Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07"

Transkript

1 Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den Protokollat over kredsgeneralforsamling i Sjællands Tandlægeforening den i Comwell, Roskilde. 1. Formanden bød velkommen til de 38 fremmødte og foreslog Hannah Andersen som dirigent. Valgt med applaus. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og udnævnte Hanne Berthelsen og N.O.Andersen som valgmedhjælpere. 2. Aflæggelse af beretning. Formanden indledte med at mindes de i årets løb afdøde kolleger. Kom ind på regionerne og kredsene. En henvendelse til de nye kommuner om samarbejde i sundhedsspørgsmål. Etikarbejdet i DTF og i kredsen om at fastlægge fremtidens etiske standard. Om kvalitetssikring. Om samarbejdet med TNL. Om udfasning af amalgam. Om KRAM undersøgelsen spredt over hele landet og hvor DTF deltager via et indskud på ½ mio kr. Om erhvervsudygtighedsforsikringen, der igen er i god gænge. Tak til bestyrelse med mere. I den korte debat blev der spurgt til regionsbestyrelsen, som formanden redegjorde for. Derefter godkendtes beretningen. 3. a. Indkomne forslag : ingen b. DTF lovændringsforslag : Drøftet. Overlades til den valgte bestyrelse. 4. a. Aflæggelse af regnskab : Kassereren kommenterede. Godkendt med akklamation b. Godkendelse af budget : Kort kommenteret af kasserer. Godkendt som fremlagt. 800 kr pr år for alle. 5. a. Valg af repræsentanter og suppleanter : suppleantlisten blev ændret som følge af behovet for suppleanter til HGF. b. Valg af formand : Kirsten Melchior valgt med akklamation. c. Valg af revisorer og suppleant : genvalg af Henning Kristensen og Ib Christoffersen med Steen Boel som suppleant. 6. Valg til udv A : genvalg af Jan Frederiksen og Camilla Thøgersen med Kirsten Melchior og Susanne Kleist som suppleanter. 7. Orientering om udpegning til kredsens regionale samarbejdsudvalg : I region Hovedstaden deltager Kirsten Melchior. I region Sjælland deltager Marianne Riis, Asger Bindslev og Bjørn Anderson. 8. Valg til PATU : genvalg af Charlotte Hanson 9. Evt : intet. Dirigenten kunne hermed takke for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten og lukkede generalforsamlingen. Hannah Andersen, dirigent Kirsten Melchior, formand.

2 Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den Referat fra 1. bestyrelsesmøde den i Comwell, Roskilde. Deltagere : alle Afbud : Marianne Riis, Jahn Legarth. 1. konstituering : Fu : Kirsten, Dorthe, Jan og Flemming Primko / BUT : Jan og Steen Overgaard Larsen. Info-udvalget : Marianne, Kirsten, Charlotte og Flemming Etik udvalget nedlægges indtil videre. Kursusudvalget : Kleist, Poul og Susanne Kristensen Visionsudvalget : Dorthe, Per, Kleist, Laila og Ulla Kollegahjælp : Marianne Riis og Hanne Bak-Jensen Sundhedsudvalget : Camilla, Laila, Dorthe og Kleist Visionsudvalget nedsætter en arbejdsgruppe til planlægning af internatmødet den januar Rungstedgaard. Bestyrelsen + de 3 første suppleanter. 2. Kommunebrev : Kirsten har i kommunikationsafdelingen i DTF fået følgende basale oplysninger for dette brev : Vi skal definere en målgruppe dvs en person eller en gruppe i kommunen Vi skal motivere denne person eller gruppe Der kræves en frisk tone i brevet med gode forslag Læg vægt på tandlægers erfaring med forebyggelse Flemming sender til bestyrelsen og opfordrer til at alle giver deres bud på ideer til dette brev, hvorefter udvalget samles og laver et oplæg til kommunikationsafdelingen i DTF. 3. DTF / IT : ønsker kredsene en adgangsboks på DTFs forside? Ja tak også til suppleanterne. Næste møde : mandag den 12. november, formentlig allerede kl 17,30 eller 18. Referent : Flemming Juul

3 Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den Referat fra 2. kredsbestyrelsesmøde, mandag den forud for forprang i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O. Holm Christensen, Jan Frederiksen, Ulla Friberg, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Henrik Nielsen, Niels Petersen, Charlotte Hanson, N.O.Andersen. Afbud : Camilla Thøgersen, Susanne Kristensen, Christian Eggers-Lura og Per Skov-Johansen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt 2. opfølgning af referat, U : ingen kommentarer. 3. årets mødedatoer : 11.12, , 12.3, 24.4, 10.6, 26.8, kommunebrevet : Målgruppen : sundhedspolitikerne i kommunerne. DTFs sundhedsudvalg bedes lave materiale til messer, lokale arrangementer og lignende. Kredsens sundhedsudvalg + Marianne laver oplæg og ideer. DTFs sundhedsudvalg opfordres til at se på brevet og gerne lave en skabelon til brug i hele landet. 5. orientering : Jan refererede fra koordinationsudvalget i region Sjælland Bjørn om autorisationsloven og overvejelser herom i Sysifo. LSU har besluttet at medhjælp ikke må udføre invasive indgreb. Hele emnet tages op på internatmødet samt som emne i STF-info Kirsten om kredsformandsmødet den Herunder kommende udpegninger til EKR, EUU og SUU i DTF Herefter gennemgang af årets HGF materiale, fra hvilket der ikke refereres. Referent : Flemming Juul

4 Sjællands Tandlægeforening U 1 08 Fuglebjerg,den Referat fra 3. bestyrelsesmøde, den i Rungstedgård. Deltagere :, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Ulla Friberg, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Charlotte Hanson, Dorthe Schødt og Camilla Thøgersen. Afbud : Susanne Andersen, Henrik Nielsen, Marianne Riis, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : 3a: vagt i region S, 3b: nyt fra regionerne, 3c: implantatsagen 2. opfølgning af referat, U : ingen kommentarer. 3. Opfølgning på HGF : Ønske om en ¾ års regnskabsopgørelse for indeværende år parat til HGF, så det letter beslutningen vedr budget for det kommende år. Dette indføres også op til vores kredsgeneralforsamling. Spørgsmål drøftet : Kan HGF med fordel flyttes til f.eks. marts? Kan vi ændre til skift mellem HGF og årsmøde hvert andet år? Kirsten sonderer hos kredsformændene. 3a Vagt i region Sjælland : De 3 fremlagte modeller drøftet intenst. Centermodellen synes for 4. dyr og vanskelig i praksis. Kombinationsmodellen ønsker de off ansatte ikke at medvirke til. Praksismodellen anbefales af koordinationsudvalget. Her gives et tilskud til at vagthavende har vagten fra egen klinik 2 steder i regionen samtidig. Åbningstiden blev drøftet. Skal ledelsen ligge i regionen eller i kredsregi? Et flertal anbefaler en vagt, hvor de off ansatte også har vagter. Samt ønsker centermodellen af hensyn til patienterne. Skal der være tvunget deltagelse i vagterne, dog med mulighed for at købe sig fri ved at få en anden til at tage vagten? Ingen eentydig anbefaling af heraf. Jan laver et svar til koordinationsudvalget følgende bestyrelsens beslutninger. 3b. Nyt fra regionerne : Kirsten orienterede om seneste justeringer på klageområdet i region H. Flemming om mindre sager fra region S 3c. Implantatsagen : Implantater betalt af regionen i privat praksis : Den fremlagte lille undersøgelse blev drøftet. Et flertal ønsker, at der sendes et brev til specialtandlægen om validiteten, om at der ikke må indføres en ny off tandpleje ad bagvejen, om at det er uhensigtsmæssigt at sprede denne undersøgelse til et større forum. Brevet skal til godkendelse i bestyrelsen før afsendelse. 4. Klinikejerundersøgelsen : udsættes til næste møde. Flemming pålægges at rundsende de 2 oplæg på filer til hele kredsbestyrelsen til brug ved næste møde. 5. Tandlægeforeningen og TNL : forløber godt. 6. Udv A møde med Sysifo og HB den : Bjørn orienterede om indhold i og målet med dette møde. Kort debat med inspiration til de heldige der skal deltage.

5 7. Sundhedsudvalget : påtager sig brevet til kommunerne. Har en sundhedspakke på vej 8. Visionsgruppens oplæg 2008 : Morgendagens internatmøde. Ønsker et kursus med HK juristerne i DTF om hverdagskonflikterne på klinikken. Ønsker et nyt lay-out til kredsens blad, STF-info, samt foreslår at der stilles en række skarpe spørgsmål til de forskellige udvalgsformænd i kredsbestyrelsen til brug for bladet. Foreslår at hele kredsbestyrelsen forpligtes til at finde på ideer til bladet. Emnet skal på som et fast punkt på fremtidige bestyrelsesmøder. 9. orientering : a. Kirsten om længden af barsel diskuteres i Tryghedsordningerne. b. Poul om første møde i EKR. c. Sanne om KRAM undersøgelsen d. Om markedsføring af tandlægestanden. e. Dorthe om at vi har skiftet til Jyske Bank 10. Evt. : intet. Referent : Flemming Juul

6 U Fuglebjerg, den Referat fra bestyrelsesmøde den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Ulla Friberg, Charlotte Hanson, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen, Kirsten Melchior, Poul Møller, Henrik Nielsen, Marianne Riis, Per Skov Johansen, Camilla Thøgersen. 1 fastlæggelse af endelig dagsorden : TNL som punkt 2a, punkt 3 og 4 udskydes til næste møde, drøfte på næste møde frist for afbud. 2 Opfølgning af referat, U 1 08 : Seneste drøftelser vedr vagtordning i region S fremlagt og drøftet. Implantatsagen, udkastet rettes til af Henrik N og Bjørn H. Husk argumentet med at der her lægges op til en ny tandplejefunktion i off regi. Enighed om at brevet skal til alle relevante så som Sundhedsstyrelsen, Tandlægeforeningen, region S osv. Skal helst afsendes inden udgangen af marts 08. 2a TNL : En hensigtserklæring er ved at blive udarbejdet. Mulige scenarier drøftet. Bred opbakning bag fremlagte ideer. 3 Hvidbogen : udsættes 4 Klinikejerundersøgelsen : udsættes. 5 Krisehjælper i 2. kreds : Bestyrelsen udpeger Ulla Friberg som ny krisehjælper sammen med Marianne Riis.. Marianne kontakter Hanne B J om ophør eller fortsat interesse 6 Suppleant til udvalg A : Jan F er nu i HB og der mangler en suppleant. Poul Møller udpeges til evt valg på kommende kgf. 7 Nyt logo / kredsdesign : er udført af Poul. 8 STFnyt : Poul tilbyder at overtage redigeringen. Følgende skal lave et bidrag til næste nummer : Flemming om region S Jahn om region H Jens Olav om vagtplaner i region S Camilla om hvad laver udvalg A Marianne om krisehjælperfunktionen Susanne Kristensen om krisehjælp i forhold til tryghedsordningerne Jan om de første 100 dage i HB Ulla om at blive kastet ind i fagpolitik Flemming om at blive pensioneret fra HB Susanne Kleist skriver referatet fra internatmødet

7 Marianne opfrisker nye autorisationslov og hjælpekræfterne Implantatbrevet skal med i næste nummer. Deadline for skribenterne : lørdag den pr mail til Poul. 9 topmødet mellem HB / Sysifo og udvalg A : Udvalg A : gerne brugerbetaling, ikke mere off styring end i dag, gerne flere penge til rammen, gerne visse marginaliserede grupper overført til behandling i off regi, gerne urafstemning om kommende overenskomst. Sysifo : samme om de marginaliserede grupper, en vis egenbetaling, gerne flere penge. Systemet fungerer stort set godt. Gerne opprioritering af de med diagnoser. HB : gerne nye penge til diagnosegrupperne, gerne flere penge til systemet, helst fortsætte med samme tilskudsmodel som nu. Herefter en almen debat om ovenstående. Bjørn fortæller om kommende roadshow med mulig nye overenskomst, evt hvis tid og plads suppleret med lidt om klagesagsbehandling og fra praksisforsikring. 10 Landstandlægenævnet : der er meldinger fra flere regioner om utilfredshed med enkelte kendelser. Kirsten drøfter evt tiltag med øvrige kredsformænd. 11 etisk dilemma : Kirsten refererede en konkret sag. Bjørn fulgte op med en sag om overbehandling og Charlotte med en sag med ansøgning om kommunal støtte. 12 orientering : Kirsten om søgning efter ny direktør til tryghedsordningerne samt refererede fra samarbejdsudvalgsmøde i region H. Marianne fra møder i samarbejdsudvalg og klagenævn i dag i region S. Susanne Andersen om Tandlægeforeningens medlemsundersøgelser, om foreningens nye direktør, om fremtidige investeringer i IT i Tandlægeforeningen, om budskabet med de obligatoriske efteruddannelsestimer. Rigtig mange medlemshenvendelser. Henrik om udredning af cancerpatienter. 13 evt : Næste møde er den Referent : Flemming Juul

8

9 Sjællands Tandlægeforening U 5 08 Fuglebjerg,den Referat fra 3. bestyrelsesmøde, den i Comwell, Roskilde. Deltagere :, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Ulla Friberg, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Kirsten Melchior, Poul Møller, Charlotte Hanson, Henrik Nielsen, Niels Petersen, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen. Afbud : Susanne Andersen, Susanne Kristensen, Jahn Legarth og Camilla Thøgersen. Uden afbud : Christian Eggers-Lura. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. 2. opfølgning af referat, U-3-08 : Brev vedr implantatsag endnu ikke afsendt. Sidste redaktionelle ændringer blev godkendt. Afsendes snarest ved Kirsten og Flemming. Ros fra alle sider til det nye STF-info. Flemming skal meddele DTF at Poul er ny suppleant til udvalg A. 3. Hvidbogen : Kerneemner : prisindex højere i DK end nabolande / tandlægernes indkomst er steget de senere år / efteruddannelse halter for de ældre årgange / skæv geografisk fordeling af klagesagerne / belysning af rekrutteringsproblemet. Mest til brug som opslagsværk. Materialet er noget selekteret da for mange ikke responderer på DTFs undersøgelser. 4. DTFs klinikejerundersøgelse : For mange passivt utilfredse. Markedsføring drøftet, bl.a. fra sundhedsudvalget. De allerede kendte krav til medlemmerne drøftet. Noget af den fremførte kritik i undersøgelsen er diffus og ukonkret. Bestyrelsen bakker op om nuværende politik om synlighed af DTF. Bred utilfredshed med at en kollega (Spanien) ikke er blevet frataget sit medlemskab af DTF. Forslag om kvartalsvist at lave et STF-info der alene sendes ud til de medlemmer, der har oplyst deres mailadresse til DTF ud over et antal årlige udsendelser på papir som nu. God ide. Varetages af Poul. Forslag om alternative afholdelser af KGF for at få opbakning fra medlemmerne. Besluttes på næste møde. Forslag skal være undersøgt prismæssigt på forhånd. 5. Vagt i region S : kort orientering om hidtidige forløb. Lige nu synes forhandlingerne at styre mod et sammenbrud. Bede DTF lave pressemeddelelse såfremt det hele bryder sammen. Enighed om at begge tandlægeparter har strakt sig tilstrækkeligt langt. Ingen tilslutning til alternativer modeller for en vagt. 6. Orientering fra møde mellem HB og kredsformænd : Der var interesse for at flytte HGF til foråret og også selve afholdelse af HGF hvert andet år med årsmøde de øvrige år. Kredsformændene ser gerne Sysifos roadshow til efteråret blev kombineret med information fra praksisforsikringen og klagesager. Ingen opbakning til at se på Landstandlægenævnet. Autorisationsloven blev drøftet. Der efterlyses en bekendtgørelse.

10 Ja til den fremlagte forretningsorden for HGF. Ønske om en bagatelgrænse i klagesagsbehandlingen. Tilbud fra DTFs presseafdeling om at komme og fortælle om deres arbejde. Det besluttes at dette tilbud skal ud til lokalselskaberne ( v. Flemming ). Flertal for fortsat tilskud fra Colgate ( uden tandpastareklamen ), især til forskning og enkelte kurser. Drøftelse om valg contra udpegning til forskellige DTF udvalg. HB ser på sagen. Løfte om vejledning i forbindelse med praksisophør. 7. Ønsker fra 2. kreds i forbindelse med evt sammenlægning af DTF og TNL : Kirsten omtalte de forskellige scenarier, der er i spil lige nu. Forslag om søjler for klinikejere, privatansatte og off ansatte. Vigtigt at bevare det repræsentative demokrati. 8. orientering : a. Bjørn om autorisationsloven / om udnyttelsen af den økonomiske ramme i sygesikringsoverenskomsten med et underforbrug på 1,7 mio kr. / om manglende midler pr når ministeriet ønsker tilskud til plast, idet antallet af sølvfyldninger er i lodret fald. b. Poul om møder i EKR om mentorordning samt om de etiske regler. c. Laila om at alle skal huske at notere ændringer i aflønning / pension skriftligt overfor klinikpersonalet. d. Per om en lokal sag hvor en ung pt ( akut behandlingsstart før 18 år), hvor kommunen nægter støtte. e. Susanne Kleist om god tilslutning generelt til de 3 kurser om den medicinske patient. Efterårets kurser er under bearbejdelse. f. Jan om BUT udvalg i Odsherred: FJ bedes skrive til kommunen og bede om navnene på deres folk i udvalget. g. Kirsten om den nye direktør i Tryghedsordningerne / om en ny liste fra DTF med 240 kolleger, der ikke er med i Tryghedsordningerne. h. Charlotte om møde i PATU og om barselspjece. i. Niels om møde i Næstved lokalselskab om etik. j. Jens Olav om LIBER og ordning i Norge med statsfinansieret barselsordning. 9. Evt. : intet. Referent : Flemming Juul

11 Sjællands Tandlægeforening U 7 08 Fuglebjerg,den Referat fra 6. bestyrelsesmøde, den i Comwell, Roskilde. Deltagere :, Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Ulla Friberg,, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Charlotte Hanson, Niels Petersen, Marianne Riis,, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Afbud : Bjørn Haulrig, Henrik Nielsen, Dorthe Schødt 1 fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. Om medicintilskud under evt. 2 opfølgning af referat, U-5-08 : Kirsten og FJ rykker region S for svar vedr implantatsag. 3 årsberetning, opgaver, deadline : 3.1 region S : Flemming 3.2 region H : Jahn 3.3 udv A : Camilla 3.4 visionsudv : Laila og Dorthe 3.5 kursusudv : Kleist 3.6 PATU : Charlotte 3.7 Krisehjælp : Marianne 3.8 Vagt : Jan 3.9 Deadline : for indlæg (sendes til Poul), til kommentering med deadline , og deadline til trykkeri : Kgf, form og indhold samt liste : Flertal for at få en ekstern inspirator, gerne kommunikation, i forb. med kgf.. Hvis man ikke ønsker at genopstille er der deadline ca Expertpanelet stiller sig endnu engang til rådighed. Aktuelle emner som f.eks. TNL bør dog kunne skabe interesse for fremmøde.

12 5 STF-info / netavis : Som emner foreslås : Artikel og brev om implantatsagen samt uddybende forklaring ved Bjørn og Kirsten. Orientering om fakta vedr vagt i region S ved Jan. Kursusplaner og ideer ved Kleist. Mødekalender ved Flemming. Mariannes mail vedr PTO ved Marianne. Kompromisbehandling og Landstandlægenævnet ved Lars Elverdam (kontaktes af FJ) Susanne A og Poul prøver at få opdateret DTFs medlemssystem, herunder især mailadresserne. 6 Drøftelse af oplæg fra KTF : Generelt drøftedes kredsstrukturen. Især at en regionsstruktur ikke vil løse problemerne og at vi i 2. kreds fortsat ikke ønsker at indgå i en regionsstruktur. De stillede forslag fra 1. kreds bør drøftes i formandsregi. Struktur : ikke regionsstruktur. Kandidatopstilling : kan anbefales men IKKE nedskrives i vedtægterne. Urafstemning : kan ikke støttes. Urafstemning vedr formandsvalg : kan ikke uden videre støttes. Er allerede en mulighed i vedtægterne. Elektronisk afstemning : Vi støtter, at dirigenten fortsat beslutter afstemningsformen under respekt for vore vedtægter. Deadline for vedtægtsændringsforslag : uinteressant for nærværende. 7 Orientering om seneste tiltag : Snak om vores ændringsforslag. Er indsendt. Forslaget skal til de øvrige kredse med forespørgsel om de ønsker at være medstillere ved FJ. Kursusprojekt fra Tryghedsordningerne (PFA) i efteråret, helst mere end 1 sted i kredsen. Reception for Joakim Lilholt. Kirsten deltager og medbringer en hilsen fra 2. kreds. Klubformænd? Det besluttes at lave et kredskommunikationsmøde den Forvarsel ud til dem før ferien ved FJ. Susanne A orienterede om drøftelserne med TNL og muligheder og begrænsninger. 8 Region S og vagt : Jan orienterede og gennemgik seneste oplæg fra primo juni 08. Der blev fremført mange gode forslag, som Jens Olav og Jan tager med til de endelige forhandlinger. Herunder at forudsætningen for de kr fra prv praksis er en godkendelse hos de prv medlemmer i region S. 9 Statements fra mødet i Middelfart : Taget til efterretning.. 10 Orientering : MR om mail vedr ophør i PTOs bestyrelse. Kirsten om opstart af nye direktør i Tryghedsordningerne. Jahn om klagesystemet i region H. Susanne Kr om gf i PTO-kreds. Ulla om 2 af egne patienters positive skrivelser om tandpleje / tandlæger. Kleist om kommunebrevet, er nu færdigt. Skal over HB først. MR om møde i forening for tandlæger, der behandler børn i prv praksis.

13 Kirsten om udskudt samarbejdsudvalgsmøde i region H. 11 Evt. : Medicintilskud som omtalt på seneste kurser : bemeldte produkt er voldsomt dyrt for patienterne / lille tilskud. Efterstående meldes, at der er normalt tilskud. Det konstateres at der er stor uenighed mellem eksperterne om, hvad der er de rigtige medikamenter at bruge. Næste møder : STF Kredskommunikation : Kgf Referent : Flemming Juul

14 Sjællands Tandlægeforening U 9 08 Fuglebjerg, den Referat fra 7. bestyrelsesmøde, den i Comwell, Roskilde. Deltagere :, Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Ulla Friberg,, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Kirsten Melchior, Poul Møller, Niels Petersen, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Per Skov- Johansen, Camilla Thøgersen. 1 fastlæggelse af endelig dagsorden : vagtordning drøftes under punkt 9 2 opfølgning af referat, U-7-08 : enkeltpunkter er under aftenens emner. 3 årsberetning,: Jan laver en side om vagtudkastet til STF-info. Kirsten supplerer sit indlæg med en opfordring til at komme og høre om vagtforslaget. Deadline til trykkeriet : Kgf, form og indhold samt liste : Opstillingsliste og dagsorden godkendtes.. Sædvanlige dirigent spørges ved Flemming. Kirsten lægger op i sin beretning til snak om vagt i region Sjælland. 5 Regnskab og budget : Regnskab endnu ikke revideret. Stort overskud på gr af at klagesagerne nu er overgået til Fonden til fællesforanstaltninger. I budgettet foreslås en kontingentnedsættelse (150 kr) men et flertal ønsker uændret kontingent (800 kr) og større investeringer i gode kurser til medlemmerne, gerne for hele teamet. 6. Kredskommunikationsmøde den : emner og deltagerliste gennemgået.

15 7 Kredsformandsmøde : 2. kreds resolutionsforslag / klagesagsarbejdet / klinikejerudvalg / FKs antal og sammensætning / dagpenge og Tryghedsordningerne / ide-udveksling mellem kredsene / Landstandlægenævnet. / EKR. kredskurser : pensionistkursus sammen med PFA. Juristkursus om hvad er min ret og hvad er min pligt. Røntgen kursus med Hanne Hintze. 8 regionerne : region H : drøfter et ønske i regionen om aflønning af regionsformanden. Kort drøftelse af særordningen for region H vedr afregning af klagesagsfolk. Vore repræsentanter er imod begge forslag. Region Sjælland : Vagtordningen, kort oplæg, er klar til underskrift. Der stilles spørgsmål til 6 om opsigelse på 6 måneder og formulering om ophør med sygesikringsoverenskomsten. Hvem dækker et evt underskud? Det bør stå i aftalen. 9 Konkret mentorordningssag ved MR : anonymt omtalt og i øvrigt udenfor referat. 10 EKR. : Poul gav et kort oplæg. Kirsten tager emnet og udvalgets sammensætning op med kredsformændene. Bred støtte til Pouls oplæg. 12. Landstandlægenævnet : konkret sag : Udbredt utilfredshed med manglende begrundelser ved ændring af kendelser i LTN. Kirsten tager emnet op på kredsformandsmødet og Poul tager emnet op på HGF orientering : MR om BUT udvalgsmøde i Holbæk. På gr af tidspres udsættes orientering fra øvrige deltagere. 14. evt : intet. Næste møder : Kredskommunikation : Kgf Referent : Flemming Juul

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 21.11.2006 i Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen,

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

KREDSBESTYRELSE: SUPPLEANTER: EVT. INVITEREDE: DATO: 16. juni 2014 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 5. DB, afbud fra SUJ, DL,KM,LM,RA

KREDSBESTYRELSE: SUPPLEANTER: EVT. INVITEREDE: DATO: 16. juni 2014 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 5. DB, afbud fra SUJ, DL,KM,LM,RA DATO: 16. juni 2014 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 5 MØDESTED: REFERENT: FRAVÆRENDE: Comwell, Roskilde Betina Grønbæk DB, afbud fra SUJ, DL,KM,LM,RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet.

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet. U 15 2008 Fuglebjerg, den 18.11.08 Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 17.11.2008 i Comwell, Roskilde. Afbud : Laila, Charlotte og Christian. 1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat fra 3. bestyrelsesmøde den 11.12.02 i Vor Frue Sognegård.

Referat fra 3. bestyrelsesmøde den 11.12.02 i Vor Frue Sognegård. Referat fra 3. bestyrelsesmøde den 11.12.02 i Vor Frue Sognegård. Deltagere : Susanne Andersen, Steen Boel, Karen Borchert, Jørgen Brinck, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Flemming Juul, Susanne

Læs mere

INDKALDELSE TIL ÅRETS KREDSGENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ÅRETS KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2008 INDKALDELSE TIL ÅRETS KREDSGENERALFORSAMLING - dagsorden, beretninger og regnskab inde i bladet. www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

NET-INFO. Sommer, 2009. www.stfnet.dk

NET-INFO. Sommer, 2009. www.stfnet.dk NET-INFO Sommer, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Hotel Knudsens Gaard tirsdag d. 11.december 2012.

Referat af bestyrelsesmøde på Hotel Knudsens Gaard tirsdag d. 11.december 2012. Referat af bestyrelsesmøde på Hotel Knudsens Gaard tirsdag d. 11.december 2012. TIL STEDE: AFBUD: Ellen Øster Kristina Hansen Inge Marie Behrndtz (HB-kontakt) Flemming Tolbod Leif Hansen Birgitte Riis

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

1. fastlæggelse af endelig dagsorden : mailetik under orientering. 3. konstituering : sendes pr mail med mulighed for mail kommentarer til Poul.

1. fastlæggelse af endelig dagsorden : mailetik under orientering. 3. konstituering : sendes pr mail med mulighed for mail kommentarer til Poul. Referat fra 1. bestyrelsesmøde, den 18.11.09 hos Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne A, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Ulla F, Charlotte H, Bjørn H, Jan F, Poul M, Flemming J, Susanne Kleist,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00 Sted: Blommenslyst Kro, Odense Dagsorden: Velkomst v. formanden Ove Glerup 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. maj 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. maj 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. maj 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge REFERAT 26-03-2014 Fremmødte: 33 Stemmeberettigede: 27 Velkomst Formanden, Christian Kubel bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ivan

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Restaurant Næsbyhoved Skov torsdag d. 8.december 2011.

Referat af bestyrelsesmøde på Restaurant Næsbyhoved Skov torsdag d. 8.december 2011. Referat af bestyrelsesmøde på Restaurant Næsbyhoved Skov torsdag d. 8.december 2011. TIL STEDE: Ellen Øster Mogens Brunhøj Inge Marie Behrndtz (HB-kontakt) Kaspar Hermansen Kristina Hansen Leif Hansen

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. marts 2015 på Skovshoved Hotel

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. marts 2015 på Skovshoved Hotel Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. marts 2015 på Skovshoved Hotel Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J.

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere