Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse"

Transkript

1 Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Baggrund/Formål: Baggrund/Formål: Formålet med denne redegørelse er at give DANSKE ARKs medlemmer et overordnet indtryk af deres retsstilling i de tilfælde, hvor medlemmets aftalepart tages under rekonstruktion eller konkursbehandling. Redegørelsen er ikke udtømmende og kan ikke træde i stedet for eller erstatte konkret juridisk rådgivning. August Rekonstruktion Reglerne i konkursloven om rekonstruktion har erstattet de tidligere regler om betalingsstandsning. I princippet kan enhver fysisk eller juridisk person indgive begæring om indledning af rekonstruktionsbehandling til skifteretten. En rekonstruktion skal indeholde en tvangsakkord og/eller en virksomhedsoverdragelse. En tvangsakkord kan gå ud på en procentvis nedsættelse eller bortfald af fordringerne mod skyldneren eller en betalingsudsættelse. En virksomhedsoverdragelse kan gå ud på overdragelse til eje af skyldnerens igangværende virksomhed eller en del heraf. Er en rekonstruktionsbehandling indledt, kan den ikke tilbagekaldes. Gennemføres der ikke en rekonstruktion, fører dette automatisk til, at skyldneren erklæres konkurs, medmindre skyldneren i rekonstruktionsperioden måtte være blevet solvent. Standser en virksomhed, - eksempelvis en bygherre, entreprenør eller underleverandør - sine betalinger, er det en meddelelse til omverdenen om, at virksomheden ikke kan betale sine kreditorer, efterhånden som disses tilgodehavender forfalder. Det er derfor vigtigt at have for øje, hvorledes den kriseramte virksomhed håndterer dette. Såfremt virksomheden ikke selv indgiver begæring om rekonstruktion og i stedet praktiserer en såkaldt stille betalingsstandsning kan man som kreditor overveje selv at indgive en begæring om rekonstruktion eller eventuelt konkurs. Behandling af en kreditors begæring om rekonstruktionsbehandling forudsætter som udgangspunkt, at kreditor stiller sikkerhed for udgifterne ved en eventuel senere konkursbehandling og såfremt skyldneren ikke samtykker i, at der indledes rekonstruktionsbehandling sikkerhed for udgifterne forbundet med rekonstruktionsbehandlingen. For konkurs gælder det også, at kreditor som udgangspunkt skal stille sikkerhed for omkostningerne ved konkursbehandlingen.

2 1.1 Hvad er formålet med en rekonstruktion? Formålet med en rekonstruktion er at afdække mulighederne for at undgå en konkurs f.eks. gennem fremskaffelse af yderligere kapital til driften, rationaliseringer, nedskrivning af gæld gennem akkordordning eller frasalg af hele eller dele af virksomheden. 1.2 Hvordan får jeg at vide, om en rekonstruktion er indledt? Ved den skifteret, hvor en virksomhed er hjemmehørende, kan man få oplyst, om og hvornår en virksomhed har indgivet begæring om rekonstruktion, og hvem der er beskikket som rekonstruk-tør. I mange tilfælde vil man også kunne få oplyst, hvorvidt og hvornår en kreditor har indgivet en sådan begæring. Nærmere oplysninger om skifteretterne findes på Endvidere orienterer rekonstruktøren alle kendte og mulige kreditorer og aftaleparter om rekonstruktionen, jf. nedenfor. Oplysninger om det møde i skifteretten, som rekonstruktøren skal holde med kreditorerne senest 4 uger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning, indrykkes også i Statstidende. 1.3 Rekonstruktør Skifteretten beskikker én eller flere rekonstruktører og en regnskabskyndig tillidsmand for skyldneren. Begæringen om rekonstruktionsbehandling skal indeholde forslag til beskikkelse af rekonstruktør og regnskabskyndig for at være gyldig. Skifteretten er dog ikke bundet af forslaget ved udpegningen af henholdsvis rekonstruktør og regnskabskyndig. Rekonstruktøren skal sikre bl.a., at der ikke under rekonstruktionen foretages dispositioner af væsentlig betydning uden rekonstruktørens forudgående samtykke, ligesom rekonstruktøren afdækker mulighederne for at undgå en konkurs f.eks. gennem fremskaffelse af yderligere kapital til driften, rationaliseringer, nedskrivning af gæld gennem akkordordning eller frasalg af hele eller dele af virksomheden. Det er væsentligt for virksomhedens aftaleparter at sikre sig rekonstruktørens accept af eksempelvis igangsættelse eller fortsættelse af arbejdet under rekonstruktionen, idet dette kan have afgørende betydning for muligheden for at opnå dækning. 1.4 Hvem er min aftalepart under rekonstruktionen? Som udgangspunkt vil aftaleparten være den samme som før rekonstruktionsbehandlingen blev indledt. Skyldner må dog ikke foretage dispositioner af væsentlig betydning uden rekonstruktørens samtykke. Dette indebærer, at arkitekten af bevismæssige årsager bør sikre sig rekonstruktørens skriftlige samtykke ved dispositioner af ikke uvæsentlig art.

3 Skifteretten kan bestemme, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden, f.eks. i tilfælde hvor rekonstruktionen indledes uden skyldnerens samtykke. I dette tilfælde indgår rekonstruktøren aftaler på vegne af virksomheden. Aftaleparten ændrer sig således ikke som følge af rekonstruktionen, men som anført ovenfor bør man sikre sig rekonstruktørens samtykke til igangsættelse eller fortsættelse af arbejde under rekonstruktionen. 1.5 Hvad gør jeg, når jeg hører om min aftaleparts rekonstruktion? Senest en uge efter beskikkelsen skal rekonstruktøren sende en meddelelse om rekonstruktionen til alle kendte kreditorer og andre der berøres af rekonstruktionsbehandlingen, dog ikke skyldnerens medarbejdere. Ofte er der mindre orden i virksomhedernes registreringer, og det er derfor vigtigt at kontakte rekonstruktøren, så snart man får kendskab til, at en rekonstruktion er eller kan være etableret. 1.6 Hvad med gensidigt bebyrdende aftaler? Kan jeg hæve aftalen? Ofte har skyldneren før rekonstruktionen indgået aftaler, som ikke inden rekonstruktionen er fuldstændigt opfyldt af parterne. Når virksomheden tages under rekonstruktion, har virksomheden under rekonstruktion valget mellem, om den vil indtræde i (fortsætte) sådanne gensidigt bebyrdende aftaler, eller ej. Det er værd at bemærke, at dette også gælder aftaler, som aftaleparten som følge af virksomhedens misligholdelse har hævet inden for de seneste fire uger før rekonstruktionen. Har arkitekten disponeret i henhold til ophævelsen, eller var arkitekten berettiget til at hæve aftalen af andre årsager, kan skyldneren ikke kræve aftalen videreført. Hvis retsforholdet er af en særlig beskaffenhed, kan man dog ud fra en konkret vurdering i visse situationer nå til, at virksomheden ikke kan indtræde i en aftale f.eks. med en arkitekt, hvis arkitekten ikke ønsker at fortsætte samarbejdet. Denne særlige beskaffenhed kan eksempelvis bestå i et personligt forhold mellem arkitekten og hans aftalepart, herunder særligt i situationer, hvor arkitekten optræder som rådgiver for en privatperson, og hvor arkitekten har lagt særligt vægt på at have netop denne person som sin aftalepart. Ofte vil de væsentligste forpligtelser for arkitektens aftalepart bestå i betaling af arkitektens honorar, og det vil normalt være uden betydning for arkitekten, hvem der betaler hans honorar. Retsforholdets beskaffenhed vil derfor kun sjældent kunne påberåbes som argument for, at virksomheden under rekonstruktion ikke skal kunne indtræde i aftalen. Hvis virksomheden i rekonstruktion har ret til at indtræde i en aftale, har virksomheden som udgangspunkt ikke ret til at vælge kun at indtræde i visse dele af en samlet aftale efter eget forgodtbefindende. Efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde vil indtræden i dele af en aftale dog kunne komme på tale, såfremt disse dele kan ses som selvstændige aftaler uden væsentlig sammenhæng med den resterende del af aftalen. Eksempelvis vil en aftale om, at en arkitekt leverer tegninger til et projekt samt fungerer som byggetilsyn, efter omstændighederne kunne betragtes som to separate aftaler, hvor virksomheden ofte vil kunne vælge kun at indtræde i den ene af aftalerne.

4 Det vil normalt have afgørende betydning for en arkitekt, om virksomheden indtræder i aftalen eller ikke. Man kan derfor forlange, at rekonstruktøren uden ugrundet ophold tager stilling til, om virksomheden vil indtræde i en aftale eller ej. Det vil afhænge af branchesædvaner samt af aftalens art, omfang og karakter, hvor hurtigt der skal afgives et svar. I mange tilfælde vil svarfristen være ca. 1-2 uger. Overordnet er det afgørende, at rekonstruktøren har mulighed for at undersøge og sætte sig ind i kontrakten, inden rekonstruktøren svarer på, hvorvidt virksomheden vil indtræde eller ej. Indtræder virksomheden i en aftale, bliver den berettiget og forpligtet på aftalens vilkår, og krav, som følger af aftalen, og som forfalder efter rekonstruktionens indledning, skal betales i overensstemmelse med aftalens vilkår. Dette betyder, at krav i henhold til aftalen bliver et såkaldt fortrinsstillet 94-krav, hvilket vil sige, at disse krav skal dækkes forud for almindelige kreditorer. Rekonstruktøren kan selvom længere varsel eller uopsigelighed er aftalt, opsige en aftale om et vedvarende retsforhold med sædvanligt eller rimeligt varsel. Vedrører aftalen en løbende ydelse, kan rekonstruktøren opsige aftalen med en måneds varsel. Arkitekten vil i visse tilfælde have mulighed for at kræve erstatning for det forkortede opsigelsesvarsel. Er en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag, overgivet til virksomheden efter, at der er anmeldt rekonstruktion, kan ydelsen normalt kræves tilbage, medmindre rekonstruktøren tiltræder aftalen. Indledning af rekonstruktion medfører således ikke ret til at hæve en aftale, hvis rekonstruktøren (1) kan indtræde, og (2) ønsker at indtræde i og fortsætte aftalen jf. ovenfor. Man vil dog kunne ophæve en aftale, såfremt man uanset rekonstruktionsbehandlingen havde ret til at hæve aftalen af andre grunde end skyldnerens forsinkelse med egen ydelse. Indtræder rekonstruktøren ikke i aftalen, vil arkitekten som udgangspunkt kunne hæve aftalen. Har arkitekten allerede helt eller delvis erlagt sin ydelse, kan arkitekten kun hæve aftale og kræve sin ydelse tilbage, såfremt arkitekten efter de relevante regler er berettiget hertil, f.eks. hvis der er taget ejendomsforbehold i ydelsen. 1.7 Hvad hvis jeg har tilgodehavender? Rekonstruktionen indebærer, at skal straks bør anmelde sit krav til rekonstruktøren. Såfremt virksomheden går konkurs, jf. nedenfor, skal arkitekten straks sørge for at anmelde sit krav i konkursboet. 1.8 Skal jeg fortsætte eller standse arbejdet? Hvorvidt man bør fortsætte, standse igangværende arbejde og/eller kræve tilbagelevering af allerede leveret materiale afhænger i første omgang af, om virksomheden med rekonstruktørens samtykke ønsker at indtræde i aftalen.

5 1.9 Kan jeg foretage udlæg mv. under rekonstruktionen? Under rekonstruktionen kan der normalt ikke foretages udlæg i virksomhedens aktiver, og konkursbegæringer, der indgives, vil ofte blive udsat på udfaldet af rekonstruktionen. Den, der har tilbageholdsret i skyldnerens ejendele, indtil et bestemt beløb er betalt, kan dog under visse forudsætninger foretage udlæg i de tilbageholdte ejendele og søge fyldestgørelse heri. Det er en forudsætning for foretagelse af udlæg, at man efter rekonstruktionsbehandlingens indtræden opfordrer skyldneren til at betale, at skyldneren herefter ikke betaler, og at udlæg foretages mindst 14 dage efter opfordringen om betaling Orientering til kreditorerne Ved beskikkelsen af rekonstruktøren fastsætter skifteretten samtidig et tidspunkt for et møde med kreditorerne og indrykker bekendtgørelse herom i Statstidende, jf. ligeledes ovenfor. Mødet skal afholdes senest fire uger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning. Senest en uge efter beskikkelsen skal rekonstruktøren orientere kreditorerne om rekonstruktionen. Meddelelsen indeholder bl.a. oplysning om tidspunktet for mødet i skifteretten med kreditorerne. Senest en uge før mødet sender rekonstruktøren sit forslag til en rekonstruktionsplan til samtlige kendte kreditorer og skifteretten. På mødet tages der stilling til forslaget til rekonstruktionsplan og med fornødent flertal dvs. såfremt flertallet repræsenterer minimum 25 % af den samlede kendte gæld er det muligt at stille ændringsforslag til forslaget til rekonstruktionsplan. Forslaget til rekonstruktionsplan skal være tiltrådt af skyldner og er vedtaget på mødet i skifteretten, medmindre et flertal af kreditorerne stemmer imod, og disse repræsenterer minimum 25 % af den samlede kendte gæld. Inden tre måneder efter rekonstruktionsbehandlingens indledning sender rekonstruktøren en redegørelse til samtlige kendte kreditorer og skifteretten om alle væsentlige forhold vedrørende rekonstruktionsbehandlingen. Skifteretten indkalder efterfølgende skyldneren og kreditorerne til et møde i skifteretten med henblik på afstemning om et rekonstruktionsforslag, dvs. det som rekonstruktionen skal resultere i (tvangsakkord og/eller virksomhedsoverdragelse jf. ovenfor). Mødet skal som udgangspunkt holdes senest seks måneder efter det indledende møde med kreditorerne i skifteretten. Fristen kan dog med kreditorernes samtykke forlænges højst to måneder ad gangen, og maksimalt fire måneder i alt. Senest to uger før mødet sender rekonstruktøren sit rekonstruktionsforslag mv. til samtlige kendte kreditorer, andre der berøres af rekonstruktionsforslaget og skifteretten. Rekonstruktionsforslaget er vedtaget, medmindre et flertal af de kreditorer, der er repræsenteret på mødet og deltager i afstemningen, stemmer imod Hvor længe varer rekonstruktionen? Rekonstruktionen skal være gennemført inden for højst ét år. Såfremt de ovennævnte frister ikke overholdes, overgår virksomheden straks til konkursbehandling.

6 2 Konkurs En virksomhed eller person, der er insolvent, kan tages under konkursbehandling, når det begæres af den pågældende selv eller af en kreditor. Insolvens foreligger ifølge konkursloven, når virksomheden eller personen ikke kan betale sine kreditorer, efterhånden som forpligtelserne forfalder, forudsat at der ikke blot er tale om en forbigående betalings udygtighed. Når konkurs indtræder, har mulighederne for genopretning af økonomien i virksomheden typisk været undersøgt, og mulighederne herfor vurderet som udtømte. Oplysninger om, hvorvidt en virksomhed er taget under konkursbehandling kan fås kan hos den skifteret, hvor virksomheden er hjemmehørende. Nærmere oplysninger om skifteretterne findes på Hvad er formålet med og virkningen af en konkurs? Formålet med konkurs er at afvikle skyldnerens virksomhed med bedst muligt økonomisk resultat for kreditorerne. Ved konkursbehandlingen foretages der et opgør med kreditorerne, dog således at en personlig skyldner efter konkursen fortsat hæfter for den del af gælden til kreditorerne, der ikke blev dækket i forbindelse med konkursbehandlingen. Straks efter at konkursdekretet er afsagt, udpeger skifteretten én eller flere kuratorer til at forestå bo behandlingen samt eventuelt et kreditorudvalg, som kan yde for eksempel branchekyndig bistand til kurator. Kurators overordnede opgave er at sikre, at konkursboets aktiver realiseres bedst muligt, således at der fremkommer så stor dividende som muligt til kreditorerne. I forbindelse med varetagelsen af boets interesser skal kurator blandt andet sikre boets aktiver, herunder at disse er forsvarligt forsikret, gennemgå de af kreditorerne anmeldte krav, herunder gennemføre fordringsprøvelse, føre eventuelle retssager, sørge for at bo behandlingen afsluttes og aflægge regnskab overfor skifteretten og kreditorerne. Desuden skal kurator tage stilling til, hvorvidt boet vil indtræde i aftaler, som er indgået forud for konkursen. 2.2 Kan jeg foretage udlæg eller lignende under konkursen? Konkurs har til formål at opgøre og fordele skyldnerens formue ud fra principper, der er fastlagt i konkursloven. Dette medfører en meget væsentlig begrænsning i adgangen for kreditorerne til at kunne foretage udlæg eller anden form for retsforfølgning mod boets aktiver. Et udlæg, som er foretaget før konkursen, vil som udgangspunkt blive opretholdt. Dog er udlæg uden retsvirkning for boet, hvis de er foretaget senere end tre måneder før fristdagen. Fristdagen er normalt den dag, hvor skifteretten modtog konkursbegæring eller begæring om rekonstruktion. Under visse omstændigheder forlænges fristen til to år, hvor udlægget er foretaget af en af skyldnerens nær stående. 2.3 Hvem er min aftalepart under konkursen? Ved konkursdekretets afsigelse går rådigheden over til kurator. Konkursen medfører således, at skyldneren mister rådigheden over sine aktiver. Efter konkursen er det kun kurator ikke skyldneren som har retten til at overdrage eller opgive ejendele, retten til at modtage betaling og

7 andre ydelser, retten til at modtage opsigelser, reklamationer og lignende erklæringer samt også retten til at stifte forpligtelser eller på anden måde råde over skyldnerens formue med virkning for boet. Hvor skyldneren er et aktie- eller anpartsselskab, medfører urådigheds-princippet også, at de sædvanlige ledelsesorganer, såsom direktion og bestyrelse ikke længere kan disponere. Skyldnerens urådighed har virkning for alle efter udløbet af det døgn, hvori meddelelse om konkursen er blevet bekendtgjort i Statstidende. Indtil dette tidspunkt har urådigheden kun virkning overfor den, som kendte eller burde kende til konkursen. 2.4 Hvad gør jeg, når jeg hører om min aftaleparts konkurs? Så snart man hører om en aftaleparts konkurs, skal man, såfremt man mener man har et krav mod skyldneren, anmelde sit krav overfor kurator. Skifteretten i den retskreds, hvor skyldneren har hjemstedsadresse, oplyser på forespørgsel om en virksomhed er taget under konkursbehandling og navnet på kurator. Krav mod boet bør anmeldes inden 4 uger efter, at skifteretten har bekendtgjort afsigelsen af konkursdekretet i Statstidende. Kurator sender meddelelse om konkursdekretets afsigelse til de kreditorer, som er kendte. Kurator vil endvidere løbende sørge for fremsendelse af redegørelser vedrørende boets behandling, og boets forhold i øvrigt, til de kreditorer, der har anmeldt krav i boet, og som forventes at kunne opnå dividende. 2.5 Gensidigt bebyrdende aftaler og konkursens indtræden Ofte har skyldneren før konkursen indgået aftaler, som ikke inden konkursen er fuldstændigt opfyldt af parterne. Når skyldneren tages under konkursbehandling har konkursboet derfor valget mellem, om det vil indtræde i sådanne aftaler, eller ej. Denne ret kan normalt ikke fratages konkursboet. Hvis retsforholdet er af en særlig beskaffenhed, kan man dog ud fra en konkret vurdering i visse situationer nå til, at konkursboet ikke kan indtræde i en aftale fx med en arkitekt, hvis arkitekten ikke ønsker at fortsætte samarbejdet. Denne særlige beskaffenhed kan eksempelvis bestå i et personligt forhold mellem arkitekten og hans aftalepart, herunder særligt i situationer hvor arkitekten optræder som rådgiver for en privatperson, og hvor arkitekten har lagt særligt vægt på at have netop denne person som sin aftalepart. Ofte vil de væsentligste forpligtelser for arkitektens aftalepart bestå i betaling af arkitektens honorar, og det vil normalt være uden betydning for arkitekten, hvem der betaler hans honorar. Retsforholdets beskaffenhed vil derfor kun sjældent kunne påberåbes som argument for, at aftalepartens konkursbo ikke skal kunne indtræde i aftalen. Hvis konkursboet har ret til at indtræde i en aftale, har boet som udgangspunkt ikke ret til at vælge kun at indtræde i visse dele af en samlet aftale efter eget forgodtbefindende. Efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde vil indtræden i dele af en aftale dog kunne komme på tale, såfremt disse dele kan ses som selvstændige aftaler uden væsentlig sammenhæng med den resterende del af aftalen. Eksempelvis vil en aftale om, at en arkitekt leverer tegninger til et projekt samt fungerer

8 som byggetilsyn, efter omstændighederne kunne betragtes som to separate aftaler, hvor boet ofte vil kunne vælge kun at indtræde i den ene af aftalerne. Det vil normalt have afgørende betydning for en aftalepart, om boet indtræder i aftalen eller ikke. Man kan derfor forlange, at kurator uden ugrundet ophold tager stilling til, om boet vil indtræde (fortsætte) i en aftale eller ej. Det vil afhænge af branchesædvaner samt af aftalens art, omfang og karakter, hvor hurtigt der skal afgives et svar. I mange tilfælde vil svarfristen være ca. 1-2 uger. Overordnet er det afgørende, at kurator har mulighed for at undersøge og sætte sig ind i kontrakten, inden kurator svarer på, hvorvidt boet vil indtræde eller ej. Indtræder boet i en aftale, bliver det berettiget og forpligtet på aftalens vilkår, og krav, som følger af aftalen, og som forfalder efter konkursdekrets afsigelse, skal betales i overensstemmelse med aftalens vilkår. Dette betyder, at krav i henhold til aftalen, der forfalder efter konkursdekretets afsigelse, bliver såkaldte massekrav, hvilket vil sige, at disse krav skal dækkes forud for almindelige kreditorer. Boet kan selvom længere varsel eller uopsigelighed er aftalt, opsige en aftale om et vedvarende retsforhold med sædvanligt eller rimeligt varsel. Vedrører aftalen en løbende ydelse, kan boet opsige aftalen med en måneds varsel. Arkitekten vil i visse tilfælde have mulighed for at kræve erstatning for det forkortede opsigelsesvarsel. Krav, som forfaldt (eller opstod) før konkursdekretets afsigelse, kan arkitekten derimod som udgangspunkt alene anmelde i konkursboet som simple krav, sml. pkt. 1.6, hvilket betyder, at sådanne krav har status som almindelige usikrede krav. Se dog nedenfor under pkt. 2.9 vedrørende igangværende leverancer. Det vil som følge heraf i de fleste tilfælde være hensigtsmæssigt, at der foretages en registreringsforretning (stadeforretning) pr. dekretdagen, således at der kan søges etableret bevis for hvilke af arkitektens ydelser, der kan henføres til perioden før henholdsvis efter konkursens indtræden. 2.6 Kan jeg hæve aftalen? Afsigelse af konkursdekret medfører ikke ret til at hæve en aftale, hvis konkursboet (1) kan indtræde, og (2) ønsker at indtræde i og fortsætte aftalen jf. ovenfor pkt Dette gælder uanset, om det, eksempelvis under henvisning til ABR 89, måtte være aftalt, at konkurs i sig selv skal anses for væsentlig misligholdelse, som berettiger arkitekten til at hæve aftalen. Man vil dog altid kunne ophæve en aftale, såfremt man uanset konkursen havde ret hertil. Har arkitektens aftalepart således før konkursdekretets afsigelse væsentligt misligholdt aftalen, vil arkitekten være berettiget til at ophæve aftalen. 2.7 Hvordan ved jeg, om boet indtræder i aftalen? I de fleste tilfælde vil boets indtræden i aftalen finde udtryk ved en udtrykkelig tilkendegivelse fra boet, evt. i form af svar på en forespørgsel.

9 Så længe boet ikke af sig selv har meddelt sin afgørelse, kan man når som helst opfordre boet til at meddele, om det vil indtræde. Man bør rette sin opfordring til kurator. Kurators stillingtagen skal foreligge uden ugrundet ophold, jf. pkt Kan jeg udøve tilbageholdsret? Så længe boet ikke har meddelt sin afgørelse om indtræden, kan man i reglen holde sin ydelse tilbage eller hindre dens overgivelse til boet, indtil der stilles en sikkerhed for, at modydelsen erlægges. For arkitekten, hvis aftalepart er gået konkurs, betyder det, at eksempelvis tegninger i både papirog elektronisk form, som endnu ikke er leveret, som udgangspunkt vil kunne holdes tilbage. Det samme vil efter omstændighederne kunne gøre sig gældende eksempelvis for ar-bejdsydelser som bygge- eller fagtilsyn på byggepladsen. Såfremt tiden for leveringen af ydelsen er kommet, har man krav på, at boet, hvis det indtræder i aftalen, uden ugrundet ophold erlægger modydelsen. Selvom henstand er givet, har man krav på, at boet uden ugrundet ophold stiller sikkerhed for erlæggelsen, idet sådan henstand ikke uden videre bortfalder som følge af konkursen. Såfremt boet ikke uden ugrundet ophold stiller foreskrevet sikkerhed, vil aftalen kunne hæves og erstatningskrav anmeldes, dog alene som simpelt krav i boet Hvad med igangværende leverancer? Såfremt en aftale omfatter flere af hinanden uafhængige bestillinger, behandles disse normalt hver for sig, også selvom de er omfattet af den samme kontrakt. Dette medfører, som anført under pkt. 2.5, at krav i boet, som hidrører fra tiden efter konkursdekretet, vil blive anset som massekrav, mens krav, som forfaldt før konkursdekretets afsigelse, alene opnår status i boet som simple krav. Angår aftalen en sammenhængende løbende ydelse til skyldneren, som ikke med rimelighed kan opdeles i flere forskellige delydelser eller etaper, vil udgangspunktet formentlig være, at boet ved at indtræde i aftalen ikke alene forpligtes til at betale en til færdiggørelsen af arbejdet forholdsmæssigt svarende del af det aftalte vederlag (for tiden efter konkursdekretet) som massekrav, men at også vederlag for arbejde fra tiden før konkursdekretet kan blive anset for massekrav. Det vil dog under alle omstændigheder være hensigtsmæssigt, at der foretages en stadeforretning, jf. pkt Hvorvidt arkitektens ydelse kan opdeles eller ej, vil afhænge af den konkrete situation samt af, hvordan aftalen er formuleret. Hvis leveringstidspunktet er kommet, og boet indtræder i aftalen, er boet ofte forpligtet til at stille sikkerhed, medmindre der i forvejen er etableret betryggende sikkerhed Hvad nu, hvis boet ikke indtræder? Indtræder boet ikke, kan den anden part hæve aftalen og anmelde sit erstatningskrav i boet. Såfremt konkursboet fortsætter med at anvende det materiale, som arkitekten har leveret inden konkursen, uden at konkursboet indtræder i aftalen, er det fortsat uafklaret i retspraksis, om boet i

10 visse situationer eventuelt kan pådrage sig et erstatningskrav, som skal udredes som massekrav. Har man allerede helt eller delvist erlagt sin ydelse, kan man kun hæve aftalen og kræve det erlagte tilbage i særlige tilfælde. Er ydelsen først kommet til boet efter konkursen, og indtræder boet ikke i aftalen, skal boet tilbagelevere ydelsen Har jeg rettigheder til tegninger, beskrivelser og andet materiale? Arkitekttegninger, tekniske beskrivelser og lignende vil oftest være beskyttet efter ophavsretsloven. Ophavsretten til arkitekttegninger omfatter både selve tegningerne og bygningerne, som er opført på grundlag af tegningerne. Ophavsretligt beskyttet materiale må alene anvendes af arkitektens aftalepart (bygherren, entreprenøren mv.) i det omfang parterne har aftalt eller forudsat, eksempelvis til et konkret projekt bestående af X antal huse. Brugsretten giver således ikke ret til at anvende materialet ud over til det konkret aftalte eller forudsatte. I det omfang arkitektens materiale ikke opfylder kravene til beskyttelse efter ophavsretsloven, vil materialet kunne nyde en tilsvarende beskyttelse, såfremt ABR 89 er aftalt, jf. ABR 89, pkt Hvilken betydning har mine rettigheder til materialet i konkurssituationen? I tilfælde hvor arkitektens aftalepart tages under konkursbehandling, vil konkursboet som altovervejende hovedregel have ret til at udnytte materialet i samme omfang, som arkitekten havde aftalt eller forudsat at bygherren m.fl. ville have ret til. I hvert fald når der er meddelt byggetilladelse til opførelse af de bygninger, som er tegnet af arkitekten, anses brugsretten til materialet normalt for overdraget til konkursboet, som herefter kan anvende arkitektens tegninger til at lade byggeriet færdiggøre af en ny entreprenør. Såfremt konkursboet uden udtrykkeligt at indtræde i rådgivningsaftalen anvender arkitektens materiale i forbindelse med færdiggørelse af et byggeri, kan dette efter omstændighederne medføre, at arkitekten kan anmelde et forholdsmæssigt vederlagskrav i konkursboet som massekrav svarende til den andel af byggeriet, som manglede at blive færdiggjort på kon-kurstidspunktet. Det bemærkes, at det må antages, at en arkitekt som udgangspunkt ikke ved nedlæggelse af fogedforbud kan hindre boet i at anvende arkitektens projekt til færdiggørelsen af et igangværende byggeri. Arkitekter, som leverer ydelser til bygherrer m.fl., om hvem det ikke kan udelukkes, at de bliver insolvente, bør derfor overveje at sikre sig gennem bankgaranti, forudbetaling mv Må konkursboet eller den som konkursboet videreoverdrager materialet til foretage ændringer heri? Konkursboet må som udgangspunkt kun anvende materialet i det omfang det er oprindelig aftalt med bygherren/entreprenøren eller forudsat af parterne, jf. pkt Ændringer i materialet skal

11 derfor være åbenbart forudsatte, sædvanlige eller aftalt med arkitekten. Andre ændringer må sædvanligvis ikke foretages uden arkitektens accept. Såfremt projekteringen af byggeriet er påbegyndt må konkursboet dog foretage visse nødvendige ændringer til færdiggørelsen af byggeriet, fx visse tekniske revisioner af materialet, mens ændringer af æstetisk karakter ikke må foretages, med mindre de er teknisk nødvendige. Der gælder det samme for den tredjemand, fx en entreprenør, der har erhvervet brugsretten til materialet fra konkursboet Erstatning under konkurs? Såfremt der er grundlag for et erstatningskrav mod en skyldner, der er taget under konkursbehandling, skal erstatningskravet som udgangspunkt rettes mod konkursboet Boets afslutning Når boets aktiver er blevet realiseret, de anmeldte krav gennemgået og eventuelle tvister i øvrigt afsluttet, udarbejder kurator et udkast til bo regnskab tillige med udkast til udlodning af dividende. Bo regnskabet sendes til skifteretten, som herefter indkalder kreditorerne til afsluttende skiftesamling til godkendelse af regnskabet og udlodning. Efter udløb af en ankefrist, udloddes boets aktivmasse i form af dividende til de kreditorer, der på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse havde krav mod skyldneren. Udlodningen sker i overensstemmelse med konkursordenen, som er fastslået i konkursloven Tjekliste for hvad man bør huske, når en aftalepart går konkurs 1. Så snart man hører om en aftaleparts konkurs, bør man tage kontakt til boet (kurator). 2. Er der tale om en gensidigt bebyrdende aftale, bør man snarest muligt anmode kurator om en stillingtagen til, hvorvidt boet ønsker at indtræde i aftalen. Kurator skal svare uden ugrundet ophold. a. Er aftalen ikke ved konkursens begyndelse opfyldt fra skyldnerens side, kan man holde sin ydelse tilbage, indtil sikkerhed for erlæggelse af skyldnerens ydelse er stillet. Såfremt boet ikke på forespørgsel stiller den krævede sikkerhed, kan man hæve aftalen. b. Hvor boet ønsker at indtræde i aftalen, kan man kræve, at skyldneren uden ugrundet ophold erlægger sin modydelse, såfremt den er forfalden, eller stiller sikkerhed for modydelsens erlæggelse, såfremt der er givet henstand. c. Hvor boet ikke ønsker at indtræde i aftalen, bør man hæve aftalen og anmelde sit krav i boet. d. Der bør ofte laves en stadeopgørelse, som tiltrædes af begge parter, dvs. boet og arkitekten. 3. Anmeldelse af krav i konkursboet bør ske inden fire uger fra bekendtgørelsen af konkursen Gennemførelse af stadeforretning jf. pkt. 2.5.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann 2 Disposition Generelt om konkurs Kreditor/aftalepart Når leverandøren går konkurs Typeeksempler: Entreprise Lejeforhold Udliciterede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Aftalefrihed Parter Areal + betalingsrettigheder + bygning. (jagt/fisk) (adr, matr.nr., evt. kort-bilag) Periode. (Kalenderår) (Max 30 år.) (uopsigelig

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en 18-09-2015 s2013-221 Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 2 VEJLEDNING OM SAGSBEHANDLING VED REKONSTRUKTION, KONKURS OG DØDSBOER I ENGROSMODELLEN

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursloven

Bekendtgørelse af konkursloven LBK nr 118 af 04/02/1997 Bekendtgørelse af konkursloven Herved bekendtgøres konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 588 af 1. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 384 af 10. juni 1987,

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre.

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle BJ Entreprise A/S (BJ), der var en af Jyllands største entreprenørvirksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Tlf. 89 31 00 00 Fax 89 31 01 01 J.nr. 021577-0010 jbs/spe/jn V E D T Æ G T E R for IT-foreningen Alexandra Maj 2004 standardbreve1 K A P

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 7 6. januar 2010 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Håndtering af nødlidende virksomheder Wicki Øland, SKAT Program Fordringshaveraftaler Inddrivelse Bobehandling (konkurs,rekonstruktion, Kreditorordn./akkorder)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2013 Købmand Møller ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2013 Købmand Møller ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K6059-0001 CHE/AKR/CGA 15. maj 2014 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 41-20806/2013 Købmand Møller ApS under konkurs

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Afsnit I. Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Afsnit I. Kapitel 1 Indledende bestemmelser Lovbekendtgørelse nr. 444 af 28. august 1984 om konkurs, som sat i kraft ved kongelig anordning nr. 183 af 15. marts 1989, og senest ændret ved anordning nr. 5 af 9. januar 2015 Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4.

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. ANDERSEN I PARTNERS BRUUN & HJEJLE J.nr. 310645-JLS KREDITORINFORMATION NR. 4 Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. Skifterettens j.nr.: Navn: Hjemstedsadresse : CVR-nr. : Fristdag: Dekretdag:

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere