SOF beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOF beretning 2013-2014"

Transkript

1 SOF beretning To til tillid Sammen med gode kollegaer fra de andre faglige organisationer har jeg brugt meget tid med forvaltningsledelsen på at tegne og følge op på tillidsreformen. Det har heldigvis ikke været helt spildt. Jeg hører flere og flere steder, at TRerne får sat tillidsreformen på dagsordenen lokalt, bl.a. at den er blevet en integreret del af det lokale MED-samarbejde og derved formes efter de lokale forhold præcis som hensigten har været fra starten. I styregruppen for tillidsreformen har vi efterhånden udviklet mange tilbud og værktøjer, der skal gøre det lettere for ledere og medarbejdere at tale om tillid og skabe mening i arbejdet. For bare at nævne ét: MeningsSamlingen, som jeg er formand for, har i løbet af sit første leveår modtaget over 50 forslag om afbureaukratisering eller ændring i interne retningslinier, så de giver mere mening. Alle forslag har på den eller anden måde resulteret i, at de involverede parter har opnået en bedre dialog og/eller at direktionen har truffet beslutninger, der skal gøre det nemmere og mere meningsfuldt at være leder og medarbejder i SOF. MeningsSamlingen har nu næsten ikke flere sager at behandle. Det kan umiddelbart betegnes som en succes, hvis det betyder, at alle nu har fået luft for deres frustrationer over overflødigt bureaukrati.. men vi ved, der er mere at komme efter vi skal bare have udfordringerne beskrevet! Især fra myndighedsområdet, hvor langt de fleste af jer er ansat, er der larmende stilhed, både hvad angår MeningsSamlingen og efterspørgslen på andre af tillidsreformens initiativer. Hvorfor? Det spørgsmål må I utrolig gerne tage med hjem til diskussion i faggruppen. Jeg hører ind i mellem om medarbejdere, der med korslagte arme læner sig tilbage i stolen og venter på, at ledelsen får gjort noget ved tilliden. Det kan jeg kun tage afstand fra. Der er ingen tvivl om, at god og aktiv ledelse er afgørende for en kultur båret af tillid men der skal to til tillid, og medarbejdernes ansvar for god dialog og udvikling af arbejdspladsen er i mine øjne lige så stort som ledelsens. Ansvar er også at kontakte sin TR eller mig, hvis ledelsen ikke er lydhør for så kan vi tage konfrontationen med ledelsen og om nødvendigt bringe det videre i systemet. Tillidsreformen er nu så indgroet centralt i SOF, at jeg er sikker på, vi medarbejdere i lang tid fremover kan bruge begrebet tillid som et afgørende argument, når vi er med til at udvikle forvaltningen og det sociale arbejde her i København. Det er nemt at blive utålmodig i processen, men jeg tror faktisk, at langsommelighed eller grundighed, om man vil betaler sig i denne her forbindelse. Jeg mener ikke, at forvaltningen skal vendes på hovedet fra den ene

2 dag til den anden, for så risikerer vi bare at smide de gode ting, der trods alt eksisterer i forvejen, ud med badevandet og så er vi lige vidt. Vi skal f.eks. ikke sætte enhederne og institutionerne så meget fri, at de bliver autonome, for så er der meget lang vej til samarbejde på tværs og en fælles identitet blandt medarbejderne i SOF. Det sidste leder over i SOFs arbejde med en Vision 2017, som jeg ikke vil komme yderligere ind på her, andet end at udtrykke min fulde opbakning til projektet og et håb om, at vi alle griber chancen for at påvirke visionen. Mål med mening hedder ét af KKS indsatsområder, som sidste års generalforsamling vedtog. Det handler om, at vi ønsker mål for kommunens indsats, der vægter socialfagligheden i opgaveløsningen. Tillidsreformen har bidraget til, at chefernes ofte rigide og kvantitative resultatkontrakter nu er erstattet af dialogaftaler. Aftalerne skal tage udgangspunkt i det nye ledelsesgrundlag, hvor overskrifterne er viden, sammenhæng, ambitioner, tillid og resultater og ja sammen med borgeren. Tag og læs det på KK Intra det er et skridt i den helt rigtige retning... siger jeg, hvor efter jeg kunne omtale en lang række arbejdspladser, hvor ledelsen aktuelt absolut ikke lever op til grundlaget. Vores arbejde er altså ikke fuldendt og vi har masser at gøre med at følge omsætningen af ledelsesgrundlaget. Medindflydelse og medbestemmelse MED-udvalgene er nogle af de steder, hvor det tydeligst kan mærkes om tillidsreformen sætter spor. I SOF havde vi sidste år en evaluering af MED-systemet. Både ledere og medarbejdere udtalte sig positivt om MED-samarbejdet i praksis. Èt kritikpunkt, som gik igen flere steder, var manglende sammenhæng mellem de forskellige niveauer af MED. Sammenhæng i organisationen forståelse for det, vi hver især laver og har kompetence til står helt centralt i tillidsreformen og det, at vi hver især oplever mening med arbejdet. Konkret har vi i HovedMED vedtaget en kontaktpersonordning, hvor hvert medlem af HovedMED tilknyttes 1-2 AfdelingsMED, hvor vi kan hjælpe med at afklare og uddybe drøftelser i HovedMED. Hør lige hvor genialt et koncept, det er: vi lader mennesker mødes! Tænk, hvis vi lod det være udgangspunktet for al samarbejde i kommunen.

3 Nogen, der i det forgangne år glemte at møde deres medarbejdere før de traf en beslutning, var ledelsen på Herbergscentret på Sundholm, som gennemførte indgribende ændringer af arbejdsforholdene og arbejdstilrettelæggelsen uden om både LokalMED og AfdelingsMED. Med socialrådgiverne i spidsen, rejste medarbejderne sagen for HovedMED, der udtrykte kritik af centeret. Beslutningen om ændringer var dog allerede taget og processen nået så langt, at det ikke var hensigtsmæssigt at gøre den om. Og her må vi bare erkende, at sanktionsmulighederne i MED-systemet er små og at vi som TRer og medarbejdere skal være mere opsøgende omkring mulige ledelsesbeslutninger, så vi kan gå velforberedte ind i processerne. Det tror jeg, vi vil blive belønnet for, og det vil blive anerkendt af de fleste ledere. Økonomisk smalhals i lønforhandlinger Overskriften på årets lønforhandlinger må igen siges at være økonomisk smalhals. Selv om lederne mange steder har meldt ud, at der ikke er penge at forhandle om, har vi i TR-netværket været enige om at gå til forhandlinger præcis som vi plejer: velforberedte med saglige argumenter for lønstigninger til udvalgte medlemmer. Det har båret frugt flere steder, mens et par centre har haft lukket for kassen i en grad, så det er på grænsen til et brud på både overenskomst og lønpolitik. Vi skal naturligvis anerkende, at centrene ikke har mange penge at gøre med, men de må tage ansvar for de indgåede aftaler bl.a. overenskomstens ord om, at det ikke er hensigten, at medarbejdere i en længere periode skal være indplaceret på laveste grundløn og dem har vi faktisk en del af. I stedet for bare at sige nul kroner, bør ledelsen invitere TRerne til en drøftelse af andre måder at prioritere den økonomiske ramme på og blive bedre til at tydeliggøre konsekvenserne over for direktion og politikere. Som TRer og FTR skal vi forberede os endnu mere i fællesskab frem mod næste års forhandlinger. Budget 2015 De typiske socialrådgiverområder er igen sluppet helskindet gennem rammebesparelser på SOFs kommende budget. Spændingen stiger dog de kommende år, i og med at forvaltningen snart svært ved at finde flere besparelser, der ikke rammer helt ind i løsningen kerneopgaverne. Vi faglige organisationer inddrages efterhånden i god tid i budgetforløbene, og vi har en opgave i at blive endnu bedre til at stå sammen om fælles interesser.

4 -- På børneområdet kan vi først og fremmest glæde os over, at skolesocialrådgiverordningen bliver permanent. DS har hvert år siden projekt Socialrådgivere på Skolerne startede i 2007 argumenteret for at ordningen skulle gøres permanent, og evalueringerne viser da også stor tilfredshed hos både forældre, lærere og sagsbehandlere. I 2011 fulgte kommunen op med projekt Socialrådgivere i daginstitutioner, som dækker 112 ud af kommunens 450 daginstitutioner. Det lykkedes desværre ikke SOF i år at få gennemført ønsket om en endnu større dækning, der kunne give os op til 30 nye socialrådgiverkollegaer, men det vil blive et tema igen i næste års budgetforhandlinger. Til gengæld er der investeret i 18 flere sagsbehandlere til Børnefamiliecenter København - dels for at imødekomme det stigende befolkningsantal, dels for at yde en både tidligere og tættere indsats over for de udsatte familier. Det er samtidig helt officielt, at der i investeringerne ligger en forventet besparelse allerede i 2015 og op til 21 mio. kr. årligt, langt overvejende på ændring af anbringelsesmønstret, hvilket dækker over øget brug af familiepleje, efterskoler og konfliktløsning i hjemmet frem for anbringelser på institution. Vi skal være meget opmærksomme på, om medlemmerne kommer til at mærke pres på deres faglige vurderinger. -- På misbrugsområdet mener man, der er potentiale for en mere effektiv ressourceudnyttelse, så besparelser ikke får negativ virkning på kvalitet og effekt. Gennem en temmelig omfattende inddragelsesproces har direktionen sammenfattet 3 hovedudfordringer: - Manglende overblik og gennemskuelighed - Ydelserne matcher ikke altid brugernes behov - Manglende samarbejde, manglende sammenhæng og manglende mening for brugerne Hvor mange her kan ikke genkende de konklusioner fra deres eget område...? MEN lad os nu bare glædes over at de er kommet for en dag på misbrugsområdet. Jeg har indtryk af, at medlemmerne i Rådgivningscenter København og Center for Misbrug og Pleje oplever sig positivt inddraget i den igangværende proces, og det vil forhåbentlig frem mode at de konkrete løsninger skal besluttes i december.

5 Fokus på vores arbejdstid Vi oplever et stigende ledelsesmæssigt fokus på socialrådgivernes arbejdstid. Flere steder i forvaltningen har Lone og jeg været i forhandlinger om tillæg for fleksibel arbejdstid. I Socialcenter København har ledelsen besluttet ikke at ville belønne fleksibel arbejdstid for en række udgående funktioner. Det betyder, at medarbejdere, der f.eks. arbejder som boligrådgivere eller gadeplansmedarbejdere i Socialcenteret, aldrig eller kun undtagelsesvis bør arbejde ud over normal arbejdstid - også selv om opgaverne og borgerne kan have en karakter, der umiddelbart kræver det. Disse aftaler skal vi følge tæt for at sikre os, at de forhandlede tillæg reelt dækker de opgaver, de ydes for. I Center for Udsatte Voksne og Familier er vi ved at afslutte en arbejdstidsaftale for de socialrådgivere, der indgår i vagtplaner. Her ønsker ledelsen som noget nyt, at socialrådgiverne og pædagogerne skal lave det samme, så det er meget spændende hvordan aftalen kommer til at fungere og ikke mindst om socialrådgivere fremover vil søge stillingerne i centeret. Godt samarbejde andre organisationer Til slut vil jeg fremhæve det gode samarbejde, vi har til flere sider. Vi samarbejder med de største faglige organisationer i HovedMED og en række andre udvalg om udviklingen af de faglige og personalemæssige rammer SOF og har efterhånden et godt kendskab til hinandens styrker og svagheder. Kendskabet kulminerede med et uformelt møde over gløgg og æbleskiver i december, hvilket jeg håber, bliver en tilbagevendende begivenhed. Sammen med LFS og SL afviklede vi sidste efterår en nordisk konference med deltagelse af de socialfaglige organisationer fra Oslo og Stockholm. Indtrykket derfra var, at vi i København tro det eller ej er langt mindre påvirkede af New Public Management end vore nordiske naboer. Forhåbentlig kan vi finde penge til at sende en delegation til en tilsvarende konference i Oslo næste år.

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed ISSN 1903-5497 Den Sociale Magasinet Udviklingsfond Dokumentation Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed 2 SUF MAGASINET Maj 2013 Redaktion: Suzette Frovin, Margrethe Langer, Michael

Læs mere

VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS.

VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS. VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS. Afgangsprojekt Diplom i ledelse, særlig tilrettelagt for ledere i Brønderslev kommune. Modul nr. C18293B1. Diplom projekt. Vejleder: Niels Jægerum

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 - Det talte ord gælder Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke For præcist et år siden var vi også samlet her i Aalborg. Vi var nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING 2008

MUNDTLIG BERETNING 2008 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder

Læs mere

Medindflydelse i århus

Medindflydelse i århus MAGASINET særtillæg 2009 4 GodE råd der gør MED-arbejdet effektivt 7 TIllæG Medindflydelse i århus En vigtig MED-spiller 4 Hjerte og hjerne kommer i spil 16 Nye karriereveje med coach 18 MAGASINET særtillæg

Læs mere

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune 10. semester, forår 2008 Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Speciale BILAG 1-10 - 1 - - 2 - Indholdsfortegnelse: Bilag 1. Projektbeskrivelse... 5 Bilag 2. Interviewguide mellemleder... 7 Bilag

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Et klart serviceniveau på ældreområdet

Et klart serviceniveau på ældreområdet Et klart serviceniveau på ældreområdet Kommunalpolitikere og forvaltningschefer fra ti kommuner fortæller En pjece til arbejdet med kvalitetsstandarder på ældreområdet A Indhold Forord... 1 Projekt Kvalitetsstandarder...

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

Mellem medindflydelse og medbestemmelse

Mellem medindflydelse og medbestemmelse Mellem medindflydelse og medbestemmelse nye samarbejdsformer i amter og kommuner Steen E. Navrbjerg Gennem de seneste 20 år har den offentlige sektor gennemgået en decentralisering på mange områder. Ledere

Læs mere