Konkurrenceudsættelse af lønadministration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceudsættelse af lønadministration"

Transkript

1 Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde STS Konkurrenceudsættelse af lønadministration Drejebog

2 Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde STS Konkurrenceudsættelse af lønadministration Drejebog Version - 3 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Danmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Forudsætninger Læsevejledning Vejledning til drejebogen Vejledning til udbudsskabelonerne 2 2. Drejebog Udbudsstrategisk afklaring Strategisk afklaring om udbudskonstruktion Formålet med udbuddet Udbudsform Muligheder for selskabsdannelse Kontraktvarighed Medarbejderfastholdelse og - overdragelse Brug af kontrolbud Tidsplan Forholdet til lønsystemet Afregningsmodel Markedsdialog Strategisk afklaring om indhold af de udbudte funktioner Hvilke funktioner og ydelser skal indgå Lokaler og udstyr Anvendelse af optioner Strategisk afklaring i forhold til organisering Den organisatoriske modenhed Snitflader til andre organisatoriske enheder Den interne udførers medvirken til overgang Strategisk afklaring af samarbejdet Drejebog Skabelon Del 1 Udbudsbetingelser Udvælgelseskriterier Mindstekrav og forbehold Alternative tilbud Tildelingskriterier Del 2 Kontrakt Driftsplaner Kvalitet Opfølgning og kontrol Opbevaringspligt Lokaler, inventar og udstyr Omfattede medarbejdere Sociale klausuler Anvendelse af lønsystem Forvaltningsmæssige bestemmelser Behandling af personoplysninger Anfordringsgaranti Misligholdelsesbeføjelser samt erstatningsansvar 28

4 Rettigheder Del 3 Kontraktbilag Bilag 1 kravspecifikation Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 3 Samarbejdsorganisation Bilag 4 Tidsplan Bilag 5 Lokaler og inventar Bilag 6 Medarbejderforhold Bilag 7 Priser og afregning Bilag 8 Kundens medvirken 53 Bilag 9 Vilkår og pris for anvendelse af lønsystem Drejebog Tildeling 55 APPENDIKS Appendiks 1: Udbudsbetingelser - alternativer Appendiks 2: Kravspecifikation eksempler på ydelsesbeskrivelser

5 1. Indledning 1.1 Formål I forbindelse med STS-projektet Effektivisering gennem konkurrenceudsættelse er der nedsat en arbejdsgruppe vedr. konkurrenceudsættelse af den kommunale lønadministration. Arbejdsgruppen har haft deltagelse fra Haderslev og Århus kommuner samt KL. Derudover har Greve og Frederiksberg kommuner været inddraget med henblik på, at deres erfaringer og viden fra allerede gennemførte udbud og udliciteringer af lønadministration har kunnet kvalificere arbejdsgruppens aktiviteter. Arbejdsgruppen har haft til formål at udarbejde en drejebog og skabelon for udbud af løn- (og evt. personale)administration, så kommunerne har grundlag for konkurrenceudsættelse af opgaven. Drejebogen og skabelonen er udarbejdet i et samarbejde mellem arbejdsgruppen og Rambøll Management. Materialet udgør helt bevidst ikke et fuldstændigt udbudsmateriale eller vejleder i almene, udbudsmæssige forhold. Men det er hensigten, at drejebog og skabelon er så konkrete, at brugerne med en almindelig faglig indsigt i opgaveområdet og kendskab til udbudsreglerne kan udforme et udbudsmateriale. For generelle vejledninger, såsom forskellen mellem begrænset og offentligt udbud, tidsfrister, udbudsannonce mv. henvises således til 1.2 Forudsætninger Det indgår som forudsætning for drejebogen og skabelonen, at konkurrenceudsættelsen: Gennemføres som offentligt udbud. Bygger på, at leverandøren skal gøre brug af kommunes lønsystem. Ikke omfatter tjenestemænd. Åbner mulighed for, at leverandøren i en periode kan gøre brug af kommunes lokaler. Det er ikke muligt at tage forbehold for udbudsmaterialet. Hertil kommer, at der i drejebogen og skabelonen tages udgangspunkt i en kommune med én samlet lønadministration. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 1

6 1.3 Læsevejledning Vejledning til drejebogen Drejebogen indeholder en række handlingsanvisninger og anbefalinger for udbud af lønadministrative opgaver med særlig vægt på de specifikke forhold, som gælder for udbud af lønadministration. Drejebogen omfatter dokumenterne: Drejebog Udbudsstrategiske afklaringer Drejebog Vejledning til udarbejdelse af udbudsbetingelser, kontrakt, kontraktbilag, herunder brug af skabelon Drejebog Tildeling af ordren. Drejebogen vejleder på den måde både i udarbejdelse af selve udbudsmaterialet, herunder i anvendelse af udbudsskabelonerne, samt i de beslutninger, som går forud for og ligger i forlængelse af selve udbudsprocessen Vejledning til udbudsskabelonerne Udbudsskabelonerne omfatter de dokumenter, som typisk indgår i et udbudsmateriale: Udbudsbetingelser Kontrakt Kontraktbilag. Udbudsskabelonerne konkretiserer drejebogen med konkrete oplæg til de væsentligste afsnit i udbudsmaterialet på de punkter, som er særligt relevante for lønadministration. Udbudsskabelonerne har til formål at lette arbejdet med at udarbejde et egentligt udbudsmateriale for kommunerne, da skabelonerne indeholder mere eller mindre færdige udkast på en række områder. I udbudsskabelonerne er der foretaget forskellige markeringer, som kommunen skal tage stilling til i forbindelse med anvendelsen af det samlede udbudsmateriale. Der forekommer i alt fire forskellige markeringstyper: 1. Kommunenavn, leverandørnavn, produktnavn, ydelsesnavn etc.: Markeringer vedrørende specifikke navne er markeret med eksempelvis <NAVN> Kommune. For disse markeringer vil det være muligt at foretage en søg/erstat i dokumentet og indsætte det korrekte navn. 2. Faktuelle oplysninger, antal og omfang: Markeringer vedrørende faktuelle oplysninger (eks. den ordregivende myndighed i udbudsbetingelserne) eller vedr. antal og/eller omfang er markeret med eksempelvis <kontaktperson>, <X> eller <INDSÆT MÆNGDE>, fx <X> dage eller <X> kr. For disse marke- STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 2

7 Bilag 1 Bilag 2 Bilag n ringer vil det ikke være muligt at foretage en søg/erstat i dokumentet. Kommunen skal ved disse markeringer selv vurdere antallet/omfanget eller på anden vis indsætte den konkrete oplysning. 3. Markering af hele tekstafsnit: I skabelonerne er visse afsnit markeret med gul farve. Markeringen indikerer, at kommunen skal tage stilling til afsnittet, før kommunen anvender skabelonteksten. Det kan alt efter kommunens vurdering betyde, at tekstafsnittet falder bort, omformuleres eller fastholdes. 4. Kommentarer: I kontrakten og i udbudsbetingelserne er der indsat en række kommentarer, som kommunen skal tage stilling til, før kommunen anvender kontrakten og udbudsbetingelserne. Sammenhængen mellem drejebog og skabelon kan illustreres således: Drejebog: Udbudsstrategisk afklaring Udbudsskabelon Udbudsbetingelser Kontrakt Kontraktsbilag Drejebog Skabelon Drejebog: Tildeling STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 3

8 2. Drejebog Udbudsstrategisk afklaring Forud for enhver udbudsproces er der en række udbudsstrategiske afklaringspunkter, som kommunen bør håndtere. For lønadministration drejer det sig om punkterne i følgende skema, som er forsøgt grupperet af hensyn til overblikket: Strategisk afklaring af udbudskonstruktion Formålet med udbuddet Udbudsform Muligheder for selskabsdannelse Kontraktvarighed Medarbejderoverdragelse Brug af kontrolbud Tidsplan Forholdet til lønsystemet Afregningsmodel Markedsdialog Strategisk afklaring af indhold i de udbudte funktioner Hvilke funktioner/ opgaver skal indgå? Brug af optioner Lokaler og udstyr Strategisk afklaring i forhold til organisering Den organisatoriske modenhed. Snitflader til øvrig organisation. Den interne udførers medvirken til overgang. Strategisk afklaring i forhold til samarbejde Samarbejdsorganisation i forhold til brugerne. Punkterne gennemgås i det følgende: 2.1 Strategisk afklaring om udbudskonstruktion Formålet med udbuddet Kommunen bør indledningsvis gøre sig klart, hvad formålet med udbuddet er. Dette bør kommunikeres til tilbudsgiverne i udbudsmaterialet, så de kender kommunens hensigter. Er der eksempelvis et besparelsesønske (eller -krav), bør det fremgå klart, at der forventes en sådan besparelse, gerne angivet med konkrete tal i forhold til nuværende og fremtidige omkostninger. Kommunen kan vælge forskellige modeller. Der kan gennemføres et såkaldt omvendt udbud, hvor leverandøren skal beskrive, hvad man kan levere for en given sum, som overholder det konkrete omkostningsniveau. Dette indebærer dog en risiko for, at kommunen får et serviceniveau, som er lavere end det, man kan acceptere. Alternativt kan kommunen markere, at der er en forventning om en konkret maksimalpris, men uden at gøre denne til et mindstekrav. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 4

9 Kommunen kan også have andre formål end det rent økonomiske. Eksempelvis at højne kvaliteten, at sikre en stabil drift, herunder ved rekrutteringsproblemer osv. Er dette tilfældet, bør det på tilsvarende vis indarbejdes i udbudsmaterialet Udbudsform Kommunen skal overveje, hvilken udbudsform det vil være hensigtsmæssigt at anvende. Valget vil typisk stå mellem offentligt udbud eller begrænset udbud. I forhold til andre udbudsformer gælder, at lønadministration ikke er karakteriseret ved en kompleksitet, hvor det vil være lovligt at anvende konkurrencepræget dialog, ligesom muligheden for at anvende udbud efter forhandling ifølge Udbudsdirektivet alene kan ske i nærmere angivne undtagelsestilfælde, der næppe vil være relevante i forhold til lønadministration. Da markedet er karakteriseret ved et begrænset antal aktører, som kan forventes at levere et egnet tilbud, vil det mest typiske være at gennemføre et offentligt udbud, hvor der i udbudsbekendtgørelsen (og udbudsmaterialet) kan indarbejdes ufravigelige mindstekrav til leverandørens økonomiske og faglige kompetencer. Det giver kommunen mulighed for at frasortere tilbudsgivere, som ikke vurderes egnede til at løse opgaven, og dermed undgå at skulle realitetsbehandle deres tilbud. Skabelonerne til drejebogen tager afsæt i et offentligt udbud. Der er i skabelonen for bilag 4 (Samarbejdsorganisation) i væsentligt omfang indarbejdet partnerskabselementer Muligheder for selskabsdannelse Det vil som udgangspunkt være muligt at udbyde lønadministrationen med en forudsætning om, at den private leverandør efterfølgende skal indgå i en selskabsdannelse med kommunen om varetagelse af opgaven. En sådan selskabsdannelse er mulig med hjemmel i L548 (Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber). Det forudsætter dog, at lønadministrationen ikke tidligere har været udbudt. Kommunen skal desuden være opmærksom på, at det ikke som tidligere i dag er muligt at genudbyde lønadministrationen med krav om selskabsdannelse, når kontrakten udløber. Reelt indebærer dette, at fordelene ved at gennemføre et udbud med selskabsdannelse er begrænsede. Selskabsdannelsen har således først og fremmest til formål at hjælpe et marked på vej, og kommunen vil derfor være forpligtet til at trække sig ud af selskabet igen, når markedet er etableret Kontraktvarighed Kommunen bør allerede tidligt begynde at overveje, hvad der er en hensigtsmæssig kontraktlængde. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 5

10 Spørgsmålet skal ses i sammenhæng med spørgsmålet om, hvorvidt kommunen på sigt vil søge at gennemføre synkrone udbud af lønadministration og lønsystem, jf. drøftelsen af dette nedenfor. Det er vanskeligt at sige præcist, hvor lange kontrakter der kan tillades. Da lønadministration ikke overordnet er karakteriseret som en kompleks ydelse, er der relativt smalle grænser. En kontraktvarighed på op til 4 år med mulighed for forlængelse maksimalt 2 gange 1 år vil være det mest normale. I sidste instans afhænger det af lokale forhold, som kan tale for en eventuelt større kompleksitet Medarbejderfastholdelse og - overdragelse Kommunen kan være sårbar over for eventuel fratræden i forbindelse med udbuddet. Det kan ske både i forbindelse med beslutning om udbud eller efterfølgende, når det ligger klart, at opgaven skal overgå til en privat leverandør. Det er klart, at dette i sidste instans kan være et problem for leveringssikkerheden for kommunen i perioden fra beslutningen er truffet og til den private leverandør er i drift. Kommunen bør i den forbindelse være opmærksom på, at der for mange kommuners vedkommende er tale om en medarbejdergruppe, hvor mange medarbejdere forventes at gå på pension inden for en kortere årrække, og hvor der allerede i dag i flere kommuner opleves rekrutteringsproblemer. Et udbud kan fremskynde en sådan beslutning for de medarbejdere, der har mulighed for det. Rekrutteringssituationen kan efterfølgende vise sig vanskelig. Kommunen kan beslutte at udarbejde et kontrolbud, hvor medarbejderne medvirker ved den konkrete udformning, jf. nedenfor. Det kan være et positivt signal om, at udbuddet ikke er begrundet i utilfredshed med den nuværende løsning og kan medvirke til at reducere risikoen for, at medarbejderne vælger at søge andet arbejde som konsekvens af beslutningen om udbud Brug af kontrolbud Hvorvidt kommunen ønsker at udarbejde et kontrolbud, og herunder lade egen lønadministration medvirke til dette, eller alene ønsker at udarbejde en kontrolberegning, er de fleste steder et spørgsmål om kommunens udbudspolitik. Da der er tale om et marked med relativt få leverandører og deraf følgende mindre konkurrence end på meget veletablerede områder, kan udarbejdelse af et kontrolbud dog være et godt signal at sende til markedet om, at opgaven ikke skal udliciteres for enhver pris. Brug af kontrolbud kan også ses som et positivt signal til medarbejderne, jf. ovenfor. Kommunen bør i den forbindelse sikre sig, at man giver den fornødne tid til at forberede den kommunale lønadministration på at udarbejde kontrolbuddet, så medarbejderne oplever at have en reel chance for at byde på opgaven og genoverveje den måde, man har organiseret sig på i dag. Det er klart optimalt, hvis kommunen kan få STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 6

11 medarbejderne til at gå aktivt ind i konkurrencen og tage konkurrenceudsættelsen som en udfordring, man vil vinde Tidsplan Kommunen kan, jf. ovenfor, være sårbar over for eventuel fratræden indtil leverandøren overtager opgaven. Perioden fra kontraktens indgåelse til overtagelse bør derfor ikke være for lang. Erfaringsmæssigt vil leverandørerne have interesse i at overtage opgaven så hurtigt som muligt. Kommunen kan derfor med fordel skitsere en tidsplan, som indeholder kommunens minimumskrav, men som åbner op for, at leverandøren kan vælge en hurtigere tidsplan. Spørgsmålet kan eventuelt indarbejdes som et delkriterium i forhold til tilbudsvurderingen Forholdet til lønsystemet Varetagelse af lønadministration forudsætter anvendelse af et lønsystem. Kommunen skal derfor træffe beslutning om, hvilken udbudsmæssig sammenhæng der ønskes etableret. Der kan skelnes mellem følgende alternativer: Udbud af lønadministration, hvor leverandøren vælger lønsystem Udbud af lønadministration, hvor kommunen vælger lønsystem Udbud af både lønadministration og lønsystem. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 7

12 De 3 udbudsformer har forskellige karakteristika: Udbud af Karakteristika Tildeling Udfordring 1) Lønadministration, hvor leverandøren vælger lønsystem Udbuddet specificerer kravene til de lønadministrative opgaver Udbuddet specificerer kravene til itmæssige snitflader. Leverandøren vælger systemunderstøttelse Leverandøren kan opnå økonomisk synergi i forhold til systemunderstøttelsen Hvordan løser leverandøren den lønadministrative opgave? Kan indebære nyt lønsystem med tilhørende systemintegration. Hertil kan komme oplæring af medarbejderne i et nyt system 2) Lønadministration, hvor kommunen vælger lønsystem Udbuddet specificerer kravene til de lønadministrative opgaver Udbuddet specificerer, hvilket lønsystem, der skal bruges Der vil være leverandører som ikke kan opnå økonomisk synergi i forhold til systemunderstøttelsen Hvordan løser leverandøren den lønadministrative opgave? Kommunen skal opnå tilladelse til at overdrage brugen til 3. part Udbud af lønadministration og lønsystem er ikke synkront Kan begrænse leverandørmarkedet 3) Både lønadministration og lønsystem Udbuddet specificerer kravene til de lønadministrative opgaver Udbuddet specificerer kravene til lønsystemet Leverandøren kan kun i begrænset omfang opnå økonomisk synergi i forhold til systemunderstøttelsen Hvordan løser leverandøren den lønadministrative opgave? Hvilken funktionalitet har lønsystemet? Prioritering mellem lønsystem og lønadministration Der tages i drejebogen og de tilhørende skabeloner afsæt i model 2, som indebærer, at kommunen stiller sit nuværende lønsystem til rådighed. De væsentligste udfordringer ved de tre modeller fremgår af skemaet. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 8

13 Forholdet til lønsystemet byder på en række øvrige overvejelser: Synkronisering i forhold til udbud af lønsystemet: Model 2 indebærer typisk, at kommunen i løbet af kontraktperioden vil skulle udbyde sit lønsystem (medmindre kontraktperioden gøres så kort, at der opnås identiske datoer for kontraktophør). Dette indebærer en mulighed/risiko for, at kommunen skal skifte lønsystem midt i kontraktperioden med heraf følgende usikkerhed i forhold til både omkostningerne til leverandøren af selve lønadministrationen og i øvrigt også i forhold til leveringssikkerheden (kvaliteten i overgangsperioden). Set fra leverandørens synspunkt indebærer dette en tilsvarende risiko, da det er vanskeligt at vurdere konsekvenserne af et skift midt i kontraktperioden. Leverandørerne må forventes at ville kapitalisere denne risiko, hvorved prisen bliver højere. For at imødegå dette, kan kommunen indsætte som forudsætning i sit udbudsmateriale, at leverandøren skal lægge til grund for sit pristilbud, at det eksisterende lønsystem skal anvendes i hele kontraktperioden. Vælger kommunen ikke at indarbejde en sådan forudsætning i sit udbudsmateriale, skal det klart fremgå, at leverandøren skal tåle et sådant skift og i den forbindelse (eventuelt) vil blive kompenseret økonomisk i medfør af kontraktens bestemmelser om ændringshåndtering. Ovenstående kan være et givet forhold for en kommune, som står foran et førstegangsudbud af lønadministrationen. Har kommunen mulighed for det, kan kommunen med fordel time sit udbud af lønsystem sådan, at valget af leverandør ligger fast, når udbud af lønadministration gennemføres. Det betyder reelt, at udbuddet af lønsystemet skal påbegyndes minimum 6 måneder før udbuddet af lønadministrationen. Det er klart, at dette indebærer en ulempe i forhold til den periode, der går fra indgåelse af kontrakt på systemsiden, til lønadministrationskontrakten effektueres, men det skaber klarhed på systemsiden. Det indebærer også en risiko for, at der på én og samme tid vil skulle finde implementering af nyt lønsystem og ny administrativ leverandør sted, hvilket kan være en driftsmæssig udfordring. Alternativt kan kommunen forsøge at time sine udbud sådan, at der reelt bliver tale om udbud efter model 3, dvs. at leverandøren også skal byde ind med lønsystem. It-strategiske overvejelser: Nogle kommuner udbyder porteføljer af systemer for at sikre sammenhæng mellem disse (som ikke nødvendigvis kan opnås via separate udbud af forskellige systemer). Kommunens it-strategi kan på den måde have betydning for valg af lønsystem og kan indebære et ønske om, at leverandøren skal anvende et givet lønsystem. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 9

14 Fremadrettet peger ovenstående desuden på, at kommunen bør sikre sig i sine udbud af lønsystem, at 3. part kan opnå adgang til at forestå lønadministrationen via det valgte lønsystem Afregningsmodel Kommunen bør tidligt påbegynde overvejelser om valg af afregningsmodel. Der er flere forhold, som bør indgå i overvejelserne specifikt med relation til lønadministrationen: 1. Betaling for basisydelsen 2. Anvendelse af bod/bonus 3. Anvendelse af incitamenter 4. Ekstra ydelser. I forhold til afregning for basisydelsen: Hvilken afregningsmodel ønskes overordnet? En fast pris? En pris pr. enhed? En kombination? Hvis der ønskes en model med en vis variation ud fra omfang: Hvad skal da være afregningsenhed? I skabelonen er vedlagt et bilag (bilag 7), som tager afsæt i antal lønanvisninger. Skal der afregnes 1:1 eller skal der være defineret et vist interval omkring det nuværende niveau, som ikke giver anledning til ændring i prisen? I forhold til bod/bonus: Ønskes mulighed for at sanktionere en utilfredsstillende leverance med et fradrag i afregningen? Hvordan defineres i givet fald, at leverancen er utilfredsstillende? I skabelonen er vedlagt et bilag (bilag 1), som indeholder en konkret definition af, hvad der udgør en fejl. Kommunen skal videre overveje, hvad der er et rimeligt fejlniveau at kræve 100 % korrekt løn til tiden året rundt vil formentlig være et voldsomt dyrt krav at skulle leve op til. Herunder bør kommunen overveje, hvilke fejl der skal tilskrives leverandøren, og hvilke fejl kommunen eller dens ansatte selv bærer ansvaret for. I skabelonen er vedlagt et bilag (bilag 1) med et bud på dette. Kommunen bør overveje størrelsen af boden. Ved fastlæggelse af bodens størrelse er det vigtigt, at beløbet ikke er urimeligt stort eller uden ræson for leverandøren. Beløbet skal således på den ene side skabe incitament til en hensigtsmæssig opgaveløsning. På den anden side skal bodens størrelse ikke STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 10

15 udgøre hele leverandørens dækningsbidrag for en given funktion, og dermed afholde potentielle leverandører fra at byde på opgaven. Kommunen kan også overveje at indarbejde bonusmuligheder, eksempelvis i forhold til opnåelse af brugertilfredshed. Det grundlæggende spørgsmål for kommunen er her, hvilke eventuelle effekter man vil være villig til at betale en bonus for. Bonusordninger bør derfor altid målrettes særligt kritiske eller vigtige kvalitetsaspekter. I forhold til incitamenter: Hvilken særlig adfærd/hvilke særlige resultater ønsker kommunen at fremme hos leverandøren? I forhold til selve kvaliteten af ydelsen er dette oplagt at håndtere via bod/bonus, jf. ovenfor, men der kan også være andre eksempler. Et sådant eksempel handler om initiativ til potentielle effektiviseringer. Kommunen kan overveje, om der er særligt oplagte områder for dette, eksempelvis interne effektiviseringsprojekter, som kommunen af interne årsager ikke selv har nået at implementere, og indarbejde en incitamentsstruktur i udbudsmaterialet, hvor tilbudsgiverne skal komme med konkrete forslag og herunder beskrive, hvilken andel kommunen i givet fald får, fx via øget digitalisering af indberetninger. Et andet eksempel handler om kommunens eget ansvar. Jf. også spørgsmålet om fejlkilder er det sådan, at en væsentlig del af fejl i lønudbetalinger skyldes fejlagtige eller mangelfulde indberetninger fra kommunens ansatte, eks. institutionsledere. Nogle kommuner har her valgt en model, hvor institutionerne pålægges et internt gebyr for fejlindberetninger, som indebærer et behov for ekstrakørsler. Leverandøren samler op på dette. Modellen kan både indrettes sådan, at gebyret tilfalder leverandøren som betaling for ekstrakørsel, eller den kan indrettes sådan, at ekstrakørsler indgår i leverandørens faste vederlag, hvorefter gebyret går i kommunekassen. Se i øvrigt drejebogens vejledning i udarbejdelse af prisbilag, bilag 7, hvor dette behandles mere indgående. I forhold til ekstra-ydelser: Kommunen skal overveje, om det er ønskeligt at få en fast pris på alle ydelser med risiko for, at de prisfastsættes for højt, da omfanget er ukendt, eller om nogle ydelser har en sådan karakter (typisk fordi de leveres meget sjældent), at det er at foretrække at afregne pr. levering, baseret på forbrugt tid og aftalte timesatser. Som eksempler på sidstnævnte kan nævnes levering af særlige data ved råkørsler, håndtering af fødselsdagslister og personalets opsparingsordninger, håndtering af de praktiske konsekvenser i forbindelse STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 11

16 med strejker (arbejdsnedlæggelse) blandt personalet i forbindelse med konflikt osv Markedsdialog Er kommunen i tvivl om, hvad markedet kan tilbyde henholdsvis vil finde attraktivt at byde på, er der visse muligheder for at foretage markedsundersøgelser. Det vil også kunne gælde i forhold til en afklaring af, hvilke opgaver kommunen skal inkludere i udbuddet. Det er vanskeligt præcist at definere, hvor grænsen for en forudgående markedsundersøgelse går. Overordnet gælder, at en sådan skal ske med respekt for ligebehandlingsprincippet, hvilket blandt andet indebærer, at kommunen ikke må give informationer til enkeltstående leverandører, som andre ikke får adgang til, eller give konkrete leverandører en eksklusiv ret til at påvirke udbudsmaterialets udformning i en for dem gunstig retning. Der henvises til hvor dette behandles. 2.2 Strategisk afklaring om indhold af de udbudte funktioner Hvilke funktioner og ydelser skal indgå Den nok væsentligste strategiske afklaring for kommunen går naturligvis på at fastlægge, hvilke konkrete funktioner og ydelser der skal indgå i udbuddet. Er der tale om et rent lønadministrativt udbud? Vil det være hensigtsmæssigt at integrere visse personaleadministrative funktioner og ydelser? Disse spørgsmål, som handler om bredden i kommunens udbud, behandles mere indgående i drejebogens vejledning om udarbejdelse af kravspecifikation. Kommunen bør også overveje, hvor dybt leverandøren som led i udførelsen af sine opgaver skal involveres i forhold til øvrige opgaver. Skal leverandøren fx bogføre refusioner på en fælles mellemregningskonto, eller skal leverandøren bogføre på den enkelte institutions refusionskonto. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 12

17 2.2.2 Lokaler og udstyr Det er af afgørende betydning, at en eventuel overgang til en privat leverandør foregår med færrest mulige problemer i forhold til korrekt udbetaling af løn til tiden. Kommunen bør i den forbindelse overveje, om man kan gøre noget for at lette processen, særligt hvis der er tale om en relativt kort tidsfrist fra aftaleindgåelse til overtagelsesdato. En væsentlig praktisk udfordring for den private leverandør kan være at etablere sig fysisk med de nødvendige faciliteter. Kommunen kan derfor overveje, om man vil stille lokaler og inventar til rådighed, evt. i en overgangsperiode. I givet fald skal kommunen tage stilling til vilkår (leje/køb), pris, ansvar for vedligeholdelse, vilkår i forhold til eventuel it-support osv. Det vil næppe være hensigtsmæssigt at stille som et krav, at den private leverandør skal leje kommunens lokaler og udstyr. Det bør derfor kun tilbydes som en mulighed. Se også drejebogens specifikke afsnit om udarbejdelse af bilag til udbudsmaterialet om netop lokaler og udstyr Anvendelse af optioner Kommunen kan have en interesse i at medtage optioner, hvis den er i tvivl om, hvorvidt der er økonomi til at medtage visse ydelser i udbuddet, eller hvis den er i tvivl om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt i det hele taget. I forbindelse med udbud af lønadministration kan kommunen eksempelvis overveje følgende optioner: Option på kan-ydelser : Jf. ovenfor er det en væsentlig strategisk afklaring, hvilke opgaver der skal indgå i udbuddet. Er kommunen meget i tvivl om, hvorvidt der kan opnås en hensigtsmæssig løsning på udvalgte opgaver, kan man lade opgaverne indgå som en såkaldt fakultativ option og dermed lade leverandørerne vurdere, om det er hensigtsmæssigt i forhold til netop deres løsningsmodel. Det kan eksempelvis gælde nogle af de personaleadministrative opgaver (processtyring, administration af ansættelsesforløb, administration af vagtplan m.m.). Se også drejebogens specifikke vejledning på dette punkt. Option på elektronisk personalearkiv: Har kommunen et papirbaseret personalearkiv og overvejer en digitalisering, kan det overvejes at medtage dette som en option. Flere leverandører tilbyder personalesystemer og vil kunne sikre en fremadrettet, integreret løsning. Option på indscanning af personalesager: Såfremt kommunen har et behov for indscanning af gamle personalesager i forhold til digitalisering af perso- STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 13

18 naleadministrationen, kan det tilsvarende overvejes at lade denne opgave indgå som en option i udbuddet. Option på kontraktforlængelse: Jf. også ovenfor om udbudskonstruktion kan det være hensigtsmæssigt at have option på forlængelse i eksempelvis 2 x 1 år. Hermed undgår kommunen at binde sig i helt så lang en periode, men bevarer uanset muligheden for et længere samarbejde. Konsulentbistand: Kommunen kan principielt få brug for konsulentbistand fra leverandøren i forbindelse med eksempelvis fremskrivning af lønbudgetter ved budgetlægning eller udarbejdelse af konkrete økonomiske analyser. Dette kan både indgå som en integreret del af opgaveløsningen eller kan tages med som en option. 2.3 Strategisk afklaring i forhold til organisering Den organisatoriske modenhed Lønadministrationens organisering varierer fra kommune til kommune. Dels i forhold til graden af digitalisering af administrative processer, dels i forhold til graden af centralisering og standardisering af ydelser/serviceniveau. Udfordringen ved udarbejdelse af et retvisende udbudsmateriale samt ved at få etableret et velfungerende samarbejde med en privat leverandør vil være betragteligt større, såfremt lønadministrationen ligger decentralt i de enkelte forvaltninger, potentielt med forskellige snitflader til institutionsniveauet og med forskelligt serviceniveau. Kommunen bør i denne situation overveje, om det vil være hensigtsmæssigt at foretage en centralisering og standardisering inden et udbud. Tilsvarende bør kommunen overveje, om man har udnyttet de muligheder for at sikre en effektiv drift, der ligger i digitalisering af flest mulige indberetninger og administrative processer. Hvis ikke det er tilfældet, vil der være et effektiviseringspotentiale. Kommunen kan vælge at lade det være en del af den udbudte opgave at gennemføre en sådan digitalisering. I givet fald bør det fremgå klart af udbudsmaterialet. Herunder bør kommunen forholde sig til, hvordan man sikrer sig, at man får del i den gevinst, det medfører i forhold til den samlede løsning, evt. i form af en partnerskabsløsning baseret på åben økonomi. Alternativt kan kommunen vælge at gennemføre digitaliseringen forud for udbuddet og dermed reelt udbyde på baggrund af en mere effektiv drift. Et andet aspekt af den organisatoriske modenhed til udbud handler om det decentrale niveaus parathed, givet en beslutning om udbud. Kommunen bør i den forbindelse tidligt begynde at overveje, hvilke kompetencer og forpligtelser, udbuddet medfører for det decentrale niveau, samt hvilken informations- og kompetenceudviklingsindsats det evt. vil kræve, for at sikre et fornuftigt samarbejde fremadrettet. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 14

19 2.3.2 Snitflader til andre organisatoriske enheder Kommunen bør relativt tidligt i udbudsprocessen søge en afklaring af de opgave-, ansvars- og systemmæssige snitflader til andre organisatoriske enheder i kommunen. De enheder, hvor der hyppigst er snitflader omfatter følgende: Økonomisk forvaltning, eks. input til økonomiske analyser, lønbudgettering, foretagelse af afstemninger for institutionerne af lønbudgetter, samarbejde med revisionen m.m. Den tilbageværende del af personaleområdet, eks. i lønforhandling, ansættelser, styring af personalesager osv. It-afdelingen. Det konkrete snit afhænger både af den nuværende kommunale organisering og af de opgaver, som kommunen beslutter at udbyde Den interne udførers medvirken til overgang I forbindelse med at en ekstern leverandør vinder en udbudsforretning og skal overtage opgaven, vil der være behov for, at den interne udfører medvirker til at sikre en hensigtsmæssig overgang. Kommunen bør tidligt overveje, hvilke tiltag man med fordel kan iværksætte for at medvirke til dette. Nogle kommuner har arbejdet med konkrete incitamentsmodeller for medarbejderne i overgangsperioden. Andre har arbejdet med modeller for udlån, også for de medarbejdere, som ikke permanent skal overgå til den nye leverandør, men hvor dette kan medvirke til større driftssikkerhed i overgangsperioden. Endelig er det vigtigt i sit udbudsmateriale at beskrive hvilken adgang til arkiver og øvrige oplysninger, man som udbyder vil sikre leverandøren, samt at sikre en forståelse internt i egen organisationen for dette tilsagn. Kommunen kan indarbejde konkrete beslutninger i forlængelse af disse overvejelser i sin vejledning til leverandørerne i bilag 8, Kundens medvirken, som behandles senere i drejebogen. 2.4 Strategisk afklaring af samarbejdet Udbud af lønadministration indebærer i forhold til mange andre udbudsområder en særlig udfordring i forhold til samarbejdsorganisationen, givet det forhold, at lønadministrationen servicerer samtlige medarbejdere i kommunen. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 15

20 Kommunen bør derfor nøje overveje, hvordan brugernes forventninger og ønsker kan inddrages i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet, samt hvordan de hensigtsmæssigt kan indgå i forhold til opfølgning på kvalitet og brugertilfredshed i almindelighed. I forhold til det etablerede samarbejde bør kommunen på forhånd fastlægge den kommunikationsvej, der ønskes etableret, når en lønmodtager har spørgsmål til sin lønseddel eller har andre former for lønrelaterede spørgsmål. Mange spørgsmål til lønsedlen kan bedst afklares lokalt på den enkelte institution eller i den enkelte forvaltningsenhed. En hensigtsmæssig løsning kan derfor være, at en lønmodtagers nærmeste leder er det første kontaktpunkt som evt. skal sikre videre afklaring i forhold til leverandøren efter konkret behov. Det kan også gælde i forhold til personaleafdelingen. Det kan derimod ikke umiddelbart anbefales at lade leverandøren være lønmodtagerens første kontaktpunkt ved spørgsmål, da det vil give en relativt dyr løsning. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 16

21 3. Drejebog Skabelon I skabelonen består det samlede udbudsmateriale af: Del 1 Del 2 Del 3 Udbudsbetingelser Kontrakt Bilag til kontrakt: Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 3 Samarbejdsorganisation Bilag 4 Tidsplan Bilag 5 Lokaler og inventar Bilag 6 Medarbejderforhold Bilag 7 Priser og afregning Bilag 8 Kundens medvirken Bilag 9 Vilkår og pris for anvendelse af lønsystem Samlet set vil en udfyldt del 2 (kontrakt) og del 3 (bilag til kontrakt) udgøre det fremtidige aftalegrundlag mellem kommunen og den valgte leverandør. I de følgende afsnit behandler drejebogen de særlige lønadministrative forhold ved de ovenfor omtalte 3 dele. 3.1 Del 1 Udbudsbetingelser Del 1: Udbudsbetingelser er en vejledning til de leverandører, som ønsker at afgive tilbud. I relation til udbud af lønadministration bør der tildeles særlig opmærksomhed til følgende punkter, som derfor behandles særskilt i drejebogen: Udvælgelseskriterier Mindstekrav og forbehold Alternative tilbud Tildelingskriterier. Skabelonen indeholder en ramme for udbudsbetingelserne. Skabelonen indeholder i alt 17 forskellige punkter, som alle er relevante ved tilbudsafgivelse. Jf. ovenfor indeholder drejebogen alene overvejelser om 4 af disse. Se for generel vejledning i udarbejdelse af udbudsbetingelser Udvælgelseskriterier Det er kun relevant at angive udvælgelseskriterierne i udbudsbetingelserne, såfremt der er tale om et offentligt udbud. Formuleringen i udbudsbetingelserne skal svare til formuleringen i udbudsbekendtgørelsen. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 17

22 Udvælgelseskriterier ved offentligt udbud har ikke den samme værdi som ved et begrænset udbud, hvor det jo er muligt at begrænse antallet af deltagere i tilbudsrunden. Udvælgelseskriterierne kan således ikke bruges til at minimere antallet af ansøgere. Udvælgelseskriterierne kan alene bruges til at frasortere leverandører, som ikke har den krævede faglige eller økonomiske formåen for at løse opgaven. Hvis kommunen derfor ønsker at bevare en mulighed for at frasortere tilbudsgivere i et offentligt udbud, skal det ske ved at opstille ufravigelige mindstekrav til leverandørens økonomiske og faglige kompetencer. Disse mindstekrav skal ligeledes være angivet i selve udbudsbekendtgørelsen. Godkendte leverandører kan således ikke efterfølgende frasorteres, men skal indgå i hele tilbudsvurderingen og ligebehandles. Det anbefales således, at der ikke stilles krav om flere oplysninger mv. end højst nødvendigt. Eksempel 3-1: Eksempel på udvælgelseskriterier En erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiver har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, og i Danmark. En erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning i de tre seneste disponible regnskabsår afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Mindstekrav: Som mindstekrav kræves, at tilbudsgiver kan dokumentere en samlet omsætning på minimum kr. xxxxxx i gennemsnit i de tre seneste disponible regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Forelæggelse af en liste over de betydeligste tilsvarende tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste tre år, eventuelt med angivelse af beløb og tidspunkter. Mindstekrav: Det er i forhold til tilbudsgivers forelæggelse af listen over de betydeligste tilsvarende tjenesteydelser et krav for at kunne komme i betragtning som egnet leverandør, at tilbudsgiver kan dokumentere erfaring med levering af tilsvarende ydelser til danske kommuner Mindstekrav og forbehold Kommunen skal tage stilling til, hvilke mindstekrav der skal være opfyldt. Er et mindstekrav ikke opfyldt, er tilbuddet ukonditionsmæssigt og skal derfor afvises. Kravet om, at tilbudsgiver skal afgive erklæring om, at tilbudsgiver ved udarbejdelse af sit tilbud har taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 18

23 arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt (de såkaldte pligtmæssige oplysninger), er et direktivfastsat mindstekrav. Kommunen skal herudover tage stilling til, om tilbudsgiver skal have lov til at tage forbehold over for kontrakt og/eller bilag. Det foreslås, jf. skabelonen, at det er et mindstekrav, at der ikke kan tages forbehold over for kontrakt og bilag. Vælger kommunen at tillade forbehold, skal kommunen definere, hvor det er lovligt at tage forbehold (den såkaldte bruttoliste), idet en fri adgang til at tage forbehold ikke vil være forenelig med det udbudsretlige krav om, at de udbudte ydelser skal være præcist defineret. Eksempel 3-2: Eksempel på mindstekrav, hvor der tillades forbehold Tilbudsgiver skal respektere følgende mindstekrav: Tilbudsgiver skal i sit tilbud eksplicit angive, at tilbudsgiver ved tilbudsafgivelsen har taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt, jf. pkt. 13 (Pligtmæssige oplysninger). At der ikke kan tages forbehold over for kontrakt og bilag, bortset fra følgende bestemmelser: Kontraktens pkt. (titel.) Kontraktens pkt. (titel.) Kontraktens pkt. (titel.) Kontraktens pkt. (titel.) Kontraktens pkt. (titel.) Kontraktens pkt. (titel.) Bilag x (titel.) Bilag x (titel.) Bilag x (titel.) Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ukonditionsmæssigt. Eventuelle forbehold bør være ledsaget af tilbudsgivers skriftlige begrundelse. I det omfang, tilbudsgiveren ikke udtrykkeligt i tilbuddet tager forbehold over for de enkelte bestemmelser, og herunder angiver, hvilken anden konkret formulering af de pågældende bestemmelser tilbudsgiveren vil indgå på, lægges til grund, at tilbudsgiveren har accepteret samtlige bestemmelser, således at bestemmelserne vil indgå i den endelige kontrakt mellem tilbudsgiveren og <NAVN> Kommune. Såfremt forbehold tillades, skal kommunen ligeledes sikre sig, at eventuelle forbehold kan indgå i tilbudsvurderingen, jf. nærmere herom nedenfor under tildelingskriterier. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 19

24 3.1.3 Alternative tilbud Der skal tages stilling til, om tilbudsgiver skal have lov til at afgive alternative tilbud. Dette skal ligeledes fremgå af udbudsbekendtgørelsen. Alternative bud skal altid overholde de fastsatte mindstekrav. Vælger kommunen derfor den ovenfor nævnte fremgangsmåde med at forbyde, at tilbudsgiver kan tage forbehold over for kontrakt og bilag (= mindstekrav), kan der ikke gives tilladelse til alternative tilbud. Vælger kommunen derimod at tillade forbehold i et vist omfang, kan der åbnes mulighed for alternative tilbud. Anvendelsen af alternative tilbud stiller krav til udformningen af såvel tildelingskriterier som mindstekrav. Eksempel 3-3: Eksempel på formulering ved brug af alternative tilbud I alternative tilbud skal samtlige mindstekrav være opfyldt. Det skal klart fremgå, hvad det alternative tilbud omfatter. Det skal således klart fremgå, hvilke dele af det primære bud alternativet erstatter/supplerer, og hvilke eventuelle økonomiske og andre konsekvenser dette har for tilbuddet. Såfremt der afgives flere alternative tilbud, skal adskillelsen mellem de forskellige alternative tilbud tydeligt fremgå Tildelingskriterier Skabelonen er baseret på den forudsætning, at tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kommunen skal sikre sig, at underkriterierne er egnede til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved udarbejdelsen af de konkrete underkriterier skal der tages udtømmende stilling til, hvad kommunen vil lægge vægt på i forbindelse med valg af leverandør. Der skal desuden tages stilling til en vægtning af underkriterierne. Kommunen skal sikre sig, at underkriterierne udarbejdes på en sådan måde, at opfyldelsen af alle beskrevne krav indgår i vurderingen. Det er vigtigt, at der sikres en 1:1 sammenhæng mellem underkriterierne og de angivne krav, således at der skabes en entydig og tværgående sammenhæng mellem: Kravene i bilag 1 (Kravspecifikation) Besvarelserne i bilag 2 (Leverandørens løsningsbeskrivelse) STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 20

25 Underkriterierne til brug for vurdering af de modtagne tilbud. Det foreslås, jf. skabelonen, at det er et krav, at der ikke kan tages forbehold over for kontrakt og bilag. Vælger kommunen alligevel at tillade forbehold i et vist omfang, skal indholdet og omfanget heraf indgå i tilbudsvurderingen, enten i forhold til underkriteriet pris eller for så vidt angår forbehold, der ikke har en økonomisk effekt i forhold til andre relevante underkriterier. Eksempel 3-4: Eksempel på tildelingskriterier Tildeling af ordren vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. <Navn> Kommune vil i den forbindelse lægge følgende kriterier til grund, der er angivet med følgende vægtning: Pris (xx %) Kvalitet (xx %) Leverings- og forsyningssikkerhed (xx %) Tidsplan (xx %) Ved vurderingen af pris lægges vægt på den laveste samlede pris for varetagelse af lønadministrationen i kontraktperioden på x år samt i en eventuel forlængelsesperiode (option), dvs. baseret på følgende priser, jf. bilag 7: Det samlede faste årlige vederlag Pris pr. lønanvisning Engangsvederlag i tilfælde af kundens opsigelse. Ved kvalitet forstås en vurdering af den tilbudte kvalitet af de af kontrakten omfattede ydelser i relation til de i udbudsmaterialet angivne krav hertil, herunder tilbudsgivers opfyldelse af de angivne kvalitetsmål, graden af administrative lettelser, driftsplaner samt tilbudsgivers konkrete kvalitetssikringsforanstaltninger, herunder en vurdering af tilbudsgivers kvalitetssikringssystem og egenkontrolprocedurer. I vurderingen af leverings- og forsyningssikkerhed indgår tilbudsgivers sandsynliggørelse af sin evne til at opfylde sine forpligtelser, herunder tilstedeværelsen af de nødvendige ressourcer til at levere de af kontrakten omfattede ydelser med henblik på sikring af korrekt løn til tiden. Ved tidsplan forstås en vurdering af, hvorvidt den tilbudte hovedtidsplan er robust, detaljeret og på realistisk vis tager hensyn til de angivne tidsmæssige rammer, herunder indeholder en sammenhængende, realistisk, robust og detaljeret plan for overdragelsesfasen såvel for så vidt angår opgaver som medarbejdere. I appendiks 1 findes alternative eksempler på tildelingskriterier. Ovenstående er alene eksempler på tildelingskriterier. Kommunen kan derfor bl.a. vælge: STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 21

26 At lægge vægt på andre forhold end de nævnte. At slå underkriterier sammen og/eller At ændre indholdet i de enkelte underkriterier. 3.2 Del 2 Kontrakt Del 2: Kontrakten er kommunens forlag til juridisk aftale mellem kommunen og leverandøren. I relation til udbud af lønadministration bør der tildeles særlig opmærksomhed på følgende punkter, som derfor behandles særskilt i drejebogen: Driftsplaner Kvalitet Opfølgning og kontrol Opbevaringspligt Lokaler, inventar og udstyr Omfattede medarbejdere Sociale klausuler Anvendelse af lønsystem Forvaltningsmæssige bestemmelser Behandling af personoplysninger Anfordringsgaranti Misligholdelsesbeføjelser samt erstatningsansvar Rettigheder. Skabelonen indeholder en ramme for kontrakten. Skabelonen indeholder i alt 47 forskellige punkter, som alle er relevante ved udarbejdelse af kontraktudkast. I flere af disse punkter er med farvemarkering angivet, at kommunen skal indsætte konkrete tal eller oplysninger efter kommunens egen vurdering. Det skal pointeres, at kommunen ikke ukritisk kan genbruge kontrakten. Bag kontrakteksemplet ligger en række overvejelser, som kommunen skal forholde sig til. Jf. ovenfor indeholder drejebogen alene overvejelser om 12 af disse. Det er væsentligt, at kommunen ved anvendelse af kontrakten generelt overvejer, hvor streng kommunen skal være i sine krav til leverandøren. Man opnår som regel det bedste kontraktgrundlag med en leverandør, når kontrakten er velafbalanceret. På den anden side kan lokale forhold, tidligere erfaringer, politiske/økonomiske krav mv. tale for, at den enkelte kommune strammer enkelte/flere bestemmelser i kontrakten, vel vidende at sådanne stramninger kan medføre, at leverandøren indregner en risikopræmie af en vis størrelse i kontraktsummen. På findes i øvrigt en række eksempler på kontrakter til regulering af kommunale forhold. De 12 punkter uddybes nedenfor. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 22

27 3.2.1 Driftsplaner Kontrakten indeholder et forslag til regulering af driftsplaner. Vær opmærksom på, at eventuelle krav til mindsteindhold af driftsplaner skal fremgå af bilag 1. Kontraktens forslag til regulering af driftsplaner er forholdsvist vidtgående. Kommunen skal derfor bl.a. tage stilling til følgende: Skal der fastsættes frist for, hvornår de endelige driftsplaner skal foreligge, og hvis ja: hvilken frist? Skal kommunen kunne udsætte overtagelsesdagen med henvisning til, at afhjælpning af fejl og mangler ikke er gennemført 3 dage før overtagelsesdagen? Skal kommunen have adgang til at opsige kontrakten med henvisning til, at processen i forbindelse med leverandørens udarbejdelse af driftsplanerne eller indholdet af driftsplanerne efter kommunens opfattelse ikke på tilstrækkelig vis opfylder kommunens krav og forventninger? Skal der fastsættes et maks. beløb for engangsvederlaget? (Bør i givet fald ligeledes fremgå af vejledningen til bilag 7). Skal der gennemføres review af overholdelsen af driftsplanerne og med hvilken frekvens? Kvalitet Krav til kvalitetsmål skal fastsættes i bilag 1. Kommunen skal tage stilling til, hvorvidt der skal fastsættes bodsbestemmelser for manglende opfyldelse af kvalitetsmålene. Kontrakten indeholder et forslag til formulering. Kommunen skal overveje følgende: Skal der være en bodsfri periode lige efter kontraktstart og hvor lang skal perioden i givet fald være? Skal der sondres mellem bodsudløsende forhold og forhold, der kun udløser en påtale? Kontraktens formulering vedrørende bod kan tilrettes efter behov. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 23

28 3.2.3 Opfølgning og kontrol Kommunen skal tage stilling til, om og i hvilket omfang der skal ske opfølgning og kontrol i forhold til leverandørens opgavevaretagelse. En nærmere beskrivelse af foranstaltningerne skal fremgå af bilag 1 (Kravspecifikationen). Kontraktens formulering skal tilrettes i overensstemmelse med indholdet af foranstaltninger i bilag Opbevaringspligt Lønoplysninger skal selvfølgelig opbevares i 5 år i overensstemmelse med lovgivningens krav hertil. Kommunen skal tage stilling til, i hvilken form elektronisk og/eller i papirformat kommunen til enhver tid ønsker adgang til lønoplysningerne Lokaler, inventar og udstyr Kontrakten indeholder et forslag til regulering af lokaler, inventar og udstyr. Det er vigtigt, at kontrakten med tilhørende bilag 5 tilrettes i overensstemmelse med det for kommunen gældende. Kommunen skal derfor bl.a. tage stilling til: Lokaler: Kan kommunen stille lokaler til rådighed, evt. kun i en overgangsperiode, og/eller skal leverandøren være forpligtet til at stille egnede lokaler til rådighed? På hvilke vilkår kan kommunen stille lokaler, inventar mv. til rådighed? Hvilke lokaler og hvilket konkret inventar kan konkret stilles til rådighed? Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af bilag Omfattede medarbejdere Det anbefales, at kontrakten tager stilling til, i hvilket omfang lov om virksomhedsoverdragelse skal finde anvendelse i forbindelse med såvel kontraktstart som kontraktophør. Det er lovligt som kontraktvilkår at fastsætte, at loven uagtet om den efter en konkret fortolkning ikke måtte finde anvendelse faktisk finder anvendelse i det konkrete udbud. STS Konkurrenceudsættelse af lønadministrationen: Drejebog 24

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere April 2014 Forord Udbudsportalen.dk 1 Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Denne vejledning omhandler

Læs mere

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Udkast til Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Sagsnr.: 07/20819 Dato: 10. oktober 2007 Politik for konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver, for konkurrenceudsættelsers afvikling og indhold

Læs mere

Ordbog om udbud og udlicitering

Ordbog om udbud og udlicitering Ordbog om udbud og udlicitering K O N T R L R E Ø O P G A V E S L E N L I N G 3F Den offentlige Gruppe Om ordbogen Dette er en ordbog over de mest mindelige ord og begreber, der bliver brugt, når offentlige

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration Analyse Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration 2013 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration On-line ISBN 978-87-7029-548-2 Analysen

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere

hjælpemiddeldepot hjælpemiddeldepot

hjælpemiddeldepot hjælpemiddeldepot Værktøj Grænser til for funktionsudbud af drift af dialog hjælpemiddeldepot Værktøj Grænser til for funktionsudbud af drift af dialog hjælpemiddeldepot December Juni 2010 2011 Værktøj til funktionsudbud

Læs mere

Retningslinjer for Indkøb og Udbud

Retningslinjer for Indkøb og Udbud Retningslinjer for Indkøb og Udbud juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning... 3 1.1 EU s Udbudsdirektivet... 3 1.2 Tilbudsloven, afsnit I... 3 1.3 Tilbudsloven, afsnit II... 4 1.4 Fællesskabsretten...

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere