Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Team for Misbrug og Psykiatri (TMP) en del af Regionspsykiatrien Vest, Midtjylland og er pr organiseret i psykoseenheden Gammel Landevej 61, 7400 Herning. TMP refererer til enhedsledelsen for psykoseenheden. I TMP har vi arbejdssteder i henholdsvis Holstebro, Herning, Viborg og Skive. Regionspsykiatrien Vest: Afdelingsledelsen i Regionspsykiatrien Vest udgøres af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske. Der er ansat læger, psykologer, udviklingssygeplejersker, afdelingssygeplejersker, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, funktionsledere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sekretærer, socialrådgivere, serviceassistenter og portører. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle TMP består af 3 sygeplejersker, som samarbejder tæt, og har hver især funktion som primærbehandler. Omdrejningspunktet for samarbejdet i TMP er en formidling og fastholden af at en koordineret indsats styrker samarbejdet omkring og behandlingen af mennesker med en psykiatrisk lidelse og et misbrug. Vi samarbejder med eksempelvis: Distriktspsykiatrierne og samtlige psykiatriske sengeafdelinger i Holstebro, Herning, Viborg og Skive, Team for Misbrugspsykiatri i Risskov, Rusmiddelcentre og misbrugsbehandlingen i de 8 kommuner, forsorgshjem, pårørende, privatpraktiserende læger, OPUS (opsøgende psykiatri til unge med skizofreni), Angstklinikken i Viborg, Somatiske behandlings- og undersøgelses afsnit, Team for traumatiserede flygtninge, Fællesteams. Kommunale tilbud: Socialpsykiatriske bosteder, Kommuner ved forskellige sagsbehandlere og socialpsykiatrierne herunder bostøttepersoner, Hjemmeplejen, Psykologer. Patientkategorier TMP modtager patienter fra de 8 kommuner der er optageområde for nedenstående regionspsykiatrier og tæller ca borgere Regionspsykiatrien Vest (Holstebro og Herning) Regionspsykiatrien Viborg Regionspsykiatrien Skive Side 1 af 12

2 Patientkategorier TMP s målgruppe er unge og voksne over 18 år med en dobbeltdiagnose, hvilket er en betegnelse for en psykisk lidelse og et samtidig skadeligt brug eller afhængighed af rusmidler. Der kan rettes henvendelse til TMP, fra alle relevante samarbejdspartnere, der er i kontakt med målgruppen i optageområdet. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Eksempler på sygeplejefaglige problemstillinger og dataindsamling i forhold til: 1) Fysiologiske områder: Ernæring, medicininduceret overvægt, inaktivitet, nedsat funktionsniveau. KRAMS-faktorer generelt. 2) Psykosociale og eksistentielle områder: Ensomhed, angst, kriminalitet, suicidal adfærd, sekundære lidelser, krise, mestring, stigmatisering, selvmutilering, misbrug, pårørendesamarbejde, relationer. 3) Uddelegerede områder: Medicinering, test/screening, manglende sygdomsindsigt, udredning og diagnostisering. 4) Organisatoriske og administrative områder: Koordinering og planlægning af støtteforanstaltninger, dokumentation, tvangsforanstaltninger, opstart og afslutning af patientforløb. Typiske kliniske sygeplejeopgaver TMP s reference er funderet på et psykodynamisk forståelsesgrundlag, som står i samspil med biologiske, sociale og miljøterapeutiske behandlingsmetoder. De miljøterapeutiske principper centrerer sig om en tværfaglig og flerfaglig indsats, som har relationsbehandling, aktivitet, mestring og konflikthåndtering som vigtigste elementer. Vi tillægger de menneskelige relationer stor betydning, og vi anvender metoder, som støtter og udvikler patienternes og de pårørendes mestringsmuligheder overfor de problemer, som sygdommen giver dem. Kommunikation er omdrejningspunktet i den psykiatriske sygepleje. Sygeplejeopgaverne er disponeret ud fra sygeplejerskens fire virksomhedsområder: Udførende aspekt: At deltage i individuel støttende kontakt på baggrund af en relationel og mestringsorienteret referenceramme. At indgå som medkontaktperson for patienter med behov for langvarig støtte. Side 2 af 12

3 Typiske kliniske sygeplejeopgaver At udføre sygepleje i overensstemmelse med bl.a. miljøterapeutiske, relationelle, psykodynamiske og kognitive behandlingsprincipper. At deltage i målrettet samtalebehandling individuelt. At medvirke til at støtte patienten i behandlingen. At vurdere patientens psykiske tilstand og behov for ændring i behandlingen. At vurdere patientens fysiske tilstand og behov for grundlæggende sygepleje. At støtte patienten i kontakten til andre professionelle behandlere og sociale myndigheder. At støtte patienten i at vedligeholde og opbygge netværk. At samarbejde med pårørende. Formidlende aspekt: At undervise og vejlede patienter og pårørende om symptomer, forløb og behandling. At undervise og vejlede patienter og pårørende med henblik på sundhedsfremme, mestring og forebyggelse. At fremme patientens forståelse for vigtigheden af egen indsats i behandlingen. At kende til kommunale og regionale tilbud til børn af sindslidende, og henvise hertil. At medvirke til støtte og vejledning til den sindslidende patient med børn. Ledende aspekt: At deltage i primær behandler funktionen. At deltage i tilrettelæggelse og koordinering af samarbejdet i teamet, således at alle relevante parter inddrages. At vidergive egne observationer mundtligt, samt skriftligt i EPJ. Side 3 af 12

4 Typiske kliniske sygeplejeopgaver At være med til at sikre, at patientens sociale og juridiske rettigheder opretholdes. At deltage i udarbejdelsen af behandlingsplaner. Planlægge, udføre og evaluere delopgaver i sygeplejen til udvalgte patienter. Udviklende aspekt: At bidrage til udviklingen af psykiatrisk sygepleje, bl.a. ved hjælp af supervision, refleksion og ved kontinuerligt at ajourføre egen viden. At kunne forholde sig kritisk og undrende til egen og andres udførte sygepleje. (Uddybelse af fagspecifikke sygeplejeinterventioner udleveres i klinikken). Typiske patientforløb Patienter kan have tilknytning til alle nævnte under samarbejdsrelationer samtidig med tilknytning til TMP. TMP udfører kortere samtaleforløb med henblik på: Afklaring af behandlingsbehov indenfor psykiatri og misbrugsbehandling i forhold til udredning, igangsætning af og opfølgning på behandling og koordineret indsats Rådgivning til samarbejdspartnere om konkrete patienter Motivering og vejledning i forhold til tilbud og muligheder Råd, vejledning og undervisning til patienter, pårørende og øvrige netværk i forhold til diagnose, behandling, mestring og tilbagefaldsforebyggelse Sikre kontinuitet og sammenhæng i behandling Formidle viden om psykiske lidelser og brug af rusmidler samt behandling heraf Hjemmebesøg Deltage i behandlingskonferencer Forenklet kunne et patientforløb skematisk se sådan ud: TMP arbejder med alle psykiatriske diagnoser (dog er ikke alle diagnosticerede) og alle former for brug af rusmidler. De hyppigste psykiatriske diagnoser, der arbejdes med i TMP, er fremhævet med fed: ADHD Personlighedsforstyrrelser Psykoser Depressioner Side 4 af 12

5 Typiske patientforløb Angsttilstande Akutte belastningsreaktioner Skizofreni Bipolære affektiv sindslidelser PTSD Spiseforstyrrelser De hyppigste brugte rusmidler, der arbejdes med i TMP, er fremhævet med fed: Hash Alkohol Amfetamin Ikke lægeordineret brug af benzodiazepiner Kokain Opioider herunder heroin, morfin, metadon mv. Hallucinogener herunder svampe, LSD mv. Metoder i klinisk praksis Grundlæggende klinisk sygepleje Kontaktpersonssystem/primær behandlerfunktion Jeg støttende/styrkende sygepleje Det sygeplejefaglige skøn Psykodynamisk tankegang Relationsbehandling Pårørende samarbejde Sygeplejeprocessen Trygheds-/ utryghedsmodellen Miljøterapi/ mestringsideologi/lth 5 diagnosesystemer/gaf ICD-10 Diagnosesystemet Livshistorie/-linje/ telefonpæl Bevar barndommen ADHD rating scale BAI PSE Hamilton Ernæringsscreening Kognitive metoder Psykoedukation Tværfaglige konferencer DDKM EPJ og E-dok, Kliniske retningslinjer/guidelines Sygeplejefaglig vejledning/supervision/tværfaglig vejledning/refleksion Side 5 af 12

6 Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Mestringstankegangen Implementering af TMP Projekt Fællesteam Relationsbehandling Medicinafstemning Behandlingsdom Den Danske Kvalitets Model, (DDKM) Patientsikkerhed. Utilsigtede hændelser Konflikt- og voldshåndtering KRAMS Udvikling af den elektroniske patientjournal Kognitiv behandling Fokus på arbejdsmiljø Psykoeducation Pårørende politik Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud I Regionspsykiatrien Vest, Herning, er der ansat tre kliniske vejledere til at varetage den kliniske vejledning af sygeplejestuderende, fordelt på 5 sengeafsnit og 5 ambulante enheder. Der sendes min. 14 dage før første dag i teamet, et velkomstbrev ud med orientering og materiale til de første dage. Første dag er der fælles introduktion, ved de kliniske vejledere, til psykiatrisk afdeling. I løbet af første uge vil en sygeplejerske introducere sygeplejestuderende til teamet. Klinisk undervisning Læringen tager udgangspunkt i de praktiske situationer og handlinger. De daglige studier vil altid foregå i tæt samarbejde med klinisk vejleder og/eller sygeplejersker, hvor omfanget af selvstændighed øges over tid. Der er fokus på dataindsamling og personlig øvelse i et autentisk fagligt miljø. Perioden kan ses i tre faser: I første fase opnås kendskab til stedet, personerne og opgavernes art. I anden fase opnås øvelse og en vis rutine med opgaverne. Der problematiseres og diskuteres og vejleder vil diskutere, stille reflekterende spørgsmål samt stille krav. I tredje fase arbejdes selvstændigt med del-opgaverne og vejledningen Side 6 af 12

7 Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud tilstræbes at være præget af kollegialt ligeværd. I hele perioden følges du med sygeplejerske med stigende aktiv deltagelse. Forløbet afslutter med en intern klinisk prøve i et autentisk patientforløb. Der vil være planlægningssamtale mellem den kliniske vejleder og den studerende inden for de første to uger med gensidig forventningsafklaring, fokus på personlige og faglige forudsætninger samt drøftelse af den individuelle kliniske studieplan udfærdiget i e-port. Det fælles elektroniske evalueringsskema præsenteres for den studerende. Der vil være ugentlige vejlednings- og evalueringssamtaler mellem den kliniske vejleder og den studerende med ajourføring af den individuelle kliniske studieplan i e- port, samt støtte i at udvælge læringsmuligheder og fastholde studiefokus. De kliniske vejledere kan endvidere vejlede den studerende i praksis, hvor der tilstræbes før-, under- og eftervejledning. Vejledning i konkrete sygeplejesituationer vil også ofte varetages af den daglige vejleder. Den daglige vejleder er endvidere rollemodel og ansvarlig for at inddrage den studerende i praksisfællesskabet. (Daglig vejleder kan være forskellig fra dag til dag, men den studerende skal optimalt vide, hvem de skal gå til den enkelte dag). Derudover afholdes der ugentlige gruppevejledninger ved kliniske vejledere. Fokus for gruppevejledningerne er at øve sig i refleksion og i at bearbejde praksisoplevelser ved hjælp af sygeplejefaglig teori. Planlagte og fastlagte studieaktiviteter Fastlagt studieaktivitet, som retter sig mod kommunikativ aktivitet. Denne studieaktivitet er med udgangspunkt i Lauvås og Handal s vejledningssløjfe, og vil finde sted i 4. studieuge. (For uddybelse af fastlagt studieaktivitet se bilag A). Planlagt studieaktivitet i form af seminar (se bilag 2 i modulbeskrivelsen). Teoretisk undervisning Side 7 af 12

8 Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Der vil senest på introdagen udleveres oversigt over planlagt undervisning samt gruppevejledning. Herudover forventes I at læse det opgivne pensum fra modulet samt den generelle kliniske studieplan. Studiemiljø Adgang til internet og elektronisk patient journal (EPJ) EPJ undervisning. Studie og vejledningsrum i huset. Fag og studielitteratur til opslag og kopiering. Tilrettelæggelse af studietid i samarbejde med vejleder og teamet. Mulighed for relevante studiebesøg. Mulighed for deltagelse i faglige fora såsom teamets konferencer og supervisioner. Mulighed for samarbejde med øvrige studerende, bl.a. i gruppevejledning Studier i TMP foregår primært i patientens eget hjem og er observerende, interagerende og i afgrænsede situationer på et mere selvstændigt niveau. Der kan foregå studier i gruppebehandlingstilbud, som psykoedukation og social færdighedstræning afhængig af behandlingsforløbene i aktuelle periode. De planlægges ud fra individuelle patientforløb. Udgangspunkt for læringen er modulets kompetencer og læringsmål. En række læringssituationer vil være planlagte, mens andre vil være situationsbestemte og spontane. Der er før- og eftervejledning i forbindelse med hjemmebesøg. Der lægges vægt på at have et studiemiljø, der er medvirkende til at skabe rammer for et lærerigt klinisk praksisforløb. I studietiden ønskes det at skabe mulighed for at den studerende kan være udforskende, reflekterende og fordybende. Studietiden er fastlagt til teamets åbningstid mandag fredag i dagtid og tilrettelægges i samarbejde med sygeplejersken og den kliniske vejleder. Forventninger til den studerende Grundlæggende er holdningen, at praksis læres i praksis. Men som studerende kan det dog ind imellem være givende med tid til fordybelse væk fra teamet. Studiedage er afhængige af den enkeltes behov og planlægges i samarbejde med den kliniske vejleder. Dog er der 30 timers tilstedeværelsespligt ugentligt. Herudover skal der påregnes 12 timers selvstudie. Side 8 af 12

9 Forventninger til den studerende Selvstudium: Læse litteratur opgivet af det kliniske undervisningssted. Finde, opgive og formidle viden fra selvvalgt litteratur. Repetere relevant litteratur fra de foregående moduler. Anvende og ajourføre eportfolio, herunder individuel klinisk studieplan. Ud arbejde cases til gruppevejledning og planlagt studieaktivitet. Den studerende er selv ansvarlig for at synliggøre overfor afsnittet, hvad der er studiefokus samt hvad der er behov for støtte til. Den studerende skal her og generelt, være opsøgende i forhold til vejledning i afsnittet samt hos klinisk vejleder. Efter intern klinisk prøve afvikles afsluttende evalueringssamtale mellem den kliniske vejleder og den studerende. Den studerende medbringer et print af det udfyldte evalueringsskema. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer De tre kliniske vejledere, Mogens Svane, Heidi Schmidt og Helle Steffen, har alle mange års erfaring indenfor psykiatrien, og har alle klinisk vejleder uddannelsen. Helle Steffen har endvidere specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje, og Heidi Schmidt færdiggør diplomuddannelsen i foråret De kliniske vejledere har alle deltaget i mange kurser og temadage vedrørende læring og vejledning, psykiatrisk sygepleje og behandling. Vi har endvidere deltaget i Linda Kragelunds treårige forskningsprojekt om sygeplejestuderendes læringsmuligheder i psykiatrien. Krav vedrørende klinisk pensum Pensum for den kliniske undervisning er på sider pr. ECTS-point, svarende til sider. Heraf opgiver den studerende selvvalgt litteratur svarende til sider. Den kliniske vejleder godkender den studerendes selvvalgte pensum. Pensum knyttet til klinisk undervisning fremgår af pensumlisten, som det kliniske undervisningssted sender til den studerende sammen med velkomstbrevet. (Pensumlisten udleveres i klinikken). Side 9 af 12

10 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at kunne indstille den studerende til intern klinisk prøve, er der krav om: - deltagelse i diverse kliniske sygeplejeopgaver knyttet til plejen af patienter - udarbejdelse og kontinuerlig ajourføring af individuel klinisk studieplan - gennemførelse af eget seminar og aktiv deltagelse i medstuderendes seminarer - gennemførelse af fastlagt studieaktivitet. - forberedelse og aktiv deltagelse i vejlednings-, planlægnings- og evalueringsmøder - dokumentation af selvvalgt litteratur i eportfolio -brug og opdatering af eportfolio. -tilstedeværelsespligten skal være opfyldt Udarbejdet af kliniske vejledere: Heidi Schmidt, Helle Steffen og Mogens Svane Undervisningssted: Regionspsykiatrien Vest, Herning Dato: August 2012 Side 10 af 12

11 Bilag A Fastlagt studieaktivitet, som retter sig mod kommunikativ aktivitet. Klinisk studiemetode: Vejledningssløjfen* Definition og rammer Formålet med den kommunikative studieaktivitet er, at den studerende udvikler sin kompetence til at beskrive og analysere kommunikative sammenhænge under hensyntagen til patienten/brugerens psykiatriske sygdom og helhedssituation. Samt at den studerende øger sin forståelse for og bevidsthed omkring egen og andres kommunikation. Målet med studieaktiviteten er, at den studerende: kan analysere på baggrund af kommunikative teorier erkender hvordan han/hun selv kan påvirke en kommunikativ relation i forskellige retninger. får erfaring i at reflektere over kommunikationen med patient/bruger En vejledningssløjfe er en individuel eksemplarisk læringsmetode, hvor der indgår før-, under og eftervejledning. Vejledningssløjfen tager udgangspunkt i en planlagt kommunikation mellem en studerende og en patient/bruger, udvalgt af den studerende. Den studerendes valg skal afspejle tema og læringsudbytte for 8. modul. I vejledningssløjfen deltager den studerende i samtale med en patient/bruger og den kliniske vejleder som observatør. Vejledningssløjfen afvikles over i alt max. 50 minutter, fordelt med 15 minutter til førvejledning, max. 20 minutter til undervejledning/gennemførsel og 15 minutter til eftervejledning. Ansvars- og rollefordeling Sygeplejestuderendes rolle: Den studerende planlægger en kommunikativ aktivitet med en patient/bruger, med Side 11 af 12

12 Ansvars- og rollefordeling disposition for aktiviteten og noter i e-portfolie Førvejledning: Tager udgangspunkt i den studerendes tanker og overvejelser. Drøfter med klinisk vejleder fremgangsmåden ud fra kommunikationsteori, psykiatrisk fagteori, hypotetisk analyse, konsekvens og bevidstgørelse. Undervejledning: Den studerende udfører selvstændigt den aftalte aktivitet, som der har været førvejledning på og bliver observeret af klinisk vejleder. (observatørrollen er aftalt forinden) Eftervejledning: Foregår umiddelbart efter den kommunikative aktivitet, hvor den studerende reflekterer og drøfter med klinisk vejleder ud fra før- og undervejledningen med udgangspunkt i nyerhvervet viden, forståelse og udvikling. Disse refleksioner indskrives i e-portfolie Klinisk vejleders rolle: Vejleder den studerende før vejledningssløjfen i valg af aktivitet, som kan danne baggrund for før-, under- og eftervejledningen. Ansvarlig for praktisk afvikling af førog eftervejledning mht. lokale og tidtager etc. Førvejledning: Tager udgangspunkt i den studerendes tanker og overvejelser. Indgår i den faglige drøftelse og stiller refleksive spørgsmål Undervejledning: Observerer den studerende under den aftalte kommunikative aktivitet. (observatørrollen er aftalt forinden) Eftervejledning: Tager udgangspunkt i den studerendes tanker og overvejelser. Indgår i den faglige drøftelse og stiller refleksive spørgsmål. Inddrager relevant praksis-, udviklings- eller forskningsbaseret viden. Vejleder den studerende efter vejledningssløjfen til at inddrage udbyttet i klinisk praksis. * Lauvås, P. og Handal, G. (2000): Veiledning og praktisk yrkesteori. J.W. Cappelens Forlag a.s., Oslo. Dansk udgave: Vejledning og praktisk fagteori. Forlaget Klim, 2006 Udarbejdet af Uddannelsesansvarlig Annette Raarup Undervisningssted: Regionspsykiatrien Vest, Herning Dato: August 2012 Side 12 af 12

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling),

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest er samlet på. Ortopædkirurgisk Afdeling består af: Afsnit O normeret

Læs mere

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet.

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Toldbodgade 12 8800 Viborg Generel Klinisk Studieplan For modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Blåkærgård Røddingvej

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen som sygeplejestuderende i medicinsk sengeafsnit (MSA) på Regionshospitalet Herning. Med denne generelle kliniske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling (G) er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. I afdelingen plejes og behandles

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere