Konkurrenceudsættelse af lønadministration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceudsættelse af lønadministration"

Transkript

1 Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde STS Konkurrenceudsættelse af lønadministration Drejebog

2 Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde STS Konkurrenceudsættelse af lønadministration Drejebog Version - 3 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Danmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Forudsætninger Læsevejledning Vejledning til drejebogen Vejledning til udbudsskabelonerne 2 2. Drejebog Udbudsstrategisk afklaring Strategisk afklaring om udbudskonstruktion Formålet med udbuddet Udbudsform Muligheder for selskabsdannelse Kontraktvarighed Medarbejderfastholdelse og - overdragelse Brug af kontrolbud Tidsplan Forholdet til lønsystemet Afregningsmodel Markedsdialog Strategisk afklaring om indhold af de udbudte funktioner Hvilke funktioner og ydelser skal indgå Lokaler og udstyr Anvendelse af optioner Strategisk afklaring i forhold til organisering Den organisatoriske modenhed Snitflader til andre organisatoriske enheder Den interne udførers medvirken til overgang Strategisk afklaring af samarbejdet Drejebog Skabelon Del 1 Udbudsbetingelser Udvælgelseskriterier Mindstekrav og forbehold Alternative tilbud Tildelingskriterier Del 2 Kontrakt Driftsplaner Kvalitet Opfølgning og kontrol Opbevaringspligt Lokaler, inventar og udstyr Omfattede medarbejdere Sociale klausuler Anvendelse af lønsystem Forvaltningsmæssige bestemmelser Behandling af personoplysninger Anfordringsgaranti Misligholdelsesbeføjelser samt erstatningsansvar 28

4 Rettigheder Del 3 Kontraktbilag Bilag 1 kravspecifikation Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 3 Samarbejdsorganisation Bilag 4 Tidsplan Bilag 5 Lokaler og inventar Bilag 6 Medarbejderforhold Bilag 7 Priser og afregning Bilag 8 Kundens medvirken 53 Bilag 9 Vilkår og pris for anvendelse af lønsystem Drejebog Tildeling 55 APPENDIKS Appendiks 1: Udbudsbetingelser - alternativer Appendiks 2: Kravspecifikation eksempler på ydelsesbeskrivelser

5 1. Indledning 1.1 Formål I forbindelse med STS-projektet Effektivisering gennem konkurrenceudsættelse er der nedsat en arbejdsgruppe vedr. konkurrenceudsættelse af den kommunale lønadministration. Arbejdsgruppen har haft deltagelse fra Haderslev og Århus kommuner samt KL. Derudover har Greve og Frederiksberg kommuner været inddraget med henblik på, at deres erfaringer og viden fra allerede gennemførte udbud og udliciteringer af lønadministration har kunnet kvalificere arbejdsgruppens aktiviteter. Arbejdsgruppen har haft til formål at udarbejde en drejebog og skabelon for udbud af løn- (og evt. personale)administration, så kommunerne har grundlag for konkurrenceudsættelse af opgaven. Drejebogen og skabelonen er udarbejdet i et samarbejde mellem arbejdsgruppen og Rambøll Management. Materialet udgør helt bevidst ikke et fuldstændigt udbudsmateriale eller vejleder i almene, udbudsmæssige forhold. Men det er hensigten, at drejebog og skabelon er så konkrete, at brugerne med en almindelig faglig indsigt i opgaveområdet og kendskab til udbudsreglerne kan udforme et udbudsmateriale. For generelle vejledninger, såsom forskellen mellem begrænset og offentligt udbud, tidsfrister, udbudsannonce mv. henvises således til 1.2 Forudsætninger Det indgår som forudsætning for drejebogen og skabelonen, at konkurrenceudsættelsen: Gennemføres som offentligt udbud. Bygger på, at leverandøren skal gøre brug af kommunes lønsystem. Ikke omfatter tjenestemænd. Åbner mulighed for, at leverandøren i en periode kan gøre brug af kommunes lokaler. Det er ikke muligt at tage forbehold for udbudsmaterialet. Hertil kommer, at der i drejebogen og skabelonen tages udgangspunkt i en kommune med én samlet lønadministration. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 1

6 1.3 Læsevejledning Vejledning til drejebogen Drejebogen indeholder en række handlingsanvisninger og anbefalinger for udbud af lønadministrative opgaver med særlig vægt på de specifikke forhold, som gælder for udbud af lønadministration. Drejebogen omfatter dokumenterne: Drejebog Udbudsstrategiske afklaringer Drejebog Vejledning til udarbejdelse af udbudsbetingelser, kontrakt, kontraktbilag, herunder brug af skabelon Drejebog Tildeling af ordren. Drejebogen vejleder på den måde både i udarbejdelse af selve udbudsmaterialet, herunder i anvendelse af udbudsskabelonerne, samt i de beslutninger, som går forud for og ligger i forlængelse af selve udbudsprocessen Vejledning til udbudsskabelonerne Udbudsskabelonerne omfatter de dokumenter, som typisk indgår i et udbudsmateriale: Udbudsbetingelser Kontrakt Kontraktbilag. Udbudsskabelonerne konkretiserer drejebogen med konkrete oplæg til de væsentligste afsnit i udbudsmaterialet på de punkter, som er særligt relevante for lønadministration. Udbudsskabelonerne har til formål at lette arbejdet med at udarbejde et egentligt udbudsmateriale for kommunerne, da skabelonerne indeholder mere eller mindre færdige udkast på en række områder. I udbudsskabelonerne er der foretaget forskellige markeringer, som kommunen skal tage stilling til i forbindelse med anvendelsen af det samlede udbudsmateriale. Der forekommer i alt fire forskellige markeringstyper: 1. Kommunenavn, leverandørnavn, produktnavn, ydelsesnavn etc.: Markeringer vedrørende specifikke navne er markeret med eksempelvis <NAVN> Kommune. For disse markeringer vil det være muligt at foretage en søg/erstat i dokumentet og indsætte det korrekte navn. 2. Faktuelle oplysninger, antal og omfang: Markeringer vedrørende faktuelle oplysninger (eks. den ordregivende myndighed i udbudsbetingelserne) eller vedr. antal og/eller omfang er markeret med eksempelvis <kontaktperson>, <X> eller <INDSÆT MÆNGDE>, fx <X> dage eller <X> kr. For disse marke- STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 2

7 Bilag 1 Bilag 2 Bilag n ringer vil det ikke være muligt at foretage en søg/erstat i dokumentet. Kommunen skal ved disse markeringer selv vurdere antallet/omfanget eller på anden vis indsætte den konkrete oplysning. 3. Markering af hele tekstafsnit: I skabelonerne er visse afsnit markeret med gul farve. Markeringen indikerer, at kommunen skal tage stilling til afsnittet, før kommunen anvender skabelonteksten. Det kan alt efter kommunens vurdering betyde, at tekstafsnittet falder bort, omformuleres eller fastholdes. 4. Kommentarer: I kontrakten og i udbudsbetingelserne er der indsat en række kommentarer, som kommunen skal tage stilling til, før kommunen anvender kontrakten og udbudsbetingelserne. Sammenhængen mellem drejebog og skabelon kan illustreres således: Drejebog: Udbudsstrategisk afklaring Udbudsskabelon Udbudsbetingelser Kontrakt Kontraktsbilag Drejebog Skabelon Drejebog: Tildeling STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 3

8 2. Drejebog Udbudsstrategisk afklaring Forud for enhver udbudsproces er der en række udbudsstrategiske afklaringspunkter, som kommunen bør håndtere. For lønadministration drejer det sig om punkterne i følgende skema, som er forsøgt grupperet af hensyn til overblikket: Strategisk afklaring af udbudskonstruktion Formålet med udbuddet Udbudsform Muligheder for selskabsdannelse Kontraktvarighed Medarbejderoverdragelse Brug af kontrolbud Tidsplan Forholdet til lønsystemet Afregningsmodel Markedsdialog Strategisk afklaring af indhold i de udbudte funktioner Hvilke funktioner/ opgaver skal indgå? Brug af optioner Lokaler og udstyr Strategisk afklaring i forhold til organisering Den organisatoriske modenhed. Snitflader til øvrig organisation. Den interne udførers medvirken til overgang. Strategisk afklaring i forhold til samarbejde Samarbejdsorganisation i forhold til brugerne. Punkterne gennemgås i det følgende: 2.1 Strategisk afklaring om udbudskonstruktion Formålet med udbuddet Kommunen bør indledningsvis gøre sig klart, hvad formålet med udbuddet er. Dette bør kommunikeres til tilbudsgiverne i udbudsmaterialet, så de kender kommunens hensigter. Er der eksempelvis et besparelsesønske (eller -krav), bør det fremgå klart, at der forventes en sådan besparelse, gerne angivet med konkrete tal i forhold til nuværende og fremtidige omkostninger. Kommunen kan vælge forskellige modeller. Der kan gennemføres et såkaldt omvendt udbud, hvor leverandøren skal beskrive, hvad man kan levere for en given sum, som overholder det konkrete omkostningsniveau. Dette indebærer dog en risiko for, at kommunen får et serviceniveau, som er lavere end det, man kan acceptere. Alternativt kan kommunen markere, at der er en forventning om en konkret maksimalpris, men uden at gøre denne til et mindstekrav. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 4

9 Kommunen kan også have andre formål end det rent økonomiske. Eksempelvis at højne kvaliteten, at sikre en stabil drift, herunder ved rekrutteringsproblemer osv. Er dette tilfældet, bør det på tilsvarende vis indarbejdes i udbudsmaterialet Udbudsform Kommunen skal overveje, hvilken udbudsform det vil være hensigtsmæssigt at anvende. Valget vil typisk stå mellem offentligt udbud eller begrænset udbud. I forhold til andre udbudsformer gælder, at lønadministration ikke er karakteriseret ved en kompleksitet, hvor det vil være lovligt at anvende konkurrencepræget dialog, ligesom muligheden for at anvende udbud efter forhandling ifølge Udbudsdirektivet alene kan ske i nærmere angivne undtagelsestilfælde, der næppe vil være relevante i forhold til lønadministration. Da markedet er karakteriseret ved et begrænset antal aktører, som kan forventes at levere et egnet tilbud, vil det mest typiske være at gennemføre et offentligt udbud, hvor der i udbudsbekendtgørelsen (og udbudsmaterialet) kan indarbejdes ufravigelige mindstekrav til leverandørens økonomiske og faglige kompetencer. Det giver kommunen mulighed for at frasortere tilbudsgivere, som ikke vurderes egnede til at løse opgaven, og dermed undgå at skulle realitetsbehandle deres tilbud. Skabelonerne til drejebogen tager afsæt i et offentligt udbud. Der er i skabelonen for bilag 4 (Samarbejdsorganisation) i væsentligt omfang indarbejdet partnerskabselementer Muligheder for selskabsdannelse Det vil som udgangspunkt være muligt at udbyde lønadministrationen med en forudsætning om, at den private leverandør efterfølgende skal indgå i en selskabsdannelse med kommunen om varetagelse af opgaven. En sådan selskabsdannelse er mulig med hjemmel i L548 (Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber). Det forudsætter dog, at lønadministrationen ikke tidligere har været udbudt. Kommunen skal desuden være opmærksom på, at det ikke som tidligere i dag er muligt at genudbyde lønadministrationen med krav om selskabsdannelse, når kontrakten udløber. Reelt indebærer dette, at fordelene ved at gennemføre et udbud med selskabsdannelse er begrænsede. Selskabsdannelsen har således først og fremmest til formål at hjælpe et marked på vej, og kommunen vil derfor være forpligtet til at trække sig ud af selskabet igen, når markedet er etableret Kontraktvarighed Kommunen bør allerede tidligt begynde at overveje, hvad der er en hensigtsmæssig kontraktlængde. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 5

10 Spørgsmålet skal ses i sammenhæng med spørgsmålet om, hvorvidt kommunen på sigt vil søge at gennemføre synkrone udbud af lønadministration og lønsystem, jf. drøftelsen af dette nedenfor. Det er vanskeligt at sige præcist, hvor lange kontrakter der kan tillades. Da lønadministration ikke overordnet er karakteriseret som en kompleks ydelse, er der relativt smalle grænser. En kontraktvarighed på op til 4 år med mulighed for forlængelse maksimalt 2 gange 1 år vil være det mest normale. I sidste instans afhænger det af lokale forhold, som kan tale for en eventuelt større kompleksitet Medarbejderfastholdelse og - overdragelse Kommunen kan være sårbar over for eventuel fratræden i forbindelse med udbuddet. Det kan ske både i forbindelse med beslutning om udbud eller efterfølgende, når det ligger klart, at opgaven skal overgå til en privat leverandør. Det er klart, at dette i sidste instans kan være et problem for leveringssikkerheden for kommunen i perioden fra beslutningen er truffet og til den private leverandør er i drift. Kommunen bør i den forbindelse være opmærksom på, at der for mange kommuners vedkommende er tale om en medarbejdergruppe, hvor mange medarbejdere forventes at gå på pension inden for en kortere årrække, og hvor der allerede i dag i flere kommuner opleves rekrutteringsproblemer. Et udbud kan fremskynde en sådan beslutning for de medarbejdere, der har mulighed for det. Rekrutteringssituationen kan efterfølgende vise sig vanskelig. Kommunen kan beslutte at udarbejde et kontrolbud, hvor medarbejderne medvirker ved den konkrete udformning, jf. nedenfor. Det kan være et positivt signal om, at udbuddet ikke er begrundet i utilfredshed med den nuværende løsning og kan medvirke til at reducere risikoen for, at medarbejderne vælger at søge andet arbejde som konsekvens af beslutningen om udbud Brug af kontrolbud Hvorvidt kommunen ønsker at udarbejde et kontrolbud, og herunder lade egen lønadministration medvirke til dette, eller alene ønsker at udarbejde en kontrolberegning, er de fleste steder et spørgsmål om kommunens udbudspolitik. Da der er tale om et marked med relativt få leverandører og deraf følgende mindre konkurrence end på meget veletablerede områder, kan udarbejdelse af et kontrolbud dog være et godt signal at sende til markedet om, at opgaven ikke skal udliciteres for enhver pris. Brug af kontrolbud kan også ses som et positivt signal til medarbejderne, jf. ovenfor. Kommunen bør i den forbindelse sikre sig, at man giver den fornødne tid til at forberede den kommunale lønadministration på at udarbejde kontrolbuddet, så medarbejderne oplever at have en reel chance for at byde på opgaven og genoverveje den måde, man har organiseret sig på i dag. Det er klart optimalt, hvis kommunen kan få STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 6

11 medarbejderne til at gå aktivt ind i konkurrencen og tage konkurrenceudsættelsen som en udfordring, man vil vinde Tidsplan Kommunen kan, jf. ovenfor, være sårbar over for eventuel fratræden indtil leverandøren overtager opgaven. Perioden fra kontraktens indgåelse til overtagelse bør derfor ikke være for lang. Erfaringsmæssigt vil leverandørerne have interesse i at overtage opgaven så hurtigt som muligt. Kommunen kan derfor med fordel skitsere en tidsplan, som indeholder kommunens minimumskrav, men som åbner op for, at leverandøren kan vælge en hurtigere tidsplan. Spørgsmålet kan eventuelt indarbejdes som et delkriterium i forhold til tilbudsvurderingen Forholdet til lønsystemet Varetagelse af lønadministration forudsætter anvendelse af et lønsystem. Kommunen skal derfor træffe beslutning om, hvilken udbudsmæssig sammenhæng der ønskes etableret. Der kan skelnes mellem følgende alternativer: Udbud af lønadministration, hvor leverandøren vælger lønsystem Udbud af lønadministration, hvor kommunen vælger lønsystem Udbud af både lønadministration og lønsystem. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 7

12 De 3 udbudsformer har forskellige karakteristika: Udbud af Karakteristika Tildeling Udfordring 1) Lønadministration, hvor leverandøren vælger lønsystem Udbuddet specificerer kravene til de lønadministrative opgaver Udbuddet specificerer kravene til itmæssige snitflader. Leverandøren vælger systemunderstøttelse Leverandøren kan opnå økonomisk synergi i forhold til systemunderstøttelsen Hvordan løser leverandøren den lønadministrative opgave? Kan indebære nyt lønsystem med tilhørende systemintegration. Hertil kan komme oplæring af medarbejderne i et nyt system 2) Lønadministration, hvor kommunen vælger lønsystem Udbuddet specificerer kravene til de lønadministrative opgaver Udbuddet specificerer, hvilket lønsystem, der skal bruges Der vil være leverandører som ikke kan opnå økonomisk synergi i forhold til systemunderstøttelsen Hvordan løser leverandøren den lønadministrative opgave? Kommunen skal opnå tilladelse til at overdrage brugen til 3. part Udbud af lønadministration og lønsystem er ikke synkront Kan begrænse leverandørmarkedet 3) Både lønadministration og lønsystem Udbuddet specificerer kravene til de lønadministrative opgaver Udbuddet specificerer kravene til lønsystemet Leverandøren kan kun i begrænset omfang opnå økonomisk synergi i forhold til systemunderstøttelsen Hvordan løser leverandøren den lønadministrative opgave? Hvilken funktionalitet har lønsystemet? Prioritering mellem lønsystem og lønadministration Der tages i drejebogen og de tilhørende skabeloner afsæt i model 2, som indebærer, at kommunen stiller sit nuværende lønsystem til rådighed. De væsentligste udfordringer ved de tre modeller fremgår af skemaet. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 8

13 Forholdet til lønsystemet byder på en række øvrige overvejelser: Synkronisering i forhold til udbud af lønsystemet: Model 2 indebærer typisk, at kommunen i løbet af kontraktperioden vil skulle udbyde sit lønsystem (medmindre kontraktperioden gøres så kort, at der opnås identiske datoer for kontraktophør). Dette indebærer en mulighed/risiko for, at kommunen skal skifte lønsystem midt i kontraktperioden med heraf følgende usikkerhed i forhold til både omkostningerne til leverandøren af selve lønadministrationen og i øvrigt også i forhold til leveringssikkerheden (kvaliteten i overgangsperioden). Set fra leverandørens synspunkt indebærer dette en tilsvarende risiko, da det er vanskeligt at vurdere konsekvenserne af et skift midt i kontraktperioden. Leverandørerne må forventes at ville kapitalisere denne risiko, hvorved prisen bliver højere. For at imødegå dette, kan kommunen indsætte som forudsætning i sit udbudsmateriale, at leverandøren skal lægge til grund for sit pristilbud, at det eksisterende lønsystem skal anvendes i hele kontraktperioden. Vælger kommunen ikke at indarbejde en sådan forudsætning i sit udbudsmateriale, skal det klart fremgå, at leverandøren skal tåle et sådant skift og i den forbindelse (eventuelt) vil blive kompenseret økonomisk i medfør af kontraktens bestemmelser om ændringshåndtering. Ovenstående kan være et givet forhold for en kommune, som står foran et førstegangsudbud af lønadministrationen. Har kommunen mulighed for det, kan kommunen med fordel time sit udbud af lønsystem sådan, at valget af leverandør ligger fast, når udbud af lønadministration gennemføres. Det betyder reelt, at udbuddet af lønsystemet skal påbegyndes minimum 6 måneder før udbuddet af lønadministrationen. Det er klart, at dette indebærer en ulempe i forhold til den periode, der går fra indgåelse af kontrakt på systemsiden, til lønadministrationskontrakten effektueres, men det skaber klarhed på systemsiden. Det indebærer også en risiko for, at der på én og samme tid vil skulle finde implementering af nyt lønsystem og ny administrativ leverandør sted, hvilket kan være en driftsmæssig udfordring. Alternativt kan kommunen forsøge at time sine udbud sådan, at der reelt bliver tale om udbud efter model 3, dvs. at leverandøren også skal byde ind med lønsystem. It-strategiske overvejelser: Nogle kommuner udbyder porteføljer af systemer for at sikre sammenhæng mellem disse (som ikke nødvendigvis kan opnås via separate udbud af forskellige systemer). Kommunens it-strategi kan på den måde have betydning for valg af lønsystem og kan indebære et ønske om, at leverandøren skal anvende et givet lønsystem. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 9

14 Fremadrettet peger ovenstående desuden på, at kommunen bør sikre sig i sine udbud af lønsystem, at 3. part kan opnå adgang til at forestå lønadministrationen via det valgte lønsystem Afregningsmodel Kommunen bør tidligt påbegynde overvejelser om valg af afregningsmodel. Der er flere forhold, som bør indgå i overvejelserne specifikt med relation til lønadministrationen: 1. Betaling for basisydelsen 2. Anvendelse af bod/bonus 3. Anvendelse af incitamenter 4. Ekstra ydelser. I forhold til afregning for basisydelsen: Hvilken afregningsmodel ønskes overordnet? En fast pris? En pris pr. enhed? En kombination? Hvis der ønskes en model med en vis variation ud fra omfang: Hvad skal da være afregningsenhed? I skabelonen er vedlagt et bilag (bilag 7), som tager afsæt i antal lønanvisninger. Skal der afregnes 1:1 eller skal der være defineret et vist interval omkring det nuværende niveau, som ikke giver anledning til ændring i prisen? I forhold til bod/bonus: Ønskes mulighed for at sanktionere en utilfredsstillende leverance med et fradrag i afregningen? Hvordan defineres i givet fald, at leverancen er utilfredsstillende? I skabelonen er vedlagt et bilag (bilag 1), som indeholder en konkret definition af, hvad der udgør en fejl. Kommunen skal videre overveje, hvad der er et rimeligt fejlniveau at kræve 100 % korrekt løn til tiden året rundt vil formentlig være et voldsomt dyrt krav at skulle leve op til. Herunder bør kommunen overveje, hvilke fejl der skal tilskrives leverandøren, og hvilke fejl kommunen eller dens ansatte selv bærer ansvaret for. I skabelonen er vedlagt et bilag (bilag 1) med et bud på dette. Kommunen bør overveje størrelsen af boden. Ved fastlæggelse af bodens størrelse er det vigtigt, at beløbet ikke er urimeligt stort eller uden ræson for leverandøren. Beløbet skal således på den ene side skabe incitament til en hensigtsmæssig opgaveløsning. På den anden side skal bodens størrelse ikke STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 10

15 udgøre hele leverandørens dækningsbidrag for en given funktion, og dermed afholde potentielle leverandører fra at byde på opgaven. Kommunen kan også overveje at indarbejde bonusmuligheder, eksempelvis i forhold til opnåelse af brugertilfredshed. Det grundlæggende spørgsmål for kommunen er her, hvilke eventuelle effekter man vil være villig til at betale en bonus for. Bonusordninger bør derfor altid målrettes særligt kritiske eller vigtige kvalitetsaspekter. I forhold til incitamenter: Hvilken særlig adfærd/hvilke særlige resultater ønsker kommunen at fremme hos leverandøren? I forhold til selve kvaliteten af ydelsen er dette oplagt at håndtere via bod/bonus, jf. ovenfor, men der kan også være andre eksempler. Et sådant eksempel handler om initiativ til potentielle effektiviseringer. Kommunen kan overveje, om der er særligt oplagte områder for dette, eksempelvis interne effektiviseringsprojekter, som kommunen af interne årsager ikke selv har nået at implementere, og indarbejde en incitamentsstruktur i udbudsmaterialet, hvor tilbudsgiverne skal komme med konkrete forslag og herunder beskrive, hvilken andel kommunen i givet fald får, fx via øget digitalisering af indberetninger. Et andet eksempel handler om kommunens eget ansvar. Jf. også spørgsmålet om fejlkilder er det sådan, at en væsentlig del af fejl i lønudbetalinger skyldes fejlagtige eller mangelfulde indberetninger fra kommunens ansatte, eks. institutionsledere. Nogle kommuner har her valgt en model, hvor institutionerne pålægges et internt gebyr for fejlindberetninger, som indebærer et behov for ekstrakørsler. Leverandøren samler op på dette. Modellen kan både indrettes sådan, at gebyret tilfalder leverandøren som betaling for ekstrakørsel, eller den kan indrettes sådan, at ekstrakørsler indgår i leverandørens faste vederlag, hvorefter gebyret går i kommunekassen. Se i øvrigt drejebogens vejledning i udarbejdelse af prisbilag, bilag 7, hvor dette behandles mere indgående. I forhold til ekstra-ydelser: Kommunen skal overveje, om det er ønskeligt at få en fast pris på alle ydelser med risiko for, at de prisfastsættes for højt, da omfanget er ukendt, eller om nogle ydelser har en sådan karakter (typisk fordi de leveres meget sjældent), at det er at foretrække at afregne pr. levering, baseret på forbrugt tid og aftalte timesatser. Som eksempler på sidstnævnte kan nævnes levering af særlige data ved råkørsler, håndtering af fødselsdagslister og personalets opsparingsordninger, håndtering af de praktiske konsekvenser i forbindelse STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 11

16 med strejker (arbejdsnedlæggelse) blandt personalet i forbindelse med konflikt osv Markedsdialog Er kommunen i tvivl om, hvad markedet kan tilbyde henholdsvis vil finde attraktivt at byde på, er der visse muligheder for at foretage markedsundersøgelser. Det vil også kunne gælde i forhold til en afklaring af, hvilke opgaver kommunen skal inkludere i udbuddet. Det er vanskeligt præcist at definere, hvor grænsen for en forudgående markedsundersøgelse går. Overordnet gælder, at en sådan skal ske med respekt for ligebehandlingsprincippet, hvilket blandt andet indebærer, at kommunen ikke må give informationer til enkeltstående leverandører, som andre ikke får adgang til, eller give konkrete leverandører en eksklusiv ret til at påvirke udbudsmaterialets udformning i en for dem gunstig retning. Der henvises til hvor dette behandles. 2.2 Strategisk afklaring om indhold af de udbudte funktioner Hvilke funktioner og ydelser skal indgå Den nok væsentligste strategiske afklaring for kommunen går naturligvis på at fastlægge, hvilke konkrete funktioner og ydelser der skal indgå i udbuddet. Er der tale om et rent lønadministrativt udbud? Vil det være hensigtsmæssigt at integrere visse personaleadministrative funktioner og ydelser? Disse spørgsmål, som handler om bredden i kommunens udbud, behandles mere indgående i drejebogens vejledning om udarbejdelse af kravspecifikation. Kommunen bør også overveje, hvor dybt leverandøren som led i udførelsen af sine opgaver skal involveres i forhold til øvrige opgaver. Skal leverandøren fx bogføre refusioner på en fælles mellemregningskonto, eller skal leverandøren bogføre på den enkelte institutions refusionskonto. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 12

17 2.2.2 Lokaler og udstyr Det er af afgørende betydning, at en eventuel overgang til en privat leverandør foregår med færrest mulige problemer i forhold til korrekt udbetaling af løn til tiden. Kommunen bør i den forbindelse overveje, om man kan gøre noget for at lette processen, særligt hvis der er tale om en relativt kort tidsfrist fra aftaleindgåelse til overtagelsesdato. En væsentlig praktisk udfordring for den private leverandør kan være at etablere sig fysisk med de nødvendige faciliteter. Kommunen kan derfor overveje, om man vil stille lokaler og inventar til rådighed, evt. i en overgangsperiode. I givet fald skal kommunen tage stilling til vilkår (leje/køb), pris, ansvar for vedligeholdelse, vilkår i forhold til eventuel it-support osv. Det vil næppe være hensigtsmæssigt at stille som et krav, at den private leverandør skal leje kommunens lokaler og udstyr. Det bør derfor kun tilbydes som en mulighed. Se også drejebogens specifikke afsnit om udarbejdelse af bilag til udbudsmaterialet om netop lokaler og udstyr Anvendelse af optioner Kommunen kan have en interesse i at medtage optioner, hvis den er i tvivl om, hvorvidt der er økonomi til at medtage visse ydelser i udbuddet, eller hvis den er i tvivl om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt i det hele taget. I forbindelse med udbud af lønadministration kan kommunen eksempelvis overveje følgende optioner: Option på kan-ydelser : Jf. ovenfor er det en væsentlig strategisk afklaring, hvilke opgaver der skal indgå i udbuddet. Er kommunen meget i tvivl om, hvorvidt der kan opnås en hensigtsmæssig løsning på udvalgte opgaver, kan man lade opgaverne indgå som en såkaldt fakultativ option og dermed lade leverandørerne vurdere, om det er hensigtsmæssigt i forhold til netop deres løsningsmodel. Det kan eksempelvis gælde nogle af de personaleadministrative opgaver (processtyring, administration af ansættelsesforløb, administration af vagtplan m.m.). Se også drejebogens specifikke vejledning på dette punkt. Option på elektronisk personalearkiv: Har kommunen et papirbaseret personalearkiv og overvejer en digitalisering, kan det overvejes at medtage dette som en option. Flere leverandører tilbyder personalesystemer og vil kunne sikre en fremadrettet, integreret løsning. Option på indscanning af personalesager: Såfremt kommunen har et behov for indscanning af gamle personalesager i forhold til digitalisering af perso- STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 13

18 naleadministrationen, kan det tilsvarende overvejes at lade denne opgave indgå som en option i udbuddet. Option på kontraktforlængelse: Jf. også ovenfor om udbudskonstruktion kan det være hensigtsmæssigt at have option på forlængelse i eksempelvis 2 x 1 år. Hermed undgår kommunen at binde sig i helt så lang en periode, men bevarer uanset muligheden for et længere samarbejde. Konsulentbistand: Kommunen kan principielt få brug for konsulentbistand fra leverandøren i forbindelse med eksempelvis fremskrivning af lønbudgetter ved budgetlægning eller udarbejdelse af konkrete økonomiske analyser. Dette kan både indgå som en integreret del af opgaveløsningen eller kan tages med som en option. 2.3 Strategisk afklaring i forhold til organisering Den organisatoriske modenhed Lønadministrationens organisering varierer fra kommune til kommune. Dels i forhold til graden af digitalisering af administrative processer, dels i forhold til graden af centralisering og standardisering af ydelser/serviceniveau. Udfordringen ved udarbejdelse af et retvisende udbudsmateriale samt ved at få etableret et velfungerende samarbejde med en privat leverandør vil være betragteligt større, såfremt lønadministrationen ligger decentralt i de enkelte forvaltninger, potentielt med forskellige snitflader til institutionsniveauet og med forskelligt serviceniveau. Kommunen bør i denne situation overveje, om det vil være hensigtsmæssigt at foretage en centralisering og standardisering inden et udbud. Tilsvarende bør kommunen overveje, om man har udnyttet de muligheder for at sikre en effektiv drift, der ligger i digitalisering af flest mulige indberetninger og administrative processer. Hvis ikke det er tilfældet, vil der være et effektiviseringspotentiale. Kommunen kan vælge at lade det være en del af den udbudte opgave at gennemføre en sådan digitalisering. I givet fald bør det fremgå klart af udbudsmaterialet. Herunder bør kommunen forholde sig til, hvordan man sikrer sig, at man får del i den gevinst, det medfører i forhold til den samlede løsning, evt. i form af en partnerskabsløsning baseret på åben økonomi. Alternativt kan kommunen vælge at gennemføre digitaliseringen forud for udbuddet og dermed reelt udbyde på baggrund af en mere effektiv drift. Et andet aspekt af den organisatoriske modenhed til udbud handler om det decentrale niveaus parathed, givet en beslutning om udbud. Kommunen bør i den forbindelse tidligt begynde at overveje, hvilke kompetencer og forpligtelser, udbuddet medfører for det decentrale niveau, samt hvilken informations- og kompetenceudviklingsindsats det evt. vil kræve, for at sikre et fornuftigt samarbejde fremadrettet. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 14

19 2.3.2 Snitflader til andre organisatoriske enheder Kommunen bør relativt tidligt i udbudsprocessen søge en afklaring af de opgave-, ansvars- og systemmæssige snitflader til andre organisatoriske enheder i kommunen. De enheder, hvor der hyppigst er snitflader omfatter følgende: Økonomisk forvaltning, eks. input til økonomiske analyser, lønbudgettering, foretagelse af afstemninger for institutionerne af lønbudgetter, samarbejde med revisionen m.m. Den tilbageværende del af personaleområdet, eks. i lønforhandling, ansættelser, styring af personalesager osv. It-afdelingen. Det konkrete snit afhænger både af den nuværende kommunale organisering og af de opgaver, som kommunen beslutter at udbyde Den interne udførers medvirken til overgang I forbindelse med at en ekstern leverandør vinder en udbudsforretning og skal overtage opgaven, vil der være behov for, at den interne udfører medvirker til at sikre en hensigtsmæssig overgang. Kommunen bør tidligt overveje, hvilke tiltag man med fordel kan iværksætte for at medvirke til dette. Nogle kommuner har arbejdet med konkrete incitamentsmodeller for medarbejderne i overgangsperioden. Andre har arbejdet med modeller for udlån, også for de medarbejdere, som ikke permanent skal overgå til den nye leverandør, men hvor dette kan medvirke til større driftssikkerhed i overgangsperioden. Endelig er det vigtigt i sit udbudsmateriale at beskrive hvilken adgang til arkiver og øvrige oplysninger, man som udbyder vil sikre leverandøren, samt at sikre en forståelse internt i egen organisationen for dette tilsagn. Kommunen kan indarbejde konkrete beslutninger i forlængelse af disse overvejelser i sin vejledning til leverandørerne i bilag 8, Kundens medvirken, som behandles senere i drejebogen. 2.4 Strategisk afklaring af samarbejdet Udbud af lønadministration indebærer i forhold til mange andre udbudsområder en særlig udfordring i forhold til samarbejdsorganisationen, givet det forhold, at lønadministrationen servicerer samtlige medarbejdere i kommunen. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 15

20 Kommunen bør derfor nøje overveje, hvordan brugernes forventninger og ønsker kan inddrages i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet, samt hvordan de hensigtsmæssigt kan indgå i forhold til opfølgning på kvalitet og brugertilfredshed i almindelighed. I forhold til det etablerede samarbejde bør kommunen på forhånd fastlægge den kommunikationsvej, der ønskes etableret, når en lønmodtager har spørgsmål til sin lønseddel eller har andre former for lønrelaterede spørgsmål. Mange spørgsmål til lønsedlen kan bedst afklares lokalt på den enkelte institution eller i den enkelte forvaltningsenhed. En hensigtsmæssig løsning kan derfor være, at en lønmodtagers nærmeste leder er det første kontaktpunkt som evt. skal sikre videre afklaring i forhold til leverandøren efter konkret behov. Det kan også gælde i forhold til personaleafdelingen. Det kan derimod ikke umiddelbart anbefales at lade leverandøren være lønmodtagerens første kontaktpunkt ved spørgsmål, da det vil give en relativt dyr løsning. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 16

21 3. Drejebog Skabelon I skabelonen består det samlede udbudsmateriale af: Del 1 Del 2 Del 3 Udbudsbetingelser Kontrakt Bilag til kontrakt: Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 3 Samarbejdsorganisation Bilag 4 Tidsplan Bilag 5 Lokaler og inventar Bilag 6 Medarbejderforhold Bilag 7 Priser og afregning Bilag 8 Kundens medvirken Bilag 9 Vilkår og pris for anvendelse af lønsystem Samlet set vil en udfyldt del 2 (kontrakt) og del 3 (bilag til kontrakt) udgøre det fremtidige aftalegrundlag mellem kommunen og den valgte leverandør. I de følgende afsnit behandler drejebogen de særlige lønadministrative forhold ved de ovenfor omtalte 3 dele. 3.1 Del 1 Udbudsbetingelser Del 1: Udbudsbetingelser er en vejledning til de leverandører, som ønsker at afgive tilbud. I relation til udbud af lønadministration bør der tildeles særlig opmærksomhed til følgende punkter, som derfor behandles særskilt i drejebogen: Udvælgelseskriterier Mindstekrav og forbehold Alternative tilbud Tildelingskriterier. Skabelonen indeholder en ramme for udbudsbetingelserne. Skabelonen indeholder i alt 17 forskellige punkter, som alle er relevante ved tilbudsafgivelse. Jf. ovenfor indeholder drejebogen alene overvejelser om 4 af disse. Se for generel vejledning i udarbejdelse af udbudsbetingelser Udvælgelseskriterier Det er kun relevant at angive udvælgelseskriterierne i udbudsbetingelserne, såfremt der er tale om et offentligt udbud. Formuleringen i udbudsbetingelserne skal svare til formuleringen i udbudsbekendtgørelsen. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 17

22 Udvælgelseskriterier ved offentligt udbud har ikke den samme værdi som ved et begrænset udbud, hvor det jo er muligt at begrænse antallet af deltagere i tilbudsrunden. Udvælgelseskriterierne kan således ikke bruges til at minimere antallet af ansøgere. Udvælgelseskriterierne kan alene bruges til at frasortere leverandører, som ikke har den krævede faglige eller økonomiske formåen for at løse opgaven. Hvis kommunen derfor ønsker at bevare en mulighed for at frasortere tilbudsgivere i et offentligt udbud, skal det ske ved at opstille ufravigelige mindstekrav til leverandørens økonomiske og faglige kompetencer. Disse mindstekrav skal ligeledes være angivet i selve udbudsbekendtgørelsen. Godkendte leverandører kan således ikke efterfølgende frasorteres, men skal indgå i hele tilbudsvurderingen og ligebehandles. Det anbefales således, at der ikke stilles krav om flere oplysninger mv. end højst nødvendigt. Eksempel 3-1: Eksempel på udvælgelseskriterier En erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiver har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, og i Danmark. En erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning i de tre seneste disponible regnskabsår afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Mindstekrav: Som mindstekrav kræves, at tilbudsgiver kan dokumentere en samlet omsætning på minimum kr. xxxxxx i gennemsnit i de tre seneste disponible regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Forelæggelse af en liste over de betydeligste tilsvarende tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste tre år, eventuelt med angivelse af beløb og tidspunkter. Mindstekrav: Det er i forhold til tilbudsgivers forelæggelse af listen over de betydeligste tilsvarende tjenesteydelser et krav for at kunne komme i betragtning som egnet leverandør, at tilbudsgiver kan dokumentere erfaring med levering af tilsvarende ydelser til danske kommuner Mindstekrav og forbehold Kommunen skal tage stilling til, hvilke mindstekrav der skal være opfyldt. Er et mindstekrav ikke opfyldt, er tilbuddet ukonditionsmæssigt og skal derfor afvises. Kravet om, at tilbudsgiver skal afgive erklæring om, at tilbudsgiver ved udarbejdelse af sit tilbud har taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 18

23 arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt (de såkaldte pligtmæssige oplysninger), er et direktivfastsat mindstekrav. Kommunen skal herudover tage stilling til, om tilbudsgiver skal have lov til at tage forbehold over for kontrakt og/eller bilag. Det foreslås, jf. skabelonen, at det er et mindstekrav, at der ikke kan tages forbehold over for kontrakt og bilag. Vælger kommunen at tillade forbehold, skal kommunen definere, hvor det er lovligt at tage forbehold (den såkaldte bruttoliste), idet en fri adgang til at tage forbehold ikke vil være forenelig med det udbudsretlige krav om, at de udbudte ydelser skal være præcist defineret. Eksempel 3-2: Eksempel på mindstekrav, hvor der tillades forbehold Tilbudsgiver skal respektere følgende mindstekrav: Tilbudsgiver skal i sit tilbud eksplicit angive, at tilbudsgiver ved tilbudsafgivelsen har taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt, jf. pkt. 13 (Pligtmæssige oplysninger). At der ikke kan tages forbehold over for kontrakt og bilag, bortset fra følgende bestemmelser: Kontraktens pkt. (titel.) Kontraktens pkt. (titel.) Kontraktens pkt. (titel.) Kontraktens pkt. (titel.) Kontraktens pkt. (titel.) Kontraktens pkt. (titel.) Bilag x (titel.) Bilag x (titel.) Bilag x (titel.) Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ukonditionsmæssigt. Eventuelle forbehold bør være ledsaget af tilbudsgivers skriftlige begrundelse. I det omfang, tilbudsgiveren ikke udtrykkeligt i tilbuddet tager forbehold over for de enkelte bestemmelser, og herunder angiver, hvilken anden konkret formulering af de pågældende bestemmelser tilbudsgiveren vil indgå på, lægges til grund, at tilbudsgiveren har accepteret samtlige bestemmelser, således at bestemmelserne vil indgå i den endelige kontrakt mellem tilbudsgiveren og <NAVN> Kommune. Såfremt forbehold tillades, skal kommunen ligeledes sikre sig, at eventuelle forbehold kan indgå i tilbudsvurderingen, jf. nærmere herom nedenfor under tildelingskriterier. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 19

24 3.1.3 Alternative tilbud Der skal tages stilling til, om tilbudsgiver skal have lov til at afgive alternative tilbud. Dette skal ligeledes fremgå af udbudsbekendtgørelsen. Alternative bud skal altid overholde de fastsatte mindstekrav. Vælger kommunen derfor den ovenfor nævnte fremgangsmåde med at forbyde, at tilbudsgiver kan tage forbehold over for kontrakt og bilag (= mindstekrav), kan der ikke gives tilladelse til alternative tilbud. Vælger kommunen derimod at tillade forbehold i et vist omfang, kan der åbnes mulighed for alternative tilbud. Anvendelsen af alternative tilbud stiller krav til udformningen af såvel tildelingskriterier som mindstekrav. Eksempel 3-3: Eksempel på formulering ved brug af alternative tilbud I alternative tilbud skal samtlige mindstekrav være opfyldt. Det skal klart fremgå, hvad det alternative tilbud omfatter. Det skal således klart fremgå, hvilke dele af det primære bud alternativet erstatter/supplerer, og hvilke eventuelle økonomiske og andre konsekvenser dette har for tilbuddet. Såfremt der afgives flere alternative tilbud, skal adskillelsen mellem de forskellige alternative tilbud tydeligt fremgå Tildelingskriterier Skabelonen er baseret på den forudsætning, at tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kommunen skal sikre sig, at underkriterierne er egnede til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved udarbejdelsen af de konkrete underkriterier skal der tages udtømmende stilling til, hvad kommunen vil lægge vægt på i forbindelse med valg af leverandør. Der skal desuden tages stilling til en vægtning af underkriterierne. Kommunen skal sikre sig, at underkriterierne udarbejdes på en sådan måde, at opfyldelsen af alle beskrevne krav indgår i vurderingen. Det er vigtigt, at der sikres en 1:1 sammenhæng mellem underkriterierne og de angivne krav, således at der skabes en entydig og tværgående sammenhæng mellem: Kravene i bilag 1 (Kravspecifikation) Besvarelserne i bilag 2 (Leverandørens løsningsbeskrivelse) STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 20

25 Underkriterierne til brug for vurdering af de modtagne tilbud. Det foreslås, jf. skabelonen, at det er et krav, at der ikke kan tages forbehold over for kontrakt og bilag. Vælger kommunen alligevel at tillade forbehold i et vist omfang, skal indholdet og omfanget heraf indgå i tilbudsvurderingen, enten i forhold til underkriteriet pris eller for så vidt angår forbehold, der ikke har en økonomisk effekt i forhold til andre relevante underkriterier. Eksempel 3-4: Eksempel på tildelingskriterier Tildeling af ordren vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. <Navn> Kommune vil i den forbindelse lægge følgende kriterier til grund, der er angivet med følgende vægtning: Pris (xx %) Kvalitet (xx %) Leverings- og forsyningssikkerhed (xx %) Tidsplan (xx %) Ved vurderingen af pris lægges vægt på den laveste samlede pris for varetagelse af lønadministrationen i kontraktperioden på x år samt i en eventuel forlængelsesperiode (option), dvs. baseret på følgende priser, jf. bilag 7: Det samlede faste årlige vederlag Pris pr. lønanvisning Engangsvederlag i tilfælde af kundens opsigelse. Ved kvalitet forstås en vurdering af den tilbudte kvalitet af de af kontrakten omfattede ydelser i relation til de i udbudsmaterialet angivne krav hertil, herunder tilbudsgivers opfyldelse af de angivne kvalitetsmål, graden af administrative lettelser, driftsplaner samt tilbudsgivers konkrete kvalitetssikringsforanstaltninger, herunder en vurdering af tilbudsgivers kvalitetssikringssystem og egenkontrolprocedurer. I vurderingen af leverings- og forsyningssikkerhed indgår tilbudsgivers sandsynliggørelse af sin evne til at opfylde sine forpligtelser, herunder tilstedeværelsen af de nødvendige ressourcer til at levere de af kontrakten omfattede ydelser med henblik på sikring af korrekt løn til tiden. Ved tidsplan forstås en vurdering af, hvorvidt den tilbudte hovedtidsplan er robust, detaljeret og på realistisk vis tager hensyn til de angivne tidsmæssige rammer, herunder indeholder en sammenhængende, realistisk, robust og detaljeret plan for overdragelsesfasen såvel for så vidt angår opgaver som medarbejdere. I appendiks 1 findes alternative eksempler på tildelingskriterier. Ovenstående er alene eksempler på tildelingskriterier. Kommunen kan derfor bl.a. vælge: STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 21

26 At lægge vægt på andre forhold end de nævnte. At slå underkriterier sammen og/eller At ændre indholdet i de enkelte underkriterier. 3.2 Del 2 Kontrakt Del 2: Kontrakten er kommunens forlag til juridisk aftale mellem kommunen og leverandøren. I relation til udbud af lønadministration bør der tildeles særlig opmærksomhed på følgende punkter, som derfor behandles særskilt i drejebogen: Driftsplaner Kvalitet Opfølgning og kontrol Opbevaringspligt Lokaler, inventar og udstyr Omfattede medarbejdere Sociale klausuler Anvendelse af lønsystem Forvaltningsmæssige bestemmelser Behandling af personoplysninger Anfordringsgaranti Misligholdelsesbeføjelser samt erstatningsansvar Rettigheder. Skabelonen indeholder en ramme for kontrakten. Skabelonen indeholder i alt 47 forskellige punkter, som alle er relevante ved udarbejdelse af kontraktudkast. I flere af disse punkter er med farvemarkering angivet, at kommunen skal indsætte konkrete tal eller oplysninger efter kommunens egen vurdering. Det skal pointeres, at kommunen ikke ukritisk kan genbruge kontrakten. Bag kontrakteksemplet ligger en række overvejelser, som kommunen skal forholde sig til. Jf. ovenfor indeholder drejebogen alene overvejelser om 12 af disse. Det er væsentligt, at kommunen ved anvendelse af kontrakten generelt overvejer, hvor streng kommunen skal være i sine krav til leverandøren. Man opnår som regel det bedste kontraktgrundlag med en leverandør, når kontrakten er velafbalanceret. På den anden side kan lokale forhold, tidligere erfaringer, politiske/økonomiske krav mv. tale for, at den enkelte kommune strammer enkelte/flere bestemmelser i kontrakten, vel vidende at sådanne stramninger kan medføre, at leverandøren indregner en risikopræmie af en vis størrelse i kontraktsummen. På findes i øvrigt en række eksempler på kontrakter til regulering af kommunale forhold. De 12 punkter uddybes nedenfor. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 22

27 3.2.1 Driftsplaner Kontrakten indeholder et forslag til regulering af driftsplaner. Vær opmærksom på, at eventuelle krav til mindsteindhold af driftsplaner skal fremgå af bilag 1. Kontraktens forslag til regulering af driftsplaner er forholdsvist vidtgående. Kommunen skal derfor bl.a. tage stilling til følgende: Skal der fastsættes frist for, hvornår de endelige driftsplaner skal foreligge, og hvis ja: hvilken frist? Skal kommunen kunne udsætte overtagelsesdagen med henvisning til, at afhjælpning af fejl og mangler ikke er gennemført 3 dage før overtagelsesdagen? Skal kommunen have adgang til at opsige kontrakten med henvisning til, at processen i forbindelse med leverandørens udarbejdelse af driftsplanerne eller indholdet af driftsplanerne efter kommunens opfattelse ikke på tilstrækkelig vis opfylder kommunens krav og forventninger? Skal der fastsættes et maks. beløb for engangsvederlaget? (Bør i givet fald ligeledes fremgå af vejledningen til bilag 7). Skal der gennemføres review af overholdelsen af driftsplanerne og med hvilken frekvens? Kvalitet Krav til kvalitetsmål skal fastsættes i bilag 1. Kommunen skal tage stilling til, hvorvidt der skal fastsættes bodsbestemmelser for manglende opfyldelse af kvalitetsmålene. Kontrakten indeholder et forslag til formulering. Kommunen skal overveje følgende: Skal der være en bodsfri periode lige efter kontraktstart og hvor lang skal perioden i givet fald være? Skal der sondres mellem bodsudløsende forhold og forhold, der kun udløser en påtale? Kontraktens formulering vedrørende bod kan tilrettes efter behov. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 23

28 3.2.3 Opfølgning og kontrol Kommunen skal tage stilling til, om og i hvilket omfang der skal ske opfølgning og kontrol i forhold til leverandørens opgavevaretagelse. En nærmere beskrivelse af foranstaltningerne skal fremgå af bilag 1 (Kravspecifikationen). Kontraktens formulering skal tilrettes i overensstemmelse med indholdet af foranstaltninger i bilag Opbevaringspligt Lønoplysninger skal selvfølgelig opbevares i 5 år i overensstemmelse med lovgivningens krav hertil. Kommunen skal tage stilling til, i hvilken form elektronisk og/eller i papirformat kommunen til enhver tid ønsker adgang til lønoplysningerne Lokaler, inventar og udstyr Kontrakten indeholder et forslag til regulering af lokaler, inventar og udstyr. Det er vigtigt, at kontrakten med tilhørende bilag 5 tilrettes i overensstemmelse med det for kommunen gældende. Kommunen skal derfor bl.a. tage stilling til: Lokaler: Kan kommunen stille lokaler til rådighed, evt. kun i en overgangsperiode, og/eller skal leverandøren være forpligtet til at stille egnede lokaler til rådighed? På hvilke vilkår kan kommunen stille lokaler, inventar mv. til rådighed? Hvilke lokaler og hvilket konkret inventar kan konkret stilles til rådighed? Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af bilag Omfattede medarbejdere Det anbefales, at kontrakten tager stilling til, i hvilket omfang lov om virksomhedsoverdragelse skal finde anvendelse i forbindelse med såvel kontraktstart som kontraktophør. Det er lovligt som kontraktvilkår at fastsætte, at loven uagtet om den efter en konkret fortolkning ikke måtte finde anvendelse faktisk finder anvendelse i det konkrete udbud. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 24

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration Udbud af lønadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 1 4. Eget bud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 5.2 Anmodninger om

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Bilag 2. Leverandørens løsningsbeskrivelse

Bilag 2. Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal i bilaget beskrive sin tilgang til løsning af opgaven under hensyntagen til at sikre en opgaveløsning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.dk

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek)

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) (Konkurrenceudsættelse) 1 Indledning Det Kongelige Bibliotek og Københavns

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

NOTAT. 1. Spørgsmål og svar

NOTAT. 1. Spørgsmål og svar NOTAT Projekt Udbud af økonomisystem og løn- og vagtplansystem Kunde Horsens Kommune Notat nr. 3 Dato 2011-04-26 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar 1. Af hensyn til den interne planlægning af løsningspræsentationerne

Læs mere

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler September 2014 Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler Indhold: 1. Formål... 3 2. Udbud... 3 3. Den tekniske dialog... 4 5. Kravspecifikation... 5 6. Tildelingsfasen...

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET PROGRAM Velkomst Den udbudte ydelse Gennemgang af udbudsmaterialet Opmærksomhedspunkter Afrunding og spørgsmål 2 DEN UDBUDTE YDELSE Udbuddet vedrører en kontrakt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af leverancen... 3 3 Betingelser for egnethed...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019706 (Nikolaj Aarø-Hansen, Gorm K. Elikofer, Erik Hammer) 9. juli 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019706 (Nikolaj Aarø-Hansen, Gorm K. Elikofer, Erik Hammer) 9. juli 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019706 (Nikolaj Aarø-Hansen, Gorm K. Elikofer, Erik Hammer) 9. juli 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Vesthimmerlands

Læs mere

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen. 7.

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen. 7. Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen 7. august 2014 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf. 33 92 67 00 Fax 33

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Offentliggørelses tidspunkt Afleveringstidpunktet Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 Til Klimatilpasningspartnerskabet (1) Dokumenttype Bilag 5 Dato Maj 2014 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 UDSKILLELSE AF LEVERANDØRER

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Odder kommune stiller lønsystemet. skal i tilbuddet tage udgangspunkt i kommunens nuværende løsning.

Odder kommune stiller lønsystemet. skal i tilbuddet tage udgangspunkt i kommunens nuværende løsning. Notat Sag Kunde Notat nr. Til Fra Udbud af lønadministration Odder Kommune OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDEN Rambøll Management Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark Tlf: 8944 7800 Direkte tlf: +45

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Principnotat vedr. udbud på genbrugshjælpemiddelområdet i Faxe Kommune D. 06/ /NHB

Principnotat vedr. udbud på genbrugshjælpemiddelområdet i Faxe Kommune D. 06/ /NHB Principnotat vedr. udbud på genbrugshjælpemiddelområdet i Faxe Kommune D. 06/11 2009 /NHB OPGAVEN... 3 LEVERANDØRSITUATIONEN... 3 CENTRALE UDBUDSTEMAER... 4 LEJE/EJE-MODELLEN?... 4 LOVGIVNINGEN... 6 UDBUDSGRUNDLAG...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere