Abildgården. Rapport over anmeldt tilsyn Socialcentret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abildgården. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret"

Transkript

1 Abildgården Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret

2 Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe... 4 Målgruppe... 4 Formål... 4 Anvendte tilsynsmetoder... 4 Vilkår for vurderingen... 5 Opfølgning på sidste års påbud og anbefalinger... 6 Samlet vurdering og anbefaling... 6 Dokumentation... 6 Organisation... 6 Fælles badeværelser/hygiejne... 6 Medarbejdere og tværfaglighed... 7 Pædagogik... 9 Handleplaner/udviklingsplaner/statusrapporter Medbestemmelse og inddragelse Dokumentation af helbredsmæssige forhold Kost forplejning Helbred/sundhedsmæssige forhold Håndtering af beboermidler Magtanvendelse og retssikkerhed Tilbudsportalen UTH (utilsigtede hændelser) Bilag

3 BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering Navn og adresse Ledelse Abildgården Ny Taastrupvej Holbæk Bo og Servicecentret, Holbæk Kommune Områdeleder Anette Sørensen Afdelingsleder Bitten Mailund. Konstitueret afdelingsleder fra juli 2013 Liselotte Rydsø. Dato og tidspunkt for tilsynet Anmeldt tilsyn d. 18. marts Samtale med områdeleder og afdelingsleder, samt besigtigelse af de fysiske rammer. 10. april 2013, samtale med pårørende. 28. august 2013, samtale med medarbejdere. Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter Der er ikke foretaget interview af beboerne på grund af, at kommunikation med Abildgårdens målgruppe kræver indgående kendskab til den enkelte beboers måde at kommunikere på. Serviceloven 148 a. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Magtanvendelse, Serviceloven Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. Organisation Abildgården er organiseret som en del af Holbæk Kommunes Bo og Servicecenter. Ledelsesmæssigt er Bo- og Servicecenter organiseret med 1 områdeleder for Holbæk-området, samt en for Jyderup-området. Områdelederen fortæller, at nuværende afdelingsleder fungerede som områdeleder fra marts 2012 til marts Herefter blev der oprettet en afdelingslederstilling på Abildgården, som daværende områdeleder blev ansat i. afdelingslederen har fra juni 2013 været på orlov. Fysiske rammer Abildgården er beliggende i en tidligere æbleplantage, midt i et villakvarter i udkanten af Holbæk. Der er 20 minutters gang til centrum. Det er muligt at benytte offentlige transportmuligheder, 2 minutters gang fra Abildgården. Abildgården er opdelt i 2 grupper, i hver gruppe er der 6 beboere, der har hver sit værelse. Til hver gruppe hører et stort køkken-alrum samt et stort fælles badeværelse med toilet. De store fællesbadeværelser er i begge grupper, opdelt i 2 badeværelser med døradskillelse. Herudover er der en fællesstue, kontorer, depotrum, vaskeri og kælder (adgang via trappe til kælder, ved hovedindgangen). Beboerne kan færdes frit mellem grupperne. Beboernes værelser er på ca m2. Leder oplyser, at ved indflytninger er værelset nymalet. Den enkelte beboer indretter værelset sammen med pårørende og/eller medarbejderne. 3

4 Beboerne har egen nøgle til egen dør, samt egen postkasse. Abildgården er indrettet med rumdækkende liftsystem, således at beboerne kan transporters via lift fra eget værelse og til fælles badeværelse/toilet. Under tilsynsbesøget oplevede Tilsynet, at dørene til beboernes værelse stod åben selvom beboerne var i dagtilbud. De pårørende oplyser, at de fysiske rammer begrænser deres muligheder for at være alene med deres søn/datter. På udenoms arealerne kan beboerne færdes frit. (Haven er delvis hegnet ind). Da det er en tidligere frugtplantage er der flere frugttræer rundt omkring, som er med til at give beboerne sansemæssige indtryk. Beboerne har får og fugle, som de er med til at passe med hjælp fra personalet. Vurdering: På baggrund af oplysninger fra de pårørende, er det Tilsynets vurdering, at indretningen er utidssvarende og dermed ikke understøtter beboernes ret til privatliv og respekterer deres integritet. Målgruppe Af Holbæk kommunes hjemmeside fremgår det, at Abildgårdens målgruppe, at Abildgården er. indrettet og målrettet til svært handicappede med behov for omfattende omsorg og pleje. Citat Holbæk kommunes hjemmeside/abildgården På tilbudsportalen fremgår det juridiske grundlag for en bolig værende Lov om Social service 108. Målgruppen er beskrevet som værende i aldersgruppen Funktionsnedsættelse:, Syns- og hørenedsættelse, kommunikations- og mobilitetsnedsættelse, udviklingshæmning, autismespektrum og medfødt hjerneskade. Socialt problem: Udad reagerende adfærd og selvskadende adfærd Citat: Tilbudsportalen. Vurdering: Det er Tilsynets vurdering, at Abildgården på hjemmesiden mangler en klar beskrivelse af deres målgruppe, samt målgruppens problemstillinger og behov. Formål Formålet med tilsynet er løbende at have indsigt i et tilbuds drift, herunder pædagogisk, ledelses-og personalemæssigt, organisatorisk og økonomisk drift. Tilsynsfunktionen baserer sig på 3 overordnede aspekter: 1. Kontrolaspektet, hvorved påses, at tilbuddet overholder gældende lovgivning, og at tilbuddet fortsat lever op til de vilkår der er fastsat i godkendelsen 2. Kvalitetsaspektet, hvorved sikres gode faglige standarder i tilbuddets ydelse og opgaveløsning 3. Udviklingsaspektet, hvor myndigheden kan bidrage til udvikling af opholdsstedets rammer, ydelser og metoder m.v. Anvendte tilsynsmetoder Der er gennemført interview med daglig leder, samt områdeleder. Efterfølgende er der foretaget interview af 3 pårørende og 4 medarbejdere. Formålet har været drøftelse af konstaterede og observerede forhold. 4

5 I samarbejde med stedet, er dets fremsendte dokumentation til tilsynsenheden gennemgået og drøftet i forhold til krav fra gældende lovgivning. Formålet er at konstatere en overensstemmelse mellem formaliserede handleplaner og behandlingsplaner og den faktiske indsats. Tilsynet har læst stedets hjemmeside og sammenholdt oplysningerne på Tilbudsportalen. Tilsynet har taget udgangspunkt i samtale med ledelsen, medarbejdere og pårørende, samt tilsendt og fremvist dokumentation, under besøgene på Abildgården. Årsager til et langstrakt tilsynsforløb: 12. marts 2013 anmeldt tilsyn, samtale med områdeleder Anette Sørensen og daglig leder Bitten Mailund. Her blev handleplan fra 2011 gennemgået igen. Den var af tilsynet gennemgået i februar Ovennævnte dato var det ikke muligt for personalet at gå fra, grundet syge beboere. Derfor aftaltes det, at tilsynet skulle tale med begge bo-gruppers personale til et personalemøde, en onsdag, hvor alle var samlet. Det kunne først blive den 8. maj, grundet undervisning/viso-projekt. 10. april 2013 interview med pårørenderåd, repræsenteret af 3 pårørende. Tilsynet mødte op den ovennævnte onsdag (8.maj 2013). En beboer var pludselig død et par dage forinden. Det var tydeligt for Tilsynet, at personalet havde behov for at gennemarbejde denne chokerende hændelse, og det aftaltes med medarbejdere og daglige leder, at rykke interview til d. 26. juni. (Dato for næste personalemøde). Den 26. juni mødte Tilsynet op for at erfare, at Abildgården havde glemt aftalen, og var på udflugt. Ny dato blev aftalt med den ene medarbejder som var til stede. Aftalen blev den 28. august, hvor der efter planen, skulle være personalemøde. Ved mødet d. 28. august viser det sig at der ikke er personalemøde. Tilsynet gennemfører interview med 2 personaler fra hver bo-gruppe. Vilkår for vurderingen Tilsynet bør være en faglig øjebliksvurdering, som skal kontrollere og følge op på at hjælpen udføres på en ordentlig måde. Tilsynet er bevidst om, at dette tilsyn har været et langstrakt forløb, hvorfor der er tale om flere øjebliksvurderinger jf. ovenstående Tilsynet indeholder opfølgning på f.eks. regler om retssikkerhed, og magtanvendelse. Desuden vil tilsynet følge op på embedslægeanbefalinger, da området ikke løbende er underlagt dette tilsyn. Tilsynets konklusioner udmøntes i en generel vurdering, eventuelt suppleret med anbefalinger og i grovere tilfælde påbud. Tilsynets vurderinger er basseret på observation, interview og gennemgang af dokumentation. 5

6 Opfølgning på sidste års påbud og anbefalinger I tilsynsrapporten for 2011 fik Abildgården adskillige påbud overordnet omhandlende: Manglende statusrapporter, handle- og udviklingsplaner hos beboerne. Generel dokumentation og håndtering af denne. Definition af faglige metoder, instrukser og ansvarsområder Håndtering af beboerøkonomi Inddragelse af pårørende Medicinhåndtering, opfølgning og dokumentation. Helbredsmæssige problemstillinger, aftaler og opfølgning. Opkvalificering af faglige kompetencer Ved tilsyn i efterår 2011, samt februar 2012, fulgte Tilsynet op på handleplanen. Ved Tilsynet i 2013, er det Tilsynets vurdering, at ledelse og medarbejdere er i en udviklingsproces, hvor der arbejdes med de pågældende påbud, hvilket også fremgår af vedhæftede dokument Status på Handleplanen der er udarbejdet i Det er Tilsynets vurdering, at opfølgningen og arbejdet med påbuddene fortsat ikke er fuldt implementeret i det daglige arbejde jf. vedlagte handleplan. Samlet vurdering og anbefaling Det er Tilsynets indtryk, at hovedudfordringen på Abildgården er, at der mangler retning og prioritering for indsatsen i forhold til tidligere anbefalinger og påbud. Det er derfor Tilsynets anbefaling at: Der sikres korrekte værnemidler til brug for personalet. Ledelsen får beskrevet formål og mål for indsatsen overordnede for Abildgården. Indsatsen gennemarbejdes og implementeres i prioriteret rækkefølge ud fra tidligere oplistet handleplan. (se bilag 1, bagerst i rapporten). Abildgården beskriver deres målgruppe, samt målgruppens problemstillinger og behov. Dokumentation Organisation Abildgården en del af Holbæk Kommunes Bo og Servicecenter. Tilsynet finder det svært, at få afdækket rammerne for organisationens overordnede drift. Dette gælder også ledelsens strategiske fokus, hvordan værdigrundlag, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer implementeres. I samtalen med medarbejderne oplyses, at de mangler kendskab til ledelsens visioner og målsætninger for Abildgården. Medarbejderne oplyser, at ledelsen ikke udnytter/bruger medarbejdernes faglige kompetencer optimalt. Vurdering: Det er Tilsynets vurdering, at ledelsens beslutninger og strategier for Abildgården, ikke bliver formidlet til/ modtaget af medarbejderne, på en sådan måde, at medarbejderne føler sig inddraget i en grad, så de tager ansvar i det daglige arbejde. Fælles badeværelser/hygiejne På Abildgården er 2 fælles badeværelser, der fremstår både slidte og på 6

7 tilsynsdagen ikke tilstrækkeligt rengjorte. Tilsynet har den 30. oktober fået følgende kommentarer fra Abildgårdens ledelse: Rengøringsfirma foretager rengøring (inkl. afkalkning efter behov) på alle badeværelser på alle hverdage. Badeværelserne er meget slidte, og det er ikke muligt at fjerne al tilkalkning. Der foretages hovedrengøring af alle badeværelser 1 gang årligt. Det oplyses ved rundvisning, at beboernes personlige hjælpemidler også benyttes til andre beboere. Dette finder Tilsynet uhensigtsmæssigt, i forhold til at beboerne er helbredsmæssigt svage, og i risiko for smitte. Tilsynet har den 30. oktober 2013, fået følgende kommentarer fra Abildgårdens personale: At der ikke er tale om personlige hjælpemidler, men om hjælpemidler tilhørende Abildgården. Ved tilsyn i 2011, blev Abildgården foreslået, at kontakte hygiejnesygeplejerske i regionen, med henblik på samarbejde omkring hygiejne instrukser. (pkt. 19 i handleplan). Ved samtale med daglig leder i marts 2013, oplyses Tilsynet om, at samarbejdet ikke er iværksat. Ledelsen har i stedet ansat Social- og sundhedsassistenter (SSA), som besidder kompetencer inde for sundhedsområdet. Tilsynet observerer i marts måned, at medarbejdernes værnemidler (handsker) ikke er egnet til brug i plejesituationer. Ligeledes observerer Tilsynet, at der blev hentet plastikforklæder i køkkenet i forbindelse med en syg beboer, der var på badeværelset, hvor personalet skulle hjælpe med toiletbesøg og bad. Desuden observeres det at personalet bærer håndsmykker ved flere tilsynsbesøg. Ved besøg i maj blev det påpeget, ikke at være hygiejnisk korrekt af Tilsynet. Tilsynet anbefaler, at der sikres korrekte værnemidler til brug for personalet. Fællesarealer: Fællesstue og køkken-alrum fremstår slidte (der var blevet malet mellem tilsynsbesøgene), men lyse og venlige, med god plads til beboere i kørestole, eller beboere som har behov for at benytte gangredskaber. Vurdering: Det er Tilsynets vurdering, at det rumdækkende lift-system, kræver en høj etik hos personalet, da forflytningen sker gennem fællesarealer. Ligeledes finder Tilsynet det ikke hensigtsmæssigt, at beboere benytter hinandens personlige hjælpemidler, da hygiejniske krav er og kan være svære at opfylde. Tilsynet er bekendt med, at det er vedtaget i byrådet at bygge nye boliger til ovennævnte målgruppe indenfor nær fremtid. Medarbejdere og tværfaglighed Tilsynet konstaterer at Abildgårdens værdigrundlag og pædagogiske tilgang endnu ikke er implementeret. Tilsynet konstaterer, at der ikke findes stillings- og funktionsbeskrivelse for de enkelte faggrupper, med tydeliggørelse af ansvarsområder. Supervision iværksættes kun ved behov og er situationsbestemt. 7

8 Situationen på Abildgården beskrives af lederne i marts 2013, som værende ved at falde til ro, efter at de målrettet har arbejdet med fokus på punkterne fra handleplanen udarbejdet i samråd med tilsynet i Medarbejderne fortæller i august 2013,de oplever situationen som værende urolig. Der er flere midlertidige stillinger, som de ikke ved om kollegaerne bliver genansat i. Medarbejderne beskriver, at det påvirker dem, da de ikke ved om de pludselig skal til at rende stærkere. Medarbejderne fortæller, der er et stort arbejdspres, de forsøger at planlægge, og kompenserer for mangler, men føler ikke de får kredit for det. De efterlyser anderkendelse fra ledelsen. Tilsynet konstaterer at leder pt. er på plejeorlov, der konstitueret leder. Det er Tilsynets opfattelse at situationen på Abildgården er sårbar, hvorfor ustabilitet i ledelsen kan have store konsekvenser. Medarbejderne fortæller, de i februar 2013 blev kaldt sammen og sat på plads. Nu skulle de tage sig sammen, var udmeldingen fra centerleder og områdeleder. Medarbejderne beskriver, at de ikke oplever anerkendelse for den indsats de yder. Dagligdagen fungerer på rutiner, personlige og praktiske gøremål (så som toiletbesøg, måltider). Der er ikke plads til noget af det sjove, så som aktiviteter for beboerne, ud over de kommer i aktivitetstilbud i hverdagene. Medarbejderne beskriver, at der er mange sygemeldinger, som gør at de sjældent er det normerede antal medarbejdere på arbejdet. Det bevirker, at det kun er de mest nødvendige opgaver der varetages. Der er ikke tid og overskud til at gøre noget ekstra for beboerne, køre en tur eller lign. Der kan ikke planlægges fremadrettet. Der er mange vikarer, som ikke kan varetage de samme opgaver, optimalt, som de faste medarbejdere. Man skal ha en god dag, for at komme på arbejde, sagde en af medarbejderne. Jeg har været på arbejdet, men ikke været pædagog, sagde en anden. Medarbejderne beskriver, at samarbejde mellem grupperne, er afhængige af hvem der er på arbejde. De oplever ikke gensidige forpligtelser mellem grupperne. De beskriver, at tilgangen til hinanden er negativ. Man respekterer ikke hinandens kompetencer. Der er sladder. Man leder efter fejl, den anden har begået, i stedet for at fokusere på det, man kan og gør godt. De oplever, ikke glæde ved at køre på arbejdet. De oplever, at fagligheden nedtones af kollegaers holdninger. Det oplyses, at tidligere var der indlagt tid til administration i vagtplanen, dette er sløjfet. Praktiske opgaver hænger på, få faste medarbejdere. Medarbejderne oplyser, at de ikke føler sig orienteret af ledelsen. Der har ikke været personalemøder i foråret. Al mødetid er brugt omkring VISOprojekt. Ligeledes er undervisning omkring arbejdsmiljø, ikke blevet afrundet/afsluttet. (Se bilag 1). Medarbejderne efterlyser udmelding fra ledelsen, omkring hvilke forventninger og tanker der ligger bag nutid og fremtid for Abildgården. Medarbejderne beskriver, de ikke føler der er en strategi for hvilken vej det går! Ledelsen oplyser, at have iværksat MUS-samtaler. Og VISO-projektet omkring kommunikationspas har været højt prioriteret. Vurdering: Det er Tilsynets vurdering, at medarbejdernes daglige adfærd og relationer til borgerne, ikke i tilstrækkelig grad, afspejler Abildgårdens værdigrundlag, faglige målsætninger og metoder. Dette kan være medvirkende årsag til, at der ikke er en fælles pædagogiske 8

9 retning og målsætning. Dette kommer til udtryk i og omkring udarbejdelsen og omsætning af de kommunale handleplaner til Abildgårdens udviklingsplaner/pædagogiske planer. Dette problematiserer endvidere vigtige observationer og udførelsen af sundhedsfaglige tiltag. Pædagogik Ledelsen oplyser, at de i foråret har afholdt fællesmøder hvor temaet har været, at skabe et fælles pædagogisk værdigrundlag. Overordnet omkring åbenhed, ordentlighed og høj faglighed. Af Holbæk kommunes hjemmeside fremgår det, at Abildgården lægger vægt på at skabe rammer for at beboerne får.. et liv så nær det normale som muligt med retten til at være anderledes! Herudover at: borgerne har mest mulig indflydelse på eget liv. den enkelte s måde at kommunikere på understøttes. glæde og spontanitet. støtte, omsorg og pleje. Vi tilbyder et hjemligt miljø, hvor vi holder traditionerne i hævd. Husets fødselsdag holdes i maj og høstmarked i aug/sept. Mulighed for at holde jul og fødselsdag med familien. En årlig ferie med personaleledsagelse fortrinsvis i Danmark. I det omfang det er muligt, deltager vi i diverse kulturelle arrangementer og lignende. Her må påregnes delvis eller fuld brugerbetaling. Hjælp til personlige indkøb samt administration af din økonomi. Hvad kan du forvente? At du modtager tilbud om bistand ud fra en individuel tilrettelagt plan. Et nært samarbejde med din familie og evt. andre relationer. Citat Holbæk kommunes hjemmeside. Medarbejderne oplyser, at de ikke altid har mulighed for at inddrage beboerne i dagligdagen i det omfang der er lagt op til i værdigrundlaget, blandet andet på grund af normeringen. Ledelsen beskriver, de arbejder med en anderkendende tilgang til både beboere og medarbejdere. Tilsynet finder det utydeligt hvordan, dette kommer til udtryk. Tilsynet erfarer ved tilsynsbesøget, at der ikke forefindes en tydelig overordnet metodebeskrivelse for medarbejderne, samt hvorledes den pædagogiske tilgang er på Abildgården. Dette er medvirkende til usikkerhed omkring en fælles tilgang, til det at være medarbejder på Abildgården, og uklarhed om hvilke ansvarsområder, man er medansvarlige for at få til at fungere i hverdagen. Respekten for det enkelte menneske, inddragelse i hverdagen, indretning af hjemmelige forhold besværliggøres, når der ikke tydeliggøres en fælles retning. Vurdering: Det er Tilsynets vurdering, at medarbejderne på Abildgården, forsøger at styrke beboernes selvstændighed og sociale kompetencer, i det omfang det er muligt i forhold til den enkelte beboer. Det er Tilsynets opfattelse, at Abildgårdens indsats kan styrkes, ved at der udarbejdes beskrivelse af Abildgårdens pædagogiske værdiggrundlag og der deraf valgte teoretiske metode. Og at der udarbejdes og implementeres 9

10 konkrete anvisninger til personalet, i forhold til den ledelsesmæssige forventning til aflevering af pædagogiske ydelser. Handleplaner/udviklingsplaner/statusrapporter Abildgårdens daglige leder har udarbejdet en skabelon til statusrapporter/indsatsmål til sagsbehandler. Ledelsen oplyser, at der 1 gang årligt udarbejdes statusrapporter til de kommunale sagsbehandlere. Af statusrapporterne fremgår indsatsmål. Ledelsen oplyser, at de ikke konsekvent modtager kommunale handleplaner på beboerne. Som udgangspunkt bør skabelonen for indsatsmål/udviklingsplaner udvikles så det tydeligt fremgår, hvilke pædagogiske - og sundhedsfaglige tiltag personalet skal arbejde med. Ligeledes skal administrationsaftalen være mere tydelig. Ved interview med medarbejderne oplyser de, at der ikke er fokus på evaluering af tiltagene, der er iværksat hos den enkelte beboer. Tilsynet fornemmer, at der heller ikke er meget fokus på udvikling, eller vedligehold af færdigheder hos beboerne. Vurdering: Det er Tilsynets vurdering, at udarbejdelse af skabelon til statusrapporter og indsatsmål, er et godt initiativ. Der opfordres til, at Abildgården arbejder videre med udvikling af denne skabelon. Og at der oprettes udviklingsplaner på alle beboere, så Abildgården løbende har mulighed for at dokumentere og evaluere indsatsen. Medbestemmelse og inddragelse Flere beboer på Abildgården, er svage kommunikationsmæssigt. Ligeledes er udviklingsniveauet hos beboerne overvejene svarende til børne- og spædbarnsniveau. Flere beboere har både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Hvilket gør at fokus på inddragelse både i praktiske og personlige gøremål, måske ikke findes aktuelt. Ledelsen oplyser, at der er stor fokus på inddragelse af pårørende omkring den enkelte beboer. Det bekræftes ved interview med de pårørende, at de oplever lydhørhed fra den nye ledelse. De pårørende beskriver, en positiv fremgang omkring problematikker, der tidligere har været på Abildgården. Vurdering: Det er ikke muligt for Tilsynet at vurdere, om beboerne er trygge og trives på Abildgården. Det er Tilsynets indtryk, at medarbejderne forsøger at inddrage beboerne i så mange af dagligdagens gøremål, som muligt. Dokumentation af helbredsmæssige forhold Abildgården har siden tilsyn i 2012 ansat 2 Social- og sundhedsassistenter. En i hver fløj, som har fået ansvaret for dokumentationen af de helbredsmæssige forhold. Det elektroniske journaliseringssystem EKJ, som skulle være implementeret efter tilsyn i 2012, er endnu ikke etableret. Det forventes at komme i gang i løbet af efteråret Manglen heraf besværliggør en tydelig, hensigtsmæssig og målrettet dokumentation. På nuværende tidspunkt dokumenteres fælles i kinabog. Beboernes personlige papirer opbevares på aflåst kontor. Det anbefales, at den daglige dokumentation på beboerne adskilles. Eksempelvis i kinabog for hver enkelt beboer, ind til det elektroniske journaliseringssystem implementeres. 10

11 Kost forplejning Der er siden sidste tilsyn i foråret, indført levering af den varme mad fra centralkøkken. Medarbejderne oplyser, at dette har givet flere muligheder for at tilgodese beboere, som har specielle behov for kostens variation og konsistens. Morgenmad og frokost tilberedes i grupperne af medarbejderne, og der tages individuelle hensyn til den enkelte beboers behov. Det fremgår ikke, at der findes en kostpolitik, eller en beskrevet kostpakke for beboerne på Abildgården. Medarbejderne tilkendegiver, at der er udfordringer i forhold til, at de ikke kan have madvarer stående i køkkenskabene, da flere beboere har en lystbetonet adfærd omkring mad, som gør de spiser alt, uanset hvad de kommer i nærheden af. Dette gør, at personalet ikke kan forlade køkkenet, når der er beboere tilstede. Tilsynet opfordrer til, at indhold i kostpakken defineres i forhold til, hvad beboerne betaler for, og hvordan det sikres, at de hjælpes med at få udleveret den mad, de har krav på. Helbred/sundhedsmæssige forhold Sundhedsfagligt har Abildgården i efterår 2012 ansat 2 social- og sundhedsassistenter til også at varetage sundhedsfaglige forhold på Abildgården. Ved medarbejderinterview fremgår det, at de ikke har fået en stillingsbeskrivelse med beskrivelse af ansvarsområder. De beskriver, de står meget alene med opfølgningen af de sundhedsfaglige tiltag hos beboerne, at de mangler støtte fra ledelsen, når de har påpeget problematikker, de behøver ledelsesopbakning til. Social- og sundhedsassistenterne oplyser, at kollegaerne ikke altid følger de forskrifter eller ordinationer fra lægeligt hold som burde tages alvorligt, men at de i stedet gør, hvad de finder rigtigt for den enkelte beboer. Social og sundhedsassistenterne har udarbejdet sundhedsfaglig handleplan omkring medicin. Tilsynet finder disse brugbare, men der mangler fortsat en tydeliggørelse af de helbredsmæssige problemstillinger, opfølgning heraf, udarbejdelse af handleplaner og generel sundhedsfaglig lovpligtig dokumentation. Tilsynet vurderer, at social- og sundhedsfaglige assistenter kan have behov for sygeplejefaglig sparring, som led i opkvalificering af de sundhedsfaglige problemstillinger. Tilsynet er i tvivl om Abildgårdens medarbejdere, besidder de rigtige kompetencer i forhold til komplekse sygeplejemæssige problematikker, og om de er i stand til at sikre beboerne en tilstrækkelig pleje og behandling. Dette på baggrund af manglende beskrivelse af helbredsmæssige forhold, jf. Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. VEJ nr af 15/01/2013. I indrapportering af Utilsigtede hændelser, mangler der beskrivelse af efterfølgende handlinger eller opfølgning omkring helbredsmæssige problematikker. I rapport omkring Udredning af Bo og Service, fremgår det at beboerne på Abildgården, er nogle af kommunens allersvageste multihandicappede borgere. Beboere som kræver hjælp og støtte til alt. Dette fordrer, at medarbejderne er bekendte med og i stand til at kunne observere beboerne og tyde deres behov for hjælp, omsorg og pleje. 11

12 Tilsynet vurderer, på baggrund af beboernes handicap, at der er et øget behov for vedligeholdende træning. Dette fremgår ikke tydeligt i dokumentationen, om træningsbehovet er vurderet, samt hvilke tiltag i dagligdagen, beboerne deltager i som en del af den vedligeholdende træning. Det er ikke tydeligt, hvilke opgaver Abildgårdens medarbejdere er ansvarlige for, i forbindelse med denne træning. Eller om træningen, kan indgå som en del af den daglige hjælp og støtte til beboerne, eller om beboeren er berettiget til for eksempelvis vederlagsfri fysioterapi. Det påbydes: At de helbredsmæssige problemstillinger, tydeliggøres og beskrives jf. vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. VEJ nr af 15/01/2013. Det anbefales: At komplekse sygeplejemæssige problematikker sikres i alle vagtlag, således at beboerne får optimal behandling af personale med specialviden på området samt sikring af opfølgning. At der udarbejdes dækkende sygeplejefaglige procedurer, til brug for medarbejderne på Abildgården. Håndtering af beboermidler Der er en entydig gennemgang af hver enkelt beboer i henhold til Holbæk kommunes procedure for håndtering af beboermidler, som således også findes på Bo og Servicecenterets hjemmeside. Magtanvendelse og retssikkerhed Det oplyses, at medarbejderne er meget opmærksomme på at undgå magtanvendelser. Der har været løbende dialog med tilsynet omkring hygiejnesituationer. Medarbejderne oplyser, de løbende drøfter hvornår noget er en magt anvendelse. Det er Tilsynets vurdering, at medarbejderne følger magtanvendelsens bestemmelser jf. Servicelovens Ledelsen påpeger, at de er opmærksomme på at inddrage nærmeste pårørende i forhold omkring beboerne. De pårørende bekræfter dette ved interviewet. Det er ikke tydeligt for Tilsynet, om Abildgården lever op til bestemmelserne omkring det informerede samtykke. Tilsynet gør opmærksom på, at Abildgården skal sikre indhentning af informeret samtykke fra beboer og pårørende. Og at dette dokumenteres i den enkelte beboers sag/journal. Tilbudsportalen Ledelsen oplyser, at beboergruppen på Abildgården rummer beboere, som er multihandicappede med komplekse diagnoser og helbredsmæssige problematikker. Hjemmeside og tilbudsportal er ikke enslydende i beskrivelsen af målgruppe. Desuden mangler flere oplysninger på tilbudsportalen. I henhold til gældende lovgivning skal alle tilbud være registreret på Tilbudsportalen. Jf. Lov om social service, samt BEK nr. 720 af 19/06/2013. Tilsynet anbefaler, at der bliver overensstemmelse mellem indberetninger til Tilbudsportalen og oplysninger på hjemmesiden. 12

13 UTH (utilsigtede hændelser) UTH systemet er til for at registrere fejl på det sundhedsmæssige område og er ligeledes tænkt som et læringssystem, som det enkelte tilbud kan drage nytte af ved regelmæssigt at gennemgå indberetninger på personalemøder. Der er oprettet sagsbehandlerfunktion i UTH for Holbæk-området. Tilsynet må konstatere, at der sker indberetning. Social- og sundhedsassistent oplyser, at hun indrapporterer alle UTH, når kollegaerne melder til hende om en sådan. Hun forklarer, at hun har fornemmelse af, at kollegaerne ikke er opmærksomme på, hvornår der sker UTH. Da det er områdelederne, der behandler alle UTH på Bo og serviceområdet, er det tvivlsomt for Tilsynet, om indberetningerne bruges til læring på Abildgården. For at Bo og Servicecentret kan bruge UTH indberetninger til intern læring i forhold til medarbejderne på det enkelte tilbud, anbefales det at der oprettes lokal sagsbehandler på Abildgården. 13

14 Bilag 1 Revideret Handleplan Abildgården 2011 opfølgning Tidligere opfølgninger: Handleplan udarbejdet første gang forår og sommer 2011, opfølgninger oktober februar 2012 (tilsynsrapport) Påbud Ansvarlig/samarbejdspartner Metoder Tidsramme Status Ledelsens udsagn 1. At der udarbejdes en socialpædagogisk handleplan/ udviklingsplan på den enkelte borger, som er i tråd med en evt. social handleplan, i henhold til SEL 141, som borgeren skal tilbydes at få udarbejdet. Områdeleder er ansvarlig. Det er kontaktperson, der udarbejder en socialpædagogisk udviklingsplan, der også indeholder helbredsmæssig opfølgning. Udviklingsplanen koordineres i et samarbejde med aktivitetstilbud, pårørende, og egen læge Statusrapporten danner grundlag for udarbejdelsen af udviklingsplan Inden 1 april 2012 fra tilsyn Der efterlyses skabelon til udarbejdelse af pædagogiske handleplaner leder har derfor udarbejdet egen skabelon som medarbejderne skal arbejde i. I løbet af april 2013 bliver der afholdt statusmøder/ handleplansmøder på alle beboere og det forventes, at kontaktpædagogerne har udarbejdet oplæg. Herefter vil den pædagogiske handleplan blive revideret på handleplansmøderne 2. At der snarest udarbejdes fyldestgørende statusrapporter på de enkelte borgere og disse fremsendes til sagsbehandler. Kontaktperson er ansvarlig og udfører Gennemgår dokumentation og udfærdiger en fyldestgørende statusrapport. Inden 1 februar 2012 fra tilsyn Det er tilsynets opfattelse ved gennemgang af de udleverede handleplaner, at indholdet er en blanding af administrativ-, sundhedsfaglig og pædagogisk plan. Der udarbejdes statusrapporter i løbet af april 2013 Alle kontaktpersoner er sat på opgaven. Følger tilsynet op på ved næste besøg 2013.

15 3. At der arbejdes med helbredsmæssig opfølgning og dokumentation, således at der udvikles en struktureret dokumentation med historik for den pædagogiske indsats, den helbredsmæssige indsats og beboerens indsats / inddragelse Områdeleder/leder er ansvarlig for, at et midlertidigt system er tilgængeligt, indtil elektronisk journal system kan tages i brug. Kontaktpersoner/medarbejdere dokumenterer dagligt. At der startes op på helbredsmæssig opfølgning og dokumentation. Opfølgning løbende fra tilsyn Elektronisk journaliseringssystem er endnu ikke implementeret. - Kommunens it og EKJ system spiller ikke sammen - Der er igangsat en centralt projektgruppe Pt. dokumenteres der på papir i mapper på den enkelte beboer. Papirerne er låst inde på kontoret. Derudover er der et kinabog system. Desuden er der indført times overlap mellem vagterne. Tilsynet blev oplyst om, at Abildgården afventer at hele Bo- og servicecentret bliver tilkoblet fælles elektronisk journaliseringssystem, hvilket de oplyser, de har afventet siden At der dokumenteres pædagogik, helbredsmæssig opfølgning og retssikkerhed i Acadre, indtil der indføres elektronisk journalisering i Bo og Servicecentrets enheder. Områdeleder er ansvarlig. Der vurderes, om der skal bruges Acadre, afhængig af tidshorisonten for indførelse af et egentligt elektronisk system. Opbevare personfølsomme oplysninger forsvarligt Opfølgning løbende fra tilsyn Acadra kan ikke bruges. Diverse mapper er låst inde. Se ovenstående. 5. At den faglige metode, er kendt af såvel leder som medarbejder. Kan observeres ved tilsyn og kan bekræftes af de pårørende. Områdeleder. Kurser/temadag o.lign. Påbegyndes indenfor 6 måneder. Samarbejder med VISO evalueringen herfra vil være afsæt for indsatsen. Det oplyses til Tilsynet, at tidshorisonten er juni At der arbejdes på en forbedret inddragelse og dialog med beboerne og pårørende /værger. Områdeleder/kontaktperson. Opfølgning løbende fra tilsyn. Er sat i gang er en løbende proces - De pårørende er inviteret til handleplansmøder (primo april 2013). - Der er aftalt møder for resten af året. 15

16 - Er i løbende mail korrespondance med de pårørende. - Der udarbejdes nyhedsbreve. 7. At de nye retningslinjer for håndtering af beboerøkonomi implementeres straks, når retningslinjerne er færdiggjort. 8. At beboerkonti ajourføres og revideres. Områdeleder/Leder/kontaktperson. Områdeleder. Kontaktperson ajourfører. Opfølgning 1. december 2011 fra tilsyn. Der er økonomiaftaler for alle der er kommet styr på tingene følger retningslinjerne fra Holbæk Kommune Ledelse oplyser, at de ikke længere oplever, at der forsvinder penge fra beboernes konti efter, at de valgte at politianmelde i september 2012 (sagen er ikke opklaret). Løbende proces, som der stort set er kommet styr på. Tilsynet oplyses om, at der er forskel på, om beboerne skal betale gebyr for tilberedning af maden. 9. At magtanvendelse i indberettes og overvejelser i forhold til omsorgspligten er dokumenteret, alt sammen med inddragelse af den nærmeste pårørende Områdeleder/leder/medarbejdere. At man fast drøfter dette på personalemøde /gruppemøder. Drøftelsen dokumenteres i referat. Opfølgning løbende fra tilsyn. Det oplyses, at medarbejderne er meget opmærksomme på at undgå magtanvendelser. Har været i dialog med tilsynet omkring hygiejnesituationer medarbejderne drøfter løbende, hvornår noget er magtanvendelse f.eks. omkring tandbørstning. Oplyser at de pt. har to beboerne der har heldragt. Og at de pt. har en ansøgning inde omkring heldragt til en tredje beboer. 10. At alle personfølsomme oplysninger opbevares forsvarligt, f.eks. at der Områdeleder/leder/medarbejdere. At personfølsomme oplysninger opbevares under lås. Opfølgning løbende fra tilsyn. Personfølsomme oplysninger er låst inde. 16

17 dokumenteres i Acadre. 11. At personfølsomme oplysninger fjernes/slettes fra PC i opholdsstuen, og at man generelt opbevarer personfølsomme oplysninger forsvarligt. 12. At al fotografering af beboerne skal være sanktioneret af nærmeste pårørende og dokumenteret. Områdeleder/leder/medarbejdere. Oplysninger slettes. Opfølgning løbende fra tilsyn. Områdeleder/leder/medarbejdere Kontaktperson ansvarlig for at indhente tilladelse og sørge for dokumentation af tilladelsen. At der laves aftaler med pårørende. Indenfor 3 måneder Er sket. Der er fokus på, hvem og hvor der tages foto. Primært med beboerens eget kamera. Tilsynet foreslog, at det kom ind i samarbejdsaftalen. 13. At der laves individuelle aftaler med egen læge om opfølgning og arbejdsdeling på helbredsopfølgning. Områdeleder/leder/medarbejdere. Kontaktperson ansvarlig for at der laves aftaler. Opringning til egen læge og efterfølgende dokumentation i helbredsmæssige opfølgninger. Opstart nu og afsluttet senest 1. december SSA er sat i gang med at få overblik og styr på det. 14. At medicinerings- og behandlingsaktivitet skal altid være forelagt egen læge, og at dennes ordinationer altid skal følges. Områdeleder/leder/medarbejdere. Kontaktperson. Som ovenfor. Opstart nu og afsluttet senest 1. december Er på plads. 15. At ny og opdateret medicininstruks implementeres. Områdeleder er ansvarlig for undervisning og opfølgning. Halv temadag. Senest 1. december SSA er i gang med udarbejdelse. 16. At det sikres, at det kun er medarbejdere med medicinkursus, der håndterer medicin. Områdeleder/leder. Opfølgning løbende fra Tilsynsenheden. Der er udarbejdet et medicinkvitteringssystem. Alle skal have medicinkursus. Er ved at finde ud af hvem der mangler medicinkursus. 17. Der lægges en plan for uddannelse af de Områdeleder/leder. Planen udarbejdes parallelt med plan for Senest 1. april Er sat i gang. 17

18 medarbejdere der ikke har medicinkursus. kompetenceudvikling af medarbejderne. 18. At der ryddes op og gøres rent, også velfærdsfaciliteter. Områdeleder/leder/medarbejdere. Opfølgning løbende fra tilsyn. Er sket. 19. At der arbejdes med hygiejnen på Abildgården og der følges op evt. med støtte fra hygiejnesygeplejerske. Områdeleder/leder/medarbejder. Holbæk Kommunes instrukser for bl.a. hygiejne introduceres, og der op startes udarbejdelse af egne instrukser for Abildgården. Der samarbejdes med hygiejnesygeplejerske om instruktion etc. Opstart senest 1. november Der har ikke været en hygiejnesygeplejeske inde over. Der skal opfølgning på, at der f.eks. bruges forklæder på badeværelset. Tilsynet ser ved rundvisning, at nogle af de engangshandsker der benyttes, ikke er optimalt værnemiddel i forbindelse med personlig hygiejne og pleje. 20. At der sker refleksion i forhold til forplejning, således at sundhed og individuel forplejning og behov tilgodeses. Områdeleder/leder/medarbejdere 21. At kostpakken defineres. Områdeleder/socialcenter i samarbejde med ledende økonoma De fysiske rammer vurderes af ledende økonoma fra de kommunale køkner, Holbæk i forhold til fremadrettede muligheder. Der afholdes temadag om kost og sundhed Vurdering af omlægning af kostproduktion. Opstart 15. januar Maden tilberedes på Abildgården Ledelsen oplyser, at det halter pt. men der er sat forløb i gang. Mangler budgetudregning på kostpris. 22. At der udarbejdes introduktionsprogram for nye medarbejdere Områdeleder/leder/medarbejdere. Der laves generelt introduktionsprogram og beskrivelse for Opstart 1. januar Er sat i gang tværgående i centret. Mangler funktionsbeskrivelser for pædagogerne, samt øvrige personale. 18

19 23. At der udarbejdes de nødvendige faglige instrukser og vejledninger såvel i forhold til pædagogik som i forhold til retssikkerhed og helbredsmæssig opfølgning. Områdeleder/leder/medarbejdere. døgnrytmeplan for de enkelte beboere i grupperne. Daglige arbejdsfunktioner beskrives og samles i en introduktionsmappe. Holbæk Kommunes instruktioner for retssikkerhed og magtanvendelse som grundlag for lokale instrukser. Opstart 1 februar 2012 I gang med kerneydelsesbeskrivelser. Ligger i dagsstruktur for den enkelte beboer. Struktur for aktiviteter er afstemt med Solgården. 24. At medarbejderne skal generelt opkvalificeres i forhold til nedenstående: At blive oplært i og få ejerskab for instrukser og vejledninger. At samtænke særlige helbredsmæssige problemstillinger med ønsket pædagogik. Bevidsthed om hygiejne i det dgl. arbejde og praksis ud fra dette. Områdeleder/leder/medarbejdere. Der udarbejdes en særskilt plan for kompetenceudvikling for medarbejderne. Opstart primo Er det det hele går ud på. Ligger i VISO-projektet. 19

20 Et forbedret kendskab sundhedsmæssigt i forhold til kost. En indsigt i særlige kostformer. At der udarbejdes et pædagogisk fundament /retning og dette fundament implementeres og der skabes ejerskab. 25. At der overvejes ansættelse af sundhedsfagligt personale. Områdeleder /leder. Overvejelse ved vakante stillinger. Har ansat 2 SSA. 26. At indrapportering og sagsbehandling i forhold til utilsigtede hændelser snarest implementeres. 27. At den udarbejdede handleplan på arbejdsmiljø følges op. Områdeleder/ risk manager. HR afdeling /områdeleder/ leder/medarbejder. Der afholdes et temamøde for alle medarbejdere for at orientere om UTH med deltagelse af risk manager. Afholdes i 4. kvartal Opstart er sket. Løbende proces fremover i både 2011 og 2012 og evt. videre frem. Pt. er der en fast medarbejder, der indrapporterer UTH områdeleder får besked omkring alle, når de er blevet behandlet af tilsynet. Tilsynet anbefaler, at de overvejer deres procedurer i forhold til at indrapportere UTH. Er lagt i faste rammer på centerplan og for Abildgårdens APV-forløb. 20

21

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Fonden Villaen Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation... 3 Formål... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3 Vilkår

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Kisserup Mølle Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Søholm Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Liv og Sjæl. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Liv og Sjæl. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Liv og Sjæl Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget

Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Suhrs Udvikling & Botræning

Suhrs Udvikling & Botræning Suhrs Udvikling & Botræning Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet...

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012 Tilsynet udført den 21. juni 2012 af Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Friplejeboligerne Kildehaven

Friplejeboligerne Kildehaven Friplejeboligerne Kildehaven Tilsynsrapport uanmeldte og anmeldte tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 4 Navn og adresse... 4 Ledelse... 4 Datoer

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009

Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009 Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Web www.handicap-regionh.dk

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere