Anmeldt socialfagligt tilsyn 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt socialfagligt tilsyn 2011"

Transkript

1 Anmeldt socialfagligt tilsyn 2011 Tilbuddets navn: Østerskoven Amerikavej Hobro Region Nordjylland Specialsektoren Dato for tilsyn: 6. maj 2011 Tilbuddet repræsenteret af: Tilsynet foretaget af: Forstander, afdelingsleder samt 3 medarbejdere Fagkonsulenterne Bente Nielsen og Didde Christoffersen, Specialsektoren, Region Nordjylland Kort beskrivelse af tilbuddet Behandlingscentret Østerskoven er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud for unge og voksne mennesker med medfødt eller erhvervet hjerneskade. Østerskoven har driftsoverenskomst med Region Nordjylland i henhold til Lov om Social Service 107 og 67. Østerskoven er et landsdækkende tilbud til 22 unge og voksne i alderen 16 til 40 år. Østerskoven består af to afsnit: Senskadeafsnittet, som er for mennesker med erhvervet hjerneskade samt Fødselsskadeafsnittet for mennesker med Cerebral Parese (spastisk lammelse) eller andre medfødte lidelser. Der arbejdes med de fysiske, kognitive og sociale begrænsninger og muligheder. Østerskoven er beliggende i Hobro Østerskov, der grænser op til Mariager fjord.

2 Tilsynets samlede vurdering Tilsynet blev under tilsynsbesøget mødt venligt og imødekommende af både forstander, personale og tilstedeværende borgere. Under rundvisningen bemærkede Tilsynet endvidere positivt, at Forstander meget respektfuldt bankede på dørene og præsenterede både personale og borgere for Tilsynet samt formålet med dagens besøg. Derudover var det på den fælles opslagstavle til alles information beskrevet, at der ville være tilsynsbesøg denne dag. De tilstedeværende beboere gav indtryk af at være i god trivsel og stemningen var positiv og smittende. I løbet af dagen var der musik og sang i fællesstuen og efterfølgende hyggede flere borgere sig sammen på gangen. Fra både leder og medarbejderside blev der fortalt åbent om hverdagens erfaringer, behandlingen/det praktiske arbejde og de succeser og udfordringer, der opleves. Der arbejdes pædagogisk i forhold til den enkelte, målrettet den fremtidige tilværelse udenfor Østerskoven. Konkret blev det tilset, at medicinen var forsvarligt opbevaret i aflåste skabe. Samlet set er det Tilsynets vurdering, at Østerskoven er et meget velfungerende rehabliteringstilbud, hvor der er fokus på at sikre borgerne et optimalt behandlingsforløb. Borgernes ressourcer og begrænsninger bliver afdækket, således at Østerskoven kan anbefale, om borgeren kan flytte i egen bolig eller til andet døgntilbud samt hvilken støtte og hvilke hjælpemidler, de har behov for. Både borgere og pårørendesamarbejde vægtes højt, ligesom der ydes en stor indsats for fortsat at sikre et optimalt arbejdsmiljø. Fællesrummene fremstod umiddelbart rene og pæne. Fysioterapi, trænings og sanserum ligeså. På gangene var der farverige billeder, som var med til at skabe hygge og flere steder bar rummene præg af ungdommelig kultur. På Senskadeafdelingen er de fysiske forhold dog ikke optimale, hvorfor der er igangsat en beslutningsproces mhp. vurdering af, om der skal bygges en helt ny afdeling til denne målgruppe. Opmærksomhedsområder: Der blev ikke fundet anledning til opmærksomhedsområder.

3 Tilbuddet Fysiske rammer Indtryk af og bemærkninger til de fysiske rammer på baggrund af rundvisningen Udendørsarealerne fremstod særdeles velholdte. Indendørs virkede rammerne strukturerede i alle grupper. Der var umiddelbart pænt og ryddeligt overalt og på gangarealerne var der billeder i flotte farver, som er medvirkende til at gøre rummene mere hyggelige. Senskadeafdelingen trænger tydeligvis til renovering, men nye bygninger er allerede under planlægning. Er der bemærkninger til de fysiske rammer i forhold til tilbuddets målgruppe Medarbejderne oplyste, at det på Senskadeafdelingen kan være et puslespil at få badesituationerne til at gå op, da der kun er et enkelt badeværelse til 3 borgere. Ifm. den planlagte ombygning, har der fra medarbejderside været udtrykt ønske om varmtvandsbassin, motionscenter og gymnastiksal, idet der i dag køres til Arden for at gå til bassinterapi. Kvalitet og metode Faglighed Der har været iværksat en proces omkring de individuelle planer og der arbejdes nu med en ny skabelon ud fra ICF. Personalet har været involveret heri. Der er kommet nye overskrifter i skabelonen f.eks. omkring medborgerskab. Overskrifterne tager nu også højde for pædagogernes faglighed, hvilket opleves positivt. Den individuelle plan er med på teammøde hver 4 uge og på Senskadeafdelingen hver 14 dag. Denne er således et dynamisk værktøj. Oplevelsen er, at denne praksis er medvirkende til at holde fokus på den målrettede udvikling for den enkelte borger. Udviklings- og kvalitetsprojekter Det har været på tale at anvende BOSTED til at samle oplysningerne ift. det kommunikative og brugerinddragelse, men da BOSTED muligvis udskiftes til andet IT system, er dette valgt fra. Det har været på tale, at ændre statusrapporterne til at hedde individuelle planer, men statusrapporterne revideres ofte på hjerneskadeområdet, hvorfor det fortsat giver mest mening at arbejde med statusrapporter og en skematisk individuel plan. Fra Forebyggelsesfonden har Østerskoven fået midler til at iværksætte et projekt for at nedbringe sygefraværet. Dette har haft en positiv effekt, men det er endnu for tidligt at sige, om det er projektet, der har bevirket, at halvdelen af sygemeldingerne nu er længerevarende og ikke arbejdsrelaterede. Alle har i relation til forebyggelsesprojektet, skulle vælge et

4 Kvalitet og metode udviklingsprojekt som skal være borgerrelateret. Eksempelvis har nogle valgt at sætte fokus på 1-1 tid (eksempel træne hjemtransport for en borger), andre har arrangeret idrætsdage hver fredag formiddag. Dette har vist sig at være en succes. Nogle har valgt at etablere en udelivsgruppe, andre sat fokus på livet som voksen handicappet, husmøder mv. Det overvejes at etablere STU på Østerskoven med forskellige fag f.eks.: handicapidræt, samfundsfag mv. Processerne kommer på den måde til at spille godt sammen. Metodetilgange: Hvordan praktiseres metodetilgange i det daglige: - giv konkrete eksempler på hvordan metoderne kommer til udtryk i det daglige - hvilken effekt har metoderne - har metoderne sine begrænsninger Der er for nylig lavet forskellige pædagogiske tiltag. Der arbejdes med den anerkendende tilgang og neuropædagogik. Der tages højde for hvilke skader, borgerne har samt hvad den enkelte har behov for. Der arbejdes ud fra ABC-konceptet (Affolter, Bobath og Coombes). Mange af de borgere, Østerskoven har i dag, er kognitivt velfungerende, hvor der tidligere har været meget plejekrævende borgere indskrevet. Dette betyder, at der med den nuværende målgruppe stiller andre krav til personalets faglighed. Der afholdes i særligt udfordrende situationer videokonferencer, hvor særlige situationer optages og analyseres f.eks. med deltagelse af tilknyttet neurolog og neuropsykolog. Der anvendes forskellige faglige metoder, men borgeren er altid i centrum. Èn gang om måneden drøftes den enkelte borger i den samlede personalegruppe. Brugere og praksis Brugergruppen Antal brugere på tilbuddet Er der kommentarer til aktuel brugersammensætning (alder/misbrug/handicap) Er der overensstemmelse mellem tilbuddets ydelse og brugernes behandlingsbehov Der er pt. indskrevet 17 borgere på CP (Cerebral Parese) og 6 på Senskadeafdelingen. De sidste par år har der været overbelægning CP. Den seneste tid har der været stor efterspørgsel på CP og Østerskoven har derfor valgt, i enkelte situationer, også at have borgere med CP på Senskadeafdelingen. Forstander udtrykte bekymring for, at der pt. er kendskab til 3 henvendelser, hvor borgerne har fået afslag fra kommunerne. Den ene tilbydes i stedet et botilbud af kommunen. De nuværende indskrevne borgere er meget unge. Det fleste ligger i aldersgruppen år. Der leveres ifølge ledelsen et flot stykke fagligt arbejde. Der er meget travlt, da mange har særlige behov for hjælp, samtidig med at det er unge mennesker, som stiller krav

5 Brugere og praksis om oplevelser og udfordringer. Medarbejderne giver udtryk for at der kunne bruges mere 1:1 tid. Nogle kommuner kræver nu statusrapporter hver 3 måned, hvilket der også går ekstra tid med. Der er brugt mange ressourcer på opkvalificeringer. Individuel plan for indsats Har alle brugere en individuel plan for indsatsen Ja. Tilsynets tilbagemelding på de indhentede individuelle planer Er de individuelle planer udarbejdet i samarbejde med brugerne (og eller værge/forældremyndighed) Indgår planen i det daglige arbejde og hvordan Hvordan sikres der sammenhæng mellem den kommunale handleplan og den individuelle plan Forinden tilsynsbesøget havde tilsynet gennemgået 4 individuelle planer/statusrapporter. For Tilsynsførende synes der at mangle overskuelighed ift., at der kun nogle steder er vedhæftet et skema, der fungerer som individuel plan. Statusrapporterne vurderes dog at være meget velbeskrevne, ligesom der efterlades indtryk af, at Østerskoven er specialister på hjerneskadeområdet. Rapporterne er respektfuldt beskrevet og borgerne er inddraget i processen i det omfang, dette har været muligt. Der er enkelte steder fagudtryk, som ikke er forklaret nærmere, ligesom det blev anbefalet mere tydeligt at beskrive, hvordan der helt konkret arbejdes for at opnå de opstillede mål. Tilsynet anbefalede, at der blev sat fokus på dette. I det omfang borgerne kan være med til udarbejdelse af de individuelle planer, inddrages de. De pårørende inddrages særligt ifm. indskrivningsperioden, men også ift. det daglige arbejde. Det er forskelligt, hvor meget de pårørende er inde over og det respekteres, hvis borgeren ikke ønsker de pårørende inddraget. De individuelle planer er med på teammøder. Faste punkter på teammøder er f.eks. brugerinddragelse, kommunikation, hjælpemidler m.m. Den kommunale handleplan kobles sammen med de behov, borgeren oplever - og hvad Østerskoven vurderer ud fra kendskabet til den enkelte. Tilsynets tilbagemelding på de indhentede individuelle planer Se ovenfor. Det anbefales at sætte fokus på overskueligheden i statusrapporter og individuel plan/skema samt at beskrive, hvordan der konkret arbejdes med at indfri de opstillede mål.

6 Indhold i dagligdagen På Senskadeafdelingen er borgerne ofte hjemme i weekenderne. Det har derfor været muligt at flytte ressourcer til 1 weekend om måneden, hvor der med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov arrangeres aktiviteter og ture. Hvordan sikres relevant indhold i dagligdagen i forhold til brugernes behov og ønsker (fx weekender, traditioner, ferier og nærmiljøet som en aktiv del i brugernes dagligdag) - giv konkrete eksempler på hvordan dette sikres - er behov og ønsker beskrevet i den individuelle plan I nogle grupper arbejdes der for flere borgeres vedkommende med selvstændiggørelse. Eksempelvis at man som voksen ikke skal hjem til sine forældre hver weekend. Der er fokus på at have nogle traditioner. Eksempelvis er der grisefest for 2. år i træk, klippeklistredag til jul, i sommerferien laves der hver uge en tur ud af huset efter borgernes ønske. Blå koncert er endvidere et nyt tiltag. Østerskovens pædagogstuderende har 2 bundne opgaver ift. at arrangere julefest og sommerfest. Der er for andet år i træk i samarbejde med Sdr. Onsild Efterskole arrangeret handicapidræt over i alt 5 mandage. Der lægges vægt på at få afprøvet eller i gang sat aktiviteter i det område, hvor borgeren fremadrettet skal bo. Erfaringen er, at det er vigtigt for borgerne at være med i foreningsliv. Det er positivt bemærket, at Østerskoven ikke alene tænker på de aktiviteter, der skal finde sted, mens borgeren bor på Østerskoven, men også fremadrettet overvejer, hvor beboeren skal bo og hvilke aktivitetsmuligheder, der findes i det område. Medicinhåndtering Foreligger der en lokal instruks for medicin, og er den kendt og anvendt Opbevaring og bortskaffelse af restmedicin Der foreligger en instruks, som ligeledes blev udleveret til Tilsynet. En arbejdsgruppe har arbejdet med instruksen. De fleste borgeres medicin er doseret i æsker i aflåst skab. Nogle borgere arbejder dog selv med at administrere medicinen. Hobro Apotek afhenter restmedicin.

7 Medicinhåndtering Hvordan håndteres utilsigtede hændelser/fejlmedicinering Ved utilsigtede hændelser ifm. medicinadministration kontaktes egen læge/vagtlæge og hændelsen registreres endvidere i BOSTED. Det skal anbefales, at der tages stilling til, hvordan håndkøbsmedicin håndteres ift. de enkelte borgere. Dette fordi håndkøbsmedicin kan medføre interaktion ved samtidig indtagelse af lægeordineret medicin. Bruger- og pårørende inddragelse. Hvordan arbejdes der konkret med at sikre brugernes med- og selvbestemmelsesret (gerne eksempler) - selvbestemmelse - medbestemmelse - høringsret Ift. selvbestemmelse blev der givet et eksempel på en borger, der hører meget høj musik. Her har det været de øvrige beboere, der har tilkendegivet, hvis de synes, musikken er for høj. Problemet drøftes på gang møde og det har en positiv effekt, at det er de unge selv, der finder en samarbejdsform, støttet af personalet, og at det ikke er personalet, der dikterer. For nogle borgere kan sengetider være en udfordring: Der arbejdes med respekt for, at den enkelte selv bestemmer, men samtidig gøres der opmærksom på, at det ikke er en god idé at sidde op til kl. 2-3 om natten. Borgerne bestemmer ikke, hvem der kommer og vækker dem om morgenen og nogle gange kan det være nødvendigt at sige nej til at få flere møbler ind på værelset, da værelserne også skal fungere som en arbejdsplads. Der har været høj grad af opmærksomhed på at få givet de relevante oplysninger ved indskrivning. Der sker forventningsafstemning via en afklarende samtale. Der tages ofte på forbesøg, men nogle borgere kommer også i praktik i nogle dage, Hvordan sikres det, at brugerne gives relevante oplysninger ved indskrivning herunder muligheder, regler og retningslinjer Hvordan tilrettelægges samarbejdet med de pårørende (jf. regionens bruger- og pårørendepolitik) - Der sendes brev ud med helt konkrete regler og retningslinjer for Østerskoven. Der udfyldes også skema ved indflytning med diverse oplysninger. Der tages udgangspunkt i de pårørendes ønsker. De pårørende er med til statusmøder. Nogle er der ofte kontakt med, andre ikke. Der afholdes af og til pårørendeundervisning ift. hvilke problematikker, man kan stå i som pårørende samt hvad en skade evt. medfører for borgeren. Der afholdes pårørendearrangementer flere gange årligt med succes, hvor pårørende bl.a. kan møde andre i samme situation. Erfaringen herfra har været, at de unge gerne ville orienteres herom i god tid forinden afholdelse af disse arrangementer. Der har været en forælder med på et personalemøde for at fortælle om oplevelsen af at være pårørende, hvilket har været givende. Samarbejdet handler meget om tillid, og det opleves væsentligt at

8 Bruger- og pårørende inddragelse. få afstemt forventningerne. Det vurderes positivt, at brugerne har selvbestemmelse i den udstrækning, dette er muligt. Derudover synes det ikke alene at være virksomt men også hensigtsmæssigt, at der arbejdes med at borgerne selv giver tilbagemeldinger til hinanden ift. f.eks. støj, i det dette afspejler den verden udenfor, som borgerne senere hen vil stå ansigt til ansigt med. Det skal endvidere positivt bemærkes, at der er opmærksomhed på, hvornår der er mest behov for ikke at reducere i de personalemæssige ressourcer. Søndage aftener har personalet særlig opmærksomhed på. På personalemøderne drøftes det, om der er forhold, som der skal være opmærksomhed på ifm. pårørendeaftenerne og det prioriteres, at der ikke skæres i normeringen på disse tidspunkter, fordi mange borgere kommer tilbage fra weekendbesøg. Både borgere og de pårørende kan her have behov for at snakke og fortælle. Lovgivning for området Er I bekendte med lovgivningen for området: - værgemålsloven - Forvaltnings- og retsikkerhedsloven samt persondataloven herunder reglerne omkring tavshedspligt og videregivelse af oplysninger - Serviceloven Værgemålsloven er aktuel for målgruppen. På nogle afdelinger er værgeregler og drøftelser ofte i spil. Få borgere har værger, som ikke er pårørende, hvilket i nogle tilfælde ses at være en fordel. Der synes ikke pt. at være behov for undervisning. Dette tages op ved behov. Er der behov for undervisningstiltag Magtanvendelse Status på magtanvendelser I 2010 blev der indberettet i alt 3 magtanvendelser. Èn har været ulovlig og de øvrige lovlige. Der arbejdes kontinuerligt med forebyggelse af magt i samarbejde med den tilknyttede fagkonsulent.

9 Magtanvendelse inden for det sidste år Hvordan sikres det, at alle medarbejdere er bekendte med lovgivning og procedurer på området Der har for nylig været undervisning på et fælles personalemøde fra jurist i regionen. Der er eksempelvis arbejdet med at blive mere detaljerede i indberetningerne. Forstander var usikker på, hvordan magtreglerne bliver introduceret for nye medarbejdere, men taler selv med den enkelte studerende og medarbejdere ift. hvordan den enkelte kan passe på sig selv i arbejdet. Erfaringen er at åbenhed er vigtigt og indtrykket er, at der er høj grad er åbenhed i grupperne. Den tilknyttede neurolog eller neuropsykolog anvendes efter behov ift. forebyggelse af konflikter. Er I bekendte med lovgivning og procedurer inden for området Hvordan arbejdes der med magtanvendelserne på tilbuddet: - sagsgangen - drøftelser i personalegruppen - fremgår indsatsen for forebyggelse og udvikling af magtanvendelse i de individuelle planer, hvor dette er påkrævet Medarbejderne er bekendte med lovgivning og procedurer. Der har for nylig været en jurist og fagkonsulent med på fælles personalemøde for at undervise i magtreglerne. Der er opmærksomhed på vigtigheden af at indberette og fokus på at få uddybet episoderne både før, under og efter. Høres brugeren i forbindelse med en magtanvendelse, og udleveres der klagevejledning til bruger/pårørende/værge Der tales i det omfang, det er muligt med borgerne, ligesom der udleveres klagevejledning. Er der behov for undervisningstiltag på området På trods af, at der blev udtrykt usikkerhed ift., hvordan medarbejdere introduceres for magtreglerne, er det Tilsynets vurdering, at medarbejderne har kendskab til både lovgivning og procedurer på området. Derudover har der netop været afholdt undervisning i magtreglerne på Østerskoven. Klagesager Har der været klager siden sidste tilsyn antal Der har ikke været klagesager siden sidste tilsyn. Enkelte borgere har udtrykt utilfredshed med den mad, der leveres fra Restaurant Østerskoven og mange borgere synes bedst om den hjemmelavede mad. Der arbejdes med at imødekomme

10 Klagesager Hvad omhandler de, og hvordan er de løst borgernes madønsker bl.a. ved at der flere dage tilberedes mad i grupperne. Er I bekendte med regionens vejledning om procedurer ved klagesager Er der kendskab til utilfredshed med tilbuddet og/eller ydelser blandt brugere eller pårørende, som ikke er indgivet som en klage Medarbejderforhold og arbejdsmiljø Medarbejderforhold Er der en hensigtsmæssig normering og fagsammensætning i forhold til ydelser og serviceniveau Hvordan arbejdes der med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere Hvordan tilrettelægges vagtplanen i forhold til kontinuitet i ydelse og serviceniveau Hvordan har medarbejderudskiftningen været det sidste år Anvendelse af vikarer i forhold til kontinuitet i ydelse og serviceniveau Det er et kontinuerligt fokuspunkt at få ressourcerne til at række. Der blev sparet en stilling i 2010, hvilket har haft betydning for vikarbudgettet. Der anvendes egne vikarer og er fokus på kun at benytte vikarer, når dette er påkrævet. Der er arbejdet meget med trivsel på Østerskoven de seneste par år. Den seneste trivselsprofil er positiv og viser tydelig fremgang. Der har været en meget stabil personalegruppe det seneste års tid. Både fysioterapeuter og ergoterapeuter har nu studerende, hvilket er medvirkende til at sikre PR ud af huset. Pædagogansøgninger har der altid været forholdsvis mange af. Der er udarbejdet ny hjemmeside og Forstander har en forventning om at Østerskoven vil medvirke i enkelte tv udsendelser i nær fremtid. Det forsøges at have fleksibilitet ift. den enkeltes arbejdsliv, hvilket betyder, at den enkelte kan ønske at arbejde på særlige tidspunkter, men vagtplanen skal dog kunne hænge sammen. Vagterne kendes 4 uger frem. Der har ikke været medarbejderudskiftning siden oktober 2010 og opleves høj grad af stabilitet. Ift. personaleudvikling er 2 medarbejdere aktuelt på diplomuddannelse. Der er derforuden 4 interne undervisningsdage for alle, hvilket har fungeret rigtig godt. Via trepartsmidlerne er der endvidere givet mulighed for 6

11 Medarbejderforhold og arbejdsmiljø undervisningsdage i anerkendende kommunikation for alle afdelinger. På Østerskoven er der følgende personalegoder: Frugt - og tidligere har der været massageordning. Rengøringspersonalet har særskilt haft møder med HR og der er iværksat forebyggelse af skader via træning i fysioterapien. Via DUA-midler er der endvidere blevet mulighed for en fælles udflugt for personalet. Medarbejderindflydelse og samarbejde Det opleves, at der er høj grad af indflydelse på arbejdstidstilrettelæggelsen. Der er høj grad af fleksibilitet eksempelvis ved behov for at få ændret en vagt. Der er udarbejdet en lokalaftale for pædagogerne og Social- og Sundhedsassistenterne ift. 16 timers vagter. Det betyder meget, at medarbejderne kan ønske at holde fri, når de har behov for det og personalet er rigtig gode til at hjælpe hinanden på tværs. Personalet kender vagtplanen 8 uger frem. Oplever I at have indflydelse på jeres arbejde f.eks. gennem - arbejdstidstilrettelæggelse - personalemøder - arbejdets udførelse - MED-udvalget Hvordan fungerer samarbejdet - mellem ledelse og medarbejdere - medarbejdere imellem Mulighederne for indflydelse på personalemøder er god. Forud for afholdelse af møder, skrives der punkter på dagsordenen. Der er høj grad af indflydelse på arbejdets udførelse. MED-udvalget er velfungerende og holder møder hver 8 uge. De enkelte MED repræsentanter tager emner med fra de enkelte grupper til MED-udvalget. MED- repræsentanterne spørger endvidere til trivslen i de enkelte personalegrupper for at kunne tage dette videre med i MED-udvalget. Ift. DUA midler er der indenfor de af Region Nordjylland givne rammer, givet frie hænder til midlernes benyttelse. Forstander og afdelingsledere opleves åbne, lydhøre og tilgængelige. På Senskadeafdelingen har der været arbejdet med at få et bedre samarbejde medarbejderne imellem. Når samarbejdet ind imellem har været udfordrende ses det som en mulig følge af høj grad af udskiftning i gruppen. Generelt fungerer gruppen p.t. bedre og fra ledelsesside har der været og er der stadig tiltag i gang for at bedre arbejdsmiljøet.

12 Medarbejderindflydelse og samarbejde Det skal positivt bemærkes, at medarbejderne oplever at have medindflydelse både på vagtplan samt arbejdet som helhed. Derudover er det Tilsynets vurdering, at indsatsen på Senskadeafdelingen har haft en effektiv virkning ift. arbejdsmiljøet, som det vil være godt at have fortsat fokus på. Kompetenceudvikling Foreligger der en fremadrettet, strategisk plan for kompetenceudvikling, og hvordan matcher denne målgruppen(jf. kravet i standarden for kompetenceudvikling) Medarbejdere Afholdes der en årlig MUS, der resulterer i en skriftlig udviklingsaftale, og bruges aftalen som et aktivt redskab Hvordan implementeres nye kompetencer i det daglige arbejde (fx orientering på personalemøder, supervision, eller faglig sparring) Der er udarbejdet en læringsplan for 2011 og 2012, som beskriver hvad der skal nås i denne 2 års periode. Der er lavet nye supervisionsgrupper på tværs af afdelingerne. Der er aftalt kollegial supervision hver 4. uge. To medarbejdere har særlige kompetencer i denne sammenhæng. Der afholdes årligt MUS med afdelingslederne. Der udarbejdes skriftlig aftale og denne anvendes. Derudover oplever personalet, at der til en hver tid kan rettes henvendelse til afdelingslederne f.eks. ved ønsker om uddannelse. Der er årligt 4 uddannelsesdage for alle. Supervision og vejledning, pædagogisk grundlag, medbestemmelse mv. De to medarbejdere, der er af sted på diplomuddannelse, videregiver teorien til de øvrige medarbejdere. Kollegial supervision har kørt i en årrække månedligt. Der har været en undervisningsdag med ekstern underviser, hvilket har været oplevet som et boost for grupperne. Derudover er der som ovenfor beskrevet lavet grupper på tværs. Sygefravær Sygefraværets omfang Arbejdes der systematisk med sygefraværet f.eks. ved: - afholdelse af sygefraværssamtaler - drøftes sygefravær på møder Sygefraværet ligger på ca. 7 %. Der gives mulighed for langsom tilbagevenden til arbejdet, når dette er relevant. Der udarbejdes retningslinjer ift. tæt dialog med den enkelte medarbejder. Der indkaldes til sygefraværssamtaler. På ledermøder følges der op på sygefraværsstatistikken - og på MED møder 3 gange årligt.

13 Sygefravær Udgør omfanget af sygefravær et problem i forhold til opgavevaretagelsen. Nej. APV Ledelse Er der forhold i APV en, der har betydning for ydelser og serviceniveau Er der andre forhold i arbejdsmiljøet, der har betydning for ydelse og serviceniveau Oplever I APV som et aktivt redskab, hvor der følges op på forskellige problematikker/problemområder De fysiske vilkår på Senskadeafdelingen har betydning for arbejdsmiljøet og dermed ydelsen. På en af afdelingerne lægges der af samme grund nyt gulv, da nogle blandt rengøringspersonalet har fået ondt i skulderen af at vaske det gamle gulv. Der er fokus på rengøringspersonalets store værdi som medarbejdere. Der følges op på APV. Trivselsmålingen har netop været gennemgået i alle grupper. Der følges op på de forhold, der evt. påpeges som værende relevante fra medarbejdere. Ledelsens oplevelse er, at personalet er gode til at gå i dialog omkring opfølgning og tolkninger på trivselsmålingerne. Retningslinjer og handleplan for voldsforebyggelse Ledelse Hvordan håndteres og forebygges voldsepisoder Vold borger mod borger registreres og behandles på møder. Forebyggelse af konflikter og vold sker endvidere via optagelse og analyse på video. Seksuelt krænkende adfærd bliver ligeledes registreret, ligesom Seksualvejleder inddrages ved behov. Medarbejdere Hvordan håndteres og forebygges voldsepisoder Der tales åbent om, hvordan den enkelte medarbejder har det med udadreagerende adfærd. Der skrives arbejdsskadesindberetninger. Der er en såkaldt håndteringsmappe, som bl.a. beskriver, hvordan borgeren bedst muligt mødes.

14 Retningslinjer og handleplan for voldsforebyggelse For andre borgere er sådanne forhold beskrevet i den individuelle plan. Øvrige forhold oplyst ved tilsynet Ledere Er der øvrige forhold, der er relevante for tilsynet Medarbejdere Er der øvrige forhold, der er relevante for tilsynet På Senskadeafdelingen har der været arbejdet intenst med arbejdsmiljøet, og der synes heldigvis at være sket positive fremskridt. Ledelsen vil fortsat have opmærksomhed på trivsel og arbejdsmiljø. For medarbejderne kan langtidssygemeldinger påvirke hverdagen og medarbejderne finder det relevant, at der ift. arbejdsmiljøet fra ledelsen side er ydet og fortsat ydes en stor indsats. Der er gode erfaringer med, at servicepersonalet inddrages i det daglige pædagogiske arbejde.

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé 6 2630 Tåstrup Telefon 43 35

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Borgerskolen, Lemvig Kommune ANMELDT TILSYN DEN 2. december 2013 Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013

Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013 Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013 Dato: 20. maj 2014 1. Indledning Frederikshavn Kommune har pligt til at føre tilsyn med hvordan kommunens opgaver på det sociale område løses. Det

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Hjortholm Kostskole Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune Tilsynsrapport Brøndby Kommune JAC Vestegnen Anmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere