Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik"

Transkript

1 Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr Brevid Ref. STPE Dir. tlf Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat danner baggrund for drøftelse i Forebyggelses- og Socialudvalget om ny misbrugspolitik. I notatet peges der på udfordringer på misbrugsområdet, hvilken lovgivning kommunen er forpligtet på samt uddybning af relevante fokusområder i den politiske drøftelse. Formålet med drøftelsen er, at udvalget giver forvaltningen input til at fremlægge en beslutningssag om vision, målsætninger og politiske mål på Forebyggelses- og Socialudvalgsmødet i januar Udfordringer på misbrugsområdet Misbrugsområdet er bredt defineret som misbrug af både alkohol og stoffer i de mange forskellige former som afhængighed kan have. Misbrug drejer sig om alt lige fra den unge der har et højt brug af hash, til den person der har et problem med alkoholen/stofferne men stadigvæk har et velfungerende arbejds- og privatliv, og til den socialt udsatte borger der både har et misbrug og en psykiatrisk diagnose, og som i lang tid har været uden for arbejdsmarkedet. Derfor bør vision og målsætninger i en kommende misbrugspolitik også være rettet mod forskellige udfordringer afhængigt af, hvilke borgere og hvilke misbrugsproblematikker, der sættes fokus på. Det være sig forebyggelse af begyndende misbrug for unge, tidlig behandling af eksisterende misbrug samt skadereduktion af misbrugere for hvem uafhængighed ikke er en mulighed. Antallet af borgere med misbrug Det danske samfund står overfor store udfordringer på misbrugsområdet. Nedenfor er Sundhedsstyrelsens estimerede tal vedrørende alkohol og stofmisbrug. Alkohol: - I 2009 drak hver dansker over 14 år i gennemsnit 11,1 liter ren alkohol drikker over genstandsgrænserne har et skadeligt forbrug (defineret som at drikke over genstandsgrænserne) er afhængige af alkohol børn vokser op i en familie med alkoholproblemer Stoffer: - Der skønnes at være stofmisbrugere i Danmark - Heraf er ca misbrugere af hash - Der skønnes at være ca injektionsmisbrugere (stiknarkomaner), hvoraf mellem halvdelen og 2/3 ikke er kendt i behandlingssystemet

2 Side2/5-13 pct. af de unge voksne under 35 år i 2008 har et aktuelt forbrug af hash d.v.s. oplyser at have brugt hash inden for det seneste år - Efter hash er amfetamin, kokain og ecstasy de mest udbredte stoffer Antallet af borgere der har et misbrug overstiger langt antallet af borgere, der kommer i behandling. Dette skyldes både, at der skal meget til at erkende afhængig af alkohol og/eller stoffer og at et større antal borgere med et misbrug også er selvbehandlende, dvs. at de kommer ud af deres afhængighed uden en behandlingsindsats. Økonomiske konsekvenser af misbrug Udover store konsekvenser for den enkelte har alkohol- og stofmisbrug store samfundsmæssige konsekvenser. Der er ikke en samlet økonomisk opgørelse af konsekvenserne, men der er for kommunen umiddelbare udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, anbringelse af børn, sundhedsudgifter og unge der dropper ud af et uddannelsesforløb. Da der ikke er lavet en samlet opgørelse over effekt, udgifter og samfundsøkonomiske konsekvenser, er det ikke muligt at opstille en cost-benefit analyse af kommunernes misbrugsindsatser, men set i forhold til dyre foranstaltninger og overførselsindkomster burde det kunne betale sig at forebygge og behandle misbrug. Tidlig indsats Der er en glidende overgang fra brug af alkohol og stoffer til at der udvikles afhængighed. Hvornår afhængigheden præcist indfinder sig, afhænger af den enkeltes sociale situation samt kroppens tolerans overfor stofferne eller alkoholen. Udfordringen er, at der blandt nogle er en den udbredte opfattelse, at det er normalt at drikke, ryge hash eller tage feststoffer, så længe den enkelte udviser selvkontrol og ikke er styret af alkoholen eller stofferne. Når en person med alkoholmisbrug henvender sig om behandling, har misbruget i gennemsnit stået på i år. For stofmisbrugere går der i gennemsnit 7 10 år (heroin, amfetamin, kokain, mv.) og 20 år for misbrugere af hash. Det gælder for al behandling, at jo før et misbrug er erkendt og jo før den enkelte kan komme i behandling eller selv arbejde med sit misbrug, des større chance er der for at komme ud af misbruget. Dette peger på, at misbrugspolitikken skal være med til at gøre behandlingssystemet synligt og let tilgængeligt for alle målgrupper og at misbrugsbehandlingen arbejder tæt sammen med andre af kommenens områder, som fx sygedagpengeafsnit og jobcenter, og andre sektorer, fx skadestuer og andre somatiske og psykiatriske afdelinger. Ligeledes peger det på, at misbrugspolitikken skal støtte en tidlig opsporing og behandling af unge med begyndende misbrug. Misbrugere med flere problemstillinger Årsagen til udvikling af misbrug er forskellig og ofte kan der være sociale og psykiske problemstillinger, der kommer før eller i sammenhæng med begyndende misbrug. Samtidig kan de sociale, sundhedsmæssige og psykiatriske problemstillinger udvikle sig i takt med tiltagende og længerevarende misbrug. Dette betyder, at der i kommunernes misbrugsbehandling ofte er komplekse somatiske eller psykiatriske problemstillinger, der kan være en udfordring i behandlingen eller en udfordring for misbrugerens velbefindende. Dette peger på, at der i kommunens misbrugspolitik er behov for at tydeliggøre nødvendigheden af en tæt kontakt til den somatiske og psykiatriske del af sygehusvæsenet. For den somatiske del kan det være nødvendigt med en tidlig indsats af følgesygdomme, fx udvikling af sår i forbindelse med brug af kanyler, som kan være med til at forebygge indlæggelser. I forhold til psykiatriske problemstillinger kan det i nogle situationer være nødvendigt at

3 Side3/5 gøre det klart, at misbrugsbehandlingen ikke kan fortsætte før der har været en psykiatrisk udredning og evt. behandling. Dokumentation og måling Udfordringen for misbrugsbehandlingen er at gøre måling og dokumentation til en fast del af praksis. Mange steder er det uklart, hvad man får for pengene, fordi der traditionelt set ikke har været stillet krav om at måle, dokumentere og følge op på behandlingens resultat. Det vil sige, at det ikke har været muligt at se kvaliteten i behandlingen efter i sømmene. Svaret fra behandlingssystemet har været, at det med så komplekse problemstillinger ikke kan lade sig gøre. Dette handler dog om at definere de forskellige målsætninger med de forskellige behandlinger om det handler om at blive uafhængig af alkoholen eller stofferne, trappe ned eller det handler om skadereduktion i forbindelse med misbruget. Dette peger på, at der i kommunens misbrugspolitik er behov for, at misbrugsområdet såvel kommunens egne tilbud som private leverandører leverer klar dokumentation for ydelserne og så vidt muligt ydelsernes effekt. En opgørelse af misbrugernes status samt tilbagefaldsprocenten vil også give en indikation på, om behandlingen har en samfundsøkonomisk gevinst. Evidensorienteret misbrugsbehandling Det er centralt, at kommunerne tilbyder evidensbaserede behandlingsformer. Sundhedsstyrelsen publicerede i 2006 en såkaldt MTV-rapport (Medicinsk Teknologi Vurdering) om alkoholbehandling. Det konkluderes heri, at de færreste danske behandlingsinstitutioner anvender evidensbaserede behandlingsindsatser, og det peger på det brogede billede der tegner sig ud over misbrugsbehandlingen i Danmark. Når det gælder medicinsk behandling er der vist effekt af visse præparater og det samme gælder overvåget antabusbehandling. Den medicinske behandling bør endvidere kombineres med en psykosocial indsats og specifikke indsatser rettet mod misbruget (kognitiv adfærdsterapi og motiverende samtaler) har en klart bedre effekt end støttende samtaler, som ingen effekt har. Inddragelse af familien i behandling øger effekten og sandsynligheden for, at den alkoholafhængige søger behandling. Den medicinske behandling af misbrugere som er afhængige af de såkaldte opioider (morfin-præparater) har en meget betydelig effekt, når det gælder reduktion af illegalt misbrug, kriminalitet og risikoadfærd, mens effekten på social rehabilitering er mere tvivlsom. De samme psykosociale metoder som er virksomme ved et alkoholmisbrug er virksomme i forhold til stofmisbrug. Behandlingsregi synes ikke at spille en væsentlig rolle i de fleste tilfælde ambulant behandling er lige så virksom som døgnbehandling. I nogle tilfælde kan der både være sociale og behandlingsmæssige fordele i at sende borgere i døgnbehandling. Uanset hvilket misbrug der er tale om, så er en ordentlig udredning af misbruget og evt. sygdomme afgørende for behandlingsresultatet. Det er endvidere vigtigt, at misbrugerne kan tilbydes flere forskellige tilbud, at behandlingen kan individualiseres og differentieres, at behandlingen er struktureret, og at der lægges behandlingsplaner. Dette peger på, at misbrugspolitikken skal være med til at sætte rammerne for kvalitet i lokale løsninger i misbrugsbehandlingen, hvor der skal udføres behandling efter den bedste evidens med en stor vægt på hurtig udredning og opfølgning på behandlingen.

4 Side4/5 Hvor står Roskilde Kommune i dag? Roskilde Kommune har fra det tidligere Roskilde Amt haft en række behandlingsinstitutioner liggende i Roskilde by, og disse er nu overgået til kommunen. Udredning og behandling af stofmisbrugere på nær døgnbehandling foregår i kommunalt regi. På alkoholområdet foregår en stor del af den ambulante behandling i Lænken beliggende i Roskilde by. Den øvrige behandling foregår i et ambulant psykologisk behandlingstilbud i kommunalt regi. En samling af udredningen, visitationen og behandlingen i Center for Alkohol- og Stofbehandling har skabt et godt fundament for den fremtidige misbrugsbehandling i Roskilde Kommune. Dette skaber blandt andet mulighed for mere ambulant behandling i eget regi og kombinationen med kompetencer indenfor medicinsk behandling og social/psykologisk behandling gør, at der for fremtiden vil være muligt for endnu mere behandling i eget regi, hvilket kan gøre ydelserne billigere og bedre. Dette peger på, at der i kommunens misbrugspolitik kan træffes en politisk beslutning om, at Roskilde Kommune i fremtiden selv ønsker at levere en sammenhængende misbrugsindsats, med så mange egne ydelser som muligt og at man ønsker at den største del af behandlingen foregår ambulant eller i dagbehandling indenfor lovgivningens rammer. Dette vil udover et kvalitetsmæssigt løft til Center for Alkohol- og Stofbehandling også gøre det lettere at styre udgifterne på området. Lovgrundlag for misbrugsområdet Kommunerne har ansvaret for at tilvejebringe misbrugsbehandling for både alkohol- og stofmisbrug. Lovgivningen, der regulerer indsatsen i forhold til alkohol og illegale stoffer (narkotika) er på mange punkter forskellige. Det skyldes primært, at alkohol er et socialt og kulturelt accepteret stof, mens de illegale stoffer er noget, som man entydigt ønsker at være foruden. Besiddelse og salg af stoffer er forbudt og kan straffes med fængsel i op til 16 år. Behandlingen for stofmisbrug er et kommunalt ansvar. Kommunen har ansvaret for den sociale behandling efter servicelovens 101 og for at tilbyde vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende stoffer efter sundhedslovens 142. Behandlingen for alkoholmisbrug er også et kommunalt ansvar, som reguleres efter sundhedslovens 141. Misbrugeren har krav på, at behandlingen er iværksat senest 14 dage efter henvendelse til kommunen med ønske om at komme i behandling. Man skal ikke visiteres til behandling i et alkoholambulatorium, og misbrugerne kan derfor i princippet komme direkte ind fra gaden i et ambulatorium og blive sat i behandling, Forslag til fokusområder i misbrugspolitikken Med udgangspunkt i de skitserede udfordringer er nedenfor en række fokusområder, der kan danne baggrund for vision, målsætninger og mål i misbrugspolitikken. Fokusområde 1 forebyggelse og tidlig indsats - Roskilde Kommune vil synliggøre misbrugsbehandlingen, så alle relevante målgrupper har lettere adgang til centerets tilbud. Dette gøres blandt andet ved et tættere samarbejde med ungdomsuddannelser, beskæftigelsesindsatsen, praktiserende læger og sygehusvæsenet.

5 Side5/5 - Roskilde Kommune ønsker specielt at have fokus på tidlig opsporing af unge med begyndende misbrug og afprøve alternative måder at komme i kontakt med unge samt at afprøve alternative behandlingsformer, der er målrettet unge med et misbrug. - Roskilde Kommune ønsker at prioritere familiebehandlingen indenfor alkoholområdet, så dele af behandlingen målrettes tidlig indsats til borgere med misbrug, men som stadigvæk har velfungerende familie og job. Fokusområde 2 borgere med langvarigt misbrug og afhængighed - Roskilde Kommune vil gerne være foregangskommune på kombineret medicinsk og psykosocialbehandling, der kan være med til at støtte op om, at langvarige misbrugere får en kvalificeret behandlingsplan, hvis de er motiveret. - Roskilde Kommune vil udvikle sundhedsindsatsen for de mest udsatte misbrugere, der har svær kontakt til offentlige sundhedsydelser. - Roskilde Kommune vil tilstræbe et tæt samarbejde med somatiske og psykiatriske hospitaler for en bedre sammenhængende indsats om borgere med dobbelt diagnoser. Fokusområde 3 sammenhængende behandlingstilbud - Roskilde Kommune vil prioritere et sammenhængende kommunalt behandlingstilbud der ud fra evidens arbejder med de mest virkningsfulde metoder til behandling og som samtidigt er den billigst mulige lokale løsning. - Roskilde Kommune vil nøje følge samarbejdet med Lænken og stille krav om pris og kvalitet, og er der økonomiske og kvalitetsmæssige fordele vil kommunen oparbejde et konkurrencedygtigt alternativt til Lænkens ambulante alkoholbehandling. Fokusområde 4 dokumentation i misbrugsbehandlingen Dette fokusområde indbefatter at: - Roskilde Kommune vil skabe dokumentation mellem alle behandlingsydelserne og resultaterne for behandlingen for at understøtte sammenhæng mellem udgifter og resultater. - Roskilde Kommune vil på baggrund af dokumentationen løbende ændre behandlingsmetoderne og ændre de tilbud der visiteres til ud fra en økonomisk faglig betragtning.

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune NOTAT Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune August 2015 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede 7. oktober 2014 misbrugsområdet og ønskede på den baggrund en analyse af området som udgangspunkt

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug Januar 2012 BERETNING OM STYRING AF BEHANDLINGSINDSATSEN MOD STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Socialforvaltningen Aarhus Kommune Dato den 26. Maj 2014 Sagsnummer: 14/015239 1 1. Indledning At drikke, ryge hash eller tage stoffer

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

Mennesker med stofmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med stofmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med stofmisbrug Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling. Departementet for Sundhed, FM 2015

Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling. Departementet for Sundhed, FM 2015 Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling Departementet for Sundhed, FM 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume... 4 2. Baggrund for arbejdet... 10 2.1. Redegørelsens hovedfund...

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN Kære alle Man siger, at 90-95 procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere