Anmeldt socialfagligt tilsyn 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt socialfagligt tilsyn 2011"

Transkript

1 Anmeldt socialfagligt tilsyn 2011 Tilbuddets navn: Østerskoven Amerikavej Hobro Region Nordjylland Specialsektoren Dato for tilsyn: 6. maj 2011 Tilbuddet repræsenteret af: Tilsynet foretaget af: Forstander, afdelingsleder samt 3 medarbejdere Fagkonsulenterne Bente Nielsen og Didde Christoffersen, Specialsektoren, Region Nordjylland Kort beskrivelse af tilbuddet Behandlingscentret Østerskoven er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud for unge og voksne mennesker med medfødt eller erhvervet hjerneskade. Østerskoven har driftsoverenskomst med Region Nordjylland i henhold til Lov om Social Service 107 og 67. Østerskoven er et landsdækkende tilbud til 22 unge og voksne i alderen 16 til 40 år. Østerskoven består af to afsnit: Senskadeafsnittet, som er for mennesker med erhvervet hjerneskade samt Fødselsskadeafsnittet for mennesker med Cerebral Parese (spastisk lammelse) eller andre medfødte lidelser. Der arbejdes med de fysiske, kognitive og sociale begrænsninger og muligheder. Østerskoven er beliggende i Hobro Østerskov, der grænser op til Mariager fjord.

2 Tilsynets samlede vurdering Tilsynet blev under tilsynsbesøget mødt venligt og imødekommende af både forstander, personale og tilstedeværende borgere. Under rundvisningen bemærkede Tilsynet endvidere positivt, at Forstander meget respektfuldt bankede på dørene og præsenterede både personale og borgere for Tilsynet samt formålet med dagens besøg. Derudover var det på den fælles opslagstavle til alles information beskrevet, at der ville være tilsynsbesøg denne dag. De tilstedeværende beboere gav indtryk af at være i god trivsel og stemningen var positiv og smittende. I løbet af dagen var der musik og sang i fællesstuen og efterfølgende hyggede flere borgere sig sammen på gangen. Fra både leder og medarbejderside blev der fortalt åbent om hverdagens erfaringer, behandlingen/det praktiske arbejde og de succeser og udfordringer, der opleves. Der arbejdes pædagogisk i forhold til den enkelte, målrettet den fremtidige tilværelse udenfor Østerskoven. Konkret blev det tilset, at medicinen var forsvarligt opbevaret i aflåste skabe. Samlet set er det Tilsynets vurdering, at Østerskoven er et meget velfungerende rehabliteringstilbud, hvor der er fokus på at sikre borgerne et optimalt behandlingsforløb. Borgernes ressourcer og begrænsninger bliver afdækket, således at Østerskoven kan anbefale, om borgeren kan flytte i egen bolig eller til andet døgntilbud samt hvilken støtte og hvilke hjælpemidler, de har behov for. Både borgere og pårørendesamarbejde vægtes højt, ligesom der ydes en stor indsats for fortsat at sikre et optimalt arbejdsmiljø. Fællesrummene fremstod umiddelbart rene og pæne. Fysioterapi, trænings og sanserum ligeså. På gangene var der farverige billeder, som var med til at skabe hygge og flere steder bar rummene præg af ungdommelig kultur. På Senskadeafdelingen er de fysiske forhold dog ikke optimale, hvorfor der er igangsat en beslutningsproces mhp. vurdering af, om der skal bygges en helt ny afdeling til denne målgruppe. Opmærksomhedsområder: Der blev ikke fundet anledning til opmærksomhedsområder.

3 Tilbuddet Fysiske rammer Indtryk af og bemærkninger til de fysiske rammer på baggrund af rundvisningen Udendørsarealerne fremstod særdeles velholdte. Indendørs virkede rammerne strukturerede i alle grupper. Der var umiddelbart pænt og ryddeligt overalt og på gangarealerne var der billeder i flotte farver, som er medvirkende til at gøre rummene mere hyggelige. Senskadeafdelingen trænger tydeligvis til renovering, men nye bygninger er allerede under planlægning. Er der bemærkninger til de fysiske rammer i forhold til tilbuddets målgruppe Medarbejderne oplyste, at det på Senskadeafdelingen kan være et puslespil at få badesituationerne til at gå op, da der kun er et enkelt badeværelse til 3 borgere. Ifm. den planlagte ombygning, har der fra medarbejderside været udtrykt ønske om varmtvandsbassin, motionscenter og gymnastiksal, idet der i dag køres til Arden for at gå til bassinterapi. Kvalitet og metode Faglighed Der har været iværksat en proces omkring de individuelle planer og der arbejdes nu med en ny skabelon ud fra ICF. Personalet har været involveret heri. Der er kommet nye overskrifter i skabelonen f.eks. omkring medborgerskab. Overskrifterne tager nu også højde for pædagogernes faglighed, hvilket opleves positivt. Den individuelle plan er med på teammøde hver 4 uge og på Senskadeafdelingen hver 14 dag. Denne er således et dynamisk værktøj. Oplevelsen er, at denne praksis er medvirkende til at holde fokus på den målrettede udvikling for den enkelte borger. Udviklings- og kvalitetsprojekter Det har været på tale at anvende BOSTED til at samle oplysningerne ift. det kommunikative og brugerinddragelse, men da BOSTED muligvis udskiftes til andet IT system, er dette valgt fra. Det har været på tale, at ændre statusrapporterne til at hedde individuelle planer, men statusrapporterne revideres ofte på hjerneskadeområdet, hvorfor det fortsat giver mest mening at arbejde med statusrapporter og en skematisk individuel plan. Fra Forebyggelsesfonden har Østerskoven fået midler til at iværksætte et projekt for at nedbringe sygefraværet. Dette har haft en positiv effekt, men det er endnu for tidligt at sige, om det er projektet, der har bevirket, at halvdelen af sygemeldingerne nu er længerevarende og ikke arbejdsrelaterede. Alle har i relation til forebyggelsesprojektet, skulle vælge et

4 Kvalitet og metode udviklingsprojekt som skal være borgerrelateret. Eksempelvis har nogle valgt at sætte fokus på 1-1 tid (eksempel træne hjemtransport for en borger), andre har arrangeret idrætsdage hver fredag formiddag. Dette har vist sig at være en succes. Nogle har valgt at etablere en udelivsgruppe, andre sat fokus på livet som voksen handicappet, husmøder mv. Det overvejes at etablere STU på Østerskoven med forskellige fag f.eks.: handicapidræt, samfundsfag mv. Processerne kommer på den måde til at spille godt sammen. Metodetilgange: Hvordan praktiseres metodetilgange i det daglige: - giv konkrete eksempler på hvordan metoderne kommer til udtryk i det daglige - hvilken effekt har metoderne - har metoderne sine begrænsninger Der er for nylig lavet forskellige pædagogiske tiltag. Der arbejdes med den anerkendende tilgang og neuropædagogik. Der tages højde for hvilke skader, borgerne har samt hvad den enkelte har behov for. Der arbejdes ud fra ABC-konceptet (Affolter, Bobath og Coombes). Mange af de borgere, Østerskoven har i dag, er kognitivt velfungerende, hvor der tidligere har været meget plejekrævende borgere indskrevet. Dette betyder, at der med den nuværende målgruppe stiller andre krav til personalets faglighed. Der afholdes i særligt udfordrende situationer videokonferencer, hvor særlige situationer optages og analyseres f.eks. med deltagelse af tilknyttet neurolog og neuropsykolog. Der anvendes forskellige faglige metoder, men borgeren er altid i centrum. Èn gang om måneden drøftes den enkelte borger i den samlede personalegruppe. Brugere og praksis Brugergruppen Antal brugere på tilbuddet Er der kommentarer til aktuel brugersammensætning (alder/misbrug/handicap) Er der overensstemmelse mellem tilbuddets ydelse og brugernes behandlingsbehov Der er pt. indskrevet 17 borgere på CP (Cerebral Parese) og 6 på Senskadeafdelingen. De sidste par år har der været overbelægning CP. Den seneste tid har der været stor efterspørgsel på CP og Østerskoven har derfor valgt, i enkelte situationer, også at have borgere med CP på Senskadeafdelingen. Forstander udtrykte bekymring for, at der pt. er kendskab til 3 henvendelser, hvor borgerne har fået afslag fra kommunerne. Den ene tilbydes i stedet et botilbud af kommunen. De nuværende indskrevne borgere er meget unge. Det fleste ligger i aldersgruppen år. Der leveres ifølge ledelsen et flot stykke fagligt arbejde. Der er meget travlt, da mange har særlige behov for hjælp, samtidig med at det er unge mennesker, som stiller krav

5 Brugere og praksis om oplevelser og udfordringer. Medarbejderne giver udtryk for at der kunne bruges mere 1:1 tid. Nogle kommuner kræver nu statusrapporter hver 3 måned, hvilket der også går ekstra tid med. Der er brugt mange ressourcer på opkvalificeringer. Individuel plan for indsats Har alle brugere en individuel plan for indsatsen Ja. Tilsynets tilbagemelding på de indhentede individuelle planer Er de individuelle planer udarbejdet i samarbejde med brugerne (og eller værge/forældremyndighed) Indgår planen i det daglige arbejde og hvordan Hvordan sikres der sammenhæng mellem den kommunale handleplan og den individuelle plan Forinden tilsynsbesøget havde tilsynet gennemgået 4 individuelle planer/statusrapporter. For Tilsynsførende synes der at mangle overskuelighed ift., at der kun nogle steder er vedhæftet et skema, der fungerer som individuel plan. Statusrapporterne vurderes dog at være meget velbeskrevne, ligesom der efterlades indtryk af, at Østerskoven er specialister på hjerneskadeområdet. Rapporterne er respektfuldt beskrevet og borgerne er inddraget i processen i det omfang, dette har været muligt. Der er enkelte steder fagudtryk, som ikke er forklaret nærmere, ligesom det blev anbefalet mere tydeligt at beskrive, hvordan der helt konkret arbejdes for at opnå de opstillede mål. Tilsynet anbefalede, at der blev sat fokus på dette. I det omfang borgerne kan være med til udarbejdelse af de individuelle planer, inddrages de. De pårørende inddrages særligt ifm. indskrivningsperioden, men også ift. det daglige arbejde. Det er forskelligt, hvor meget de pårørende er inde over og det respekteres, hvis borgeren ikke ønsker de pårørende inddraget. De individuelle planer er med på teammøder. Faste punkter på teammøder er f.eks. brugerinddragelse, kommunikation, hjælpemidler m.m. Den kommunale handleplan kobles sammen med de behov, borgeren oplever - og hvad Østerskoven vurderer ud fra kendskabet til den enkelte. Tilsynets tilbagemelding på de indhentede individuelle planer Se ovenfor. Det anbefales at sætte fokus på overskueligheden i statusrapporter og individuel plan/skema samt at beskrive, hvordan der konkret arbejdes med at indfri de opstillede mål.

6 Indhold i dagligdagen På Senskadeafdelingen er borgerne ofte hjemme i weekenderne. Det har derfor været muligt at flytte ressourcer til 1 weekend om måneden, hvor der med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov arrangeres aktiviteter og ture. Hvordan sikres relevant indhold i dagligdagen i forhold til brugernes behov og ønsker (fx weekender, traditioner, ferier og nærmiljøet som en aktiv del i brugernes dagligdag) - giv konkrete eksempler på hvordan dette sikres - er behov og ønsker beskrevet i den individuelle plan I nogle grupper arbejdes der for flere borgeres vedkommende med selvstændiggørelse. Eksempelvis at man som voksen ikke skal hjem til sine forældre hver weekend. Der er fokus på at have nogle traditioner. Eksempelvis er der grisefest for 2. år i træk, klippeklistredag til jul, i sommerferien laves der hver uge en tur ud af huset efter borgernes ønske. Blå koncert er endvidere et nyt tiltag. Østerskovens pædagogstuderende har 2 bundne opgaver ift. at arrangere julefest og sommerfest. Der er for andet år i træk i samarbejde med Sdr. Onsild Efterskole arrangeret handicapidræt over i alt 5 mandage. Der lægges vægt på at få afprøvet eller i gang sat aktiviteter i det område, hvor borgeren fremadrettet skal bo. Erfaringen er, at det er vigtigt for borgerne at være med i foreningsliv. Det er positivt bemærket, at Østerskoven ikke alene tænker på de aktiviteter, der skal finde sted, mens borgeren bor på Østerskoven, men også fremadrettet overvejer, hvor beboeren skal bo og hvilke aktivitetsmuligheder, der findes i det område. Medicinhåndtering Foreligger der en lokal instruks for medicin, og er den kendt og anvendt Opbevaring og bortskaffelse af restmedicin Der foreligger en instruks, som ligeledes blev udleveret til Tilsynet. En arbejdsgruppe har arbejdet med instruksen. De fleste borgeres medicin er doseret i æsker i aflåst skab. Nogle borgere arbejder dog selv med at administrere medicinen. Hobro Apotek afhenter restmedicin.

7 Medicinhåndtering Hvordan håndteres utilsigtede hændelser/fejlmedicinering Ved utilsigtede hændelser ifm. medicinadministration kontaktes egen læge/vagtlæge og hændelsen registreres endvidere i BOSTED. Det skal anbefales, at der tages stilling til, hvordan håndkøbsmedicin håndteres ift. de enkelte borgere. Dette fordi håndkøbsmedicin kan medføre interaktion ved samtidig indtagelse af lægeordineret medicin. Bruger- og pårørende inddragelse. Hvordan arbejdes der konkret med at sikre brugernes med- og selvbestemmelsesret (gerne eksempler) - selvbestemmelse - medbestemmelse - høringsret Ift. selvbestemmelse blev der givet et eksempel på en borger, der hører meget høj musik. Her har det været de øvrige beboere, der har tilkendegivet, hvis de synes, musikken er for høj. Problemet drøftes på gang møde og det har en positiv effekt, at det er de unge selv, der finder en samarbejdsform, støttet af personalet, og at det ikke er personalet, der dikterer. For nogle borgere kan sengetider være en udfordring: Der arbejdes med respekt for, at den enkelte selv bestemmer, men samtidig gøres der opmærksom på, at det ikke er en god idé at sidde op til kl. 2-3 om natten. Borgerne bestemmer ikke, hvem der kommer og vækker dem om morgenen og nogle gange kan det være nødvendigt at sige nej til at få flere møbler ind på værelset, da værelserne også skal fungere som en arbejdsplads. Der har været høj grad af opmærksomhed på at få givet de relevante oplysninger ved indskrivning. Der sker forventningsafstemning via en afklarende samtale. Der tages ofte på forbesøg, men nogle borgere kommer også i praktik i nogle dage, Hvordan sikres det, at brugerne gives relevante oplysninger ved indskrivning herunder muligheder, regler og retningslinjer Hvordan tilrettelægges samarbejdet med de pårørende (jf. regionens bruger- og pårørendepolitik) - Der sendes brev ud med helt konkrete regler og retningslinjer for Østerskoven. Der udfyldes også skema ved indflytning med diverse oplysninger. Der tages udgangspunkt i de pårørendes ønsker. De pårørende er med til statusmøder. Nogle er der ofte kontakt med, andre ikke. Der afholdes af og til pårørendeundervisning ift. hvilke problematikker, man kan stå i som pårørende samt hvad en skade evt. medfører for borgeren. Der afholdes pårørendearrangementer flere gange årligt med succes, hvor pårørende bl.a. kan møde andre i samme situation. Erfaringen herfra har været, at de unge gerne ville orienteres herom i god tid forinden afholdelse af disse arrangementer. Der har været en forælder med på et personalemøde for at fortælle om oplevelsen af at være pårørende, hvilket har været givende. Samarbejdet handler meget om tillid, og det opleves væsentligt at

8 Bruger- og pårørende inddragelse. få afstemt forventningerne. Det vurderes positivt, at brugerne har selvbestemmelse i den udstrækning, dette er muligt. Derudover synes det ikke alene at være virksomt men også hensigtsmæssigt, at der arbejdes med at borgerne selv giver tilbagemeldinger til hinanden ift. f.eks. støj, i det dette afspejler den verden udenfor, som borgerne senere hen vil stå ansigt til ansigt med. Det skal endvidere positivt bemærkes, at der er opmærksomhed på, hvornår der er mest behov for ikke at reducere i de personalemæssige ressourcer. Søndage aftener har personalet særlig opmærksomhed på. På personalemøderne drøftes det, om der er forhold, som der skal være opmærksomhed på ifm. pårørendeaftenerne og det prioriteres, at der ikke skæres i normeringen på disse tidspunkter, fordi mange borgere kommer tilbage fra weekendbesøg. Både borgere og de pårørende kan her have behov for at snakke og fortælle. Lovgivning for området Er I bekendte med lovgivningen for området: - værgemålsloven - Forvaltnings- og retsikkerhedsloven samt persondataloven herunder reglerne omkring tavshedspligt og videregivelse af oplysninger - Serviceloven Værgemålsloven er aktuel for målgruppen. På nogle afdelinger er værgeregler og drøftelser ofte i spil. Få borgere har værger, som ikke er pårørende, hvilket i nogle tilfælde ses at være en fordel. Der synes ikke pt. at være behov for undervisning. Dette tages op ved behov. Er der behov for undervisningstiltag Magtanvendelse Status på magtanvendelser I 2010 blev der indberettet i alt 3 magtanvendelser. Èn har været ulovlig og de øvrige lovlige. Der arbejdes kontinuerligt med forebyggelse af magt i samarbejde med den tilknyttede fagkonsulent.

9 Magtanvendelse inden for det sidste år Hvordan sikres det, at alle medarbejdere er bekendte med lovgivning og procedurer på området Der har for nylig været undervisning på et fælles personalemøde fra jurist i regionen. Der er eksempelvis arbejdet med at blive mere detaljerede i indberetningerne. Forstander var usikker på, hvordan magtreglerne bliver introduceret for nye medarbejdere, men taler selv med den enkelte studerende og medarbejdere ift. hvordan den enkelte kan passe på sig selv i arbejdet. Erfaringen er at åbenhed er vigtigt og indtrykket er, at der er høj grad er åbenhed i grupperne. Den tilknyttede neurolog eller neuropsykolog anvendes efter behov ift. forebyggelse af konflikter. Er I bekendte med lovgivning og procedurer inden for området Hvordan arbejdes der med magtanvendelserne på tilbuddet: - sagsgangen - drøftelser i personalegruppen - fremgår indsatsen for forebyggelse og udvikling af magtanvendelse i de individuelle planer, hvor dette er påkrævet Medarbejderne er bekendte med lovgivning og procedurer. Der har for nylig været en jurist og fagkonsulent med på fælles personalemøde for at undervise i magtreglerne. Der er opmærksomhed på vigtigheden af at indberette og fokus på at få uddybet episoderne både før, under og efter. Høres brugeren i forbindelse med en magtanvendelse, og udleveres der klagevejledning til bruger/pårørende/værge Der tales i det omfang, det er muligt med borgerne, ligesom der udleveres klagevejledning. Er der behov for undervisningstiltag på området På trods af, at der blev udtrykt usikkerhed ift., hvordan medarbejdere introduceres for magtreglerne, er det Tilsynets vurdering, at medarbejderne har kendskab til både lovgivning og procedurer på området. Derudover har der netop været afholdt undervisning i magtreglerne på Østerskoven. Klagesager Har der været klager siden sidste tilsyn antal Der har ikke været klagesager siden sidste tilsyn. Enkelte borgere har udtrykt utilfredshed med den mad, der leveres fra Restaurant Østerskoven og mange borgere synes bedst om den hjemmelavede mad. Der arbejdes med at imødekomme

10 Klagesager Hvad omhandler de, og hvordan er de løst borgernes madønsker bl.a. ved at der flere dage tilberedes mad i grupperne. Er I bekendte med regionens vejledning om procedurer ved klagesager Er der kendskab til utilfredshed med tilbuddet og/eller ydelser blandt brugere eller pårørende, som ikke er indgivet som en klage Medarbejderforhold og arbejdsmiljø Medarbejderforhold Er der en hensigtsmæssig normering og fagsammensætning i forhold til ydelser og serviceniveau Hvordan arbejdes der med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere Hvordan tilrettelægges vagtplanen i forhold til kontinuitet i ydelse og serviceniveau Hvordan har medarbejderudskiftningen været det sidste år Anvendelse af vikarer i forhold til kontinuitet i ydelse og serviceniveau Det er et kontinuerligt fokuspunkt at få ressourcerne til at række. Der blev sparet en stilling i 2010, hvilket har haft betydning for vikarbudgettet. Der anvendes egne vikarer og er fokus på kun at benytte vikarer, når dette er påkrævet. Der er arbejdet meget med trivsel på Østerskoven de seneste par år. Den seneste trivselsprofil er positiv og viser tydelig fremgang. Der har været en meget stabil personalegruppe det seneste års tid. Både fysioterapeuter og ergoterapeuter har nu studerende, hvilket er medvirkende til at sikre PR ud af huset. Pædagogansøgninger har der altid været forholdsvis mange af. Der er udarbejdet ny hjemmeside og Forstander har en forventning om at Østerskoven vil medvirke i enkelte tv udsendelser i nær fremtid. Det forsøges at have fleksibilitet ift. den enkeltes arbejdsliv, hvilket betyder, at den enkelte kan ønske at arbejde på særlige tidspunkter, men vagtplanen skal dog kunne hænge sammen. Vagterne kendes 4 uger frem. Der har ikke været medarbejderudskiftning siden oktober 2010 og opleves høj grad af stabilitet. Ift. personaleudvikling er 2 medarbejdere aktuelt på diplomuddannelse. Der er derforuden 4 interne undervisningsdage for alle, hvilket har fungeret rigtig godt. Via trepartsmidlerne er der endvidere givet mulighed for 6

11 Medarbejderforhold og arbejdsmiljø undervisningsdage i anerkendende kommunikation for alle afdelinger. På Østerskoven er der følgende personalegoder: Frugt - og tidligere har der været massageordning. Rengøringspersonalet har særskilt haft møder med HR og der er iværksat forebyggelse af skader via træning i fysioterapien. Via DUA-midler er der endvidere blevet mulighed for en fælles udflugt for personalet. Medarbejderindflydelse og samarbejde Det opleves, at der er høj grad af indflydelse på arbejdstidstilrettelæggelsen. Der er høj grad af fleksibilitet eksempelvis ved behov for at få ændret en vagt. Der er udarbejdet en lokalaftale for pædagogerne og Social- og Sundhedsassistenterne ift. 16 timers vagter. Det betyder meget, at medarbejderne kan ønske at holde fri, når de har behov for det og personalet er rigtig gode til at hjælpe hinanden på tværs. Personalet kender vagtplanen 8 uger frem. Oplever I at have indflydelse på jeres arbejde f.eks. gennem - arbejdstidstilrettelæggelse - personalemøder - arbejdets udførelse - MED-udvalget Hvordan fungerer samarbejdet - mellem ledelse og medarbejdere - medarbejdere imellem Mulighederne for indflydelse på personalemøder er god. Forud for afholdelse af møder, skrives der punkter på dagsordenen. Der er høj grad af indflydelse på arbejdets udførelse. MED-udvalget er velfungerende og holder møder hver 8 uge. De enkelte MED repræsentanter tager emner med fra de enkelte grupper til MED-udvalget. MED- repræsentanterne spørger endvidere til trivslen i de enkelte personalegrupper for at kunne tage dette videre med i MED-udvalget. Ift. DUA midler er der indenfor de af Region Nordjylland givne rammer, givet frie hænder til midlernes benyttelse. Forstander og afdelingsledere opleves åbne, lydhøre og tilgængelige. På Senskadeafdelingen har der været arbejdet med at få et bedre samarbejde medarbejderne imellem. Når samarbejdet ind imellem har været udfordrende ses det som en mulig følge af høj grad af udskiftning i gruppen. Generelt fungerer gruppen p.t. bedre og fra ledelsesside har der været og er der stadig tiltag i gang for at bedre arbejdsmiljøet.

12 Medarbejderindflydelse og samarbejde Det skal positivt bemærkes, at medarbejderne oplever at have medindflydelse både på vagtplan samt arbejdet som helhed. Derudover er det Tilsynets vurdering, at indsatsen på Senskadeafdelingen har haft en effektiv virkning ift. arbejdsmiljøet, som det vil være godt at have fortsat fokus på. Kompetenceudvikling Foreligger der en fremadrettet, strategisk plan for kompetenceudvikling, og hvordan matcher denne målgruppen(jf. kravet i standarden for kompetenceudvikling) Medarbejdere Afholdes der en årlig MUS, der resulterer i en skriftlig udviklingsaftale, og bruges aftalen som et aktivt redskab Hvordan implementeres nye kompetencer i det daglige arbejde (fx orientering på personalemøder, supervision, eller faglig sparring) Der er udarbejdet en læringsplan for 2011 og 2012, som beskriver hvad der skal nås i denne 2 års periode. Der er lavet nye supervisionsgrupper på tværs af afdelingerne. Der er aftalt kollegial supervision hver 4. uge. To medarbejdere har særlige kompetencer i denne sammenhæng. Der afholdes årligt MUS med afdelingslederne. Der udarbejdes skriftlig aftale og denne anvendes. Derudover oplever personalet, at der til en hver tid kan rettes henvendelse til afdelingslederne f.eks. ved ønsker om uddannelse. Der er årligt 4 uddannelsesdage for alle. Supervision og vejledning, pædagogisk grundlag, medbestemmelse mv. De to medarbejdere, der er af sted på diplomuddannelse, videregiver teorien til de øvrige medarbejdere. Kollegial supervision har kørt i en årrække månedligt. Der har været en undervisningsdag med ekstern underviser, hvilket har været oplevet som et boost for grupperne. Derudover er der som ovenfor beskrevet lavet grupper på tværs. Sygefravær Sygefraværets omfang Arbejdes der systematisk med sygefraværet f.eks. ved: - afholdelse af sygefraværssamtaler - drøftes sygefravær på møder Sygefraværet ligger på ca. 7 %. Der gives mulighed for langsom tilbagevenden til arbejdet, når dette er relevant. Der udarbejdes retningslinjer ift. tæt dialog med den enkelte medarbejder. Der indkaldes til sygefraværssamtaler. På ledermøder følges der op på sygefraværsstatistikken - og på MED møder 3 gange årligt.

13 Sygefravær Udgør omfanget af sygefravær et problem i forhold til opgavevaretagelsen. Nej. APV Ledelse Er der forhold i APV en, der har betydning for ydelser og serviceniveau Er der andre forhold i arbejdsmiljøet, der har betydning for ydelse og serviceniveau Oplever I APV som et aktivt redskab, hvor der følges op på forskellige problematikker/problemområder De fysiske vilkår på Senskadeafdelingen har betydning for arbejdsmiljøet og dermed ydelsen. På en af afdelingerne lægges der af samme grund nyt gulv, da nogle blandt rengøringspersonalet har fået ondt i skulderen af at vaske det gamle gulv. Der er fokus på rengøringspersonalets store værdi som medarbejdere. Der følges op på APV. Trivselsmålingen har netop været gennemgået i alle grupper. Der følges op på de forhold, der evt. påpeges som værende relevante fra medarbejdere. Ledelsens oplevelse er, at personalet er gode til at gå i dialog omkring opfølgning og tolkninger på trivselsmålingerne. Retningslinjer og handleplan for voldsforebyggelse Ledelse Hvordan håndteres og forebygges voldsepisoder Vold borger mod borger registreres og behandles på møder. Forebyggelse af konflikter og vold sker endvidere via optagelse og analyse på video. Seksuelt krænkende adfærd bliver ligeledes registreret, ligesom Seksualvejleder inddrages ved behov. Medarbejdere Hvordan håndteres og forebygges voldsepisoder Der tales åbent om, hvordan den enkelte medarbejder har det med udadreagerende adfærd. Der skrives arbejdsskadesindberetninger. Der er en såkaldt håndteringsmappe, som bl.a. beskriver, hvordan borgeren bedst muligt mødes.

14 Retningslinjer og handleplan for voldsforebyggelse For andre borgere er sådanne forhold beskrevet i den individuelle plan. Øvrige forhold oplyst ved tilsynet Ledere Er der øvrige forhold, der er relevante for tilsynet Medarbejdere Er der øvrige forhold, der er relevante for tilsynet På Senskadeafdelingen har der været arbejdet intenst med arbejdsmiljøet, og der synes heldigvis at være sket positive fremskridt. Ledelsen vil fortsat have opmærksomhed på trivsel og arbejdsmiljø. For medarbejderne kan langtidssygemeldinger påvirke hverdagen og medarbejderne finder det relevant, at der ift. arbejdsmiljøet fra ledelsen side er ydet og fortsat ydes en stor indsats. Der er gode erfaringer med, at servicepersonalet inddrages i det daglige pædagogiske arbejde.

Anmeldt socialfagligt tilsyn 2009

Anmeldt socialfagligt tilsyn 2009 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Tlf. 96 35 10 00 Specialsektor@rn.dk www.specialsektor.rn.dk Anmeldt socialfagligt tilsyn 2009 Tilbuddets navn: Sødisbakke Havndalsvej 7-9, 9550 Mariager

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Anmeldt Socialfagligt tilsyn 2009

Anmeldt Socialfagligt tilsyn 2009 Anmeldt Socialfagligt tilsyn 2009 Region Nordjylland Specialsektoren Regionshuset, Niels Bohrs Vej 20, 9220 Aalborg Ø. Tilbuddets navn: Daghusene Thisted og Morsø. Region Nordjylland Specialsektoren Tilsynet

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Fortrolig Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Hus 53, Svendborg Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn i Hus 53, Svendborg Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Hus 53, Svendborg Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Hus 53. Formålet med tilsynet

Læs mere

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade Spastikerforeningen Hvad er STU STU er et treårigt uddannelsestilbud til unge mellem 15 og 25

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

Tilsynsrapporter et overblik

Tilsynsrapporter et overblik De enkelte institutioner Palleshave Tilsynsrapporter et overblik o At den pædagogiske tilgang bygger på individualitet. o At der arbejdes målrettet med kommunikation og udvikles videosupervision. o At

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nørremøllecentret 31. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Tilsynet talte med lederen af afdeling nord+vest, da ny

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovsbovej 111. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Ungebyen,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Social og Sundhed Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Baggrund for anmeldt tilsyn...2 Læsevejledning...3 Konklusion af anmeldte tilsyn 2009...4

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vibegården, Københavns Kommune. Onsdag den 21. december 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Vibegården, Københavns Kommune. Onsdag den 21. december 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vibegården, Københavns Kommune Onsdag den 21. december 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vibegården. Formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune Tirsdag den 8. december 2009 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hørhuset. Formålet med tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen.

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen. Tilsynsenheden Tilsynet er ført af tilsynsenheden, Herning Kommune Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende Pia Strandbygaard, sygeplejerske Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune Torsdag den 7. juli 2016 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fjordparken. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18900 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nylars plejecenter 18. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Overordnet giver leder udtryk for at det går godt på Nylars. - Personalesituationen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade. Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade. Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Uanmeldt socialfagligt tilsyn 2010

Uanmeldt socialfagligt tilsyn 2010 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Tlf. 96 35 10 00 Specialsektor@rn.dk www.specialsektor.rn.dk Uanmeldt socialfagligt tilsyn 2010 Tilbuddets navn: Døvblindecentret, Solhuset Kollegievej

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne Syd, Københavns Kommune Ove Billesvej og Peder Lykkesvej. Tirsdag den 11. december 2012 fra kl. 14.

Anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne Syd, Københavns Kommune Ove Billesvej og Peder Lykkesvej. Tirsdag den 11. december 2012 fra kl. 14. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne Syd, Københavns Kommune Ove Billesvej og Peder Lykkesvej Tirsdag den 11. december 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt

Læs mere

Døgnbaseret rehabiliteringstilbud 107 og 67. Behandlingscentret Østerskoven

Døgnbaseret rehabiliteringstilbud 107 og 67. Behandlingscentret Østerskoven Døgnbaseret rehabiliteringstilbud 107 og 67 Behandlingscentret Østerskoven 3 Behandlingscentret ØSTERSKOVEN Behandlingscentret Østerskoven er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud for unge og voksne med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Mandag den 12. december 2016 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Social- og sundhedsassistent Karina - ansat siden 2006. Fra Ringkøbing-Skjern Kommune: Rådgiver

Læs mere

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 FORTROLIG TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg Voksenbøgen. Formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Egely Den åbne afdeling Pugholmgård. J.nr. 08/7221. Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl til 13.

Uanmeldt tilsyn Egely Den åbne afdeling Pugholmgård. J.nr. 08/7221. Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl til 13. J.nr. 08/7221 23. april 2008 Uanmeldt tilsyn 2008 Egely Den åbne afdeling Pugholmgård Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl. 11.00 til 13.00 Tilsynsførende: Jette V. Pedersen og Anja Stokholm

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet

Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet Samarbejdet med borgere og pårørende har til formål at sikre borgernes medbestemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding.

Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding. Det sociale område Handicap- og socialpsykiatriafdelingen 16. februar 2009 09/2464 Side 1 / 5 Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding. Uanmeldt tilsyn foretaget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalen, Skive Kommune. Nordbanevej 22 og Caféen. Tirsdag den 14. september 2010 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalen, Skive Kommune. Nordbanevej 22 og Caféen. Tirsdag den 14. september 2010 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalen, Skive Kommune Nordbanevej 22 og Caféen Tirsdag den 14. september 2010 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg Ådalen. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Rapport for uanmeldt, begrænset tilsyn med

Rapport for uanmeldt, begrænset tilsyn med Rapport for uanmeldt, begrænset tilsyn med Institutionens navn Kingstrup, Fredehjemsvej 2, 5591 Geldsted. Sammenfattende vurdering Hvad fungerer godt? Af handleplanerne fremgår, at der er en klar tydeliggørelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2008 Holtegården

Uanmeldt tilsyn 2008 Holtegården Uanmeldt tilsyn 2008 Holtegården Uanmeldt tilsyn foretaget den 29. oktober 2008 Tilsynsførende: Mitra Vatandoust og Gitte Jakobsen, socialfaglige konsulenter Holtegården er et socialpsykiatrisk tilbud

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune, oktober 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere