Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 25

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Hyblerne i Rødekro Byskoven Rødekro Tlf.: Hjemmeside: 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution) 14 til 22 år (omsorgssvigt, andet socialt problem) Pladser i alt: 6 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Bitten Hammelef Larsen (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Side 2 af 25

3 *Afgørelse: Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Ansøgningsskema om godkendelse af eksisterende sociale tilbud - regodkendelse. Oversigt over indskrevne borgere i tilbuddet. Oversigt over fraflyttede borgere i tilbuddet. Myndighedshandleplaner på 3 borgere i tilbuddet. Statusrapporter på 3 borgere i tilbuddet. Skaderapport Straffeattest for Forstander Cv for Forstander Uddannelsesdokumenter for Forstander Oversigt over tilbuddets medarbejdere Oversigt over tilbuddets vikarer APV, handleplaner. Regnskab Budget Oplysninger om tilbuddets kontakt råd. Virksomhedsaftale for Rønshoved skolehjem. Side 3 af 25

4 Observation Cv for Forstander Uddannelsesdokumenter for Forstander Oversigt over tilbuddets medarbejdere Oversigt over tilbuddets vikarer APV, handleplaner. Regnskab Budget Oplysninger om tilbuddets kontakt råd. Virksomhedsaftale for Rønshoved skolehjem. Interview Interviewkilder Fokusgruppe interview med Forstander, afdelingsleder, tilbuddets supervisor samt forebyggelses og udviklingskonsulent i Aabenraa kommune Fokusgruppe interview med 2 medarbejdere i tilbuddet, uddannet henholdsvis pædagog og socialrådgiver. Ansat i tilbuddet mellem 11 og 8 måneder. Fokusgruppe interview med 2 borgere i tilbuddet begge 17 år, anbragt henholdsvis 8 måneder og 2 måneder i tilbuddet. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 25

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Bitten Hammelef Larsen Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 25

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 25

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,4 Tilbuddets målgruppe er borgere i alderen 14 år til det fyldte 22 år. Tilbuddets målgruppe er udsatte borgere, hvor familierelationerne ofte er belastede og/eller med sociale og psykiske vanskeligheder, som fordrer pædagogisk støtte. Hvis en borger eksperimenterer med stoffer, vil personalet igennem dialog afklare, om borgeren er interesseret i at arbejde hen imod at blive stoffri. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets målgruppe er afgrænset, og at der er overensstemmelse mellem tilbuddets målgruppebeskrivelse og de borgere tilbuddet frekventere. Der er i visiteringen til tilbuddet stor fokus på, at borgerne ønsker og er indstillet på at igangsætte en udviklingsproces, ligesom der er fokus på, at en ny borger skal matche allerede eksisterende borgere i tilbuddet. Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet Socialtilsynet understøtter, at tilbuddet er i gang med at udarbejde politik/beredskab i forhold til forebyggelse af overgreb i tilbuddet. Socialtilsynet understøtter, at tilbuddet påbegynder at arbejde med delmål i samarbejde med borgerne og med udgangspunkt i myndighedshandleplanen. Side 7 af 25

8 arbejder målrettet med faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i nogen grad arbejder målrettet med de af den anbringende myndighed opstillede mål, og at der i nogen grad sker resultatdokumentation. Dokumentationen sker i form af journalføring samt i tilbuddets statusrapporter. Socialtilsynet understøtter tilbuddets ønske om, at arbejde målrettet med delmål, som opstilles i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i myndighedshandleplanen. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgerens medinddragelse og indflydelse på eget liv i hverdagen i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Herunder har tilbuddet fokus på, at støtte borgeren til at komme ud af et evt. eksisterede forbrug af euforiserende stoffer. Der er ved behov kontakt til relevante samarbejdspartnere. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er meget opmærksom på at forebygge, at der ikke forekommer magtanvendelser og overgreb i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar Af Tilbudsportalen, interview med ledelsen, medarbejderne, borgere, og ved gennemlæsning af tilbuddets statusrapporter, bemærker Socialtilsynet, at der er overensstemmelse mellem tilbuddets målgruppebeskrivelse og Side 8 af 25

9 målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne de borgere der er i tilbuddet. Der fremkommer ligeledes samstemmige oplysninger om tilbuddets faglige tilgange og metoder. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets faglige tilgange og metoder er relevante for tilbuddets målgruppe. Ved interview med ledelsen og medarbejderne oplyses, det at tilbuddet ikke udarbejder delmål med udgangspunkt i myndighedshandleplanen. Tilbuddet dokumenterer i nogen grad resultater i forhold til de af anbringende myndighed opstillede mål. Dette dokumenteres i tilbuddets statusrapporter. Ledelsen oplyser, at tilbuddet fremadrettet har fokus på, at opstille delmål og fokus på, hvorledes delmålene søges opnået samt dokumentation af hvorledes målene er opnået. Af indsendte ansøgningsskema fremgår det, at tilbuddet har besluttet, at de benytter sig af et evidensbaseret resultatdokumentationsprogram, FIT. Programmet forventes startet i løbet af efteråret Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad Med baggrund i nedenstående vurderes det, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Af Tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddet frekventere borgere i alderen 14 år til det fyldte 22 år. Tilbuddets målgruppe er udsatte borgere, hvor familierelationerne ofte er belastede og/eller med sociale og psykiske vanskeligheder som fordrer pædagogisk støtte. Hvis en borger eksperimenterer med stoffer, vil personalet igennem dialog afklare, om borgeren er interesseret i at arbejde hen imod at blive stoffri. Af Tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddets målsætning er, at hjælpe, støtte, guide og være sammen med borgerne og deres familier i den udviklingsproces som de hver især gennemgår. Vi ønsker at skabe såvel de fysiske som pædagogiske rammer for, at borgeren bedst muligt tilegner sig kundskaber, og kan deltage i det omgivende samfund på bedst mulige betingelser. Tilbuddet har fokus på at udvikle sociale kompetencer/mellemmenneskelige relationer således, at borgeren på sigt får forbedrede muligheder for at opnå uddannelse/beskæftigelse og blive selvforsørgende. Tilbuddet er en afdeling under en større kommunal organisation, og arbejder ud fra organisationens Side 9 af 25

10 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad fælles faglige tilgange som er: Anerkendende tilgang, narrativ tilgang, relationspædagogisk tilgang samt en refleksiv tilgang, som har fokus på, at finde på at undersøge, hvilke andre muligheder som findes, udover de muligheder der tydeligst træder frem. Ved interview med ledelsen oplyses det, at tilbuddet arbejder ud fra en narrativ tilgang. Gennem den narrative tilgang er der stor fokus på borgernes egen fortælling og oplevelse af deres historie. Det oplyses ligeledes, at der er fokus på MI metoden (Motiverende samtale). Metoden har fokus på at borgeren inddrages i, at tage stilling til sig selv i eget liv, så borgeren bedre kan agere i deres liv med særlige udfordringer. Ledelsen oplyser endvidere, at der i visiteringen til tilbuddet er fokus på, at nye borgere skal matche og passe ind i de allerede anbragte borgere. En anden afgørende faktor er, at borgeren er interesseret og motiveret i at igangsætte en udviklingsproces. Ledelsen oplever, at borgerne har mange ressourcer, som der er fokus på at understøtte. Borgerne, Socialtilsynet interviewer oplyser, at de modtager den hjælp de har brug for. Medarbejderne er gode til at se, hvordan borgeren har det og tager initiativ til at få snakket med borgeren. Borgerne oplever, at man kan snakke med medarbejderne/sin kontaktpædagog om alt hvad man har behov for. Borgerne oplever, at medarbejderne er lyttende, og der er ingen der råber eller skælder ud. Ledelsen og medarbejderne oplyser ved interview, at de mål der opstilles for borgerne er mål i myndighedshandleplanerne. Tilbuddet har aktuelt modtaget myndighedshandleplaner, så tilbuddet nu har handleplaner på alle borgere i tilbuddet. Tilbuddet og organisationen som helhed har fremadrettet fokus på og med udgangspunkt i myndighedshandleplanen, at opstille delmål, beskrive metode og dokumentere, hvorledes målene er opnået. Dette skal primært ske i et samarbejde mellem borgeren og kontaktpædagogen. Medarbejderne oplyser, at såfremt man oplever der er en borger der ikke er i trivsel eller udvikling, er der ved sparring, afdelingsmøder eller supervision fokus på medarbejdernes indsats og forbedring heraf. Side 10 af 25

11 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 3 (i middel grad Resultatdokumentation sker dagligt i tilbuddets elektroniske journalsystem - BB, ligesom der følges op ved afdelingsmøderne hver 14 dag og ved supervision hver 4. uge. Ved interview med ledelsen og medarbejderne oplyses det, at der ikke er "løbende" fokus på mål og fokuspunkter for borgerne i tilbuddet. Af indsendt ansøgningsskema fremgår det, at tilbuddet har besluttet at benytte et evidensbaseret resultatdokumentationsprogram, FIT. Programmet forventes startet i løbet af efteråret Af indsendte myndighedshandleplaner fremgår der konkret mål for borgerne. Ledelsen oplyser, at tilbuddet i forbindelse med Socialtilsynets tilsynsbesøg har modtaget handleplaner på alle borgere i tilbuddet. Af fremsendte statusrapporter dokumenteres der i nogen grad resultater i forhold til opstillede mål. Ledelsen oplyser ved interviewet, at der for organisationen som helhed er et målrettet fokus på at opstille delmål med udgangspunkt i opstillede mål i myndighedshandleplan. Af indsendte myndighedshandleplaner fremgår der konkrete mål for borgerne. Ledelsen oplyser, at tilbuddet i forbindelse med Socialtilsynets tilsynsbesøg har modtaget handleplaner på alle borgere i tilbuddet. Af fremsendte statusrapporter dokumenteres der i nogen grad resultater i forhold til opstillede mål. Tilbuddet er som et nyt tiltag begyndt at udarbejde statusrapporter i ICS skabelon. Det er en læreproces, hvor der er fokus på sammenhæng mellem opstillede mål og resultatdokumentation. I læreprocessen søger tilbuddet sparring med anbringende myndighed. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Borgerne beskriver at de oplever sig respekteret, lyttet til og anerkendt. Endvidere fremgår det, at borgerne selv bestemmer hvad de laver i deres fritid, ligesom de selv står for indretning af deres værelser. Side 11 af 25

12 tilbuddet Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad Ved interview med ledelsen og medarbejderne oplyses det, at medarbejderne har en anerkendende og respektfuld tilgang til borgerne. Medarbejderne er opmærksomme på, at lytte til borgerne og give sig tid til at snakke med dem. Borgerne, Socialtilsynet interviewer oplyser, at medarbejderne altid har tid til at snakke med dem. Mærker de en forandring i borgerens adfærd, er medarbejderen opmærksom og tager initiativ til at snakke med borgeren. Såfremt borgeren ikke ønsker at snakke med en medarbejder, bliver det respekteret af medarbejderen. I forhold til aldersspredningen i tilbuddet tages der individuelle hensyn. I den proces samtales der med borgeren om, hvorfor der er forskellige regler for borgerne. I visse tilfælde udarbejdes der et aftaleskema i samarbejde med borgeren. Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Ledelsen, medarbejderne, og borgerne som Socialtilsynet interviewer oplyser samstemmigt, at borgerne har indflydelse vedr. beslutninger om sig selv og hverdagen i tilbuddet. Borgerne har frihed til selv at planlægge deres fritid. I tilbuddet har borgerne selv indrettet deres værelse, ligesom de har en fast maddag, hvor de er ansvarlige for at bestemme menu og lave maden i samarbejde med en medarbejder. Tilbuddet har af flere omgange forsøgt at etablere faste husmøder, vurderingen er at det ikke fungerer. Ledelsen og medarbejderne vurderer det hænger sammen med, at der kun er 6 borgere i tilbuddet og at der ved det fælles aftensmåltid bliver taget relevante ting op til drøftelse.. Opstår der akut behov for at mødes "kaldes der sammen". Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og Side 12 af 25

13 understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel trivsel. Af Tilbudsportalen, tilbuddets hjemmeside, ved gennemlæsning af tilbuddets statusrapporter fremkommer der oplysninger som indikerer, at tilbuddet i høj grad har fokus på borgerens fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der er gennem tilbuddets metoder fokus på, at skabe rum til borgerens egen fortælling og oplevelse af egen situation og historie. Ligesom der i samtalen med borgerne er fokus på, at borgeren inddrages i at tage stilling til sig selv i eget liv, så borgeren bedre kan agere i deres liv. Socialtilsynet har ligeledes vægtet, at borgerne Socialtilsynet har interviewet giver udtryk for, at det er godt at bo i tilbuddet. Borgerne oplever, at danne venskaber, at der er kontakt til venner, kærester og familier efter ønske og behov. At der er medarbejdere som man har tillid til og er fortrolige med. Ligeledes fremkommer der oplysninger om, at borgerne støttes til at komme ud af et forbrug af euforiserende stoffer og at tilbuddet såfremt det vurderes relevant, samarbejder med relevante sundhedsmyndigheder herom. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 5 (i meget høj grad Ved interview med ledelsen og medarbejderne beskrives det, at de ser borgerne trives i tilbuddet. Der er en god kultur i tilbuddet, der er stor tillid til medarbejderne som betyder, at borgerne er åbne, og tager det op de er fyldt af. En kultur man værner om ved visitationen til tilbuddet er, at have opmærksomhed på at borgeren er motiveret, ligesom der er stor fokus på, at matche så der er så homogen en borgergruppe i tilbuddet som muligt. Ledelsen oplyser, at det er en "knivskarp" balance, at sikre den gode kultur. Der samarbejdes tæt med skole og uddannelsestilbud, ligesom der er et tæt forældresamarbejde, dog med opmærksomhed på at borgerne over 18 år selv beslutter hvorvidt forældre inddrages. Forældrene betragtes af tilbuddet som vigtige "aktører" i forhold til at bakke op, så tingene kan lykkedes. I tilfælde hvor det vurderes nødvendigt, kan en borger med pårørende tilbydes samtale med tilbuddets superviser. I forhold til euforiserende stoffer har tilbuddet husregler, hvoraf det fremgår, at det ikke er tilladt. Ledelsen oplever, at der kan forekomme episoder hvor en borger er påvirket, eller har euforiserende Side 13 af 25

14 stoffer i tilbuddet. Der er ingen konsekvenser forbundet med at "blive opdaget". Der samtales med borgeren og opleves der modstand, arbejdes der med den modstand via samtaler. Såfremt det skønnes nødvendigt kan borgeren anbefales at blive visiteret til misbrugsbehandling. I forhold til alkohol, må der ikke indtages alkohol i tilbuddet, ligesom der ikke må holdes fester. Hvis borgerne deltager i fester uden for tilbuddet, hvor det også er tilladt at drikke alkohol, er det tilladt at komme beruset hjem. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 5 (i meget høj grad Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 3 (i middel En af borgerne Socialtilsynet interviewer udtaler " det er fedt at bo i tilbuddet". Borgerne oplever at få gode venner, kammerater, og at der er støtte fra medarbejdernes side. Man har altid mulighed for at snakke med en medarbejder, og borgerne oplever en fortrolighed i forhold til især ens kontaktpædagog. Borgerne oplyser, at de er bekendt med husreglerne i forhold til euforiserende stoffer og alkohol, og syntes reglerne er ok. Dog giver en borger udtryk for, at det kunne være rart hvis man måtte have alkohol stående i tilbuddet, så man havde det når man skulle ud til fester. Borgerne oplever, at man kan være ærlig såfremt man har "røget", de oplever, at medarbejderne er støttende i forhold til ophør af et evt. misbrug. Borgerne fortæller, at de gerne må have besøg at venner og kærester, som også må overnatte i tilbuddet, ligesom de frit kan besøge venner og familie. Ledelsen oplyser ved interview, at der samarbejdes med relevante sundhedsmyndigheder. Dette sker i forhold til læge tanglæge, speciallæger, ungdomspsykiatri og misbrugsbehandler, såfremt der viser sig behov. Der er ligeledes opmærksomhed på, at vejlede i forhold til brug af prævention. Der er i tilbuddet fokus på, at det er borgeren selv der tager kontakt til evt. læge eller tandlæge, gerne støttet af og i samarbejde med kontaktpædagogen, men det er vigtigt, at borgerne bliver selvhjulpne med det for øje, at det næste mål for borgerne er at bo i selvstændige boliger. Ledelsen og medarbejderne oplyser, at der på det gennerelle plan er der fokus på, at borgerne er Side 14 af 25

15 pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed grad fysisk aktive. Borgerne bestemmer selv hvad de deltager i af fritidsaktiviteter. I forhold til kost opfordres der til, at middagsmåltiderne som er bestemt at borgerne, er varieret og til en vis grad sunde. Der er fokus på, at det er lette retter borgerne laver, med det formål at give læring, så borgeren selv kan lave måltider når borgeren flytter ud i egen lejlighed. Medarbejderne oplyser, at tilbuddet ikke har udarbejdet en kostpolitik. På det individuelle plan følges de anbefalinger der evt. kommer fra speciallæger. Aktuelt er der en borger i tilbuddet, hvor medarbejderne kunne tænke sig mere fysisk aktivitet, men i forbindelse med psykiatrisk udredning anbefales det, at borgeren kun skal deltage i det omfang borgeren ønsker. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Ved interview med ledelsen, medarbejderne og borgerne oplyses det, at tilbuddet forebygger at der er magtanvendelser. Der er fokus på dialog og god stemning i tilbuddet, ligesom der i konfliktsituationer er fokus på ikke at optrappe konflikten. Tilbuddet har udarbejdet en politik for håndtering af magtanvendelser, som medarbejderne giver udtryk for de er bekendt med, dog oplyses det, at en nyansat medarbejder ikke har fået gennemgået proceduren ved ansættelse. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet sikre, at nye medarbejdere får gennemgået proceduren, ligesom det er vigtigt, at der "løbende" sker opdatering heraf i særdeleshed ift., at tilbuddet ikke har magtanvendelser. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 5 (i meget høj grad Ved interview med ledelsen og medarbejderne oplyses det, at tilbuddet ikke ønsker magtanvendelser. I tilbuddets pædagogiske tilgang til borgerne er der fokus på, at medarbejderne ikke er konfliktoptrappende. Er der en anspændt situation, gives der altid mulighed for, at borgeren kan trække sig. Medarbejderne påpeger ligeledes, at tilbuddets kultur er at der er god stemning, hvor der er fokus på dialog og en positiv og humoristisk stemning. Dette bekræftes ved interview med borgerne. Side 15 af 25

16 Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad Ledelsen oplyser, at tilbuddet har udarbejdet en politik for håndtering af magtanvendelser. Ledelsen oplyser endvidere, at der følges op på evt. tilspidsede situationer med en borger på afdelingsmøder eller ved supervision. Medarbejderne oplyser ved interview, at de er bekendt med indberetningsproceduren, dog oplever en nyansat medarbejder ikke at have fået gennemgået proceduren ved ansættelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Ved interview med ledelsen og medarbejderne oplyses det, at der er fokus på forebyggelse af overgreb i tilbuddet. Dette sker i forbindelse med visiteringen til tilbuddet ved at have fokus på stemningen, egne og andres grænser, og ved at italesætte hvorledes man håndtere det at have kærester som overnatter i tilbuddet eller borgeren overnatter hos. Ledelsen oplyser, at tilbuddet er i gang med at udarbejde politik/beredskabsplan i forhold til forebyggelse af overgreb i tilbuddet, og hvorledes overgreb i tilbuddet skal håndteres. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 5 (i meget høj grad Ved interview med ledelsen og medarbejderne oplyses det samstemmigt, at tilbuddet har fokus på, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Der er i visiteringen til tilbuddet fokus på, at en ny borger matcher de borgere der allerede bor i tilbuddet, dette bl.a. med det fokus på, at sikre en god stemning og "ånd" i tilbuddet. Det oplyses endvidere, at der bruges meget humor i hverdagen. Ved behov kan der under aftensmaden være samtale omkring hvorledes man ønsker stemningen skal være, og hvordan man respektere hinanden. I forhold til at borgerne har kærester og gerne må sove sammen, har medarbejderne (oftest kontaktpædagogen) i deres samtaler med borgerne fokus på egne og andres grænser, ligesom der snakkes prævention. Ved interview med borgerne oplyses det, at der er en god stemning i tilbuddet. Der bliver brugt humor og "man kan godt drille hinanden, men kun for sjov, alle er kammerater". Side 16 af 25

17 Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse 4 (i høj grad Ved interview med ledelsen, medarbejderne og borgerne oplyses det, at der er fokus på at forebygge, at der forekommer overgreb i tilbuddet. Der er fokus på at matche ny borgere til tilbuddet, fokus på at have en god stemning, og fokus på hvorledes man håndtere det at have kærester som overnatter i tilbuddet eller borgeren overnatter hos. Ledelsen oplyser, at der ikke er udarbejdet politik/beredskabsplan i forhold til forebyggelse af overgreb i tilbuddet. Dette vil blive udarbejdet i forbindelse med, at tilbuddet er i gang med at udarbejde en digital håndbog. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,9 Det er Socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er tale om en tydelig ledelse og organisation, og at ledelsen er faglig kompetent. Ledelsen har relevant socialfaglig uddannelse med flere års erfaringskompetencer og relevant ledelsesmæssig efteruddannelse. Der er et godt samarbejde mellem forstander, stedfortræder for forstander og afdelingsleder samt medarbejderne, som er baseret på tydelighed og åbenhed. Tilbuddet har målrettet fokus på trivslen i medarbejdergruppen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Medarbejderne har relevant socialfaglig uddannelse og erfraings kompetencer. Side 17 af 25

18 Socialtilsynet vurderer, at der er fokus på sparring, supervision og kompetenceudvikling i forhold til såvel ledelse som medarbejdere. Socialtilsynet vurderer, at der er tale om lav personalegennemstrømning og sygefravær i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Af fremsendt materiale, ved interview med ledelsen og medarbejderne oplyses det, at ledelsen har relevant pædagogisk og ledelsesmæssig erfaring. Det fremgår ligeledes, at ledelsen har flere års erfaringskompetencer med tilbuddets målgruppe. Ledelsen har opmærksomhed på "løbende" kompetenceudvikling i lederteamet. Ledelsen har endvidere fokus på sparring på ledelsesniveau ved de ugentlige ledermøder. Medarbejderne oplyser, at deres ledelse er synlig, og der er mulighed for daglig sparring med afdelingslederen samt forstanderen såfremt der er behov. Der er iværksat kontinuerlig supervision for medarbejderne ved tilbuddets interne supervisor og psykolog, og der er fokus på ekstern supervision såfremt det vurderes relevant. Side 18 af 25

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Af fremsendte CV for forstander fremgår det, at forstander har været forstander i tilbuddet siden Forstanderen er uddannet lærer i 1987 og har i 2005 bestået universitetsdiplom i offentlig ledelse. Derudover fremgår det, at forstanderen har forskellige relevante kompetencegivende kurser i forhold til målgruppen. Forstanderen er forstander for flere forskellige afdelinger i organisationen. Afdelingslederen i tilbuddet er ud over at være afdelingsleder også souschef for forstander. Afdelingslederen er uddannet pædagog og påbegynder færdiggørelsen af ledelse i primo Derudover har afdelingslederen flere års erfaringskompetencer i arbejdet med målgruppen. Det oplyses ved interview med ledelsen, at afdelingslederen ikke er en del af tilbuddets vagtplan men deltager i arrangementer og udflugter ud af huset, ligesom afdelingslederen kommer i tilbuddet efter behov. Forstander oplyser, at afdelingslederen har relevante kompetencer og er aktiv i forhold til at holde sig ajour med nye tiltag omkring tilbuddets målgruppe. Det oplyses endvidere, at afdelingslederen deltager i SSP-samarbejdet i kommunen, hvor der er stor fokus på, hvad der "røre sig i forhold til ungeområdet." Afdelingslederne i tilbuddet mødes en gang ugentligt med de øvrige afdelingsledere i organisationen samt forstander. Ved ledermøderne gives der mulighed for ledelsesmæssig sparring. Ved interview med medarbejderne oplyses det, at lederstrukturen i tilbuddet fungerer godt. Forstander, afdelingsleder og medarbejderne har alle kontorer på en anden adresse end tilbuddets. Her er der mulighed for sparring med såvel afdelingsleder som forstander. Socialtilsynet observere ved tilsynsbesøget, at der er en klar kompetencefordeling mellem forstander og afdelingsleder samtidig med, at der også opleves et tæt samarbejde. Af indsendte ansøgningsskema, Tilbudsportalen, interview med ledelse og medarbejdere oplyses det samstemmigt, at tilbuddet benytter sig af sparring og supervision. Dette gøres ved de ugentlige ledermøder og ved daglig sparring, med afdelingslederen hver 14. dag når der afholdes Side 19 af 25

20 sparring for ledelse og medarbejdere afdelingsmøder og hver 4. uge ved supervision. Medarbejderne oplyser ligeledes ved interview, at de i hverdagen også benytter sig af sparring medarbejderne i mellem. Tilbuddet har ansat en medarbejder som primært er ansvarlig for supervision, ligesom tilbuddet har ansat en psykolog. Såfremt det vurderes vigtigt, har tilbuddet mulighed for at benytte ekstern supervision. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Ud fra det fremsendte materiale, interview med ledelsen og medarbejderne fremkommer der oplysninger der indikerer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Ved interview med borgere i tilbuddet oplyses det, at borgerne føler sig respekteret og lyttet til, ligesom der altid er mulighed for at tale med en medarbejder. Ud fra det fremsendte materiale vurderer Socialtilsynet, at personalegennemstrømningen og sygefraværet i tilbuddet ikke er på et højere niveau end på sammenlignelige arbejdspladser. Tilbuddet beskriver målrettet tiltag, der er med til at fremme trivslen blandt tilbuddets medarbejdere. Der er ligeledes fokus på tiltag i forbindelse med tilbuddets APV. Side 20 af 25

21 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Tilbuddets målgruppe er borgere i alderen 14 år til det fyldte 22 år. Tilbuddets målgruppe er udsatte borgere, hvor familierelationerne ofte er belastede og/eller med sociale og psykiske vanskeligheder, som fordrer pædagogisk støtte. Af fremsendt oversigt over medarbejdere i tilbuddet fremgår det, at medarbejderne har en socialfaglig uddannelse. Ved interview med medarbejderne oplyses det, at medarbejderne har flere års erfaringskompetencer i arbejdet med målgruppen. I det omfang det er nødvendigt benytter tilbuddet sig af faste vikarer, aktuelt er der tilknyttet 2 vikarer. Ledelsen oplyser ved interview, at medarbejderne er rigtige dygtige i forhold til tilbuddets målgruppe. Medarbejderne er engageret, ansvarsfulde, er gode til samarbejde med relevante samarbejdspartnere og har en god kontakt til borgerne. Alle medarbejder har været på kursus i MImetoden (motiverende interview), som er med til at kvalificere inddragelsen af borgerne. Medarbejderne oplyser ved interview, at de føler sig kompetente til tilbuddets målgruppe. Dog kan der være situationer, hvor der er behov for sparring, men det oplever medarbejderne de er gode til, både i forhold til kolleger og ledelsen. Borgerne, Socialtilsynet interviewer oplyser, at man altid kan få hjælp fra medarbejderne. Der er stor åbenhed og "man kan være ærlig om alt". Borgerne oplever ligeledes at have en fortrolighed med medarbejderne, ligesom der bliver lyttet til deres ønsker og behov. Borgerne oplyser, at tilbuddets vikarer er ok at samarbejde med. Borgerne oplyser, at de studerende der har været tilknyttet tilbuddet den sidste periode ikke har været brugbare for borgerne. Dette bekræftes af ledelsen, der ligeledes oplyser, at den ene studerende ophørte før tid. Af indsendte ansøgningsskema, og medarbejderoversigt fremgår det, at tilbuddets 3 faste medarbejdere er ansat i henholdsvis januar og marts De to af medarbejderne har tidligere været ansat i tilbuddet, og er overført i januar 2014 efter ny organisering. Ved interview med medarbejderne oplyses det, at en af medarbejderne ophørte i tilbuddet, for at blive afdelingsleder i Side 21 af 25

22 arbejdspladser en anden afdeling i organisationen. Af indsendt ansøgningsskema fremgår ligeledes flg. tiltag for at forebygge personale gennemstrømning i tilbuddet. Tilbuddet følger Aabenraa kommunes retningslinjer og personalemæssige tiltag. Det drejer sig blandt andet om den kommunale sundhedsordning, hvor der ydes økonomisk tilskud for medarbejderne til fysioterapi, kiropraktor og til træning på Fitnesscentre. Samtidig har medarbejderne mulighed for at deltage i kommunale arrangementer - blandt andet motionsløb. Internt har tilbuddet nogle små personalegoder, der medvirker til trivsel for eksempel avis-apps til JyskeVestkysten og Politiken, ligesom tilbuddet har oprettet en personaleforening som sørger for det festlige. Tilbuddet er en gammel institution som har mange stærke traditioner, lige fra julefrokoster til kanoture medarbejderne imellem. Medarbejderne inddrages i udviklingen tilbuddets personalepolitik, og der søges i høj grad at imødekomme medarbejdere med henblik på, at sikre en god balance mellem arbejdstid og privatliv. Medarbejdere inddrages i planlægning af arbejdsplaner og i det hele taget i dagligdagen. Her kan tænkes i 3 regi: Makro - i det samlede kommunale. Mellem - som er det samlede organisation Micro, som er den enkelte afdeling Tilbuddet beskriver, at medarbejdernes trivsel styrkes ved faglige udfordringer i form af kurser, uddannelser og faglig supervision. Der er stor opmærksomhed på medarbejdernes trivsel, både for medarbejdernes skyld, men først og fremmest fordi det pædagogiske miljø for borgerne forringes, hvis medarbejderne mistrives. Tilbuddets beredskab i forhold til psykisk arbejdsmiljø fungerer efterhånden ret godt. Har der været Side 22 af 25

23 Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad episoder, er der straks kollegial supervision, om nødvendigt psykologhjælp og der udarbejdes en plan for at beskytte medarbejderen i arbejdet (hvis den del er nødvendig). Af indsendte handlingsplan fremgår der konkrete tiltag, på baggrund af tilbuddets APV. Af indsendte ansøgningsskema fremgår det, at sygefraværet i tilbuddet er lavt og ligger under kommunens gennemsnitlige sygefravær. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Da der er tale om et kommunalt tilbud, er der ikke en bestyrelse. Tilbuddet har et kontaktråd, af fremsendt beskrivelse af kontaktrådet fremgår det at formålet er at styrke brugerindflydelsen og dialogen mellem tilbuddet, brugerne samt andre af tilbuddets interessenter. Brugerrådet består af fgl: Sirak Russom Borger som er tilknyttet hus for unge. Side 23 af 25

24 Steffan Treichel Phillip Borger som er tilknyttet hyblerne. Dorte Ballhorn Soli Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Folkevalgt - Politiker. Mette Korntved Scmidt Kallemose 20, 6200 Aabenraa Repræsentant, UUvejledning. Hanne Clausen Burkal kirkevej 4 forældrerepræsentant. Jeanet Zeeberg Sørensen Bjerggade Aabenraa Medarbejder repræsentant. Jens Jacob Levring Madsen Strandvej 10, 6340 Kruså Institutionsleder Rønshoved Skolehjem Jan Mensel Møller Strandvej 10, 6340 Kruså Side 24 af 25

25 Afdelingsleder hus for unge og hyblerne. *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr. 0,00 Soliditetsgrad Overskud - Ejendomsudgifter - Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning - Lønomkostninger, fast personale - - Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Sygefravær ,00 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: 66, stk. 1, nr. 6. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk behandling 793,00 Side 25 af 25

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Udsigten Godkendt Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere