Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1."

Transkript

1 Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder, som er medlem af brancheforeningen Bagerog konditormestre i Danmark (BKD), og hvis medarbejdere er omfattet af Landsoverenskomsten for butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Handel med BKD-særaftale. Vejledningen beskriver indledningsvis, hvornår ansættelsesbevisloven finder anvendelse og arbejdsgivers oplysningspligt i forbindelse med ændring af ansættelsesvilkårene samt betingelserne for at være funktionær. Udvalgte punkter fra standardkontrakten vil ligeledes blive gennemgået, så kontrakten kan udfyldes korrekt. Har du i øvrigt spørgsmål til udformningen af ansættelseskontrakten, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Erhverv på telefon Ansættelsesbevisloven Ansættelseskontrakten er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i ansættelsesbevisloven, der gælder 1. når ansættelsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned, og 2. den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på over 8 timer. Selvom medarbejderen arbejder mindre end 8 timer pr. uge, og lov om ansættelsesbeviser således ikke finder anvendelse, anbefales det, at der indgås en skriftlig ansættelseskontrakt. For at opfylde lovens krav er det vigtigt, at ansættelseskontrakten udfyldes korrekt. Denne vejledning skal ses som en hjælp hertil Godtgørelse ved mangelfuld ansættelseskontrakt Opfyldes ansættelsesbevislovens krav ikke, kan medarbejderen som udgangspunkt kræve en bod/godtgørelse på op til 13 ugers løn. Ved skærpende omstændigheder kan boden/godtgørelsen udgøre op til 20 ugers løn. Hvis manglen er undskyldelig og ikke har haft konkret betydning for ansættelsesforholdet, følger det af bagatelgrænsen i ansættelsesbevisloven, at godtgørelsesniveauet er på kr. Bliver virksomheden mødt med en påstand om, at der ikke er udstedt en ansættelseskontrakt, eller der er mangler ved kontrakten, anbefales det straks at tage kontakt til Dansk Erhverv. Medarbejderen skal rejse sit krav efter reglerne i overenskomsten, hvilket blandt andet indebærer, at medarbejderen skal gøre arbejdsgiveren opmærksom på en eventuel fejl i ansættelseskontrakten, 1/7

2 så denne får mulighed for snarest at rette fejlen. Rettes fejlen ikke rettidigt, skal der rejses skriftlig sag over for Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Hvis det påtalte forhold er rettet inden 5 arbejdsdage fra modtagelse i Dansk Erhverv Arbejdsgiver, kan virksomheden ikke pålægges at udrede bod/godtgørelse, medmindre der foreligger systematisk brud på bestemmelsen om ansættelsesbeviser. Medarbejderen skal i alle tilfælde have udleveret oplysningerne senest 15 dage efter at kravet er rejst. Sker dette ikke, kan virksomheden pålægges at udrede en bod/godtgørelse Ændring af ansættelsesvilkår Hvis der sker ændringer i medarbejderens væsentlige ansættelsesvilkår, herunder de vilkår der er nævnt i ansættelsesbevisloven, skal det hurtigst muligt og senest én måned efter ændringens ikrafttræden bekræftes skriftligt over for medarbejderen. Ændring af ansættelsesvilkårene kan ske på følgende måde: 1. Udarbejdelse af ny kontrakt. Udarbejdes ny kontrakt, skal den oprindelige anciennitet angives i kontrakten. Det kan ligeledes anføres, at den nye kontrakt erstatter alle tidligere ansættelseskontrakter. 2. Udarbejdelse af tillæg til kontrakten. I tillægget skal angives: Nærværende kontrakttillæg supplerer og er en integreret del af den eksisterende ansættelseskontrakt mellem parterne. Medarbejderen er forpligtet til at opbevare tillægget sammen med den eksisterende ansættelseskontrakt. Væsentlige ændringer, f.eks. en lønnedgang, skal varsles med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel, således at ændringerne træder i kraft efter en periode svarende til opsigelsesvarslet. Medarbejderen kan dog vælge at acceptere, at ændringerne træder i kraft tidligere. Hvis medarbejderen ikke accepterer de varslede ændringer, betragtes medarbejderen som opsagt fra virksomhedens side Væsentlige ansættelsesvilkår Alle væsentlige vilkår skal fremgå af kontrakten. I mange tilfælde vil det være tilfredsstillende at henvise til en nærmere beskrivelse i f.eks. personalehåndbogen. Hvad der kan betegnes som væsentlige vilkår, vil afhænge af det konkrete ansættelsesforhold. Væsentlige vilkår er ansættelsesvilkår, der adskiller sig fra sædvanlige regler eller vilkår i ansættelsesforhold af tilsvarende art. Det skal være noget, ikke alle kan gå ud fra. Arbejdsgiveren skal oplyse om de vilkår i ansættelsen, som arbejdsgiveren mener, at medarbejderen ikke må være i tvivl om. Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en vejledning om ansættelsesbevisloven, herunder hvad der menes med væsentlige vilkår. Vejledningen er nærmere beskrevet på Hvem er funktionær? Følgende arbejde er funktionærarbejde: 1) Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition. 2/7

3 2) Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed. 3) Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde. 4) Personer, der i overvejende grad udfører det arbejde, som er omfattet af punkt 1 og 2. Det er yderligere en betingelse for at være funktionær, at medarbejderen 1) i gennemsnit arbejder mere end 8 timer om ugen, og 2) er i en tjenestestilling undergivet arbejdsgiverens instruktionsbeføjelse Medarbejdere, som til eksempel ekspederer kunder i en bagerforretning, udfører funktionærarbejde. Medarbejderen opnår funktionærstatus, når denne arbejder mere end 8 timer om ugen. Såfremt betingelserne for at være funktionær ikke er opfyldt, kan der i stedet udarbejdes en kontrakt for ikke-funktionærer. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis medarbejderen arbejder mindre end 8 timer i gennemsnit pr. uge beregnet over til eksempel 1 måned. Hvis der er en væsentlig risiko for, at medarbejderen kommer til at arbejde mere end 8 timer i gennemsnit pr. uge, og virksomheden ikke ønsker at foretage løbende kontrol, anbefales det, at der udarbejdes en funktionærkontrakt. Endvidere kan det mellem virksomheden og medarbejderen aftales, at medarbejderen er omfattet af funktionærloven eller enkelte bestemmelser i funktionærloven, selvom medarbejderen ikke er funktionær i lovens forstand To underskrevne eksemplarer Kontrakten udskrives i 2 eksemplarer, som underskrives af begge parter, således at hver part opbevarer et originalt eksemplar. 2. Kontraktens enkelte punkter Når ansættelseskontrakten udarbejdes, skal der som udgangspunkt tages stilling til de grå felter og de små bokse i kontraktens enkelte underpunkter. Bemærk, at de firkantede parenteser i standardkontrakten skal fjernes, og at indholdet i disse alene gør opmærksom på, at der skal tages stilling evt. med forslag til formulering. Ad pkt. 1 - Parterne Her angives arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse. Ad pkt. 2 - Stilling Her angives en beskrivelse af arbejdet eller medarbejderens titel, stilling eller jobkategori. Ad pkt. 3 - Arbejdssted Her angives arbejdsstedets beliggenhed, også selv om beliggenheden er den samme som arbejdsgivers adresse. 3/7

4 Hvis medarbejderen ikke har fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsageligt udføres, anføres på ansættelseskontrakten oplysning om, at medarbejderen er beskæftiget på forskellige arbejdssteder. De evt. skiftende arbejdssteder skal angives så præcist som muligt. I dette tilfælde oplyses ligeledes arbejdsgiverens hovedsæde eller adresse. Ad pkt. 4 - Ansættelsestidspunkt Her angives ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. Hvis ansættelsesforholdet er et almindeligt løbende ansættelsesforhold uden tidsbegrænsning sættes et kryds ud for feltet. Hvis ansættelsesforholdet er tidsbegrænset, angives ligeledes, hvornår ansættelsesforholdet ophører og der sættes et kryds i det relevante felt. Såfremt virksomheden måtte ønske at forlænge en tidsbegrænset kontrakt, anbefales det at rette henvendelse til Dansk Erhverv for nærmere rådgivning. Hvis ansættelsesforholdet er midlertidigt og det ikke skal vare over 1 måned, anvendes den særlige kontrakt for midlertidige ansatte, der findes på Hvis ansættelsesforholdet skal benyttes til unge under 18 år, er det muligt at aftale, at ansættelsesforholdet ophører uden yderligere varsel ved udløbet af måneden inden medarbejderen fylder 18 år. I så tilfælde, skal vilkåret anføres i kontrakten. Ad pkt. 5 - Ferie Funktionær har ret til ferie med løn, medmindre medarbejderen selv inden optjeningsårets begyndelse har anmodet om ferie med feriegodtgørelse (i så fald alene krav på 12%) eller parterne i øvrigt har aftalt, at medarbejderen optjener ret til feriegodtgørelse med 12,5% efter ferielovens regler. Eftersom flere af de butiksansatte i bagerforretningerne har en varierende arbejdstid, ses det ofte, at virksomheden og medarbejderen har aftalt, at medarbejderen optjener ret til feriegodtgørelse. I så fald optjener medarbejderen 12,5 i feriegodtgørelse, og der sættes et kryds i feltet ud for punktet Medarbejderen optjener 12,5% i feriegodtgørelse i henhold til ferieloven Ad pkt. 7 - Arbejdstiden Her angives den daglige eller ugentlige arbejdstid, som bør angives så præcist som muligt. Ydermere kan det overvejes at tilføje en sætning om, at en ugentlig arbejdstid på f.eks. 37 timer svarer til 160,33 pr. måned. Såfremt medarbejderen arbejder iht. en arbejdstidsplan, anbefales det at anføre, at den ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig. Virksomheden kan ifølge overenskomsten tilrettelægge arbejdstiden, som et gennemsnit over 2- uger. Fra 1. oktober 2012 får virksomhederne mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden, som et gennemsnit over 16-uger. Vagtplanen skal i så fald udleveres til medarbejderen. Hvis virksomheden planlægger og tilrettelægger arbejdstiden i overensstemmelse hermed, kan dette med fordel tilføjes afsnittet om arbejdstid. 4/7

5 Alene fuldtidsbeskæftigede medarbejdere er forpligtet til at udføre overarbejde. Deltidsansatte kan udføre merarbejde efter aftale. Ved variabel arbejdstid skal arbejdstiden angives så præcist som muligt. Hvis arbejdstiden varierer så meget, at det er umuligt at præcisere den nærmere som f.eks. ved tilkaldeassistenter, kan det oplyses, at arbejdstiden er variabel. Ved variabel arbejdstid bør det altid fremgå, hvordan arbejdstiden fastlægges. For så vidt angår tilkaldeassistenter, hvor det ikke er muligt præcist at angive et timeantal, kan følgende formulering erstatte afsnit 1 og 2 i punkt 7: Idet medarbejderen arbejder efter behov, er arbejdstiden variabel, og kan derfor ikke fastsættes endeligt. Arbejdstiden fastlægges efter aftale med virksomheden, og tilrettelægges i overensstemmelse med Landsoverenskomsten for butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Handel med BKD-særaftale. Hvis ovennævnte formulering benyttes, skal afsnit 1 og afsnit 2 i punkt 7. fjernes. Arbejder medarbejderen mindre end 8 timer pr. uge i gennemsnit, kan standardkontrakten for ikke-funktionærer med fordel benyttes. Ad pkt. 8 - Lønnen Her angives den aftalte startløn og lønnens udbetalingstermin. Det skal klart angives, om lønnen udbetales forud eller bagud, og hvornår den er til disposition for medarbejderen. Lønnen skal udbetales som månedsløn. Der gælder særlige regler i overenskomsten vedrørende udbetaling af løn og variable tillæg, som der bør tages stilling til ved udarbejdelsen af ansættelseskontrakten, jf. nedenfor. Variable tillæg som overtidsbetaling og forskudstidstillæg skal fremgå af medarbejderens lønseddel. Hvis de variable tillæg beregnes forskudt i måneden, skal det angives for hvilken periode de beregnes, f.eks. fra den 19. i en måned til den 18. i den efterfølgende måned, dog tidligst fra den 15. i måneden. Arbejder medarbejderen op til 15 timer pr. uge kan både lønnen og de variable tillæg afregnes forskudt dog tidligst fra den 15. i måneden til den 14. måneden efter, således at den samlede løn afregnes med udgangen af måneden. Hvis der aflønnes med bonus, provision og lignende, skal der henvises til den gældende bonus- /provisionsaftale. Bonus-/provisionsaftalen kan med fordel udleveres til medarbejderen som et tillæg til ansættelseskontrakten og udgør således en integreret del af ansættelseskontrakten. Ad pkt. 9 - Pension Medarbejderen er berettiget til pension efter reglerne i overenskomsten. Eftersom retten til pension følger af en overenskomst, er det tilstrækkeligt at henvise til denne. 5/7

6 Den gældende overenskomst indeholder bestemmelser om, at der er ret til pension fra 1. arbejdsdag, hvis medarbejderen f.eks. har været omfattet af en arbejdsmarkedspension i et tidligere ansættelsesforhold. Det er arbejdsgiverens pligt at undersøge, om sådanne betingelser er opfyldt. Derfor anbefaler Dansk Erhverv, at der udarbejdes en tro- og love erklæring, som vedrører tidligere arbejdsmarkedspension. Tro- og love erklæringen findes på Virksomheden kan som alternativ til udfyldelse af en tro- og loveerklæring, spørge medarbejderen og evt. anmode om dokumentation, for derefter at krydse den ene af de 2 firkanter af. Ad pkt Overenskomstforhold Eftersom ansættelsesforholdet forudsættes reguleret af Landsoverenskomsten for Butikker med BKD-særaftale, er det i standardkontrakten angivet, hvilken overenskomst det drejer sig om. Overenskomsten skal benævnes med dens fulde navn. De overenskomster, Dansk Erhverv er part i, findes på Ad pkt. 11 De fortrykte opsigelsesvarsler følger funktionærlovens 2. Ad pkt. 12 Her angives virksomhedens regler i tilfælde af fravær på grund af sygdom eller andet. Hvis virksomheden har specielle regler om indsendelse af tro- og love erklæring eller lægeerklæring, bør disse ligeledes angives her. Udfyldelse af dette punkt er ikke et lovkrav. Ad pkt. 13 Hvis virksomheden har udleveret personalehåndbog til medarbejderen, angives dette her. Hvis der er behov, kan der indsættes et yderligere afsnit om bibeskæftigelse. Det kan være relevant at tage stilling til, om medarbejderen har ret til at tage bibeskæftigelse, enten med eller uden virksomhedens tilladelse. Virksomheden kan kontakte Dansk Erhverv, hvis standardformulering ønskes fremsendt. Det er ikke et lovkrav at have et punkt med i kontrakten om tavshedspligt, men det kan dog være med til at skærpe medarbejderens fokus herpå såvel under som efter ansættelsesforholdet. Markedsføringsloven er gældende, uanset om den er nævnt i kontrakten eller ej. Markedsføringslovens 19 omhandler et forbud mod at fremskaffe, benytte samt ubeføjet viderebringe erhvervshemmeligheder. Ved erhvervshemmeligheder forstås normalt informationer, der ikke er offentligt tilgængelige, er specielle for virksomheden samt har betydningen for virksomhedens konkurrenceevne. Ad pkt. 14 Hvis der er aftalt andre væsentlige vilkår, som endnu ikke er oplyst under punkterne 1-13, kan disse anføres her. Alle væsentlige vilkår skal fremgå af kontrakten. Der kan med fordel henvises 6/7

7 til en nærmere beskrivelse af vilkåret i personalehåndbogen eller overenskomsten. Hvilke vilkår, der er væsentlige, afhænger af en konkret vurdering af ansættelsesforholdet. I henhold til ferieloven er der mulighed for ved aftale at fravige varslingsreglerne på hhv. 3 og 1 måned for afholdelse af hhv. hoved- og restferie. Dette kræver en aftale med medarbejderen. Hvis en sådan aftale indgås, angives den under dette punkt. Det skal i givet fald angives, hvilket varsel der er aftalt. For eksempel kan følgende aftale indgås: Det er aftalt, at virksomheden kan varsle hovedferie til afholdelse med en måneds forudgående skriftlig varsel og restferie til afholdelse med en uges forudgående skriftlig varsel. Det er muligt at aftale, at ansættelsesforholdet ophører uden yderligere varsel ved udløbet af den måned, hvor medarbejderen fylder 70 år. I så tilfælde, skal vilkåret anføres i kontrakten. ---ooo0ooo--- 7/7

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Arbejdsgiver i almen praksis

Arbejdsgiver i almen praksis 83 Arbejdsgiver i almen praksis Jette Galatius & Sven-Erik Tensing I forbindelse med serien om ledelse og organisation, har redaktionen bedt de to advokater i PLA om at skrive en artikel om de vigtigste

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering Dansk Handel & Service Arbejde uden grænser Et værktøj til udstationering Forord Vi skal sende en mand til udlandet og hvad nu? Flere og flere af vore medlemsvirksomheder står overfor, at deres medarbejdere

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2012 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG

Læs mere

Notat vedrørende diverse arbejdsretlige problemstillinger

Notat vedrørende diverse arbejdsretlige problemstillinger Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat/LSC/kka Maj 2013 Notat vedrørende diverse arbejdsretlige problemstillinger Følgende emner bliver behandlet:

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere