LMBU Landsbestyrelse februar 2014 referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat"

Transkript

1 Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne og evt. udskyde nogle til næste møde Forplejning, lokale, nøgle: Lars Blå skrift viser tilføjelser i forhold til dagsordens-teksten. Personer med en opgave er markeret med understregning. Tilstede Inge Noer Larsen, Sarah Engmark, Magnus Haahr Nielsen, Michael Andreas Nissen, Thomas Vestergaard Rasmussen, Lars Larsen Afbud: Henrik Jensen, da der samme weekend er møde i LM s Landsstyrelse Referater Godkende og underskrive LB-referat fra 10. december 2013 Bilag A Beslutning: Referatet godkendes. LB beslutter desuden at fremtidige referater lægges i Lederforums Dropbox, som info til de ansatte og Landsledelsen Derudover lægges det på lmu.dk, i LB s intranet samt sendes til LS + LM s kommunikationsafdeling. Kommende møder og vigtige datoer 1) Forslag til LB s mødeplan for 2015 drøftes. Lars medbringer forslag på mødet Oversigt 10 LB-møder i alt (heraf 5 på Skype) Odense-møderne foregår kl. 17:30-21:00, Skype-møderne foregår kl. 20:00-21:30 Derudover er der LMBU s eget LederKursus incl. LandsGeneralForsamling samt 4 arrangementer sammen med LM s Ledelse Datoer i 2015 (Sidste møde i 2014 er 24. november) 29. januar: Skype-møde februar: LederForum på Hvidekilde, Nordsjælland 16. marts: Skype-møde 14. april: Skype-møde 11. maj: Odense-møde (afslutte Regnskab 2014) 18. juni: Odense-møde (kandidater til LGF) 12. august: Skype-møde 7. september: Skype-møde (forberede LGF) oktober: LederForum sted ikke besluttet 23. november: Odense-møde (Budget 2016) (Første møde i 2016 er 26. januar) Side 1 af 13

2 Derudover er der i 2015 planlagt: marts: LM s Lærerådsmøde marts: LederKonference sammen med LM, IM, ELM og ELN 18. april: Samtale med LM s Landsstyrelse sept.: LMBU-LederKursus incl. Landsgeneralforsamling oktober: LM s Generalforsamling Kommentar: Forhåbentlig kan nogle af Skypemøderne aflyses, når vi nærmer os det ser vi på. Vi vil også se på om vi kan korte Lederforum i februar og oktober ned til 2 dage hvis det findes nødvendigt. Beslutning: LB konstaterer, at mødefrekvensen er høj men forslaget godkendes. 2) Planlagte LederForum a) september 2014: LederKursus og Landsgeneralforsamling, Friskolen i Holstebro b) oktober 2014: Lederforum, Esajasskolen i København c) februar 2015: Lederforum, Nordsjælland d) september 2015: LederKursus og Landsgeneralforsamling (sted endnu ukendt) 3) Planlagte LM-arrangementer a) marts 2015: Inspiration til Mission i. Sammen med IM, ELM og ELN arrangerer LM en konference i Kolding, hvis formål er at inspirere til mission i Danmark. Målgruppen er bl.a. ledere i organisationerne b) april 2016 (Bededagsferien): LM s Landsmøde Kommentar: Lørdag 24. maj holder LS møde, hvor LMBU er inviteret til at deltage. Lars er forhindret i at deltage, da han samme dag deltager på AfdelingsForum i Vestjylland. LB skal på et senere tidspunkt aftale, hvem der deltager på vegne af LMBU. Beslutning: LB tager de ovennævtne datoer til efterretning Opdatering af «Parkeringspladsen» 4) Parkeringspladsen Beskrivelse: På LMBU s intranet ligger et dokument med emner, der skal prioriteres og eventuelt sættes på en kommende dagsorden. Se vejledning nederst i denne dagsorden. Beslutning: Flyttes fra intranet til Dropbox (Lars opretter en selvstændig Dropbox for LB) Orientering 5) LederKursus og Landsgeneralforsamling 2014 Beskrivelse: Lars orienterer om status på planlægningen Bilag B Kommentar: AU for børn har et ønske om workshops, der handler om forkyndelse for børn. Lars giver navneforslag videre til Susanne og Andreas, der planlægger. 6) LMBU-repræsentant i DUF s repræsentantskab Beskrivelse: LMU har hidtil været repræsenteret i den kirkelige gruppering v/hans Christian Hansen, Århus. Han er nu trådt ud og LMBU skal derfor vælge en ny repræsentant. Beslutning: Hvem repræsenterer fremover LMBU i DUF? Beslutning: Michael kontakter HC for at undersøge nærmere hvad opgaven konkret indeholder. Derefter ønsker LB at bede en person fra Landsledelsen om at være LMBU s repræsentant. Side 2 af 13

3 Visioner, retning og langsigtede tanker 7) Forretningsorden LMBU Beskrivelse: Forretningsordenen beskriver de formelle beslutningsprocesser i LMBU s Landsledelse. Formålet er at beskrive den tavse viden og dokumentet kan derfor tjene som introduktion for nye medlemmer i Landsledelsen. Drøftelse: På baggrund af input fra Lederforum drøfter bestyrelsen dokumentets indhold. Bilag C Kommentar: I løbet af weekendens drøftelse med LederForum kom der en del tilføjelser og kommentarer. LB gennemgår dokumentet igen og giver sine kommentarer, som Magnus tilføjer dokumentet. Vedr. statistik på antal klubber og foreninger: Sønderjylland har allerede excel-ark liggende til indhentning af oplysninger. Inge sender arket som bilag til næste LB-møde så AU og Mogens kan benytte det Vedr. fordeling af fokusområder i LB: Ministerkabale skal på som punkt på næste LB-møde Vedr. LMBU s Årshjul: Lars finder et passende LB-møde, som AU-formændene inviteres med til. Beslutning: LB tager den reviderede forretningsorden op på næste LB-møde for endelig godkendelse. 8) LMBU hjemmesider Beskrivelse: Det har tidligere været på tale at oprette en ny hjemmeside (lmbu.dk), der præsenterer LMBU s arbejde samt de 3 arbejdsgrene. Der er flere mulige løsninger: a) lmu.dk og lm-kids.dk fortsætter som hidtil og lmbu.dk henviser dertil med store links på forsiden b) lmbu.dk bliver den egentlige hovedside og arbejdsgrenene bliver undersider til lmbu.dk c) Der bliver udviklet en helt ny side for junior-teen d) Vi fortsætter med det grafiske udtryk og de logoer, som allerede er kendte e) Der bliver udviklet helt ny grafisk identitet for LMBU og de 3 arbejdsgrene Det vil være meget godt, hvis arbejdet med disse ting er færdigt og kan præsenteres på LederKursus i september 2014 Drøftelse: Hvordan ser LB på de forskellige muligheder? Hvad skal næste trin være? Drøftelse: Grundlæggende er det vigtigt for LB at beslutte hvordan LMBU italesættes: - Er LMBU det vigtige brand og med 3 arbejdsgrene, som hører under? Fokus er dermed på fællesskabet i én organisation - Er de 3 arbejdsgrene selvstændige brands som hører under en paraply, der hedder LMBU? Fokus er dermed på de enkelte arbejdsgrene. Det grafiske udtryk og opbygninger af hjemmesidernes indbyrdes forhold signalerer i høj grad vores organisatoriske selvforståelse. LB skeler til opbygningen på dr.dk s hjemmeside, hvor hver del af DR har en underside, der hører under dr.dk men har sin egen grafiske identitet. Det er den retning LB ønsker at arbejde henimod. Tidsplan: Der skal være en grafisk identitet klar for LMBU og junior-teen, når der afholdes LederKursus i september 2014 Beslutning: Lars og Magnus udgør arbejdsudvalget, der arbejder videre og samarbejder med eksterne faglig ekspertise (kommunikation, grafik, teknik). LB vælger at afsætte midler til udvikling af LMBU s grafiske udtryk. Side 3 af 13

4 9) Missionsbevægelserne og deres plads og opgave i det kirkelige landskab Beskrivelse: Lars er inviteret til LTC i april måned for at holde oplæg og deltage i en plenumdrøftelse med dette tema. Brainstorm: Hvilke input og gode vinkler har LB til Lars, når han skal forberede dette? Brainstorm: KFS opfatter sig selv som kirkernes forlængede arm ud på studiestederne - LMBU ønsker at arbejde på at bevæge LMU-delen hen mod mere projektorienteret mission og smågrupper fremfor at være menighedsdannende LMU. - LM er bredt funderet med hensyn til struktur nogle arbejder mod helmenigheder, frimenigheder, andre samarbejder med lokale folkekirke. - Hvad ville kirke-danmark mangle hvis LMU ikke var her? o Det ville savne en stærk teologisk funderet gruppe som har et stærkt ønske om at være bibelfunderet. o LMU ønsker at være bibelbrugere i praksis (jf. Bibelglæde 2014) o Kirke-Danmark ville savne en geografisk dækning, som andre kirker ikke dækker LMU er stærk i Udkants Danmark der er fordele og ulemper ved det - Derfor er vi føde-kæde til uddannelsesstederne en standard-lm sender sit barn i gymnasiet - Provokationsspørgsmål til LTC erne: Hvorfor kan I ikke holde på dem for os. Vi mister de unge kristne til andre kirkesammenhænge? - LMBU har et stærkt fokus på international mission. Punkt 9B) Samspillet mellem LM og LMU Beskrivelse: Lars er inviteret til Sønderjyllands Afdeling for at holde oplæg om samspillet mellem LM og LMU. Udgangspunktet for oplægget bliver de to landsformænds udtalelse fra Brainstorm: Hvilke input og gode vinkler har LB til Lars, når han skal forberede dette? Brainstorm: LM og LMU er ikke forskellige ting. - Sig: Sæt jer ned og tag en kop kaffe vil vi hinanden på tværs af generationerne? - Giv stærk opfordring til at kredsbestyrelsen og LMU skal tale sammen - Sørg for at skabe gode personlige relationer på tværs af generationerne (Initiativet bør komme fra kredsbestyrelsen, fordi de har det overordnede åndelige ansvar) - Sørg for at have en god solid dialog med LMU en - Åndeligt ansvar ligger hos kredsbestyrelsen udfør jeres åndelige ansvar (med kærlighed og ikke med fordomme) - Kredsen kan forpligte sig på at en moden lokal kristen ofte besøger LMU og prædiker/snakker - Hyrdeansvaret ligger ikke hos ungdomskonsulenten det ligger hos kredsen! det efterspørger de unge. - Kendskabet kommer ikke ved halvårlige bestyrelsesmøder men ved møder med tid til snak. 10) Samarbejde med NOREA om Superblink Beskrivelse: Norsk LM har en hjemmeside for børn, som NOREA overvejer at oversætte til dansk. I den forbindelse vil de evt. gerne samarbejde med LMBU. Link: Maria fortsætter kontakten med NOREA på baggrund af Lars kommentarer i bilag D Beslutning: Hvordan ser LB på muligheden for et samarbejde med NOREA omkring dette? Bilag D Kommentar: LB finder ideen spændende, men afventer yderligere svar fra Norea om hvordan de forestiller sig et eventuelt samarbejde kan skrues sammen. Side 4 af 13

5 11) Fokusområder Beskrivelse: Det kunne være en mulighed, at LMBU vælger et eller flere områder, som vi fokuserer på i en kortere eller længere periode. Fokusområderne kunne gælde for enten den samlede målgruppe eller for de forskellige arbejdsgrene Drøftelse: hvordan ser LB på dette forslag? Drøftelse: LB drøfter ideer og visioner for mulige fokusområder og hvordan det eventuelt kunne realiseres. Som eksempel kunne en mulig fremgangsmåde være, at LB fra centralt hold siger De næste to år har LMBU fokus på at Gud udruster og derefter lader det være op til de 3 forskellige arbejdsgrene, hvordan det konkret skal udmøntes. Beslutning: LB vælger at drøfte ideen igen på næste LB-møde og beder Michael om at give input til, hvordan det f.eks. konkret kan arrangeres. LB beslutter på den baggrund, at fremlægge ideen for Landsledelsen på næste LederForum. Punkt 11B) Visioner og målsætninger for LMBU Beskrivelse: MUS-samtalerne med de ansatte har vist, at de ønsker nogle pejlemærker fra Landsbestyrelsen om, hvad der er det vigtigste formål og de vigtigste opgaver for LMBU. Det er et stort emne og en overvejelse, som skal foregå løbende. Netop derfor er det vigtigt, at tage hul på. Der er mange gode ting at bruge sin energi og sine kræfter på både blandt de frivillige ude i landet og blandt de ansatte. Alligevel skal noget måske prioriteres højere end andet. Drøftelse: Hvad er det vigtigste LMBU kan og/eller skal? Hvilke typer opgaver og arrangementer er vigtigst at prioritere? Skal LMBU kunne alt eller er der noget, som vi især vil være gode til? Drøftelse: LB er klar over nødvendigheden af at give pejlemærker for LMBU s målsætninger. Samtidig er det et stort punkt, som ikke kan færdigbehandles på ét møde. - For at kunne arbejde videre beder LB om en tilbagemelding (løs oversigt) fra konsulenterne om, hvordan den nuværende fordeling af arbejdsopgaver ser ud. - Det vil give LB et overblik over LMBU s vareudbud som LB derefter kan prioritere blandt. Der findes mange vigtige opgaver i LMBU og LB vil gerne give konsulenterne en vejledning i, hvordan de kan prioritere/vægtlægge deres opgaver. Lars sammenskriver en oversigt ud fra MUS-samtalerne og beder evt. om uddybende kommentarer fra konsulenterne om tidsforbrug af deres forskellige opgaver. Kommentar: LB nævner, at det grundlæggende formål med konsulenter er, at løse de opgaver, som ellers ikke kan blive løst af frivillige. Beslutning: LB vil arbejde videre med emnet på de næste LB-møder. Thomas får tildelt personalet som sit fokusområde og samarbejder med Lars om vejledning. Aktuelle sager i LMBU Fælles sager 12) Godkende vedtægter i nyoprettet lokalforening Beskrivelse: LM s Juniorklub i Esbjerg har allerede vedtægter, som er godkendt af kommunen. Med nogle få tilføjelser kan vedtægterne også opfylde DUF s krav til en lokalforening i LMBU. Beslutning: Kan LB godkende vedtægterne og optage juniorklubben som en lokalforening i LMBU? Bilag E & F Kommentar: LB noterer, at klubben ikke har indføjet antikupreglen i deres vedtægter. På længere sigt skal LB overveje, om skabelonen for lokalvedtægter skal justeres på dette og andre punkter. Beslutning: LB godkender vedtægterne og optager dermed LM s Juniorklub i Esbjerg som lokalforening i LMBU. Side 5 af 13

6 Punkt 12B) Godkende vedtægter i nyoprettet lokalforening Beskrivelse: J-Club i Hvidovre har oprettet en lokalforening og indsendt deres vedtægter til LMBU s Landsbestyrelse Beslutning: Kan bestyrelsen godkende vedtægterne og dermed optage J-Club i Hvidovre som en lokalforening i LMBU? Bilag O & P Beslutning: LB godkender vedtægterne og optager dermed J-Club i Hvidovre som lokalforening i LMBU. 13) Godkende ændrede vedtægter i eksisterende lokalforening Beskrivelse: Hillerød Teenklub blev i 2012 optaget som lokalforening i LMBU. Det har dog i praksis vist sig svært at inddrage teenagerne i bestyrelsesarbejdet. Eftersom bestyrelser ikke er et krav fra DUF og fordi det i praksis fungerer bedre, har teenklubben valgt at fjerne valget til en bestyrelse fra deres vedtægter. Derimod skriver foreningen nu sådan i deres paragraf 5: Generalforsamlingen vælger maksimum tre personer, som har stemmeret ved LMBU s landsgeneralforsamling. Der kan vælges 2 suppleanter. Og: De frivillige medarbejdere i klubben vælger af deres midte to personer med fuld stemmeret. Dermed kan teenklubben sende stemmeberettigede repræsentanter til LMBU s LGF, selvom foreningen ikke har en bestyrelse. Derudover har foreningen ændret paragraf 7, så den svarer til LMBU s standard Beslutning: Kan LB godkende de ændrede vedtægter? Bilag G Kommentar: LB er meget positiv over for ideen om at oprette lokalforeninger uden bestyrelser, da det faktisk ikke er et krav fra DUF og fordi klubberne dermed kan drives af den ledergruppe, som hidtil har stået for klubben. - LB vil gerne sprede informationen om denne form for vedtægter, da netop dette punkt i oprettelsen for nogle er et springende punkt. - Derfor beder LB Maria om at lægge info om denne mulighed på hjemmesiden LB ønsker dog at fastholde bestyrelser i ungdomsforeninger. Beslutning: LB godkender de ændrede vedtægter i Hillerød Teenklub. LM Kids 14) Nådada - sidetal Beskrivelse: Bladets redaktion indstiller til LB at ændre sidetallet fra de nuværende 18 sider til 20 sider med virkning fra Ændringen skyldes, at der bliver fjernet en flap på bladets bagerste side, og dermed bliver prisen for trykning billigere. Der skal dog påregnes ekstra arbejde for redaktion, redaktør og grafiker, hvis der herefter skal produceres 14 sider mere om året. Timeprisen for ekstra layout vil være mindre end besparelsen på trykning. Nuværende pris for trykning af 18 sider med flap: kr ,- ex. moms Ny pris for trykning af 20 sider uden flap: kr ,- ex. moms (Evt. pris for 16 sider uden flap: kr ,- ex. moms) Beslutning: Vil LB følge redaktionens indstilling om at ændre Nådada s sidetal til 20? Beslutning: LB bakker op om redaktionens indstilling og godkender dermed ændringen i sidetal Side 6 af 13

7 15) Nådada visioner og målsætning Beskrivelse: Nådada er sandsynligvis det blad i LM, der når ud til flest mennesker fra ikke-kirkelige hjem. Derfor beder bladets redaktion Landsledelsen om at give nogle pejlemærker for visionerne og målsætningen med bladet. AU-Kids er også blevet bedt om at formulere en indstilling til LB. Drøftelse: a) Hvad vil LM Kids/LMBU med bladet og hvad er grundlæggende formålet med det? b) Hvilken fordeling af forkyndende og ikke-forkyndende artikler ønsker landsledelsen? c) Hvordan skal vægten være mellem bibelsk stof og underholdende stof? d) Hvor bred skal målgruppen være? (Den nuværende målgruppe børn og juniorer) Drøftelse: LB drøfter, hvad der mon får børnene til overhovedet at tage bladet i hånden Er det andagter og artikler med forkyndelsesmæssigt indhold, er det appetitvækkere såsom flot layout, vitser og tegneserier eller er det en kombination (Er appetitvækkerne mon en forudsætning for at artiklerne bliver læst?) Arbejdsudvalget har på deres møde udarbejdet en indstilling til LB vedrørende Nådada: Det er indstillingen at Nå-da-da som blad har overlevet sin tid. Bladformen bør fades ud til fordel for øget fokus på øget materiale i form af en app eller som en hjemmeside i en børne-portal/lmbuportal. Gerne suppleret med, at man i klubberne løbende (f.eks. en gang i kvartalet) får udsendt en flyer om hvad der er af nyt på siden, så børnene mindes om sidens eksistens. Det nye elektroniske medie kræver fortsat en redaktion og et stort stykke arbejde i udgivelserne, der så bliver mere kontinuerlig og uden faste deadlines som ved et bladmedie. Det er vores vurdering, at der sagtens kan tage udgangspunkt i den nuværende redaktion, som vi finder i de store træk gør et rigtig flot stykke arbejde. Redaktionen skal så nok tilknyttes en hjemmesidekyndig, som f.eks. Kristian Johannesen. Vær dog opmærksom på, om der er noget udvikling i f.t. superblink.no, som tidligere har været på tale. Vær også opmærksom på at Nå-da-da har fungeret missionalt det vil være godt om der kunne træde noget andet fysisk materiale i stedet, som f.eks. CD en eller lign., som man kan bruge til julegave (og som klubberne/kredskassen så i stedet kan bruge de 150 kr. på, som bladet koster). Kommentar: LB bakker op om AU s indstilling. Spørgsmålet er vigtigt med mange faccetter og derfor fortjener det flere og grundige overvejelser. Derfor pointerer LB at drøftelserne kun lige er begyndt og at overvejelserne om Nådada skal fortsætte på et senere tidspunkt. Beslutning: Emnet skal tages op på næste LB-møde ved Lederforum LB vurderer, at tekstindholdet især er rettet mod juniorer hvorimod grafikken retter sig mod børn. LB ønsker, at bladet skal rette sig mod børn. LB opfordrer derfor redaktionen til at tekstindhold og forskellige slags appetitvækkere skal tilpasses hinanden. Derfor skal redaktionen give sin vurdering til LB af, hvilket segment bladet retter sig mod samt give LB en indstilling til, hvilken målgruppe og form bladet skal have. 16) Referat fra børneudvalget Drøftelse: Har Landsbestyrelsen spørgsmål eller kommentarer til referatet? Referatet fra dagens møde foreligger ikke endnu derfor udskydes punktet til næste LB-møde. LM Teen 17) Ungleder-træning i samarbejde med IMU Beskrivelse: Maria Legarth foreslår at indlede et samarbejde med IMU på Sjælland, som allerede udbyder et kursus med ungledertræning. Målgruppen er unge under 20 år, som måske kunne tænke sig at være leder i børne- eller juniorarbejde. Formålet er at udruste og uddanne nuværende og kommende unge ledere til ansvarsbevidst tjeneste. Beslutning: Vil LB opfordre Maria til at arbejde videre med ideen og indlede et samarbejde? Bilag H Side 7 af 13

8 Kommentar: LB er grundlæggende positivt indstillet overfor samarbejde med vores «naboorganisationer», når der er arrangementer, hvor vi kan drage fordel af hinandens styrker og ressourcer. LB er meget positive overfor konceptet med ungleder træning. Hvis DFS har lignende tilbud i andre dele af landet, hvor vi evt. også kan tilbyde kurser er LB også positivt indstillet overfor det. Foreløbig indleder vi dette samarbejde og måske kan det brede sig senere. Beslutning: LB opfordrer Maria til at gå videre med samarbejdet omkring ungleder-træning på Sjælland. Samtidig ønsker LB, at Maria også får koblet Kids-klubber på som praktisksteder og mentorer for de unge. 18) Referat fra junior-teen udvalget Drøftelse: Har Landsbestyrelsen spørgsmål eller kommentarer til referatet? Referatet fra dagens møde foreligger ikke endnu derfor udskydes punktet til næste møde. LMU 19) Rapport fra Gospel Coalition F2013 Beskrivelse: Ruben Lorentsen deltog i foråret 2013 på Gospel Coalition Conference betalt af LMU. I rapporten opfordrer han til også at sende LMU ere afsted til næste GCC i Arbejdsudvalget for unge er blevet bedt om at formulere en indstilling til Landsbestyrelsen om hvorvidt LMU ønsker at sende LMU ere igen. Beslutning: Når indstillingen foreligger træffer LB en beslutning Bilag I Kommentar: AU for unge er repræsenteret i LB via Magnus. Han giver en mundtlig redegørelse for dagens drøftelse i AU. Beslutning: LB tager AU s overvejelser til efterretning og ser derfor gerne flere ansøgninger fra LMU ere om deltagelse på næste GCC. 20) Referat fra ungdomsudvalget Drøftelse: Har Landsbestyrelsen spørgsmål eller kommentarer til referatet? Referatet fra dagens møde foreligger ikke endnu derfor udskydes punktet til næste møde. Økonomi 21) Ansøgning om økonomisk støtte til Youth Camp Beskrivelse: I 2013 afholdt LM Kids København første gang Youth Camp, der er en lejr for teenagere fra 7. klasse til 18 år. En del deltagere havde ikke LM-baggrund, og nogle havde også stort behov for samtaler med lederne, der både drejede sig om åndelig, sociale og psykiske forhold. Derfor har lederne et ønske om at invitere Dan Månsson med på næste lejr, som både taler og sjælesørger. Det betyder, at lejren dermed får en stor udgift til aflønning, da han arbejder som selvstændig konsulent og derfor har lejrlederne sendt en ansøgning til økonomisk dækning. Lars har meddelt ansøgerne, at LMBU gerne vil dække lejrens udgift i 2014 til aflønning af Dan Månsson, som beskrevet i ansøgningen. Beslutning: Kan LB bekræfte, at bestyrelsen er enig i Lars beslutning vedrørende Youth Camp? Bilag J Beslutning: LB bekræfter Lars beslutning vedr. ansøgningen fra Youth Camp Side 8 af 13

9 22) Regnskab 2013 Beskrivelse: LMBU s Regnskab 2013 er endnu ikke afsluttet, da der endnu skal bogføres udgifter i forbindelse med årsafslutningen. Nogle af udgifterne vedrører fusionen og at LMU blandt andet har afholdt udgifter, som indtil fusionens vedtagelse hørte under LM Kids/LM. Beslutning: Kan LB bekræfte aftalen om overførsler mellem LM og LMBU? Bilag K Beslutning: LB bekræfter aftalen om overførsler mellem LM og LMBU, som Johnny Lindgreen og Lars Larsen har indgået. Punkt 22B) Overskud fra LMU s Landsindsamling 2013 Beskrivelse: Blandt andet på grund af ekstraordinær stor indsamling på LMH blev LMU s Landsindsamling rekordhøj i Målet var kr ,-, men der blev indsamlet ca. kr ,- Formålet med indsamlingen er ikke at samle ind til LMU/LMBU, men at støtte LM s missionsarbejde i Etiopien. Derfor er det overskydende beløb fra indsamlingen overført til LM s generelle missionsarbejde i Etiopien. Dermed går de ekstra midler ikke decideret til missionsprojektets formål, men til de øvrige aktiviteter i Etiopien, som LM er involveret i. For at tage højde for lignende situationer ved fremtidige landsindsamlinger er den følgende sætning tilføjet i projektkontrakten for LMU s indsamling til Cambodja i 2014: Hvis LMU s landsindsamling ikke når det fastsatte mål, dækker LM det resterende beløb, så projektet alligevel løber i den tidsperiode og med det tilskud, som kontrakten siger. Hvis LMU s landsindsamling når over det fastsatte mål, overfører LMU det overskydende beløb til LM, som et tilskud til LM s generelle missionsarbejde i Cambodja. En tilsvarende sætning er indføjet i projektkontrakten vedr. LM Kids Landsindsamling. Beslutning: Kan LB bekræfte beslutningen om at overføre de ekstra indsamlede midler til LM s generelle missionsarbejde i Etiopien? Bilag U & V Forklaring: Indbetalingerne til LMU s Landsindsamling er indsat både på LMU s og på LM s konto. På LMU s konto er indsat kr ,- (jf. bilag U konto nr. 1110) På LM s konto er indsat kr ,- Dermed er det samlede resultat for Landsindsamlingen i 2013 imponerende kr ,- I forbindelse med indsamlingen har LMU anvendt midlerne sådan: Kr ,- er anvendt til projektgruppens besøg i Etiopien (jf. bilag U - konto nr. 4103) Kr ,- er anvendt til informationsmaterialer i DK samt kontante overførsler til samarbejdspartnerne i Etiopien (jf. bilag U konto nr. 5201) LMU s egne udgifter til missionsprojektet beløber sig derfor til i alt kr ,- Dermed har LMU et overskud vedr. Landsindsamlingen på kr ,- Eftersom formålet med indsamlingen ikke er at samle ind til LMU/LMBU, men at støtte LM s missionsarbejde i Etiopien, anbefaler Lars derfor at overføre overskuddet til LM. Konkret er anbefalingen derfor at LMBU overfører kr ,- til LM s generelle missionsarbejde i Etiopien. Det medfører desuden at LMU samlede overskud for Regnskab 2013 falder fra i alt kr til i alt kr ,-. Hvilket er meget tæt på det budgetterede overskud (jf. bilag V konto nr. 6799) Beslutning: LB bekræfter overførslen på kr ,- til LM s generelle missionsarbejde i Etiopien. Side 9 af 13

10 Punkt 22C) Foreløbigt resultat for Regnskab 2013 Beskrivelse: På nuværende tidspunkt ser det ud til, at LMBU opnår et pænt overskud for Regnskab (Et mere præcist tal kommer, så snart Mogens har overblik) I 2012 valgte daværende bestyrelse for LMU at tilbagebetale en del af LM s bloktilskud til LMU. Det har LMBU s bestyrelse ikke haft mulighed for vedr. 2013, da det ikke var på dagsorden inden årets udgang. Derudover kan der vise sig uforudsete udgifter i forbindelse med fusionsprocessen, så det kan være fornuftigt at sikre en vis egenkapital. Samtidig er det ikke et formål for LMBU at oparbejde en mindre formue. Beslutning: Ønsker bestyrelsen at tilbagebetale en del af LM s bloktilskud eller at konsolidere egenkapitalen af hensyn til eventuelle uforudsete udgifter? Skal der være en øvre grænse for størrelsen på LMBU s årlige overskud? Kommentar: LM s økonomi er i en anden situation end 2012 og LMBU står overfor flere usikre økonomiske faktorer i forbindelse med fusionen. Beslutning: LB godkender derfor det foreløbige regnskabsresultat og konsoliderer dermed LMBU s egenkapital. LB beder Lars og Mogens udregne hvilken størrelse på egenkapitalen det vil være tilrådeligt at have. 23) DUF s vurdering af LMBU s demokratiske uafhængighed Beskrivelse: Udtalelsen om samarbejde mellem LM og LMBU (fra september 2013) har givet anledning til en række spørgsmål fra DUF vedrørende LMBU s demokratiske og organisatoriske uafhængighed i forhold til LM. Lars har udarbejdet en redegørelse til DUF, som DUF s Tipsudvalg derefter har taget stilling til i deres vurdering af om samarbejdsaftalen har indflydelse på LMBU s ret til tilskud fra DUF. Et par uddrag fra DUF s mail opsummerer konklusionen sådan: a) DUF noterer, at den tætte relation mellem LM og LMBU primært drejer sig om religiøse spørgsmål b) Derfor vurderer DUF, at samarbejdsaftalen ikke er i strid med tilskudsreglerne c) Samtidig vurderer DUF dog, at relationen mellem LM og LMBU nok ikke skal blive meget tættere, før det evt. kan få tilskudsmæssige konsekvenser Konklusion: LMBU er demokratisk og organisatorisk en selvstændig organisation og dermed berettiget til tilskud fra DUF. Det vil sige, at situationen er som vi regnede med men nu har vi også DUF s ord for det. Bilag L & M Kommentar: LB glæder sig over DUF s afgørelse og tager den til efterretning. 24) LMU-tur til Tanzania i samarbejde med Løgumkloster Efterskole Beskrivelse: LME foreslår at indlede et samarbejde med LMBU om en LMU-tur til Tanzania især for efterskolens elever på skolens fokuskristendomslinje. Formålet med turen er først og fremmest at give eleverne syn for og glæde over mission. Fordi eleverne er medlemmer af LMBU foreslår efterskolen, at turen arrangeres og betales af LMBU, som derefter kan få 75% af de internationale udgifter dækket af DUF. Derudover benytter skolen Erik Nielsen som turguide og betaler derfor et konsulenthonorar til LMBU. Beslutning: Ønsker LB at LMBU og LME indleder et samarbejde om turen til Tanzania? Bilag N Drøftelse: LB drøfter ansøgningen fra LME indgående. Der er mange forhold og vinkler ved sagen, som er nødvendige at overveje: - Fordelene for elever og deres syn på mission - Fordelene for LMBU mht. missionsiver Side 10 af 13

11 - Den økonomiske situation for LMBU, så vi bliver holdt skadesfri - Forholdet til DUF og helt korrekt overholdelse af DUF-regler Går LMBU med i projektet, skal overskriften i så fald være en LMU-tur i samarbejde med LME. I tilfælde af LB siger nej til ansøgningen vil LB alligevel opfordre LME til at iværksætte projektet og eventuelt købe Erik fri. LB er umiddelbart ikke positivt indstillet overfor at skulle benytte så meget af en konsulents arbejdstid til turen. Beslutning: Emnet skal behandles på næste LB-møde 17. marts, hvor LB tager endeligt stilling. I mellemtiden skal der indhentes erfaringer fra LTC, MF og Israelsmissionen, som så vidt vi ved, har lignende aftaler med hinanden. Er dette en kendt praksis i DUF? Lars undersøger dette. Punkt 24B) Missionsprojekt Cambodja Beskrivelse: Både LMU og LM Kids samler i 2014 ind til missionsprojekt i Cambodja. Projektkontrakter og budget er vedlagt som bilag. Beslutning: Kan LB godkende projektkontrakterne, indsamlingsformål og budget? Bilag Q & R Bilag S & T Kommentar: LM s Missionsteam ønsker samarbejde med LMBU s projektkoordinatorer med henblik på sammenhæng, strategi og langsigtet planlægning af kommende projekter (jf. kons.mødet) LB beder Louise om inden sommer 14 at udarbejde en projektbeskrivelse for et eventuelt missionsprojekt i Danmark 2015, til efterfølgende vurdering i LB. I udarbejdelsen af projektet kan hun evt. sparre med de øvrige konsulenter. Beslutning: LB godkender Kids missionsprojekt, formål og budget. LB godkender LMU s missionsprojekt, formål og budget. Samtidig bemærker LB, at budgetter fremadrettet gerne må indeholde lidt mere luft mellem indsamlingsmål og konkret budget for at sikre bedre, at budgettet kan overholdes. Personale 25) Barselsvikar for Andreas Ipsen Beskrivelse: Andreas holder orlov i 13 uger fra 1. februar til 1. maj I den periode ligger de fleste af hans opgaver stille, men lmu.dk skal fortsat opdateres. Derfor er Christian Johansen ansat 4 timer om ugen til løbende at holde siden opdateret. Christian er uddannet multimediedesigner. Samtidig aflaster han børnekonsulenterne med en konkret opgave, som består i at flytte tekster fra den gamle lm-kids.dk til den nye side. Dette bliver han aflønnet for på timebasis. Kommentar: LB tager orienteringen til efterretning 26) Per Westh Jensen sygemeldt Beskrivelse: På en skiferie har Per brækket venstre lår. Han blev opereret i Frankrig og siden fløjet til Danmark, hvor han skal gennem en længere genoptræning. På nuværende tidspunkt er det derfor uafklaret, hvor længe han er sygemeldt. Side 11 af 13

12 Kommentar: LB tager orienteringen til efterretning. Derudover minder LB om, at ansatte kan være delvist sygemeldte og delvist raskmeldte. 27) Korttidsansat til Bobletræf Beskrivelse: I sommerperioden er det en stor succes, at sende Boblen og en konsulent til Bobletræf forskellige steder i landet. Det er dog samtidig en fysisk belastende arbejdsopgave, fordi konsulenterne hver dag slæber en hoppeborg, der vejer 150 kg, ud og ind ad bilen. Derfor kunne det være en mulighed at ansætte en volontør i en korttidsstilling i sommerperioden, som hjælper de fastansatte ved Bobletræf. Beslutning: Skal Lars arbejde videre med den mulighed? Kommentar: LB pointerer, at de lokale foreninger, der bestiller besøg af Boblen skal overholde de aftaler, som ligger for besøg af Boblen. Det vil blandt andet sige, at de lokale skal stille arbejdskraft til rådighed, når hoppeborgen skal stilles op og pilles ned. LB ønsker at præcisere forventningerne til de lokale klubber, der bestiller besøg af Boblen: - For at kunne få besøg af Boblen skal der være indhentet polititilladelse inden besøget - På lignende måde skal der udarbejdes en vagtplan for, hvilke lokale personer, der hjælper med opsætning og nedtagning af hoppeborgen - Vagtplanen skal sendes til Rebekka 8 dage inden besøget. - Er der ikke udarbejdet en vagtplan, med navne på konkrete personer, så kan Boblen desværre ikke komme på besøg. - Rebekka sender en skabelon/drejebog til vagtplan, der skal udfyldes og returneres Beslutning: LB mener, at disse præciseringer er en bedre løsning end at betale en korttidsansat for at løse problemstillingen. Eventuelt Kommentar: Ingen punkter under eventuelt Information om intranet Landsbestyrelsen har adgang til LMBU s Intranet, hvor dagsordener og referater bliver lagt. Her ligger blandt andet også de gældende vedtægter m.m. Link: https://dlm.dotserv.com/ Orientering om Parkeringspladsen Det sted på LMBU s Intranet, hvor Landsbestyrelsen lægger de sager, der endnu ikke er blevet behandlet. Ved hvert bestyrelsesmøde bliver parkeringspladsen opdateret med henblik på at sætte de forskellige sager på kommende møder. Fremover ligger Parkeringspladsen på Landsbestyrelsens interne Dropbox. Side 12 af 13

13 Referat godkendt og underskrevet af LMBU s Landsbestyrelse Mandag 12. maj 2014 Side 13 af 13

LMBU Landsbestyrelse 12. maj 2014 Dagsorden

LMBU Landsbestyrelse 12. maj 2014 Dagsorden Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: Sct. Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1, Odense Mandag 12. maj kl. 17:00 20:30 (fremrykket, fordi nøgle skal afleveres) Magnus Lars Lars

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse (via Skype) 26. august 2014 Dagsorden

LMBU Landsbestyrelse (via Skype) 26. august 2014 Dagsorden Sted: Skype-møde Tidspunkt: Tirsdag 26. august kl. 20:30-22:00 Mødeleder: Magnus Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Blå skrift viser ændringer i forhold til

Læs mere

Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013

Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013 Ordstyrer: Magnus Haahr Nielsen. Referent: Lars Larsen. Til stede: Magnus Haahr Nielsen, Thomas Vestergaard Rasmussen, Michael Andreas Nissen, Inge Noer Larsen, Sarah Engmark og Lars Larsen Fraværende:

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat Sted: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: Mandag 8. september kl. 17:00 21:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger

Læs mere

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen Landsbestyrelsesmøde d. 28. April 2013 Sted: Finderup, hos Lines forældre Tidspunkt: I forlængelse af LM-landsmødet Ansvarlig for forplejning: Line Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Line Tilstede: Magnus

Læs mere

Landsbestyrelsesmøde d. 11. juli 2013 Sted: Haderslev Næs Bibelcamping Tidspunkt: 10:30 17:00

Landsbestyrelsesmøde d. 11. juli 2013 Sted: Haderslev Næs Bibelcamping Tidspunkt: 10:30 17:00 Landsbestyrelsesmøde d. 11. juli 2013 Sted: Haderslev Næs Bibelcamping Tidspunkt: 10:30 17:00 Ansvarlig for forplejning: Line Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Line Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Line Højgaard

Læs mere

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Kl. 15:00 på Holstebro Kristne Friskole, Valdemar Poulsens Vej 16, 7500 Holstebro Referat 1) Velkomst Ved Landsformand Magnus Haahr Nielsen Indledning:

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede DL-møde 29.10 2013 DL-møde 29.10 2013... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte... 4 4. Optimering af opgaver... 5 5. Status

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver.

Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver. Vedtægter for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme 1. Navn 1. Foreningens navn er "Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme". Andre anvendte navne og forkortelser: "Luthersk Mission"

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Referat fra DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Hos Bjarne i Gjern Formalia: Til stede: Afbud: Ordstyrer: Referent: Mette, Bjarne, Thomas, Martin og Uffe Anna-Marie Mette Uffe O. Dagsorden Valg

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Blad nr. 120. Sct. Hans Kirke Mødested Ansvarlig. Afbud: Tage R.

Blad nr. 120. Sct. Hans Kirke Mødested Ansvarlig. Afbud: Tage R. Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 07.04.15 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard, Inge Kamp,

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Lørdag den 6. april 2013 1. Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent: Line Valg af referent: Mette Valg af redaktionsudvalg: Sedsel og Mette Valg af stemmetællere:

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 21. marts 2012 kl. 19.00 21.00. hos Torkil på ( Provstevænget 3, 4330 Hvalsø, mobil 25720426)

Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 21. marts 2012 kl. 19.00 21.00. hos Torkil på ( Provstevænget 3, 4330 Hvalsø, mobil 25720426) Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 21. marts 2012 kl. 19.00 21.00. hos Torkil på ( Provstevænget 3, 4330 Hvalsø, mobil 25720426) Deltagere: Lotte, Lærke, Lizzi, Randi, Janne, Flemming,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense.

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Dagsorden: 1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden 2. Generelle sager Status på virksomhedsplanen Hvordan

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 3 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 4 6. Nyt fra international... 4 7. Akutte

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

dagsorden B: Godkendelse af HB Forretningsorden

dagsorden B: Godkendelse af HB Forretningsorden Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Morgenmad Formalia del 1 Tid: 22. november 2014 kl. 09.00-16.00 DUF Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Fra kl. 9 er det muligt at komme og få morgenmad inden mødet formelle

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere