Studieordning. For. Forretningsingeniør. Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning. For. Forretningsingeniør. Side 1"

Transkript

1 Studieordning For Forretningsingeniør Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Optagelse på studiet Uddannelsens formål Viden færdigheder og kompetencer Hjemmel Tidsfrister (frister for beståelse) Overgangsregler Uddannelsens struktur Uddannelsens enkelte discipliner og prøveformer Studieordningens regelbestemmelser... 5 Side 2

3 1. Optagelse på studiet Optagelse på forretningsingeniørspecialiseringen kan ske på to måder: Som et led i en diplomingeniøruddannelse på AU, hvor det er et krav, at semesteret gennemføres i umiddelbar forlængelse af, at den studerende er dimitteret som diplomingeniør (dvs. som det 8. semester). Som betalende studerende under Åben Uddannelse. Det koster pt kr. for et semester og ansøgningen vil blive vurderet ud fra, at ansøgeren har kompetencer svarende til diplomingeniørkompetencer. Der er ikke mulighed for at modtage SU, som studerende under Åben Uddannelse. Bemærk: Det er ikke muligt at søge om orlov, mens man læser forretningsingeniør 2. Uddannelsens formål Specialiseringen forretningsingeniør består af et ekstra semester (30 ECTS point), der kan tages I umiddelbar forlængelse af en diplomingeniøruddannelse Semestret giver dig den studerende grundlæggende indblik i de forretningsmæssige områder, man som ingeniør vil møde i større eller mindre omfang i erhvervslivet. Studiet indeholder følgende fagområder: Strategi Erhvervsøkonomi Organisation og innovation Projektledelse Marketing 2.1 Viden færdigheder og kompetencer Studiet til forretningsingeniør giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer (der henvises desuden til kursusbeskrivelserne bagerst i denne studieordning): Viden: Den studerende opnår viden om teori, metode og praksis inden for det forretningsmæssige fagområder med speciel fokus på de ledelsesmæssige, økonomiske, strategiske og marketingsmæssige områder. Færdigheder: Den studerende opnår centrale færdigheder i at kunne: - Identificere centrale problemstillinger for organisationer og brancher. - Anvende modeller, begreber og processer til gennem analyser at fremkomme med løsningsforslag på identificerede problemer. - Forholde sig kritisk til virksomheders forretningsmæssige problemstillinger og fremkomme med løsningsforslag til disse. - Formidle problemstillinger i tilknytning til gennemførte analyser. Kompetencer: Den studerende opnår kompetencer i at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge, samt at indgå i faglige og tværfaglige samarbejder med en professionel tilgang. Side 3

4 Den studerendes centrale kompetencer består efter endt studie i at kunne: - Identificere og forstå virksomheders situation. - Identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til håndtering af komplekse problemstillinger gennem anvendelse af fagets begreber, modeller, processer og perspektiver. - Indgå i samarbejde med den øverste ledelse af en organisation med henblik på at løse problemstillinger for hele organisationen. Den studerende bliver desuden i stand til at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring. 3. Hjemmel Herværende studieordning er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser. Da der løbende bliver foretaget justeringer i det lovmæssige grundlag for ingeniøruddannelserne, er det den studerendes eget ansvar at holde sig orienteret om fremtidige ændringer. 1) Bekendtgørelse nr. 527 af 21. juni 2002 som studiet er en forlængelse af diplomingeniøruddannelsen 2) Eksamensbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 714 af 27. juni ) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20. marts Tidsfrister (frister for beståelse) En studerende skal opfylde følgende tidsfrister for at kunne studere ved universitetet: - Alle studieenheder skal være bestået senest 2 år efter påbegyndt uddannelse. - Uddannelsesinstitutionen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven eller prøverne, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. 5. Overgangsregler Overgangsregler for studerende aftales individuelt. Overførsel af studerende fra gamle studieordninger sker på baggrund af en konkret vurdering, som foretages af studienævnet. Side 4

5 6. Uddannelsens struktur Uddannelsen består af flg. obligatoriske moduler - Strategisk analyse og innovation 10 ECTS - Afsætning og økonomi 10 ECTS - Projekt 10 ECTS Uddannelsens moduler, der er fælles for alle studerende, uanset uddannelsesretning udgør i alt 30 ECTSpoint. For uddybning af læringsmål, indhold, omfang, eksamenssprog og udprøvning af de obligatoriske kurser henvises til bilag hvor kursusbeskrivelserne forefindes 7. Uddannelsens enkelte discipliner og prøveformer Studiets prøveformer er som gengivet i nedenstående skema Semes Fag Konstituerende Obligatorisk / Prøveform ECTS Censur Bedømmelse ter Valgfag 1. Strategisk analyse og ja Obligatorisk Mundtlig 10 Intern 7-trins skala innovation Afsætning og økonomi ja Obligatorisk Skriftlig 10 7-trins skala Intern Projekt Ja Obligatorisk Mundtlig trins skala rapport Extern For uddybning af læringsmål, indhold, omfang og udprøvning henvises til kursusbeskrivelserne 8. Studieordningens regelbestemmelser Merit og fleksibilitet Studienævnet har mulighed for at godkende merit fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution Dette skal ske efter ansøgning fra den studerende Til- og afmelding af prøver Når de studerende er tilmeldt til undervisningen er de automatisk tilmeldt den tilhørende eksamen. Hvis de(-n) studerende herefter ønsker at framelde sig en eller flere eksamener, skal dette ske senest ugedagen før (dvs. 7 dage) før offentliggørelse af projektopgave, eller ligeledes7 dage før en skriftlig eller mundtlig eksamen skal finde sted. Framelding efter denne frist vil koste den studerende et eksamensforsøg. Side 5

6 Aarhus Universitets regler af 15. december 2010 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver: Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog prøven er aflagt på, indgår den studerendes stave og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens stave- og formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen af den samlede målopfyldelse. Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver, uanset hvilket sprog prøven afholdes på, indgår den studerendes mundtlige fremstillingsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens den mundtlige fremstillingsevne indgår modificerende i bedømmelsen af den samlede målopfyldelse. Regler for større skriftlige afleveringer: Omfangsbestemmelser fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement. En normalside ved skriftlige afleveringer regnes som 2400 typeenheder (tegn plus mellemrum). Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse. Mulighed for brug af PC ved prøver Tilbydes brug af pc sker det efter Universitetets regler om brug af pc ved prøver se Dispensationer En dispensation er en afvigelse fra den eller de regler, der almindeligvis gælder for det pågældende område. Dispensation kan gives på baggrund af ansøgning til den myndighed, der har kompetencen til at give dispensation. Ansøgning om dispensation indgives til studienævnet. Hvis en anden myndighed har kompetencen, videresender studienævnet ansøgningen til rette myndighed (f.eks. dekan, rektor eller ministerium). En dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet, og skal indgives hurtigst muligt. Hvis ansøgningen umiddelbart skal kunne behandles, skal den indeholde tydelig angivelse af, hvad det er for en regel, der søges dispensation fra, og hvad der ønskes opnået med dispensationen (f.eks. tilladelse til hjælpemidler, forlænget prøvetid, udsættelse af tidsgrænse). Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder ansøgningen. Udokumenterede forhold kan sædvanligvis ikke tillægges betydning. Anke og klage Klager indgives til studienævnet. Forudsætningen for at en klage umiddelbart kan behandles er, at den er skriftlig og begrundet. Det skal fremgå af klagen, hvad der klages over, og hvad der ønskes opnået med klagen. Klager over prøver skal indgives senest 14 dage efter offentliggørelse af prøvens resultat jf. eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. BEK nr. 714 af 27/06/2012 om eksamen ved universitetsuddannelser. Om prøver De nærmere bestemmelser om hvordan, og i hvilket omfang, den studerende skal have deltaget i undervisningen ved prøveformen undervisningsdeltagelse fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement. Side 6

7 Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan formidle en faglig problemstilling og disponere en akademisk opgave herunder opfylde formelle akademiske krav (referencer, citathåndtering, mv). Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan præsentere et fagligt stof, strukturere en mundtlig præsentation og indgå i en faglig konstruktiv dialog. Alle prøvers resultater fremgår af eksamensresultatet (beviset) med deres ECTS-vægt. Studieordningen for Uddannelsen til Forretningsingeniør er godkendt af det tilhørende studienævn Side 7

8 ASE/AU-HE Aarhus Universitet Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Er fagmodulet obligatorisk? Strategisk analyse og innovation Forretningsingeniør FIORG1-01 Ja ECTS 10 Undervisningssprog Forudsætninger Formål Indhold Dansk Adgangsgivende eksamen. Modulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for de teorier, som danner grundlag for klassiske og nyere strategimodeller-/begreber, strategiprocesser samt udvikling af nye forretningsmodeller. Derudover gives den studerende viden inden for de organisationsteoriske begreber og modeller, der indgår i organisationers kommunikation, forandringsprocesser og innovative processer. Fagets centrale problemstillinger: Strategiske analyser Strategisk formulering og strategiplaner Strategisk ledelse Strategiimplementering Strategiværktøjer Tilpasning af eksisterende - samt udvikling af nye forretningsmodeller Organisatoriske forandringsprocesser og kommunikation Projektledelse Lederskab og management Innovation i organisationer Viden, Færdigheder, Kompetencer På det teoretiske plan giver faget den studerende en viden om relevante klassiske og nyere strategimodeller/-begreber, strategiprocesser og strategiformulering. Endvidere gives den studerende viden om teorier bag innovation og udvikling af nye forretningsmodeller, og herudover tillige relevante organisationsteoretiske samt kommunikations- og ledelsesbaserede modeller og værktøjer. På det praktiske plan arbejdes blandt andet med cases, der giver den studerende mulighed for i et praksisnært miljø at arbejde med strategianalyse, herunder relevante strategimodeller, forretningsmodelinnovation og strategibegreber samt, hvordan disse indgår i udvikling af strategier i en strategisk planlægningsproces. Derudover opnår den Side 8

9 studerende viden om, at strategier i praksis også kan komme gennem ikke intenderede handlinger og emergente processer. I samme forbindelse arbejdes i et praksisnært miljø også med analyse og udvikling af nye forretningsmodeller Derudover inddrages læring om, hvorledes en række organisationsteoretiske modeller og værktøjer, herunder kommunikative, innovation samt lederskab og management, har indflydelse på strategiske analyse- og udviklingsprocesser. Fagets modeller, begreber og processer giver den studerende mulighed for at forstå og reflektere over forretningsmæssige og organisatoriske handlinger i en strategisk sammenhæng Den studerendes centrale færdigheder består i at kunne: - Identificere centrale strategiske problemstillinger for organisationer og brancher - Anvende modeller, begreber og processer til eksterne analyser af fx politiske, økonomiske, sociologiske, teknologiske, miljømæssige og lovgivningsmæssige temaer samt de drivkræfter, der påvirker udviklingen og konkurrencen i en branche/sektor - Anvende modeller, begreber og processer til interne analyser af fx organisationers kapabilitet, kompetencer, kapacitet, færdigheder og indbyrdes relationer - Forstå betydningen af big and mega data-baserede analyser i forbindelse med strategisk forretningsudvikling - På baggrund af den eksterne og interne analyse at kunne fremkomme med organisatoriske og strategisk forretningsmæssigt innovative løsningsforslag på identificerede problemer - Forholde sig kritisk til virksomheders forretningsstrategier og fremkomme med forslag til ændringer, bl.a. organisatorisk samt kommunikativt - Forståelse for vurdering af kompleksitet, risici og usikkerheder i strategiprocesser og forretningsudviklingsprocesser, bl.a. i strategiens/modellens ecosystem og netværk/alliancer relationer - Viden om, hvorledes åbne, agile og dynamiske processer kan bidrage til organisationers strategiudvikling - Formidle problemstillinger i tilknytning til gennemførte organisatoriske og strategiske analyser. Den studerendes centrale kompetencer består i at kunne: - Identificere og forstå virksomheders situation. - Identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til håndtering af komplekse problemstillinger gennem anvendelse af fagets begreber, modeller, processer og perspektiver i såvel en organisatorisk, strategisk, kommunikativ, innovativ som forretningsudviklingsmæssig kontekst. - Indgå i samarbejdsrelationer, der drejer sig om implementering og gennemførelse af strategi- og udviklingsplaner, herunder forståelse for ledelse af projekter og projektorganisationen Side 9

10 Pædagogisk form Eksamensform samt konkretisering af reeksamensform Censurform Eksamensmål Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogbaseret undervisning, educational it og med inddragelse af deltagernes egne erfaringer fra projekterne og relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum samt betydelig anvendelse af cases og artikler til diskussion. Læringsudbyttet måles ved en individuel mundtlig eksamen. Eksamen er med intern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Varighed er 20 minutter inkl. votering. Reeksamen afholdes som den ordinære. Forudsætningen for indstillingen til eksamen er en godkendt procesrapport. Intern Beståelseskrav: Karakteren 02 eller derover, efter 7-trins-skalaen, skal opnås. Kriterier for målopnåelse: Karakteren 12: Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Eksaminanden udviser: Et omfattende overblik over, samt en meget sikker viden om de forskellige modeller, tests og teorier, der indgår som pensum i faget. En overbevisende generel indsigt i de grundlæggende antagelser og forudsætninger, som disse modeller, tests og teorier bygger på. En meget omfattende specifik viden om de enkelte modeller, tests og teorier, som kommer til udtryk i en dækkende begrundelse for deres relevans - eller manglen på samme - i forhold til den konkrete situation. En fremragende kompetence til generelt og specifikt at identificere, analysere og fremkomme med kvalitative refleksioner over teorierne set i relation til sin egen udvikling på fokuserede udviklingsområder. En fremragende evne til refleksion over gennemlevede processer sat i relation til fagmodulets begreber, modeller, teorier og metoder (koblingen mellem teori og praksis). En meget omfattende indsigt i konsekvenserne af at udvælge netop den valgte teoretiske og metodiske tilgange til de konkrete problemstillinger. En dyb forståelse, med udgangspunkt i egen situation, reflekterer over Side 10

11 Karakteren 02: FI Studieordning sin situation og udvikling med anvendelse af relevant teoretisk stof fra undervisningen. Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Eksaminanden udviser: Et ikke særligt omfattende overblik over, samt en usikker viden om de forskellige modeller, tests og teorier, der indgår som pensum i faget. En meget lidt overbevisende indsigt i de grundlæggende antagelser og forudsætninger, som disse modeller, tests og teorier bygger på. En ret snæver og partiel viden om de enkelte modeller og teorier og en ret usikker begrundelse for deres relevans - eller mangel på samme - i forhold til den konkrete situation. En partiel og snæver evne til refleksion over gennemlevede processer sat i relation til fagmodulets begreber, modeller, teorier og metoder (koblingen mellem teori og praksis). En ikke særlig veldokumenteret kompetence til generelt eller specifikt at kunne identificere, analysere og fremkomme med kvalitative refleksioner over teorierne set i relation til sin egen udvikling. En meget usikker og ureflekteret indsigt i konsekvenserne af et teoriog metodevalg i forhold til den konkrete problemstilling. Et ikke overbevisende overblik over egen problemløsningsmetoder i relation til de konkrete problemstillinger, samt en udpræget manglende perspektivering og refleksion herover. Der er ved karakteren 2 tale om mindstemål af forståelse, kundskaber og færdigheder, der kan anerkendes, for at prøven kan betragtes som bestået. Udarbejdet af Godkendt af Finn Sten Jakobsen og Jane Flarup Studienævn ved ST Side 11

12 ASE/AH-HERNING Aarhus Universitet Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Er fagmodulet obligatorisk? Afsætning og økonomi Forretningsingeniør FIMBE1-01 Ja ECTS 10 Undervisningssprog Forudsætninger Formål Dansk Adgangsgivende eksamen Målsætning for faget: At den studerende kan o o o o o o o o Relatere den tilegnede marketingviden til virksomhedens overordnede forretningsmæssige problemstillinger. Udvise god forståelse for modeller og -teoriers intentioner og anvendelighed. Udvise god forståelse for grundlæggende afsætningsøkonomiske paradigmer og modeller og dermed den afsætningsøkonomiske helhed Eksemplificere anvendelsen af afsætningsøkonomiske modeller og teorier på en praktisk problemstilling At kunne foretage en analyse af afsætningsøkonomiske forhold set i relation til en praktisk problemstilling Vurdere handlingsalternativer ud fra en økonomisk betragtning, herunder opstilling af budgetter Vurdere hvilken indflydelse virksomhedens valg får på regnskabet Have forståelse for omkostningsbegrebet og prisdannelsesmekanismer o Redegøre for og kunne anvende relevante salgs- og markedsføringsbegreber- og -redskaber Indhold Formålet med kurset er at hjælpe den studerende til at lære og forstå centrale Side 12

13 modeller og teorier indenfor marketing management. Et vigtigt udbytte af kurset er desuden, at den studerende får en klar forståelse for de enkelte modellers relative anvendelighed ved løsning af forskellige typer af virksomheds- og forretningsmæssige problemstillinger. Der vil i kurset blive lagt vægt på at diskutere og relatere de marketingmæssige teorier til virksomhedens overordnede forretningsmæssige problemstillinger Det er således kursets mål at give den studerende en forståelse for den markedsorienterede tankegang der vil give de studerende en problemløsningsmetodik, som vil blive gennemgående for deres fremtidige praktiske problemløsning. Formålet med kurset er derforuden at sætte den studerende i stand til via opstilling af forskellige handlingsalternativer at kunne økonomisk vurdere en optimeringssituation. Grundlæggende for den afsætningsøkonomiske tankegang er, at alle aktiviteter i en virksomhed tager udgangspunkt i kunderne og at alle i virksomheden arbejder mod at tilfredsstille udvalgte kunders behov. Kun derved opnår virksomheden en fornuftig indtjening på længere sigt. Som afsætningsøkonomer er det vores opgave at sørge for, at virksomheden opnår en dybdegående forståelse af kunden. Fokus skal være på kundens ofte meget komplekse adfærd - det er vigtige at få belyst hvilke konsekvenser denne adfærd har. Viden om kundens reaktion overfor virksomhedens produkter og øvrige ydelser er afgørende for at virksomheden kan opnå økonomisk succes. Det er desuden afsætningsøkonomens opgave at sørge for, at virksomhedens øvrige medarbejdere bliver delagtiggjort i relevante dele af denne kundeviden, så de koordineret får mulighed for at arbejde målrettet med kundens behov. Nogle af kursets centrale faglige temaer: Markedets rationaler og customer value Forretningsmodeller Marketing research Forbruger købsadfærd Industriel købsadfærd Marketingplanlægning Segmentering, målgruppevalg og positionering Parameterteori Product management og porteføljeteori Omkostningsbegrebet Prisoptimering Budgettering Virksomhedens regnskab Side 13

14 Viden, færdigheder, kompetencer Den studerende skal have en grundlæggende viden om, hvordan et marked skabes og skal kunne identificere forskellige markedstyper. Endvidere skal den studerende forstå og anvende den afsætningsøkonomiske tilgang i forbindelse med virksomhedens værdiskabelsesproces. Den studerende skal forstå at anvende afsætningsøkonomiske teorier i relation til virksomhedens forretningsskabelse. Den studerende skal have tilstrækkelige færdigheder til at kunne foretage analyser på både markeds-, konkurrent- og kundeniveau samt vurdere dette økonomisk. Den studerende skal have viden om forbrugerens behovsskabelse samt forståelse for, hvorledes dette behov resulterer i en købsadfærd. Den studerende skal være i stand til at anvende denne viden i en praktisk orienteret opgave samt økonomisk optimering. Den studerende skal have grundlæggende viden og anvendelsesmæssig forståelse for markedssegmentering, positionering og parameterteori. Den studerende skal have viden om det industrielle marked, den industrielle kundes købsadfærd. Den studerende skal have færdigheder inden for økonomisk analyse og budgetlægning. Pædagogisk form Eksamensform samt konkretisering af reeksamensform Censurform Eksamensmål Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, educational it og dialogbaseret undervisning med inddragelse af deltagernes egne erfaringer fra projekterne og relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum samt betydelig anvendelse af cases og artikler til diskussion. Skriftlig 4 timers eksamen, alle hjælpemidler tilladt. Reeksamen afholdes som ordinære eksamen. I tilfælde af få tilmeldte kan reeksamen afholdes som en mundtlig eksamen. Karakter efter 7-trinsskalaen. Intern Beståelseskrav: Karakteren 02 eller derover, efter 7-trins-skalaen, skal opnås. Kriterier for målopnåelse: Karakteren 12: Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Eksaminanden udviser: Et omfattende overblik over, samt en meget sikker viden om de forskellige modeller, tests og teorier, der indgår som pensum i faget. Side 14

15 En overbevisende generel indsigt i de grundlæggende antagelser og forudsætninger, som disse modeller, tests og teorier bygger på. En meget omfattende specifik viden om de enkelte modeller, tests og teorier, som kommer til udtryk i en dækkende begrundelse for deres relevans - eller manglen på samme - i forhold til den konkrete situation. En fremragende kompetence til generelt og specifikt at identificere, analysere og fremkomme med kvalitative refleksioner over teorierne set i relation til sin egen udvikling på fokuserede udviklingsområder. En fremragende evne til refleksion over gennemlevede processer sat i relation til fagmodulets begreber, modeller, teorier og metoder (koblingen mellem teori og praksis). En meget omfattende indsigt i konsekvenserne af at udvælge netop den valgte teoretiske og metodiske tilgange til de konkrete problemstillinger. En dyb forståelse, med udgangspunkt i egen situation, reflekterer over sin situation og udvikling med anvendelse af relevant teoretisk stof fra undervisningen. Karakteren 02: Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Eksaminanden udviser: Et ikke særligt omfattende overblik over, samt en usikker viden om de forskellige modeller, tests og teorier, der indgår som pensum i faget. En meget lidt overbevisende indsigt i de grundlæggende antagelser og forudsætninger, som disse modeller, tests og teorier bygger på. En ret snæver og partiel viden om de enkelte modeller og teorier og en ret usikker begrundelse for deres relevans - eller mangel på samme - i forhold til den konkrete situation. En partiel og snæver evne til refleksion over gennemlevede processer sat i relation til fagmodulets begreber, modeller, teorier og metoder (koblingen mellem teori og praksis). En ikke særlig veldokumenteret kompetence til generelt eller specifikt at kunne identificere, analysere og fremkomme med kvalitative refleksioner over teorierne set i relation til sin egen udvikling. En meget usikker og ureflekteret indsigt i konsekvenserne af et teoriog metodevalg i forhold til den konkrete problemstilling. Et ikke overbevisende overblik over egen problemløsningsmetoder i relation til de konkrete problemstillinger, samt en udpræget manglende perspektivering og refleksion herover. Side 15

16 Udarbejdet af Godkendt af Der er ved karakteren 2 tale om mindstemål af forståelse, kundskaber og færdigheder, der kan anerkendes, for at prøven kan betragtes som bestået. Klavs Eskesen og Poul Erik Borg Studienævn ved ST Side 16

17 ASE/AU-HERNING Aarhus Universitet Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Er fagmodulet obligatorisk? Projekt FIPRO1-05 Obligatorisk ECTS 10 Vejl. Lektionstal Undervisningssprog Forudsætninger Formål Få lektioner i metode (herunder videnskabsteori) Dansk Adgangsgivende eksamen Målsætning for faget: Projektet udføres af en projektgruppe evt. i samarbejde med en virksomhed med udgangspunkt i et tema defineret af institutionen, der er afgørende for projektets indhold. Formålet med projektarbejdet og det dertil knyttede metodefag er at udvikle den studerendes metodebevidsthed og evne til at anvende relevante teorier, modeller og metoder ved løsning af ofte komplekse problemstillinger. Den studerende trænes i selvstændigt at kunne identificere og beskrive en praktisk problemstilling. I forlængelse heraf trænes den studerende i at udarbejde en klar problemformulering. Den studerende skal kunne operationalisere problemformuleringen i de undersøgelsesspørgsmål, som ønskes belyst. Med udgangspunkt i problemformuleringen og på baggrund af foretagne analyser og tolkning af data, skal den studerende kunne opstille alternative løsningsforslag og udarbejde grundlaget for et valg mellem disse. Beslutningsgrundlaget vil omfatte teknologiske, økonomiske og afsætningsmæssige analyser og vurderinger af de udarbejdede løsningsforslag. Gennem dette fagmodul skal den studerende således udvikle viden, færdigheder og kompetencer i at kunne arbejde metodisk samt inddrage relevante teorier ved løsning af problemstillinger fra praksis. Problemstillingerne kan omfatte flere typer af økonomiske, administrative og ledelsesmæssige opgaver inden for både den private og den offentlige sektor. Indhold Fagets centrale problemstillinger: Identificering og afgrænsning af problemstilling og eksplicit problemformulering Udarbejdelse af handlingsalternativer til løsning af problemet Side 17

18 Gennemførelse af virksomhedseksterne og -interne analyser, som er nødvendige i forbindelse med problemformulering og opstilling af handlingsalternativer. Vurdering af de opstillede forslag og deres konsekvenser herunder de økonomiske konsekvenser. Klassisk og moderne ledelsesteori Samspillet mellem teknologi og forretningsudvikling Vurdering af teknologiske muligheder og udfordringer Udvikling af forretningsmodeller Perspektivering af handlingsforslag Viden, Færdigheder, Kompetencer Projektet skal i samspil med øvrige fagmoduler udvikle den studerendes færdigheder, viden og kompetencer indenfor følgende områder: Frembringelse af viden på baggrund af data Identificere væsentlige teknologiske aktører og betydningen af teknologivalg ifm forretningsudvikling Kortlægning af den teknologiske udvikling (fremtidsperspektiv) Anvende teori ved problemidentifikation og problemløsning i relation til problemstillinger i praksis Den integrative metode som et led i vidensproduktionsprocessen Kvantitative analysemetoder og teknikker Kvalitative analysemetoder og teknikker Projektledelse Valg af undersøgelsesdesign og herunder begrundet valg af dataindsamlingsmetoder Analyse og tolkning af data samt vurdering af analysegrundlagets pålidelighed, validitet og reliabilitet Opstilling af velbegrundede handlingsalternativer til problemformuleringens spørgsmål og vurdering af disse i økonomiske termer Formidling og præsentation af undersøgelsesresultater i form af en sammenhængende rapport Mundtlig præsentation af projekt og refleksion over såvel rapport som den valgte proces Pædagogisk form Eksamensform samt konkretisering af reeksamensform Udarbejdelse af grupperapport med vejledning samt lektioner i metode. Der skal udarbejdes en skriftlig hovedrapport på max. 40 normalsider (2400 anslag) + bilag. Udover hovedrapporten udarbejdes der en kortfattet ledelsesrapport. Der afleveres 2 eksemplarer af alle rapporter samt en elektronisk kopi. Eksamensaflægning: Gruppen fremlægger og perspektiverer opgavens hovedresultater i 20 minutter. Derefter er der individuel eksamination i 20 minutter inklusiv Side 18

19 votering. Eksaminationen tager udgangspunkt i den afleverede rapport samt tilhørende bilag. Karakteren gives for den samlede vurdering af den skriftlige hovedrapport, bilag og den individuelle samtale. Reeksamen: Ved en meget mangelfuld rapport skal denne omskrives med et helt nyt emne. Ved mindre mangler kan omskrivning komme på tale. Censurform Ekstern censur Eksamensmål Karakteren 12: Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Eksaminanden skal have: Udformet en god og overbevisende skriftlig fremstilling, og foretaget en professionel mundtlig præsentation af sit arbejde og sin viden, der demonstrerer en sikker forståelse for projektets interessenter og aftagergruppe. Skrevet rapporten med få grammatiske fejl og i et nemt forståeligt sprog uden lange tekstforklaringer, som bedre kunne være illustreret med grafisk/visuelle virkemidler. Eksaminanden udviser: Et omfattende overblik over, samt en meget sikker viden om de forskellige modeller og teorier, der indgår som pensum i faget. En overbevisende generel indsigt i de grundlæggende antagelser og forudsætninger, som disse modeller og teorier bygger på. En meget omfattende specifik viden om de enkelte modeller og teorier, som kommer til udtryk i en dækkende begrundelse for deres relevans - eller manglen på samme - i forhold til den konkrete situation (caseoplæg). En fremragende kompetence til generelt og specifikt at overskue den praktiske caseproblemstilling, samt en særdeles overbevisende evne til at argumentere for, hvad der synes væsentligt og uvæsentligt i denne (case-oplæg). En fremragende kompetence til generelt og specifikt at identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til den udleverede problemstilling ved meget bevidst og velargumenteret at anvende fagmodulets begreber, modeller, teorier og metoder (koblingen mellem teori og praksis). Side 19

20 En meget omfattende indsigt i konsekvenserne af at vælge netop den valgte teoretiske og metodiske tilgang til den konkrete problemstilling. Et overbevisende overblik over egen problemløsningsmetode i relation til den konkrete problemstilling samt en dyb perspektivering og refleksion herover. Karakteren 02: Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Eksaminanden skal have: Udformet en mindre god og overbevisende skriftlig fremstilling, og/eller foretaget en mindre professionel mundtlig præsentation af sit arbejde og sin viden, der demonstrerer en usikker forståelse for projektets interessenter og aftagergruppe. Skrevet rapporten med et mindre antal grammatiske fejl og i et nogenlunde nemt forståeligt sprog uden lange tekstforklaringer, som bedre kunne være illustreret med grafisk/visuelle virkemidler. Eksaminanden udviser: Et ikke særligt omfattende overblik over samt en usikker viden om de forskellige modeller og teorier i faget. En meget lidt overbevisende indsigt i de grundlæggende antagelser og forudsætninger, som disse modeller og teorier bygger på. En ret snæver og partiel viden om de enkelte modeller og teorier og en ret usikker begrundelse for deres relevans - eller mangel på samme - i forhold til den konkrete situation (case-oplæg). En forholdsvis begrænset evne til generelt og specifikt at overskue den praktiske case-problemstilling, samt en forholdsvis almen og generel kompetence til at argumentere for, hvad der synes væsentligt og uvæsentligt i denne (case-oplæg). En ikke særlig veldokumenteret kompetence til generelt eller specifikt at kunne identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til den udleverede problemstilling - og her udvises mangler med hensyn til en velargumenteret anvendelse af fagmodulets begreber, modeller, teorier og metoder. En meget usikker og ureflekteret indsigt i konsekvenserne af et teoriog metodevalg i forhold til den konkrete problemstilling. Et ikke overbevisende overblik over egen problemløsningsmetode i Side 20

21 relation til den konkrete problemstilling samt en udpræget manglende perspektivering og refleksion herover. Der er ved karakteren 02 tale om mindstemål af forståelse, kundskaber og færdigheder, der kan anerkendes, for at prøven kan betragtes som bestået. Udarbejdet af Godkendt af Jan Laursen Studienævnet ved ST Side 21

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Afsluttende projekt Udbydende udd.retning samt kursuskode Er fagmodulet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet AU Herning School of Business and Social Sciences Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

Aarhus Universitet AU Herning School of Business and Social Sciences Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Aarhus Universitet AU Herning School of Business and Social Sciences Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Serviceøkonomi Udbydende udd.retning samt kursuskode Er fagmodulet obligatorisk? HD

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive, School of Business and Social Sciences Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning: Studieordning

Læs mere

eller været tilmeldt alle fagmoduler, som indgår i studiet på HD 1. del

eller været tilmeldt alle fagmoduler, som indgår i studiet på HD 1. del Aarhus Universitet AU Herning School of Business and Social Sciences Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Afsluttende projekt Udbydende udd.retning samt kursuskode Er fagmodulet obligatorisk?

Læs mere

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for MASTERUDDANNELSE I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 1 1. Rammebestemmelser Titel Udarbejdet af Ikrafttræden

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS.

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS. Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS. 1. Studieordningens rammebestemmelser Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved Handelshøjskolen og Det Teologiske Fakultet.

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved Handelshøjskolen og Det Teologiske Fakultet. Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved Handelshøjskolen og Det Teologiske Fakultet. 1. Studieordningens rammebestemmelser Studieordning for arabiskdelen af

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Metode Kursusnavn engelsk: Niveau: Diploma HD 1. del

Erhvervsøkonomisk Metode Kursusnavn engelsk: Niveau: Diploma HD 1. del AARHUS UNIVERSITET HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN KURSUSBETEGNELSE: HD-UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE ERHVERVSØKONOMI METODE Titel: Erhvervsøkonomisk Metode Kursusnavn engelsk: Niveau: Diploma HD 1. del Kursuskode:

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Efterårssemestret 2015 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I ENERGI OG MILJØ... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere