Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej Højbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej Højbjerg

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Orientering om den foreløbige plan for køreplanprojekter planlagt til gennemførelse i 2008 og herefter 1 2 Ændrede køre/hviletidsbestemmelser for buschauffører 3 3 Harmonisering af administrion af og regler for variabel kørsel 5 4 Udbud af buskørsel i Silkeborg Kommune 8 5 Udmøntning af etableringspuljen 12 6 Økonomirapportering 14 7 Henvendelse fra Trafikforeningen Djursland 16 8 Meddelelse: Udvendig bemaling af busser i kontrakt med Midttrafik 17 9 Eventuelt 18

3 Orientering om den foreløbige plan for køreplanprojekter planlagt til gennemførelse i 2008 og herefter Resumé Midttrafik har udarbejdet et foreløbigt kalog over de køreplanprojekter, der på nuværende tidspunkt planlægges/overvejes gennemført i 2008 og herefter. Kaloget sendes til kommunerne og Regionen til gennemgang og supplering. Sagsfremstilling Midttrafik har udarbejdet et foreløbigt kalog over de køreplanprojekter, der på nuværende tidspunkt planlægges/overvejes gennemført i 2008 og herefter. Kaloget består dels af projekter, som er meldt ind i de løbende drøftelser, der har været med kommunerne og regionen, og dels af Midttrafiks egne forslag til projekter. Kaloget eftersendes til bestyrelsen. Projektkaloget er, samtidig med det fremsendes til bestyrelsen, udsendt til kommunerne og regionen. Det er fremover hensigten udsende det foreløbige projektkalog til kommunerne og Regionen i april måned hvert år. Kommunerne og Region Midtjylland anmodes om gennemgå merialet og supplere med eventuelle andre projekter, som de ønsker, Midttrafik skal arbejde med i 2008 og herefter. Ligeledes anmodes kommunerne og Region Midtjylland om oplyse, om der er projekter i det foreløbige projektkalog, der enten ønskes uds til et senere tidspunkt eller helt skal udgå. Midttrafik opfordrer til, større ændringer i kørslen så vidt muligt tilrettelægges gennemført samtidig med, ruterne skal i udbud. Det er vigtigt, Midttrafik får overblik over bestillernes ønsker til projekter, således alle projekter kan indgå i den prioritering, som efterfølgende eventuelt må foretages i samråd med kommunerne/regionen. Kommunerne har fået en svarfristen til den 7. maj Midttrafiks bestyrelse behandler det reviderede projektkalog på mødet den 25. maj 2007 og tager stilling til Midttrafiks arbejdsprogram for trafikplanlægning for Herefter skønnes de budgetmæssige konsekvenser for de projekter, som indgår i Midttrafiks arbejdsprogram for 2008, således evt. konsekvenser for de berørte kommuner og regionen kan indarbejdes i budgetforslaget for Dette budgetforslag behandles i bestyrelsen den 22. juni Umiddelbart herefter sendes budgetforslaget til høring i kommunerne og hos Region Midtjylland.

4 2 Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterretning

5 Ændrede køre/hviletidsbestemmelser for buschauffører Resumé Fra den 11. april 2007 gælder der nye køre/hviletidsbestemmelser for busruter på 50 km og derover. Det får konsekvenser for busselskabernes tilrettelæggelse af vagtplaner og for trafikselskabernes køreplanlægning. Sagsfremstilling EU s bestemmelser for køre- og hviletider gælder for busruter på 50 km. og derover. Efter bestemmelserne skal chaufføren efter 4½ times kørsel holde pause på 45 min. Med pause forstås et reelt arbejdsfrit ophold, der ikke må anvendes til andet arbejde og heller ikke til spisepause. De 45 min. kan dog undervejs deles i indtil tre pauser à minimum 15 minutters varighed. Det nye er, pausen på de 45 minutter fremover kun må deles i to pauser, hvor den første skal være på 15 minutter og den anden på 30 minutter../. Reglerne er nærmere beskrevet i bilaget. Udover nye pauseregler indføres der nye kontrolregler, og for Midttrafik vil konsekvenserne i korte træk være følgende: 1. Køre/hviletiderne skal nu dokumenteres ved de faktiske tider og ikke længere ved de planlagte tider. På flere ruter kører chaufførerne tæt på 4 ½ time før der holdes EU-pause. Optræder der en forsinkelse fx på grund af et færdselsuheld, kan chaufføren være tvunget til holde en ikke planlagt pause undervejs på ruten på op til 45 min. i stedet for som nu køre turen til ende, således kunderne kan nå frem uden yderligere forsinkelse. 2. De køreplaner, der gælder indtil sommeren 2007 hhv. sommeren 2008, vil i flere tilfælde kun kunne køres ved en omlægning af vagtplanerne. F eks. udføres en dags kørsel typisk af to chauffører pr. bus. Det kan nu blive nødvendigt dele kørslen ud over tre chauffører med deraf følgende øgede omkostninger. 3. Både punkt 1 og punkt 2 kan medføre udgåede ture. Under punkt 1 som følge af, en forsinkelse kan blive øget af, der skal afholdes større ikke planlagte pauser. Under punkt 2, såfremt det ikke er muligt indlægge en ekstra chaufførvagt. 4. Køreplanerne for alle ruter på 50 km. eller derover skal gennemgås sammen med vognmændene, så det sikres, de fra næste køreplanskift kan køres under overholdelse af de nye køre/hviletidsbestemmelser. Som nævnt under 1 vil kunderne i tilfælde af forsinkelse kunne opleve blive yderligere forsinket undervejs, fordi chaufføren skal holde pause midt på ruten. Det er i forordningen bestemt, bestillere af kørslen skal sikre, kontraktmæssige køreplaner er i overensstemmelse med forordningen. Trafikselskabet er altså i

6 4 forbindelse med køreplanlægningen medansvarlig for, køre/hviletidsbestemmelserne kan overholdes. Hos Midttrafik findes udover 11 X bus ruter omkring 20 regionale ruter, der er omftet af EU s bestemmelser for køre/hviletider. For kunne overholde de nye bestemmelser har det indtil nu været nødvendigt foretage enkelte ændringer i den eksisterende kørsel. F. eks. kan en morgenafgang på rute 952 X, Århus Ringkøbing, ikke køres indenfor de nye bestemmelser. Det har derfor været nødvendigt indsætte en ekstra bus. På rute 926 X, Vejle Thisted, skal et ophold i Vejle om søndagen øges med 6 min., hvorfor afgangen fra Vejle bliver 6 min. forsinket på hele turen til Viborg. De korresponderende ruter er derfor bedt om, afvente den forsinkede bus. Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterretning. Bilag baggrund for nye køre-hviletidsbestemmelser

7 Harmonisering af administrion af og regler for variabel kørsel Resumé Midttrafiks variable kørsel består af skal-opgaverne handicapkørsel og telebetjening samt kan-opgaverne pientkørsel for Regionen og kommunal kørsel for Århus, Viborg, Skive og Lemvig kommuner. I 2007 administreres kørslerne efter overgangsordninger, som i store træk er en videreførelse af administrionsformerne i 2006 i de afgivende organisioner. Det foreslås, der i 2008 skal ske en harmonisering, hvor både kommuner, region, handicaporganisioner og entreprenører skal høres, inden der træffes beslutning. Sagsfremstilling Handicapkørsel I 2007 administreres handicapkørslen i Midttrafik på 4 måder: 1. For interne rejser i Århus Kommune koordinerer Midttrafik kørslerne via ITsystemet Pass 2. For eksterne rejser for Århus Kommune samt rejser for kunderne i det tidligere Århus Amt og det tidligere VAFT (syd) koordinerer Midttrafik kørslerne via ITsystemet Planet. 3. For det tidligere Ringkøbing Amt koordinerer Regionens Sundhedsområde i Holstebro kørslerne via IT-systemet Mobysoft efter aftale. 4. For Horsens og Hedensted kommune udføres kørslen som kupon-kørsel, hvor kunderne fra Midttrafik får tilsendt kørselskuponer, som entreprenørerne efterfølgende indsender til afregning hos Midttrafik. De første måneder hos Midttrafik er for Planetkørslens vedkommende præget af opstartsvanskeligheder med hensyn til telefoner og IT-systemer samt fastholdelse af medarbejdere. Der er ans foreløbigt 2 nye medarbejdere, som er under oplæring. Alt i alt har dette medført større ventetider på telefonerne end ønsket. Samtidigt er der gennemført fælles udbud af kørslen i det tidligere Århus Amt og VAFT(syd), med virkning fra 1. marts 2007, hvor der er sket inddragelse af nye vognmænd. I alt ca. 90 entreprenører med op til 500 vogne til rådighed udfører variabel kørsel i det tidligere Århus Amt og VAFT (syd). I forening har ovenstående medført flere forsinkelser og udeblevne vogne i starten af Bl.a. som følge af de forskellige administrionsmåder er der ikke sket en fuldstændig harmonisering af reglerne for handicapkørslen pr. 1. januar Administrionen har neds en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til harmonisering af reglerne for handicapkørsel. Det drejer sig især om: Takster. På nuværende tidspunkt bruges de tidligere kommuner som takstzoner, men et mere enkelt, og dermed letforståeligt system kunne bygge på kmbaserede takster.

8 6 Rejsegaranti. Der er rejsegaranti i det tidligere Århus Amt, mens der i de øvrige områder er en mere uformel rejsegaranti pr. kulance. Der skal opstilles forslag til en harmoniseret rejsegaranti. Lange rejser. Det skal besluttes, hvor langt kunderne kan køre direkte i mindre vogn, og hvornår der anvendes handicapegnet bus/tog til en del af rejsen. Hertil kommer regler for rejser i besøgsregionen fx i København. Også her bruges de hidtidige kommuner som zoner, og der er ikke sket harmonisering fuldt ud. Forslaget til regelharmonisering vil blive fremlagt for bestyrelsen på næste møde den 25. maj 2007, og vil forudgående blive fremlagt for kommuner, som finansierer handicapkørslen, samt for DSI, der har udpeget en kontaktgruppe. Telebetjening. Der findes pt. telekørsel i 13 af de 19 kommuner samt for Region Midtjylland efter forskellige koncepter. Videncenter Videbæk udarbejder oversigt over ordningerne, herunder kontraktforhold, bestillingsform, takster og serviceniveau, og fremlægger til næste møde i bestyrelsen den 25. maj 2007 forslag til harmoniseringer, således Midttrafik kan tilbyde kommunerne et antal forskellige løsningstyper. IT-plform Anvendelse af et IT-system som koordineringsværktøj betyder, dels Midttrafiks skal kørsler handicapkørsel og telebetjening, og dels kan kørsler kan udbydes, koordineres, driftsovervåges og afregnes sammen. En IT-plform giver yderligere mulighed for inddrage og tilbyde forskellige former for behovsstyret kørsel såvel fladedækkende som de nuværende VAFTtur og PLUStur, som pt. udføres for 7 af kommunerne, samt teleruter, som betjener en strækning. Volumen af kørslerne er i sagens nur af stor betydning for koordineringsgevinsten, udbudsresulter mv. Jo mere volumen, jo større koordineringspotentiale. På nuværende tidspunkt anvendes der som tidligere nævnt i Midttrafik 3 IT-systemer til optimering af de individuelle, behovsstyrede kørsler. Administrionen forventer snarest et udspil fra Region Midtjylland, Sundhedsområdet, som er indtrådt i Planet-samarbejdet i Bektra, sammen med Midttrafik, NT og Movia. Administrionen er endvidere i dialog med Århus Kommune om muligheder for samarbejde om kørselskoordinering. På nuværende tidspunkt koordinerer og afregner Midttrafik skåne- og jobtilskuds-kørsel samt fysioterapi-kørsel for Århus Kommune med handicapkørsel for Århus Kommunes handicapkunders rejser internt i Århus Kommune i IT-systemet Pass. Evt. yderligere kørselsopgaver for Århus Kommune vil enten kunne inddrages i Pass eller i Planet afhængigt af kørselstype mv. Al erfaring viser, små sikre skridt er den bedste mulighed for indføre koordineret kørsel. Afhængigt af ovenstående udarbejdes forslag til anvendelse af IT-systemer i Den umiddelbare forventning er, 2 af de nuværende IT-systemer bør videreføres i 2008, og de evt. nye kørselsopgaver inddrages heri. Handicapkørslen og evt. telebetjening i Horsens og Hedensted kommuner foreslås inddraget i koordineringen i Planet efter forudgående dialog med de involverede kommuner. Forslag om koordinering af handicapkørsel mv. for det tidligere Ringkøbing Amt vil afhænge af Region Midtjyllands udspil.

9 7 Økonomi Økonomisk overslag vil blive udarbejdet med alterniver for turantal og kørselstyper til næste bestyrelsesmøde d. 25. maj 2007, således forslaget kan indgå i det budgetforslag, der skal fremlægges for bestyrelsen på det efterfølgende møde i juni. Direktøren indstiller, forslagene sideløbende fremlægges for kommuner, region, DSI og kontaktgruppe for entreprenørerne. der til bestyrelsesmødet 25. maj 2007 fremlægges forslag til: Regelharmonisering for handicapkørslen Harmonisering af telebetjening Hvilke kørsler, der foreslås koordineret i hvilket IT-system Økonomisk overslag for handicapkørsel i 2008

10 Udbud af buskørsel i Silkeborg Kommune Resumé Den nuværende kontrakt om buskørslen i Silkeborg udløber den 1. december 2007.Der skal tages stilling til vilkårene i udbudet. Sagsfremstilling Den nuværende kontrakt med Arriva om buskørsel i Silkeborg blev i begyndelsen af 2007 forlænget frem til den 1. december Udbudsmeriale for perioden efter den 1. december 2007 er under udarbejdelse. Silkeborg kommune har været inddraget i arbejdet og har tilsluttet sig hovedtrækkene i udbudet. Fra udbudsmerialet skal følgende fremhæves: Udbudets omfang Kontrakten omfter kørsel i Silkeborg by med 18 busser samt kørsel med 7 busser i oplandet i den tidligere Silkeborg Kommune. Det årlige timetal udgør ca køreplantimer. Kørselsomfanget er - efter ønske fra Silkeborg Kommune - reduceret med ca køreplantimer pr. år i forhold til nuværende køreplan. Den årlige betaling til busselskabet andrager nu ca. 35. mio. kr. Kontraktform Udbud gennemføres med udgangspunkt i A-kontrakten udarbejdet af den tidligere Amtsrådsforening. Pakkeopdeling Kørslen udbydes således: Pakke 1 med 18 busser der alene kører i selve byen. Pakke 2 med 7 busser der kører både i byen og i oplandet. Herudover er der mulighed for, give kombinionstilbud på begge pakker. Kontraktlængde 6½ år fra december 2007 til sommerkøreplanskiftet i 2014 og med mulighed for forlængelse. Det er en normal kontraktlængde. Midttrafik kan ensidigt forlænge kontrakten med 1 år. Efter aftale mellem parterne kan kontrakten forlænges med yderligere 1 år. Krav til busalder. I den nuværende kontrakt er bybussernes maksimalt tilladte alder 12 år. Dette krav skærpes til 10 år for busserne i pakke 1, og det er i pakke 1 et krav, der ved busudskiftning indsættes fabriksnye busser. For reservebusserne i pakke 1 skærpes

11 9 alderskravene tilsvarende fra 14 til 12 år. Baggrunden for skærpelsen er, bybusserne i Silkeborg kører meget pr. bus og derfor også slides meget. For busserne i pakke 2 er den maksimalt tilladte alder uændret 12 år. Busovertagelse. Det er et vilkår i den nuværende kontrakt, de nuværende busser skal overtages af vindende vognmand. Samme bestemmelse anføres i det nye udbud. Bussernes farve. Busserne er nu gule med hvid front og en hvid trekant forrest på siderne. I udbudsmerialet anføres, overtagne busser kan køre videre med nuværende farve. Hvis det senere besluttes, fremskynde ændringen til gult på hele bussen, kan Midttrafik kræve det mod betaling af omkostningerne hertil. Ved busudskiftning skal den indste bus været malet i Midttrafiks bybusgule farve. Dette gælder både for busserne i pakke 1 og pakke 2. Emissioner Det forventes, lovgivningen fra den 1. oktober 2009 kræver, nye busser opfylder Euro V kravene. Der er allerede nu nye busser på markedet som kan opfylde disse krav. I pakke 1, hvor der kræves fabriksnye busser ved busudskiftning, kræves EURO V derfor overholdt fra kontraktstart. I pakke 2 kræves Euro IV kravene opfyldt for indskiftede busser. Incitamenter Der indgår ikke særlige incitamentsbestemmelser i dette udbud. I Silkeborg har der tidligere været en incitamentskontrakt, således vognmanden fik 15% af den i Silkeborg Kommune bogførte billetindtægt. Denne kontrakt blev ændret til en ikke-incitamentskontrakt fra 1. januar 2007, idet indtægterne i Silkeborg Kommune nu også omfter indtægter fra buskørsel i de øvrige sammenlagte kommuner. Ved indførelse af incitament skal der være stor sikkerhed om beregningsgrundlaget og med historiske da således, vognmanden ved tilbudsgivningen ved, hvad han kan lægge til grund. Ellers er der risiko for, vognmanden vil tillægge en risikopræmie og dermed fordyre tilbudet. Det er i øvrigt vurderingen, den tidligere incitamentsordning i Silkeborg ikke helt har haft de ønskede effekter. Administrionen vil forts undersøge muligheden for særlige incitamentsbestemmelser ved fremtidige udbud. Tildelingskriterier Midttrafik vil vælge den økonomisk mest fordelagtige kombinion af tilbud på de to pakker og på kombinionspakken. I dette valg vil der blive lagt vægt på Pris Kvalitet af drift Kvalitet af busmeriel

12 10 De præcise tildelingskriterier er under udarbejdelse. Her anføres eksempler på forhold, som kan indgå: Ved kvalitet af drift lægges vægt på: Vognmandens tidligere leverede kvalitet Vognmandens arbejdsmiljø Vognmandens vedligeholdelse af busserne Vognmandens uddannelse af buschauffører Vognmandens miljøhensyn (bortset fra busemissioner) Ved kvalitet af busmeriel lægges vægt på: Alder af buspark Antal siddepladser, indretning, design og komfort Bussernes emissioner Reservekapacitet Den præcise vægtning af de forskellige kriterier vil blive fastlagt i forbindelse med færdiggørelse af udbudsmerialet. Der vil blive lagt størst vægt på pris. De nævnte tildelingskriterier er kendte i branchen og har bl.a. været anvendt ved de seneste udbud i NT. Det bemærkes, der i det tidligere Århus Amts 4. udbud, som Midttrafiks bestyrelse tog stilling til i januar 2007, alene blev lagt vægt på pris, hvis kontraktkravene i øvrigt var overholdt. Tidsplan: Udbudsmeriale offentliggøres ultimo april 2007 Tilbudsfrist den 21. juni 2007 Midttrafiks bestyrelse orienteres om valg af vognmand på bestyrelsesmødet den 17. august 2007 Kørselsstart søndag den 2. december 2007 Fra tildeling af kørsel har vognmanden et omftende arbejde med forberedelse af kørslen. Der skal etableres faciliteter for personale og busser samt værksted, personale skal overdrages/ ansættes, busser skal overdrages/købes m.m.m. Der afholdes ikke bestyrelsesmøde i juli Derfor foreslås det, formandsskabet bemyndiges til træffe beslutning om valg af tilbudsgiver straks efter, de modtagne tilbud er evalueret i henhold til tildelingskriterierne.

13 11 Direktøren indstiller, kørslen udbydes som anført i dagsordenen formandskabet bemyndiges til træffe beslutning om tildeling af kørsel

14 Udmøntning af etableringspuljen Resumé Midttrafiks budget for 2007 indeholder en etableringspulje på 10 mio. kr. til dækning af særlige omkostninger i forbindelse med etableringen af Midttrafik. Det foreslås nu, hele puljen på 10 mio. kr. udmøntes til dette formål. Sagsfremstilling På mødet 26. august 2006 i den foreløbige bestyrelse blev der truffet beslutning om reducere Midttrafiks administrionsbudget for 2007 med 10% svarende til ca. 10 mio. kr., som dog blev tilbageført som en etableringspulje. Puljen skulle dække særlige omkostninger forbundet med etablering af Midttrafik, herunder fx anskaffelse og implementering af IT-systemer, ekstra tællinger i forbindelse med indtægtsfordelingsmodel, konsulenthjælp og særlig informions- og markedsføringsindss i opstartsperioden. På mødet blev der desuden truffet beslutning om, Midttrafiks administrion i løbet af 1. kvartal 2007 skulle fremsætte forslag til udmøntning af etableringspuljen. På bestyrelsesmødet 26. januar 2007 blev der truffet beslutning om udmønte 4 mio. kr. af de 10 mio. til udgifter til særligt konsolidering af IT-systemer, der skal understøtte Midttrafiks opgavevaretagese. Administrionen kan ikke på nuværende tidspunkt give en præcis vurdering af, til hvilket formål resten af etableringspulje evt. skal anvendes. Det vurderes, omkostninger releret til etableringsformål i 2007 vil beløbe sig til ca. 10 mio. kr. Herved forstås omkostninger, som skyldes etableringen af den nye organision, og som ikke vil komme igen i efterfølgende år. Udgifter til harmonisering og nødvendig fornyelse af de oprindelige organisioners IT-systemer, vil komme til lægge beslag på en stor del af den samlede etableringspulje. Andre etableringsudgifter vil være ekstraordinære udgifter til indtægtsdeling og passagertællinger, udgifter til informion og udgifter til harmonisering af takst- og billetsystemerne. På bestyrelsesmødet 22. juni 2007 vil der blive fremlagt forslag til budget for I den forbindelse vil der igen skulle tages stilling til etableringspuljen, idet det i beslutningen i den foreløbige bestyrelse 26. august 2006 indgår, der i forbindelse med budgetlægningen for 2008 skal tages stilling til hvordan etableringspuljen udfases.

15 13 Direktøren indstiller, administrionen bemyndiges til anvende etableringspuljen på 10 mio. kr. i løbet af der efter 2007 fremlægges regnskab for etableringspuljens anvendelse der i forbindelse med budgetforslag for 2008 fremlægges forslag til udfasning af etableringspuljen.

16 Økonomirapportering Resumé På baggrund af den foreløbige bestyrelses møde den 26. oktober 2006 er der udarbejdet vedlagte forslag til en skabelon for den fremtidige, periodiske økonomiafrapportering for Midttrafik. I sagsfremstillingen er der desuden nogle forslag til det fremtidige indhold af afrapporteringen, som bestyrelsen anmodes om forholde sig til. Sagsfremstilling./. Som led i bestyrelsens varetagelse af den overordnede opfølgning på økonomi og aktivitet i Midttrafik, er der vedlagt et forslag til en skabelon for en kvartårlig afrapportering. Det her vedlagte udkast til en afrapporteringsskabelon er således primært tænkt som et forslag til, hvad afrapporteringen fremover skal indeholde af oplysninger, herunder detaljeringsgraden, frem for indholdsmæssig afrapportering pr. 1. kvartal Den foreslåede afrapportering vil for 2007 s vedkommende være koncentreret om økonomisiden med supplerende oplysninger omkring aktiviteten, i det omfang det giver mening og er muligt med en kvartårlig afrapportering på aktivitetssiden. Fra 2008 vil afrapporteringen blive suppleret med en løbende opfølgning på servicemål. Her foreslås mål vedrørende rettidighed, udgåede ture, kundehenvendelser m.v. Skabelonen er opbygget således, der på forsiden anføres hovedtal og nøgletal for økonomien og aktiviteten for Midttrafik under ét. Herefter vises de økonomiske hovedposter fordelt på Midttrafiks primære opgaver, så som bustrafik, togtrafik, handicapkørsel samt administrion og fællesaktiviteter. Disse enkeltområder gennemgås dernæst mere detaljeret og kommenteret. Det er hensigten, afrapporteringen - uden yderligere behov for kommentarer m.v. - kan give bestyrelsen et indtryk af stus for Midttrafiks økonomi og aktivitet. Heri ligger, specielle problemområder eller andre emner af væsentlig betydning for økonomien, vil blive beskrevet i selve afrapporteringen. I den vedlagte skabelon til afrapportering er der primært angivet da for økonomisiden, mens der på overskriftsniveau er angivet forslag til kommende aktivitetstal m.v.

17 15 Det skal desuden foreslås, afrapporteringen foruden den viste standardafrapportering - fremover lejlighedsvis også vil kunne indeholde mindre analyser af udvalgte emner af relevans for aktivitets- og økonomistyringen i Midttrafik. Det kan for eksempel være opfølgning på overenskomstforhandlinger, sammenlignende stistik mellem de enkelte trafikselskaber, særlig fokus på selvfinansieringsgraden på enkeltruter, ny lovgivning omkring f.eks. dieselafgifter, nye leasingregler m.v. Herudover foreslås standardskabelonen suppleret med en kort oversigt over væsentlige begivenheder i Midttrafik siden sidste kvartalsrapport. Det kan f.eks. være resultet af større udbudprojekter m.v. Det er tidligere besluttet, økonomiafrapporteringen skal foretages kvartalsvist. I den forbindelse vil der være en tidsmæssig forskydning på 1½ til 2 måneder. Det skyldes en kombinion af dels bogføringstidspunkterne for (primært) indtægterne, dels de aftalte tidspunkter for bestyrelsesmøderne. For tage højde herfor, skal det foreslås, afrapporteringen for 1. kvartal 2007 forelægges bestyrelsen på dennes møde i maj; afrapportering for 2. kvartal forelægges på bestyrelsesmødet i august og for 3. kvartal på bestyrelsesmødet i november. Afrapporteringen for 4. kvartal vil tidsmæssigt være sammenfaldende med den endelige regnskabsaflæggelse. Direktøren indstiller, bestyrelsen godkender skabelonen for afrapporteringen med de skitserede foreslåede udvidelser afrapporteringen udarbejdes kvartalsvis og drøftes på de foreslåede bestyrelsesmøder. Bilag stus på økonomi og aktivitet pr. 1. kvartal 2007

18 Henvendelse fra Trafikforeningen Djursland Resumé Midttrafik har modtaget en henvendesle fra Trafikforeningen Djursland. Trafikforeningen ønsker et møde med bestyrelsen. Sagsfremstilling./. Midttrafik har modtaget vedlagte henvendelse fra Trafikforeningen Djursland. I henvendelsen henviser Trafikforeningen Djursland til et tidligere fremsendt brev til Midttrafik. Administrionen kan konstere, den ikke har modtaget det tidligere fremsendte brev. Administrionen har derfor kontaktet Trafikforeningen Djursland og bedt om få sendt det omtalte meriale med Trafikforeningens visioner. Administrionen vil behandle henvendelsen og visionerne med henblik på senere fremlæggelse for bestyrelsen. Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterrretning Bilag Trafikforeningen Djursland - henvendelse til bestyrelsen

19 Meddelelse: Udvendig bemaling af busser i kontrakt med Midttrafik. Midttrafiks bestyrelse har truffet beslutning om, bybusserne fremover skal være gule over hele bussen og øvrige busser skal være blå over hele bussen. Det er ikke noget, der skal ske på en gang, men i takt med der sker udskiftning af busser. I nye udbud vil det normale blive, busser, der overtages ved kontraktstart, kan bibeholde den hidtidige farve, og øvrige busser fra kontraktstart skal være malet i Midttrafiks farve. Dette gælder uanset om de øvrige busser er fabriksnye eller brugte. De nuværende kontrakter er meget forskellige, og Midttrafik vil selvsagt respektere de gældende kontraktvilkår. I en del af de nuværende kontrakter er det vognmanden, der bestemmer busfarven. Dette gælder til kontraktens udløb. Midttrafik skal dog henstille, nye busser og busser, der af andre grunde skal males, bliver malet i Midttrafiks farver. Midttrafik forudsætter, det ikke medfører merudgifter. I andre kontrakter er det Midttrafik, der fastlægger busfarven. Her ersttes det nuværende krav til farve af Midttrafiks nye farver. Også her forudsætter Midttrafik, dette ikke medfører merudgifter. I nogle kontrakter er reglen, alle busser skal være malet i samme farve og vognmanden bestemmer hvilken farve. I denne situion accepterer Midttrafik selvsagt, der er i en periode, er busser med den hidtidige farve og busser med Midttrafiks farve. Midttrafik vil hurtigst muligt lave specifikioner med farvekoder og logoplacering m.m. Der kan i enkelte tilfælde være tvivl om en bus skal males gul som bybus eller blå.

20 Eventuelt.

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afviklet kl. 13.00-14.00. Alle bestyrelsesmedlemmer var til

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 25. maj 2007 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afviklet kl. 9.30-11.50. Bestyrelsesmedlemmerne Finn Stengel Pedersen,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 8 Side 1 af 3 Udbud af regional buskørsel Sagsbehandler:

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 16. april 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.00. Bjarne Schmidt Nielsen og hans suppleant

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst.

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november 2007 Mødet er aflyst. Meddelelsespunkter udsendes, mens beslutningspunkter udsættes til mødet i Bestyrelsen 21. december 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 19. august 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Rabih Azad-Ahmad var forhindret i deltage.

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Opfølgning på bestyrelsesmødet 24. oktober 2008

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 26. januar 2007 kl. 09:30 i Søren Nymarks Vej 3

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 26. januar 2007 kl. 09:30 i Søren Nymarks Vej 3 1 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 26. januar 2007 kl. 09:30 i Søren Nymarks Vej 3 2 Pkt. Tekst Side 1 Nogle initiativer til at realisere målsætninger i virksomhedsgrundlaget i 2007.

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. september 2007 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Bestyrelsesmødet blev afholdt kl. 10.00-12.10. Der var afbud fra Finn Stengel

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. juni 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Arne Lægaard var forhindret i deltage.

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 2. november 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.00 og forts kl. 12.30-13.00. Frank Borch-Olsen

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. maj 2008 kl. 13:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Jørgen Nørby forlod mødet kl. 13.50, og deltog ikke under punkt 7-13. Fra administrionen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. september 2007 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. september 2007 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. september 2007 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Budget 2008 og oprettelse af en udviklingspulje

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden sprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mødet blev afholdt kl. 12.45-15.30

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Takst Vest 1 2 Ændring af budgetforløb

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. marts 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. marts 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. marts 2016 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30.

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 25. maj 2007 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 25. maj 2007 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 25. maj 2007 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Projektkalog for trafikplanlægning K08 1 2 Marketingplan

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl. 14.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i bybusserne

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg 8. juli 2014 5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg Spørgsmål / Fejl De med gråt markerede spørgsmål og svar indgik i 1.-4. rettelsesblad Svar / Rettelser 1. Rettelse til timetallet i pakke 2 2.

Læs mere

Forbikørsler; 1. kvartal 2009

Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Højbjerg d. 19. maj 2009 /mic Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Nedenfor følger en oversigt over klager over forbikørsler i 1. kvartal 2009. Oversigten er fordelt på rutetype og rutenr. Klager over udgåede

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel.

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. april 2010 MLL 10 Udbudsstatus marts 2010 Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling:

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 30. oktober 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 30. oktober 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 12.15 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Indstilling vedrørende sammenlægning

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2017 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Oplæg om planerne for Aarhus H ved mobilitetschef

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 19. maj 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 19. maj 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 19. maj 2017 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Årsregnskab 2016 1 2 Indtægtsdeling 2017-2020 og fremover

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Rabih Azad-Ahmad og Torben Nørregaard var

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Nordjyllands Trafikselskab 27. august 2007/OS Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Aftalen indgås mellem Brønderslev Kommune og NT og omfatter analyse

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Fra administrionen deltog direktør Jens

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 18. juni 2010 kl. 09:30 afholdt ved Busselskabet Århus Sporveje, Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Hans

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 6. november 2009 kl. 12:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 12.30-14.15. Mogens Nyholm var forhindret

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2010

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2010 Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland Dato 12. maj 2009 Journalnummer 1-30-75-1-23-07 Kontaktperson Poul Masud Høring om projektkatalog 2010 Midttrafik fremsender hermed forslag til

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Det aflyste møde 12. september

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 1 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Onsdag d. 5. december 2012 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 2 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Dagsorden:

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 23. marts 2007 kl. 09:30 I Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Mødet blev afviklet kl. 10.00-12.10. Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11 Side 1 af 4 9-1-1-06 4. Forslag til overordnet organisering samt geografisk placering af

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 22. august 2008 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 22. august 2008 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 22. august 2008 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Regnskab 2007 1 2 Økonomirapportering 2. kvartal 2008

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 23 Bilag: Konkrete tilretninger som følge af godkendelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt Region Midtjylland Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr.

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00.06/07 Dato: 22.03.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. marts 2007 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere 1. Midttrafiks strategiplan 2. Sådan virker samordnet kørsel 3. Midttrafiks flextrafik 4. Den åbne kørsel: Midttur og teletaxakørsel 5. Det mener kunderne

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: For chauffører i ØST Beklagelse vedr. billetautomater i Århus side 1 Passagertælling i bybusserne i Århus side 2 For alle chauffører Læs Midttrafiks nyhedsbreve side 1 Kvittering og farve

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 15. september 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 15. september 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Oplæg om planerne for Aarhus H ved mobilitetschef Susanne Krawack i Aarhus Kommune

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere