Læring og Samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læring og Samarbejde"

Transkript

1 Kontrakter Børn og Unge Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering af inklusionsindsatsen med fokus på større mangfoldighed i læringsmiljøer og læringstilgange. A.1.1. Udfordre den traditionelle inklusionstænkning ved at facilitere nye former for udviklings- og læringsmiljøer, der tilgodeser barnets individuelle behov. At vi fortsætter arbejdet med ICDPog de 8 samspilstemaer. At hele personalegruppen i Børnehusene i Skørping tilegner sig ny viden via Mindmapping som er et redskab til at høre barnets egen historie, så der tages hensyn til de individuelle behov. Arbejde med barnets historie, via den professionelle rolle, så vi alle lærer at arbejde med en positiv redefinering. Daglig pædagogiske ledere Børne ergoterapeut. Kursus i efteråret 2015 i Mindmapping. Evaluere til MUS samtalerne i Finde de episoder der lykkedes i samspil mellem barn og voksen. At alle arbejder systematisk og refleksiv i måden at arbejde med børnene på. Forstørre dagligdagen via

2 videooptagelser/klip, især når den pædagogiske praksis fungerer. Børne ergoterapeuten bruges i denne del af processen. A.1.2. Styrkelse af de faglige fællesskaber og faglige netværk på tværs af skoler og 0-6 års området Netværk m. de integrerede inst. I Støvring og Skørping, samt dagplejen i de to områder. At vi tager initiativ og sikre den røde tråd i samarbejdet mellem personalet i dagplejen og 0-3 års området. Samarbejdet skal bidrage til øget indsigt og kendskab til hinandens arbejdsfelter. Vi starter op med 2 dages temadage i marts for dagplejen, Støvring Nord og Syd, samt Børnehusene og Skørping. 2 dages seminar i marts SMTTE modellen skal anvendes. Evaluering skal ske efter 6 måneder. A.1.3. Styrkelse af indsatsen i forhold til det fælles sprogarbejde på tværs af skoler og dagtilbud Sproglig indsats få formaliseret og udarbejdet et konkret arbejdsfællesskab, i forhold til projekt Børn på vej og sprog. Få kendskab og synlighed omkring hinandens sproglige praksisformer. 0-klasselærer, sprogpædagoger, læsevejleder Gruppen som består af 0-klasselærer, SFO pædagoger, sprogpædagoger mødes 3 gange i løbet af Børn på vej projektet (april til april). Undersøgelsesdage (praktikdage) hos hinanden. Projekt på tværs af dagtilbud og SFO/0-klasse. Projektets overskrift er ordforråd. Der udarbejdes SMTTE over forløbet. Forældre skal inddrages i forhold til egen rolle, hvilken betydning de har som forældre for børns udvikling go ordforråd. Aftenmøde i marts 2016 i SFOèn. Oplæg omkring ordforrådets betydning for barnets sprog.

3 A.2. Trivsel: Fokus på indsatser der skal styrke trivslen for alle børn - og særligt trivsel i forhold til drenge. A.2.1. Arbejde systematisk med at styrke de forpligtende fællesskaber/team samarbejdet mellem de voksne der er omkring børnene. Relationsskemaer et redskab til at få overblik over børnenes indbyrdes relationer og arbejde med betydningsfulde voksne. Relationsskemaerne kan bruges som et måleredskab i forhold til optælling. Arbejde mere målrette med SMTTE (didaktisk redskab), så vi fastholder de pædagogiske og faglige kompetencer i forhold til overvejelser og evalueringer der ligger i udarbejdelsen af en SMTTE. Daglig pæd. ledere. Pædagogiske personale. Introduktion på fælles p-møde i efteråret Midtvejs evalueres hver 3.måned. Opstart april At inddrage børnene i udarbejdelsen af SMTTE dynamisk redskab, så det overordnede mål fastholdes, men der evt. justeres i handlingerne. på fællesskaber/sociale kompetencer Trivsel: Fokus på indsatser der skal styrke trivslen for alle børn - og særligt trivsel i forhold til drenge. A.2.2 At vi fortsætter arbejdet med trivsels linealen, så vi sikre et fælles sprog. Sikre at det enkelte barn bliver så dygtig som muligt og trives i dagtilbuddet. Fælles værktøj med indskolingen på Skørping skole. Børneergoterapeuten og kontraktholder aftaler undervisning i trivselslinealen juni ICDP møde børnene hvor de er. Tage udgangspunkt i barnets initiativer.

4 Børn på vej projektet arbejdes der videre med kønsopdeling. Arbejdes med positiv konfliktløsning positiv grænsesættende. A.2.3 Sundhedsambassadørerne Den voksnes rolle i forhold til at støtte barnets positive kropsopfattelse: At skabe mulighed for ro/pauser for barnet såvel ude som inde i løbet af dagen, og derved øge trivselen for den enkelte, hvilket giver overskud til at håndtere eks. Konflikter. (Mindfulness, aktiv udeliv, pædagogens rolle udenfor ) Daglig pædagogiske ledere. Sundheds ambassadører. Opstartsmøde august 2015 sundheds ambassadørerne, daglige ledere. Opstart efterår for hele personalegruppen i efteråret 2015 A.2.4. Styrkelse af børnenes inddragelse i planlægningen af deres egen udvikling og læring. Børne interview, hvad er du skal lære børnene skal inddrages i deres egen udvikling! Inddragelse af digitale medier, så de bruges aktivt. Daglige pæd. ledere Pæd. personale. Spørgeskema til vores ældste børn i januar Bruge DCUM s spørgeskemaer fra dagtilbuds termometeret. A.2..5 Forældrene aktivt bruger Børneintra så de får At der arbejdes fokuseret med at personalet til velkomstmøderne får informeret, om at der er Digital pædagoger, daglige ledere og Digitale pædagoger laver udkast til forventninger, samt nyt velkomstmateriale i perioden april-

5 indsigt og viden om dagligdagen og pædagogik Personale arbejder med at gøre de digitale medier som en del af de pædagogiske værktøjer, der kan anvendes i arbejdet med de pædagogiske læreplaner forventninger til brugen af Børneintra. Det er et af vores kommunikationsmedier. Der tilbydes altid hjælp. At det indgår i SMTTE modellerne. Synlighed i forhold til at anvende de digitale legeredskaber kontraktholder. august At der planlægges 4 temauger i løbet af 2015/2016, hvor digitale legeredskaber er i fokus. Der afsættes tid på 4 personalemøder, i løbet af 2015/16 til forskellige workshops. Børn vi vil arbejde med at give børnene et alsidigt kendskab til IT og digitale legeredskaber. Børneintra et dagligt pæd. værktøj som bruges i samarbejdet med forældrene. Børnene præsenteres for og bruger de digitale legeredskaber og medier, som en del af læringen og legen. Pæd. personale Temauger begyndende sommeren Børne interinterview, som evaluering på temaugerne. Strategiområde B: Det tværfaglige samarbejde. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering B.1. Helhed: Styrkelse af den B.1.1. Projekt på tværs af centre der sætter fokus på den Socialstyrelsen politik for alle 3 børnehuse omkring udsatte børn, hvordan er vores beredskab i.f.t Sparring socialstyrelsen i maj Politikken færdig i efteråret Plan over præsentation i forhold til

6 tidlige forebyggende indsats. fremskudte forvaltning med inddragelse af samarbejdsparter fra Center Familie og Handicap og Center Sundhed. børn der er udsat for vold, overgreb. bestyrelse og øvrig forældregruppe. B.2. Åbenhed: Styrkelse af læringsmiljøerne gennem samarbejde med eksterne samarbejdspartnere B.1.2. Et særligt fokus på samarbejde og partnerskaber med eksterne interessenter herunder foreninger, virksomheder, kulturskole, musikskole, biblioteket, ungdomsskolen mv. Pleje og udbygge samarbejdet med Kulturskolen, Rebild efterskole, biblioteket. Vi fortsætter samarbejdet med Skørping skole/sfo hvor vi hele tiden udbygger kendskabet og samarbejdet i forhold til de fælles børn og opgave. Afsættet er vores Børn på vej projekt som starter oktober Ny nordisk skole projekt netværk fortsætter med Skørping skole, Unge center Øst og Støvring gymnasium. Daglig pæd. ledere Centerchef KF m.fl. Indkalde til møder ad hoc. Indkalder til samarbejdsmøder og evalueringsmøder. Netværket foregår på ledelses plan og der indkaldes til ca.4 møder om året. Strategiområde C: Ledelse og styring

7 Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering C.1. Sammenhæng i styring: Udvikling af en feedbackstruktur/ Læringskæde som model for effektiv evaluering og ledelsesinformation C.1.1. Implementering og udvikling af en feedbackstruktur fra direktør til barn. Hvert led i organisationen skal udvikle feedbackstrukturer og tæt-på-modeller der styrker vores styring og sammenhæng i CBU. C Implementering af OLP og OLP som platform for etablering feedbackstrukturer mellem centerchef og kontraktholder/dec. organisation C Implementering af OLP på de enkelte kontraktområder og etablering af feedbackstrukturer mellem ledelsesteam og medarbejdere Direktør og Centerchef Vores lederteam har gennem de sidste par år udviklet samarbejdet, hvem er stærke til de enkle opgaver, roller, værdier og kompetencer. Dette arbejde fortsætter vi løbende og ønsker i 2015/2016 at udvikle teamet, så vi hele tiden er tæt og klar til at støtte og vejlede personalet i forhold til de opgaver der er i hverdagen med børn og forældre. C Etablering og implementering af metoder for hvordan-ledelsenkommer-tættere-på-denpædagogiske-praksis C.2. Fokus på resultater: Videreudvikling af en systematisk resultatopfølgning. C.2.1. Videreudvikling af evalueringsmetoder der kan kvalificere arbejdet med læring, udvikling og C.2.2. Etablering og implementering af metoder for hvordan-sikrer-vikvalitet-i-opgavevaretagelsen Centerchef og kontraktholder Løbende opfølgning på kontrakt hver 3 måned. Daglig pæd. ledere er tæt på dagligdagen og laver opfølgning sparring på den pæd.praksis.

8 trivsel.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Udarbejdelse af fælles generel læreplan med afsæt i hverdagens pædagogik. Medarbejdere inddrages via fælles temadag 5.juni.

Udarbejdelse af fælles generel læreplan med afsæt i hverdagens pædagogik. Medarbejdere inddrages via fælles temadag 5.juni. Ledelse Udviklingsmål Hornsherred Syd 2012-2015, opdateret 181214 Udvikling af lærings- og børnemiljø herunder de fysiske, psykiske og æstetiske rammer, aktiviteter og forhold, vi tilbyder børnene. God

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 RAMMESÆTNING... 4 ARBEJDET MED LÆREPLANER... 4 VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af organisationen 2.1 Institutionerne 2.2 Ledelse 2.3 Forældrebestyrelser 2.4 Fælles personalemøder 2.5

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1.RAMMESÆTNING... 4 2.VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK OG VISIONER... 4 DAGTILBUDDETS

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 DIGITAL STRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. november

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Fusionsplan Børnehusene Kokkedal

Fusionsplan Børnehusene Kokkedal Fusionsplan Børnehusene Kokkedal Center for Skoler og Dagtilbud, efterår 2011 1 2 Fusionsplan for Børnehusene Kokkedal Områdeinstitutionen profil og organisering Børnehusene Kokkedal er et kommunalt dagtilbud

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere