Kapacitetsplan for fodterapi November 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapacitetsplan for fodterapi November 2015"

Transkript

1 Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Primær Sundhed Side 1

2 Indledning I henhold til 8, stk. 3 i aftalen om fodterapi foretager regionen en gang årligt en vurdering af behandlingskapaciteten inden for det fodterapeutiske område af praksissektoren. I vurderingen er det relevant at se på forskellige faktorer, der kan have betydning for de konklusioner, der kan drages. I vurderingen indgår følgende faktorer Indberettede ventetider Udgifter til fodterapi og antal behandlede patienter Befolkningsudviklingen og udnyttelsen af den eksisterende kapacitet Diabetesforekomsten i Region Sjælland. Til slut afrundes vurderingen med en opsummering og forslag til det videre arbejde. Ventetider Tabel 1 viser den gennemsnitlige indberettede ventetid opdelt på kommunerne for ikkeakutte patienter. Fodterapeuterne skal ifølge overenskomsten minimum hvert kvartal oplyse ventetider på behandling på praksisdeklarationen på sundhed.dk. Ventetider angives som den aktuelle og forventede ventetid til ikke-akut behandling. I tabellens højre side er sidste års opgjorte ventetid. Der er ligeledes vist den korteste og den længste ventetid i uger, for at vise variationen i ventetiden. Tabellen er baseret på tal fra september 2015 havde 147 fodterapeuter opgivet deres ventetid til ikke-akut behandling på sundhed.dk. Det kan oplyses, at ikke alle fodterapeuter opdaterer så hyppigt, som overenskomsten foreskriver, idet f.eks. 69 ikke har opdateret oplysningerne siden Den gennemsnitlige ventetid ligger højere i fem af kommunerne end i de øvrige kommuner: Lolland Kommune Faxe Kommune Holbæk Kommune Guldborgsund Kommune Næstved Kommune Ventetiden i Lolland Kommune med 6 ydere trækkes primært op af en enkelt fodterapeuts ventetid på 104 uger. Yderligere har to fodterapeuter ventetid på henholdsvis 16 og 40 uger. De øvrige 3 fodterapeuter ligger på 0-4 uger. I Faxe Kommune er ventetiden ikke steget væsentlig siden sidste års opgørelse. Og det er en yder, som trækker gennemsnittet op med en ventetid på 32 uger. I Holbæk Kommune er ventetiden steget, men det dækker over, at én yder har 52 ugers ventetid og yderligere 4 ydere har ventetider på uger. Flertallet af kommunens fodterapeuter har væsentlig kortere ventetider. I Guldborgsund Kommune er ventetiden også steget siden sidste års opgørelse. Her er der også en stor variation i ventetider, men bortset fra én yder har flertallet kortere ventetider. Side 2

3 I Næstved Kommune er ventetiden steget siden sidste år. En enkelt af kommunens fodterapeuter har 52 ugers ventetid. Den gennemsnitlige ventetid ligger på lidt over 5 uger, hvis den ene yder trækkes ud af regnestykket. Den gennemsnitlige ventetid i Region Sjællands kommuner er steget fra 5,1 uger til 6,2 uger. Tabel 1: Gennemsnitlige ventetider i Region Sjælland, september 2015, kommunefordelt Kommune Ventetid i uger Korteste Længste 2014 Antal kapaciteter Odsherred 1, ,1 12 Stevns 2, ,8 7 Vordingborg 3, ,4 11 Lejre 3, ,8 7 Greve 2, ,8 12 Slagelse 3, ,6 18 Sorø 2, ,3 6 Solrød 3, Næstved 8, ,3 17 Køge 1, ,1 11 Kalundborg 3, ,7 10 Faxe 7, ,8 8 Guldborgsund 10, ,6 13 Holbæk 12, ,2 14 Ringsted 2, ,7 6 Roskilde 3, ,5 15 Lolland 27, ,2 6* Regionen 6,2 5,1 175 Kilde: Sundhed.dk * Kapaciteten er pr. 1. oktober 2015 øget til 7 Region Sjællands forbrug til fodterapeutiske behandlinger i 2014 Tabel 2 viser regionens udgifter til behandling af patienter fra Region Sjælland i 2014 fordelt på fire specialer. Tabel:2 Udgifter til fodterapi fordelt på specialer i 2014 Speciale Antal Personer Antal Ydelser Brutto Honorar Andel bruttohonorar i % 54 - Diabetes ,09 85,1% 55 - Nedgroede tånegle ,92 4,7% 59 - Arvævspatienter ,59 1,6% 60 - Svær leddegigt ,11 8,6% Total ,71 100,0% Kilde: Notus Regional Side 3

4 * Da patienter kan få behandling for mere end et speciale ad gangen, kan den samme patient indgå i antal personer på mere end et speciale. Total viser det totale antal unikke cpr numre, uanset hvor mange specialer patienten har modtaget behandling på i Det kan ses, at størstedelen af Region Sjællands borgeres forbrug inden for fodterapi målt i udgifter ligger på speciale 54, som er diabetesbehandlingerne. De resterende 15 % af forbruget fordeler sig på speciale 55 nedgroede negle, 59 arvæv og 60 svær leddegigt. Målt i patienter udgør diabetes patienter 80%. Tabel 3 viser hvor mange indbyggere i de enkelte kommuner, der har fået behandling med tilskud i 2014, samt hvor mange behandlinger de til sammen har fået. Mobiliteten for patienter i Lolland Kommune viser, at næsten alle fodterapeutiske patienter går til en fodterapeut i Lolland Kommune eller Guldborgsund Kommune. Det vil sige, at der ikke i dag er tradition for at søge uden for kommunegrænsen for f.eks. at undgå ventetider. Tabel 3: Kommunefordeling af behandlende patienter på klinikker med ydernummer i Region Sjælland, produktion 2014 Kommune Antal Personer Antal Ydelser Brutto Honorar Slagelse Kommune ,56 Næstved Kommune ,14 Guldborgsund Kommune ,71 Køge Kommune ,93 Holbæk Kommune ,08 Odsherred Kommune ,38 Greve Kommune ,21 Vordingborg Kommune ,55 Roskilde Kommune ,35 Kalundborg Kommune ,76 Sorø Kommune ,92 Faxe Kommune ,44 Lolland Kommune ,53 Lejre Kommune ,18 Stevns Kommune ,34 Ringsted Kommune ,73 Solrød Kommune ,98 Total ,79 Kilde: Notus Regional Differencen mellem antal behandlede på klinikker i Region Sjælland (tabel 3) og borgernes totale forbrug (tabel 2) viser, at fodterapeuterne i Regionen ikke helt har modsvaret forbruget, da 453 er behandlet uden regionalt. Udnyttelse af eksisterende kapacitet En fodterapeut tilsluttet overenskomstens tæller i kapacitetsvurderingen som én med mindre der hos en Fodterapeut er ansat en medhjælp efter overenskomstens 16 stk. 1, da disse indgår i den årlige opgørelse og vurdering af den fodterapeutiske kapacitet i regionen. Side 4

5 Fodterapeuter har mulighed for når særlige vilkår er til stede at få tilladelse til at dele kapaciteten og ansætte en ekstra fodterapeut. Dette følger af overenskomstens 16 efter stk. 2. Disse indgår ikke i opgørelsen af kapacitet og disse praksis/ydernumre bliver pålagt en omsætningsgrænse. I praksisplanen er der planlagt med 180 kapaciteter i Region Sjælland. I oktober 2015 er der 179 kapaciteter, fordelt på 156 ydernumre Der er i øjeblikket kun ledig kapacitet i Lolland Kommune. Der har i planperioden været flere opslag og initiativer med henblik på at få besat den ledige kapacitet, og tilbage resterer en ubesat kapacitet. Sidste år blev det undersøgt, hvordan patienterne pendlederne ind og ud af regionen. Det viste sig, af størstedelen af de patienter, som behandles i regionen også er bosat i regionen. Og at regionens borgere for størstedelen bliver behandlet i regionen. Det mønster er uændret. Ved en vurdering af kapacitetsbehovet er det relevant at se på, hvor meget der produceres på hver aktiv kapacitet. Der tages udgangspunkt i produktionen på de 175 kapaciteter i Data er trukket på unikke CPR-numre. De 175 fodterapeuter har gennemsnitligt haft 132 patienter i 2014 (tallet var 126 i 2013). Der er dog store udsving i, hvor mange patienter der behandles på de enkelte kapaciteter. Ud over en gennemsnitberegning er det ikke muligt at skelne fodterapeuter, der arbejder på samme ydernummer, og den følgende opgørelse tager udgangspunkt i ydernumre vel vidende, at der er ydernumre der har flere kapaciteter (fodterapeuter). Der er i Regionen 156 ydernumre, (som kan dække flere kapaciteter), og gennemsnitligt er der behandlet 150 i hvert ydernummer i 2014; fordelt således. 88 ydernumre lå under gennemsnittet på de 150 patienter; heraf har 11 haft under 70 patienter. 53 ydernumre har behandlet mellem patienter. 12 ydernumre har behandlet mere end 300 patienter. Omsætningen fra overenskomstdækkede ydelser dækker hyppigt mellem % af omsætningen i en fodterapiklinik, som herudover har en række private kunder. Efter tre år som fodterapeut skal regionens andel af den årlige omsætning være mindst kr. kapacitet i henhold til overenskomsten. På baggrund af tal fra 2014 er der 8 kapaciteter, som ligger lige under de kr.. Det er alle kapaciteter, som har fået tildelt ydernummer for mere end 3 år siden. Overenskomstens parter har udarbejdet en vejledning til beregning af minimumsomsætning i en overgangsordning, og sagen vil blive håndteret i henhold hertil.(vedlægges som bilag?) Befolkningsudviklingen og udviklingen i antal diabetikere Som det fremgår af figur 1, har der været en nedgang i antallet af borgere i Region Sjælland fra ca til 2013, hvorefter antallet af borgere er steget, og antallet af borgere i 3. kvartal 2015 er højere end på noget andet tidspunkt i regionens historie og udgør borgere. Side 5

6 Befolkningsudviklingen i Region Sjælland fra K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 Figur 1 Kilde: Danmarks Statistik. Dataudtræk den 22. september 2015 Der er en stigning i antallet af borgere i de ældre aldersgrupper og det kan derfor forventes, at antallet af borgere i regionen med diabetes stiger, da forekomsten af diabetes stiger med alderen. Billedet af forandringerne i befolkningstilvæksten følger for de fleste kommuners vedkommende udviklingen i Region Sjælland som helhed, bortset fra i Lolland Kommune, hvor der er et fald i antallet af borgere fra 2012 til 2015 for alle aldersgrupper bortset fra aldersgruppen år, hvor der ses en stigning. Diabetikerne udgør den største overenskomstgruppe af patienter, som fodterapeuterne behandler. Det er derfor også interessant at se på udviklingen i antallet af borgere med diabetes. På landsplan har udviklingen i antallet af diabetikere i tidsrummet 1997 til 2012 fulgt en ret linje. Der er intet, der indikerer, at denne udvikling skulle være ændret. Derfor kan det beregnes, at antallet af diabetikere i 2015 i Danmark udgør ca personer. Som det fremgår af de tidligere tabeller er det kun mellem 1 tredjedel og en fjerdedel af de diagnosticerede patienter, der i Region Sjælland modtager fodterapiydelser. Side 6

7 Antal diabetikere i Danmark Figur 2 Udviklingen i antallet af diabetikere i Danmark fra Kilde: Det Nationale Videnscenter for Diabetes. Udviklingen i antallet af diabetikere fra i DK og Region Sjælland Danmark Region Sjælland Figur 3 Kilde: Det Nationale Diabetes Register Af figur 4 fremgår det, at udviklingen i antallet af borgere med diabetes følger en ret linje. Det betyder, at det kan beregnes, at der er ca borgere med diabetes i Region Sjælland i Dette tal er lidt højere end summen af tallene for de enkelte kommuner, da usikkerheden på tallene er større ved beregning af antallet af diabetikere pr. kommune end for regionen som helhed. Side 7

8 Den stort set lineære udvikling i antallet af diabetikere betyder, at det er muligt at give et kvalificeret bud på antallet af borgere med diabetes i de 17 kommuner i Region Sjælland i Ifølge Sundhedsprofil 2013 er den totale andel af borgere med diabetes i Region Sjælland 5,8 procent mod et landsgennemsnit på 5,2 procent. Umiddelbart kan det derfor se ud som om, at diabetes er hyppigere i Region Sjælland end i de øvrige regioner. Dette skyldes imidlertid demografien i Region Sjælland. Stigningen i antallet af borgere med diagnosen diabetes varierer fra kommune til kommune og varierer fra en stigning på 23 til 49 procent. Det bemærkes, at alle kommuner har haft en stigning i antallet af borgere med diabetes. Tabel 5: Kapacitet for fodterapi i 2015, kommunefordelt Antal kapaciteter, 2015 Ydernumre 2015 Indbyggere 3K 2015 Indbyggere pr. fodterapeut Anslået antal diabetikere pr. kommune 2015 Gns. antal diabetikere pr. fodterapeut Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Region Sjælland * 327 *Der er anvendt det beregnede tal for hele Region Sjælland og ikke summen af antallet ud fra kommunetallene. Side 8

9 Siden udarbejdelse af sidste kapacitetsplan er antallet af diabetikere pr. fodterapeut steget i alle kommuner, og på regionalt plan er der sket en stigning fra 283 diabetikere pr. fodterapeut til 334 diabetikere pr. fodterapeut, hvilket både er en konsekvens af den øgede hyppighed af diabetes og det øgede befolkningstal i Region Sjælland. Den risikostratificering af patienterne, som foretages i forbindelse med udarbejdelse af fodstatus, kan sige noget om behovet for fodterapi. Jo højere risikostratificering des flere behandlinger er der behov for/adgang til. Med udgangspunkt i udtræk i oktober 2015 er der en vis variation mellem fodterapeuternes patientgrupper i kommunerne. Noget tyder på, at diabetes patienter med lette/ingen komplikationer ikke henvises til fodterapeut, idet under 0,5 % er stratificeret til den lette gruppe 1. Der er flest af disse patienter i Roskilde, hvor 2 % af patienterne er i denne gruppe. Langt de fleste patienter er i gruppe 2 og 3. I Sorø er 45 % af patienter i gruppe 2 og 54 % i gruppe 3. disse grupper i Guldborgsund Kommune er det 50% i gruppe 2 og 45 % i gruppe 3. Roskilde Kommune ligger lavest i gruppe 3 med 23 % af patienterne. Patienter stratificeret med de sværeste lidelser i gruppe 4 (højrisikopatienter) findes i Guldborgsund og Ringsted Kommuner med henholdsvis 11 % og 10% af patienterne. Der kan være geografiske forskelligheder om der er sårambulatorier eller særlige tilbud i den kommunale hjemmepleje, som har afsmittende virkning på efterspørgslen efter fodterapiydelser. Det er vederlagsfrit at blive behandlet på et ambulatorium, hvorimod der er en vis egenbetaling forbundet med at blive behandlet hos fodterapeut. Det er uvist om det også kan være en af grundene til, at de lettere diabetes patienter ikke er i fodterapipraksis ligesom det kan tilskrives manglende henvisning/anbefaling fra almen praksis. Opsummering På baggrund af det helhedsbillede, der er forsøgt givet i de foregående afsnit opsummeres følgende: Indberettede ventetider: Den gennemsnitlige ventetid ligger højere i fem af kommunerne: o o o o o Lolland Kommune Faxe Kommune Holbæk Kommune Guldborgsund Kommune Næstved Kommune Der er dog stor variation i ventetiden i hver af disse kommuner og der er derfor ikke umiddelbart baggrund for en ændring af kapaciteterne udelukkende på baggrund af de indberettede ventetider. Side 9

10 Udgifter til fodterapi og antal behandlede patienter: Der er sket en mindre stigning i antallet af ydelser, antal behandlede patienter og udgifterne til fodterapi fra 2013 til Denne mindre stigning kan tilskrives befolkningsudviklingen og en stigende ældrebefolkning. Befolkningsudviklingen og udnyttelsen af den eksisterende kapacitet: Alene på baggrund af den demografiske udvikling forventes det, at antallet af patienter og ydelser fortsat vil stige og der vil på et senere tidspunkt komme et behov for at vurdere antallet, placeringen og udnyttelse af kapaciteter. I 2014 var antallet af indbygger pr. kapacitet i gennemsnit I Lolland og Guldborgsund var den henholdsvis 7157 og 5082 patienter. I kommunerne Faxe, Holbæk, Roskilde, Ringsted og Køge var den også højere end gennemsnittet (over 5000 indbyggere). På nuværende tidspunkt er der en ledig kapacitet i Lolland Kommune. Mens der ser ud til at være overskydende fodterapeutisk kapacitet i andre kommuner (Stevns, Odsherred og Lejre), hvor der er under 4000 patienter pr. fodterapeut. Der er 8 kapaciteter i Region Sjælland, som afregner for mindre end for kr. årligt Diabetesforekomsten i Region Sjælland: Der er sket en stigning i antal diabetikere i regionen fra 2013 til 2014 på omkring 2000 flere diabetikere. Det gennemsnitlige antal diabetikere pr. fodterapeut er steget fra 283 i 2013 til 334 diabetikere i I Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune er der henholdsvis 684 og 411 diabetiker pr. kapacitet. Hvad angår stratificering af risikogrupper ser det ud til, at fodterapeuterne i henholdsvis Lolland, Guldborgsund, Kalundborg og Sorø kommuner har væsentlig flere patienter i gruppe 3 og 4 (højrisikopatienter). Opmærksomhedspunkter det videre arbejde med særlige problemstillinger Regionen vurderer ud fra ovenstående, at der skal arbejdes videre med at finde løsninger for den fodterapeutiske behandlingskapacitet i Lolland Kommune. Der er behov for at vurdere, om den store variation, der er mellem kommuner og mellem fodterapeuternes produktion i form af antallet af patienter pr. fodterapeut, skal undersøges nærmere for at finde ud af, om der ligger uudnyttet kapacitet i regionen. Ligeledes er der behov for en særlig opmærksomhed på, om regionens diabetespatienter i dag får det rette sundhedstilbud, herunder fodterapeutisk behandling. Dette vil der blive arbejdet videre med i et tværfagligt projekt med almen praksis. Det er vigtigt at de oplyste ventetider er både relevante og rigtige, og at der sker en løbende opdatering af fodterapeuternes oplysninger på Side 10

11 Side 11

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth Aktivitetsstatistik Tabel 1: Antal patienter på regioner, 1. juni 2011-31. maj 2012 54 - Diabetes 10.474 18.561 18.738 21.760 15.235 84.634 55 - Nedgroede tånegle 1.475 4.598 3.382 4.403 3.063 16.905 59

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

PRAKSISPLANn. for Fodterapi Region Sjælland UDKAST. Kommunikation - 01146-01.13

PRAKSISPLANn. for Fodterapi Region Sjælland UDKAST. Kommunikation - 01146-01.13 PRAKSISPLANn for Fodterapi Region Sjælland UDKAST Kommunikation - 01146-01.13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume... 3 1.1 Ny overenskomst 1. juni 2011... 3 1.2 Baggrund og Praksisbeskrivelse...

Læs mere

PRAKSISPLANn. Kommunikation - 01146-01.13. for Fodterapi Region Sjælland

PRAKSISPLANn. Kommunikation - 01146-01.13. for Fodterapi Region Sjælland PRAKSISPLANn Kommunikation - 01146-01.13 for Fodterapi Region Sjælland Praksisplan for Fodterapi i Region Sjælland Udarbejdet af Primær Sundhed i samarbejde med samarbejdsudvalget for fodterapi i Region

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udkast 6. april 2011 KKR S J Æ L L A N D Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé... 3 1.1. Kommissorium for arbejdet...4 1.2. Baggrunden for praksisplanen...6

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

PRAKSISPLAN. for Kiropraktik 2015 UDKAST. Kommunikation - 01448-09.14

PRAKSISPLAN. for Kiropraktik 2015 UDKAST. Kommunikation - 01448-09.14 PRAKSISPLAN for Kiropraktik 2015 UDKAST Kommunikation - 01448-09.14 Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund og ramme for praksisplanen... 1 1.2 Processen og organiseringen omkring praksisplanen... 1 Organisering

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvad er fodterapi

1. Indledning. 2. Hvad er fodterapi Praksisplan for Fodterapi 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er fodterapi... 3 2.1 Tilskudsregler... 3 2.2 Udgifter til fodterapi fordelt på specialer... 4 2.3 Aktivitet udenfor overenskomsten...

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 KKR S J Æ L L A N D Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé... 3 1.1. Kommissorium for arbejdet...4 1.2. Baggrunden

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Sjælland og 17 kommuner, 211-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Sjælland... 5 Faxe Kommune...

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. December 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. December 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 December 2011 KKR S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udarbejdet af Primær Sundhed i samarbejde med kommunerne i Region Sjælland Emneord: Praksisplan,

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet Elevfremskrivning for STX i Region Sjælland Herunder præsenterer Region Sjælland en elevprognose for årene 2012-2016 fordelt på hver af de 17 kommuner i regionen. Fremskrivningen er udarbejdet med bistand

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Sjælland og 17 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Sjælland... 6 Faxe kommune...

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 21 2. kvartal 212 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Praksisplan for fodterapi i Region Syddanmark

Praksisplan for fodterapi i Region Syddanmark Praksisplan for fodterapi i Region Syddanmark Gældende fra 1. april 2015 O Indhold 1. Indledning................................................ 4 1.1 Læsevejledning....................................................

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik Indholdsfortegnelse Dato: Januar 2016 Læsevejledning og metode Læsevejledning til faktaark (side 1) Side Læsevejledning

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010 Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal 29 3. kvartal 211 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Baggrundsmateriale til temamødet om beskæftigelse og inklusion på arbejdsmarkedet i Region Sjælland

Baggrundsmateriale til temamødet om beskæftigelse og inklusion på arbejdsmarkedet i Region Sjælland Baggrundsmateriale til temamødet om beskæftigelse og inklusion på arbejdsmarkedet i Region Sjælland Hovedpointer Kvalificeret arbejdskraft: Ledigheden har været faldende de seneste år. I 2015 var ledigheden

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Overbliksskabende analyse af. det medicinske område

Overbliksskabende analyse af. det medicinske område Overbliksskabende analyse af sygehusenes patientsammensætning og -forløb på det medicinske område Indholdsfortegnelse 1. Formål og datagrundlag 2. Samlet overblik over aktiviteten i Region Sjælland 3.

Læs mere

Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017

Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017 Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017 Kontanthjælpsloftet Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget L113, der betyder, at der pr. 1. april 2016 er indført

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Praksisplan. for Fodterapeuter i Region Midtjylland 2012-2014. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning

Praksisplan. for Fodterapeuter i Region Midtjylland 2012-2014. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning Praksisplan for Fodterapeuter i Region Midtjylland 2012-2014 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Praksisplan for Fodterapi

Praksisplan for Fodterapi Praksisplan for Fodterapi 2016 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Fodterapi i Regional kontekst... 3 2.1 Udgifter til fodterapi fordelt på specialer... 4 2.2 Aktivitetens fordeling... 5 2.3 KORA Rapporten Hvem

Læs mere

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked Notat Sagsnr.: 2012/0005116 Dato: 20. september 2013 Titel: Ledighedstal og Resultatopfølgning Sept. 2013 Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Ledighedstal og Resultatopfølgning

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde Hans Skov Kloppenborg og Camilla T. Dalsgaard Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår 2009 1. halvår 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Denne opgørelse viser de 10 diagnoser, hvor kommunerne har de største udgifter til kommunal medfinansiering. Opgørelsen er udarbejdet efter ønske fra kommunerne

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Dagsorden 1. Beskæftigelsesområdet

Læs mere

igt$i Gigt fagforeningen

igt$i Gigt fagforeningen Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 465 Offentligt Sundhedsudvalget Folketinget Christiansborg 1 København K igt$i Gigt fagforeningen for alle med ondt i led, ryg og muskler 12. maj 29 Gigtforeningen

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Klokketimer pr. uge Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal. Derudover beskriver

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland LIDT FAKTA OM PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND Hvor er vi Hvordan er vi organiseret Hvordan er vores ledelsesstruktur Økonomi og personale Økonomi Personale Budget: 1,1 mia. kr.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

UDKAST Praksisplan for fysioterapi

UDKAST Praksisplan for fysioterapi UDKAST Praksisplan for fysioterapi 2016 Indhold 1. Indledning og rammer for praksisplan, resumé og anbefalinger... 2 Resumé... 3 Anbefalinger... 4 2. Beskrivelse af fysioterapiområdet... 5 Grundlaget for

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere