POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK"

Transkript

1 POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: DATO: JOURNALNUMMER K TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden, Bjerggade 52, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den Forrige tilsyn udført den Tilsynet var anmeldt / uanmeldt Anmeldt Deltagere ved tilsynet Carsten Hornshøj Poulsen, Heino Smed, Vivi Bylov Kvistgård, Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk. Kontaktperson på tilbuddet (mail og telefonnummer) Carsten Hornshøj Poulsen / et med tilsynet At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet At virksomheden er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende love og regler for virksomheden At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgn- og dagtilbuddene. Såfremt der ønskes råd og vejledning omkring håndtering af konkrete henstillinger og påbud i nærværende tilsynsrapport, kan tilsynsansvarlig kontaktes. Der er udarbejdet en kortfatte vejledning til denne tilsynsrapport. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 38

2 Tilsynets overvejelser og bemærkninger generelt i forbindelse med tilsynet: Ung ved Fjorden fremstår som et veldrevet, selvstændigt tilbud med kompetent ledelse og tilfredse medarbejdere. Tilsynet hilste på en af beboerne. Den unge mand var generelt godt tilfreds med opholdet men savnede friere rammer til bl.a. at rode på sit værelse, f.eks. en hel uge ad gangen i stedet for at skulle rydde op hver dag. Alle pladser er besat nu med den sidste elev, der kom 31. august og en elev, der startede den 1. august. Der har været to tomme pladser næsten 1 år. Der har derfor været reduceret bemanding. Fra 1. oktober 2013 er der ansat en ny medarbejder på 25 timer, som er uddannet pædagog. Tilsynet har samlet et godt indtryk af Ung ved Fjorden. Tilsynet har ikke set eller hørt noget, der har givet anledning til bekymring eller henstillinger eller påbud. Ikke alle forhold er gennemgået i teksten nedenfor. Der, hvor der er nyt, er det fremhævet med fed. Henstillinger Påbud Der er ikke givet henstillinger på dette tilsyn. Der er ingen henstillinger fra sidste tilsyn. Der er ikke givet påbud på dette tilsyn. Der er ingen påbud fra sidste tilsyn. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 2 af 38

3 Lovgrundlag, økonomi, belægning og politikker Mulige emner Efter hvilke regler visiteres til tilbuddet, og hvor mange pladser er der? Giver tilbuddets budget og regnskab anledning til bemærkninger? et er at vurdere lovgivne rammer og det økonomiske fundament Beskrivelse Der visiteres efter servicelovens 107, som lyder: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Der er 7 pladser. Derudover er 4 unge etableret i en lejlighed i Grønnedal 62, en mere selvstændig boform som er en satellit til stedet. Siden sidst: På trods af et år med kun 5 elever er regnskabet i balance for 2012, og det ser ud til, at Ung ved Fjorden går ud af 2013 med et overskud TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 38

4 Hvad er belægningsprocenten og er den i overensstemmelse med det budgetlagte? Efterleves kommunens værdigrundlag? (gælder kun kommunens egne tilbud) Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud på ca kr. Siden sidst: Alle pladser er optagede. Siden sidst: Siden 1. januar har der kun været ét MED udvalg for hele Center Midtbyen. Der er én forretningsorden, og der er fire faste møder årligt. Alle medarbejdere har været på kursus og alle er tilmeldt kommunens temadag om MED. Der skal arbejdes videre med værdigrundlaget med inddragelse af medarbejdere fra de 4 grupper, som Center Midtbyen er inddelt i. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 38

5 Tilbuddets fysiske rammer Mulige emner Fællesarealer (inden-og udendørs). et er at vurdere tilbuddets fysiske rammer i forhold til det pædagogiske arbejde og brugernes trivsel Beskrivelse Siden sidst: Udskiftningen af låse er nedprioriteret på grund af andre kommunale områder som er vurderet til at have højere prioritet. Bygningerne er kommunal ejendom, som administreres fælles. Det er derfor ikke Center Midtbyen, der afgør, hvornår bygningsmæssige forbedringer skal foretages. Der er en aflastningsplads, som deles med hele huset. Den er placeret fysisk i Ung ved Fjorden, der er ikke badeværelse til. Men der er adgang til et stort badeværelse ikke langt fra værelset. Aflastningen benyttes aktuelt af en beboer fra et af de andre områder. Det har fungeret fint hidtil. Madvognen er den eneste, der kommer igennem Ung ved Fjordens areal nu. Det har givet de unge ro og mindre afledning. Hvis der bliver penge til det, skal der etableres en sti og en adgang til nr. 54 fra havesiden. Ideen har været på MED i forhold til prioritering. Carsten vil forsøge at få det gjort til en anlægsudgift. Ved fordøren er der etableret mulighed for direkte opringning til nattevagten, så hun kan åbne dø- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 38

6 Bad og toiletforhold. Hvordan er rengøringsstandarden på stedet bl.a. på beboernes værelser op på fællesarealer? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud ren, hvis de unge har glemt deres nøgler eller når der kommer gæster sent. Hele låsesystemet i både Bjerggade 50 og 54 og Ung ved Fjorden skal skiftes ud til briknøgler, som kan kodes. Mister en ung eller en medarbejder sin nøgle, lukkes nøglen ude af systemet, så den ikke længere kan anvendes. Systemet gør det også muligt at følge med i, hvem der har låst sig ind på hvilke tidspunkter. Tilsynet anbefaler ledelsen at overveje konsekvenser og lovlighed af denne mulighed for overvågning. STU undervisningen foregår på Borgerskolen. Der arbejdes også på at tilbyde STU fra Struer Værkstedet. 1. salen vil blive brugt til andre ting, bl.a. mødelokale. Der skal fortsat være plads til elever med behov for skærmning på 1. salen. Alle beboere har eget bad og toilet. Ansvaret for rengøringen er placeret hos personalet, som så får bistand fra de unge som en del af læringsprocessen mod en selvstændig tilværelse. Det er foreløbig fravalgt at købe rengøring ude til den årlige hovedrengøring. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 38

7 Regler om personfølsomme oplysninger, tavshedspligt og magtanvendelse Mulige emner Opbevares personfølsomme oplysninger på papir og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Det skal tilses, at tilbuddet opbevarer personfølsomme oplysninger på hensigtsmæssig og lovmedholdelig måde Beskrivelse Der er få papirer, de opbevares i aflåst skab. Opbevares personfølsomme oplysninger på IT og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Alle skal have kendskab til Persondataloven, reglerne om magtanvendelse og reglerne om tavshedspligt, derfor skal reglerne udleveres, og der skal indhentes underskrift på kendskab. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Personfølsomme oplysninger opbevares i Bosted. Personalet skriver under på kendskab til magtanvendelsesreglerne, persondataloven og på, at de har tavshedspligt. Reglerne gennemgås og drøftes. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 38

8 Brugerbetaling og administration Mulige emner Hvor stor er brugerbetalingen, og hvad omfatter den? et er at tilse eventuelle økonomiske administrationsordninger for brugerne Beskrivelse Siden sidst: Det kan evt. blive aktuelt at søge økonomisk værgemål for en beboer. Personalet vil tage kontakt til sagsbehandleren. Efter drøftelser og temadage med de unge er det besluttet, at Ung ved Fjorden køber dansk varer, når det er muligt, at der ikke købes bur æg, og at der købes økologi, når det er billigt. Der har været fokus på økonomi. Der skal tænkes over, hvordan pengene bruges, for der er ikke sket en øgning af kostbudgettet. En gang i ugen er en af de unge på skift med ude at handle, og her drøftes økonomi. Der er et godt samarbejde om de unges økonomi. Ikke alle elever kan opnå en god forståelse for økonomi. Alle har købt i-pad. Der kører forsøg med at nogle af de unge skal skrive ned, hvad de bruger deres penge til. De unge på kontanthjælp har kr. mens de unge, der får pension har ca kr. det giver stor forskel blandt de unge. Der søges pension for en af de unge. Carsten undrer sig over, at nogle af de unge ikke er tilkendt pension, da de er ganske berettigede. Tilsynet opfordrer personalet til at presse på for, at der arbejdes for at tilkende de relevante unge førtidspension. Der kan ikke gives afslag på pension alene med be- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 8 af 38

9 grundelse i, at den pågældende er for ung. Drøftet konkret borger. Beboernes penge kan opbevares i det store pengeskab. De unge hæver selv penge. De har aldrig ret mange kontanter. De fleste har en aftale med banken om, at de ikke selv kan flytte penge over på hæve-kontoen. Regninger betales via netbank. Den aktuelle ungegruppe er meget rolige at have med at gøre. Både med hensyn til vold, økonomi, byture osv., men de har større brug for støtte og vejledning. Udbydes der servicepakker, hvad koster de, hvordan er de sammensat og kan de evt. vælges fra? Sker der administration af brugernes økonomi? Foreligger der en standard for administration og er den udleveret til brugerne? Når nye unge flytter ind holdes der møde med deltagelse af de unge og deres pårørende, hvor der drøftes økonomi og personalets opgaver med guidning omkring økonomistyring. Det er en vigtig del af bo-træningen, at de unge råder over egen økonomi, og at den ikke varetages af forældrene hjemmefra. Ja. De kan ikke vælges fra. Ja, kontaktpersonen hjælper den enkelte. Det er en del af bo-træningen og et krav for at være på stedet. Ung ved Fjorden har en standard for administration. Den lyder: Opstart: i samarbejde med den unge og forældrene finder vejlederen ud af, hvilken bank og hvilke udgifter den unge har og får. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 9 af 38

10 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Faste udgifter: Kost- egenbetaling indboforsikring - DR. licens. (månedlig betaling) Derefter går den unge og vejlederen i banken hvor der oprettes en Nem-konto. Vi opfordrer til at der etableres en opsparingskonto, lommepengekonto med visa elektron samt Net kik. Lommepenge kan udbetales 1 eller 2 gange i ugen eller hver 14. dag alt efter den unges ønske. Net kik gør at vi, i samarbejde med den unge, til daglig kan gennemgå deres økonomi. Fuldmagt: hvis det er svært for den unge at styre sin økonomi kan der laves en fuldmagt til vejlederen, så den unge kun kan hæve penge med en underskrift fra vejlederen. Dette kan kun ske i samarbejde med den unge og kan til en hver tid ophæves af den unge. Opbevaring af penge: Det kan nogle gange være nødvendig at opbevare penge for den unge på kontoret. Pengene lægges i en kuvert. Herpå skrives navn og beløb, så underskriver den unge samt 1 til 2 personale. Det samme når pengene skal udbetales. Kuverten opbevares i den lille boks på kontoret. Personalet går aldrig i banken uden den unge. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 10 af 38

11 Inddragelse af pårørende i tilbuddet Mulige emner Hvordan fungerer samarbejdet med de pårørende? I hvilken grad er det formaliseret? Er der en politik for inddragelse af pårørende, og hvordan fungerer den? Er der er et pårørenderåd? et er at vurdere, hvordan der samarbejdes med de pårørende Beskrivelse Samarbejdet fungerer generelt godt. Dørene er altid åbne. Nogle pårørende kommer meget, andre ikke. Nogle har behov for meget klare retningslinjer for, hvordan de kommer på besøg. Det er den enkelte beboer, der selv afgør graden af inddragelse, idet alle er over 18 og dermed selv afgør, om pårørende skal inddrages. Der holdes to arrangementer for pårørende om året; et i september og nytårskur i januar. Se ovenfor. Der er ikke en politik for inddragelse af de pårørende, da de unge er over 18. Siden sidst: Der er ikke aktuelt ønsker om pårørenderåd hverken fra de unge eller de pårørende. Det kunne være relevant, hvis de pårørende kunne bidrage med frivillighed. Der er et rigtig godt samarbejde med de pårørende. Carsten ville gerne have et pårørenderåd igen men er klar over, at der ikke kan etableres et råd mod de unges vilje. Der foregår et stort samarbejde med de pårørende. Ikke alle pårørende har lige mange ressourcer. De unge underrettes om tilsynet og om de for- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 11 af 38

12 Er der lavet tilfredshedsundersøgelser? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud skellige punkter. De pårørende kunne også orienteres fremadrettet, så de har mulighed for at rekvirere et eksemplar af tilsynsrapporten. Nej. Der skal reageres umiddelbart, når de unge har behov, så tilfredsheden vurderes løbende i dagligdagen. Der holdes trivselssamtale med de unge en gang årligt. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 12 af 38

13 Klager Mulige emner Er der indgivet klager siden sidste tilsynsbesøg? Overholdes procedurer for indgivelse, modtagelse og behandling af klager i henhold til lovgivning? Hvordan orienteres klager og pårørende om afgørelse? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Det skal tilses, at klager behandles i henhold til lovgivningen Beskrivelse Siden sidst: Nej. Personalet spørger ind til, om der er tale om en klage og sørger for det videre, hvis det er tilfældet. Proceduren er kendt. Der vil blive fulgt op i tilfælde af en klage. Det vil typisk ske skriftligt. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 13 af 38

14 Medicinadministration Mulige emner Hvordan håndteres medicin konkret i tilbuddet? Herunder hvordan opbevares, udleveres, optælles, bortskaffes og fordeles medicinen, og hvordan indtages den? Hvordan sikres det, at personalet har de fornødne kompetencer til at give medicin? Herunder kendskab til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler og Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Har personalet kendskab til relevant medicin på området? Foreligger der en standard for medicinudlevering? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er at tilse, at bestemmelserne for medicinadministration følges og procedurer overholdes. Beskrivelse Siden sidst: Der er epilepsimedicin men ingen ADHD medicin aktuelt. Det opbevares aflåst. Der er folk i huset, der har medicinkursus og en sygeplejerske. Pamol opbevares på kontoret. Vejledningerne er i personalemappen, og der er kendskab. Ja, til den aktuelle medicin. Der er udarbejdet en procedure, der sidder på indersiden af medicinskabet og en beskrivelse af, hvad hver enkelt får. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 14 af 38

15 Sundhedsmæssige foranstaltninger og hygiejne Mulige emner Kommer brugerne jævnligt til læge og tandlæge? et er at tilse brugernes generelle hygiejneforhold og mulighed for at pleje personlig fremtoning Beskrivelse Siden sidst: Nogle af de unge går til skydning i Vinderup i fritiden, og i stedet for at blive kørt til og fra er de begyndt at tage offentlige transportmidler. Det er en del af den læring, Ung ved Fjorden gerne vil give de unge, så de er i stand til selv at komme rundt til aktiviteter, når de flytter ud. Det har bevirket henvendelser og kritik af, at der er sket nedskæringer, men det er ikke tilfældet. Det er et meget bevidst valg at arbejde med at gøre de unge så selvstændige og godt rustede til at klare en tilværelse, hvor de selv skal sørge for transporten. Ikke alle unge kan opnå kørekort eller råd til bil eller andre dyrere transportmidler. Alle går hos læge og almindelige tandlæger. Det er et problem, at beboerne har så få penge, at de ikke har råd til at gå til tandlæge. De unge lever typisk af kontanthjælp, men størsteparten af dem kunne med fordel førtidspensioneres, idet de næppe bliver i stand til at fungere på arbejdsmarkedet. Motion er en del af hverdagens aktiviteter både i STU en og i Ung ved Fjorden. Der er cykler, de TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 15 af 38

16 Har brugerne mulighed for at pleje deres personlige hygiejne i form af frisør, tøjindkøb, badefaciliteter mm? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud unge kan låne i stedet for at blive kørt rundt, og der er gåture hver morgen. De unge udarbejder madplan for en måned ad gangen sammen med personalet. Der arbejdes meget med sund kost, og det bærer madplanen præg af. Der arbejdes med, at de unge ikke drikker for meget sodavand. Der arbejdes med basale rutiner om kost og sundhed. Ja, personalet bistår de unge også i forhold til økonomien. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 16 af 38

17 Alkohol og stofmisbrug Mulige emner Er der formuleret en misbrugspolitik i tilbuddet? I hvilket omfang finder der misbrug sted af alkohol, hash, hårde stoffer (heroin, kokain, speed), medicin (ketogan, stesolid m.m.)? Og hvad gøres der for at begrænse misbruget? Hjælper personalet med afgiftning, vedligeholdelse, afhjælpning af skadevirkninger. et er at vurdere omfanget af misbruget og indsatsen for at hjælpe brugere med misbrugsproblemer Beskrivelse Politikken er, at beboerne stort set ikke må drikke. Der må inviteres gæster, når det er aftalt. Der må i så fald drikkes 2 genstande. Man må godt gå i byen, men det er forbudt at drikke så meget, at man er stærkt beruset. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af behovet for sanktioner. Siden sidst: Det er ikke tilladt at feste og drikke på værelset. Der er ret firkantede regler. De aktuelle unge efterspørger ikke muligheden. Personalet er bevidst om, at de unge skal kende til alkohol, som de vil møde i ungdomslivet, og der kan også serveres noget til festlige lejligheder, og de unge må gerne gå i byen. De aktuelle unge vil godt smage f.eks. en øl, men tager ofte hellere en sodavand. De aktuelle unge er ikke så aktive i nattelivet. Der er ikke misbrug, og der kan ikke modtages misbrugere. Hvis det skulle blive relevant, vil Misbrugsrådgivningen blive inddraget. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 17 af 38

18 Gives der tilbud om behandling? Hvem koordinerer behandlingen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 18 af 38

19 Tilbuddets målgruppe et er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets målgruppe og aktuelle brugere Mulige emner Målgruppe. Nuværende brugergruppe. Er der overensstemmelse mellem de to ovenstående? Hvordan er visitations- og revisitationsproceduren? Er brugerne velplacerede, og hører de fortsat ind under målgruppen? Beskrivelse Unge, lettere udviklingshæmmede, evt. med flere diagnoser, f.eks. ADHD, borderline, autismespekterforstyrrelser med flere. Mange af de unge er ikke specielt godt udredt, og der er indimellem behov for flere oplysninger for at kunne handle korrekt pædagogisk. Ung ved Fjorden arbejder meget på at få udredning i gang af de fleste. Siden sidst: Alle pladser er fyldt aktuelt. Det er en meget homogen gruppe, der er lige nu. Udfordringen fremadrettet er at rumme de unge, der kommer. Målgruppen er meget bred. Ja. Visitation og revisitation foregår i Handicap- og psykiatriafdelingen. Siden sidst: De aktuelle unge er velplacerede og hører til målgruppen. En ung var inde på et meget kort ophold. Processen var ikke hensigtsmæssig og visitationen var dårlig. Der kan være meget store spring mellem de enkelte beboeres formåen, og enkelte elever fremstår TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 19 af 38

20 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud meget svage i forhold til de andre. Det giver personalet udfordringer at få hele ungegruppen til at være under samme tag, der skal arbejdes meget med tolerance og forståelse for hinandens svagheder. De unge kan være funktionsmæssigt meget dårlige. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 20 af 38

21 Tilbuddets pædagogik og metode Mulige emner Overordnet pædagogik. et er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets brugergruppe og tilbuddets pædagogik Beskrivelse Siden sidst: Som noget nyt arbejdes der med, at der fra kl skal være ro i huset. De unge er på værelserne, hvor personalet kommer rundt og får en individuel snak. På den måde oplever alle at få ro og plads til en individuel snak. Der arbejdes på at gøre hviletiden til en fast vane, som de unge kan tage med sig, at man lige falder til ro, når man kommer hjem efter dagens aktiviteter. Der er udarbejdet beskrivelser af den enkelte unges daglige aktiviteter. Det er ikke kun en stor hjælp for vikarerne, men fungerer også godt i forhold til at skabe ensartet praksis blandt de fastansatte. Det er også nyt, at der er øget opmærksomhed om, at de unge skal klædes på til klare sig selv, ved at benytte offentlig transport eller cykler og i det hele taget selv finde ud af at komme frem og tilbage. En af Ung ved Fjordens største opgaver er at få de unge gjort klar til at bo i egen lejlighed. De unge skal være så selvhjulpne som muligt. De unge skal f.eks. lære at lave mad, gøre rent og vaske tøj. De skal have indlært gode vaner, og opgaverne skal struktureres sådan, at det bliver faste rutiner. Op- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 21 af 38

22 gaverne deles op i mindre dele - der skal ikke bare gøres rent, men enkeltdelene af rengøringsopgaven forklares, så de unge kan håndtere dem. Det er daglige ting, der skal læres, og rammerne skal være sådan, at de unge har mulighed for at lære. Der skal være fokus på, hvor de unge er henne, og hvor de skal hen som næste skridt. Hverdagen skal gerne afspejle den dagligdag, de unge skal leve i efter opholdet. F.eks. skal man kunne cykle hjem med indkøb og skal lære at planlægge. De unge skal lære at bevæge sig rundt selv i stedet for at blive kørt. Og der skal læres noget om kost, så det ikke er pizza hver dag. Hvordan udmøntes den overordnede pædagogiske metode i dagligdagen med brugerne? Hvilke holdninger ligger der bag pædagogikken? Dækker pædagogikken brugergruppens be- Den overordnede pædagogik er anerkendende pædagogik. Der arbejdes hele tiden anerkendende. Beboerne agerer ikke, som de gør, for at genere nogen. Der arbejdes med metodevalg. Personalet møder beboerne, hvor de er, og arbejder på at forstå, hvor beboerne befinder sig udviklingsmæssigt. Personalet har været på kursus i anerkendende pædagogik. Der er faste regler, men der arbejdes med, at den enkelte beboer skal behandles forskelligt alt efter evner og behov. Huset har et sæt husregler, som de unge skal indordne sig under og have kendskab til. Personalegruppen vender af og til den etiske tilgang. Man tager udgangspunkt i, hvor den enkelte er og anerkender det. Ja. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 22 af 38

23 hov? Arbejdes der med kvalitetsudvikling? Er der opstillet succeskriterier for kvalitetsudviklingen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Siden sidst: Der er løbende personalemøder hvor den enkelte beboer drøftes. Personalet er i dag skilt ad i forhold til STU delen og Ung ved Fjorden. De ansattes roller er blevet meget tydeligere i forhold til de unge ved at skille de to ting ad. Det er nu blevet skriftligt at man vil arbejde med at selvstændiggøre de unge og nu kan der måles på, om det lykkes. Der følges op på, om der er udvikling, om planen følges og om målene nås. F.eks. er rengøring nu delt op i 7 zoner en til hver beboer så alle har sin zone og torsdag er hovedrengøring. Så skiftes der område efter en til to måneder. De unge er glade for systemet. Siden sidst: Der samarbejdes med Fønixgården om køb af kurser. Autismepilotuddannelsen skal trækkes til huset. Der er plads til 20 på et hold, og Ung ved Fjorden skal nok bruge 12 selv, så resten af pladserne kan sælges. Huset skal deltage i autismekonferencen, måske med10 personer, fra henholdsvis Studie ved fjorden, Ung ved fjorden og Gruppe 3, som alle har autister boende. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 23 af 38

24 Magtanvendelse i tilbuddet Mulige emner Drøftelse af det foregående års magtanvendelser, herunder antal og art. Hvordan er udviklingen i antallet af magtanvendelser? Hvilken indsats gøres der for at undgå/reducere brugen af magt? Hvordan sikres brugerens ret til at klage over magtanvendelsen/evt. inddragelse af pårørende? Bliver procedurerne vedr. magtanvendelse fulgt, og hvordan håndterer tilbuddet magtanvendelser og indberetning heraf? Bliver der udarbejdet handleplaner i forbindelse med magtanvendelse? Er der særlige problemstillinger, der giver anledning til magtanvendelse? Har der været episoder med magtanvendelse, der har givet anledning til særlige tiltag? Hvordan håndteres vold og overgreb mellem brugere og brugere og personale? et er at tilse, at bestemmelserne følges og procedurer overholdes, samt at der gribes ind før problemerne udvikler sig. Beskrivelse Der har ikke været magtanvendelser i Der har ikke været magtanvendelser i 2013 indtil nu. Proceduren er kendt og ville blive fulgt. Siden sidst: Det er beskrevet i håndbogen, hvordan der skal reageres på vold og overgreb. Det er længe siden, det har været aktuelt. Mappen er gennemgået for hele huset. Carstens telefon er TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 24 af 38

25 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud altid åben for kontakt. Carsten er klar til at rykke ud, hvis det bliver aktuelt. Mappen er grøn, og der står Beredskabsplan ved krise og vold på ryggen. Der er en nøje beskrivelse af handlemåde og telefonnumre mm. Navn på pårørende står i dag i en lukket kuvert, det skal gøres mere tilgængeligt og mindre farligt. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 25 af 38

26 Arbejdet med brugernes handleplaner Mulige emner Foreligger der handleplaner for hver enkelt bruger? Handleplaner gennemgås stikprøvevis. Er der i handleplanen taget udgangspunkt i en helhedsvurdering af brugerens samlede behov? Hvordan arbejdes der med handleplanerne og hvor hyppigt? Hvordan er samarbejdet med andre instanser? Fastsættes der succeskriterier for indsatsen på lang og på kort sigt? Hvordan forberedes modtagelsen af nye brugere, og hvordan planlægges indkøringsperioden? et er at vurdere om den samlede indsats er tilrettelagt hensigtsmæssigt over for brugeren Beskrivelse Siden sidst: Der er kommet en skabelon på bosted for handleplaner. Det har været slidsomt for nogle medarbejdere at skrive i handleplanerne. Der har været arbejdet meget med det. Én medarbejder i Center Midtbyen er udpeget til vejleder og har i sin arbejdsplan afsat 4 timer til at vejlede alle medarbejdere i at skrive handleplaner. Carsten gennemser alle handleplaner inden de går ud. Det er en kvalitetssikring i sig selv. Ja, handleplaner omfatter hele beboeren fagligt, socialt, sundhedsmæssigt, økonomisk osv. STUdelen er også medtaget i handleplanerne. Der arbejdes løbende med handleplanerne fordi hvert enkelt emne og mål kan have forskellige tidshorisonter. Der er som minimum et årligt handleplansmøde. Samarbejdet med andre instanser fungerer generelt godt. Ja. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 26 af 38

27 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 27 af 38

28 Brugerens trivsel og dagligdag i tilbuddet. et er at vurdere, hvordan brugerne trives i tilbuddet og om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt Mulige emner Beskrivelse Er der afholdt trivselssamtaler med brugere? Siden sidst: Trods udfordringer arbejder Ung ved Fjorden videre med at selvstændiggøre de unge i transportsituationer. De unge inddrages i farvevalg og maling. Det er trivsel for de unge, at personalet har nedskrevet, hvad den enkelte har behov for, så alle, også vikarer, ved, hvad der er behov for, og arbejder på det samme. Personalet vurderer hele tiden stemningen hos den enkelte og arbejder med social træning og dermed trivsel. Det har givet øget trivsel og ro for personale og dermed beboere, at de to personalegrupper er klart adskilt i STU og botilbud. Det kommer også til at give ro, når den manglende pædagog kan starte. Der har været enighed om at vente på, at pågældende kom tilbage fra barsel, fordi det er vurderet, at hun er den rette til jobbet. Der afholdes trivselssamtaler en gang årligt mellem kontaktpersonen og beboeren. Men de løbende forhold tages dagligt og efter behov. Det er vigtigt at signalere, at stedet kan rumme alle også selv om de ikke er helt som de andre. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 28 af 38

29 Hvordan afholdes disse? Hvordan er kontakten mellem brugere og personale? Eventuelle kommentarer fra socialkonsulenterne omkring generelle problemstillinger på brugerniveau. Eventuelle kommentarer fra pårørende. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Der er generelt en god kontakt mellem brugere og personale. Der er ingen bemærkninger fra konsulenterne. Ingen Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 29 af 38

30 Brugerindflydelse i tilbuddet Mulige emner Hvilke områder har brugerne indflydelse på? Hvilke områder har brugerne ikke indflydelse på? Hvordan har brugerne indflydelse? et er at vurdere, om brugerne har indflydelse på deres tilværelse Beskrivelse De unge har stor indflydelse, og der er ret til at tale om alt, og man bliver hørt. Ny kontaktperson kan også drøftes, der kan være dårlig kemi, og det er ok. Husreglerne, ansættelse, pædagogik. Hver tirsdag kl. 3 tales om indkøb. Der er en seddel på køleskabet, som man skal skrive på, løbende indkøb og stort indkøb. Indflydelse på eget liv: mange af de unge er vant til at blive styret hjemmefra. Der arbejdes på selvstændiggørelse. Det er meget forskelligt fra person til person, hvad der skal arbejdes med. Møder de unge imødekommende og anerkender dem. Er der brugerråd? Hvad er dets funktion, og hvordan fungerer det? Arbejdes der løbende med udvikling af brugerindflydelsen og hvordan? Der er planlægningsmøde hver dag, og brugermøder en gang i måneden, hvor man kommer mere i dybden. Der er faste punkter på dagsordenen, f.eks. trivsel og aktiviteter. Ja, der holdes møder en gang i måneden. Ja, i dagligdagen og på de faste månedlige møder. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 30 af 38

31 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 31 af 38

32 Hjælpemidler i tilbuddet Mulige emner Hvilke hjælpemidler benyttes i tilbuddet? Hvordan benyttes de? Hvordan sikres det at brugerne har de nødvendige og relevante hjælpemidler f.eks. kommunikationshjælpemidler, IT, personlige hjælpemidler m.v.? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er at vurdere om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt for brugeren Beskrivelse Siden sidst: Huset har en kugledyne. Den anvendes aktuelt på forsøgsbasis til en beboer. Man vil herefter tage stilling til om beboeren skal søge om en kugledyne som personligt hjælpemiddel. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 32 af 38

33 Ledelse og personale i tilbuddet Mulige emner Hvilke uddannelser/kompetencer har personalet? I hvilket omfang svarer disse til brugernes behov? Hvordan arbejdes der med uddannelse og kompetenceudvikling? Hvordan sikres implementering og fasthol- et er at vurdere om personalets kompetencer svarer til brugernes behov, og om personalet trives herunder vurdere det psykiske arbejdsmiljø Beskrivelse Siden sidst: Fra den 1. oktober kommer der en ekstra pædagog på 25 timer. I MED udvalget er der sat fokus på trivsel. Der er iværksat tiltag. Der har været foredrag fælles om at gå glad hjem fra arbejde. Der er lavet en cafe som knudepunkt for hele organisationen. Kaffemaskinen står ved cafeen Der er afholdt personalefest for alle personaler i Center Midtbyen. Center Midtbyen arbejder på at blive Danmarks bedste arbejdsplads. Der er hele tiden udfordringer. Nu er STU og Ung ved Fjorden skilt ad, og det har giver problematikker om at finde sin rolle. Fra 1. oktober 2013 er der ansat fire pædagoger, en ergoterapeut og vikarer med forskellig baggrund. De passer godt med brugernes behov. Det skal være en fast procedure, at dem, der har TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 33 af 38

34 delse af den opnåede viden i personalegruppen? Hvordan fungerer arbejdstilrettelæggelsen, og hvad synes ledelse, medarbejdere og brugere om den? Hvordan vurderes det generelle psykiske arbejdsmiljø af hhv. ledelsen og medarbejderne? Hvordan er personalegennemstrømning og sygefravær? Hvordan sikres medarbejdernes viden om tilbuddets procedurer, retningslinjer og regler? Tilbydes de ansatte supervision og hvor ofte? været på kursus, skal gennemgå det lærte på et møde. Det materiale, der er modtaget skal være tilgængeligt for alle. Når alle medarbejdere får kendskab til, hvad den enkelte har lært om på et kursus har de større mulighed for at stille spørgsmål og dermed få inddraget den nye viden i dagligdagen. Vagtplanerne løber 6 uger ad gangen. Hvis personalet aftaler ændringer til den eksisterende vagtplan, skal ændringerne skrives i kinabogen, så de kan tilføjes planen. På den måde er planen opdateret. Alle arbejder hver 3. weekend. Det er Carsten, der i samarbejde med medarbejderne udarbejder vagtplanen. Afspadsering i weekends var ikke muligt tidligere, men der kan være weekends, hvor der slet ikke er beboere hjemme, og så skal der selvfølgelig kunne afspadseres. Udgangspunktet er, at der kan afspadseres, når det er foreneligt med arbejdspladsens behov. Er der behov for en afløser, skal aftalen med denne på plads først. Der tages individuelle hensyn. Siden sidst: Der har ikke været meget sygefravær. Ingen er rejst. En ny ansættes. Der er en mappe med procedurer, der er meget udførlig og yderst anvendelig. Siden sidst: Der kan købes supervision udefra til TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 34 af 38

35 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud de medarbejdere, der ønsker det. Der har ikke været ønske om det. Det er drøftet i MED udvalget. Der er uddannede supervisorer og der kan ske udveksling med Fønixgården til supervision dér. Det er aftalt i MED udvalget, at der SKAL være supervision. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 35 af 38

36 Særligt tema på tilsynsbesøget Mulige emner Overgang til tilsyn ved Silkeborg Kommune Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er, at der kan fokuseres på specifikke og aktuelle problemstillinger inden for et givent område Beskrivelse Konsekvenserne af, at Ung ved Fjorden fra januar 2014 skal have tilsyn fra Silkeborg blev drøftet. Tilbuddet skal gennemgå en godkendelsesprocedure. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 36 af 38

37 Høringssvar og eventuelle ledelsesbemærkninger Afsender Der er ikke modtaget høringssvar. Høringssvar fra pårørenderåd og eventuelle ledelsesbemærkninger til tilsynsrapporten Svar og bemærkninger TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 37 af 38

38 Diverse materialer Type Der er før tilsynet modtaget en mail om, at der ikke er sket udskiftning i medarbejdergruppen. Eventuelle bilag udleveret fra tilbuddet Beskrivelse TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 38 af 38

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden, Bjerggade 52, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 20.06.12 Forrige tilsyn

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet UDKAST TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gadepulsen, Kapelvej 47, 2. sal, 2200 København N Tilsynsførende Sara Ramskov Larsen og Cathrine Hübbe Ibsen Tilsynet udført d. 4. februar 2011, kl. 17.00-19.00

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 21.04.08 Forrige tilsyn udført den 20.11.07 Tilsynet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Rosengården, Østerbrogade 16, 7600 Struer Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 4. juli 2012

TILSYNSRAPPORT Rosengården, Østerbrogade 16, 7600 Struer Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 4. juli 2012 STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Rosengården, Østerbrogade 16, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 4. juli 2012 Forrige

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Bofællesskabet Bjerggade 50 og Botilbuddet Bjerggade 54

TILSYNSRAPPORT Bofællesskabet Bjerggade 50 og Botilbuddet Bjerggade 54 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 02-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-4-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Bofællesskabet

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 24-05-2013 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet UDKAST TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for RessourceCenter Ydre Nørrebro, Ragnhildgade 1, 2100 Kbh Ø Tilsynsførende Sara Ramskov Larsen og Cathrine Hübbe Ibsen, MR Børn Tilsynet udført d. 31. januar 2011

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 21.04.2010 Forrige tilsyn

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-10-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-13-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for TROIA, Anlægsvej

Læs mere

Jytte Maria Haahr og Kare Abelsen

Jytte Maria Haahr og Kare Abelsen ffttf i Haderslev Haderslev Kommune Familieplejen og Tilsynsenheden Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tilsynsrapport for det formaliserede tilsyn Tilsynsrapport for: Stien Tilsynsførende: Jytte Maria Haahr

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-1-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 07.04.10 Forrige tilsyn udført den 18.11.09 Tilsynet

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 04.07.2011 Forrige tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 20-06-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-6-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 05-08-2013 TILSYNSRAPPORT JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-8-13 Tilsynsrapport for Kollegiet Aalkjær

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Struerværkstedet, Farvervej 1, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 25.05.2012 Forrige

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Kollegiet Aalkjær Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen, Lise Jakobsen, Susanne Andersen og Anne Kirk Tilsynet udført den 03.05.2012

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 04-06-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-10-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Nordstjernen Tilsynsførende:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 09.06.11 Forrige tilsyn udført den 31.01.11 Tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Dokumentnummer: Forrige tilsyn udført d. Tilsynet var anmeldt / uanmeldt. Oprettet af: Tilsynsbesøgets struktur Deltagere ved tilsynet

Dokumentnummer: Forrige tilsyn udført d. Tilsynet var anmeldt / uanmeldt. Oprettet af: Tilsynsbesøgets struktur Deltagere ved tilsynet Familiedirektoratet Døgninstitutionsafdelingen Nuuk LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her: SOCIALAFDELINGEN 7 Indsæt et billede her: Bredde = 18 cm Højde maks. = 9,2 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: 26.11.2012 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

CVR. NR Tilsynsbesøget udført d. 14.november Forrige tilsynsbesøg udført d. 5.september 2013 Tilsynsbesøget var anmeldt / Anmeldt

CVR. NR Tilsynsbesøget udført d. 14.november Forrige tilsynsbesøg udført d. 5.september 2013 Tilsynsbesøget var anmeldt / Anmeldt Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Opholdsstedet Altinget v/ Jeppe Graarup Bjergvej 7 Gøttrup 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Døgninstitution Nasippi. Box 505, 3913 Tasiilaq Telefon +299 981574 mail nasippi@greennet.gl

Døgninstitution Nasippi. Box 505, 3913 Tasiilaq Telefon +299 981574 mail nasippi@greennet.gl LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 31.01.11 Forrige tilsyn udført den 07.04.10 Tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 18.11.11 Forrige tilsyn udført den 09.06.11 Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

UANMELDT TILSYN DEN: D.

UANMELDT TILSYN DEN: D. SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT : UANMELDT TILSYN DEN: D. 16.12.2013 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23 Sagsnummer: 041291-2011

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 28.06.2012 Forrige tilsyn

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne i Ørum. den 14. september 2011.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne i Ørum. den 14. september 2011. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne i Ørum den 14. september 2011. November 2011 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved : Uddannelsecenter Mariebjerg UANMELDT TILSYN DEN: 19.09.2012 Endelig rapport Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvikv Seneste gemt:

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Dolmer Have. den 9. oktober 2012

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Dolmer Have. den 9. oktober 2012 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Dolmer Have den 9. oktober 2012 November 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid: Torvet

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Struer Skolehjem, Godthåbsvej 15, 7600 Struer

TILSYNSRAPPORT Struer Skolehjem, Godthåbsvej 15, 7600 Struer STRUER KOMMUNE TILSYNSRAPPORT for Struer Skolehjem, Godthåbsvej 15, 7600 Struer Tilsynsførende: Lise Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført d. 09.05.2012 Forrige tilsyn udført d. 28.06.2011 Tilsynet var

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 15-12-2014 Sagsid.: std Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: DNS, Det nødvendige seminarium SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: DNS, Det nødvendige seminarium SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : DNS, Det nødvendige seminarium UANMELDT TILSYN DEN: 19.12.2012 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste

Læs mere

Hørsholm Kommune. Rapport. Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Højmose Vænge

Hørsholm Kommune. Rapport. Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Højmose Vænge Hørsholm Kommune Rapport Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Højmose Vænge 26. september 2013 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det anmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Højmose

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere