Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej Højbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej Højbjerg

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Orientering om den foreløbige plan for køreplanprojekter planlagt til gennemførelse i 2008 og herefter 1 2 Ændrede køre/hviletidsbestemmelser for buschauffører 3 3 Harmonisering af administrion af og regler for variabel kørsel 5 4 Udbud af buskørsel i Silkeborg Kommune 8 5 Udmøntning af etableringspuljen 12 6 Økonomirapportering 14 7 Henvendelse fra Trafikforeningen Djursland 16 8 Meddelelse: Udvendig bemaling af busser i kontrakt med Midttrafik 17 9 Eventuelt 18

3 Orientering om den foreløbige plan for køreplanprojekter planlagt til gennemførelse i 2008 og herefter Resumé Midttrafik har udarbejdet et foreløbigt kalog over de køreplanprojekter, der på nuværende tidspunkt planlægges/overvejes gennemført i 2008 og herefter. Kaloget sendes til kommunerne og Regionen til gennemgang og supplering. Sagsfremstilling Midttrafik har udarbejdet et foreløbigt kalog over de køreplanprojekter, der på nuværende tidspunkt planlægges/overvejes gennemført i 2008 og herefter. Kaloget består dels af projekter, som er meldt ind i de løbende drøftelser, der har været med kommunerne og regionen, og dels af Midttrafiks egne forslag til projekter. Kaloget eftersendes til bestyrelsen. Projektkaloget er, samtidig med det fremsendes til bestyrelsen, udsendt til kommunerne og regionen. Det er fremover hensigten udsende det foreløbige projektkalog til kommunerne og Regionen i april måned hvert år. Kommunerne og Region Midtjylland anmodes om gennemgå merialet og supplere med eventuelle andre projekter, som de ønsker, Midttrafik skal arbejde med i 2008 og herefter. Ligeledes anmodes kommunerne og Region Midtjylland om oplyse, om der er projekter i det foreløbige projektkalog, der enten ønskes uds til et senere tidspunkt eller helt skal udgå. Midttrafik opfordrer til, større ændringer i kørslen så vidt muligt tilrettelægges gennemført samtidig med, ruterne skal i udbud. Det er vigtigt, Midttrafik får overblik over bestillernes ønsker til projekter, således alle projekter kan indgå i den prioritering, som efterfølgende eventuelt må foretages i samråd med kommunerne/regionen. Kommunerne har fået en svarfristen til den 7. maj Midttrafiks bestyrelse behandler det reviderede projektkalog på mødet den 25. maj 2007 og tager stilling til Midttrafiks arbejdsprogram for trafikplanlægning for Herefter skønnes de budgetmæssige konsekvenser for de projekter, som indgår i Midttrafiks arbejdsprogram for 2008, således evt. konsekvenser for de berørte kommuner og regionen kan indarbejdes i budgetforslaget for Dette budgetforslag behandles i bestyrelsen den 22. juni Umiddelbart herefter sendes budgetforslaget til høring i kommunerne og hos Region Midtjylland.

4 2 Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterretning

5 Ændrede køre/hviletidsbestemmelser for buschauffører Resumé Fra den 11. april 2007 gælder der nye køre/hviletidsbestemmelser for busruter på 50 km og derover. Det får konsekvenser for busselskabernes tilrettelæggelse af vagtplaner og for trafikselskabernes køreplanlægning. Sagsfremstilling EU s bestemmelser for køre- og hviletider gælder for busruter på 50 km. og derover. Efter bestemmelserne skal chaufføren efter 4½ times kørsel holde pause på 45 min. Med pause forstås et reelt arbejdsfrit ophold, der ikke må anvendes til andet arbejde og heller ikke til spisepause. De 45 min. kan dog undervejs deles i indtil tre pauser à minimum 15 minutters varighed. Det nye er, pausen på de 45 minutter fremover kun må deles i to pauser, hvor den første skal være på 15 minutter og den anden på 30 minutter../. Reglerne er nærmere beskrevet i bilaget. Udover nye pauseregler indføres der nye kontrolregler, og for Midttrafik vil konsekvenserne i korte træk være følgende: 1. Køre/hviletiderne skal nu dokumenteres ved de faktiske tider og ikke længere ved de planlagte tider. På flere ruter kører chaufførerne tæt på 4 ½ time før der holdes EU-pause. Optræder der en forsinkelse fx på grund af et færdselsuheld, kan chaufføren være tvunget til holde en ikke planlagt pause undervejs på ruten på op til 45 min. i stedet for som nu køre turen til ende, således kunderne kan nå frem uden yderligere forsinkelse. 2. De køreplaner, der gælder indtil sommeren 2007 hhv. sommeren 2008, vil i flere tilfælde kun kunne køres ved en omlægning af vagtplanerne. F eks. udføres en dags kørsel typisk af to chauffører pr. bus. Det kan nu blive nødvendigt dele kørslen ud over tre chauffører med deraf følgende øgede omkostninger. 3. Både punkt 1 og punkt 2 kan medføre udgåede ture. Under punkt 1 som følge af, en forsinkelse kan blive øget af, der skal afholdes større ikke planlagte pauser. Under punkt 2, såfremt det ikke er muligt indlægge en ekstra chaufførvagt. 4. Køreplanerne for alle ruter på 50 km. eller derover skal gennemgås sammen med vognmændene, så det sikres, de fra næste køreplanskift kan køres under overholdelse af de nye køre/hviletidsbestemmelser. Som nævnt under 1 vil kunderne i tilfælde af forsinkelse kunne opleve blive yderligere forsinket undervejs, fordi chaufføren skal holde pause midt på ruten. Det er i forordningen bestemt, bestillere af kørslen skal sikre, kontraktmæssige køreplaner er i overensstemmelse med forordningen. Trafikselskabet er altså i

6 4 forbindelse med køreplanlægningen medansvarlig for, køre/hviletidsbestemmelserne kan overholdes. Hos Midttrafik findes udover 11 X bus ruter omkring 20 regionale ruter, der er omftet af EU s bestemmelser for køre/hviletider. For kunne overholde de nye bestemmelser har det indtil nu været nødvendigt foretage enkelte ændringer i den eksisterende kørsel. F. eks. kan en morgenafgang på rute 952 X, Århus Ringkøbing, ikke køres indenfor de nye bestemmelser. Det har derfor været nødvendigt indsætte en ekstra bus. På rute 926 X, Vejle Thisted, skal et ophold i Vejle om søndagen øges med 6 min., hvorfor afgangen fra Vejle bliver 6 min. forsinket på hele turen til Viborg. De korresponderende ruter er derfor bedt om, afvente den forsinkede bus. Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterretning. Bilag baggrund for nye køre-hviletidsbestemmelser

7 Harmonisering af administrion af og regler for variabel kørsel Resumé Midttrafiks variable kørsel består af skal-opgaverne handicapkørsel og telebetjening samt kan-opgaverne pientkørsel for Regionen og kommunal kørsel for Århus, Viborg, Skive og Lemvig kommuner. I 2007 administreres kørslerne efter overgangsordninger, som i store træk er en videreførelse af administrionsformerne i 2006 i de afgivende organisioner. Det foreslås, der i 2008 skal ske en harmonisering, hvor både kommuner, region, handicaporganisioner og entreprenører skal høres, inden der træffes beslutning. Sagsfremstilling Handicapkørsel I 2007 administreres handicapkørslen i Midttrafik på 4 måder: 1. For interne rejser i Århus Kommune koordinerer Midttrafik kørslerne via ITsystemet Pass 2. For eksterne rejser for Århus Kommune samt rejser for kunderne i det tidligere Århus Amt og det tidligere VAFT (syd) koordinerer Midttrafik kørslerne via ITsystemet Planet. 3. For det tidligere Ringkøbing Amt koordinerer Regionens Sundhedsområde i Holstebro kørslerne via IT-systemet Mobysoft efter aftale. 4. For Horsens og Hedensted kommune udføres kørslen som kupon-kørsel, hvor kunderne fra Midttrafik får tilsendt kørselskuponer, som entreprenørerne efterfølgende indsender til afregning hos Midttrafik. De første måneder hos Midttrafik er for Planetkørslens vedkommende præget af opstartsvanskeligheder med hensyn til telefoner og IT-systemer samt fastholdelse af medarbejdere. Der er ans foreløbigt 2 nye medarbejdere, som er under oplæring. Alt i alt har dette medført større ventetider på telefonerne end ønsket. Samtidigt er der gennemført fælles udbud af kørslen i det tidligere Århus Amt og VAFT(syd), med virkning fra 1. marts 2007, hvor der er sket inddragelse af nye vognmænd. I alt ca. 90 entreprenører med op til 500 vogne til rådighed udfører variabel kørsel i det tidligere Århus Amt og VAFT (syd). I forening har ovenstående medført flere forsinkelser og udeblevne vogne i starten af Bl.a. som følge af de forskellige administrionsmåder er der ikke sket en fuldstændig harmonisering af reglerne for handicapkørslen pr. 1. januar Administrionen har neds en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til harmonisering af reglerne for handicapkørsel. Det drejer sig især om: Takster. På nuværende tidspunkt bruges de tidligere kommuner som takstzoner, men et mere enkelt, og dermed letforståeligt system kunne bygge på kmbaserede takster.

8 6 Rejsegaranti. Der er rejsegaranti i det tidligere Århus Amt, mens der i de øvrige områder er en mere uformel rejsegaranti pr. kulance. Der skal opstilles forslag til en harmoniseret rejsegaranti. Lange rejser. Det skal besluttes, hvor langt kunderne kan køre direkte i mindre vogn, og hvornår der anvendes handicapegnet bus/tog til en del af rejsen. Hertil kommer regler for rejser i besøgsregionen fx i København. Også her bruges de hidtidige kommuner som zoner, og der er ikke sket harmonisering fuldt ud. Forslaget til regelharmonisering vil blive fremlagt for bestyrelsen på næste møde den 25. maj 2007, og vil forudgående blive fremlagt for kommuner, som finansierer handicapkørslen, samt for DSI, der har udpeget en kontaktgruppe. Telebetjening. Der findes pt. telekørsel i 13 af de 19 kommuner samt for Region Midtjylland efter forskellige koncepter. Videncenter Videbæk udarbejder oversigt over ordningerne, herunder kontraktforhold, bestillingsform, takster og serviceniveau, og fremlægger til næste møde i bestyrelsen den 25. maj 2007 forslag til harmoniseringer, således Midttrafik kan tilbyde kommunerne et antal forskellige løsningstyper. IT-plform Anvendelse af et IT-system som koordineringsværktøj betyder, dels Midttrafiks skal kørsler handicapkørsel og telebetjening, og dels kan kørsler kan udbydes, koordineres, driftsovervåges og afregnes sammen. En IT-plform giver yderligere mulighed for inddrage og tilbyde forskellige former for behovsstyret kørsel såvel fladedækkende som de nuværende VAFTtur og PLUStur, som pt. udføres for 7 af kommunerne, samt teleruter, som betjener en strækning. Volumen af kørslerne er i sagens nur af stor betydning for koordineringsgevinsten, udbudsresulter mv. Jo mere volumen, jo større koordineringspotentiale. På nuværende tidspunkt anvendes der som tidligere nævnt i Midttrafik 3 IT-systemer til optimering af de individuelle, behovsstyrede kørsler. Administrionen forventer snarest et udspil fra Region Midtjylland, Sundhedsområdet, som er indtrådt i Planet-samarbejdet i Bektra, sammen med Midttrafik, NT og Movia. Administrionen er endvidere i dialog med Århus Kommune om muligheder for samarbejde om kørselskoordinering. På nuværende tidspunkt koordinerer og afregner Midttrafik skåne- og jobtilskuds-kørsel samt fysioterapi-kørsel for Århus Kommune med handicapkørsel for Århus Kommunes handicapkunders rejser internt i Århus Kommune i IT-systemet Pass. Evt. yderligere kørselsopgaver for Århus Kommune vil enten kunne inddrages i Pass eller i Planet afhængigt af kørselstype mv. Al erfaring viser, små sikre skridt er den bedste mulighed for indføre koordineret kørsel. Afhængigt af ovenstående udarbejdes forslag til anvendelse af IT-systemer i Den umiddelbare forventning er, 2 af de nuværende IT-systemer bør videreføres i 2008, og de evt. nye kørselsopgaver inddrages heri. Handicapkørslen og evt. telebetjening i Horsens og Hedensted kommuner foreslås inddraget i koordineringen i Planet efter forudgående dialog med de involverede kommuner. Forslag om koordinering af handicapkørsel mv. for det tidligere Ringkøbing Amt vil afhænge af Region Midtjyllands udspil.

9 7 Økonomi Økonomisk overslag vil blive udarbejdet med alterniver for turantal og kørselstyper til næste bestyrelsesmøde d. 25. maj 2007, således forslaget kan indgå i det budgetforslag, der skal fremlægges for bestyrelsen på det efterfølgende møde i juni. Direktøren indstiller, forslagene sideløbende fremlægges for kommuner, region, DSI og kontaktgruppe for entreprenørerne. der til bestyrelsesmødet 25. maj 2007 fremlægges forslag til: Regelharmonisering for handicapkørslen Harmonisering af telebetjening Hvilke kørsler, der foreslås koordineret i hvilket IT-system Økonomisk overslag for handicapkørsel i 2008

10 Udbud af buskørsel i Silkeborg Kommune Resumé Den nuværende kontrakt om buskørslen i Silkeborg udløber den 1. december 2007.Der skal tages stilling til vilkårene i udbudet. Sagsfremstilling Den nuværende kontrakt med Arriva om buskørsel i Silkeborg blev i begyndelsen af 2007 forlænget frem til den 1. december Udbudsmeriale for perioden efter den 1. december 2007 er under udarbejdelse. Silkeborg kommune har været inddraget i arbejdet og har tilsluttet sig hovedtrækkene i udbudet. Fra udbudsmerialet skal følgende fremhæves: Udbudets omfang Kontrakten omfter kørsel i Silkeborg by med 18 busser samt kørsel med 7 busser i oplandet i den tidligere Silkeborg Kommune. Det årlige timetal udgør ca køreplantimer. Kørselsomfanget er - efter ønske fra Silkeborg Kommune - reduceret med ca køreplantimer pr. år i forhold til nuværende køreplan. Den årlige betaling til busselskabet andrager nu ca. 35. mio. kr. Kontraktform Udbud gennemføres med udgangspunkt i A-kontrakten udarbejdet af den tidligere Amtsrådsforening. Pakkeopdeling Kørslen udbydes således: Pakke 1 med 18 busser der alene kører i selve byen. Pakke 2 med 7 busser der kører både i byen og i oplandet. Herudover er der mulighed for, give kombinionstilbud på begge pakker. Kontraktlængde 6½ år fra december 2007 til sommerkøreplanskiftet i 2014 og med mulighed for forlængelse. Det er en normal kontraktlængde. Midttrafik kan ensidigt forlænge kontrakten med 1 år. Efter aftale mellem parterne kan kontrakten forlænges med yderligere 1 år. Krav til busalder. I den nuværende kontrakt er bybussernes maksimalt tilladte alder 12 år. Dette krav skærpes til 10 år for busserne i pakke 1, og det er i pakke 1 et krav, der ved busudskiftning indsættes fabriksnye busser. For reservebusserne i pakke 1 skærpes

11 9 alderskravene tilsvarende fra 14 til 12 år. Baggrunden for skærpelsen er, bybusserne i Silkeborg kører meget pr. bus og derfor også slides meget. For busserne i pakke 2 er den maksimalt tilladte alder uændret 12 år. Busovertagelse. Det er et vilkår i den nuværende kontrakt, de nuværende busser skal overtages af vindende vognmand. Samme bestemmelse anføres i det nye udbud. Bussernes farve. Busserne er nu gule med hvid front og en hvid trekant forrest på siderne. I udbudsmerialet anføres, overtagne busser kan køre videre med nuværende farve. Hvis det senere besluttes, fremskynde ændringen til gult på hele bussen, kan Midttrafik kræve det mod betaling af omkostningerne hertil. Ved busudskiftning skal den indste bus været malet i Midttrafiks bybusgule farve. Dette gælder både for busserne i pakke 1 og pakke 2. Emissioner Det forventes, lovgivningen fra den 1. oktober 2009 kræver, nye busser opfylder Euro V kravene. Der er allerede nu nye busser på markedet som kan opfylde disse krav. I pakke 1, hvor der kræves fabriksnye busser ved busudskiftning, kræves EURO V derfor overholdt fra kontraktstart. I pakke 2 kræves Euro IV kravene opfyldt for indskiftede busser. Incitamenter Der indgår ikke særlige incitamentsbestemmelser i dette udbud. I Silkeborg har der tidligere været en incitamentskontrakt, således vognmanden fik 15% af den i Silkeborg Kommune bogførte billetindtægt. Denne kontrakt blev ændret til en ikke-incitamentskontrakt fra 1. januar 2007, idet indtægterne i Silkeborg Kommune nu også omfter indtægter fra buskørsel i de øvrige sammenlagte kommuner. Ved indførelse af incitament skal der være stor sikkerhed om beregningsgrundlaget og med historiske da således, vognmanden ved tilbudsgivningen ved, hvad han kan lægge til grund. Ellers er der risiko for, vognmanden vil tillægge en risikopræmie og dermed fordyre tilbudet. Det er i øvrigt vurderingen, den tidligere incitamentsordning i Silkeborg ikke helt har haft de ønskede effekter. Administrionen vil forts undersøge muligheden for særlige incitamentsbestemmelser ved fremtidige udbud. Tildelingskriterier Midttrafik vil vælge den økonomisk mest fordelagtige kombinion af tilbud på de to pakker og på kombinionspakken. I dette valg vil der blive lagt vægt på Pris Kvalitet af drift Kvalitet af busmeriel

12 10 De præcise tildelingskriterier er under udarbejdelse. Her anføres eksempler på forhold, som kan indgå: Ved kvalitet af drift lægges vægt på: Vognmandens tidligere leverede kvalitet Vognmandens arbejdsmiljø Vognmandens vedligeholdelse af busserne Vognmandens uddannelse af buschauffører Vognmandens miljøhensyn (bortset fra busemissioner) Ved kvalitet af busmeriel lægges vægt på: Alder af buspark Antal siddepladser, indretning, design og komfort Bussernes emissioner Reservekapacitet Den præcise vægtning af de forskellige kriterier vil blive fastlagt i forbindelse med færdiggørelse af udbudsmerialet. Der vil blive lagt størst vægt på pris. De nævnte tildelingskriterier er kendte i branchen og har bl.a. været anvendt ved de seneste udbud i NT. Det bemærkes, der i det tidligere Århus Amts 4. udbud, som Midttrafiks bestyrelse tog stilling til i januar 2007, alene blev lagt vægt på pris, hvis kontraktkravene i øvrigt var overholdt. Tidsplan: Udbudsmeriale offentliggøres ultimo april 2007 Tilbudsfrist den 21. juni 2007 Midttrafiks bestyrelse orienteres om valg af vognmand på bestyrelsesmødet den 17. august 2007 Kørselsstart søndag den 2. december 2007 Fra tildeling af kørsel har vognmanden et omftende arbejde med forberedelse af kørslen. Der skal etableres faciliteter for personale og busser samt værksted, personale skal overdrages/ ansættes, busser skal overdrages/købes m.m.m. Der afholdes ikke bestyrelsesmøde i juli Derfor foreslås det, formandsskabet bemyndiges til træffe beslutning om valg af tilbudsgiver straks efter, de modtagne tilbud er evalueret i henhold til tildelingskriterierne.

13 11 Direktøren indstiller, kørslen udbydes som anført i dagsordenen formandskabet bemyndiges til træffe beslutning om tildeling af kørsel

14 Udmøntning af etableringspuljen Resumé Midttrafiks budget for 2007 indeholder en etableringspulje på 10 mio. kr. til dækning af særlige omkostninger i forbindelse med etableringen af Midttrafik. Det foreslås nu, hele puljen på 10 mio. kr. udmøntes til dette formål. Sagsfremstilling På mødet 26. august 2006 i den foreløbige bestyrelse blev der truffet beslutning om reducere Midttrafiks administrionsbudget for 2007 med 10% svarende til ca. 10 mio. kr., som dog blev tilbageført som en etableringspulje. Puljen skulle dække særlige omkostninger forbundet med etablering af Midttrafik, herunder fx anskaffelse og implementering af IT-systemer, ekstra tællinger i forbindelse med indtægtsfordelingsmodel, konsulenthjælp og særlig informions- og markedsføringsindss i opstartsperioden. På mødet blev der desuden truffet beslutning om, Midttrafiks administrion i løbet af 1. kvartal 2007 skulle fremsætte forslag til udmøntning af etableringspuljen. På bestyrelsesmødet 26. januar 2007 blev der truffet beslutning om udmønte 4 mio. kr. af de 10 mio. til udgifter til særligt konsolidering af IT-systemer, der skal understøtte Midttrafiks opgavevaretagese. Administrionen kan ikke på nuværende tidspunkt give en præcis vurdering af, til hvilket formål resten af etableringspulje evt. skal anvendes. Det vurderes, omkostninger releret til etableringsformål i 2007 vil beløbe sig til ca. 10 mio. kr. Herved forstås omkostninger, som skyldes etableringen af den nye organision, og som ikke vil komme igen i efterfølgende år. Udgifter til harmonisering og nødvendig fornyelse af de oprindelige organisioners IT-systemer, vil komme til lægge beslag på en stor del af den samlede etableringspulje. Andre etableringsudgifter vil være ekstraordinære udgifter til indtægtsdeling og passagertællinger, udgifter til informion og udgifter til harmonisering af takst- og billetsystemerne. På bestyrelsesmødet 22. juni 2007 vil der blive fremlagt forslag til budget for I den forbindelse vil der igen skulle tages stilling til etableringspuljen, idet det i beslutningen i den foreløbige bestyrelse 26. august 2006 indgår, der i forbindelse med budgetlægningen for 2008 skal tages stilling til hvordan etableringspuljen udfases.

15 13 Direktøren indstiller, administrionen bemyndiges til anvende etableringspuljen på 10 mio. kr. i løbet af der efter 2007 fremlægges regnskab for etableringspuljens anvendelse der i forbindelse med budgetforslag for 2008 fremlægges forslag til udfasning af etableringspuljen.

16 Økonomirapportering Resumé På baggrund af den foreløbige bestyrelses møde den 26. oktober 2006 er der udarbejdet vedlagte forslag til en skabelon for den fremtidige, periodiske økonomiafrapportering for Midttrafik. I sagsfremstillingen er der desuden nogle forslag til det fremtidige indhold af afrapporteringen, som bestyrelsen anmodes om forholde sig til. Sagsfremstilling./. Som led i bestyrelsens varetagelse af den overordnede opfølgning på økonomi og aktivitet i Midttrafik, er der vedlagt et forslag til en skabelon for en kvartårlig afrapportering. Det her vedlagte udkast til en afrapporteringsskabelon er således primært tænkt som et forslag til, hvad afrapporteringen fremover skal indeholde af oplysninger, herunder detaljeringsgraden, frem for indholdsmæssig afrapportering pr. 1. kvartal Den foreslåede afrapportering vil for 2007 s vedkommende være koncentreret om økonomisiden med supplerende oplysninger omkring aktiviteten, i det omfang det giver mening og er muligt med en kvartårlig afrapportering på aktivitetssiden. Fra 2008 vil afrapporteringen blive suppleret med en løbende opfølgning på servicemål. Her foreslås mål vedrørende rettidighed, udgåede ture, kundehenvendelser m.v. Skabelonen er opbygget således, der på forsiden anføres hovedtal og nøgletal for økonomien og aktiviteten for Midttrafik under ét. Herefter vises de økonomiske hovedposter fordelt på Midttrafiks primære opgaver, så som bustrafik, togtrafik, handicapkørsel samt administrion og fællesaktiviteter. Disse enkeltområder gennemgås dernæst mere detaljeret og kommenteret. Det er hensigten, afrapporteringen - uden yderligere behov for kommentarer m.v. - kan give bestyrelsen et indtryk af stus for Midttrafiks økonomi og aktivitet. Heri ligger, specielle problemområder eller andre emner af væsentlig betydning for økonomien, vil blive beskrevet i selve afrapporteringen. I den vedlagte skabelon til afrapportering er der primært angivet da for økonomisiden, mens der på overskriftsniveau er angivet forslag til kommende aktivitetstal m.v.

17 15 Det skal desuden foreslås, afrapporteringen foruden den viste standardafrapportering - fremover lejlighedsvis også vil kunne indeholde mindre analyser af udvalgte emner af relevans for aktivitets- og økonomistyringen i Midttrafik. Det kan for eksempel være opfølgning på overenskomstforhandlinger, sammenlignende stistik mellem de enkelte trafikselskaber, særlig fokus på selvfinansieringsgraden på enkeltruter, ny lovgivning omkring f.eks. dieselafgifter, nye leasingregler m.v. Herudover foreslås standardskabelonen suppleret med en kort oversigt over væsentlige begivenheder i Midttrafik siden sidste kvartalsrapport. Det kan f.eks. være resultet af større udbudprojekter m.v. Det er tidligere besluttet, økonomiafrapporteringen skal foretages kvartalsvist. I den forbindelse vil der være en tidsmæssig forskydning på 1½ til 2 måneder. Det skyldes en kombinion af dels bogføringstidspunkterne for (primært) indtægterne, dels de aftalte tidspunkter for bestyrelsesmøderne. For tage højde herfor, skal det foreslås, afrapporteringen for 1. kvartal 2007 forelægges bestyrelsen på dennes møde i maj; afrapportering for 2. kvartal forelægges på bestyrelsesmødet i august og for 3. kvartal på bestyrelsesmødet i november. Afrapporteringen for 4. kvartal vil tidsmæssigt være sammenfaldende med den endelige regnskabsaflæggelse. Direktøren indstiller, bestyrelsen godkender skabelonen for afrapporteringen med de skitserede foreslåede udvidelser afrapporteringen udarbejdes kvartalsvis og drøftes på de foreslåede bestyrelsesmøder. Bilag stus på økonomi og aktivitet pr. 1. kvartal 2007

18 Henvendelse fra Trafikforeningen Djursland Resumé Midttrafik har modtaget en henvendesle fra Trafikforeningen Djursland. Trafikforeningen ønsker et møde med bestyrelsen. Sagsfremstilling./. Midttrafik har modtaget vedlagte henvendelse fra Trafikforeningen Djursland. I henvendelsen henviser Trafikforeningen Djursland til et tidligere fremsendt brev til Midttrafik. Administrionen kan konstere, den ikke har modtaget det tidligere fremsendte brev. Administrionen har derfor kontaktet Trafikforeningen Djursland og bedt om få sendt det omtalte meriale med Trafikforeningens visioner. Administrionen vil behandle henvendelsen og visionerne med henblik på senere fremlæggelse for bestyrelsen. Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterrretning Bilag Trafikforeningen Djursland - henvendelse til bestyrelsen

19 Meddelelse: Udvendig bemaling af busser i kontrakt med Midttrafik. Midttrafiks bestyrelse har truffet beslutning om, bybusserne fremover skal være gule over hele bussen og øvrige busser skal være blå over hele bussen. Det er ikke noget, der skal ske på en gang, men i takt med der sker udskiftning af busser. I nye udbud vil det normale blive, busser, der overtages ved kontraktstart, kan bibeholde den hidtidige farve, og øvrige busser fra kontraktstart skal være malet i Midttrafiks farve. Dette gælder uanset om de øvrige busser er fabriksnye eller brugte. De nuværende kontrakter er meget forskellige, og Midttrafik vil selvsagt respektere de gældende kontraktvilkår. I en del af de nuværende kontrakter er det vognmanden, der bestemmer busfarven. Dette gælder til kontraktens udløb. Midttrafik skal dog henstille, nye busser og busser, der af andre grunde skal males, bliver malet i Midttrafiks farver. Midttrafik forudsætter, det ikke medfører merudgifter. I andre kontrakter er det Midttrafik, der fastlægger busfarven. Her ersttes det nuværende krav til farve af Midttrafiks nye farver. Også her forudsætter Midttrafik, dette ikke medfører merudgifter. I nogle kontrakter er reglen, alle busser skal være malet i samme farve og vognmanden bestemmer hvilken farve. I denne situion accepterer Midttrafik selvsagt, der er i en periode, er busser med den hidtidige farve og busser med Midttrafiks farve. Midttrafik vil hurtigst muligt lave specifikioner med farvekoder og logoplacering m.m. Der kan i enkelte tilfælde være tvivl om en bus skal males gul som bybus eller blå.

20 Eventuelt.

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Opfølgning på bestyrelsesmødet 24. oktober 2008

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Det aflyste møde 12. september

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Fra administrionen deltog direktør Jens

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 1 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Onsdag d. 5. december 2012 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 2 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Dagsorden:

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-9-07 Dato: 25.10.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 31. oktober 2007 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 0-101-2-09 8. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1 2 Billetautomer i bybusserne

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Århus, den 16. marts 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Hvem taler Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Erfaring fra Trafikselskaber i Nord og Midtjylland Ansvar for implementering af ny kørsel Ansvar for PLANET og internetbestilling Medansvarlig for udvikling

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

2.1. Rådgivning om mulige serviceniveauer Movia rådgiver kommunen/regionen om mulige serviceniveauer for de enkelte kørselsordninger.

2.1. Rådgivning om mulige serviceniveauer Movia rådgiver kommunen/regionen om mulige serviceniveauer for de enkelte kørselsordninger. Bestyrelsesmødet den 26. juni 2014. Bilag 09.3 Sagsnummer Uddybning til samarbejdsaftale om Flextrafik 1. Samarbejdsaftalens opgavefordeling Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet..

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet.. Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-2-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 17.12.2014 Indstillingsnotat Prioritering af ansøgninger til Pulje for Yderområder 2015 Beslutningstema Udvalget for Fritid og Fællesskab

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere