Per Vagn Freytag, Lars Thøger Christensen, Pernille Eskerod, Jan Guldager Jørgensen, Britta Løck Worm, Kurt Klaudi Klausen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Per Vagn Freytag, Lars Thøger Christensen, Pernille Eskerod, Jan Guldager Jørgensen, Britta Løck Worm, Kurt Klaudi Klausen"

Transkript

1 Referat fra møde i Studienævn for masteruddannelser 22. juni 2010 kl :30 i lokale 97, Odense Deltagere: Gæst: Referent: Per Vagn Freytag, Lars Thøger Christensen, Pernille Eskerod, Jan Guldager Jørgensen, Britta Løck Worm, Kurt Klaudi Klausen Kurt Gammelgaard Nina Hollmann Ad. 1 Godkendelse af referater fra Pernille pointerede, at under pkt. Ad. 1. er det er underviserne som skal have tilbagemelding på undervisningsevalueringerne ikke censorerne. Referatet blev herefter godkendt. Ad 2. Meddelelser Diverse skriftlige meddelelser Bilag 2a, 1: Kodeks for god studieledelse Bilag 2a, 2: Bilagsfortegnelse til Kodeks for god studieledelse Bilag 2a, 3: Appendiks til Kodeks for god studieledelse Ovennævnte 3 bilag fra Jan til orientering med baggrund i, at emnet God studieledelse blev drøftet på et Studieledermøde ved Samfundsvidenskab afholdt primo juni. Formålet er at få indkredset og defineret studieledelse på fakultetet bedre end for nuværende. Kodekset vil i princippet også gælde for masterstudielederne, der dog med Mastersekretariatet har en anden administrativ ramme at agere indenfor end dagstudielederne. Processen er ikke afsluttet studielederrollen vil på de kommende Studieledermøder bliver drøftet nærmere. Bilag 2b: Power points fra Torben Bagers oplæg om Idea. Orienterende bilag fra Jan samt en opfordring til fremadrettet at tænke over mulighederne for mere entreprenørskabs-indhold i uddannelserne. Nye fag som udvikles indenfor entreprenørskabs-området har mulighed for at søge økonomisk støtte ved IDEA. Bilag 2c: Ansøgning om ændring i eksamensafvikling på MPM Bilag 2d: Anmodning om udsættelse af eksamensdato på MPM Orientering fra Britta om to formandsbehandlede godkendelser af dispensationsansøgning Bilag 2e: Udarbejdelse af særlig dimittendside på web en. Orientering om et nyt tiltag fra Mastersekretariatet, med baggrund i et ønske om en bedre kommunikationsvej til vores dimittender. 1

2 Bilag 2f: Prispolitik for Masteruddannelser. Britta orienterede om, at der er udarbejdet en indstilling til Dekanen om, at vi fra efteråret 2011ønsker at overgå til moduliserede priser på alle masteruddannelserne. Oplægget er med udgangspunkt i, at vores masteuddannelser bliver struktureret indenfor 3 kategorier, hvor det vil det være muligt for de studerende, og nemt styrbart rent administrativt, at shoppe fag til ens priser indenfor samme kategori. Kategori 1: FMOL Kategori 2: Lederuddannelser MPM, MiAH, MPL, MBA, MRL Kategori 3: Specialistuddannelser MiE, MiJ Pernille overvejen muligheden for, at MPL ikke indgår i det nye strukturoplæg som uddannelses-gren under en MBA paraply, da erfaringen viser, at en typisk MPL studerende ikke ønsker en MBA-titel, idet det ikke ligger logisk for en projektleders karrierevej at søge ind på en MBA. Samtidig er der hårde konkurrencevilkår for MPL, bl.a fordi at både RUC og DTU med succes udbyder uddannelser indenfor projektledelse. I stedet overvejer Pernille et samarbejde med Peter Dahler om en specialistuddannelse i Projektledelse og Evaluering eller en helt 3. model en MBA i Ledelse af den projektorienterede organisation. Ad 2. Meddelelser Div. mundtlige meddelelser: Jan orienterede: Der er igangsat en kortlægning af de administrative sagsgange på det Samfundsvidenskabelige fakultet. I den forbindelse er der lavet aftale med et konsulent firma, som bl.a. forestår interviews med et antal relevante nøglepersoner. Optaget for efteråret ser fint ud for flertallet af uddannelser, selvom der er indtil videre to uddannelser, der har haft et begrænset optag. Optaget ser således ud per dags dato: MPM: 22 optagne EMBA: 19 optagne Master i it: 4 ansøgere MBA: 40 ansøgere, deraf 27 nye Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement: 16 ansøgere Master i offentlig ledelse: 278 ansøgere, deraf 113 nye Master i redaktionel ledelse har 6 ansøgere og der arbejdes på at udbyde et forløb i meget tæt samarbejde med MBA. Master i projektledelse har 6 nye ansøgere, hvorfor der ikke oprettes et nyt hold i Jan er trådt ind i Efter-/Videruddannelsesudvalget (EVU) i stedet for Tage Koed Madsen. Dermed er Kurt og Jan Samfundsvidenskabs repræsentanter. EVU er af direktionen blevet bedt om at indsende input til udviklingen af efter-/videreuddannelsesområdet for SDU og Samfundsvidenskab har haft mulighed for at bringe nogle af de diskussioner, drøftelser og ønsker fra strategiprocessen ind i oplægget til direktionen. 2

3 Britta orienterede: Mastersekretariatet og SDUE samarbejder omkring et projekt om digitalisering af ansøgningsprocesserne, således at ansøgere fremover kan søge on-line. Projektet forventes igangsat til forårssemestret 2011 og i pilotfasen at omfatte MPM og FMOL. Ad 3. Godkendelse af fagbeskrivelser FMOL ES2010 I fagbeskrivelsen for faget Det personlige lederskab, under prøveform fremgår ordlyden oplægget skal knyttes til en skriftlig afrapportering. Denne formulering ønskes præciseret. I fagbeskrivelsen for faget Digital forvaltning, under prøveform fremgår ordlyden skriftlig 2-dagss opgave med bundet emne. Dette ønskes rettet til: skriftlig 2-dages opgave med individuelt bundet emne. Fagbeskrivelserne blev godkendt med ovenstående rettelser. Ad 4 Godkendelse af studieordninger. Britta indledte punktet med en orientering om, at med baggrund i den nye Bekendtgørelse, er der udarbejdet nye studieordninger, for de uddannelser som starter op Uddannelserne er indskrevet i en ny skabelon, som er ens for samtlige uddannelser. Priser er fjernet fra selve studieordningerne, og i stedet er der udarbejdet en prisliste for hver uddannelse, som sideløbende følger studieordningen.både skabelon og prisliste er gavnligt ift. ensrettede retningslinier og overskuelighed. Eksisterende studerende vil blive orienteret om overgangsordningen. De uddannelser som ikke starter op i år, de skal igennem samme procedure inden deres opstart. Af prislisterne fremgår bl.a. også punkter Generelt om betaling af uddannelsen I ovennævnte punkt fremgår det, at en studerendes betaling dækker undervisning én gang samt 3 potentielle eksamensforsøg (1.ordinært, reeksamen, 2. ordinært) indenfor 1 studieår altså 2 semestre. Det blev drøftet og besluttet, at hvis en studerende ikke har gennemført indenfor ovennævnte rammer, og derfor ønsker at deltage i undervisningen igen, såfremt der er ledige pladser på holdet, så er prisen 50% af fagets aktuelle pris. Dette giver adgang til 1 eksamensforsøg. Og punktet Særligt om betaling for masterprojektet. Betaling til et masterprojekt dækker 1 studieår og 2 indstillinger. Ved ikke bestået eksamen efter et år, blev det drøftet og besluttet, at der kræves ny betaling på 50% af fagets aktuelle pris. MBA-studieordningen indeholder en generel formulering omkring re-eksamener, som nævnet ønskede indflettet i alle øvrige studieordninger, under pkt.5.3 Reeksamen : Såfremt der ved en re-eksamen er tilmeldt 5 studerende eller derunder til en skriftlig eksamen eller tilsvarende, kan denne ændres til en anden eksamensform. Beslutning herom meddeles de studerende efter tilmeldingsfristens udløb. Herefter blev de 4 nye studieordninger, som inden mødet havde været gennem de enkelte studielederes hænder, gennemgået og godkendt med følgende bemærkninger: Bilag 4a: MiAH Rettelser side 9: Faget Økonomistyring-Budgetter, regnskab, præstationskontrakter & incitamenter: 3

4 ændres fra ekstern censur til intern censur. Faget Booking, vagtplaner, simulation og kvalitet: ændres fra intern censur til internt bedømt. Bilag 4b: MBA Rettelser side 5: Ordlyden Der er ingen gradsgivende videreuddannelsesmulighed ændres til: Den gradsgivende videreuddannelsesmulighed er ph.d. Det blev bemærket, at brug af ekstern censur fremadrettet skal begrænses på MBA. Bilag 4c: MOL Rettelse til prislisten: I ordlyden fornyet betaling af projektets aktuelle pris skal ændres til: fagets aktuelle pris I ordlyden såfremt du overskrider det normerede studieforløb, kan der forekomme prisforhøjelser skal ændres til: Der kan forekomme prisændringer. I øvrigt skal Britta drøfte hele MOL s prisoplæg med Århus Universitet, som er samarbejdspartner. Bilag 4d: MPM Rettelse side 10: Faget strategisk ledelse ændres fra intern censur til internt bedømt Kurt omdelte bilag omhandlende et oplæg, hvor det vil blive muligt for de kommende MPM studerende at afslutte deres studie med masterafhandling eller et masterprojekt. Kurts ønske om at få dette tilføjet studieordningen er bl.a. at det vil give de studerende mulighed for at bruge mere tid på at udvikle og gennemføre kontra undersøge og skrive. Kurt ønsker at kunne gøre brug af det nye tiltag ift. det nye hold som starter nu ( altså ifm. deres master om 2 år), og vil gerne kunne orientere om det på deres Sommeruniversitet i næste uge. Emnet blev drøftet kort, og man enedes om, at der er behov for at drøfte emnet til bunds på et kommende møde, men en principiel godkendelse fra nævnet nu, ift. at Kurt giver de nye studerende bred info om de 2 muligheder. Det skrives dog ikke ind i studieordningen for MPM for nuværende. Med ovennævnte rettelser og bemærkninger blev alle 4 studieordninger og priser godkendt. Ad. 5 Orientering om eksamenspensum FS10 Pensum til orientering var vedlagt for følgende uddannelser: MiE, MiJ, MRL, MPM, MOL, MBA og MiAH. Eneste bemærkning: Pensum ser fint ud. 4

5 Ad. 6 Godkendelse af undervisningsplaner ES10 Undervisningsplanerne til godkendelse var vedlagt for nedenstående uddannelser. Alle blev godkendt. MiE, MiJ, MRL, MPM, MOL, MBA og MiAH Ad. 7 Orientering om langtidsplaner. Langtidsplaner til orientering var vedlagt for følgende uddannelser: MiE, MiJ, MRL, MPM, MBA og MiAH. Jan påpegede, at fagansvaret på visse uddannelser er meget centreret om få personer. Fremadrettet bør det tilstræbes, at fordele fagansvaret på flere personer, ikke mindst fordi dette også er et fokuspunkt i akkrediteringen. Ad. 8 Godkendelse af uddannelsesplan & kompetanceprofil til fleksibel master. Bilag 8a: Rammer og regler for fleksibel master var vedlagt til orientering Bilag 8b: Indstilling af ansøgning til personlig master. Det er første gang, at vi på Samfundsvidenskab skal godkende et forløb til en fleksibel, personlig master. Britta orienterede om, at selve sagsbehandlingen foregår på SDUE, og studienævnet opgave er at forholde sig til uddannelsesplanen og kompetanceprofilen. Begge blev godkendt uden bemærkninger. Ad. 9 Eventuelt. Jan rettede en tak til Lars Thøger og Per Freytag ift. akkrediteringsarbejdet med MBA og EMBA. Der blev givet udtryk for en spændende proces, ift. det samarbejde der har været med anden aktør / Århus. Jan orienterede om, at der er ny eksamensbekendtgørelse i høring. I den indgår det bl.a., at hvis den studerende har klaget over karakteren, og man tager imod tilbuddet om ombedømmelse, kan bedømmerne i modsætning til tidligere ikke kun hæve karakteren, men også sænke den. Kurt fremlagde ønske om på næste møde at drøfte yderligere tiltag for at minimere eksamenssnyd. De 2 møder der er tilbage i år 2010 afholdes: Mandag den 11. oktober kl i Odense Mandag den 13. december kl i Odense 5

Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studienævnet for Veterinærmedicin

Studienævnet for Veterinærmedicin DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 3. JULI 2013 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt: Tirsdag

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i offentlig ledelse Masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave Indhold 1. Indledning 5 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 6 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 6 2.1.

Læs mere

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling...

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere