Ad punkt 4.1. Funktionsniveau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad punkt 4.1. Funktionsniveau"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Bostedet Munkehatten den 16. oktober I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog herefter den 20. marts 2003 fra Fyns Amt, Handicapafdelingen, Fagligt kontor til orientering kopi af notat af 26. november 2002 ( Tilsyn med sociale tilbud i Fyns Amt ) og supplerende notat af 26. februar 2003 ( Supplerende notat, Tilsyn med sociale tilbud ). Jeg modtog herefter brev af 7. maj 2003 fra Fyns Amt, Handicapafdelingen, Fagligt kontor vedlagt udtalelse til min endelige rapport udarbejdet af Bostedet Munkehatten og Fyns Amt i samarbejde. Amtets brev af 7. maj 2003 var tillige vedlagt notater af 21. april og 19. maj 1998 vedrørende Fyns Amts institutioners håndtering af medicin indenfor handicapområdet samt pjecen Klientmidler retningslinjer for administration af klienters økonomiske midler udgivet af Fyns Amt i december Med brev af 8. december 2003 fra Fyns Amt, Handicapafdelingen, Fagligt kontor, har jeg modtaget kopi af handicapafdelingens materiale til brug for afdelingens tilsynsbesøg. Jeg skal herefter udtale følgende: Ad punkt 4.1. Funktionsniveau Jeg anmodede om at få oplyst i hvilket omfang Munkehatten sikrer at der ikke sker misbrug og omsætning af medicin, herunder hvilken kontrol Munkehatten har hermed.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Amtet og bostedet har i udtalelsen henvist til at bostedet følger retningslinjerne i amtets notater af 21. april og 19. maj 1998 vedrørende institutionernes håndtering af medicin indenfor handicapområdet. Det fremgår af notaterne, hvoraf notatet af 19. maj 1998 er en kortere udgave af notatet af 21. april 1998, at de er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse Fyns Amt, Handicapafdelingen iværksatte i november 1997 blandt alle bo- og beskæftigelsesinstitutioner samt specialbørnehaver i amtet. Undersøgelsen skulle belyse hvorledes institutionerne håndterede beboernes/brugernes medicin. Notaterne er en sammenskrivning af de svar amtet modtog. Det fremgår af notaterne at der ikke er foretaget tolkninger af svarerne. Notatet indeholder institutionernes svar på spørgsmål om hvem der ordinerer medicinen, hvem der uddeler medicinen, hvordan medicinen opbevares, hvad der sker med medicinen hvis en beboer flytter, hvis medicinen seponeres eller beboeren dør, hvem der tager stilling til håndkøbsmedicinering samt hvem der tager stilling til medicinering i akutte situationer. Afslutningsvist sammenholdes svarene med Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. februar 1998 om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Som konklusion anføres i notaterne følgende: Konklusionen er, at medicinhåndtering forgår yderst forsvarligt på institutionerne i Fyns Amt. I det omfang det er beskrevet i svarene fra de enkelte institutioner, er standarden meget høj for håndtering af medicin. Sammenholder man med de gældende regler, som de er formuleret fra Sundhedsstyrelsen, er der høj grad af overensstemmelse, og der er stor opmærksomhed overfor det ansvar, der er ved pasning og pleje af personer, som kræver medicinering. Handicapafdelingen opfordrer til at denne høje etik ved håndtering af medicin indenfor handicapområdet fortsat følges. Det anbefales, at Sundhedsstyrelsens vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. af 6. februar 1998 læses, også af personalet, da personalet selv har et ansvar ved medicingivning og -håndtering. De svar der er refereret i notaterne, er i overensstemmelse med det Bostedet Munkehatten oplyste under inspektionen og giver mig ikke anledning til bemærkninger. Min anmodning havde ikke sigte på de allerede oplyste forhold vedrørende medicinhåndteringen på bostedet, men sigtede til at afklare hvorledes bostedet fører kontrol med at personalet ikke selv benytter

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 medicinen (misbrug) eller sælger denne videre (omsætning), således at personalet sikres mod eventuelle mistanker herom. Jeg anmoder på ny Munkehatten om oplysninger herom. Ad punkt 4.2. Beboernes økonomiske forhold Jeg anmodede om at få oplysning om hvorvidt bostedets revisor også undersøger administrationen af beboernes økonomi, fx når der foretages kasseeftersyn på bostedet. Bostedet og amtet har oplyst at Revisionsfirmaet Deloite og Touche aflægger to årlige uanmeldte besøg hvor der tages minimum to udvalgte stikprøver vedrørende beboer-kasserne. Det fremgår endvidere af de nedenfor nævnte retningslinjer for administration af klienters økonomiske midler at der skal foretages kontrol og revision af beboernes økonomiske midler i forbindelse med kontrol og revision af institutionens regnskab. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg bemærker at jeg går ud fra at bostedet overholder de omtalte retningslinjer. Jeg anmodede også om at få oplyst hvorvidt amtet har fastsat retningslinjer for personalets administration af beboernes økonomi for at sikre beboerne mod misbrug og personalet mod mistanke herom. Såfremt dette er tilfældet, bad jeg om at modtage en kopi af disse retningslinjer. Amtet har henvist til pjecen Klientmidler retningslinier for administration af klienters økonomiske midler fra 1994 der fortsat er gældende. Jeg har modtaget et eksemplar af pjecen. Jeg har noteret mig det oplyste.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Ad punkt 7. Magtanvendelse Både amtet og Munkehatten gav under inspektionen udtryk for at Socialministeriets skemaer til indberetning efter servicelovens 109 l var mangelfulde og kunne trænge til en revidering. Det blev bemærket at skemaerne ikke indeholdt felter til alle relevante oplysninger hvorfor amtet ofte måtte anmode bostederne og herunder Munkehatten om yderligere oplysninger vedrørende indgrebet før det var muligt at tage stilling til indberetningen. Jeg anførte at jeg som jeg også gav udtryk for under inspektionen, såfremt Fyns Amt, Handicapafdelingen og Munkehatten ønsker det, er indstillet på at rejse spørgsmålet om skemaernes udformning over for Socialministeriet. Bostedet og amtet har oplyst at de gerne ser at spørgsmålet om udformningen af indberetningsskemaerne vedrørende magtanvendelse mv. rejses overfor Socialministeriet. Jeg har samtidig hermed rejst spørgsmålet om udformningen af indberetningsskemaerne overfor Socialministeriet. Jeg vedlægger kopi af mit brev til Socialministeriet. Det fremgik af en afgørelse om tvangsanbringelse på toilettet at personalet gennem 8½ time havde forsøgt at motivere den pågældende beboer til at benyttet toilettet. Da det ikke lykkedes, blev den pågældende mod sin vilje af personalet løftet fra sin kørestol over på toilettet. Det blev under inspektionen oplyst at anvendelsen af tvang var begrundet i risiko for infektion. Som gengivet i rapporten skrev amtet i afgørelsen bl.a.: Handicapafdelingen vurderer ikke, at ovenstående magtanvendelse er sket for at undgå væsentlig personskade i henhold til servicelovens 109b.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Reglerne i servicelovens 109b, er således ikke opfyldt, idet den siger: Fysisk magt kan anvendes i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når der er nærliggende risiko for at personen udsætter sig selv, eller andre for at lide væsentlig personskade og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Amtet anmodede i afgørelsen om at der udarbejdedes et tillæg om magtanvendelse til den pågældende beboers handleplan (plan i henhold til servicelovens 111) for på denne måde at sikre en faglig opfølgning på situationen. Jeg anmodede om at få oplyst hvorvidt den pågældende afgørelse var påklaget til det sociale nævn i henhold til servicelovens 109 i, samt om at få oplyst hvorvidt det nævnte tillæg var udarbejdet. Amtet og bostedet har oplyst at den pågældende afgørelse ikke er påklaget til det sociale nævn, samt at en udviklingsbeskrivelse er udarbejdet og fremsendt til Handicapafdelingen som tillæg til handleplanen. Jeg har noteret mig det oplyste. Også henset til den ændring der ved lov nr. 343 af 14. maj 2003 skete af serviceloven, foretager jeg mig ikke yderligere vedrørende denne afgørelse. Jeg modtog kopi af otte indberetningsskemaer om tvangsmedicinering fra Munkehatten. Indberetningen skete på Socialministeriets Skema til brug ved foranstaltninger efter servicelovens 109 b, nødværge, nødret og al anden form for magtanvendelse, 109 l (skema 2). Som det er anført i rapporten, fremgår det af samtlige skemaer der vedrører den samme beboer at den pågældende beboer otte gange fordelt på fem dage havde nægtet at tage sin epilepsimedicin. Efter at det på forskellig vis var forsøgt at motivere beboeren til at tage pillerne, blev pillerne presset ind i munden på den pågældende enten alene eller skjult i fx et stykke ost hvorefter pågældende beboer på sædvanlig vis slugte pillerne. I de fleste tilfælde er ind-

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 grebets varighed angivet som ca. 10 sekunder. Den forudgående motivationsperiode varede op til 3½ time. På baggrund af disse otte indberetningsskemaer traf Fyns Amt, Handicapafdelingen, Fagligt kontor den 2. oktober 2002 følgende afgørelse: Det er handicapafdelingens opfattelse, at de beskrevne situationer, ikke falder ind under reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens kap. 21, men henhører under Lov om patienters retsstilling. Iværksættelse af behandling og pleje efter denne lov forudsætter imidlertid, at der foreligger et samtykke enten fra pågældende selv eller et stedfortrædende samtykke fra nære pårørende eller værgemål, hvor værgemålet omfatter helbredsforhold. Et samtykke har dog ingen betydning såfremt pågældende modsætter sig behandlingen. Der skal samtidig gøres opmærksom på, at pgl., nære pårørende eller værge med værgemål i forhold til helbred, skal have mulighed for at klage over behandling i henhold til Lov om patienters retsstilling 33, som siger, at: Klager over forhold omfattet af denne lov, kan indbringes for sundhedsvæsenets patientklagenævn. I henhold til Servicelovens 109i er sagen underlagt klageadgang til Det sociale Nævn, Statsamtet, Slottet, Nørregade, 5000 Odense C. Pgl. og evt. nære pårørende kan indklage sagen ved at klage til Handicapafdelingen inden 4 uger fra de får tilsendt kopi af denne skrivelse. Handicapafdelingen er opmærksom på de dilemmaer, der er i de nuværende regler om magtanvendelse. Handicapafdelingen foretager sig dog ikke yderligere i denne sag. I min endelige rapport af 27. januar 2003 anførte jeg herefter følgende: Lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling gælder for personer (patienter) der inden for sundhedsvæsenet eller andre steder hvor der udføres sundhedsfaglig virksomhed, modtager eller har modtaget behandling af sundhedspersoner, medmindre andet er fastsat i lovgivningen, jf. lovens 2. Loven handler om selvbestemmelse (information og samtykke), aktindsigt, tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger mv. Loven finder anvendelse overalt inden for det offentlige sundhedsvæsen samt i praksis også på institutioner inden for det private sundhedsvæsen hvortil der er knyttet en autoriseret sundhedsperson. Loven omfat-

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 ter endvidere den behandling mv. der udføres af autoriserede sundhedspersoner i sundhedsvæsnets regi, men uden for den almindelige primære og sekundære sektor, fx inden for det sociale område herunder plejehjem og andre boformer. Loven giver ikke hjemmel til tvangsbehandling. Forholdet mellem serviceloven og patientretssikkerhedsloven er omtalt i Socialministeriets vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten (pkt. 6.4). Det fremgår heraf at hvis en patient i ord eller handling tilkendegiver at vedkommende ikke vil modtage pleje eller behandling, er der, uanset samtykke fra værge eller pårørende, ikke hjemmel til at gennemføre plejen, behandlingen mv. med tvang. Der kan således ikke iværksættes tvungen pleje eller behandling mv., herunder tandbehandling og indtagelse af medicin, hvis den varigt inhabile modsætter sig det. Jeg har forstået handicapafdelingens afgørelse således at der efter afdelingens opfattelse ikke foreligger magtanvendelse i de i afgørelsen beskrevne situationer hvor pillerne lægges i et stykke ost, presses let ind i munden, hvorefter pgl. spiser pillerne, men at situationerne indeholder en vurdering af karakteren af det nødvendige samtykke efter reglerne herom i lov om patienters retsstilling der i henhold til lovens 33 kan påklages til sundhedsvæsenets patientklagenævn. Forud for min stillingtagen til dette spørgsmål, herunder om episoderne er omfattet af lov om patienters retsstilling, anmoder jeg om at få oplyst hvorvidt min forståelse af amtets afgørelse er korrekt. Amtet og Munkehatten har vedrørende denne anmodning oplyst følgende: [P]ersonalet handler på en aftale med den ordinerende læge og der er tale om sundhedsfaglig behandling i Lov om Patienters retsstillings forstand. Ved ikke at indhente et informeret samtykke fra patienten, sker der en overtrædelse af Lov om patienters retstilling. Servicelovens regler vedrører efter Handicapafdelingens opfattelse ikke sundhedsfaglig behandling. Jeg må forstå amtets svar således at min forståelse af amtets afgørelse er korrekt. Efter min opfattelse må en situation hvor pillerne lægges i et stykke ost, presses let ind i munden, hvorefter pgl. spiser pillerne sammenholdt med det forhold at personalet i lang tid ved forskellige former for motivation har forsøgt at få den pågældende til selv at tage medicinen, og

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 sammenholdt med den pågældendes mulighed for at forstå hvad der foregår, sidestilles med magtanvendelse og som sådan indberettes til amtet, jf. servicelovens 109 l, stk. 1, der taler om registrering og indberetning af enhver form for magtanvendelse, herunder magtanvendelse i forbindelse med foranstaltninger efter 109 a-d. Under inspektionen blev det oplyst at vanskeligheder med at få én beboer til at tage sin medicin typisk forekommer når beboeren er inde i en depressiv periode. Jeg forstod at amtet til at begynde med ønskede indberetning af alle forekommende indgreb af en hver art, men at der nu er lagt et niveau hvorefter ikke alle indgreb indberettes. Jeg forstod det således at Munkehatten efter den ovenfor citerede afgørelse ikke længere indberetter sådanne hændelser. Jeg anmodede om at få oplyst om denne forståelse er rigtig, herunder hvilke typer af indgreb der ikke længere indberettes, og på hvilken baggrund. Amtet og Munkehatten har hertil oplyst at alle indgreb efter reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten (servicelovens 67a og kap. 21) fortsat indberettes. Herudover indberettes alle indgreb af sundhedsfaglig karakter som kan henføres under patientretssikkerhedsloven, da amtet fortsat ønsker at følge disse sager. Jeg tager det oplyste til efterretning, idet jeg henviser til mine bemærkninger ovenfor. Ad punkt 8.1. Normeringerne Jeg anmodede om oplysning om hvilke skridt bostedet har taget til at sikre at antallet af ansatte på arbejde ikke kommer væsentligt under fire ansatte pr. afdeling i dagtimerne. Jeg anførte at jeg særligt sigtede til situationer hvor det på grund af sygdom eller lignende er nødvendigt at tilkalde en vikar, men hvor forsøg herpå ikke lykkes.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Amtet og bostedet har oplyst at en stor del af personalet er tjenestemandsansatte der kan indkaldes på ferie- og fridage hvilket praktiseres i de få tilfælde hvor det har været nødvendigt. Efter det oplyste kan det til tider være problematisk at indkalde vikarer pr. telefon, men da vikarkorpset er på ca. 30 personer lykkes det som regel. Amtet og bostedet oplyser endelig at der altid som minimum er tre medarbejdere pr. afdeling på arbejde. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 8.2. Sygdom og vikarer Jeg anmodede om oplysninger om hvorvidt Munkehatten har vanskeligheder med at skaffe vikarer. Jeg anmodede også om oplysninger om hvorledes vikarkorpset er organiseret, herunder hvilket kendskab de enkelte tilkaldevikarer har til bostedet, og hvorledes proceduren for vikartilkald er. Amtet og bostedet har oplyst at der generelt ikke er problemer med at skaffe vikarer, og at det i øjeblikket slet ikke er et problem på grund af en høj ledighed blandt pædagoger. Ansøgere til faste stillinger ønsker ofte at blive tilknyttet vikarkorpset hvis de ikke tilbydes det faste job. Amtet og bostedet har vedrørende tilkald af vikarer oplyst at dette sker telefonisk. Der er et fast vikarkorps på ca. 15 vikarer pr. afdeling hvoraf fem-syv kan tilkaldes hele døgnet, mens resten primært består af studerende der kan tilkaldes aften, nat, weekend og ferier. Det oplyses at alle vikarer gennemgår tre introduktionsdage hvor de er der udover normeringen. Vikarer skal, før de tilkaldes til nattevagt, have haft minimum en måneds arbejde på bostedet og haft en introduktionsnat med to faste nattevagter.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Idet jeg bemærker at jeg går ud fra at det oplyste indebærer at de ansatte ikke bruger uforholdsmæssig lang tid hvor beboerne er uden personale på at tilkalde en vikar, tager jeg det oplyste til efterretning. Ad punkt 9. Budgettet Jeg bad om oplysning om på hvilket grundlag Munkehattens budget udregnes. Jeg anmodede ligeledes om oplysning om hvilken betydning et så løntungt budget har for beregning af personalenormeringer, tilrettelæggelse af vagtplaner og indtag af vikarer. Amtet og bostedet har oplyst at der på handicapområdet i Fyns Amt er udarbejdet et normeringssystem hvorefter ressourcer til øvrig drift og lønninger er baseret på brugernes støttebehov. Herefter har amtet og bostedet oplyst følgende: Vurderingen er foretaget for hver enkelt afdeling, idet der for hvert støtteniveau er fastlagt en personalenorm, alt incl. Normerne er bruttonormer og dækker både pædagogisk personale, ledelse, teknisk-administrativt personale og vikarmidler. Vurderingen af beboerne på Munkehatten svarer til 42,4 fuldtidsstillinger. Herudover er der 1,54 personale i flex- og skånejob. Budgettet på øvrige driftsmidler er ligeledes baseret på normtal, således at Munkehatten får udmeldt et budget, der er baseret på antallet af beboere, deres støttebehov, antallet af personale samt m². Munkehattens beboere er immobile, hvorfor driftsbudgettet er beregnet ud fra 25 immobile brugere, 42,4 personale og 2012 m². Bostedet er af den opfattelse, at balancen mellem løntungt budget og øvrig drift ikke volder problemer i den daglige drift. Jeg tager det oplyste til efterretning.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Ad punkt og Amtets tilsynsordning I min endelige rapport af 27. januar 2003 har jeg som det fremgår af rapportens side 42 lagt Familieafdelingen i Fyns Amts notat af 1. juli 2002 vedrørende tilsyn med sociale tilbud i Fyns Amt til grund for min behandling af amtets tilsynsforpligtelse. Jeg anførte at jeg forstod at notatet ville få en ny dato efter den endelige godkendelse. Som nævnt i indledningen har jeg med brev af 19. marts 2003 fra Fyns Amt, Handicapafdelingen, Fagligt kontor modtaget kopi af notat af 26. november 2002 og supplerende notat af 26. februar 2003 vedrørende tilsynet med sociale tilbud. Notatet af 26. november 2002 svarer både i form og indhold til det (ikke godkendte) notat af 1. juli 2002 som jeg gennemgik i min endelige rapport. Det fremgår af det supplerende notat af 26. februar 2003 at notatet er udarbejdet med henblik på drøftelser i amtets Social- og psykiatriudvalg. I notatet er beskrevet eksisterende eksterne tilsyn, samspillet mellem drift og tilsyn og brugerindflydelse. Jeg forstår at Social- og psykiatriudvalget har vedtaget de to notater. Under inspektionen blev det oplyst at notatet (af 1. juli 2002) var en skabelon for afrapportering fra alle de tre afdelinger på det sociale område i Fyns Amt, Handicapafdelingen, Rehabiliteringsafdelingen og Familieafdelingen, og at de tre afdelinger skulle udarbejde selvstændige (supplerende) retningslinjer for tilsynet inden for hver enkelt afdeling. Jeg anmodede om at modtage en kopi af handicapafdelingens egne retningslinjer når disse foreligger. Med brev af 8. december 2003 har jeg som nævnt modtaget handicapafdelingens materiale vedrørende varetagelsen af tilsynsopgaven. Materialet består at to sæt, et sæt der er sendt til forstandergruppen for handicapafdelingens bo- og beskæftigelsestilbud for voksne og et sæt der består af handicapafdelingens interne arbejdsmateriale. Begge sæt indeholder de to ovenfor omtalte notater af henholdsvis 26. november 2002 og 26. februar 2003 samt yderligere bilag hvoraf de fleste er de samme for de to sæt.

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Det fremgår af handicapafdelingens brev af 29. oktober 2003 med hvilket tilsynsmaterialet er sendt ud til forstandergruppen at handicapafdelingen har planlagt tilsynsbesøg i tre tilfældigt udvalgte tilbud inden udgangen af De tre tilsynsbesøg i 2003 betegnes i brevet som pilotprojekter der efterfølgende skal evalueres med henblik på en eventuel tilretning af tilsynskonceptet. I brevet henleder handicapafdelingen forstandergruppen på at det tidligere koncept vedrørende dialograpporter samtidig med udsendelsen af det nye tilsynsmateriale bortfalder, og at den årlige dialograpport erstattes med en årlig fagrapport. Jeg anførte i min endelige rapport at det ikke er uproblematisk at den samme konsulent som indgår i det daglige samarbejde, også fører tilsyn med bostedet efter retssikkerhedslovens 39. Denne vurdering bygger på det forhold at et løbende dagligt samarbejde som utvivlsomt er nødvendigt og meget nyttigt næppe kan undgå at kompromittere tilsynsmyndighedens uafhængighed. Jeg anførte samtidig at det af det ovenfor under afsnit citerede fremgik at amtet ved udarbejdelsen af notatet af 1. juli 2002 havde været opmærksom på denne problematik, og at det er væsentligt for begge parter under et tilsynsbesøg at der er klare retningslinjer. Herefter anmodede jeg om at få oplyst hvilke tiltag amtet har taget/vil tage til at sikre en passende uafhængighed af bostedet for den eller de personer der udfører tilsynsbesøget. Følgende fremgår af handicapafdelingens interne notat af 21. oktober 2003 vedrørende Handicapafdelingens varetagelse af tilsynsopgaven og af afdelingens notat af 7. november 2003, Information vedrørende Handicapafdelingens varetagelse af tilsynsopgaven til bo- og beskæftigelsestilbuddene: Det er en væsentlig forudsætning i baggrundsmaterialet, at tilsynet kan udføres af en uvildig person. Det vil derfor være nødvendigt at udpege et antal medarbejdere (tilsynsførende), der er uden for det løbende samarbejde om andre emner med det pågældende sted.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Som jeg anførte i min endelige rapport og gjorde opmærksom på under inspektionen, er det ikke uproblematisk at den medarbejder som indgår i det daglige samarbejde, også fører tilsyn med bostedet efter retssikkerhedslovens 39. Denne vurdering bygger som nævnt på det forhold at et løbende samarbejde som utvivlsomt er nødvendigt og meget nyttigt næppe kan undgå at kompromittere tilsynsmyndighedens uafhængighed. Det er væsentligt for begge parter både bostedet og amtet at der under et tilsynsbesøg er klare retningslinjer og klarhed over hvem der undersøger, og hvem der undersøges. Jeg er naturligvis opmærksom på at Fyns Amt er et mindre amt, og at de ansatte på dette område derfor kender hinanden i større omfang end dette er tilfældet i større forvaltninger. Med disse bemærkninger går jeg ud fra at Fyns Amt løbende vurderer om og sikrer at den fornødne uafhængighed mellem den eller de medarbejdere der står for den daglige kontakt, og den eller de medarbejdere der varetager tilsynet, til stadighed er til stede, således at medarbejderne ikke reelt kommer til at undersøge sig selv. En medarbejder der løbende har vejledt og bistået bostedet med forhold der indgår i tilsynet, kan kun vanskeligt karakteriseres som uafhængig og kan vanskeligt undgå at blive medansvarlig for forholdene på bostedet i hvert fald for så vidt angår de forhold som medarbejderen er blevet bedt om råd om. Gennemførsel af tilsynsbesøg på et bosted som medarbejderen kender godt og dagligt har kontakt med, forudsætter efter min opfattelse klarhed over hvilken rolle medarbejderen har hvornår. Denne klarhed er vanskelig at opnå. Også henset til at handicapafdelingen inden udgangen af 2003 vil foretage tre tilsynsbesøg efter de nye retningslinjer og herefter vil evaluere tilsynsmaterialet, foretager jeg mig ikke yderligere vedrørende amtets tilsynsforpligtelse. 11. Opfølgning Som det fremgår af et enkelt afsnit (pkt. 4.1.) ovenfor, har jeg bedt Bostedet Munkehatten om yderligere oplysning. Jeg beder om at oplysningerne fra Munkehatten sendes gennem Fyns Amt, for at amtet kan få lejlighed til at kommentere det som Munkehatten anfører.

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND Underretning Denne opfølgningsrapport sendes til Bostedet Munkehatten, Fyns Amt, Center for Ligebehandling af Handicappede, Folketingets Retsudvalg og Munkehattens beboere og pårørenderepræsentanter. Lennart Frandsen Inspektionschef

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2.

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter udtale følgende:

Jeg skal herefter udtale følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. august 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Boligerne Kildebakken den 17. maj 2004. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 11. marts 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-2742-061/LF 1/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.1.3. Værelser

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 Den 2. januar 2012 Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3500-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.1. Fællesområde... 2 Ad 4.2. Medicin og læge mv....

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Søndersø Opfølgende tilsyn. J. nr.: /5 P nr.: Adresse: Studekrogen 1, 3500 Værløse

Tilsynsrapport Plejehjemmet Søndersø Opfølgende tilsyn. J. nr.: /5 P nr.: Adresse: Studekrogen 1, 3500 Værløse J. nr.: 4-17-60/5 P nr.: 1013133855 Tilsynsrapport 2010 Plejehjemmet Søndersø Opfølgende tilsyn Adresse: Studekrogen 1, 3500 Værløse Kommune: Furesø Leder: Helle Fobian Thomsen Dato for tilsynet: 2. december

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Jeg skal herefter udtale følgende:

Jeg skal herefter udtale følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. januar 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af bostedet Frøgård Allé den 24. september 2003. I rapporten anmodede jeg bostedet og amtet om udtalelser mv. om

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 10. april 2012 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 4.3. Handleplaner...

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til tandlæger. Hvad betyder reglerne for dig?

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til tandlæger. Hvad betyder reglerne for dig? Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til tandlæger Hvad betyder reglerne for dig? Denne pjece informerer om Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved

Læs mere

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset.

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset. Borgerrådgiveren Socialforvaltningen 22-04-2008 Direktionen Sagsnr. 2008-26973 Sendt pr. e-mail: Socialforvaltningen (SOFSekretariatet@sof.kk.dk, SOFFaellespost@sof.kk.dk) Direktionen (anettelaigaard@sof.kk.dk)

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig?

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig? Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger Hvad betyder reglerne for dig? Denne pjece informerer om Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Jeg modtog herefter Bornholms Regionskommunes svar i brev af 10. november 2006.

Jeg modtog herefter Bornholms Regionskommunes svar i brev af 10. november 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 17. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. Rapporten var samtidig min (første) opfølgning af de spørgsmål

Læs mere

Inspektion af botilbuddet Lindegården den 27. oktober 2011

Inspektion af botilbuddet Lindegården den 27. oktober 2011 Inspektion af botilbuddet Lindegården den 27. oktober 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00347-18/LF 2/16 Indholdsfortegnelse Ad 3.1. Hovedbygningen... 3 Ad 4.2. Medicin og læge mv.... 4 Ad 4.2.1. Medicinhåndtering

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere