Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården."

Transkript

1 Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og pårørenderåd. Formålet med tilsynet har været at belyse personalet og lederens oplevelse af: Tilsynet for plejepersonalet belyser: Om der er instrukser for ansvar-, kompetence- og opgavefordeling, herunder om instrukserne er kendte og tilgængelige. Om der foretages oplæring af nyt personale, herunder afløsere og vikarer. Hvordan er forholdene for grupper med særlige behov, herunder personer med demens, handicap m.v. Om der er instruktion i magtanvendelse. Hvordan er dialogen mellem henholdsvis beboere og ledelse. Hvordan hjælpen efter 83 og 86 opleves Om der er mulighed for efteruddannelse. Tilsynet for ledelsen belyser: Om der siden sidste tilsynsbesøg er sket væsentlige ændringer i forhold til beboersammensætning og personalesituation m.v. Hvordan der er fuldt op på eventuelle tidligere kritikpunkter i forhold til tidligere besøg. Om der er udarbejdet værdigrundlag. Om der er instrukser for ansvars, kompetence og opgavefordeling, herunder om instrukserne er kendte og tilgængelige, og hvorledes ledelsen sikrer at instrukserne er kendte og følges af plejepersonalet. Om der fortages oplæring af nyt personale, herunder afløsere og vikarer. Hvordan forholdene er for grupper med særlige behov. Hvordan sikres regler omkring magtanvendelse, herunder registrering og indberetning af magtanvendelse. Hvordan dialogen er med henholdsvis plejepersonale og beboere. Hvordan hjælpen efter 83 og 86 opleves. Om der er mulighed for efteruddannelse - både i relation til ledelse og medarbejdere. Hvorvidt personalets kompetencer afspejler beboernes behov. Omfanget af sygefravær. Om der findes procedure for håndtering af fravær, herunder tilkaldelse af vikarer. Dialogmødet mellem beboerne, pårørende og bruger- pårørende råd tog dels udgangspunkt i tilsynsrapporten for det uanmeldte tilsyn og dels udgangspunkt i oplysninger fra deltagerne. Under konklusionen fremkommer tilsynsmyndigheden med en samlet vurdering af dialogmøderne. Side 1 af 8

2 Dato og tidspunkt for anmeldt tilsyn Tilsynet blev udført 11/ Tilsynet i tidsrummet mellem kl Deltagere i tilsynet Tilsynet blev udført af ældrerådsmedlemmer Helfred Bang Andersen og Annelise Duch, Handicaprådsmedlem Jørgen Madsen, Myndighedschef Bjarne Rasmussen og Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen, Nordfyns Kommune. Plejecenter Kærgården Plejecenter, Ved Kæret 1, 5450 Otterup Kærgården består af 80 plejeboliger fordelt på 8 huse, hvoraf 2 enheder for demente. Der er 2 ledere tilknyttet plejecentret. Kærgården udfører pleje/ omsorg i henhold til leve- bo konceptet og sørger bl.a. for al madlavning, daglig husførelse og aktiviteter i husene. Indholdet i tilsynet De anmeldte tilsynsbesøg var planlagt med en varighed af 3 timer pr. tilsyn. Det anmeldte tilsyn blev gennemført på følgende måde: 1. Dialog med medarbejderrepræsentanter for plejeenhederne. Guide til dialogen bilag 6. ca. 45 min. 2. Dialog med lederen/ lederne af plejecentret. Guide til dialogen bilag 6. ca. 45 min. 3. Dialog mellem borgere, pårørende, bruger- og pårørende råd og tilsynet ca. 60 min. 4. Rundvisning Status på det forløbne år I det forløbne år har der været fokus på faglig dokumentation som anbefalet af både embedslæge og kommunalt tilsyn i Fortsat harmonisering af serviceniveau på plejecentrene i Nordfyns kommune. Kærgården har arbejdet med overholdelse af de økonomiske rammer, som er tildelt. 1. Medarbejder dialog vedr. den direkte brugerrelaterede hjælp Oplever I, at borgerens ønsker og behov bliver tilgodeset i den tilbudte hjælp hele døgnet Medarbejderne siger, at de føler, de dækker beboernes ønsker og behov. De meget glade for at arbejde med leve bo miljø tanken. De tager i deres arbejde hensyn til den enkelte beboers ønsker og behov. Hvor ofte og hvordan gennemgås en plejeplanerne. Plejeplaner redigeres løbende, når beboernes funktionsniveau mindskes. Der arbejdes på en skabelon til plejeplaner. Side 2 af 8

3 Hvor meget og hvordan involveres borgere i en snak omkring aktiviteter til den enkelte og til grupper Beboerne er med i at bestemme de daglige gøremål, og hvordan den daglige pleje skal foregå. Personalet oplyser, at de hele tiden søger at inddrage beboerne i det, der laves. Hvordan vil I beskrive det tværfaglige samarbejde De oplever godt samarbejde internt på Kærgården. Der er en god stemning blandt medarbejderne. Kærgården har indført bruttonormering, og er begyndt at arbejde på tværs af husene. Vikartimerne indgår som en fast del af normeringen. Det giver ifølge medarbejderne en god stemning og fleksibilitet i hverdagen. 1. Medarbejder dialog vedr. rammerne for hverdagen Hvordan inddrager I borgeren i at få udført dagligdagens praktiske og personlige gøremål Personalet siger, at de inddrager beboerne i det omfang, beboerne kan. Personalet lægger meget vægt, at beboerne får nogle valg og er med til at tage stilling til deres hverdag og de daglige og personlige gøremål. Hvad synes I om maden Personalet siger, at maden er rigtig god. De laver den jo selv. Er måltiderne tilrettelagt på de rigtige tidspunkter på dagen Personalet siger, at de tilrettelægger måltiderne individuelt. Har borgerne indflydelse på menuen Ja, personalet oplever, at beboerne er meget glad for denne indflydelse. Hvordan føler I jer uddannet til at klare pleje/ omsorgen af beboerne Personalet føler sig godt uddannet til at klare plejen og omsorgen omkring beboerne. Er der områder, hvor I føler, I mangler viden Personalet føler, de mangler viden omkring konflikthåndtering. De siger, at de modtager supervision og at denne er vigtig. Vil gerne vide noget mere om dokumentation, så det ikke bruger flere personaleressourcer end højst nødvendigt. Hvordan er jeres muligheder for faglig udvikling Personalet oplyser, at de har gode mulighed for at søge efteruddannelse. De vil gerne have temadage og foredrag i aktuelle emner i forhold til deres arbejdsopgaver. De har glade for deltagelse i MAKS projektet med fokus på deres arbejdsmiljø. Personalet oplyser, at de får flere og flere opgaver uddelegeret fra deres ledere. Det finder medarbejderne udfordrende og svært, men giver ekstra arbejdsglæde. Side 3 af 8

4 1. Medarbejder dialog vedr. overordnede rammer. Hvad synes I om plejecentret Personalet er glad for plejecentret. Hvad synes I om rammerne Personalet er glad for rammerne. Kan I lide jeres arbejde Personalet er meget glad for deres arbejde. De føler, de kan udvikle sig og har mulighed for at tage ansvar i deres arbejde. De oplever at have gode kollegaer. Antallet af arbejdsskader er faldende. Der er mange deltidsstillinger på Kærgården. Medarbejderne vil gerne at fuldtidsstillinger prioriteres. Personalet oplever ikke personaleflugt fra Kærgården, som der har været tidligere. Det har ændring af vagtplaner været en medvirkende årsag til. Personalet siger, at der er en del ufaglærte på Kærgården. Disse medarbejder er dygtige, men de håber, at der i forbindelse med besparelsesrunde med nedskæring af 3,6 stillinger, at der tages hensyn til, om medarbejderen er uddannet eller ej. Hvordan er jeres leder synlig Personalet oplever, at lederne er synlige. Personalet oplever, at mere bliver uddelegeret til dem, hvilket er en udfordring. Hvordan tror I de pårørende oplever at komme på centret De tror, de pårørende er føler sige velkommen på Kærgården. Benytter I frivillige og hvordan Ja, der benyttes frivillige som gå med venner og Kærgårdens venner. Desuden benyttes besøgsvenner o. lign. 2. Lederdialog vedr. den direkte brugerrelaterede hjælp Oplever I, at borgerens ønsker og behov bliver tilgodeset i den tilbudte hjælp hele døgnet Ja, de oplever, at deres medarbejdere er meget dygtige og faglige kompetente. Personalegruppen er lydhøre overfor beboernes ønsker og behov. Medarbejderne opleves som meget fleksible. Lederne siger, at leve bo miljøet er rigtig godt i forhold til at tilgodese beboernes behov. Hvor ofte og hvordan gennemgås en plejeplan Der er igangsat er udviklingsarbejde med hensyn til mere fyldestgørende skemaer til brug for plejeplanerne. Når dette udviklingsarbejde er færdiggjort, vil plejeplanerne blive revideret. Der laves altid hjemmebesøg hos nye beboere. Side 4 af 8

5 Der er pt. ikke adgang til elektronisk IT på plejecentrene, hvilket efterspørges, da lederne mener det kunne lette dokumentationsarbejdet for medarbejderne. Hvor meget og hvordan involveres borgere i en snak omkring aktiviteter til den enkelte og til grupper Lederne arbejder med hele tiden med at være tro mod LEV BO MILJØ konceptet. 2. Lederdialog vedr. rammerne for hverdagen Hvordan vil I beskrive det tværfaglige samarbejde Samarbejdet med de øvrige gruppeledere er godt. Det er rart at mødes på tværs. Hvordan inddrages borgeren i at få udført dagligdagens praktiske og personlige gøremål Lederne er hele tiden opmærksomme på at støtte medarbejdere i deres måde at udføre dagligdagens praktiske og personlige gøremål, så borgerens inddrages i det omfang, beboeren kan. Under det uanmeldte tilsyn fortalte en beboer om en medarbejders omgangstone, som ikke levede optil værdierne på Kærgården og i Nordfyns Kommune. Lederne har taget hændelsen op på personalemøder for at diskutere værdier med medarbejderne. Hvad synes I om maden Maden er god. Der er overvejelser omkring at modtage maden udefra en gang i mellem. Demensafsnittene har i perioder fået maden udefra for at frigøre ressourcer i dagligdagen. Hvordan synes I personalet er uddannet til at klare pleje/ omsorgen af beboerne Personalet er veluddannet og faglig kompetente til at klare pleje og omsorgsopgaverne. Lederne oplyser, at besparelse på Kærgården fylder meget. Der bliver bl.a. ændret fra 4 nattevagter til 3 vagter. Lederne er desuden spændte på, hvordan det kommer til at påvirke medarbejderne, ateleverne bliver medregnet i normeringen. Problemet kan blive, at det er skolen, som ansætter eleverne og ikke Nordfyns Kommune. Plejecentrene har derfor ikke indflydelse på hvilke elever, der ansættes til uddannelse. Nogle af eleverne møder aldrig op i praktikken, eller er slet ikke vant til at arbejde og skal først og fremmest lære at fungere på en arbejdsplads. Hvordan udvikler/ motiverer I jeres personales faglighed Gennem løbende samtaler. Der gennemføres MUS samtaler med medarbejderne. Ved at uddelegere ansvarsområder og ved at vise personalet tillid. Forsøger at sende personalet på relevante kurser. Forsøge at give personalet medbestemmelse over deres daglige arbejde. Side 5 af 8

6 2. Lederdialog vedr. overordnede rammer. Hvordan forholder I jer til uudannet personale og benytter I dem Det er nødvendigt for at skaffe vikarer. Der laves oplæring, inden vikarerne starter i deres vagter. Hvordan synes I selv, I er uddannet til ledelse Er p.t. på lederkursus. Har en oplevelse af, at der er gode muligheder for videreuddannelse i kommunen. Det er nødvendigt for lederne med ny viden og inspiration for at blive ved med at kunne videreudvikle deres medarbejdere. Hvordan er jeres muligheder for faglig udvikling Er i gang med lederuddannelse. Hvad synes I om plejecentret Kærgården er et godt sted. Kærgården skal være på ældreplejens top 10. Vil holde fast i konceptet omkring leve bo miljø. Vil videreudvikle konceptet. Benytter I frivillige og hvordan Ja, Kærgårdens venner. Hvordan er I som leder synlig (beboer/ personale/ pårørende) Forsøger at komme i afdelingerne. Lægger vægt på dialog. 2. Lederdialog vedr. diverse Hvordan sikrer du et godt samarbejde med pårørende Lægger vægt på dialog. Døren er altid åben for pårørende. Beder om hjælp fra de pårørende f.eks. til at ordne have og pynte til jul. Lægger vægt på åbenhed overfor de pårørende. Hvordan tror I de pårørende oplever at komme på centret Oplever et godt samarbejde med de pårørende. Har pårørende som er boende lang vejs fra, som kommer og bor på Kærgården hos deres pårørende. Hvilke visioner har I for fremtiden At Kærgården bliver ved med at udvikle sit tilbud om aktiviteter. At personalet får flere kompetencer i forhold til håndtering af beboere med særlige behov. Har I særlige bemærkninger til tilsynet Vil gerne have adgang til at benytte Rambøll Care til dokumentation og korrespondancen med samarbejdspartnere. Side 6 af 8

7 Dialogmøde beboere, pårørende og bruger/ pårørenderåd Kommentarer til de fysiske rammer. Overordnet set er man rigtig glade for de fysiske rammer på Kærgården. Det være sig såvel de indvendige som de udvendige. Indvendigt kan det til tider være mindre tilfredsstillende, at man i forbindelse med diverse interne aktiviteter på for hele eller dele af plejecentret ikke er et fælleslokale. Disse arrangementer må altid planlægges uden for centre. Enkelt beboer anførte problemer med træk fra døre ind til lejligheden. Generelt er der en god dialog med boligselskabet Domea. Domea er tillige meget synlig(sponsor) ved en række af de sociale aktiviteter, der arrangeres for beboerne på plejecentret. Bruger-/pårørenderådet ønsker dog større inddragelse i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder. Der blev udtrykt stor glæde ved de udvendige grønne arealer og deres muligheder for beboerne. Således blev eksempelvis fremhævet havedage i dementafsnitte, hvor beboere og pårørende udfører diverse havearbejder sammen. Bruger- & pårørenderådet anførte desuden et ønske om opførelse af en pentanquebane. Eventuelt via eksterne støttemidler. Kommentarer til madordningen: Der blev fra alles side udtryk stor tilfredshed med madordningen på Kærgården. Der er et stort ønske om at bevare ordningen med mad lavet helt fra bunden. Der er en fin deltagelse fra beboernes side i dele af madlavningen samt en rigtig god dialog om selve valget af menuer. De få gange, der er afprøvet andre ordninger eksempelvis køb af mad ude fra har dette ikke været nogen større succes. Kommentarer til ledelse og personale: Der udtrykkes stor tilfredshed med såvel ledelse som personale. En tilfredshed som udtrykkes af såvel beboere, pårørende og bruger-/pårørenderåd. Det anføres dog, at enkelte eksterne afløsere kan have problemer med sociale kompetencer i forhold til kommunikation og omgangsform. Det kan af pårørende til beboere med meget nedsat psykisk og fysisk funktionsevne opleves, som der tales ned til beboeren eller kommunikeres i en meget infantil form. Der blev på mødet endvidere udtrykt bekymring i forhold til, at eleverne fremadrettet vil indgå i normeringen. Det blev anført, at eleverne ofte er unge og uerfarende, hvilket kan skabe dårlige situationer for både beboer og elev. Bruger-/pårørende udtrykte generel utryghed ved de forestående besparelser. Man anbefalede ligeledes brug af internt vikarkorps. Hermed vil give den bedste faglighed i vikardækningen. Side 7 af 8

8 Kommentarer til beregning af maden Det var bruger-/pårørenderådets vurdering, at der ikke er tilstrækkelig gennemsigtighed i beregningen af maden. Kommentarer til kvalitetsstandarderne i Nordfyns kommune Der blev givet udtryk for at informationsindsatsen omkring kvalitetsstandarder & plejeplaner overfor pårørende godt forbedres. Samlet konklusion for anmeldt tilsyn på Kærgården. Medarbejderne og leder på Kærgården fortsætter arbejdet med tildeling af ydelser og udarbejdelse af plejeplaner. Der er instrukser for magtanvendelse, værgemål, medicin og håndtering af værdier. Der foretages oplæring af nyt personale. Der foregår en god og konstruktiv dialog mellem medarbejderne, beboerne og deres pårørende. Der er mulighed for faglig udvikling og efteruddannelse for personalet og lederen. Der arbejdes ud fra Nordfyns kommunes værdigrundlag. Der bør løbende være fokus på dette, da der har været oplevelser med eksterne vikarer, som ikke har levet op til værdiggrundlaget. Der blev udtrykt bekymring i forhold til, at eleverne fremadrettet vil indgå i normeringen. Det blev anført, at eleverne ofte er unge og uerfarende, hvilket kan skabe dårlige situationer for både beboer og elev. Bruger-/pårørende udtrykte generel utryghed ved de forestående besparelser. Beboerne er meget tilfredse og glade for at bo på Kægården. De er glade for den hjælp, de tilbydes. Bruger-/pårørende, medarbejdere og ledere udtrykte generel utryghed ved de forestående besparelser. Det var bruger-/pårørenderådets vurdering, at der ikke er tilstrækkelig gennemsigtighed i beregningen af maden. Der blev fra alles side udtryk stor tilfredshed med madordningen på Kærgården. Der er et stort ønske om at bevare ordningen med mad lavet helt fra bunden. Medarbejderne og lederne på Kærgården fortsætter arbejdet med udarbejdelse af plejeplaner og implementering af kvalitetsstander. Lederne mener, det ville lette medarbejderne at benytte Rambøll care til dokumentation. Side 8 af 8

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen fremkommer

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej

Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej LÆSEVEJLEDNING...3 PROCEDURE FOR TILSYN MED PLEJEHJEM I TÅRNBY KOMMUNE...3 FORMÅL MED UANMELDT FAGLIGT TILSYN...4 UANMELDT TILSYN...4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE...5

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Plejecentret Hjørnegården Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Rapport fra uanmeldt tilsyn

Rapport fra uanmeldt tilsyn Århus Kommune Magistratsafdelingen for sundhed og omsorg Sekretariatet Tilsynsafdelingen Rapport fra uanmeldt tilsyn Plejeboligenhed Fortegården Fra uanmeldt tilsynsbesøg den 2. og 3. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: 56927700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport fra uanmeldt tilsyn

Rapport fra uanmeldt tilsyn Århus Kommune Magistratsafdelingen for sundhed og omsorg Sekretariatet Tilsynsafdelingen Rapport fra uanmeldt tilsyn Plejeboligenhed Kløvervangen Fra uanmeldt tilsynsbesøg den 17. og 18. marts 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Marianne Kjer Lisbeth Pedersen Rødovre Kommune har

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé 6 2630 Tåstrup Telefon 43 35

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013

Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013 Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013 Dato: 20. maj 2014 1. Indledning Frederikshavn Kommune har pligt til at føre tilsyn med hvordan kommunens opgaver på det sociale område løses. Det

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere