Beredskabsplan, brand og evakuering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan, brand og evakuering"

Transkript

1 Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1

2 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede Helhedsorienterede Beredskabsplan. Kommunens Helhedsorienterede delplan består af en generel beredskabsplan et antal delplaner for de enkelte forvaltninger og delplaner for de enkelte institutioner mf. De forskellige delplaner skal være praktiske og funktionelle værktøjer, derfor er der udarbejdet et antal Operative planer, der på en hurtig og overskuelig måde giver anvisninger på hvordan en specifik situation skal håndteres. Delplanen er opbygget efter Odder kommunes gældende skabelon for en delplan. Bente Markfoged Underskrift af leder Side 2

3 1.0 Indledning 1.1 Formål Delplanens hovedformål er: At afværge eller begrænse de skadelige påvirkninger, der truer beboerne ved ulykker i plejeboligerne på Bronzealdervej eller ulykker i de nærmeste omgivelser. At forberede alle ansatte på deres opgaver, hvis beboere eller bygninger trues af brand, røg, gas eller andre ulykkesforhold. Orientere brand- og politimyndigheder om de forhold i plejeboligerne på Bronzealdervej, der kan forudses at have betydning for myndighedernes indsats i en ulykkes situation. Orientere pårørende til beboerne. At kunne modtage et ekstraordinært antal beboere fra en anden af kommunens institutioner, såfremt der her måtte være indtruffet en hændelse, der påbyder en sådan situation. 1.2 Opgaver Det er personalet på Bronzealdervejs opgave at kunne give pleje, omsorg, sygepleje, mad og træning til beboerne på Bronzealdervej. 1.3 Ansvar Lederen af plejeboligerne på Bronzealdervej: Foretager efter indstilling fra Arbejdsmiljøgruppen rettelser i planen, eventuelt efter høring af de stedlige brandmyndigheder. Sikrer at alle ansatte er bekendt med planen og ved hvilke opgaver, de forventes at varetage 1.4 Gyldighedsområde Delplanen gælder for alle ansatte ved plejeboligerne på Bronzealdervej samt de hertil hørende beboere. 1.5 Ajourføring af planen Institutionslederen for plejeboligerne på Bronzealdervej er ansvarlig for, at delplanen inkl. operative planer og bilag mv. mindst en gang årligt gennemgås og ajourføres Rettelser sendes til Redningsberedskabet, der varetager at ajourføre kommunens samlede Helhedsorienterede Beredskabsplan på kommunens intranet. 1.6 Afprøvning af planen Delplanen inkl. de operative planer og bilag, skal mindst en gang årligt gennemgås med samtlige ansatte, eller ved nyansættelser. Specielt vægt skal der lægges på: Alarmeringsopgaven Evakueringsopgaven Kendskab til forebyggende funktioner fx røgdetektorer, automatiske dørlukkere, sikring af flugtveje. Side 3

4 2.0 Aktivering af Bronzealdervejs ledelse og driften 2.1 Alarmering Alarmering af personalet sker ved hjælp af nøglepersoner Nøglepersoner og telefonkæde side 8 i denne plan. 2.2 Aktiveringsniveauer Lederen eller dennes stedfortræder, er bemyndiget til at: - Rekvirere de nødvendige transportmidler evt fra andre institutioner. - Iværksætte evakuering til andre institutioner, der har forpligtet sig til at modtage evakuerede. 2.3 Afløsning I en ekstraordinær situation kan den normale arbejdstid blive suspenderet, og der kan blive tale om vagtperioder på 12 timer. Afløsning aftales individuelt med ledelsen. Side 4

5 3.0 Håndtering af informationer 3.1 Information til Forvaltningens ledelse Lederen skal snarest mulig give en orientering til Ældrechefen om situationen og den iværksatte indsats herunder. Plejepersonale Antal beboere 3.2 Intern information Lederen af institutionen giver hurtigst muligt en orientering til de ansatte. 3.3 Ekstern information til pårørende Der gives snarest muligt en orientering til pårørende. Navn og telefonnummer forefindes i care og i den enkelte beboers hjemmejournal. Personalets pårørende forefindes på Ambulancekort i den enkelte medarbejders skuffe/dueslag 3.4 Information til beboerne Beboerne skal snarest muligt have en orientering om situationen og hvilke ændringer/ betydning det vil have. Side 5

6 4.0 Koordinering af handlinger og ressourcer 4.1 Personeale normal normering Tilstedeværende/tjenestegørende: Dagtimer, ugens 5 første dage ca. 25 personer Dagtimer, lørdag/søndag..ca. 12 personer Aftentimer, alle dage..ca. 12 personer Nattimer, alle dage.ca. 2 personer 4.2 Kapacitet På Bronzealdervej bor der 60 personer. Der kan være overnattende pårørende. 4.3 Alternative personale ressourcer Der er lavet en aftale i Ældreservice om, at ekstra personale kan tilgå fra Stenslunddcentret Side 6

7 5.0 Operative indsatsplaner Plan nr. 1 - Evakuering if. med brand Planen er opdelt således: 1. Alarmeringsfasen 2. Organisering af indsatsen 3. Ressourcer 4. Informationer 5. Telefonliste 1. Alarmeringsfasen Ved brand i husene aktiveres ABA anlægget, som går direkte til brandvæsenet Der gives en forvarsling ved klokke i husene og besked til alle Dect telefoner. Der er en Dect telefon i hvert hus, som altid bæres af en medarbejder. Alle medarbejdere, der bærer Dect telefon, løber til hus 8, undtagen fra huset, hvor det brænder. Den medarbejder, der først ankommer til hus 8, finder tegninger frem fra skabet ved brandalarmen og bliver for at modtage brandvæsenet. De øvrige hjælper i det brændende hus. Bevar roen Tilkalde nøglepersoner Ved brand udenfor bygningerne kald Organisering af indsatsen Ved brand eller røg i bygningen fjernes personer fra det truede område efter følgende regel: 1. Red kan / kan ikke 2. Red dernæst de der er mest truet af branden eller røgen og ikke kan klare sig selv 3. Dernæst øvrige i bygningen 4. Når alle personer er kommet ud af bygningen, foretages der en kontrol optælling. Når brand- og politimyndighed ankommer gives der en orientering om forhold, der har betydning for redningsarbejdet herunder fx: Hvor det brænder Om alle er kommet ud 3. Ressourcer: Ved evakuering af beboerne skal personale sørge for, at der medbringes livsvigtigt medicin og livsvigtige hjælpemidler Hvis muligt, medbringer personalet beboerens hjemmejournal Oplysninger på beboere og pårørende forefindes i care. Indkvartering sker i nabohusene og fælleshuset på Bronzealdervej. I tilfælde af total evakuering er der indgået aftale med Rudehøj efterskole tlf og Stenslundcentret om akut indkvartering i deres fælleshus. Der er en lommelygte i personalekontoret i hvert hus. Teamkoordinatoren i hvert hus er ansvarlig for at batterierne i lommelygterne tjekkes den første tirsdag hver måned. Pedellen tjekker i hus 8. Oplysninger på personalets pårørende er på Ambulancekortet i medarbejderens skuffe/dueslag 4. Informationsplan Ældrechef informeres om situationen Pårørende informeres se tlf. nr i care eller hjemmejournal Side 7

8 5. Telefonliste Nøglepersoner og telefonkæde Telefonkæden er således, at hvis ikke lederen træffes, ringes videre til den ass. leder osv Navn Kontaktperson Alm. Telefon Mobiltelefon Leder Medarbejder ved Bente Markfoged ulykkesstedet Ass. leder Leder Hanne Kofoed Vice-vært Leder Hans Mortensen Teamkoordinator hus 2 Leder Lone Langberg Teamkoordinator hus 4 Leder Kristina Jensen Teamkoordinator hus 6 Leder Eva Kristensen Teamkoordinator hus 10 Leder Maj Britt Nordstrøm Teamkoordinator hus 12 Leder Dorte Næsborg Teamkoordinator hus 14 Leder Else Eriksen Ældrechef Anne Juul Sørensen Leder I hvert hus forefindes en opdateret telefonliste over husets medarbejdere, som også teamkoordinator har med sig hjem. Telefonliste over alle ansatte forefindes i Beredskabsmappen på lederkontor Bronzealdervej 8 Plan nr. 2 - Evakuering i forbindelse med anden ulykke Planen er opdelt således: 1. Alarmeringsfasen 2. Organisering af indsatsen 3. Ressourcer 4. Informationer 5. Telefonliste 6. Ekstraordinær indkvartering 1. Alarmeringsfasen Kald brandvæsenet: løft telefonrøret og tryk 112 Bevar roen Tilkalde nøglepersoner Side 8

9 2. Organisering af indsatsen 1. Evakuer (Kan / kan ikke) 2. Begræns 3. Underret brandvæsen og politi ved ankomst om: - Ulykkens omfang - Hvor der er personer Ved ulykke i bygningen fjernes personer fra det truede område efter følgende regel: 1. Først de der er mest truet af ulykken, og som ikke kan klare sig selv 2. Dernæst øvrige i bygningen 3. Når alle personer er kommet ud af bygningen, foretages der en kontrol optælling. 3. Ressourcer: Ved evakuering af beboerne skal personale sørge for, at der medbringes livsvigtig medicin og livsvigtige hjælpemidler Hvis muligt, medbringer personalet beboeren hjemmejournal, samt Beredskabsplanen Oplysninger på beboere og pårørende forefindes i care. Indkvartering sker i nabohusene og fælleshuset på Bronzealdervej. I tilfælde af total evakuering er der indgået aftale med Rudehøj efterskole tlf og Stenslundcentret om akut indkvartering i deres fælleshus. Der er en lommelygte i personalekontoret i hvert hus. Oplysninger på personalets pårørende er på Ambulancekortet i medarbejderens skuffe/dueslag 4. Informationer Ældrechef informeres om situationen Pårørende informeres se tlf. nr i care eller hjemmejournal 5.Telefonliste Se telefonlisten siden 8 under pkt 5 i denne plan 6. Ekstraordinær indkvartering Der er indgået aftale med Stenslundcentret om gensidig indkvartering i fælleshuset i den akutte fase. Herfra planlægges indkvartering i henhold til dok. nr Side 9

10 6.0 Bilag 1. Oversigt over beboerne Oversigt over samtlige beboere forefindes i care og i forgangen i hvert hus 2. Oversigt over ansatte Oversigt over samtlige medarbejdere forefindes i den elektroniske vagtplan og i Beredskabsmappe på lederkontoret 3.Kontaktpersoner Telefonkæde under pkt 5 i denne plan 4.Øvrige plejehjem Stenslundcentret, Stenslund 6, 8300 Odder tlf Odder Kommunes Korttidsafsnit tlf Telefonoversigt Telefonliste over samtlige medarbejdere forefindes i Beredskabsmappe på lederkontoret Telefonkæde under pkt 5 i denne plan Telefonliste over medarbejderne forefindes i det enkelte hus, og hos teamkoordinatoren Ledelsen og teamkoordinatorerne har en telefonliste over medarbejdere med hjem 6.Tegning over institutionen Ved ABA anlægget i fælleshuset Bronzealdervej 8 og på Brandstationen forefindes tegninger over alle 7 huse. Side 10

Delplan for Social og Sundhed

Delplan for Social og Sundhed Delplan for Social og Sundhed Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Social og Sundhed... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

Delplan for Administrationen

Delplan for Administrationen Delplan for Administrationen Hedensted Kommune 2013 nen Delplan for Administratio- Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan... 3 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Afdelingernes opgaver...

Læs mere

Delplan for Dagtilbud

Delplan for Dagtilbud Delplan for Dagtilbud Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Dagtilbud... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 EVAKUERINGSPLAN Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Solgården, Solgården 1, Sjørslev,

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune 31. oktober 2013 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Godkendt af Sønderborg Byråd den 18. december 2013 1/34 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune 1. Forord:...3 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...3 2.1. Det kommunale ansvar:...4 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...5 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Evakueringsplan. for Lindegårdsskolen. ved stærk storm eller orkan

Evakueringsplan. for Lindegårdsskolen. ved stærk storm eller orkan Evakueringsplan for Lindegårdsskolen ved stærk storm eller orkan Senest revideret 20. februar 2007/CH 1 Baggrund Denne plan er udarbejdet som følge af risikoen for, at der opstår konstruktionssvigt på

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik...

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... Indhold Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5 Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... 6 Introduktion til nye lærere og vikarer... 7 Modtagelse

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S Halsnæs Varme A/S Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/indledende analyse... 6 Kategorisering af hændelsen... 7 Alarmeringsplan:...

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere