Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: Den selvejende institution Svanebo Mølledamsvej Terndrup Side 1 af 40

2 *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Tlf.: Hjemmeside: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 18 til 60 år (personlighedsforstyrrelse) 18 til 60 år (depression) 18 til 60 år (omsorgssvigt, indadreagerende adfærd) 18 til 60 år (seksuelt overgreb, udadreagerende adfærd) 18 til 60 år (angst) 18 til 60 år (forandret virkelighedsopfattelse) Pladser i alt: 8 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Anne Grete Nørgaard (Socialtilsyn Nord) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 40

3 *Samlet vurdering: Tilsynet vurderer, at beboerne i Tilbuddet Svanebo profiterer af en indsats, som er funderet på relevante metoder og faglige tilgange og på leder og medarbejder store engagement. Svanebo understøtter på en anerkendende måde beboerne til at fastholde og udvikle sociale og praktiske færdigheder. I samarbejde med den enkelte beboer tilrettelægges en støtte ud fra kognitive og psykoterapeutiske metoder. Herved får beboeren indsigt i og forståelse for sin sygdom og bliver derved bedre i stand til at håndtere sin hverdag. Dette afspejles i den daglige praksis og samspil mellem beboere og ansatte. Tilsynet vurderer, at Svanebo understøtter beboernes kontakt til og samvær med familie og netværk med stor respekt for beboernes ønsker om at have kontakt og deltagelse ved møder. Tilsynet vurderer de fysiske rammer som velegnede og indrettet, så de kan understøtte beboernes udvikling og trivsel. Tilsynet vurdere, at Svanebo har en faglig kompetent og ansvarlig ledelse, og det vurderes at Svanebo har økonomiske oplysninger som værende gennemskuelige for socialtilsyn og anbringende kommune. Tilsynet vurderer, at idag overholder Svanebo's vedtægter og bestyrelse lov om Socialtilsyn. Tilsynet konstaterer, at tilbuddets leder og bestyrelse har iværksat en strategi, som skal sikre systematisk dokumentation af målrettet indsats, som kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt og som understøtter handlekommunernes dokumentation for formål med opholdet. Tilsynet vil efterfølgende have fokus på tilbuddets arbejde hermed. Tilsynet vurderer, at Svanebo i deres daglige praksis arbejder konfliktforebyggende og dermed kan forebygge magtanvendelse og overgreb. Med udgangspunkt i målgruppens problematikker og den lille grundnormering, brug af vikarer, vurderer Tilsynet, at Svanebo skal have øget fokus på skriftlige retningslinier til forebyggelse og håndtering af konfliktfyldte situationer, herunder opdateret viden om Magtanvendelsesreglerne. Tilsynet konstaterer, at tilbuddets leder har iværksat en proces, som skal sikre dette. Tilsynet vil ved efterfølgende tilsyn have fokus herpå. Tilbuddet Svanebo godkendes jv. Lov om Social Tilsyn som et socialpædagogisk botilbud iht. Lov om Social Service 107. Målgruppen er voksne med skizofreni eller alvorligt sindslidende personer, der kan have udviklet en Side 3 af 40

4 personlighedsforstyrrelse med borderline karakter, f.eks. selvdestruktiv adfærd, lav impulsstyring og angstreaktioner. Brugerne må ikke have misbrugs, volds- eller kriminalitetsproblemer, og skal kunne profitere af den socialpædagogiske behandling på Svanebo godkendes til 8 pladser. Vilkår vedrørende bestyrelsessammensætningen skal stemme overens med vedtægterne, samt Lov om Socialtilsyn 14. Vilkår udstedt Vilkår opfyldt Vilkår vedrørende bestyrelsen for botilbuddet Svanebo skal sikre sig, at der er afsat den fornødne tid til ledelse herunder administrativ ledelse og udvikling og implementering af tiltag, som kan sikre tilbuddets fortsatte drift og kvalitet. Vilkår udstedt Vilkår opfyldt Vilkår vedrørende aflåst dør til køkkenet. Vilkår udstedt Vilkår opfyldt Vilkår vedrørende skriftlige vejledninger for medarbejdere incl. vikarer med henblik på at sikre tilstrækkelig viden om magtanvendelsesreglerne i praksis, forebyggelse og håndtering af overgreb og magtanvendelse. Vilkår udstedt Vilkår opfyldt Vilkår vedrørende leder på Svanebo skal sikre sig, at der systematisk arbejdes med skriftliggørelse af det målrettede arbejde med den enkelte beboer. Vilkår udstedt Vilkår opfyldt Vilkår vedrørende vedtægten skal ændres så den overholder Lov om socialtilsyn 13. Vilkår udstedt Vilkår opfyldt *Afgørelse: Godkendt Side 4 af 40

5 Opmærksomhedspunkter: 1. Tilsynet vil fremadrettet have fokus på supervision og faglig opkvalificering af vikarer på lige fod med det øvrige personale. 2.Tilsynet vil fremadrettet have fokus på tid til varetagelse af de ledelsesmæssige opgaver og implementeringen af udviklingsstrategier. 3. Tilsynet vil fremadrettet have fokus på medarbejdernes skriftlige resultatdokumentation. 4. Tilsynet vil fremadrettet have fokus på medarbejdernes opdateret viden omkring magtanvendelsesreglerne. 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Side 5 af 40

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg : 9575 Tilsynskonsulenter Anne Grete Nørgaard Lene Magle Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Administrativt tilsyn, som opfølgning på udstedt vilkår. Side 6 af 40

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 40

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 2,5 Tilsynet vurderer, at Svanebo på en anerkendende måde motiverer beboerne til at fastholde og udvikle fritidsinteresser og gradvis inklusion i det omkringliggende samfund. Tilsynet vurderer, at Svanebo har fravær af skriftlig, målrettet indsats, som kan afklare og understøtte beboernes parathed og muligheder for uddannelses og / eller beskæftigelse evt, beskyttet beskæftigelse, mentorordninger, STU, job med løntilskud Tilsynet konstaterer, at fravær af dokumentation fra handlekommunernes beskrivelse af formålet med opholdet for alle beboerne. tilbuddet kan med fordel intensivere sin indsats ifht. indhentelse af dokumentation for handlekommunernes beskrivelse af formålet med opholdet for alle beboerne mhp. at efterleve oplysninger på TP. Jvf. Svanebos faglige målsætning anbefales det at Svanebo kan have mere fokus på at afklare og understøtte beboernes parathed og muligheder for uddannelses og / eller beskæftigelse evt, beskyttet beskæftigelse. Tilsynet vil følge op på dette ved næste tilsyn. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde Scoren på dette kriterium er lav og skal ses i lyset af at Tilsynet konstaterer generelt fravær af direkte involvering og målrettet indsats ifht. beboernes mål for uddannelse og beskæftigelse og på derfor ikke i tilstrækkelig grad formår Side 8 af 40

9 potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse at støtte beboerne i at udnytte deres fulde potentiale med udgangspunkt i de drømme, som beboerne udtrykker ved tilsynsbesøget. Ledelsen oplyser at det ikke er realistisk, at der er nogen af de unge der på længere sigt kan komme ud at forsørge sig selv eller komme i arbejde. Tilbuddet samarbejder med jobkonsulent omkring en beboer, som er i et praktikforløb ifbm. aktivering. Tilsynet oplyses af såvel ledelse, medarbejdere som beboere, at indtil flere beboere udelukkende med hjælp fra privat netværk har arrangeret frivillig besøgsven, undervisning og ulønnet praktik i lokalt firma. Tilsynet bedømmer, at der er fravær af skriftligt formulerede delmål med udgangspunkt i overordnede mål fra dokumentation fra handlekommunerne. Tilsynet bedømmer, at personalet på en anerkende måde motiverer beboerne til at fastholde deres fritidsaktiviteter. Side 9 af 40

10 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 2 (i lav grad opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, 3 (i middel grad Beboer og medarbejdere beskriver tiltag ifbm. uddannelse, men stillet i bero pga flere nederlag. En beboer har selv arrangeret, at denne underviser i ridning i mindre målestok, og tilbuddet er ikke direkte involveret i dette samarbejde med arbejdsstedet. En anden beboer har haft sin families hjælp til at finde ulønnet arbejdet i lokalt firma. Tilsynet bedømmer ud fra interview med beboere og ledelsen og medarbejder at tilbuddet ikke direkte involverer sig i samarbejdet med praktiksteder eller opstiller mål herfor, men tilsynet observerer ved morgensamlingen, at medarbejderne følger op på at beboeren kommer afsted til sin praktik. En anden beboere deltager i nærliggende Sind skoles undervisningstilbud. Tilbuddet har været involveret ved opstart på Lilleskolen, men der beskrives ikke konkrete mål, men tilsynet observerer ved morgensamlingen, at medarbejderne følger op på at beboeren kommer afsted. Flere beboerne beskriver, at de er ikke bekendte med hvilke mål, der er beskrevet i deres handleplaner. Tilsynet observerer, at der på de fremsendte pædagogiske planer ikke er beboernes underskrifter. Af de fremsendte pædagogiske planer fremgår der kun i en enkelt plan beskrevet overordnet mål ifht. praktikforløb i samarbejde med jobkonsulent. Såvel beboere, medarbejder og ledelse beskriver, at "kommunen er ikke gode til at komme til handleplan møderne". Ledelsen oplyser at det ikke er realistisk, at der er nogen af de unge der på længere sigt kan komme ud at forsørge sig selv eller komme i arbejde. Det fremgår, at én ud af de fem beboere er ikke førtidspensionist. Medarbejder beskriver, at deres fokus i indsatsen er den aktuelle situations problematikker, og støtte til fremtidige drømme og mål om uddannelse og beskæftigelse ikke prioriteres. Ved tilsynet oplyses, at 2 ud af de 5 beboere er i henholdsvis praktikforløb og kompenserende undervisning på nærliggende Sindskole. Side 10 af 40

11 beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Alle beboere har strukturerede ugeskemaer, som beskriver enten deltagelse i aktiviteter ude i byen som musik, svømning. Såvel beboere som personalet kan beskrive såvel lønnede som frivillige aktiviteter i den lokale by f.eks. rideundervisning, 'gå til hånde' på et værksted, besøgstjeneste. Tilbuddets personale og ledelse beskriver, at de ikke involverer sig direkte i disse aktiviteter. Ønsker ikke at beboeren får flere nederlag. Tilsynet observerer på morgenmødet, at personalet på en anerkende måde motiverer beboerne til at fastholde deres aktiviteter, praktikker og Sindskole. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Tilsynet vurderer, at det afspejles i Svanebo's dagligdag og medarbejdernes adfærd, at beboernes sociale - og praktiske kompetencer gradvist udvikles henimod beboerne kan deltage i aktiviteter og sociale relationer både i og udenfor tilbuddet. Det er Tilsynets vurdering, at personalet understøtter et trygt og udviklende miljø, hvor beboerne kan få øget selvindsigt og forståelse for egen udvikling og samspil med andre. Tilsynet problematiserer, at der ikke er en systematik ifht, at indhente opdateret dokumentation for opholdet fra handlekommunerne. Der konstateres tilsvarende fravær af systematisk skriftlig dokumentation for målrettet indsats herunder udarbejdelse af delmål, hvilket giver sig Tilsynet anbefaler, at Tilbuddet har fokus på at afklare fremtidige boforme, såfremt der ikke længere er et udviklingsperspektiv for indstasen. Side 11 af 40

12 udslag i, at såvel beboere som personalet mangler et klart overblik over formålet med opholdet og dermed udviklingen mod at beboeren kan opnå, at leve et mere selvstændigt liv i overensstemmelse med egne behov og ønsker. Tilsynet vurderer, at Svanebo understøtter beboernes kontakt til og samvær med familie og netværk med stor respekt for beboernes ønsker om at have kontakt og deltagelse ved møder. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilbuddet arbejder med udgangspunkt i et miljøterapeutisk miljø, som medvirker til at beboernes sociale - og praktiske kompetencer udvikles og sikrer at beboerne kan tilrettelægge sin hverdag, deltage i aktiviteter og sociale relationer og samspil med de øvrige i tilbuddet og andre i netværket. Det beskrives, at der laves mundtlige aftaler fra gang til gang. Tilsynet problematiserer, at der for en beboer, som har boet i tilbuddet i mange år, beskrives en indsats af mere vedligeholdende karakter. Den lave score på dette kriterium skal ses i lyset af tilsynet tillægger det stor vægt, at der er beskrevet og aftalt klare målbeskrivelser for indsatsen ifht, at styrke beboerens sociale kompetencer og selvstændighed. Tilsynet konstaterer, at målbeskrivelserne i statusrapporterne er af mere overordnet karakter eller mere beskrivende af en indsats. Tilsynet konstaterer fravær af såvel beboernes som medarbejdernes konkrete beskrivelser for udviklingsarbejdet mod en mere selvstændig tilværelse. Det er Tilsynets bedømmelse, at tilbuddet forsøger at understøtte beboernes netværk med stor respekt for beboernes ønsker og behov. Der beskrives stor imødekommenhed for at pårørende / netværk kan være sammen med beboeren i tilbuddet. Side 12 af 40

13 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 3 (i middel grad Tilsynet bedømmer, at af de fremsendte statusbeskrivelser fremgår målbeskrivelser ifht større selvstændighed og social mestring. Målene er beskrevet af enten mere overordnet karakter eller som en indsats. Tilsynet bedømmer på baggrund af beboernes deltagelse i morgenmødet, ugeplaner, fremsendt materiale, interview med beboere og ansatte, at tilbuddet understøtter beboernes udvikling af sociale og praktiske færdigheder. En enkelt beboer har boet i 10 år i tilbuddet og indsatsen beskrives af en mere vedligeholdende karakter. Denne beboer er en del ældre end de øvrige beboere, og trives bedst i eget selskab og med meget fastlagte gøremål på matriklen. Nogle beboere beskriver, at de besøger andre i netværket eller de kommer på besøg i tilbuddet. Adspurgte beboere udtrykker en forbedring af deres mestringsevner. Ledelse og medarbejder beskriver, at de arbejder miljøterapeutisk, som beskrives at tage udgangspunkt i det beboeren ønsker sig / interesser, samt hvad der skal til for at opnå dennes ønsker. Beboere, medarbejdere, leder beskriver samstemmende, at der ved de ugentlige samtaler med den primær kontakt person har fokus beboerens aktuelle situation og arbejdet med det som fylder, justering af mundtlige delmål vha. "trappestigemodellen". Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i høj grad Adspurgte pårørende oplyser, at de aldrig har deltaget i møder eller er blevet inviteret. Flere pårørende efterspørger mere udvikling og afklaring af planer efter fraflytning fra tilbuddet. Lederen oplyser, at der er taget initiativ til at opkvalificere indsatsen bl.a med udvikling af en klar og tydelig skabelon til statusbeskrivelse, som skal bruges af alle ansatte. Ledelsen beskriver flere beboers frivillige samværs aktiviteter som f.eks. underviser i ridning, besøgsven i byen. Tager udgangspunkt i den unges interesser og kompetencer. Tilsynet observerer ved morgenmødet, at fokus er på det samvær og fælles oplevelser f.eks. sommerhustur, som foregår blandt beboerne. De fleste beboere færdes i det omgivende samfund, Side 13 af 40

14 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse 4 (i høj grad men oftest som soloaktivitet f.eks. motionsgåture. Beboere beskriver, at cafebesøg med netværk forgår i den nærmeste storby. Medarbejderen beskriver, at en enkelt beboer grundet sin lidelse ikke magter at indgå i sociale relationer i det omgivende samfund. Tilsynet bedømmer på baggrund af målgruppens problematikker og for flere beboers vedkommened et spinkelt netværk, at beboerne i videst muligt omfang indgår i de sociale relationer, som de magter. Ledelsen oplyser, at de unge altid godkender kontakten med f.eks. forældre. Ikke alle ønsker det. Ledelse, medarbejdere og beboere beskriver samstemmende, at netværket er altid velkomne på stedet - personalet stiller op til snak med familien, hvis der er behov for det. Der er gæsteværelse til overnattende pårørende og andre fra netværket. Enkelte beboer beskriver, at kontakten til jævnaldrende i netværket helst foregår uden for tilbuddet pga det opleves som et nederlag / føler sig anderledes, når man bor her. Flere pårørende beskriver et mangelfuldt samarbejde med tilbuddet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,4 Det er Tilsynets vurdering, at Svanebo kan redegøre for at de valgte metoder og faglige tilgange kan sikre beboernes trivsel og mestring af hverdagen. Dette afspejles i den daglige praksis og samspil mellem beboere og ansatte. Beboeren udtrykker glæde ved at bo i tilbuddet og beskriver en "familiær" omgangstone. Tilsynet vurderer, at Svanebo ikke systematisk kan dokumenterer en målrettet indsats, som kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt eller kan understøttes af handlekommunernes dokumentation for formål med Tilsynet anbefaler, at ledelsen vurderer det hensigtsmæssige i at kulturen beskrives, som "meget familiær" og medarbejdere tager deres mindreårige børn med på arbejde. Side 14 af 40

15 opholdet. Tilsynet kan konstatere, at der ikke er registreret magtanvendelse eller overgreb, og Tilsynet vurderer, at Svanebo i sin praksis arbejder konfliktforebyggende, og er med til at forebygge overgreb og magtanvendelse. Tilbuddet har beredskabsplan for kollegial førstehjælp. Tilsynet problematiserer, at der er fravær af skriftlige retningslinier for at forebyggelse og håndtering af overgreb, konflikter og magtanvendelse, taget i betragtning at målgruppen kan have en udadreagerende og impulsstyret adfærd. Tilsynet kan konstatere, at aflåsning af køkkenet bliver beboerne frataget deres rettighed til at færdes i deres fællesrum. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Den forholdsvis lave bedømmelse på indikatorniveau skal ses i lyset af, at det er Tilsynets bedømmelse, at Tilbuddets dokumentation ikke er systematisk, konkret målrettet eller kan understøttes af handlekommunernes dokumentation for formål med opholdet.tilsynet konstaterer, at tilbuddet kan dokumentere aktuelle statusbeskrivelser på alle beboerne, men Tilsynet bedømmer, at målene er overordnede og uklare, hvilket understøttes af at adspurgte beboere og medarbejder kan ikke tydeligt beskrive formålet med opholdet. Tilsynet bedømmer at tilbuddet kun i ringe grad kan dokumentere positive resultater og udviklingstiltag for beboerne, mens det mundtligt kan sættes flere ord herpå af såvel kontaktpersoner som rådgivere. Tilsynet bedømmer, at tilbuddets praksis tager afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og valget af anvendte metoder og faglige tilgange er relevante for målgruppens problematikker. Tilsynet bedømmer, at det i tilbuddets praksis afspejles, at metoder og faglige tilgange er anvendt og kendt af den lille faste personalegruppe, men også af vikarer. Side 15 af 40

16 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad 3 (i middel grad Tilsynet bedømmer på baggrund af fremsendt materiale, TP, hjemmeside og interview med personalet og beboerne, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante for målgruppen. (kognitiv psykoterapi og kognitiv miljøterapi. Adfærdsterapi, jeg-støttende samtaler, motiverende samtaler, psykoedukation, anerkendende tilgang, relationpædagogisk tilgang.) Leder og medarbejdere beskriver, at i samarbejde med den enkelte beboer tilrettelægges et behandlingsforløb ud fra kognitive og psykoterapeutiske metoder og teknikker. Herved får beboeren indsigt i og forståelse for sin sygdom og bliver derved bedre i stand til at takle sine problemer. Der tilrettelægges en individuelt struktureret hverdag, med planlagte aktiviteter/arbejde, og med henblik på at træne og bevare praktiske og sociale færdigheder. Dette observeres praktiseret ved morgenmødet. Ledelse, medarbejdere og beboere beskriver samstemmende arbejdet med ugeskemaer og behandlerplaner og ugentlige samtaler og gruppearbejder. Medarbejdere anvender kardex til dokumentation i det daglige arbejde. Tilbuddets målsætning er formuleret som; Borgeren skal opnå indsigt i og forståelse for sin sygdom og dermed blive bedre til at håndtere sin hverdag. Tilbuddet anvender kontaktpersonsordningen, som beboere og personalet samstemmende giver udtryk for giver tryghed for beboeren, kan skabe udvikling og der er fokus på den professionelle relation. Tilsynet bedømmer på baggrund af interview og de fremsendte statusbeskrivelser, at tilbuddet dokumenterer individuelle mål for beboerens udvikling. Tilsynet bedømmer, at delmål er mere i talesat end skriftligt dokumenteret og målene er generelt overordnede mål. Medarbejder og vikarer beskriver grundig overlevering ved vagtskifte, og der i konkrete situationer kan være konkrete opgaver, som skal løftes ifht. de mål, som er opsat f.eks. observation, beroligende PN medicin. Tilsynet bemærker på besøget, at det kan være hensigtsmæssigt at få synliggjort mål/delmål således Side 16 af 40

17 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 2 (i lav grad beboeren og andre kan få en større fornemmelse af succes og udvikling. Ledelsen medgiver at der er plads til forbedringer. Reflektere over hvordan man kan gøre beboerne tager ejeskab af det, der er aftalt. Tilsynet fremhæver, at tidligere tilsynsrapporter har bemærket den manglende dokumentation af såvel pædagogiske planer som dokumentation fra handlekommuner. Lederen argumenterer, at med få ansatte, så er det interpersonelle informationsniveau højt, men skriftlig dokumentation lavt. Lederen fortæller, at der er taget initiativ til at forbedre indsatsen - vil lave en status hvert kvartal med fokus på delmål - og evaluering af delmålene ud fra en fælles skabelon. Leder oplyser, at alle beboere får udarbejdet en årlig statusbeskrivelse og der afholdes som minimum et årligt statusmøde uanset om kommunen deltager eller ej. Tilsynet konstaterer fravær af handlekommuners dokumentation for formål med opholdet, samt alle statusbeskrivelserne er uden beboerens underskrift. Adspurgte rådgivere bekræfter dette med begrundelse om travlhed. Adspurgte beboere og medarbejder kan ikke tydeligt beskrive formålet med opholdet. Tilsynet konstaterer generelt fravær af handlekommuners dokumentation for formålet med opholdet. Dette fremgår tilsvarende af tidligere tilsynsrapporter. Tilsynet har telefonisk interviewet 2 sagsbehandlere for 3 beboere. De beskriver, at der grundet travlhed eller implementering af nye systemer ikke er udleveret dokumentation for opholdets formål. Det tilkendegives, at de oplever at tilbuddet med sin indsats kan skabe positive resultater for beboerne, men der forefindes ikke skriftligt dokumentation herfor. Tilsynet bedømmer, at tilbuddet kun i ringe grad kan dokumentere positive resultater ifht. formålet med opholdet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Tilsynet bedømmer, at tilbuddet har udarbejdet en systematik for, at beboerne har indflydelse og medbestemmelse på beslutninger vedr. deres eget liv samt hverdagen i tilbuddet. Tilsynet bedømmer, at der er en anerkendende omgangstone i tilbuddet. Tilsynet problematiserer, at omgangsformen i tilbuddet beskrives som "meget familiært" af såvel beboere, ansatte som pårørende og at medarbejdere kan tage mindreårige børn med på arbejde. Side 17 af 40

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 3 (i middel grad Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Tilsynet bedømmer på baggrund af observationer af samspillet og udsagn fra såvel beboere, ledere og medarbejdere, at beboerne bliver mødt på en anerkendende måde, ligeværdigt og med respekt. En beboere tilkendegiver, at "der er forskel på den støtte de får, men at de jo også er forskellige". " at man altid kan komme hjem ( i tilbuddet) og få en god snak med personalet". Tilsynet møder 4 ud af 5 beboere. Pårørende beskriver at tonen i tilbuddet kan virke uprofessionel. Såvel beboere som pårørende beskriver omgangsformen i tilbuddet som meget 'familiært'. Pårørende beskriver, at beboere kan være generet af vikarer har mindre børn med på arbejde, og derfor må trække sig til deres værelser. Ved interview med vikar bekræftes, at der med ledelsens samtykke kan mindreårig barn tages med på arbejdet i en nærmere aftalt periode. Medarbejdere, leder og beboere beskriver daglige morgenmøder og månedlige fællesmøder med synlige dagsorden, hvor der kan skrives punkter på. Tilsynet bedømmer, at beboerne bliver hørt og medinddraget i beslutninger vedr. hverdagen i huset. Det observeres, at der er godt fremmøde. Tilsynet observerer på morgenmødet, at der tages runder, så alle høres. Leder og medarbejder fortæller, at kontaktpersonen er ansvarlig for statusbeskrivelser. Beboerne får deres statusbeskrivelser inden mødet med kommunen. De kan tilføje deres kommentarer. Beboerne beskriver, at de er med til møderne. De har mulighed for at tage en besidder med f.eks. pårørende. Ingen af de adspurgte pårørende har været inviteret eller deltaget. Ved forespørgsel hos beboerne kan de ikke huske, hvornår de sidst har set statusbeskrivelserne eller underskrevet dem. De fremsendte statusbeskrivelse er uden underskrifter. En beboer beskriver, at vedkommende selv kontakter rådgiveren i kommunen mhp. at flytte. Pårørende beskriver undren over beboerne ikke kan bestemme ifht. kostplan. Side 18 af 40

19 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilsynet bedømmer, at tilbuddet understøtter beboernes fysiske sundhed med sund kost og motion. Tilsynet bedømmer, at beboerne motiveres til og anvender de relevante sundhedstilbud i den nærliggende by. Derudover har tilbuddet qva målgruppen også fokus på seksualvejledning og samtaler med psykiater. Tilbuddets beboere udtrykker tryghed og glæde ved at bo i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Beboerne beskriver en tryghed og glæde ved at bo i tilbuddet, og er samtidig meget bevidste om at det er mere midlertidigt og ser tilbuddet som en slags træningssted indtil de kan få deres eget. Tilsynet observerer ved såvel morgenmødet som ved besøg på beboernes værelser, at de har et godt samvær og er glade for hinandens selskab. En af beboerne trives bedst i sit eget selskab og deltager ikke i fællesskabet på samme vis, som de øvrige 4 beboere. Flere pårørende beskriver at de oplever tilbuddet som mere opbevarende end som udviklende f.eks. manglende bustræning, at deres pårørende beskriver konflikter med personalet. Rådgivere beskriver, at de oplever beboerne trives og udvikles i tilbuddet på trods af deres store vanskeligheder. Beboere og medarbejdere beskriver samstemmende, at beboeren kommer til f.eks. til tandlæge, læge, fysioterapeut evt. med ledsagelse. Tilbuddet beskriver, at de har et tæt samarbejde med psykiatrisk sygehus og ledsager beboere, som ønsker det, til samtalerne med psykiater. Ledelsen beskriver, at såvel den faste medarbejder som vikarerne har fokus på seksualrelaterede problemer. Bruger ikke ekstern seksualvejleder. Tilbuddets leder og medarbejdere oplyser, at de tilstræber at alle får en sund kost med hjemmelavede ting og magert kød. 'Usunde ting' kan indgå i kosten, men søges at være i begrænsede mængder. Der er ansat kokuddannet medarbejder til de mere husholdningsprægede opgaver. Tilsynet observerer, at der på kostplanen er planlagt en varieret og sund kost. Medarbejder Side 19 af 40

20 sundhed beskriver en kostpolitik med sunde elementer som f.eks. fisk en gang om ugen, samt opskriftsmappe med sunde opskrifter, altid frisk frugt fremme i fællesrum. Det oplyses, at beboerne deltager i tilberedelsen i det omfang de ønsker. Det er kontakt personen, der udarbejder evt. individuelle kostplaner ved ønske om vægttab evt. i samarbejde med diætist. Tilbuddet har fokus på motion i dagligdagen med motionsture ude samt mulighed for tilrettelæggelse af personlige motionsprogrammer af lederen, som har uddannelse heri. Tilsynet observerer, at tilbuddet med anvendelsen af kognitiv behandlingsmetoder arbejder med beboernes øget selvindsigt og gradvise øgning af bedre selvværd f.eks. en beboer på sin dør har en håndlavet tegning med 'ting, som gør hende glad' dvs kognitivt får ændret de negative tanker til positive tanker. Tilsvarende observeres og beskrives af leder og medarbejdere, at der er fokus på en anerkendende samspil både før og efter en opgave, som har været svær for beboeren. Tilbuddet har egen bus, som anvendes til ture ud af huset. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Tilsynet bedømmer, at tilbuddet har Beredskabsplan, som tilgodeser håndteringen af en evt. magtanvendelse. Det konstatere, at der ikke har været magtanvendelsesindberetninger. På baggrund af interviews bedømmer Tilsynet, at der i daglig praksis sker en forebyggelse af magtanvendelser, men Tilsynet kan konstatere fravær af skriftlig procedurebeskrivelse for forebyggelse af magt, optrapning af konflikt på trods af målgruppen beskrives med udadreagerende adfærd. Tilsynet kan konstatere, at med aflåsningen af køkkenet bliver beboerne frataget deres rettighed til at færdes i deres fællesrum. Side 20 af 40

21 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 2 (i lav grad 3 (i middel grad Der er ikke registreret magtanvendelsesindberetninger. Tilbuddet har udarbejdet beredskabsplan. Ledelse og medarbejder beskriver, at der arbejdes individuelt konfliktnedtrappende - og "der skabes fælles holdning til hvordan man gør det. Søger altid at bevare overblikket og indbyde beboeren til at komme videre. " Ledelsen beskriver, at den udadreagerende adfærd er stærkt aftaget ift. hvad der var for år tilbage. Hvis der er brug for det sættes der ekstra personale ind. Leder og medarbejdere beskriver samstemmende, at ved alenevagter opfordres til at bruge bagvagten ( leder og souschef). Pårørende beskriver situationer, hvor beboere overlades til sig selv såfremt medarbejderen må tage sig af en akut sitiuation. Leder og medarbejdere / vikarer prioriterer overlevering mellem vagterne mhp. at forebygge optrapning af situationer. Nattevagt beskriver, at indsatsen om natten ofte er en snak eller PN. medicin. Tilsynet bedømmer på baggrund af interviews, at der er fravær af introduktion og opdatering af viden om magtanvendelsesreglerne.. Tilsynet kan konstatere, at døren til køkkenet og dermed andre fællesrum aflåses fra kl 22 til næste morgen. Har været praktiseret siden 2012 pga. en beboers uhæmmet madtrang. Der har ikke været indberettet magtanvendelse. Leder oplyser, at en evt. magtanvendelse ville blive taget op på personalemøde og supervision. Leder beskriver, at verbale trusler o.lign. tages op på supervision. Medarbejder beskriver, at der kan være situationer, hvor konkrete beboere råber og er frustreret. Situationen tages med beboeren, når denne er faldet til ro. Der forefindes ingen skriftlige procedurebeskrivelser af forebyggelse af magtanvendelse på trods af målgruppen beskrives som udadreagerende. Tilsynet bedømmer, at tilbuddets generelle viden om magtanvendelsesreglerne ikke er opdateret hos det faste personale og vikarer. Side 21 af 40

22 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Tilsynet bedømmer, at tilbuddet i daglig praksis formår at forebygge og håndtere konflikter og overgreb. Tilsynet kan konstatere, at den nuværende beboergruppe har boet der i flere år og har opnået en kultur, som idag ikke giver mange konflikter. Tilsynet konstaterer, at der er fravær af skriftlige retningslinier for at håndtere udadreagerende / impulsstyret beboere, overgreb, forebyggelse af konflikter og magtanvendelse. Tilbuddet har beredskabsplan for kollegial førstehjælp. Tilsynet kan have en bekymring ifht. de manglende retningslinier, såfremt der kommer nye beboere i huset (målgruppen kan have en udadreagerende og impulsstyret adfærd ) og tilbuddet anvender kontinuerligt vikarer til specielt aften og natdækning. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset 4 (i høj grad 2 (i lav grad Ledelsen beskriver, at såfremt, der opstår en konfliktfyldt situation, fremkommer med verbale trusler mod enten medbeboer eller personalet, så vil leder eller souschef sætte de involverede parter sammen og finde en løsning i fællesskab. Medarbejder beskriver, at en situation altid tages op med beboeren, når denne er faldet til ro. Oplever ikke mange konfliktfyldte situationer. Medarbejder beskriver, at der periodesvis kan være en voldsom/ grov tone fra enkelte beboere, og det altid tages op i personalegruppen, at der er en fælles holdning til at det 'ikke er i orden at komme med verbale trusler'. Der findes ingen skriftlige retningslinier herfor, udover aftalen om at bruge bagvagten. Beboer beskriver, at personalet er gode til at håndtere interne konflikter, oplever ikke mange konflikter. Tilbuddet har en beredskabsplan for personalet hvordan en ansat skal støtte en kollega, som har været udsat for en psykisk belastning. Er kendt af medarbejder og vikarer. Derimod kan Tilsynet konstatere, at der er fravær af skriftlig retningslinier for at håndtere Side 22 af 40

23 målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse udadreagerende / impulsstyret beboere, overgreb blandt beboerne, forebyggelse af konflikter og magtanvendelse. Tilsynet bedømmer ud fra interviews, at tilbuddet i praksis formår at forebygge konflikter og overgreb. Tilsynet kan konstatere, at den nuværende beboergruppe har boet der i flere år og har opnået en kultur, som idag ikke giver mange konfliktsituationer. Tilsynet kan have en bekymring ifht. de manglende retningslinier, såfremt der kommer nye beboere i huset (målgruppen kan have en udadreagerende og impulsstyret adfærd ) og tilbuddet anvender kontinuerligt vikarer til specielt aften og natdækning.. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,5 Tilsynet vurderer, at tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering med en daglig leder og souschef. Det er tilsynets vurdering, at Svanebo har en faglig kompetent ledelse.tilbuddet har udarbejdet en kompetencestrategi ifht. efteruddannelse, og kontinuerlig supervision. Den individuelle, målrettede indsats ifht. beboernes personlige udvikling er primært tilrettelagt i dagtimerne. Aften, nat og weekendvagter dækkes af kendte vikarer.tilsynet problematiserer, at brugen af vikarer indgår i væsentlig omfang i den daglige drift, men modtager ikke supervision eller deltager i personalemøder sammen med det øvrige personale. Tilsynet problematiserer, at lederen grundet sine opgaver i daglig praksis kan udfordres på at prioritere den fornødne tid til sine ledelsesmæssige opgaver og implementering af strategier. Side 23 af 40

24 Tilsynet vurderer, at Svanebo's bestyrelse i dag er lovmedholdeligt, samt tilbuddets vedtægter idag overholder lov om Socialtilsyn. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Ledelsen består af en leder og souschef. Tilsynet bedømmer, at ledelsen tilsammen er faglige kompetente. Tilsynet problematiserer ledelsens sårbarhed eftersom, at med udgangspunkt i Tilbuddets vigende beboerantal, indgår ledelsen i daglig praksis som kontaktpersoner. Lederen varetager på kvalificeret vis den personalemæssige - og økonomisk ledelse, men har svært ved at udføre sin administrative ledelse grundet opgaverne i botilbuddets dagligdag. Tilbuddet har udarbejdet en kompetencestrategi ifht. efteruddannelse, og kontinuerlig supervision.ige persoanle. Tilsynet problematiserer, at brugen af vikarer indgår i væsentlig omfang i den daglige drift, men modtager ikke supervision sammen med det øvrige personale. Tilsynet bedømmer, at tilbuddets vedtægter ikke overholder lov om Socialtilsyn. Desuden kan Tilsynet konstatere, at der mangler et bestyrelses medlem. Side 24 af 40

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse 4 (i høj grad 4 (i høj grad 1 (i meget lav grad Lederen er uddannet mellemleder i Forsvaret og privat virksomhed. På cv beskrives kurser i psykiatri, der er fravær af socialfaglig arbejdserfaring og socialfaglig uddannelse. Leder oplyser, at han aktuelt er under uddannelse til organisk psykoterapeut. Samme uddannelse, som souschef også har. Han har været leder af tilbuddet siden Leder oplyser, at souschefen er uddannet plejer, familieplejer, kognitiv behandler og organisk psykoterapeut. Souschefen var tidligere leder af stedet og initiativtager til tilbuddets oprettelse. Lederen afholder MUSamtaler for såvel souschef som de øvrige fastansatte. Tilsynet bedømmer, at lederen udviser forståelse for sine ledelsesmæssige opgaver og ansvar ifht. personaleledelse, økonomisk ledelse, men at administrativ ledelse præges af lederens opgaver i daglig drift. Medarbejderen beskriver lederteamet som faglige kompetente,komplimenterer hinanden, rummelige og fleksible. Tilsynet observerer en åbenhed og ligeværdighed mellem leder og souschef. Tilbuddet modtager sagsupervision af ekstern supervisor ca. hver 3. måned. Det er det fastansatte personale incl. pedel / nattevagt, kontorassistent, leder og souschef, som deltager i supervisionen. Det oplyses, at der ikke er supervisionstilbud til vikaransatte. Medarbejderen tilkendegiver, at der giver mening at have lederen med. Medarbejder oplyser, at der er faglig sparring fra leder til medarbejdere ved efterspørgsel.. Leder oplyser, at der afholdes jævnlige vikar møder for de vikar- og timelønsansatte, hvor der kan tages faglige problematikker op. Adspurgt vikar har været ansat igennem en årerække, men tilkendegiver, at der indtil nu har været afholdt ét møde med vikarerne. Ifølge vedtægterne skal der være mellem 5 og 7 medlemmer i bestyrelsen alle medlemmer skal have stemmeret. Der er 5 medlemmer af bestyrelsen, herunder både leder og souschef. Lederen har ikke stemmeret, og kan ikke beskrive situationer hvor der har været behov for afstemninger. Side 25 af 40

26 Lederen beskriver et godt samarbejde med bestyrelsen. Da det ifølge vedtægterne er påkrævet, at alle medlemmer har stemmeret, kan lederen ikke være bestyrelsesmedlem, der mangler derfor et medlem af bestyrelsen. Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen konstituere sig selv med Formand, næstformand og sekretær. Ud fra den tilsendte bestyrelsesliste, fremgår det kun at der er valgt en formand. Tilsynet bedømmer, at sammensætningen i bestyrelsen består af erfarende og fagligt funderet medlemmer. Af referater fremgår, at bestyrelsen påtager sig på ansvarligvis del i tilbuddets udviklingsplaner og økonomiske grundlag. Vedtægterne overholder ikke Lov om socialtilsyn 13, stk 2, nr 2, da det ikke i vedtægten er angivet egenkapitalens størrelse ved oprettelsen og hvorledes denne er indbetalt. Der er udarbejdet ny vedtægt som overholder lov om Socialtilsyn, vedtægten er underskrevet 23. februar Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddet har valgt at have en meget lille grundnormering på en leder, en souschef, en faglig medarbejder samt 3 medarbejdere med anden ikke borgerrelateret opgaver. Den individuelle, målrettede indsats ifht. beboernes personlige udvikling er primært tilrettelagt i dagtimerne. Aften, nat og weekendvagter dækkes af kendte vikarer. Tilsynet bedømmer, at den daglige drift kan være meget sårbar pga den lille faste normering, men grundet ledelse og medbejders stabilitet og engagement, så formår tilbuddet at yde en faglig kompetent støtte til beboerne. Der beskrives fokus på mundtlig overlevering af viden mellem vagterne og på personalemøder med det fastansatte personale. Tilsynet problematiserer, at vikarerne ikke deltager i supervision og personalemøderne. Tilsynet problematiserer, at lederen grundet sine opgaver i daglig praksis kan udfordres på at prioritere den fornødne tid til sine ledelsesmæssige opgaver og implementering af strategier. Side 26 af 40

27 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 4 (i høj grad Det fremgår af det fremsendte materiale og interviews af såvel leder, medarbejdere som beboere, der systematisk arbejdes med kontaktpersonssystemet. Den nuværende kompetencestrategi omhandler alle får uddannelse som organisk psykoterapeuter, Af det fremsendte materiale og vagtplanerne samt lederinterview er tre faste ansatte incl. lederen, som tager del i det daglige kontaktpersonsarbejde. Af de fremsendte vagtplaner fremgår, at der er 1-2 i dagvagter på hverdage. Aften, nat og weekendvagter dækkes af vikarer. Ledelsen beskriver, at har en beboer en opgave, som kræver ledsagelse, så kan vikar tilkaldes. Medarbejder og souschef har en socialfaglig baggrund samt et fast vikar korps, som alle har erfaring inden for psykiatrien. Tilsynet konstaterer, at der er 2 fastansatte, uuddannet medarbejdere i køkkenet og som pedel / nattevagt. Deltager i morgenmøder og andre møder, hvor de klædes på ifht. beboernes individuelle aftaler, samt kan få faglig sparring ad hoc. Ledelsen beskriver, at at ved sygemeldinger, så er ledelsen back op. Der er særskilt personalemøder for fastansatte og vikaransatte. Vikar igennem 4 år oplyser, at der har været afholdt et vikarmøde i den tid. Nattevagten er sovende, men kan altid tilkaldes, hvilket beboerne bekræfter. Leder og souschef kan altid kontaktes af nattevagten. Af beboerinterviews fremgår, at de oplever at såvel det faste personale som de kendte vikarer kan støtte op om de behov, som de har. De er meget bevidste om den rolle som deres primære kontaktperson har. En beboer og pårørende beskriver, at tilbuddet 'opleves mere familieagtigt' end de kommunale tilbud, som pgl. har frekventeret. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere 4 (i høj grad Lederen beskriver, at tilbuddet har grundet ledige pladser valgt at, have en lille grundnormering på en medarbejder, en pedel, som også har nattevagt, en kontorassistent, en rengøringsassistent, en køkkenassistent ( flexjob). Derudover er der tilknyttet et fast vikarkorps med 2 pædagoger og 2 SSA. Side 27 af 40

28 niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 4 (i høj grad Det betyder, at halvdelen af personalegruppen er vikarer, som er kendt af beboerne og som har været tilknyttet som vikarer igennem en årrække. Da kontorassistenten var på barsel var der ingen vikar, og lederen løftede denne opgave. Det fremgår af de fremsendte vagtplaner ( stikprøver), at der ikke er ualmindeligt stort sygefravær. Ved sygdom, så træder det faste personale incl. lederen til i dækning af vagterne samt vikar. Ledelsen beskriver at der er lavt sygefravær i tilbuddet. På TP er oplyst til 29,5 dag pr medarbejder. Ledelsen beskriver at dette tal indeholder en barsel samt en langtidssygemelding pga hofteoperation. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 3,5 Tilsynet vurderer, at Svanebo's lille medarbejdergruppe incl. det faste vikarkorps besidder faglige relevante kompetencer og erfaringer. Den individuelle støtte varetages af socialfaglige ansatte primært i dagtimerne, mens et kendt og faglig kompetent vikarkorps varetager støtten primært aften, nat og i weekender. Tilsynet problematiserer, at brugen af vikarer indgår i væsentlig omfang i den daglige drift, men modtager ikke supervision eller deltager i personalemøder sammen med det øvrige personale. Svanebo er aktuelt igang med en uddannelsesstrategi, som sikrer har samme efteruddannelse. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har en anerkendende tilgang og stort engagement i det daglige arbejde. Side 28 af 40

29 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Den forholdsvise lave score på kriterium skal ses i lyst af beboere og pårørende har problematiseret, at der kan være en manglende adskillelse af private elementer i det professionelle arbejde. Tilsynet bedømmer, at på trods af en lille medarbejdergruppe incl. det faste vikarkorps, er der faglig relevante kompetencer og erfaringer tilstede i tilbuddet. Tilbuddet er aktuelt igang med en kompetencestrategi, som skal sikre og tydeliggøre samme relevante faglige metode, som anvendes af de medarbejdere, som varetager kontaktpersonsopgaverne. Tilsynet problematiserer, at brugen af vikarer indgår i væsentlig omfang i den daglige drift, men de deltager ikke i personalemøder sammen med det øvrige personale. Side 29 af 40

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere