomerne oprindeligt var bevidste, men gennem forskellige mekanismer er blevet ubevidste (Ibid.: 228f). Kollektive traumer og gruppeidentitet vil være fokusområder i dette perspektiv, og Volkan vil derfor være vores hovedteoretiker. Arlene Audergon 37 er psykoterapeut og konfliktløsningsforsker og kan med fordel inddrages i det psykodynamiske perspektiv til at supplere Volkan, idet hun kan bidrage med andre nuancer til, hvad der sker på det psykodynamiske plan i en konfliktsituation Det socialkonstruktionistiske perspektiv Inden for det socialkonstruktionistiske perspektiv fremhæves den diskursive dimension af konflikten. Konstruktionen af den anden og af selve konflikten forklares sprogligt med fokus på modstridende narrativer. Hermed indfanges interessante aspekter af konflikten som identitet, kommunikation og narrativer - temaer som ikke i samme grad uddybes i de to øvrige perspektiver. Måden vi har valgt at præsentere det socialkonstruktionistiske perspektiv er imidlertid lidt anderledes end de to andre perspektiver. Vi har fundet det relevant at plukke forskellige begreber ud inden for samme socialkonstruktionistiske videnskabsforståelse, som dog belyser forskellige dimensioner af den socialkonstruktionistiske forståelse af konflikthåndtering. Vi trækker derfor ikke på en enkelt ho- 37 Arlene Audergon (Ph.d.). Audergon underviser i Process Work i Storbritannien. Hun interesserer sig for værdien af forums, hvor multi-kulturelle samfund kan blive støttet. Ydermere arbejder hun med kreative retninger til at bekæmpe samfundsproblemer, og forbyggende arbejde i forbindelse med krig og andre konflikter. 21

23 vedteoretiker inden for denne tilgang, men har i stedet valgt at benytte os af forskellige teoretikere, herunder Gergen, Monk, Winslade og Harré. Vi har valgt at koncentrere os om greb inden for positioneringsteorien hos Harré og narrativteorien hos Winslade & Monk, der kan bidrage med at belyse konfliktløsning inden for den overordnede socialkonstruktionistiske forståelse, som Gergen repræsenterer. Gergen, Winslade og Monk er præsenteret som hovedteoretikere, idet de fylder mest i rapporten. 2.3 Trekantmodellen For at give et billede af perspektiverne i forhold til hinanden, har vi valgt at indsætte dem i nedenstående model (figur 2). Modellen har til formål at illustrere, hvordan perspektiverne både adskiller sig og indbyrdes er forbundet med hinanden, samtidig med at de præsenterer ganske forskellige perspektiver på, hvordan mennesker interagerer i konflikter, og derfor også på hvordan disse kan løses. Det psykodynamiske perspektiv har fokus på den indre dimension i mennesket, hvorfor pilene peger ned mod ansigterne. Det socialpsykologiske og det socialkonstruktionistiske perspektiv har begge fokus på det, der sker mellem mennesker. Hvor Kelman beskæftiger sig med en forestilling om noget fællesmenneskeligt (pilene går mod hinanden), afviser teoretikere inden for det socialkonstruktionistiske perspektiv, at der skulle findes noget sådant (pilene peger væk fra hinanden). 22

24 Psykodynamisk perspektiv Volkan Socialkonstruktionistisk perspektiv Gergen, Monk og Winslade Socialpsykologisk perspektiv Kelman 2.4 Videnskabsteoretisk fundament Figur 2. De tre perspektiver i samspil Inden for det konfliktløsningsteoretiske felt arbejder man ikke blot med, hvorledes virkeligheden kan beskrives, men også med hvorledes denne kan ændres. Det ligger simpelthen i selve tilgangen, at det på et vist niveau er muligt at løse en konflikt og således ændre status quo. Det er derfor væsentligt, for senere at forstå de forskellige perspektiver på konfliktløsning, først at se nærmere på denne grundantagelse - at virkeligheden kan ændres. Dette vil vi gøre i følgende afsnit for hermed at undersøge de tre perspektivers videnskabsteoretiske fundament. De forskellige perspektivers videnskabsteoretiske ståsteder har endvidere betydning for opfattelsen af mæglerens rolle, idet forståelsen, af hvorvidt en forsker kan og bør være neutral og objektiv, kan sidestilles med, i hvilket omfang mægleren bør være neutral eller indgribende Det socialpsykologiske perspektiv Det socialpsykologiske perspektiv, der som bekendt er en kategori vi har konstrueret, indeholder forskellige videnskabsteoretiske grundantagelser. Vi vil derfor først se 23

25 nærmere på Vindeløvs videnskabsteoretiske overvejelser for dernæst at undersøge Kelmans brug af aktionsforskning. Vindeløv, der skriver inden for en juridisk kontekst, ser mæglingen i forhold til traditionelle retslige konfliktløsningsmetoder (Vindeløv 1997: 46). Inden for den retsvidenskabelige tradition er den positivistiske videnskabsteori dominerende. Med dette grundlag er det muligt at forudsige rettens udfald ud fra værdineutrale bestemmelser for, hvad der er rigtigt og forkert, hvor parterne enten har ret eller uret (Ibid.: 49). Mæglingen derimod kan ikke forudsiges ud fra på forhånd givne bestemmelser for rigtigt og forkert, idet denne orden fremkommer i selve mæglingskonteksten. Vindeløv mener derfor, at mægling skal ses dels i et hermeneutisk og dels i et kritisk teoretisk perspektiv (Ibid.: 54). Førstnævnte bidrager med en fortolkende vinkel, mens det sidstnævnte tilføjer parternes livsverden 38 som en væsentlig faktor. Således skriver Vindeløv: Konfliktløsning ved mægling er kontekstafhængig i den forstand, at parternes livsverden er et aktivt led i processen, ligesom parternes forståelse og accept af problem og løsning understreger samspillet mellem de implicerede faktorer. (Vindeløv 1997: 58). Ifølge Vindeløv kan den kritiske teori endvidere tilføje en anden videnskabsteoretisk pointe til det socialpsykologiske perspektiv, nemlig den at forskning ikke er værdifri og derfor også har et socialt ansvar for, hvordan videnskaben skaber betydninger i samfundet. Denne dimension bliver videre udfoldet hos Kelman, idet han bekender sig til traditionen omkring aktionsforskning: A central characteristic of our work in conflict resolution has been its pursuit of a scholar-practitioner model, very much in the 38 Livsverden er oprindeligt et fænomenologisk udtryk, men bruges også i kritisk teori i forbindelse med skelnen mellem livs- og systemverden. 24

26 Lewinian tradition of action research. (Kelman 2008a: 258). Aktionsforskning tilskrives, som Kelman også nævner, socialpsykologen Kurt Lewin 39. Denne forskningstradition lægger vægt på videnskabens forpligtigelse til praktisk forandring og aktiv deltagelse. 40 Lewin beskriver forskningens legitimitetsgrundlag således: The research needed for social practice can best be characterized as research for social management or social engineering. It is a type of actionresearch, a comparative research on the conditions and effects of various forms of social action, and research leading to social action. Research that produces nothing but books will not suffice. 41 Med denne forskningsmetode er udfordringen at legitimere, hvordan man dels kan deltage aktivt i at forandre en social virkelighed, og dels kan forholde sig videnskabeligt til genstandsfeltet og producere valid forskning. Kelmans tilgang til aktionsforskning er gennem hans IPS-workshops, de har dels et forandrende perspektiv i forhold til konfliktløsning og dels et forskningsmæssigt perspektiv. Kelmans hensigt er altså at skabe videnskabelige resultater og endnu vigtigere, at de forskellige workshops for det første producerer: change new learning, in the form of new understandings, new insights, and new ideas for resolving the conflict in the particular individuals who participate in the workshop; and, second, to transfer these changes into the political debate and decision-making process in the two societies. (Kelman 2008c: 33). Kelmans forandrende perspektiv har altså to dimensioner. Han påpeger, at en IPSworkshop kan sidestilles med et socialpsykologisk eksperiment. 39 Kurt Lewin , tysk-amerikansk socialpsykolog, professor ved Berlin Universitet indtil Opfattes af mange en af grundlæggerne til socialpsykologi. Kilde:

27 Like a social-psychological experiment, the workshop creates a microcosm and a working model of the real world in a relatively isolated, selfcontained, and controlled laboratory setting, in which some of the forces that operate in the larger system (or real world) can be activated, observed, and analyzed. (Kelman 2008a: 248) Kelman tilføjer dog væsentligheden i ikke af den grund at generalisere: Good conflict resolution practitioners, like good experimenters, know that the microcosm they have constructed, is not the real world and that the contribution of their work to understanding and changing the real world ultimately depends on systematic attention to how the products of the laboratory interaction are generalized and transferred to the larger system. (Ibid.: 248). Forskningen evaluerer han efter parametre som deltagernes sociale og politiske handlen og attitude samt projektets gennemslagskraft i forhold til politikere og den politiske atmosfære (Kelman 2008c: 43ff) Det psykodynamiske perspektiv I den psykoanalytiske terapisituation, søger terapeuten at hjælpe klienten til at åbne op for og få indsigt i de bagvedliggende mekanismer i mennesket, da disse har relevans for aktuelle symptomer. Det er vigtigt, at terapeuten forholder sig neutral, da det ikke er terapeutens opgave at forklare, hvad de bagvedliggende mekanismer er. Klientens indsigt skal være et produkt af den psykoanalytiske proces, hvor det er klienten, der hele tiden leverer det materiale, hvorudfra indsigten opstår (Køppe 2003: 230f). Psykoanalysen kan altså bruges som en fortolkningsmetode til at kunne forstå det menneskelige subjekt og dets kulturelle produkter (Ibid.: 237). Der har været en videnskabsteoretisk debat, hvorvidt det er muligt at undersøge den psykoanalytiske terapiform empirisk (Ibid.: 238). Psykoanalysen har betragtet sig 26

28 selv som en empirisk videnskab, men er blevet kritiseret meget herfor til trods for, at den bruger empiriske metoder såsom eksperimenter, interviewundersøgelser, observationer og feltstudier (Ibid.: 237). Forskningen inden for det terapeutiske felt har været fokuseret i to retninger: proces-forskning og effektforskning. Da den psykoanalytiske terapi kun kan gennemføres mellem to subjekter, har procesforskningen indenfor den psykoanalytiske terapiform været vanskeliggjort af, at det ikke er muligt at indføre et tredje subjekt i terapien uden at bryde med etiske regler. Effektforskningen har også været svær at gennemføre, da en terapi ofte varer flere år, så der i realiteten kan være flere forskellige elementer, der over en lang periode når at spille ind på en eventuel ændring hos en klient (Ibid.:238). Forskningen har desuden vist, at der ikke er nogen bagvedliggende teori, som indvirker på terapiens effekt, da det har vist sig, at der kun er en lille forskel på den effekt, forskellige terapiretninger opnår (Køppe 2003:238f). Dette mener Simo Køppe 42 dog ikke behøver at påvirke den psykoanalytiske terapis muligheder for at være empirisk kilde for dens teori (Køppe 2003: 239). Freud kan være vanskelig at placere i en ontologisk forståelsesramme, det er dog svært ikke at se ham inden for rammerne af en kausal-deterministisk tilgang, idet han mener, at alt det der foregår i psyken er årsagsbestemt. I dette ligger der, at menneskets handlinger og reaktioner beror på tidligere hændelser, og at der således altid vil være en årsagsforbindelse mellem fortid og nutid. Mennesket styres derfor bevidst eller ubevidst af tidligere begivenheder (Andersen 2007: 684). At vores adfærd påvirkes af ubevidste processer er centralt i Freuds menneskesyn. Vi styres af underliggende motiver og ønsker, som vi ikke nødvendigvis er bevidste om. Han pointerer 42 Simo Købbe (1951-) er dansk psykolog og videnskabsfilosof. Han er lektor i psykologi v/københavns Universitet. Køppe er uddannet mag. Art i psykologi (1977) v/psykologisk Laboratorium, Kbh. Uni. Ph.d. i biologi

29 dog, at den psykoanalytiske terapi er nøglen til at blive bevidst om disse underliggende strukturer, så det er muligt for os at blive bevidste om det ubevidste (Larsen 2008: 67f). Dette ses også i Volkans arbejde, hvor han lægger vægt på at forstå de dybereliggende årsager til en konflikt ved at undersøge traumer og fortidens betydning. Konfliktløsningen går så ud på at bevidstgøre de konfliktende grupper om de psykologiske mekanismer, som førte til konflikten. At psykoanalysen har bevæget sig fra at være en terapeutisk behandlingsmetode til en psykologisk teori om det menneskelige subjekt og den kultur, som det indgår i, gør det muligt at anvende psykoanalytiske metoder i andre sammenhænge (Køppe 2003: 229). I dette projekt ser vi, hvordan Volkan udvider teorien til at omfatte grupper, og de problematiske sammenhænge disse kan indgå i Det socialkonstruktionistiske perspektiv Inden for det socialkonstruktionistiske perspektiv forstås virkeligheden som sprogligt og socialt konstrueret. Man kan derfor inden for dette perspektiv ikke tale om én objektiv sandhed, menneskelig natur eller andre essentialistiske forestillinger, da disse ligeledes er konstruerede forståelser. Man kan derfor kun tale om viden som resultatet af en social erkendelsesproces 43.. Dette giver, ifølge Kenneth Gergen, et enormt forandringspotentiale; set fra et konstruktionistisk synspunkt kan virkeligheden altid forhandles; der er kun meget lidt, som vi nødvendigvis må gøre; forandring er muligt overalt. (Gergen 2010: 104). Man kan altså ifølge Gergen forstå socialkonstruktionismen som en forhandlende videnskab som både er dekonstruerende og konstruerende på samme tid. Også forskere indgår i denne forhandlingsproces, hvorfor videnskaben aldrig blot beskriver verden, men også er med til at forme og hermed forandre den. Socialkonstruktionismen bruger derfor ofte aktionsforskningen som inspiration

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Synopsis: Intelligent design (bio-rel)

Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Problemformulering Tilhængerne af bevægelsen Intelligen Design (ID) påstår, at det er en videnskab og foreslår den som alternativ til Charles Darwins evolutionslære.

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Konflikter forståelse, håndtering og design

Konflikter forståelse, håndtering og design Konflikter forståelse, håndtering og design Hvem er jeg? - Eva Jakobsen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Journalistforbund (DJ) - Ansvarlig for AMR s kompetenceudvikling, fastholdelse og motivering - Stress-

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET

UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET på trods af 3 UDGIVER Perron 3, Slagelse Kommune ANSVARSHAVENDE Pedro Michael TEKST & FOTO PERRON 3, COLOURBOX OG KLARSKOVGAARD LAYOUT Sandy Stammis Det er en

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

danske arbejdspladser til forbedring af En interessebaseret konfliktpolitik på arbejdsmiljøet Arbejdsmarkedsudvalget 12. december 2007 Foretræde for

danske arbejdspladser til forbedring af En interessebaseret konfliktpolitik på arbejdsmiljøet Arbejdsmarkedsudvalget 12. december 2007 Foretræde for Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 23 Offentligt En interessebaseret konfliktpolitik på danske arbejdspladser til forbedring af arbejdsmiljøet Foretræde for Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Indhold: 1) Peace Alliance Denmark: En infrastruktur for fred 2) Ministerium samt akademi for fred 3) Fra drøm til virkelighed

Indhold: 1) Peace Alliance Denmark: En infrastruktur for fred 2) Ministerium samt akademi for fred 3) Fra drøm til virkelighed Indhold: 1) Peace Alliance Denmark: En infrastruktur for fred 2) Ministerium samt akademi for fred 3) Fra drøm til virkelighed Det er ikke frygten for hvad der venter os der skal dominere, men glæden og

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Margrete Bach Madsen Cand. mag. i musikterapi, barselsvikar ved Videnscenter for demens, Vejle kommune. Kontakt:

Læs mere

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Interview med Søren Hertz bragt i Indput 4/2012, De psykologistuderende på Københavns Universitets blad. Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Af Anne Rogne, stud.psych. (Igennem de mere

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet It may be that genuine learning may always have this dark side, this not-fully knowing what one is doing. It may be learning

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud Cand.psych. Petra Patzwaldt Aftenens program kl. 19-21:00 Lidt om mig selv Vi starter med en fortælling Forskellige tanker om udfordringerne ved børn

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Kinesiske ingeniører trussel eller mulighed. Lektor Anders Buch, DTU-Management

Kinesiske ingeniører trussel eller mulighed. Lektor Anders Buch, DTU-Management Kinesiske ingeniører trussel eller mulighed Lektor Anders Buch, DTU-Management Punkter 1. Kinesisk kultur og tradition 2. Det kinesiske uddannelsessystem 3. Ingeniøruddannelserne og ingeniørerne i Kina

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER - et kursus i ledelse af fagprofessionelle Tanker bag I et videnssamfund er det at få videnspersoner til at spille godt sammen af fundamental betydning. For mange af de dagligdags

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler Ib Hedegaard Larsen Barnet bag diagnosen Redigeret af Lis Pøhler Indholdsfortegnelse Forord............................................................ 7 Medikaliseringen af problemer i skolen.............................

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Kærlighed og overlevelse

Kærlighed og overlevelse Kærlighed og overlevelse Barneseksualitet og seksuelle traumer Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere

Læs mere

Positioneringsteoretisk konfliktmægling. Speciale af Stine Kaplan Jørgensen. RUC psykologi og kultur- og sprogmødestudier.

Positioneringsteoretisk konfliktmægling. Speciale af Stine Kaplan Jørgensen. RUC psykologi og kultur- og sprogmødestudier. Positioneringsteoretisk konfliktmægling Speciale af Stine Kaplan Jørgensen. RUC psykologi og kultur- og sprogmødestudier. Oktober, 2008 Abstract This thesis focuses on how to understand conflicts and conflict

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere