Lommebog for professionelle i Varde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lommebog for professionelle i Varde Kommune"

Transkript

1 Lommebog for professionelle i Varde Kommune

2

3 INDHOLD Indledning Misbrug af stoffer...07 Unge i alkoholfamilier...11 Unge i psykisk syge familier...15 Depression...19 Cutting Selvmord Spiseforstyrrelser...31 Incest Unge over 18 år henvises til Tekst og idé: Tekst og ide: Per Mårtensson og Kari Højbjerg, Varde Kommune, Center for Sundhedsfremme Projektleder: Kari Højbjerg Graphic design and artwork: Dennis Hensel Artwork: Eggs on the edge 1 and 2 Akryl og spraypaint på lærred PULS 03

4

5 Indledning Hvad er det egentlig, man som professionel i Varde Kommune kan gøre, hvis man møder en ung, der mistrives? I denne lille lommebog har vi forsøgt at lave en oversigt over forskellige problemstillinger, hvorunder man kan finde forskellige signaler, lidt fakta, samt hvor man kan henvende sig, hvis man har brug for en sparringspartner eller mere information. Først og fremmest vil vi dog opfordre til at drøfte problemerne med daglig leder, kolleger, forældre eller de øvrige muligheder, der findes for sparring i nærmiljøet (fx sundhedsplejerske eller tværfaglig rådgivningsgruppe) altså hos andre personer, som også kender den unge. Det er endvidere væsentligt at gøre opmærksom på, at der ikke nødvendigvis ligger konkrete problemstillinger bag signalerne enkeltvis der vil typisk skulle være flere til stede. Dernæst er mange af signalerne overlappende både i forhold til problemstillinger og generelle teenageproblemer. PULS 05

6

7 misbrug af stoffer Unge, der er på vej i misbrug, vil typisk begynde at ændre adfærd så som: _ Begynde at pjække fra skole/uddannelse/arbejde _ Skifte netværk og søger andre unge i misbrug _ Isolere sig, specielt fra voksne _ Leve i weekenderne og triste til hverdag _ Have koncentrations og hukommelsesvanskeligheder _ Bratte humør eller holdningsændringer _ Pludselig modstand mod regler i hjem/skole _ Vende om på dag og nat _ Blive sløve, hvor de før har været urolige PULS 07

8

9 >> Fakta om misbrug af stoffer: Vi ved, at langt hovedparten af de unge, der én eller få gange prøver et givent illegalt rusmiddel, stopper og kommer videre med livet, men en lille gruppe af særligt sårbare unge har stor risiko for at udvikle behandlingskrævende misbrug. Omkring 40 % af de årige har prøvet hash, langt færre har et aktuelt forbrug ca. 6 %. Ca. 10 % af de unge har prøvet andre stoffer end hash. Af disse har ca. 1 2,5 % et aktuelt forbrug. Gennemsnits debutalderen for hash er 15,5 år. Få starter tidligere. For de øvrige stoffer ligger debutalderen en smule højere. Er du bekymret, kontakt da: _ Misbrugskonsulenten, Center for Sundhedsfremme, tlf _ Børn, Unge og Familie, Tlf Kilde/Links: _ _ PULS 09

10

11 UNGE I ALKOHOLFAMILIER Unge, der lever i en familie, hvor en eller begge forældre drikker, kan udvise følgende signaler: _ Må ofte selv klare flere ting end sine kammerater _ Der bliver byttet om på roller og ansvar i familien _ Tager sig mere af sine søskende _ Skal i højere grad selv løse problemer _ Tænker ofte på, hvad der sker derhjemme _ Tør ikke tage kammerater med hjem _ Højtider, ferier eller fester kan virke faretruende _ Tendens til at benægte problemet _ Taler ikke om, hvordan det går derhjemme _ Kan udvikle følelse af skyld _ Søger ros og anerkendelse _ Ekstremt loyale, selv når loyaliteten er ufortjent _ Er overansvarlige over for andre og uansvarlige over for sig selv PULS 11

12

13 >> Fakta om unge i alkoholfamilier: Vi ved, at unge føler, at de mister forældrenes opmærksomhed, når én eller begge forældre drikker. At de bliver utrygge ved den forandring, der sker med forældrene og ikke taler om problemet hverken i hjemmet eller i skolen. Børn og unge ved, når deres forældre drikker også de helt små børn. De føler ofte, at det er deres ansvar at få forældrene til at holde op med at drikke, og deres største ønske er, at forældrene stopper. Børn opvokset i alkohol-familier udvikler typisk lavt selvværd, stoler ikke på sig selv og har svært ved fornemme og respektere egne grænser. De har problemer med at beskytte sig selv og må ofte gætte sig til, hvad der er normalt. Omkring børn vokser op i alkohol-familier. Er du bekymret, kontakt da: _ Misbrugskonsulenten, Center for Sundhedsfremme, tlf _ Børn, Unge og Familie, Tlf Kilde/Links: _ _ PULS 13

14

15 unge i Familer med psykisk syge forældre Unge, der bor hos forældre, der er psykisk syge, kan udvise følgende adfærd: _ Reaktioner, der varierer fra indelukkethed og overdrevet tilpasning til mere udadreagerende og aggressiv adfærd _ Har mange tanker og bekymringer om forældrene _ Er altid på vagt _ Udvikler utrolig evne til at tolke andres behov og signaler på bekostning af evnen til at forstå og imødekomme egne behov _ Isolerer sig i familien pga. opgaver i hjemmet _ Loyalitet, skyld, angst _ Dækker over forældrene _ Koncentrations- og indlæringsproblemer PULS 15

16

17 >> Fakta om unge i familier med psykisk syge forældre: Vi ved, at det er forskelligt, hvor meget og hvordan den psykiske lidelse påvirker forældrefunktionen. Dette afhænger blandt andet af, hvordan og hvor længe/ofte lidelsen og symptomerne kommer til udtryk, hvor robust den unge er og det sociale netværks støtte og opbakning. Den unge kan opleve alt fra depressioner, angstanfald, misbrug, selvmordstanker, manier og personlighedsforstyrrelser hos mor og/eller far, og det kan hos nogle unge få betydning for udviklingen eller skolegangen. Er du bekymret, kontakt da: _ Børn, Unge og Familie, Tlf Kilde/Links: _ _ PULS 17

18

19 DeprEssion Unge, der er deprimerede, kan vise tegn på: _ Håbløshed _ Nedsat stemningsleje _ Manglende energi, glæde og interesse _ Dårlig nattesøvn _ Uoverkommelighedsfølelse _ Angst og uro _ Manglende koncentrationsevne og svært ved at følge med _ En længerevarende tilstand med nedtrykthed og sørgmodighed _ Mangel på initiativ PULS 19

20

21 >> Fakta om depression: Vi ved, at hvis unge har det svært over en længere periode og fx oplever massiv mobning, mistrivsel eller anden psykisk belastning, kan det udløse en depression. Unge, der sætter høje krav til sig selv og/eller er meget perfektionistiske, kan også være mere sårbare over for at udvikle en depression. Ordet depression bruges i flæng til at beskrive en kortvarig uoverkommelighedsfølelse eller periode, hvor man oplever manglende lyst eller energi til bestemte ting, men depression er en længerevarende tilstand og følelse af tungsind, overvældende træthed og håbløshed. Det tyder på, at forekomsten af depressioner optræder oftere hos piger end hos drenge. Er du bekymret, kontakt da: _ Den unges egen læge _ Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, tlf Kilde/Links: _ _ og depressioner.pdf PULS 21

22

23 Cutting Unge, som skærer i sig selv, vil typisk: _ Undgå blottelse, fx gå med svedbånd eller langærmede bluser _ Have negative udsagn om egen krop eller person _ Have højt fravær i idræt/gymnastik _ Have dårlig konflikthåndtering _ Have humørsvingninger og generel adfærdsændring _ Lukke sig inde på sit værelse eller badeværelse og låse døren, når der har været problemer, eller hun/han er ked af det. _ Have blå mærker og bortforklaringer PULS 23

24

25 >> Fakta om cutting: Vi ved, at når en ung er cutter, så skærer eller ridser den unge sig i huden med en skarp genstand, fx glasskår eller barberblad. Den unge påfører sig selv en fysisk smerte med ubetydelig risiko for at dø, men samtidig er det som professionel vigtigt at være opmærksom på grænsefladen til selvmordsadfærd. Den selvskadende adfærd udvikler sig gradvist hos den unge, og hos nogle cuttere opstår afhængighed. Hvis den unge har negative tanker eller følelser, bliver den selvskadende handling et forsøg på at påvirke eller fortrænge den psykiske smerte. Der ses ved selvskadende adfærd risiko for smitteeffekt til andre unge. Er du bekymret, kontakt da: _ Børn, Unge og Familie, Tlf Kilde/Links: _ _ _ Komiteen for Sundhedsoplysning, Når unge skader sig selv PULS 25

26

27 Selvmordsforsøg Unge, som er selvmordstruede, kan udvise følgende signaler: _ Stor håbløshed og ensomhed _ Vedvarende tristhed, angst eller vrede _ Interesse for eller udsagn om døden _ Tab af interesse for venner, hobby osv. Det, der før gav mening, giver nu ingen mening. _ Udtalt mindreværd _ Stærk skyld- og/eller skamfølelse _ Øget forbrug/misbrug af rusmidler eller alkohol _ Plages af koncentrationsbesvær _ Sover meget eller sover meget lidt _ Appetitløshed eller overspisning PULS 27

28

29 >> Fakta om selvmordsforsøg: Vi ved, at der er et stigende antal unge, der forsøger selvmord. Dette er især unge piger. Det kan være et råb om hjælp eller et ønske om at skabe forandring, som det er vigtigt at opfange i tide. En ung, der er i selvmordsprocessen, får ofte tunnelsyn og kan ikke se andre udveje. De forsvinder ind i isolationen og dermed også ind i tavsheden. Forskning har vist, at følgende faktorer udgør en risiko for selvmordsadfærd blandt unge: tidligere selvmordsforsøg, negative livshændelser og overbelastning, psykiske lidelser, misbrug, omsorgssvigt/ydmygende krænkende overgreb og mobning. Er du bekymret, kontakt da: _ Børn, Unge og Familie, Tlf Kilde/Links: _ _ (faktaserien nr. 6) _ Komiteen for Sundhedsoplysning, Når unge skader sig selv PULS 29

30

31 spiseforstyrrelser Unge, som lider af en spiseforstyrrelse, er typisk kendetegnet ved nedenstående: _ Stiller urimelige krav til sig selv og er meget kontrolleret _ Spiser alene eller undgår spisesituationer _ Har en urealistisk selvopfattelse, fx opfatter sig selv som grim og overvægtig trods normal-/undervægt _ Dyrker meget sport _ Fysiske signaler såsom mavepine, svimmelhed, hovedpine _ Har fokus på madopskrifter, kalorier og taler meget om mad _ Forsinket pubertet eller ophør af menstruation _ Lav selvtillid _ Overspiser og kaster op (bulimi) _ Spiser mindre, motionere mere og taber sig (anoreksi) PULS 31

32

33 >> Fakta om spiseforstyrrelser Vi ved at der findes forskellige former for spiseforstyrrelser fx anoreksi, bulimi. Undersøgelser viser, at 0,4-1 pct. af unge piger/ kvinder udvikler anoreksi, og op mod 3-4 pct. udvikler bulimi. Spiseforstyrrelserne er ca. 10 gange så hyppige hos piger som hos drenge, hvilket betyder, at drenges spiseforstyrrelser ofte overses. Der kan være forskellige grunde til, hvorfor unge udvikler spiseforstyrrelser. Det kan fx være af social, personlighedsmæssigt eller genetisk art, og det tyder på, at unge, der har en følelse af indre usikkerhed og utilstrækkelighed, kompenserer ved at kontrollere egen krop. Er du bekymret, kontakt da: _ Den unges egen læge Kilde/Links: _ _ html PULS 33

34

35 INCEST Unge, som er udsat for incest, kan vise tegn på: _ Udtalt frygt for at blive berørt eller gå hjem _ At lukke sig inde i sig selv _ Ofte at være syg med hoved- eller mavepine _ Udviklingsmæssig usædvanlig seksuel adfærd eller sprog _ Koncentrationsbesvær og følelse af stress _ Seksuelle identitetsproblemer _ Voldsomme mareridt og/eller angstfyldte fantasier PULS 35

36

37 >> Fakta om incest Vi ved, at incest betyder, at en voksne gør noget seksuelt ved den unge, som ikke er naturligt eller ikke er noget, som den unge selv har fundet på. Det foregår ofte i det skjulte og under trusler, tvang eller afpresning. Incest kan forekomme i familier i alle sociale lag, og det kan være et nært beslægtet familiemedlem, en bekendt eller helt fremmed, som begår forbrydelsen. Er du bekymret, kontakt da: _ Børn, Unge og Familie, Tlf Kilde/Links: _ _ PULS 37

38

39 UNGE OVER 18 ÅR For unge over 18 år kan der rettes henvendelse til: _ Misbrugskonsulenten, Center for Sundhedsfremme, tlf , hvis der er tale om unge med stof- eller alkoholproblemer. Disse unge kan også få hjælp ved Center for misbrug i Esbjerg. _ Voksenservice, der ud fra den unges økonomiske forhold tager stilling til, om de vil dække en evt. egenbetaling hos fx en psykolog, tlf _ Social- og handicapservice, såfremt der er behov for særlig støtte fx i form af socialpædagogisk bistand m.m., tlf _ Den unges egen læge. _ Psykiatrisk skadestue i Esbjerg, tlf , der er en døgnåben uvisiteret voksenpsykiatrisk skadestue, hvilket vil sige, at man kan komme uden en henvisning. Skadestuen modtager borgere med akutte psykiatriske problemstillinger fra Psykiatricenter Vest s optageområde. Man skal være fyldt 21 år for at kunne henvende sig i Skadestuen (Børn og unge under 21 år kan af egen læge/vagtlæge henvises til Børne- og ungdomspsykiatrien). PULS 39

40 Ringkøbingvej Varde Tlf

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Om at være forældre til et barn med

Om at være forældre til et barn med Om at være forældre til et barn med Om at være forældre til et barn med bipolar lidelse Af Krista Nielsen Straarup og Lisbeth Jørgensen Udgiver: DepressionsForeningen Trekronergade 64 2500 Valby Tlf. 3312

Læs mere

TEENS BASISMATERIALE. En guide til brug for ledere og projektgrupper

TEENS BASISMATERIALE. En guide til brug for ledere og projektgrupper TEENS BASISMATERIALE En guide til brug for ledere og projektgrupper 1126A/2005 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Identitet...4 Definition... 4 Seksualitet...6 Hvad er seksualitet... 6 Baggrund... 6 Hvad

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5 De forskellige

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

Information til pårørende

Information til pårørende Information til pårørende Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Information til pårørende Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Psykologerne Louise Due og Maria Houe samt kommunikationsmedarbejderne

Læs mere

Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning

Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Faktaserien Nr. 6 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003 Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Udgivet af Center for Selvmordsforskning Søndergade

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK viden og råd om unges trivsel og mistrivsel Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl.

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så?

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE For undervisere og vejledere Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? 1 To gode værktøjer Dialog-barometret Hvor på skalaen er din bekymring

Læs mere

Forebyggelse & Depression

Forebyggelse & Depression Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsmedarbejder Sara Parding Copyright Center for Voldtægtsofre,

Læs mere

for FORÆLDRE om hash

for FORÆLDRE om hash for FORÆLDRE om hash HASH er mange ting Hash fremstilles af hampplanten Cannabis Sativa, hvis harpiks, blade og blomster indeholder stoffet THC, som ved rygning eller spisning giver en rus. Fra planten

Læs mere

psykiske lidelser Guide Sådan opdager du Kend symptomerne Sådan bliver du rask sider April 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

psykiske lidelser Guide Sådan opdager du Kend symptomerne Sådan bliver du rask sider April 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide April 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan opdager du psykiske lidelser Kend symptomerne Sådan bliver du rask 16 sider Psykiske lidelser INDHOLD: Hver tiende er syg

Læs mere