Læseplan for dansk klassetrin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin"

Transkript

1 Læseplan for dansk klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og kulturelle liv. Centralt for faget står arbejdet med sprog, litteratur samt kulturforståelse. Eleverne skal opnå en sproglig kompetence gennem fokus og træning af dansksproglige begreber, funktioner og strukturer, således at de sproglige færdigheder er alders - og/eller udviklingssvarende. Undervisningen sker primært ud fra samtalen, så eleverne opnår mulighed for at afprøve deres færdigheder i at producere sprog. Derved sker en udvikling i danskfærdighederne via aktiviteterne i at lytte/forstå og tale/kommunikere og skrive sammen med klassen. I arbejdet med automatiseringen af det danske sprog og integration af flerkulturelle aspekter fokuseres der blandt andet på visualiseringen i form af billeder, film samt drama/teater. Der tilstræbes at elevernes læringslyst og læseglæde styrkes gennem en struktureret og varieret undervisning. Undervisningen skal i øvrigt fremme den enkelte elevs personlige, alsidige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund. Læseplanen vil danne grundlag for en helhedspræget undervisning, hvor aktiviteter og fagligt indhold indgår i forskellige kombinationer.

2 1. Forløb 1. og 2. klassetrin Beskrivelse af udviklingen i undervisningen Hver enkelt elev arbejder med sproget i mange forskellige situationer: ved at tale, ved at lytte til andre, ved at skrive og læse samt ved at udforske sproget, bl.a. gennem leg og eksperimenter. Hovedvægten lægges på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Det talte sprog Eleverne opøver deres færdighed i at udtrykke sig mundtligt ved at lytte og ved at arbejde med gode fortælle- og samtalevaner, herunder at tage ordet efter tur, være opmærksom og udtrykke sig i forhold til situationen. Stoffet hentes fra ældre og nyere børnelitteratur, og fra elevernes og lærerens egne tekster ud fra egne og fælles erfaringer. Arbejdsformerne veksler, så eleverne vænner sig til at tale og lytte i små grupper og større forsamlinger som klasse eller årgang. Eleverne skal arbejde med at lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster samtale, fx om fælles oplevelser, fælles undervisningsstof, elevernes hverdag i og uden for skolen fortælle om egne oplevelser, tanker og følelser dramatisere fortællinger og oplevelser lytte til andre elever og til lærerens oplæsning og fortælling forstå vendinger knyttet til dagligdagen samtale om forskellige billedformer forstå mundtlig respons fra såvel lærer som klassekammerater synge børnesange introduktion til it Det skrevne sprog læse

3 Centralt står elevens tilegnelse af læsestrategier og læseforståelse baseret på læseoplevelse og læselyst. Der arbejdes med læsning individuelt og i såvel små grupper som samlet i klassen. Det vigtigste stof er et bredt og varieret udvalg af nye og ældre skønlitterære og faglige tekster, der er skrevet for aldersgruppen. Eleverne skal arbejde med at indlære bogstavernes navn, form og lyd beherske grundlæggende læsestrategier læse alene og sammen med en makker læse i fiktive og ikke fiktive bøger og på computer læse enkle tekster højt for hinanden og for læreren undersøge samspillet mellem billede og tekst læse og forstå korte tekster, hvor indholdet er kendt læse lette norske og svenske ord og sætninger. Det skrevne sprog skrive Eleverne opøver deres færdighed i skriftlig fremstilling på grundlag af sammenhængen mellem mundtlighed, skriftlig udfoldelse og læsning. Der arbejdes med skrivelyst, stavestrategier og skriftligt udtryk. Eleverne opøver deres sikkerhed i at skrive trykbogstaverne i hånden og begynder en sammenhængende grundskrift, før skrivningen af de trykte bogstaver automatiseres. Der arbejdes med skrivning på tastatur og anvendelse af de enkleste funktioner i tekstbehandling. Arbejdsformen er i første omgang individuel skrivning af bogstaver, ord og små tekster, men der skrives også forskellige tekster i fællesskab. Udgangspunktet for skrivningen er elevernes egne og fælles oplevelser og tanker ud fra læste tekster og andre udtryksformer. Eleverne skal arbejde med at skrive små og store trykbogstaver i rigtig form, med rigtig skrivemåde og indbyrdes højdeforhold skrive tekster ud fra deres fantasi, billeder og erfaring stave almindelige og lydrette ord i egne tekster skrive med rigtigt greb, skrivestilling og med rigtige bevægelser skrive på computer og åbne, lukke og gemme tekstfiler skrive procesorienteret skrivning kende til forskellige ordklasser

4 være i stand til at bruge komma, punktum, spørgsmålstegn og stort begyndelsesbogstav Sprog, litteratur og kommunikation Arbejdet med sprog, tekster og andre udtryksformer støttes af samtale om, hvad sprog, tekster og andre udtryksformer er, hvordan de fungerer, og hvad de betyder for mennesker. Der arbejdes med forholdet mellem udtryk og indhold, mellem tale og skrift samt mellem tekst og billede. Der lægges vægt på samværet og den frie samtale om oplevede/oplæste tekster og andre udtryksformer med udgangspunkt i elevernes egen oplevelse og forståelse af dem. Der arbejdes med oplevelse, meddigtning, forståelse og fortolkning. Den overvejende del af arbejdet foregår i større fællesskaber, fx klassen, men eleverne skal også vænne sig til at samtale om indhold og udtryk i mindre grupper og til at skrive ud fra deres oplevelser. Eleverne skal arbejde med at lege og eksperimentere med ord og sprog samtale om eget og andres sprog, som de oplever det i tale, tekst og andre udtryksformer samtale om samspillet mellem tekst, billede og lyd. Forløbet omfatter især ældre og nyere børnelitteratur og tale om genretræk elevernes egne tekster, fx fortællinger, beretninger, sagsfremstilling, digte, breve, arbejdsbøger, personlige og fælles ordbøger, fælles databaser ordforråd og begrebsdannelse elementær sprogiagttagelse af bl.a. tekst, ytring, sætning, rim og rytme, ordspil sprogets æstetiske muligheder, bl.a. rim, rytme og ordspil andet stof, fx sang og sanglege, tegning, illustrationer, trykning, brug af skolebibliotekets forskellige muligheder

5 anden fiktion, fx tegneserier, tegnefilm, film og video sagtekster, fx fagbøger, håndbøger med billedmateriale skærmtekster, fx på computer og undertekster i film andre udtryksformer, fx film, video, lydbånd, billeder, fotografier, tegninger computerspil drama og teater kendskab til ordklasser 2. Forløb 3. og 4. klassetrin Beskrivelse af udviklingen i undervisningen Det talte sprog bruge talesproget i samtaler, gruppearbejde og fremlæggelser for klassen fortælle om deres oplevelser og give referater bruge deres kropssprog og stemme som udtryksmiddel anvende forskellige hjælpemidler ved mundtlig fremlæggelse lytte aktivt og bl.a. foretage interviews vha. båndoptager kunne bruge forskellige metoder til konfliktløsning lytte til norske og svenske tekster Det skrevne sprog læse læse selvstændigt og sammen læse i bøger og på computer læse både norske og svenske tekster læse både skønlitterære og faglitterære tekster, de ikke kender på forhånd, uden hjælp kende bogstavernes form, lyd og kombinationer læse og synge højt anvende elementære læsestrategier lytte til højtlæsning

6 give udtryk for deres forståelse af tekster i en både skriftlig, mundtlig og dramatisk form genfortælle handlingsforløbet i en tekst genkende enkelte genretræk Det skrevne sprog skrive skrive forskellige genrer skrive i en kronologisk form bruge deres egen fantasi i forbindelse med skrivearbejdet. Det kan være i form af meddigtning eller digtning af egne fortællinger skrive berettende stave til lydrette ord og ord, som de ofte anvender i egne tekster lave overskrifter og skrive brødtekster skrive med sammenbundne håndskrift bruge tekstbehandling på computer læse egne tekster højt for klassen og i mindre grupper samt lytte til andre elevers tekster lave illustrationer til egne tekster, skrive noter og korte beskeder kunne videreudvikle procesorienteret skrivning skrive egne tekster og tekster i fællesskab skrive små impulsive og eksperimenterende tekster bruge afsnitsinddeling og tegnsætning såsom: punktum, spørgsmålstegn, anførelsestegn, kolon, komma og udråbstegn Sprog, litteratur og kommunikation bruge sproget til at løse konflikter, formidle viden og underholde samt have en fornemmelse for sprogets poetiske funktioner forholde sig til samspillet mellem sprog, indhold, genre og meddelelsessituation forholde sig til sprogbrugen og sprogrigtigheden i egne og i andres tekster kende til sproglige virkemidler forstå, at sproget er opbygget af ord og sætninger, og at der findes forskellige ordklasser, og besidde et vist kendskab til bøjningsformer forstå, at der er forskel på det skrevne og det talte sprog

7 udpege forskelle mellem samtidstekster og tekster fra gamle dage diskutere deres umiddelbare oplevelse af forskellige former for tekster vide, at man med en tekst kan udtrykke holdninger og værdier skelne mellem fiktion og ikke-fiktion udpege hovedindholdet, tid, sted, handling, holdning og værdier udtrykker sig i dramatisk form og med billeder og tekst søge informationer i leksika, ordbøger og på internettet gengive indholdet i lyd- og billedmedier kunne føre en gruppediskussion kunne administrere simple tegnsætningsregler benytte forskellige tiltaleformer og slægtskabsbetegnelser gætte kvalificeret for at forstå et ukendt ord el. begreb iagttage forskelle og ligheder i sprog fra forskellige kulturer. 3. Forløb klassetrin Beskrivelse af udviklingen i undervisningen Det talte sprog bruge talesproget i samtaler, gruppearbejde og fremlæggelser for klassen fortælle om deres oplevelser og give referater bruge deres kropssprog og stemme som udtryksmiddel fx gennem drama og teater anvende forskellige hjælpemidler ved mundtlig fremlæggelse lytte aktivt og bl.a. foretage interviews vha. båndoptager kunne bruge forskellige metoder til konfliktløsning lytte til norsk og svensk og tale om forskelle og ligheder mellem de nordiske sprog kendskab til forskellige læsestrategier at samtale og foretage mundtlige redegørelse, disponering, argumentation og diskussion Det skrevne sprog læse

8 læse selvstændigt og sammen beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper læse både norske og svenske tekster læse både skønlitterære og faglitterære tekster, de ikke kender på forhånd, uden hjælp kende bogstavernes form, lyd og kombinationer læse højt og læse i billeder og reklamer lytte til højtlæsning give udtryk for deres forståelse af tekster i en både skriftlig, mundtlig og dramatisk form genfortælle handlingsforløbet i en tekst genkende genretræk søge forklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad Det skrevne sprog skrive skrive forskellige genrer skrive kommenterende, forklarende og argumenterende med et ordforråd tilpasset forskellige teksttyper stave alle almindelige ord sikkert, bruge korrekte bøjningsformer og anvende afsnit og hensigtsmæssig tegnsætning layoute tekster til bestemte formål og bestemte modtagere skrive på computer med funktionel skriveteknik kunne søge hensigtsmæssigt på internettet og bruge tekstbehandling varieret i egne skriveprocesser kunne føre en tekst i egen meddigtning skrive i en kronologisk form bruge deres egen fantasi i forbindelse med skrivearbejdet. Det kan være i form af meddigtning eller digtning af egne fortællinger skrive berettende lave overskrifter og skrive brødtekster skrive sammenbunden skrift læse egne tekster højt for klassen og i mindre grupper samt lytte til andre elevers tekster lave illustrationer til egne tekster, skrive noter og korte beskeder kunne videreudvikle procesorienteret skrivning skrive egne tekster og tekster i fællesskab skrive små impulsive og eksperimenterende tekster

9 Sprog, litteratur og kommunikation bruge sproget til at løse konflikter, formidle viden og underholde samt have en fornemmelse for sprogets poetiske funktioner forholde sig til samspillet mellem sprog, indhold, genre og meddelelsessituation forholde sig til sprogbrugen og sprogrigtigheden i egne og i andres tekster kende til sproglige virkemidler fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteratur afspejler den tid, den er blevet til i forstå, at der er forskel på det skrevne og det talte sprog diskutere deres umiddelbare oplevelse af forskellige former for tekster vide, at man med en tekst kan udtrykke holdninger og værdier skelne mellem fiktion og ikke-fiktion udpege hovedindholdet, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer udtrykker sig i dramatisk form og med lyd, billeder og tekst søge informationer på en systematisk og kritisk måde i leksika, ordbøger og på internettet gengive indholdet i lyd- og billedmedier kunne føre en gruppediskussion benytte forskellige tiltaleformer og slægtskabsbetegnelser gætte kvalificeret for at forstå et ukendt ord el. begreb kunne iagttage en tekst med tilhørende illustration forholde sig til væsentlige træk ved dansk kultur bl.a. tekster, tv, film, billeder og andre udtryksformer se teksters sproglige udtryk, situationsbeskrivelser og sproglige billeder skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser samt tegnsætningsregler

10 4. Forløb klassetrin Beskrivelse af udviklingen i undervisningen Det talte sprog fortsat arbejde og finjustering med ord, sprog og tekster m.v. samtale og diskussioner i klassen og i gruppe længere mundtlig fremstilling fx fortælling, redegørelse, foredrag og efterfølgende debat lytteøvelser i debat og oplæg, heriblandt sortering af oplysninger tilpasse kropssprog i forhold til forskellige situationer bearbejde forskellige sproglige udtryk, grammatik og pragmatik bruge et varieret sprog fx med billedsprog, synonymer, antonymer og metafor Slutmål efter 9. klassetrin bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaring og viden i en sammenhængende i en disponeret form bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig fri af manuskript lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling fungere som mødeleder, der styrere og konkluderer have kendskab til norsk og svensk som nabosprog Det skrevne sprog læse oplæsning læsning, såvel fri selvstændig læsning som læsning med specifikke formål læse ældre og nyere litteratur af forskellige genrer læse faktion, fx dokumentarisme og rekonstruktion

11 læse sagtekster, fagtekster og bruge ordbøger læse billeder og reklamer styrke og øge læsehastigheden læse tekster på svensk og norsk reflektere over forskellige tekster og diskutere indholdet opnå analytisk forståelse af forskellige tekster og genrer søge og selektiv udvælge informationer fra Internettet Slutmål efter 9. klassetrin læse sikkert med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet oversigtslæse, punktlæse og nærløse fastholde det væsentlige i en tekst vha. understregning, mindmap, referat, resumé og notater læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og analytisk form læse norske og svenske tekster Det skrevne sprog skrive føre logbog som arbejdsredskab bruge procesorienteret skrivning anvende tekstbehandling ved skrivning, redigering og layout af tekster fortsat at udvide deres grammatiske viden disponere notatteknik og brug af nøgleord arbejde videre med korrekt retstavning og tegnsætning Slutmål efter 9. klassetrin vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet skrive sammenhængende, klart og forståeligt om forskellige emner skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende indsamle stof og disponere et indhold, der fremmer hensigten med kommunikationen styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst

12 bruge regler for korrekt grammatik herunder tegnsætning i egne og i andres tekster anvende layout og bruge billeder i egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed skrive på computer og kende til elementære funktioner give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster Sprog, litteratur og kommunikation eksperimentere med ord og sprog samtale om eget og andre sprog, som de oplever det i tale, tekst og andre udtryksformer interviewe og efterfølgende bearbejde det samtale om samspillet mellem tekst, billede og lyd bruge kommunikationsbegreberne foretage tekstiagttagelse og analyse analysere og bruge sproglige udtryk, billedsprog, rim, rytme, ironi, ordspil, faste udtryk og vendinger fortolke, meddigte og fordybe sig analytisk Slutmål efter 9. klassetrin bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation formidling af viden samt sprogets poetiske funktion gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i kende til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed fortolke, vurdere og perspektivere tekster fra forskellige tider og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion

13 gøre rede for genre, komposition, kommunikation, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Dansk. 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster

Dansk. 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster Dansk Indledning Dansk og tysk i indskolingsfasen side 2 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster 2. forløb 3.-6. klassetrin side 5 Fagligt stof Sprog og tekster

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 9 klasse De humanistiske fag:dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendom, Samfundsfag Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Læsetiltag for hele skolen

Læsetiltag for hele skolen Forår 2012 Indhold: Læsetiltag for hele skolen... 3 At læse i alle fag... 3 CD-ORD... 3 Biblioteket... 3 Læsebånd... 3 Forældresamarbejde... 3 Daglig læsning hjemme på alle klassetrin... 4 Læsevejledere...

Læs mere

Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH

Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH 7. klasserne er dannet efter to introuger med principper om at tilstræbe en ligelig fordeling af fagligt, praktisk og socialt

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. Årsplan dansk 1. klasse 2013-2014, klasselærer

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Dansk. Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse

Dansk. Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse Dansk Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse Undervisere: Christian Bruun, Ole Richter, Lone Tietze, Carsten Birkedal og Lisbeth Kristensen Slutmål for faget dansk efter 9. klassetrin

Læs mere

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle fag fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj 13-06-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle fag fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj 13-06-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Læsepolitik Vibeskolen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG FÆLLES MÅL 2009 SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG FÆLLES MÅL 2009 SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG FÆLLES MÅL 2009 SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Trinmål for faget dansk efter 9. klasse...4 Det talte sprog...4 Det skrevne

Læs mere

Ansvaret for udarbejdelse af indholdsplanen er af bestyrelsen overladt til skolens forstander. Indholdsplanen godkendes af skolens bestyrelse.

Ansvaret for udarbejdelse af indholdsplanen er af bestyrelsen overladt til skolens forstander. Indholdsplanen godkendes af skolens bestyrelse. 1 Indholdsplan Faarevejle Efterskole 2015 2016 Faarevejle Efterskole lever op til kravene i Fælles mål og undervisningen står mål med hvad man almindeligvis forventer sig af folkeskolen. Dog adskiller

Læs mere

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse Europaskolerne Ref: 2008-D-371-da-4 Orig.: DA Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse GODKENDT AF EUROPASKOLERNES ØVERSTE RÅD DEN 15. OG 16.

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF Trinmål for faget dansk efter 2. klasse Det talte sprog Årsplan for dansk i 2.årgang Bruge talesproget til samtale og samarbejde Fortælle, hvad du er optaget af (egne oplevelser). Udtrykke dig i genrer

Læs mere

Læsepolitik Klarup Skole 2012

Læsepolitik Klarup Skole 2012 Læsepolitik Klarup Skole 2012 Læsepolitik Klarup Skole 2012 Indhold Hvad vil vi med Klarup Skoles læsepolitik?... 4 Hvad er læsning?... 5 Afkodning Læsning Forståelse - Motivation... 5 Hvad er målet for

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere