Anmeldt socialfagligt tilsyn 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt socialfagligt tilsyn 2011"

Transkript

1 Anmeldt socialfagligt tilsyn 2011 Tilbuddets navn: Østerskoven Amerikavej Hobro Region Nordjylland Specialsektoren Dato for tilsyn: 6. maj 2011 Tilbuddet repræsenteret af: Tilsynet foretaget af: Forstander, afdelingsleder samt 3 medarbejdere Fagkonsulenterne Bente Nielsen og Didde Christoffersen, Specialsektoren, Region Nordjylland Kort beskrivelse af tilbuddet Behandlingscentret Østerskoven er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud for unge og voksne mennesker med medfødt eller erhvervet hjerneskade. Østerskoven har driftsoverenskomst med Region Nordjylland i henhold til Lov om Social Service 107 og 67. Østerskoven er et landsdækkende tilbud til 22 unge og voksne i alderen 16 til 40 år. Østerskoven består af to afsnit: Senskadeafsnittet, som er for mennesker med erhvervet hjerneskade samt Fødselsskadeafsnittet for mennesker med Cerebral Parese (spastisk lammelse) eller andre medfødte lidelser. Der arbejdes med de fysiske, kognitive og sociale begrænsninger og muligheder. Østerskoven er beliggende i Hobro Østerskov, der grænser op til Mariager fjord.

2 Tilsynets samlede vurdering Tilsynet blev under tilsynsbesøget mødt venligt og imødekommende af både forstander, personale og tilstedeværende borgere. Under rundvisningen bemærkede Tilsynet endvidere positivt, at Forstander meget respektfuldt bankede på dørene og præsenterede både personale og borgere for Tilsynet samt formålet med dagens besøg. Derudover var det på den fælles opslagstavle til alles information beskrevet, at der ville være tilsynsbesøg denne dag. De tilstedeværende beboere gav indtryk af at være i god trivsel og stemningen var positiv og smittende. I løbet af dagen var der musik og sang i fællesstuen og efterfølgende hyggede flere borgere sig sammen på gangen. Fra både leder og medarbejderside blev der fortalt åbent om hverdagens erfaringer, behandlingen/det praktiske arbejde og de succeser og udfordringer, der opleves. Der arbejdes pædagogisk i forhold til den enkelte, målrettet den fremtidige tilværelse udenfor Østerskoven. Konkret blev det tilset, at medicinen var forsvarligt opbevaret i aflåste skabe. Samlet set er det Tilsynets vurdering, at Østerskoven er et meget velfungerende rehabliteringstilbud, hvor der er fokus på at sikre borgerne et optimalt behandlingsforløb. Borgernes ressourcer og begrænsninger bliver afdækket, således at Østerskoven kan anbefale, om borgeren kan flytte i egen bolig eller til andet døgntilbud samt hvilken støtte og hvilke hjælpemidler, de har behov for. Både borgere og pårørendesamarbejde vægtes højt, ligesom der ydes en stor indsats for fortsat at sikre et optimalt arbejdsmiljø. Fællesrummene fremstod umiddelbart rene og pæne. Fysioterapi, trænings og sanserum ligeså. På gangene var der farverige billeder, som var med til at skabe hygge og flere steder bar rummene præg af ungdommelig kultur. På Senskadeafdelingen er de fysiske forhold dog ikke optimale, hvorfor der er igangsat en beslutningsproces mhp. vurdering af, om der skal bygges en helt ny afdeling til denne målgruppe. Opmærksomhedsområder: Der blev ikke fundet anledning til opmærksomhedsområder.

3 Tilbuddet Fysiske rammer Indtryk af og bemærkninger til de fysiske rammer på baggrund af rundvisningen Udendørsarealerne fremstod særdeles velholdte. Indendørs virkede rammerne strukturerede i alle grupper. Der var umiddelbart pænt og ryddeligt overalt og på gangarealerne var der billeder i flotte farver, som er medvirkende til at gøre rummene mere hyggelige. Senskadeafdelingen trænger tydeligvis til renovering, men nye bygninger er allerede under planlægning. Er der bemærkninger til de fysiske rammer i forhold til tilbuddets målgruppe Medarbejderne oplyste, at det på Senskadeafdelingen kan være et puslespil at få badesituationerne til at gå op, da der kun er et enkelt badeværelse til 3 borgere. Ifm. den planlagte ombygning, har der fra medarbejderside været udtrykt ønske om varmtvandsbassin, motionscenter og gymnastiksal, idet der i dag køres til Arden for at gå til bassinterapi. Kvalitet og metode Faglighed Der har været iværksat en proces omkring de individuelle planer og der arbejdes nu med en ny skabelon ud fra ICF. Personalet har været involveret heri. Der er kommet nye overskrifter i skabelonen f.eks. omkring medborgerskab. Overskrifterne tager nu også højde for pædagogernes faglighed, hvilket opleves positivt. Den individuelle plan er med på teammøde hver 4 uge og på Senskadeafdelingen hver 14 dag. Denne er således et dynamisk værktøj. Oplevelsen er, at denne praksis er medvirkende til at holde fokus på den målrettede udvikling for den enkelte borger. Udviklings- og kvalitetsprojekter Det har været på tale at anvende BOSTED til at samle oplysningerne ift. det kommunikative og brugerinddragelse, men da BOSTED muligvis udskiftes til andet IT system, er dette valgt fra. Det har været på tale, at ændre statusrapporterne til at hedde individuelle planer, men statusrapporterne revideres ofte på hjerneskadeområdet, hvorfor det fortsat giver mest mening at arbejde med statusrapporter og en skematisk individuel plan. Fra Forebyggelsesfonden har Østerskoven fået midler til at iværksætte et projekt for at nedbringe sygefraværet. Dette har haft en positiv effekt, men det er endnu for tidligt at sige, om det er projektet, der har bevirket, at halvdelen af sygemeldingerne nu er længerevarende og ikke arbejdsrelaterede. Alle har i relation til forebyggelsesprojektet, skulle vælge et

4 Kvalitet og metode udviklingsprojekt som skal være borgerrelateret. Eksempelvis har nogle valgt at sætte fokus på 1-1 tid (eksempel træne hjemtransport for en borger), andre har arrangeret idrætsdage hver fredag formiddag. Dette har vist sig at være en succes. Nogle har valgt at etablere en udelivsgruppe, andre sat fokus på livet som voksen handicappet, husmøder mv. Det overvejes at etablere STU på Østerskoven med forskellige fag f.eks.: handicapidræt, samfundsfag mv. Processerne kommer på den måde til at spille godt sammen. Metodetilgange: Hvordan praktiseres metodetilgange i det daglige: - giv konkrete eksempler på hvordan metoderne kommer til udtryk i det daglige - hvilken effekt har metoderne - har metoderne sine begrænsninger Der er for nylig lavet forskellige pædagogiske tiltag. Der arbejdes med den anerkendende tilgang og neuropædagogik. Der tages højde for hvilke skader, borgerne har samt hvad den enkelte har behov for. Der arbejdes ud fra ABC-konceptet (Affolter, Bobath og Coombes). Mange af de borgere, Østerskoven har i dag, er kognitivt velfungerende, hvor der tidligere har været meget plejekrævende borgere indskrevet. Dette betyder, at der med den nuværende målgruppe stiller andre krav til personalets faglighed. Der afholdes i særligt udfordrende situationer videokonferencer, hvor særlige situationer optages og analyseres f.eks. med deltagelse af tilknyttet neurolog og neuropsykolog. Der anvendes forskellige faglige metoder, men borgeren er altid i centrum. Èn gang om måneden drøftes den enkelte borger i den samlede personalegruppe. Brugere og praksis Brugergruppen Antal brugere på tilbuddet Er der kommentarer til aktuel brugersammensætning (alder/misbrug/handicap) Er der overensstemmelse mellem tilbuddets ydelse og brugernes behandlingsbehov Der er pt. indskrevet 17 borgere på CP (Cerebral Parese) og 6 på Senskadeafdelingen. De sidste par år har der været overbelægning CP. Den seneste tid har der været stor efterspørgsel på CP og Østerskoven har derfor valgt, i enkelte situationer, også at have borgere med CP på Senskadeafdelingen. Forstander udtrykte bekymring for, at der pt. er kendskab til 3 henvendelser, hvor borgerne har fået afslag fra kommunerne. Den ene tilbydes i stedet et botilbud af kommunen. De nuværende indskrevne borgere er meget unge. Det fleste ligger i aldersgruppen år. Der leveres ifølge ledelsen et flot stykke fagligt arbejde. Der er meget travlt, da mange har særlige behov for hjælp, samtidig med at det er unge mennesker, som stiller krav

5 Brugere og praksis om oplevelser og udfordringer. Medarbejderne giver udtryk for at der kunne bruges mere 1:1 tid. Nogle kommuner kræver nu statusrapporter hver 3 måned, hvilket der også går ekstra tid med. Der er brugt mange ressourcer på opkvalificeringer. Individuel plan for indsats Har alle brugere en individuel plan for indsatsen Ja. Tilsynets tilbagemelding på de indhentede individuelle planer Er de individuelle planer udarbejdet i samarbejde med brugerne (og eller værge/forældremyndighed) Indgår planen i det daglige arbejde og hvordan Hvordan sikres der sammenhæng mellem den kommunale handleplan og den individuelle plan Forinden tilsynsbesøget havde tilsynet gennemgået 4 individuelle planer/statusrapporter. For Tilsynsførende synes der at mangle overskuelighed ift., at der kun nogle steder er vedhæftet et skema, der fungerer som individuel plan. Statusrapporterne vurderes dog at være meget velbeskrevne, ligesom der efterlades indtryk af, at Østerskoven er specialister på hjerneskadeområdet. Rapporterne er respektfuldt beskrevet og borgerne er inddraget i processen i det omfang, dette har været muligt. Der er enkelte steder fagudtryk, som ikke er forklaret nærmere, ligesom det blev anbefalet mere tydeligt at beskrive, hvordan der helt konkret arbejdes for at opnå de opstillede mål. Tilsynet anbefalede, at der blev sat fokus på dette. I det omfang borgerne kan være med til udarbejdelse af de individuelle planer, inddrages de. De pårørende inddrages særligt ifm. indskrivningsperioden, men også ift. det daglige arbejde. Det er forskelligt, hvor meget de pårørende er inde over og det respekteres, hvis borgeren ikke ønsker de pårørende inddraget. De individuelle planer er med på teammøder. Faste punkter på teammøder er f.eks. brugerinddragelse, kommunikation, hjælpemidler m.m. Den kommunale handleplan kobles sammen med de behov, borgeren oplever - og hvad Østerskoven vurderer ud fra kendskabet til den enkelte. Tilsynets tilbagemelding på de indhentede individuelle planer Se ovenfor. Det anbefales at sætte fokus på overskueligheden i statusrapporter og individuel plan/skema samt at beskrive, hvordan der konkret arbejdes med at indfri de opstillede mål.

6 Indhold i dagligdagen På Senskadeafdelingen er borgerne ofte hjemme i weekenderne. Det har derfor været muligt at flytte ressourcer til 1 weekend om måneden, hvor der med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov arrangeres aktiviteter og ture. Hvordan sikres relevant indhold i dagligdagen i forhold til brugernes behov og ønsker (fx weekender, traditioner, ferier og nærmiljøet som en aktiv del i brugernes dagligdag) - giv konkrete eksempler på hvordan dette sikres - er behov og ønsker beskrevet i den individuelle plan I nogle grupper arbejdes der for flere borgeres vedkommende med selvstændiggørelse. Eksempelvis at man som voksen ikke skal hjem til sine forældre hver weekend. Der er fokus på at have nogle traditioner. Eksempelvis er der grisefest for 2. år i træk, klippeklistredag til jul, i sommerferien laves der hver uge en tur ud af huset efter borgernes ønske. Blå koncert er endvidere et nyt tiltag. Østerskovens pædagogstuderende har 2 bundne opgaver ift. at arrangere julefest og sommerfest. Der er for andet år i træk i samarbejde med Sdr. Onsild Efterskole arrangeret handicapidræt over i alt 5 mandage. Der lægges vægt på at få afprøvet eller i gang sat aktiviteter i det område, hvor borgeren fremadrettet skal bo. Erfaringen er, at det er vigtigt for borgerne at være med i foreningsliv. Det er positivt bemærket, at Østerskoven ikke alene tænker på de aktiviteter, der skal finde sted, mens borgeren bor på Østerskoven, men også fremadrettet overvejer, hvor beboeren skal bo og hvilke aktivitetsmuligheder, der findes i det område. Medicinhåndtering Foreligger der en lokal instruks for medicin, og er den kendt og anvendt Opbevaring og bortskaffelse af restmedicin Der foreligger en instruks, som ligeledes blev udleveret til Tilsynet. En arbejdsgruppe har arbejdet med instruksen. De fleste borgeres medicin er doseret i æsker i aflåst skab. Nogle borgere arbejder dog selv med at administrere medicinen. Hobro Apotek afhenter restmedicin.

7 Medicinhåndtering Hvordan håndteres utilsigtede hændelser/fejlmedicinering Ved utilsigtede hændelser ifm. medicinadministration kontaktes egen læge/vagtlæge og hændelsen registreres endvidere i BOSTED. Det skal anbefales, at der tages stilling til, hvordan håndkøbsmedicin håndteres ift. de enkelte borgere. Dette fordi håndkøbsmedicin kan medføre interaktion ved samtidig indtagelse af lægeordineret medicin. Bruger- og pårørende inddragelse. Hvordan arbejdes der konkret med at sikre brugernes med- og selvbestemmelsesret (gerne eksempler) - selvbestemmelse - medbestemmelse - høringsret Ift. selvbestemmelse blev der givet et eksempel på en borger, der hører meget høj musik. Her har det været de øvrige beboere, der har tilkendegivet, hvis de synes, musikken er for høj. Problemet drøftes på gang møde og det har en positiv effekt, at det er de unge selv, der finder en samarbejdsform, støttet af personalet, og at det ikke er personalet, der dikterer. For nogle borgere kan sengetider være en udfordring: Der arbejdes med respekt for, at den enkelte selv bestemmer, men samtidig gøres der opmærksom på, at det ikke er en god idé at sidde op til kl. 2-3 om natten. Borgerne bestemmer ikke, hvem der kommer og vækker dem om morgenen og nogle gange kan det være nødvendigt at sige nej til at få flere møbler ind på værelset, da værelserne også skal fungere som en arbejdsplads. Der har været høj grad af opmærksomhed på at få givet de relevante oplysninger ved indskrivning. Der sker forventningsafstemning via en afklarende samtale. Der tages ofte på forbesøg, men nogle borgere kommer også i praktik i nogle dage, Hvordan sikres det, at brugerne gives relevante oplysninger ved indskrivning herunder muligheder, regler og retningslinjer Hvordan tilrettelægges samarbejdet med de pårørende (jf. regionens bruger- og pårørendepolitik) - Der sendes brev ud med helt konkrete regler og retningslinjer for Østerskoven. Der udfyldes også skema ved indflytning med diverse oplysninger. Der tages udgangspunkt i de pårørendes ønsker. De pårørende er med til statusmøder. Nogle er der ofte kontakt med, andre ikke. Der afholdes af og til pårørendeundervisning ift. hvilke problematikker, man kan stå i som pårørende samt hvad en skade evt. medfører for borgeren. Der afholdes pårørendearrangementer flere gange årligt med succes, hvor pårørende bl.a. kan møde andre i samme situation. Erfaringen herfra har været, at de unge gerne ville orienteres herom i god tid forinden afholdelse af disse arrangementer. Der har været en forælder med på et personalemøde for at fortælle om oplevelsen af at være pårørende, hvilket har været givende. Samarbejdet handler meget om tillid, og det opleves væsentligt at

8 Bruger- og pårørende inddragelse. få afstemt forventningerne. Det vurderes positivt, at brugerne har selvbestemmelse i den udstrækning, dette er muligt. Derudover synes det ikke alene at være virksomt men også hensigtsmæssigt, at der arbejdes med at borgerne selv giver tilbagemeldinger til hinanden ift. f.eks. støj, i det dette afspejler den verden udenfor, som borgerne senere hen vil stå ansigt til ansigt med. Det skal endvidere positivt bemærkes, at der er opmærksomhed på, hvornår der er mest behov for ikke at reducere i de personalemæssige ressourcer. Søndage aftener har personalet særlig opmærksomhed på. På personalemøderne drøftes det, om der er forhold, som der skal være opmærksomhed på ifm. pårørendeaftenerne og det prioriteres, at der ikke skæres i normeringen på disse tidspunkter, fordi mange borgere kommer tilbage fra weekendbesøg. Både borgere og de pårørende kan her have behov for at snakke og fortælle. Lovgivning for området Er I bekendte med lovgivningen for området: - værgemålsloven - Forvaltnings- og retsikkerhedsloven samt persondataloven herunder reglerne omkring tavshedspligt og videregivelse af oplysninger - Serviceloven Værgemålsloven er aktuel for målgruppen. På nogle afdelinger er værgeregler og drøftelser ofte i spil. Få borgere har værger, som ikke er pårørende, hvilket i nogle tilfælde ses at være en fordel. Der synes ikke pt. at være behov for undervisning. Dette tages op ved behov. Er der behov for undervisningstiltag Magtanvendelse Status på magtanvendelser I 2010 blev der indberettet i alt 3 magtanvendelser. Èn har været ulovlig og de øvrige lovlige. Der arbejdes kontinuerligt med forebyggelse af magt i samarbejde med den tilknyttede fagkonsulent.

9 Magtanvendelse inden for det sidste år Hvordan sikres det, at alle medarbejdere er bekendte med lovgivning og procedurer på området Der har for nylig været undervisning på et fælles personalemøde fra jurist i regionen. Der er eksempelvis arbejdet med at blive mere detaljerede i indberetningerne. Forstander var usikker på, hvordan magtreglerne bliver introduceret for nye medarbejdere, men taler selv med den enkelte studerende og medarbejdere ift. hvordan den enkelte kan passe på sig selv i arbejdet. Erfaringen er at åbenhed er vigtigt og indtrykket er, at der er høj grad er åbenhed i grupperne. Den tilknyttede neurolog eller neuropsykolog anvendes efter behov ift. forebyggelse af konflikter. Er I bekendte med lovgivning og procedurer inden for området Hvordan arbejdes der med magtanvendelserne på tilbuddet: - sagsgangen - drøftelser i personalegruppen - fremgår indsatsen for forebyggelse og udvikling af magtanvendelse i de individuelle planer, hvor dette er påkrævet Medarbejderne er bekendte med lovgivning og procedurer. Der har for nylig været en jurist og fagkonsulent med på fælles personalemøde for at undervise i magtreglerne. Der er opmærksomhed på vigtigheden af at indberette og fokus på at få uddybet episoderne både før, under og efter. Høres brugeren i forbindelse med en magtanvendelse, og udleveres der klagevejledning til bruger/pårørende/værge Der tales i det omfang, det er muligt med borgerne, ligesom der udleveres klagevejledning. Er der behov for undervisningstiltag på området På trods af, at der blev udtrykt usikkerhed ift., hvordan medarbejdere introduceres for magtreglerne, er det Tilsynets vurdering, at medarbejderne har kendskab til både lovgivning og procedurer på området. Derudover har der netop været afholdt undervisning i magtreglerne på Østerskoven. Klagesager Har der været klager siden sidste tilsyn antal Der har ikke været klagesager siden sidste tilsyn. Enkelte borgere har udtrykt utilfredshed med den mad, der leveres fra Restaurant Østerskoven og mange borgere synes bedst om den hjemmelavede mad. Der arbejdes med at imødekomme

10 Klagesager Hvad omhandler de, og hvordan er de løst borgernes madønsker bl.a. ved at der flere dage tilberedes mad i grupperne. Er I bekendte med regionens vejledning om procedurer ved klagesager Er der kendskab til utilfredshed med tilbuddet og/eller ydelser blandt brugere eller pårørende, som ikke er indgivet som en klage Medarbejderforhold og arbejdsmiljø Medarbejderforhold Er der en hensigtsmæssig normering og fagsammensætning i forhold til ydelser og serviceniveau Hvordan arbejdes der med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere Hvordan tilrettelægges vagtplanen i forhold til kontinuitet i ydelse og serviceniveau Hvordan har medarbejderudskiftningen været det sidste år Anvendelse af vikarer i forhold til kontinuitet i ydelse og serviceniveau Det er et kontinuerligt fokuspunkt at få ressourcerne til at række. Der blev sparet en stilling i 2010, hvilket har haft betydning for vikarbudgettet. Der anvendes egne vikarer og er fokus på kun at benytte vikarer, når dette er påkrævet. Der er arbejdet meget med trivsel på Østerskoven de seneste par år. Den seneste trivselsprofil er positiv og viser tydelig fremgang. Der har været en meget stabil personalegruppe det seneste års tid. Både fysioterapeuter og ergoterapeuter har nu studerende, hvilket er medvirkende til at sikre PR ud af huset. Pædagogansøgninger har der altid været forholdsvis mange af. Der er udarbejdet ny hjemmeside og Forstander har en forventning om at Østerskoven vil medvirke i enkelte tv udsendelser i nær fremtid. Det forsøges at have fleksibilitet ift. den enkeltes arbejdsliv, hvilket betyder, at den enkelte kan ønske at arbejde på særlige tidspunkter, men vagtplanen skal dog kunne hænge sammen. Vagterne kendes 4 uger frem. Der har ikke været medarbejderudskiftning siden oktober 2010 og opleves høj grad af stabilitet. Ift. personaleudvikling er 2 medarbejdere aktuelt på diplomuddannelse. Der er derforuden 4 interne undervisningsdage for alle, hvilket har fungeret rigtig godt. Via trepartsmidlerne er der endvidere givet mulighed for 6

11 Medarbejderforhold og arbejdsmiljø undervisningsdage i anerkendende kommunikation for alle afdelinger. På Østerskoven er der følgende personalegoder: Frugt - og tidligere har der været massageordning. Rengøringspersonalet har særskilt haft møder med HR og der er iværksat forebyggelse af skader via træning i fysioterapien. Via DUA-midler er der endvidere blevet mulighed for en fælles udflugt for personalet. Medarbejderindflydelse og samarbejde Det opleves, at der er høj grad af indflydelse på arbejdstidstilrettelæggelsen. Der er høj grad af fleksibilitet eksempelvis ved behov for at få ændret en vagt. Der er udarbejdet en lokalaftale for pædagogerne og Social- og Sundhedsassistenterne ift. 16 timers vagter. Det betyder meget, at medarbejderne kan ønske at holde fri, når de har behov for det og personalet er rigtig gode til at hjælpe hinanden på tværs. Personalet kender vagtplanen 8 uger frem. Oplever I at have indflydelse på jeres arbejde f.eks. gennem - arbejdstidstilrettelæggelse - personalemøder - arbejdets udførelse - MED-udvalget Hvordan fungerer samarbejdet - mellem ledelse og medarbejdere - medarbejdere imellem Mulighederne for indflydelse på personalemøder er god. Forud for afholdelse af møder, skrives der punkter på dagsordenen. Der er høj grad af indflydelse på arbejdets udførelse. MED-udvalget er velfungerende og holder møder hver 8 uge. De enkelte MED repræsentanter tager emner med fra de enkelte grupper til MED-udvalget. MED- repræsentanterne spørger endvidere til trivslen i de enkelte personalegrupper for at kunne tage dette videre med i MED-udvalget. Ift. DUA midler er der indenfor de af Region Nordjylland givne rammer, givet frie hænder til midlernes benyttelse. Forstander og afdelingsledere opleves åbne, lydhøre og tilgængelige. På Senskadeafdelingen har der været arbejdet med at få et bedre samarbejde medarbejderne imellem. Når samarbejdet ind imellem har været udfordrende ses det som en mulig følge af høj grad af udskiftning i gruppen. Generelt fungerer gruppen p.t. bedre og fra ledelsesside har der været og er der stadig tiltag i gang for at bedre arbejdsmiljøet.

12 Medarbejderindflydelse og samarbejde Det skal positivt bemærkes, at medarbejderne oplever at have medindflydelse både på vagtplan samt arbejdet som helhed. Derudover er det Tilsynets vurdering, at indsatsen på Senskadeafdelingen har haft en effektiv virkning ift. arbejdsmiljøet, som det vil være godt at have fortsat fokus på. Kompetenceudvikling Foreligger der en fremadrettet, strategisk plan for kompetenceudvikling, og hvordan matcher denne målgruppen(jf. kravet i standarden for kompetenceudvikling) Medarbejdere Afholdes der en årlig MUS, der resulterer i en skriftlig udviklingsaftale, og bruges aftalen som et aktivt redskab Hvordan implementeres nye kompetencer i det daglige arbejde (fx orientering på personalemøder, supervision, eller faglig sparring) Der er udarbejdet en læringsplan for 2011 og 2012, som beskriver hvad der skal nås i denne 2 års periode. Der er lavet nye supervisionsgrupper på tværs af afdelingerne. Der er aftalt kollegial supervision hver 4. uge. To medarbejdere har særlige kompetencer i denne sammenhæng. Der afholdes årligt MUS med afdelingslederne. Der udarbejdes skriftlig aftale og denne anvendes. Derudover oplever personalet, at der til en hver tid kan rettes henvendelse til afdelingslederne f.eks. ved ønsker om uddannelse. Der er årligt 4 uddannelsesdage for alle. Supervision og vejledning, pædagogisk grundlag, medbestemmelse mv. De to medarbejdere, der er af sted på diplomuddannelse, videregiver teorien til de øvrige medarbejdere. Kollegial supervision har kørt i en årrække månedligt. Der har været en undervisningsdag med ekstern underviser, hvilket har været oplevet som et boost for grupperne. Derudover er der som ovenfor beskrevet lavet grupper på tværs. Sygefravær Sygefraværets omfang Arbejdes der systematisk med sygefraværet f.eks. ved: - afholdelse af sygefraværssamtaler - drøftes sygefravær på møder Sygefraværet ligger på ca. 7 %. Der gives mulighed for langsom tilbagevenden til arbejdet, når dette er relevant. Der udarbejdes retningslinjer ift. tæt dialog med den enkelte medarbejder. Der indkaldes til sygefraværssamtaler. På ledermøder følges der op på sygefraværsstatistikken - og på MED møder 3 gange årligt.

13 Sygefravær Udgør omfanget af sygefravær et problem i forhold til opgavevaretagelsen. Nej. APV Ledelse Er der forhold i APV en, der har betydning for ydelser og serviceniveau Er der andre forhold i arbejdsmiljøet, der har betydning for ydelse og serviceniveau Oplever I APV som et aktivt redskab, hvor der følges op på forskellige problematikker/problemområder De fysiske vilkår på Senskadeafdelingen har betydning for arbejdsmiljøet og dermed ydelsen. På en af afdelingerne lægges der af samme grund nyt gulv, da nogle blandt rengøringspersonalet har fået ondt i skulderen af at vaske det gamle gulv. Der er fokus på rengøringspersonalets store værdi som medarbejdere. Der følges op på APV. Trivselsmålingen har netop været gennemgået i alle grupper. Der følges op på de forhold, der evt. påpeges som værende relevante fra medarbejdere. Ledelsens oplevelse er, at personalet er gode til at gå i dialog omkring opfølgning og tolkninger på trivselsmålingerne. Retningslinjer og handleplan for voldsforebyggelse Ledelse Hvordan håndteres og forebygges voldsepisoder Vold borger mod borger registreres og behandles på møder. Forebyggelse af konflikter og vold sker endvidere via optagelse og analyse på video. Seksuelt krænkende adfærd bliver ligeledes registreret, ligesom Seksualvejleder inddrages ved behov. Medarbejdere Hvordan håndteres og forebygges voldsepisoder Der tales åbent om, hvordan den enkelte medarbejder har det med udadreagerende adfærd. Der skrives arbejdsskadesindberetninger. Der er en såkaldt håndteringsmappe, som bl.a. beskriver, hvordan borgeren bedst muligt mødes.

14 Retningslinjer og handleplan for voldsforebyggelse For andre borgere er sådanne forhold beskrevet i den individuelle plan. Øvrige forhold oplyst ved tilsynet Ledere Er der øvrige forhold, der er relevante for tilsynet Medarbejdere Er der øvrige forhold, der er relevante for tilsynet På Senskadeafdelingen har der været arbejdet intenst med arbejdsmiljøet, og der synes heldigvis at være sket positive fremskridt. Ledelsen vil fortsat have opmærksomhed på trivsel og arbejdsmiljø. For medarbejderne kan langtidssygemeldinger påvirke hverdagen og medarbejderne finder det relevant, at der ift. arbejdsmiljøet fra ledelsen side er ydet og fortsat ydes en stor indsats. Der er gode erfaringer med, at servicepersonalet inddrages i det daglige pædagogiske arbejde.

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Østruplund tirsdag den 18.9.2007. Udarbejdet af jurist Annemarie Myrup og chefkonsulent Alice Storgaard. Der har været fokus på pædagogisk koncept, metoder, handleplaner,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009

Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009 Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Web www.handicap-regionh.dk

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 12. august kl. 10.30 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud kan en stor del af den relevante

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Børnerepræsentanter...3

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere