Fællesbestyrelsesmøde Mols

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbestyrelsesmøde Mols"

Transkript

1 Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne, Claus, Laurist, Gustav, Trine, Mette, XXX (Knebel Bhv.), XXX (Naturbhv. Mols deltager fra 21. januar) og Dorthe Hein. Trine, Laurits (begge på konference omkring skolemad/skolebod) Auditoriet Klokken: 18:3021:30 Ref. Bjarne Fald Hansen Dato Bilag #1 fra FBmøde den 25/11/2014, #2 Budgetopfølgning (meddelelser fra ledelse), Inviteret til mødet: Dorthe Nørring (pkt. vedr.budgetopfølgning og regnskabsafslutning) samt Christine Vistoft, pæd.faglig ledere: Thomas, Jette og Karen (pkt. 4 vedr. Børnehavegruppen etablering af fælles børnehave i Knebel, 2016) Dagsorden 1 Justering af dagsorden 2 Godkendelse af referat fra møde den er vedhæftet denne dagsorden som bilag #1 Beslutningspunkt Tid: Beslutningspunkt Tid: 10 min. Til godkendelse 3 Orientering fra: a. elevråd b. medarbejder : lærere c. medarbejder: pædagoger d. Mols i Udvikling e. udvalg under bestyrelsen f. Børnehaverne: Knebel børnehave Naturbørnehaven Mols Børnenes Gård, Basballe g. ledelsen herunder: til/fra forvaltningen o referat fra FIudvalgsmøde økonomi bilag #2 o børnehavernes budget o regnskab v/dorthe Nørring Orientering Tid: 30 min.

2 brev til Midttrafik og evt. respons o Eksamensresultater Indkøb af aktiviteter til bevægelse + forsøgstastaturer a. Elevråd b. Medarbejder: lærere c. Medarbejder: pædagoger d. Mols i Udvikling e. Udvalg under Fællesbestyrelsen f. Børnehaverne: Knebel: Naturbørnehaven Mols Børnenes Gård g. Ledelsen Til/fra forvaltningen økonomi 4 Udvalgsarbejde Bestyrelsen arbejder første time samlet. Herefter er der en 1½ time til udvalgsarbejde i udvalg under fællesbestyrelsen. Følgende udvalg arbejde med principper o.a. udvalgsarbejde. Tid: 60 min. Skolehjemsamarbejde: MaiBrit, Louise, Eva, Rikke Undervisningens organisering: Mette, Susanne Arbejdets fordeling mellem lærerne: Thomas, MaiBrit, Bjarne Fællesarrangementer: Trine, Gustav, Laurits, Oscar. Kostpolitik: Trine, Winnie Pædagogik og fysiske rammer i den nye børnehave, herunder profil for skole og daginstitution: evt. Dorthe, Frans, Winnie. Christine Vistofte inviteres til at hjælpe med strukturere tankerne vha. modelprogram. Overgangen fra børnehave til skole: Kommunikationspolitik (fx ifm. brug af Ipads, skoleintra m.m.) Oversigt over de lovpligtige principper for skole og fællesbestyrelser, jævnfør Folkeskoleloven 44, 2 er vedhæftet som bilag #3 Prioritering og tidsplan fremgår af oversigten i forhold til denne skolebestyrelsesperiode. På mødet fremlægger ledelsen forslag til skabelon, som de enkelte udvalg kan skrive principper i. At oversigt over de principper, fællesbestyrelsen skal arbejde med, vedtages sammen med tidsplan for, hvornår de enkelte principper behandles på fællesbestyrelsesmøder i skoleår: , , samt Børnehaven Mols. Ny fælles børnehave 2016 Børnehaven Mols består af 3 små børnehaver med forskellige beliggenhed på Mols. Senest 2016 skal de 3 børnehaver samles med fælles beliggenhed i Knebel (ved Molshallen). Naturbørnehaven Mols skal fortsætte som en aktivitet under Børnehaven Mols. Den 1. december, 2014 blev dette besluttet på møde i Tid: 20 min.

3 Familie og Institutionsudvalget. Børnehaven Mols har egen økonomi med samlet budget på 6,3 million. Heraf udgør løn til personalet 5,6 million. Der må ikke overføres økonomi mellem skole/sfo og Børnehaven Mols. Økonomien for de tre børnehaver skal samlet set balancere. Der må gerne overføres mellem de tre børnehaver. Tildelingen sker på baggrund af børnetal i de tre børnehaver. Dette børnetal bliver løbende justeret i løbet af et regnskabsår. Med små børnetal er institutionernes økonomi meget sårbar overfor udmeldelser i løbet af regnskabsåret. Den personalemæssige justering, som en udmeldelse kræver i forhold til institutionens vagtplan, slår først økonomisk igennem senere på regnskabsåret, og et akkumuleret underskud er derfor en risiko for alle tre børnehaver. Det er en stor udfordring at justere personalets timetal hver gang et barn udmeldes i en af børnehaverne. Ledelsen af børnehaverne og skolen fremlægger hermed scenarier for, hvorledes der kan skabes økonomisk råderum for børnehaverne frem til 2016, hvor institutionerne under alle omstændigheder skal samarbejde omkring vagtplaner, læreplaner og pædagogisk indhold og dagligdag for Børnehaven Mols. Den pædagogiske udfordring med at skabe samklang mellem de tre børnehaver, påbegyndes på personaleweekenden den januar Her skal personalet drøfte indhold og pædagogisk vision for børnehaven. Personalet skal også operationalisere formuleringerne fra Fællesbestyrelsens ansøgning Det gode børneliv på Mols. Sluttelig skal personalet indledningsvist arbejde med, hvordan Naturbørnehaven Mols i den nye fællesbørnehave, kan fortsætte som en mobil enhed med virke i Mols Bjerge. Ledelsen af børnehaverne og skolen/sfo har arbejdet med nedenstående, og er enige om præmisserne for udregninger, timetal, antal børn og rationaler i forbindelse med de tre scenarier. Selvsagt er der forskel på hvordan personalet fra de tre børnehaver, med perspektiv på egen institution, vil opleve de tre scenarier. De pædagogiske fordele og udfordringer i forbindelse med de 3 scenarier er skrevet ind under det enkelte scenarie. Kriterier for scenariefremstilling Vi har udarbejdet forslag til, hvordan økonomien kan hænge sammen for et regnskabsår også med de ind og udmeldelser der forventeligt kan komme i løbet af året. Vi har taget udgangspunkt i, at sikre tilstrækkelig med pædagoger pr. barn i morgen middag og eftermiddagstimerne. Der er på et skoleår 200 skoledage fordelt over 40 skoleuger, hvor eleverne møder i skolen og efterfølgende SFO. Skoleåret er samlet på 42 uger (med 2 ugers elevfridage). Der er med elevfriedage og øvrige ferier, hvor børnehaverne har pligt til at holde åbent, i alt 40 dage med mulighed for, at børnehaverne kan holde fællesåbent med SFO. På de 40 ikkeskoledage er der forventeligt markant færre børn, der bliver passet i børnehaverne og i SFO. Syddjurs har vedtaget kriterier for lavt fremmøde i institutioner, samt for hvornår der må fællesåbnes. Nedenstående tager højde for disse kriterier. Pædagoger fra de tre børnehaver tildeles pt. forskelligt i forhold til afspadsering af timer (for personalemøder mm.). I alle scenarier tages udgangspunkt i 0,5 time pr. uge ved fuldtidsstilling. Dette er pt. niveauet for pædagogerne i Naturbørnehaven Mols, hvorfor der ingen ændring sker for personalet her. For Knebel Børnehave giver ovenstående 3 ekstra timer pr. uge, der kan placeres på mødeplanen. I forhold til pædagogernes overenskomst, skal det nærmere undersøges om pædagogernes årsnorm kan fordeles som forslået i scenarie 1 og 2. Vi har valgt ikke at medtænke børn og personale fra Børnenes Gård i Basballe i de tre scenarier. Børnenes Gård har den største børnegruppe med 10 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Det er urealistisk at forældre fra Basballe skal aflevere og/eller hente børn i Knebel i den nuværende børnehave i Knebel. Børnenes Gård er ikke stor nok til også at rumme børn fra Knebel Børnehave eller Naturbørnehaven Mols. Scenarie nr.1

4 Naturbørnehaven Mols, Knebel Børnehave og SFO fællesåbner på de 40 ikkeskoledage i løbet af året (juleferie, vinterferie, påskeferie, kr. himmelfart mm.) På de 40 dage afleveres alle børn i SFO en på Molsskolen. Dagene tilrettelægges med vagtplan og pædagogisk indhold af de pædagoger, der møder på disse ikkeskoledage. Pædagoger fra de to børnehaver og SFO får en mødeplan, hvori der tages højde for fællesåbning på ikkeskoledage. Det økonomiske rationale, der opnås herved, er cirka 9 ekstra timer for Naturbørnehaven Mols og cirka samme tal for Knebel Børnehave. I alt 18 ekstra timer pr. uge fordelt mellem Knebel Børnehave og Naturbørnehaven Mols bjerge Scenarie nr.2 Som scenarie 1, men herudover etableres der fællesåbning og fælleslukning mellem Knebel Børnehave og Naturbørnehaven Mols. Institutioner i Syddjurs kommune har pligt til at åbne fra 06:30 til 17:00 på alle ugedage. Fredag må der lukkes 16:00 I Knebel afleveres erfaringsmæssigt mellem 05 børn i tidsrummet 06:3007:30 I naturbørnehaven Mols bliver flere børn afleveret mellem klokken 06:3007:30. Således bliver der her afleveret mellem 510 børn i nævnte tidsrum. Knebel Børnehave er dimensioneret til 60 børn og vil således kunne rumme børnene om morgenen, ligesom børnegruppen, der har været i skoven/bjergene/stranden fra cirka 09:0015:00, kan være i Knebel Børnehave fra klokken 15:00/15:30 og frem til 17:00 (fredag 16:00) Ovennævnte vil cirka frigive 810 timer, der kan placeres midt på dagen, og dermed give flere pædagoger på de tidspunkter, hvor der er mange børn Det er muligt at komme til både Viderup og Fuglsø med bus kl Det er også muligt at komme den anden vej kl 14 og 15. Det er nemt at komme til Dålarne, hvor der overvintres. Fordelene ved dette scenarie er blandt andet: at der er flere voksne til rådighed i den periode, der er mange børn i dagtilbuddet at der bliver mere tid til kvalitativt pædagogisk arbejde at der bliver tid til opdatering og efteruddannelse af det pædagogiske personale uden brug af vikarer hver gang at det er muligt, at Naturbørnehaven og Knebel Børnehave kunne hjælpe hinanden i tilfælde af sygdom eller med særlige projekter at der blev tilbudt et mere nuanceret og bredspektret børnehavetilbud til både Naturbørnehaven Mols og Knebel Børnehave at børn og personale fra børnehaverne lærer hinanden at kende Hvis fællesåbning mellem Knebel børnehave, Naturbørnehaven Mols og SFO etableres samtidig med fællesåbning mellem Knebel Børnehave og Naturbørnehaven Mols vil det, samlet set, give en økonomi, der ikke er sårbar overfor enkelte udmeldelser over et år (samme normering kan opretholdes), og det vil give mulighed for at ansætte en pædagog svarende til en fuldtidsstilling. Altså en ekstra pædagog i tidsrummet 07:3016:00 (15:00 fredag) Scenarie nr.3 Personalemæssigt normeres vagtplanen ned for de tre børnehaver, således at udmeldelser i løbet af året kan håndteres økonomisk forsvarligt. Og sådan at økonomien for de tre børnehaver samlet balancerer. Det vil betyde en relativ lav normering. Børnehaven Mols går ud af regnskabsåret 2014 med et samlet underskud på cirka kr. Derfor skal normeringen fremadrettet også afspejle det overforbrug, der har været samlet for Børnehaven Mols. For personalet i Knebel børnehave, kan der stadig tilvejebringes cirka 3 ugentlige timer ved tilpasning af afspadseringstildeling for personalet her. Distriktsleder indstiller, at scenarie nr.2 vedtages med baggrund i både pædagogiske og økonomiske fordele. Med henblik på at træffe kvalificeret beslutning på Fællesbestyrelsesmøde den 21. januar, udsættes endelig

5 beslutning til dette møde. Med denne tidsplan kan forældrerepræsentanter drøfte forslag med personale, pædagogfaglig ledere, og øvrige forældre fra institutionerne inden endelig beslutning. 6 Eventuelt Orientering Beslutning (der kan ikke besluttes under dette punkt) Tid: 0 min. Punkter til kommende møde: Tidlig SFO april, maj, juni 2015 Retningslinjer vedr. erstatning for ipad

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. maj 2010. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. maj 2010. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. maj 2010 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre ndholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Ansøgning om oprettelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 020. Temamøde sundhedsplejen 3 021. Budgetorientering 4 022. Frigivelse af anlægsmidler 2011 5 023.

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

Bakkens vogtere - den nye udegruppen i Langebro

Bakkens vogtere - den nye udegruppen i Langebro Bakkens vogtere - den nye udegruppen i Langebro Fra den 1. maj i 2015 vil Langebro etablere en udegruppe i relation til børnehavegruppen. Nyhedsbrev Maj 2025 Bakkens Vogtere Er storegruppen, samt børn

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af organisationen 2.1 Institutionerne 2.2 Ledelse 2.3 Forældrebestyrelser 2.4 Fælles personalemøder 2.5

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Indholdsfortegnelse Godkendelse af dagsorden... 2 Evidensbaserede indsatser... 2 Forældrehenvendelser... 3 Inklusionsprincip...

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Børne- og Uddannelsesudvalget, 13-05-2014 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Peter Aage Gården, Gl. Landevej

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere