INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE"

Transkript

1 INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer til afdelingen Afdelingsledelse Ledende overlæge Kim Schantz og ledende oversygeplejerske Trine Hjetting Sygehus Nord er medlem af Københavns Universitetshospital

2 Indhold Koncept for introduktion af nye medarbejdere side 3 Vejledning i brug af skemaer side 4 Bilag A Modtagelse i afdelingen og første møde med nærmeste leder side 5 Bilag B Møde med nærmeste leder, mentor og ny medarbejder side 6 samt introduktionsoversigt ved mentor Bilag C Øvrige afdelingsrelevante introduktionspunkter side 7 Bilag D Indledende samtale om forventningsafstemning side 8 Bilag E Skabelon til velkomstbrev til nyansat medarbejder side 9 Bilag F Opfølgningssamtaler side 10 Bilag G Evalueringssamtale efter fire ugers ansættelse side 11 Bilag H (Prøvetids)samtale efter otte ugers ansættelse side 12 Bilag I Opfølgningssamtale efter seks måneders ansættelse side 13 Bilag J Mentor Når du skal være mentor for en ny kollega tjekliste side 14 Side 2

3 Koncept for individuel introduktion af nye medarbejdere Koncept Nærmeste leder er ansvarlig for introduktionen af nye medarbejdere. Der udarbejdes individuelt introduktionsprogram i afdelingerne efter skabelonen. Der udnævnes en mentor til den nye medarbejder gerne en fra samtaleudvalget. Der tages hånd om alle de praktiske ting i forbindelse med ansættelsen. Indholdet i dette introduktionsprogram kan med fordel suppleres med yderligere relevante informationer. Formål Medarbejderen skal føle sig velkommen i afdelingen. Medarbejderen skal komme så hurtigt på plads i sit nye job som muligt og lære hverdagen i afdelingen at kende så hurtigt som muligt. En ensartet introduktion af nye medarbejdere skal være med til at kvalitetssikre arbejdet i afdelingen samt sikre kendskabet og tilknytningen til organisationen. Introduktionsprogram for den nyansatte Ca. 14 dage før første arbejdsdag sendes velkomstbrev fra ansættende afdeling til ny medarbejder underskrevet af nærmeste leder. Hvis afdelingen ønsker at medsende andet materiale sammen med velkomstbrevet, noteres det i velkomstbrevet. Mentor udvælges og udarbejder i samarbejde med nærmeste leder et introduktionsprogram efter skabelonen. Afdelingen informeres om, at der starter ny kollega i afdelingen, herunder en kort introduktion af den nye medarbejder samt hvilken funktion vedkommende får i afdelingen. Mentorordning introduktion til det faglige og det sociale Formålet med mentorordning er at hjælpe medarbejderen til hurtigt at føle sig hjemme i afdelingen. Det giver tryghed at vide, at der er tilknyttet en mentor, når man starter som ny i en afdeling. Mentor udnævnes (gerne fra samtaleudvalget), som ud over sine normale funktioner påtager sig opgaven at hjælpe den nye medarbejder til rette. Det er vigtigt, at der er afsættes ressourcer således, at mentor kan løse opgaven. Side 3 Udover introduktion til det faglige sørger mentoren også for at drage kollegaen med ind i det sociale liv i afdelingen. Nye medarbejdere har behov for introduktion til afdelingens rutiner, traditioner, regler og arbejdsgange samt kulturen i afdelingen. Er der arbejdsopgaver, hvor mentor ikke selv har kompetence, skal der naturligvis involveres andre kolleger i oplæringen, som har disse kompetencer. Nærmeste leder aftaler med mentor, hvilke andre kolleger, der skal involveres i oplæringen. Mentor er løbende i kontakt med nærmeste leder, som har det overordnede ansvar, og holder denne informeret om introduktionsforløbet. Der henvises i øvrigt til tjekliste (bilag J) for mentorer. Opfølgningssamtaler Der er skemaer til rådighed for opfølgningssamtalerne bilag G, H og I. Aftaler og opfølgningspunkter skal være skriftlige, underskrives af begge parter og med kopi til leder. Efter fire ugers ansættelse følges op og evalueres på introduktionen mellem nærmeste leder og den nye medarbejder. Formålet er at afklare, om krav og forventninger fra begge sider er blevet indfriet. Er der forhold, som ikke fungerer, er det både et ledelses- og et medarbejderansvar, at der tages fat om problemerne så hurtigt som muligt. Dette er især vigtigt for medarbejdere ansat med prøvetid. Kommer medarbejderen fra en anden stilling i Region Sjælland, er der ikke prøvetid (undtagen ved avancement). Der følges op igen på forløbet efter otte uger. Hvis den nye medarbejder er ansat med tre måneders prøvetid, fungerer samtalen som prøvetidssamtale (gælder ikke for tjenestemænd). Hvis nærmeste leder inden prøvetidssamtalen konkluderer, at samarbejdet ikke kan fortsætte og ønsker ansættelsen afbrudt, skal lederen straks kontakte HR afdelingen for råd og vejledning i forhold til at bringe ansættelsesforholdet til ophør. Det er vigtigt, at HR afdelingen inddrages så hurtigt som muligt. Processen vil blive forestået i tæt samarbejde mellem nærmeste leder og HR afdelingen. Efter seks måneders ansættelse er der en opfølgningssamtale mellem nærmeste leder og den nye medarbejder, hvor formålet er at evaluere introduktionsperioden og afstemme forventninger og krav til den kommende periode.

4 Vejledning i brug af skemaer Bilag A Modtagelse i afdelingen og første møde med nærmeste leder Planlægges og udfyldes inden ny medarbejder starter. Når modtagelsen af ny medarbejder planlægges i samarbejde med udvalgt mentor noteres i skemaet startdato i afdelingen og hvem der er ansvarlig for at modtage medarbejderen. Rundvisning i afdelingen og præsentation af kollegerne planlægges også ved at notere dato samt ansvarlige person. Dato for møde med nærmeste leder planlægges og noteres. Bemærkninger tilføjes, hvis der fx skal følges op, undersøges nærmere, bestilles arbejdsredskaber el. lign. Bilag B Møde med nærmeste leder, mentor og ny medarbejder Planlægges og udfyldes inden ny medarbejder starter. Inden ny medarbejder starter i afdelingen, aftaler nærmeste leder og mentor dato for fælles møde med ny medarbejder. Dato og navne noteres i skemaet. Leder og mentor gennemgår introduktionsoversigten og der tilføjes evt. afdelingsbestemte punkter (bilag C). Datoer noteres i skema, så de er planlagte og kendte for ny medarbejder ved dette fælles møde. Samtlige punkter bør være fastlagte og gennemgået med ny medarbejder indenfor de første 14 dage af ansættelsesforholdet. Bemærkninger tilføjes, hvis der fx skal følges op, undersøges nærmere, bestilles arbejdsredskaber eller lign. Bilag C Øvrige afdelingsrelevante introduktionspunkter Her planlægges og noteres egne relevante introduktionsemner kan være afdelings-/fagspecifikke. Bilag D Indledende samtale om forventningsafstemning Planlægges og udfyldes inden ny medarbejder starter. Dato og navne noteres i skemaet. Skema anvendes ved samtale om forventningsafstemning. Samtalen bør finde sted indenfor de første 14 dage af ansættelsen. Bilag E Skabelon til velkomstbrev til nyansat medarbejder Velkomstbrev til ny medarbejder sendes ca. 14 dage før første arbejdsdag, underskrevet af nærmeste leder. Brevet skal skrives i sygehusets brevskabelon. Hvis afdelingen ønsker at vedlægge andet materiale til velkomstbrevet kan være afdelings-/fagspecifikt skrives det i velkomstbrevet. Bilag F Opfølgningssamtaler Planlægges og udfyldes inden ny medarbejder starter. Datoer for evalueringssamtale (efter fire uger), (prøvetids)samtale (efter otte uger) samt opfølgningssamtale (efter seks måneder) noteres i skemaet. Der arbejdes på elektronisk løsning til registrering af samtalerne iht. krav i Den danske Kvalitetsmodel. Bilag G Evalueringssamtale efter fire ugers ansættelse Skema skal anvendes ved første evalueringssamtale, som også er en tilbagemelding på afdelingsintroduktionsforløbet. Feedback og aftaler skal noteres i skemaet. Nærmeste leder og mentor skal have kopi af skema, som også skal bruges til opfølgning på indgåede aftaler. Bilag H (Prøvetids)samtale efter otte ugers ansættelse Skema anvendes ved (prøvetids)samtale, hvor der følges op på de mål, der blev aftalt ved evalueringssamtalen. Feedback, faglige/sociale delmål for den kommende periode samt helhedsvurdering af medarbejderen noteres i skemaet. Kopi af udfyldt skema til nærmeste leder. Såfremt ansættelsesforholdet ikke skal fortsætte udover prøvetiden, skal lederen skrive en begrundet indstilling om afskedigelse til HR afdelingen. Bilag I Opfølgningssamtale efter seks måneders ansættelse Skema anvendes ved opfølgningssamtale, som en vurdering af introduktionsperioden; hvad har virket godt og evt. forslag til ændringer samt en forventningsafklaring for den kommende periode. Bilag J Mentor Når du skal være mentor for en ny kollega Tjekliste til mentor om hvad funktionen indebærer. Side 4

5 Bilag A Dato Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig Modtagelse i afdelingen Rundvisning i afdelingen herunder præsentation af kollegerne i afdelingen Møde med nærmeste leder: Gennemgang af introduktionsprogram Information om sygehuspolitikker Se D4; Sygehus Nord / Sygehus Nord Fælles / Personale og Løn Information om Driftsaftale Information om Sygehusets værdigrundlag og hvilke værdier afdelingen specifikt har fokus på Orientering om MED- og arbejdsmiljøorganisationen herunder præsentation af tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Organisationsplan, afdelingens opbygning Arbejdstid Tjenesteplan Ferie og fridage (planlægning) Arbejdstidsregistrering, ekstratimer, overarbejde Forhold ved sygdom, raskmelding, barn syg Kursus og uddannelse Personalemøder Sociale traditioner i afdelingen Pauser frokost, kaffe Overordnede retningslinjer vedr. brug af mail, internet, intranet, telefoner Side 5

6 Bilag B Dato Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig Møde med nærmeste leder, mentor og ny medarbejder indenfor de første 14 dage. Præsentation af mentor og snak om mentorens rolle og opgaver. Introduktion til arbejdsopgaver Tildeling af systemkoder Information om parkeringsforhold (bil, cykel) Udlevering af nøgler Udlevering af uniformer Omklædningsforhold, personaleskab Overordnet introduktion til afdelingens IT systemer Relevant IT undervisning Information om retningslinjer og instruktion i at finde disse elektronisk Se D4; Sygehus Nord / vælg relevant afdeling Retningslinjer for utilsigtede hændelser Introduktion til afdelingens brandslukningsmateriale Kantineforhold Sociale traditioner i afdelingen Gavekasse, kaffekasse og lign. Retningslinjer for hygiejne Side 6

7 Bilag C Dato Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig Øvrige afdelingsrelevante introduktionspunkter Initialer Normer / holdninger: - Ryge- og alkoholpolitik - Præsentation i telefon - Oprydning - Imødekommenhed - Professionalisme - Ansvarlighed - Respekt - Tillid Organisering af sygeplejen: -Plejegrupper -Plejeform -Arbejdstilrettelæggelse -Døgnrytme (bilag 1) -Forventninger ved vagtskifte Funktioner som: - Gruppeleder - Ansvarshavende sygeplejerske weekend / aften- og nattevagt. - Visiterende sygeplejerske - Sygeplejerske med specialistfunktion - Sygeplejerske / social- og sundhedsassistent med specialfunktion. Samarbejde med læger: - Ansvarlige overlæger - Stuegang - Ambulatoriedage / operationsdage - Stuelægearbejde Tværfagligt samarbejde: - Kollegaer og i vagtskifte - Lægesekretærer - Imellem sengeafsnittene - Servicemedarbejdere - Fysioterapeuter - Ergoterapeuter - Socialrådgiver Side 7

8 Patienter: - Patientkategorier - Indkaldte patienter - Akutte patienter - visitation - Overflytning til andre afd./ sygehuse - Udskrivelse - Sundhedsaftalen Hjertestop - alamering - Hjertestopvogn - Defibrilator Beredskabsplan: - persontilkaldelse Almen orientering: - Telefonbetjening - Personsøger - Samtaleanlæg - Mønttelefon - Montering oa ilt og sug Tjenestetidsplan: - Mødetider og forklaring til vagtplan (bilag 2) - Lokalaftaler - Ønsker til vagtplan - placering - procedure ved interne byt af vagter Skuffe til personlig post Side 8

9 Bilag D Dato Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig Indledende samtale om forventningsafstemning afholdes indenfor de første 14 dage. Samtalen har til formål at afdække gensidige forventninger til samarbejdet samt informere om kultur m.v. i afdelingen. Nærmeste leder eller mentor Kultur i afdelingen Adfærdsnormer Etik Anvendelse af uniform Smykker, parfume Side 9

10 Bilag E Oplæg til afdelingens velkomstbrev til ny medarbejder skrives i sygehusets brevskabelon. Velkommen til X Afdeling Kære (Navn) Nu nærmer tiden sig, hvor du skal begynde dit nye job i X Afdeling. Xdag den yyyyyyy 200Z (og Xdag den yyyyyyy 200Z) deltager du i den officielle introduktion med de øvrige nyansatte i huset. Til denne introduktion har du modtaget invitation fra HR afdelingen. Din første arbejdsdag i afdelingen bliver så Xdag den yyyyyyy. Du bedes henvende dig på afdelingen [nærmere sted angives], hvor jeg vil komme og hente dig. På din første arbejdsdag i afdelingen vil vi sammen gennemgå det introduktionsprogram, som er vedlagt dette brev. Vi glæder os til at se dig og til et godt og inspirerende samarbejde. Venlig hilsen (nærmeste leder) Side 10

11 Bilag F Dato Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig Opfølgningssamtaler Bilag G, H og I Initialer Evalueringssamtale efter fire ugers ansættelse. Evaluering samt tilbagemelding på afdelingsintroduktionen. (Prøvetids)samtale efter otte ugers ansættelse. Nærmeste leder + mentor Nærmeste leder Opfølgningssamtale efter seks måneders ansættelse. Nærmeste leder Side 11

12 Bilag G Evalueringssamtale efter fire ugers ansættelse Navn: Initialer: Afsnit: Afholdt den: Mentor: Nærmeste leder: Opfølgning af de mål, der blev aftalt ved første møde Hvad gik godt? Hvilke vanskeligheder har der været? Gensidig feedback om samarbejde og ledelse Feedback til medarbejder Feedback til mentor Feedback til leder Helhedsvurdering af medarbejderen Dato: Dato: Medarbejder Leder Kopi: Nærmeste leder Mentor Side 12

13 Bilag H (Prøvetids)samtale efter otte ugers ansættelse Navn: Initialer: Afsnit: Afholdt den: Nærmeste leder: Opfølgning af de mål, der blev aftalt ved evalueringssamtale Hvad gik godt? Hvilke vanskeligheder har der været? Er introduktionsprogrammet fuldt gennemgået Ja Nej Hvis nej - plan for resterende del af program Gensidig feedback om samarbejde og ledelse Feedback til medarbejder Feedback til leder Faglige/sociale delmål for den kommende periode Opgaver: Helhedsvurdering af medarbejderen Dato: Dato: Medarbejder Leder Kopi: Nærmeste leder Side 13

14 Bilag I Opfølgningssamtale efter seks måneders ansættelse Navn: Initialer: Afsnit: Afholdt den: Nærmeste leder: Beskriv, hvordan I hver især vurderer introduktionsperioden Hvad var godt og relevant? Hvad kunne gøres anderledes? Hvilke elementer har været specielt fremmende/hæmmende for udførelsen af det daglige arbejde? Fremmende Hæmmende Hvilke arbejdsopgaver skal der lægges mest vægt på i den kommende periode og hvad er succeskriterierne for hver af disse? Hvordan forløber udviklingen i forhold til oplæringsprogrammet? Dato: Dato: Medarbejder Leder Kopi: Nærmeste leder Side 14

15 Bilag J Mentor Når du skal være mentor for en ny kollega Som mentor er din opgave først og fremmest at tage godt imod den nye medarbejder og hjælpe vedkommende på plads i afdelingen. Som mentor står du ikke alene med denne opgave både ledelse og kolleger skal hjælpe til og tage del i opgaven. Men som mentor spiller du en central rolle i forhold til den nye, og du vil sandsynligvis blive den person, der følger den nye medarbejder tættest. De vigtigste forudsætninger for at blive en god mentor er, at du er imødekommende over for den nye medarbejder og har lyst til at bruge noget af din arbejdstid og energi på at hjælpe vedkommende til rette. 1. Vær godt forberedt få viden om den nye kollegas behov for støtte og oplæring Kender vedkommende sygehuset, afdelingen, specialet. Erfaringsniveau nyuddannet eller års erfaring. Er der specielle behov, du som mentor skal være opmærksom på og skal du evt. have hjælp fra andre kolleger. 2. Afklar din tid og rolle som mentor For at give en god introduktion skal mentoren kende sit ansvar og vide hvor mange ressourcer, der er afsat til opgaven. Ansvar og behov besluttes på baggrund af den nye kollegas behov. De nærmeste kolleger bør informeres og det bør afklares, hvem der udfører de opgaver, som mentoren ikke kan nå i introduktionsperioden. 3. Skab en god modtagelse Mentoren bør have tid til at give en ordentlig introduktion i de første dage. Kolleger, afdelinger og arbejdsområder, som er tættest på den nye kollega introduceres. Mød din nye kollega med åbenhed, interesse og respekt. 4. Afstem mentorrollen med den nye kollega Det er vigtigt, at roller og ansvar er klart afstemt med hinanden. Som mentor skal man forholde sig til sine forventninger til den nye medarbejder og omvendt. Aftal klart hvor tit man skal mødes, hvad kan der tales om og hvad skal man bruge hinanden til. 5. Beskriv regler og normer i afdelingen En mentor bør ikke gå ud fra, at den nye kollega kan aflæse de sociale regler og traditioner, der er i afdelingen, de skal forklares. 6. Inddrag den nye kollega i fællesskabet For at kunne føle sig hjemme i afdelingen, er det vigtigt hurtigt at blive en del af det sociale fællesskab. Mentoren har her et ansvar for at hjælpe til med at skabe kontakten. 7. Følg op på den nye medarbejder Det er vigtigt at følge op på, at den nye har det godt. Man kan ikke forvente, at vedkommende selv kommer og siger til. 8. Vær opmærksom på dine og den nye kollegas grænser Som mentor skal man være opmærksom på sine egne grænser, og så må man hjælpe den nye medarbejder videre til andre, hvis der er noget, man ikke selv kan hjælpe med. Man skal også respektere den nye medarbejders grænser. 9. Fortæl om dit mentorarbejde til kollegerne For at mentoren kan give en god introduktion til afdelingen, fagligt såvel som socialt, er opbakning fra kolleger og ledelse nødvendigt. 10. Husk; du er ikke alene Som mentor kan man også bruge andre. Det kan også være nogen uden for afdelingen. Man kan skabe netværk med andre mentorer, hvor man kan bruge hinanden i forhold til redskaber og erfaringer. Side 15

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere

Introduktion af nye medarbejdere Introduktion af nye medarbejdere Ifølge Århus Skolevæsens personalepolitik skal der: Ved introduktion af nyansatte lægges vægt på, at den ansatte får en god velkomst og informeres om regler og overenskomster

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

Introduktionsordning for nye socialrådgivere i kommunerne

Introduktionsordning for nye socialrådgivere i kommunerne Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne Introduktionsordning for nye socialrådgivere i kommunerne Værktøj til den nyuddannede socialrådgivers kontaktperson 0 2 Indhold Indledning 3

Læs mere

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune Drejebog EUD-Elever i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse... 3 www.praktikpladsen.dk... 3 Elevfordelingen i kommunen... 3 Ansættelsesprocedure... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Uddannelsesaftale... 4 Ændringer

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET I denne personalepolitik tages der udgangspunkt i den overordnede personalepolitik, der er for Regionshospitalet Horsens og Brædstrup og i den personalepolitik,

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Introduktionsprogram for social- og sundhedsassistent-elever. Neurologisk afdeling Neurorehabiliteringsafsnit N 2041og N2051

Introduktionsprogram for social- og sundhedsassistent-elever. Neurologisk afdeling Neurorehabiliteringsafsnit N 2041og N2051 Introduktionsprogram for social- og sundhedsassistent-elever Neurologisk afdeling Neurorehabiliteringsafsnit N 2041og N2051.................................................................... Udarbejdet

Læs mere

Sundheds- og sygeplejefag 2

Sundheds- og sygeplejefag 2 Tillæg til Sundheds- og sygeplejefag 2 Plejeformer side 150-154 Af Anne Marker Gads Forlag Rundepleje Rundepleje kan kort beskrives sådan: Én person (fx afdelingssygeplejersken) leder og fordeler arbejdet

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST.

INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST. INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST. Introduktion af nye kolleger er vigtig. Formålet med introduktionsmaterialet er at de nyansatte: føler sig

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR 26. november 2014 1 Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR Administrative opgaver Journalnotater Booking af mødelokaler + forplejning Telefon

Læs mere

Til alle nye undervisere

Til alle nye undervisere Til alle nye undervisere Velkommen på Mercantec. Som ny underviser på Mercantec er der mange nye informationer, systemer og procedurer, som du skal være bekendt med. For at give dig en god og kvalitetsmæssig

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Rehabiliteringsafdelingen. Årsrapport 2013

Rehabiliteringsafdelingen. Årsrapport 2013 Rehabiliteringsafdelingen Årsrapport 2013 2/10 Udarbejdet af områdeleder Karina Buhl Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Borgerforløb i tal... 4 Nye faglige og organisatoriske tiltag... 4 Visitering af

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag - et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag Udarbejdet i august 2010 revideret marts 2015 Vejledning til MedarbejderUdviklingsSamtalen (MUS) Som anført i vejledningen til BPA-ordningen,

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Baggrund Vi skal fortsat leve op til direktionens udmeldelse om at vise rettidig omhu og afdelingsledelsen budskab om at organisationen

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Studietur til Dundee Skotland

Studietur til Dundee Skotland Studietur til Dundee Skotland Den specielle interessegruppe for lysbehandling ( SIG-lys) besøgte Lysafsnittet på Ninewells Hospital i Dundee 26.05.-29.05.2005 16-05-2012 1 SIG-Lys Består af 8 sygeplejersker

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

- Forslag til praksis

- Forslag til praksis Sikkerhedsuddannelse for vikarer - Forslag til praksis Psykiatri & Social Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Baggrund og formål...3 1.2 Arbejdsgruppens opgave...3 1.2.1 Afgrænsning...3

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Klar tale På skrift Simple redskaber til GOD (skriftlig) kommunikation

Klar tale På skrift Simple redskaber til GOD (skriftlig) kommunikation 5. December 2013 Klar tale På skrift Simple redskaber til GOD (skriftlig) kommunikation 1 Kvalitetskoordinator Helen Bruun & Udviklingssygeplejerske Rikke Skou Medicinsk Afdeling Indhold Præsentation af

Læs mere