INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE"

Transkript

1 INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer til afdelingen Afdelingsledelse Ledende overlæge Kim Schantz og ledende oversygeplejerske Trine Hjetting Sygehus Nord er medlem af Københavns Universitetshospital

2 Indhold Koncept for introduktion af nye medarbejdere side 3 Vejledning i brug af skemaer side 4 Bilag A Modtagelse i afdelingen og første møde med nærmeste leder side 5 Bilag B Møde med nærmeste leder, mentor og ny medarbejder side 6 samt introduktionsoversigt ved mentor Bilag C Øvrige afdelingsrelevante introduktionspunkter side 7 Bilag D Indledende samtale om forventningsafstemning side 8 Bilag E Skabelon til velkomstbrev til nyansat medarbejder side 9 Bilag F Opfølgningssamtaler side 10 Bilag G Evalueringssamtale efter fire ugers ansættelse side 11 Bilag H (Prøvetids)samtale efter otte ugers ansættelse side 12 Bilag I Opfølgningssamtale efter seks måneders ansættelse side 13 Bilag J Mentor Når du skal være mentor for en ny kollega tjekliste side 14 Side 2

3 Koncept for individuel introduktion af nye medarbejdere Koncept Nærmeste leder er ansvarlig for introduktionen af nye medarbejdere. Der udarbejdes individuelt introduktionsprogram i afdelingerne efter skabelonen. Der udnævnes en mentor til den nye medarbejder gerne en fra samtaleudvalget. Der tages hånd om alle de praktiske ting i forbindelse med ansættelsen. Indholdet i dette introduktionsprogram kan med fordel suppleres med yderligere relevante informationer. Formål Medarbejderen skal føle sig velkommen i afdelingen. Medarbejderen skal komme så hurtigt på plads i sit nye job som muligt og lære hverdagen i afdelingen at kende så hurtigt som muligt. En ensartet introduktion af nye medarbejdere skal være med til at kvalitetssikre arbejdet i afdelingen samt sikre kendskabet og tilknytningen til organisationen. Introduktionsprogram for den nyansatte Ca. 14 dage før første arbejdsdag sendes velkomstbrev fra ansættende afdeling til ny medarbejder underskrevet af nærmeste leder. Hvis afdelingen ønsker at medsende andet materiale sammen med velkomstbrevet, noteres det i velkomstbrevet. Mentor udvælges og udarbejder i samarbejde med nærmeste leder et introduktionsprogram efter skabelonen. Afdelingen informeres om, at der starter ny kollega i afdelingen, herunder en kort introduktion af den nye medarbejder samt hvilken funktion vedkommende får i afdelingen. Mentorordning introduktion til det faglige og det sociale Formålet med mentorordning er at hjælpe medarbejderen til hurtigt at føle sig hjemme i afdelingen. Det giver tryghed at vide, at der er tilknyttet en mentor, når man starter som ny i en afdeling. Mentor udnævnes (gerne fra samtaleudvalget), som ud over sine normale funktioner påtager sig opgaven at hjælpe den nye medarbejder til rette. Det er vigtigt, at der er afsættes ressourcer således, at mentor kan løse opgaven. Side 3 Udover introduktion til det faglige sørger mentoren også for at drage kollegaen med ind i det sociale liv i afdelingen. Nye medarbejdere har behov for introduktion til afdelingens rutiner, traditioner, regler og arbejdsgange samt kulturen i afdelingen. Er der arbejdsopgaver, hvor mentor ikke selv har kompetence, skal der naturligvis involveres andre kolleger i oplæringen, som har disse kompetencer. Nærmeste leder aftaler med mentor, hvilke andre kolleger, der skal involveres i oplæringen. Mentor er løbende i kontakt med nærmeste leder, som har det overordnede ansvar, og holder denne informeret om introduktionsforløbet. Der henvises i øvrigt til tjekliste (bilag J) for mentorer. Opfølgningssamtaler Der er skemaer til rådighed for opfølgningssamtalerne bilag G, H og I. Aftaler og opfølgningspunkter skal være skriftlige, underskrives af begge parter og med kopi til leder. Efter fire ugers ansættelse følges op og evalueres på introduktionen mellem nærmeste leder og den nye medarbejder. Formålet er at afklare, om krav og forventninger fra begge sider er blevet indfriet. Er der forhold, som ikke fungerer, er det både et ledelses- og et medarbejderansvar, at der tages fat om problemerne så hurtigt som muligt. Dette er især vigtigt for medarbejdere ansat med prøvetid. Kommer medarbejderen fra en anden stilling i Region Sjælland, er der ikke prøvetid (undtagen ved avancement). Der følges op igen på forløbet efter otte uger. Hvis den nye medarbejder er ansat med tre måneders prøvetid, fungerer samtalen som prøvetidssamtale (gælder ikke for tjenestemænd). Hvis nærmeste leder inden prøvetidssamtalen konkluderer, at samarbejdet ikke kan fortsætte og ønsker ansættelsen afbrudt, skal lederen straks kontakte HR afdelingen for råd og vejledning i forhold til at bringe ansættelsesforholdet til ophør. Det er vigtigt, at HR afdelingen inddrages så hurtigt som muligt. Processen vil blive forestået i tæt samarbejde mellem nærmeste leder og HR afdelingen. Efter seks måneders ansættelse er der en opfølgningssamtale mellem nærmeste leder og den nye medarbejder, hvor formålet er at evaluere introduktionsperioden og afstemme forventninger og krav til den kommende periode.

4 Vejledning i brug af skemaer Bilag A Modtagelse i afdelingen og første møde med nærmeste leder Planlægges og udfyldes inden ny medarbejder starter. Når modtagelsen af ny medarbejder planlægges i samarbejde med udvalgt mentor noteres i skemaet startdato i afdelingen og hvem der er ansvarlig for at modtage medarbejderen. Rundvisning i afdelingen og præsentation af kollegerne planlægges også ved at notere dato samt ansvarlige person. Dato for møde med nærmeste leder planlægges og noteres. Bemærkninger tilføjes, hvis der fx skal følges op, undersøges nærmere, bestilles arbejdsredskaber el. lign. Bilag B Møde med nærmeste leder, mentor og ny medarbejder Planlægges og udfyldes inden ny medarbejder starter. Inden ny medarbejder starter i afdelingen, aftaler nærmeste leder og mentor dato for fælles møde med ny medarbejder. Dato og navne noteres i skemaet. Leder og mentor gennemgår introduktionsoversigten og der tilføjes evt. afdelingsbestemte punkter (bilag C). Datoer noteres i skema, så de er planlagte og kendte for ny medarbejder ved dette fælles møde. Samtlige punkter bør være fastlagte og gennemgået med ny medarbejder indenfor de første 14 dage af ansættelsesforholdet. Bemærkninger tilføjes, hvis der fx skal følges op, undersøges nærmere, bestilles arbejdsredskaber eller lign. Bilag C Øvrige afdelingsrelevante introduktionspunkter Her planlægges og noteres egne relevante introduktionsemner kan være afdelings-/fagspecifikke. Bilag D Indledende samtale om forventningsafstemning Planlægges og udfyldes inden ny medarbejder starter. Dato og navne noteres i skemaet. Skema anvendes ved samtale om forventningsafstemning. Samtalen bør finde sted indenfor de første 14 dage af ansættelsen. Bilag E Skabelon til velkomstbrev til nyansat medarbejder Velkomstbrev til ny medarbejder sendes ca. 14 dage før første arbejdsdag, underskrevet af nærmeste leder. Brevet skal skrives i sygehusets brevskabelon. Hvis afdelingen ønsker at vedlægge andet materiale til velkomstbrevet kan være afdelings-/fagspecifikt skrives det i velkomstbrevet. Bilag F Opfølgningssamtaler Planlægges og udfyldes inden ny medarbejder starter. Datoer for evalueringssamtale (efter fire uger), (prøvetids)samtale (efter otte uger) samt opfølgningssamtale (efter seks måneder) noteres i skemaet. Der arbejdes på elektronisk løsning til registrering af samtalerne iht. krav i Den danske Kvalitetsmodel. Bilag G Evalueringssamtale efter fire ugers ansættelse Skema skal anvendes ved første evalueringssamtale, som også er en tilbagemelding på afdelingsintroduktionsforløbet. Feedback og aftaler skal noteres i skemaet. Nærmeste leder og mentor skal have kopi af skema, som også skal bruges til opfølgning på indgåede aftaler. Bilag H (Prøvetids)samtale efter otte ugers ansættelse Skema anvendes ved (prøvetids)samtale, hvor der følges op på de mål, der blev aftalt ved evalueringssamtalen. Feedback, faglige/sociale delmål for den kommende periode samt helhedsvurdering af medarbejderen noteres i skemaet. Kopi af udfyldt skema til nærmeste leder. Såfremt ansættelsesforholdet ikke skal fortsætte udover prøvetiden, skal lederen skrive en begrundet indstilling om afskedigelse til HR afdelingen. Bilag I Opfølgningssamtale efter seks måneders ansættelse Skema anvendes ved opfølgningssamtale, som en vurdering af introduktionsperioden; hvad har virket godt og evt. forslag til ændringer samt en forventningsafklaring for den kommende periode. Bilag J Mentor Når du skal være mentor for en ny kollega Tjekliste til mentor om hvad funktionen indebærer. Side 4

5 Bilag A Dato Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig Modtagelse i afdelingen Rundvisning i afdelingen herunder præsentation af kollegerne i afdelingen Møde med nærmeste leder: Gennemgang af introduktionsprogram Information om sygehuspolitikker Se D4; Sygehus Nord / Sygehus Nord Fælles / Personale og Løn Information om Driftsaftale Information om Sygehusets værdigrundlag og hvilke værdier afdelingen specifikt har fokus på Orientering om MED- og arbejdsmiljøorganisationen herunder præsentation af tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Organisationsplan, afdelingens opbygning Arbejdstid Tjenesteplan Ferie og fridage (planlægning) Arbejdstidsregistrering, ekstratimer, overarbejde Forhold ved sygdom, raskmelding, barn syg Kursus og uddannelse Personalemøder Sociale traditioner i afdelingen Pauser frokost, kaffe Overordnede retningslinjer vedr. brug af mail, internet, intranet, telefoner Side 5

6 Bilag B Dato Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig Møde med nærmeste leder, mentor og ny medarbejder indenfor de første 14 dage. Præsentation af mentor og snak om mentorens rolle og opgaver. Introduktion til arbejdsopgaver Tildeling af systemkoder Information om parkeringsforhold (bil, cykel) Udlevering af nøgler Udlevering af uniformer Omklædningsforhold, personaleskab Overordnet introduktion til afdelingens IT systemer Relevant IT undervisning Information om retningslinjer og instruktion i at finde disse elektronisk Se D4; Sygehus Nord / vælg relevant afdeling Retningslinjer for utilsigtede hændelser Introduktion til afdelingens brandslukningsmateriale Kantineforhold Sociale traditioner i afdelingen Gavekasse, kaffekasse og lign. Retningslinjer for hygiejne Side 6

7 Bilag C Dato Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig Øvrige afdelingsrelevante introduktionspunkter Initialer Normer / holdninger: - Ryge- og alkoholpolitik - Præsentation i telefon - Oprydning - Imødekommenhed - Professionalisme - Ansvarlighed - Respekt - Tillid Organisering af sygeplejen: -Plejegrupper -Plejeform -Arbejdstilrettelæggelse -Døgnrytme (bilag 1) -Forventninger ved vagtskifte Funktioner som: - Gruppeleder - Ansvarshavende sygeplejerske weekend / aften- og nattevagt. - Visiterende sygeplejerske - Sygeplejerske med specialistfunktion - Sygeplejerske / social- og sundhedsassistent med specialfunktion. Samarbejde med læger: - Ansvarlige overlæger - Stuegang - Ambulatoriedage / operationsdage - Stuelægearbejde Tværfagligt samarbejde: - Kollegaer og i vagtskifte - Lægesekretærer - Imellem sengeafsnittene - Servicemedarbejdere - Fysioterapeuter - Ergoterapeuter - Socialrådgiver Side 7

8 Patienter: - Patientkategorier - Indkaldte patienter - Akutte patienter - visitation - Overflytning til andre afd./ sygehuse - Udskrivelse - Sundhedsaftalen Hjertestop - alamering - Hjertestopvogn - Defibrilator Beredskabsplan: - persontilkaldelse Almen orientering: - Telefonbetjening - Personsøger - Samtaleanlæg - Mønttelefon - Montering oa ilt og sug Tjenestetidsplan: - Mødetider og forklaring til vagtplan (bilag 2) - Lokalaftaler - Ønsker til vagtplan - placering - procedure ved interne byt af vagter Skuffe til personlig post Side 8

9 Bilag D Dato Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig Indledende samtale om forventningsafstemning afholdes indenfor de første 14 dage. Samtalen har til formål at afdække gensidige forventninger til samarbejdet samt informere om kultur m.v. i afdelingen. Nærmeste leder eller mentor Kultur i afdelingen Adfærdsnormer Etik Anvendelse af uniform Smykker, parfume Side 9

10 Bilag E Oplæg til afdelingens velkomstbrev til ny medarbejder skrives i sygehusets brevskabelon. Velkommen til X Afdeling Kære (Navn) Nu nærmer tiden sig, hvor du skal begynde dit nye job i X Afdeling. Xdag den yyyyyyy 200Z (og Xdag den yyyyyyy 200Z) deltager du i den officielle introduktion med de øvrige nyansatte i huset. Til denne introduktion har du modtaget invitation fra HR afdelingen. Din første arbejdsdag i afdelingen bliver så Xdag den yyyyyyy. Du bedes henvende dig på afdelingen [nærmere sted angives], hvor jeg vil komme og hente dig. På din første arbejdsdag i afdelingen vil vi sammen gennemgå det introduktionsprogram, som er vedlagt dette brev. Vi glæder os til at se dig og til et godt og inspirerende samarbejde. Venlig hilsen (nærmeste leder) Side 10

11 Bilag F Dato Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig Opfølgningssamtaler Bilag G, H og I Initialer Evalueringssamtale efter fire ugers ansættelse. Evaluering samt tilbagemelding på afdelingsintroduktionen. (Prøvetids)samtale efter otte ugers ansættelse. Nærmeste leder + mentor Nærmeste leder Opfølgningssamtale efter seks måneders ansættelse. Nærmeste leder Side 11

12 Bilag G Evalueringssamtale efter fire ugers ansættelse Navn: Initialer: Afsnit: Afholdt den: Mentor: Nærmeste leder: Opfølgning af de mål, der blev aftalt ved første møde Hvad gik godt? Hvilke vanskeligheder har der været? Gensidig feedback om samarbejde og ledelse Feedback til medarbejder Feedback til mentor Feedback til leder Helhedsvurdering af medarbejderen Dato: Dato: Medarbejder Leder Kopi: Nærmeste leder Mentor Side 12

13 Bilag H (Prøvetids)samtale efter otte ugers ansættelse Navn: Initialer: Afsnit: Afholdt den: Nærmeste leder: Opfølgning af de mål, der blev aftalt ved evalueringssamtale Hvad gik godt? Hvilke vanskeligheder har der været? Er introduktionsprogrammet fuldt gennemgået Ja Nej Hvis nej - plan for resterende del af program Gensidig feedback om samarbejde og ledelse Feedback til medarbejder Feedback til leder Faglige/sociale delmål for den kommende periode Opgaver: Helhedsvurdering af medarbejderen Dato: Dato: Medarbejder Leder Kopi: Nærmeste leder Side 13

14 Bilag I Opfølgningssamtale efter seks måneders ansættelse Navn: Initialer: Afsnit: Afholdt den: Nærmeste leder: Beskriv, hvordan I hver især vurderer introduktionsperioden Hvad var godt og relevant? Hvad kunne gøres anderledes? Hvilke elementer har været specielt fremmende/hæmmende for udførelsen af det daglige arbejde? Fremmende Hæmmende Hvilke arbejdsopgaver skal der lægges mest vægt på i den kommende periode og hvad er succeskriterierne for hver af disse? Hvordan forløber udviklingen i forhold til oplæringsprogrammet? Dato: Dato: Medarbejder Leder Kopi: Nærmeste leder Side 14

15 Bilag J Mentor Når du skal være mentor for en ny kollega Som mentor er din opgave først og fremmest at tage godt imod den nye medarbejder og hjælpe vedkommende på plads i afdelingen. Som mentor står du ikke alene med denne opgave både ledelse og kolleger skal hjælpe til og tage del i opgaven. Men som mentor spiller du en central rolle i forhold til den nye, og du vil sandsynligvis blive den person, der følger den nye medarbejder tættest. De vigtigste forudsætninger for at blive en god mentor er, at du er imødekommende over for den nye medarbejder og har lyst til at bruge noget af din arbejdstid og energi på at hjælpe vedkommende til rette. 1. Vær godt forberedt få viden om den nye kollegas behov for støtte og oplæring Kender vedkommende sygehuset, afdelingen, specialet. Erfaringsniveau nyuddannet eller års erfaring. Er der specielle behov, du som mentor skal være opmærksom på og skal du evt. have hjælp fra andre kolleger. 2. Afklar din tid og rolle som mentor For at give en god introduktion skal mentoren kende sit ansvar og vide hvor mange ressourcer, der er afsat til opgaven. Ansvar og behov besluttes på baggrund af den nye kollegas behov. De nærmeste kolleger bør informeres og det bør afklares, hvem der udfører de opgaver, som mentoren ikke kan nå i introduktionsperioden. 3. Skab en god modtagelse Mentoren bør have tid til at give en ordentlig introduktion i de første dage. Kolleger, afdelinger og arbejdsområder, som er tættest på den nye kollega introduceres. Mød din nye kollega med åbenhed, interesse og respekt. 4. Afstem mentorrollen med den nye kollega Det er vigtigt, at roller og ansvar er klart afstemt med hinanden. Som mentor skal man forholde sig til sine forventninger til den nye medarbejder og omvendt. Aftal klart hvor tit man skal mødes, hvad kan der tales om og hvad skal man bruge hinanden til. 5. Beskriv regler og normer i afdelingen En mentor bør ikke gå ud fra, at den nye kollega kan aflæse de sociale regler og traditioner, der er i afdelingen, de skal forklares. 6. Inddrag den nye kollega i fællesskabet For at kunne føle sig hjemme i afdelingen, er det vigtigt hurtigt at blive en del af det sociale fællesskab. Mentoren har her et ansvar for at hjælpe til med at skabe kontakten. 7. Følg op på den nye medarbejder Det er vigtigt at følge op på, at den nye har det godt. Man kan ikke forvente, at vedkommende selv kommer og siger til. 8. Vær opmærksom på dine og den nye kollegas grænser Som mentor skal man være opmærksom på sine egne grænser, og så må man hjælpe den nye medarbejder videre til andre, hvis der er noget, man ikke selv kan hjælpe med. Man skal også respektere den nye medarbejders grænser. 9. Fortæl om dit mentorarbejde til kollegerne For at mentoren kan give en god introduktion til afdelingen, fagligt såvel som socialt, er opbakning fra kolleger og ledelse nødvendigt. 10. Husk; du er ikke alene Som mentor kan man også bruge andre. Det kan også være nogen uden for afdelingen. Man kan skabe netværk med andre mentorer, hvor man kan bruge hinanden i forhold til redskaber og erfaringer. Side 15

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS Praktikant: Praktikvejleder: Praktikansvarlig: 2 1, 2 OG 3 praktikperioder: A) Den studerende kommer til samtale på Børnecenter Randers

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Guide til en god introduktion

Guide til en god introduktion Guide til en god introduktion www.randers.dk Oktober 2013 - til alle arbejdspladser i Randers Kommune A5_8s_tryk_farve.indd 1 26-09-2013 13:35:52 Man skal føle sig velkommen i Randers Kommune. Derfor bestræber

Læs mere

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Få en flyvende start som ny sygeplejerske Fremtidens arbejdsplads for fremtidens sygeplejersker SYGEHUS THY-MORS Mentoring Redskab til faglig og personlig udvikling.

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingens type, organisation og struktur Afdeling 43-4 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har ogsa patienter indlagt med

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Introduktion til Endoscopi afsnit, AK2 Kirurgisk Afdeling Sygehus Vendsyssel Frederikshavn

Introduktion til Endoscopi afsnit, AK2 Kirurgisk Afdeling Sygehus Vendsyssel Frederikshavn Introduktion til Endoscopi afsnit, AK2 Kirurgisk Afdeling Sygehus Vendsyssel Frederikshavn CENTRAL Trin 1 INTRODUKTION Introduktion til Sygehus Vendsyssel den Trin 2 Trin 3 INTRODUKTION TIL KIRURGISK AFDELING

Læs mere

Velkommen i. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ledelsen tager initiativ til introduktionen... 4 Plan for de første to-tre uger... 5 Uddannelsesplan...

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere. UCE - Bofællesskaberne Edelsvej

Introduktion af nye medarbejdere. UCE - Bofællesskaberne Edelsvej Introduktion af nye medarbejdere UCE - Bofællesskaberne Edelsvej Sådan modtager vi nye medarbejdere Ved Bofællesskaberne Edelsvej lægger vi stor vægt på, at nye medarbejdere modtages godt og bliver bedst

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Praktik andet afsnit/ sygehus Praktik specialeafsnit Introduktionsprogram Velkommen i ekstern praktik i relation til Specialuddannelsen

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere. Bofællesskaberne Edelsvej

Introduktion af nye medarbejdere. Bofællesskaberne Edelsvej Introduktion af nye medarbejdere Bofællesskaberne Edelsvej Sådan modtager vi nye medarbejdere Ved Bofællesskaberne Edelsvej lægger vi stor vægt på, at nye medarbejdere modtages godt og bliver bedst muligt

Læs mere

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Baggrund for forslag...3 Ændring af strukturen...3 Fordele ved ny struktur i distrikterne...4 Distriktslederne...4

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag - et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag Udarbejdet i august 2010 revideret marts 2015 Vejledning til MedarbejderUdviklingsSamtalen (MUS) Som anført i vejledningen til BPA-ordningen,

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

LÆRINGS- OG PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. For social- og sundhedsassistentelever på kirurgisk afdeling A2 Slagelse Sygehus.

LÆRINGS- OG PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. For social- og sundhedsassistentelever på kirurgisk afdeling A2 Slagelse Sygehus. LÆRINGS- OG PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE For social- og sundhedsassistentelever på kirurgisk afdeling A2 Slagelse Sygehus. Lærings- og praktikstedsbeskrivelse A2 Kirurgisk gastroenterologi og karkirurgi, Slagelse

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Introduktionsprogram for modul sygeplejestuderende på Hjertemedicinsk ambulatorium 250

Introduktionsprogram for modul sygeplejestuderende på Hjertemedicinsk ambulatorium 250 Introduktionsprogram for 11-12 modul sygeplejestuderende på Hjertemedicinsk ambulatorium 250 Modtagelse 1. dag Modtages i forhallen, SVS af uddannelseskonsulent kl: 8:30 Der gennemgås: Den studerende får

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk Sengeafsnit

Velkommen til Hæmatologisk Sengeafsnit Velkommen til Hæmatologisk Sengeafsnit Kære Dette introduktionsprogram har til formål, at give dig den bedst mulige start på din ansættelse her i hæmatologisk sengeafsnit. Selve introduktionen strækker

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

meget mere fagforening Kontaktperson for din nye kollega Faglig Fælles Akasse

meget mere fagforening Kontaktperson for din nye kollega Faglig Fælles Akasse www.3f.dk meget mere fagforening Kontaktperson for din nye kollega 8 Faglig Fælles Akasse NY MEDARBEJDER I 3F/3FA Kontaktperson for din nye kollega Det kan være forvirrende i starten, når man er ny. Derfor

Læs mere

Sygeplejeintroduktion/oplæringsprogram

Sygeplejeintroduktion/oplæringsprogram Sygeplejeintroduktion/oplæringsprogram - introduktionsprogram for nye sygeplejersker ansat på Øjenafdelingen Sygehus Vendsyssel. Hjørring. Vi vil gerne byde dig velkommen som kollega her i Øjenafdelingen

Læs mere

Velkommen til Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A

Velkommen til Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A Velkommen til Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A En ny afdeling kan let virke uoverskuelig det første stykke tid, og vi håber, at denne introduktion kan hjælpe med at få et bedre overblik over alt

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Vær MED. i en dans for alle ansatte!

Vær MED. i en dans for alle ansatte! Version 20130911/DJ Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MEDbestemmelse i Næstved Kommune Hvad er MED - hvordan skal musikken spille? MED er gensidig

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen

Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen 1. Selve ansættelsen 2. Forbered modtagelsen 3. Den første dag 4. De første 3 måneder Drejebog for ansættelse og modtagelse af nye medarbejdere Yes! Sådan tænker

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Til alle nye undervisere

Til alle nye undervisere Til alle nye undervisere Velkommen på Mercantec. Som ny underviser på Mercantec er der mange nye informationer, systemer og procedurer, som du skal være bekendt med. For at give dig en god og kvalitetsmæssig

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Proces for introduktion til nye sagsbehandlere

Proces for introduktion til nye sagsbehandlere Proces for introduktion til nye sagsbehandlere Formål med introduktionsprogram for nye sagsbehandlere Her beskrives formål med og mål for introduktionsprogrammet: Det overordnede formål med introduktionsprogrammet

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Onboarding-tjekliste. Medarbejder

Onboarding-tjekliste. Medarbejder Onboarding-tjekliste Medarbejder Onboarding-tjekliste Basico P/S 2017 1 Onboarding af ny medarbejder Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

implementeringspilotprojekt - spørgeskema Spørgeskema

implementeringspilotprojekt - spørgeskema Spørgeskema Spørgeskema septemper Kære kollega! På vores personalemøde i maj blev I præsenteret for et projekt, som i dette efterår skal udspille sig i vores afdeling i et samarbejde med sygeplejeskolen i Vejle. Projektet

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 5. oktober 2012 Svend Bayer UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Nedenfor

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Til medarbejdere. Ansættelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Ansættelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Ansættelse Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 For at sikre at afdelingen udvælger de bedst kvalificerede ansøgere til ledige stillinger og ansætter de bedste

Læs mere

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 SIDE 2 / 5 Formål og indledning Denne retningslinje skal sikre en fælles tilgang til rekruttering og ansættelse af

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Introduktionsprogram for Sygeplejestuderende. Program Checkliste

Introduktionsprogram for Sygeplejestuderende. Program Checkliste Introduktionsprogram for Sygeplejestuderende Program Checkliste Velkommen til afdeling 300, Neurorehabiliteringen Vi glæder os til at introducere dig til klinisk undervisning. Introduktionen foregår i

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2016-17 71 Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets 71-tilsyn

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere

Introduktion af nye medarbejdere Introduktion af nye medarbejdere Ifølge Århus Skolevæsens personalepolitik skal der: Ved introduktion af nyansatte lægges vægt på, at den ansatte får en god velkomst og informeres om regler og overenskomster

Læs mere

Lokale koordinatorer på Hvidovre Hospital Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Stine Ravn

Lokale koordinatorer på Hvidovre Hospital Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Stine Ravn Lokale koordinatorer på Hvidovre Hospital Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Stine Ravn Samarbejde mellem de lokale koordinatorer og behandlende terapeuter Sende indkaldelses mail til kommunale terapeuter

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv. PRAKSISBESKRIVELSE Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.dk Hjemmeside: www.lhv.dk Christian mobil: 22555885 Daniel mobil: 20913013

Læs mere

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres.

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres. Rettet februar 2014 Samarbejdsaftale mellem Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Billund, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Ringkøbing-Skjern kommuner, Sydvestjysk Sygehus samt behandlings- og socialpsykiatrien.

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse 1 De vigtigste ændringer i din nye overenskomst Livet som yngre læge er blevet tiltagende

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

De 4 faser i introduktionsforløbet 1.Modtagelsesprogram. 2.Præsentationsprogram. 3.Kick-off Kursus

De 4 faser i introduktionsforløbet 1.Modtagelsesprogram. 2.Præsentationsprogram. 3.Kick-off Kursus Velkommen i SKAT Introduktionsforløb for nyansatte Frank S. Jensen De 4 faser i introduktionsforløbet 1.Modtagelsesprogram - velkomstmappen Velkommen i SKAT 2.Præsentationsprogram - USB-stick / CD-rom

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere