Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07"

Transkript

1 Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den Protokollat over kredsgeneralforsamling i Sjællands Tandlægeforening den i Comwell, Roskilde. 1. Formanden bød velkommen til de 38 fremmødte og foreslog Hannah Andersen som dirigent. Valgt med applaus. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og udnævnte Hanne Berthelsen og N.O.Andersen som valgmedhjælpere. 2. Aflæggelse af beretning. Formanden indledte med at mindes de i årets løb afdøde kolleger. Kom ind på regionerne og kredsene. En henvendelse til de nye kommuner om samarbejde i sundhedsspørgsmål. Etikarbejdet i DTF og i kredsen om at fastlægge fremtidens etiske standard. Om kvalitetssikring. Om samarbejdet med TNL. Om udfasning af amalgam. Om KRAM undersøgelsen spredt over hele landet og hvor DTF deltager via et indskud på ½ mio kr. Om erhvervsudygtighedsforsikringen, der igen er i god gænge. Tak til bestyrelse med mere. I den korte debat blev der spurgt til regionsbestyrelsen, som formanden redegjorde for. Derefter godkendtes beretningen. 3. a. Indkomne forslag : ingen b. DTF lovændringsforslag : Drøftet. Overlades til den valgte bestyrelse. 4. a. Aflæggelse af regnskab : Kassereren kommenterede. Godkendt med akklamation b. Godkendelse af budget : Kort kommenteret af kasserer. Godkendt som fremlagt. 800 kr pr år for alle. 5. a. Valg af repræsentanter og suppleanter : suppleantlisten blev ændret som følge af behovet for suppleanter til HGF. b. Valg af formand : Kirsten Melchior valgt med akklamation. c. Valg af revisorer og suppleant : genvalg af Henning Kristensen og Ib Christoffersen med Steen Boel som suppleant. 6. Valg til udv A : genvalg af Jan Frederiksen og Camilla Thøgersen med Kirsten Melchior og Susanne Kleist som suppleanter. 7. Orientering om udpegning til kredsens regionale samarbejdsudvalg : I region Hovedstaden deltager Kirsten Melchior. I region Sjælland deltager Marianne Riis, Asger Bindslev og Bjørn Anderson. 8. Valg til PATU : genvalg af Charlotte Hanson 9. Evt : intet. Dirigenten kunne hermed takke for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten og lukkede generalforsamlingen. Hannah Andersen, dirigent Kirsten Melchior, formand.

2 Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den Referat fra 1. bestyrelsesmøde den i Comwell, Roskilde. Deltagere : alle Afbud : Marianne Riis, Jahn Legarth. 1. konstituering : Fu : Kirsten, Dorthe, Jan og Flemming Primko / BUT : Jan og Steen Overgaard Larsen. Info-udvalget : Marianne, Kirsten, Charlotte og Flemming Etik udvalget nedlægges indtil videre. Kursusudvalget : Kleist, Poul og Susanne Kristensen Visionsudvalget : Dorthe, Per, Kleist, Laila og Ulla Kollegahjælp : Marianne Riis og Hanne Bak-Jensen Sundhedsudvalget : Camilla, Laila, Dorthe og Kleist Visionsudvalget nedsætter en arbejdsgruppe til planlægning af internatmødet den januar Rungstedgaard. Bestyrelsen + de 3 første suppleanter. 2. Kommunebrev : Kirsten har i kommunikationsafdelingen i DTF fået følgende basale oplysninger for dette brev : Vi skal definere en målgruppe dvs en person eller en gruppe i kommunen Vi skal motivere denne person eller gruppe Der kræves en frisk tone i brevet med gode forslag Læg vægt på tandlægers erfaring med forebyggelse Flemming sender til bestyrelsen og opfordrer til at alle giver deres bud på ideer til dette brev, hvorefter udvalget samles og laver et oplæg til kommunikationsafdelingen i DTF. 3. DTF / IT : ønsker kredsene en adgangsboks på DTFs forside? Ja tak også til suppleanterne. Næste møde : mandag den 12. november, formentlig allerede kl 17,30 eller 18. Referent : Flemming Juul

3 Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den Referat fra 2. kredsbestyrelsesmøde, mandag den forud for forprang i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O. Holm Christensen, Jan Frederiksen, Ulla Friberg, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Henrik Nielsen, Niels Petersen, Charlotte Hanson, N.O.Andersen. Afbud : Camilla Thøgersen, Susanne Kristensen, Christian Eggers-Lura og Per Skov-Johansen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt 2. opfølgning af referat, U : ingen kommentarer. 3. årets mødedatoer : 11.12, , 12.3, 24.4, 10.6, 26.8, kommunebrevet : Målgruppen : sundhedspolitikerne i kommunerne. DTFs sundhedsudvalg bedes lave materiale til messer, lokale arrangementer og lignende. Kredsens sundhedsudvalg + Marianne laver oplæg og ideer. DTFs sundhedsudvalg opfordres til at se på brevet og gerne lave en skabelon til brug i hele landet. 5. orientering : Jan refererede fra koordinationsudvalget i region Sjælland Bjørn om autorisationsloven og overvejelser herom i Sysifo. LSU har besluttet at medhjælp ikke må udføre invasive indgreb. Hele emnet tages op på internatmødet samt som emne i STF-info Kirsten om kredsformandsmødet den Herunder kommende udpegninger til EKR, EUU og SUU i DTF Herefter gennemgang af årets HGF materiale, fra hvilket der ikke refereres. Referent : Flemming Juul

4 Sjællands Tandlægeforening U 1 08 Fuglebjerg,den Referat fra 3. bestyrelsesmøde, den i Rungstedgård. Deltagere :, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Ulla Friberg, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Charlotte Hanson, Dorthe Schødt og Camilla Thøgersen. Afbud : Susanne Andersen, Henrik Nielsen, Marianne Riis, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : 3a: vagt i region S, 3b: nyt fra regionerne, 3c: implantatsagen 2. opfølgning af referat, U : ingen kommentarer. 3. Opfølgning på HGF : Ønske om en ¾ års regnskabsopgørelse for indeværende år parat til HGF, så det letter beslutningen vedr budget for det kommende år. Dette indføres også op til vores kredsgeneralforsamling. Spørgsmål drøftet : Kan HGF med fordel flyttes til f.eks. marts? Kan vi ændre til skift mellem HGF og årsmøde hvert andet år? Kirsten sonderer hos kredsformændene. 3a Vagt i region Sjælland : De 3 fremlagte modeller drøftet intenst. Centermodellen synes for 4. dyr og vanskelig i praksis. Kombinationsmodellen ønsker de off ansatte ikke at medvirke til. Praksismodellen anbefales af koordinationsudvalget. Her gives et tilskud til at vagthavende har vagten fra egen klinik 2 steder i regionen samtidig. Åbningstiden blev drøftet. Skal ledelsen ligge i regionen eller i kredsregi? Et flertal anbefaler en vagt, hvor de off ansatte også har vagter. Samt ønsker centermodellen af hensyn til patienterne. Skal der være tvunget deltagelse i vagterne, dog med mulighed for at købe sig fri ved at få en anden til at tage vagten? Ingen eentydig anbefaling af heraf. Jan laver et svar til koordinationsudvalget følgende bestyrelsens beslutninger. 3b. Nyt fra regionerne : Kirsten orienterede om seneste justeringer på klageområdet i region H. Flemming om mindre sager fra region S 3c. Implantatsagen : Implantater betalt af regionen i privat praksis : Den fremlagte lille undersøgelse blev drøftet. Et flertal ønsker, at der sendes et brev til specialtandlægen om validiteten, om at der ikke må indføres en ny off tandpleje ad bagvejen, om at det er uhensigtsmæssigt at sprede denne undersøgelse til et større forum. Brevet skal til godkendelse i bestyrelsen før afsendelse. 4. Klinikejerundersøgelsen : udsættes til næste møde. Flemming pålægges at rundsende de 2 oplæg på filer til hele kredsbestyrelsen til brug ved næste møde. 5. Tandlægeforeningen og TNL : forløber godt. 6. Udv A møde med Sysifo og HB den : Bjørn orienterede om indhold i og målet med dette møde. Kort debat med inspiration til de heldige der skal deltage.

5 7. Sundhedsudvalget : påtager sig brevet til kommunerne. Har en sundhedspakke på vej 8. Visionsgruppens oplæg 2008 : Morgendagens internatmøde. Ønsker et kursus med HK juristerne i DTF om hverdagskonflikterne på klinikken. Ønsker et nyt lay-out til kredsens blad, STF-info, samt foreslår at der stilles en række skarpe spørgsmål til de forskellige udvalgsformænd i kredsbestyrelsen til brug for bladet. Foreslår at hele kredsbestyrelsen forpligtes til at finde på ideer til bladet. Emnet skal på som et fast punkt på fremtidige bestyrelsesmøder. 9. orientering : a. Kirsten om længden af barsel diskuteres i Tryghedsordningerne. b. Poul om første møde i EKR. c. Sanne om KRAM undersøgelsen d. Om markedsføring af tandlægestanden. e. Dorthe om at vi har skiftet til Jyske Bank 10. Evt. : intet. Referent : Flemming Juul

6 U Fuglebjerg, den Referat fra bestyrelsesmøde den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Ulla Friberg, Charlotte Hanson, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen, Kirsten Melchior, Poul Møller, Henrik Nielsen, Marianne Riis, Per Skov Johansen, Camilla Thøgersen. 1 fastlæggelse af endelig dagsorden : TNL som punkt 2a, punkt 3 og 4 udskydes til næste møde, drøfte på næste møde frist for afbud. 2 Opfølgning af referat, U 1 08 : Seneste drøftelser vedr vagtordning i region S fremlagt og drøftet. Implantatsagen, udkastet rettes til af Henrik N og Bjørn H. Husk argumentet med at der her lægges op til en ny tandplejefunktion i off regi. Enighed om at brevet skal til alle relevante så som Sundhedsstyrelsen, Tandlægeforeningen, region S osv. Skal helst afsendes inden udgangen af marts 08. 2a TNL : En hensigtserklæring er ved at blive udarbejdet. Mulige scenarier drøftet. Bred opbakning bag fremlagte ideer. 3 Hvidbogen : udsættes 4 Klinikejerundersøgelsen : udsættes. 5 Krisehjælper i 2. kreds : Bestyrelsen udpeger Ulla Friberg som ny krisehjælper sammen med Marianne Riis.. Marianne kontakter Hanne B J om ophør eller fortsat interesse 6 Suppleant til udvalg A : Jan F er nu i HB og der mangler en suppleant. Poul Møller udpeges til evt valg på kommende kgf. 7 Nyt logo / kredsdesign : er udført af Poul. 8 STFnyt : Poul tilbyder at overtage redigeringen. Følgende skal lave et bidrag til næste nummer : Flemming om region S Jahn om region H Jens Olav om vagtplaner i region S Camilla om hvad laver udvalg A Marianne om krisehjælperfunktionen Susanne Kristensen om krisehjælp i forhold til tryghedsordningerne Jan om de første 100 dage i HB Ulla om at blive kastet ind i fagpolitik Flemming om at blive pensioneret fra HB Susanne Kleist skriver referatet fra internatmødet

7 Marianne opfrisker nye autorisationslov og hjælpekræfterne Implantatbrevet skal med i næste nummer. Deadline for skribenterne : lørdag den pr mail til Poul. 9 topmødet mellem HB / Sysifo og udvalg A : Udvalg A : gerne brugerbetaling, ikke mere off styring end i dag, gerne flere penge til rammen, gerne visse marginaliserede grupper overført til behandling i off regi, gerne urafstemning om kommende overenskomst. Sysifo : samme om de marginaliserede grupper, en vis egenbetaling, gerne flere penge. Systemet fungerer stort set godt. Gerne opprioritering af de med diagnoser. HB : gerne nye penge til diagnosegrupperne, gerne flere penge til systemet, helst fortsætte med samme tilskudsmodel som nu. Herefter en almen debat om ovenstående. Bjørn fortæller om kommende roadshow med mulig nye overenskomst, evt hvis tid og plads suppleret med lidt om klagesagsbehandling og fra praksisforsikring. 10 Landstandlægenævnet : der er meldinger fra flere regioner om utilfredshed med enkelte kendelser. Kirsten drøfter evt tiltag med øvrige kredsformænd. 11 etisk dilemma : Kirsten refererede en konkret sag. Bjørn fulgte op med en sag om overbehandling og Charlotte med en sag med ansøgning om kommunal støtte. 12 orientering : Kirsten om søgning efter ny direktør til tryghedsordningerne samt refererede fra samarbejdsudvalgsmøde i region H. Marianne fra møder i samarbejdsudvalg og klagenævn i dag i region S. Susanne Andersen om Tandlægeforeningens medlemsundersøgelser, om foreningens nye direktør, om fremtidige investeringer i IT i Tandlægeforeningen, om budskabet med de obligatoriske efteruddannelsestimer. Rigtig mange medlemshenvendelser. Henrik om udredning af cancerpatienter. 13 evt : Næste møde er den Referent : Flemming Juul

8

9 Sjællands Tandlægeforening U 5 08 Fuglebjerg,den Referat fra 3. bestyrelsesmøde, den i Comwell, Roskilde. Deltagere :, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Ulla Friberg, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Kirsten Melchior, Poul Møller, Charlotte Hanson, Henrik Nielsen, Niels Petersen, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen. Afbud : Susanne Andersen, Susanne Kristensen, Jahn Legarth og Camilla Thøgersen. Uden afbud : Christian Eggers-Lura. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. 2. opfølgning af referat, U-3-08 : Brev vedr implantatsag endnu ikke afsendt. Sidste redaktionelle ændringer blev godkendt. Afsendes snarest ved Kirsten og Flemming. Ros fra alle sider til det nye STF-info. Flemming skal meddele DTF at Poul er ny suppleant til udvalg A. 3. Hvidbogen : Kerneemner : prisindex højere i DK end nabolande / tandlægernes indkomst er steget de senere år / efteruddannelse halter for de ældre årgange / skæv geografisk fordeling af klagesagerne / belysning af rekrutteringsproblemet. Mest til brug som opslagsværk. Materialet er noget selekteret da for mange ikke responderer på DTFs undersøgelser. 4. DTFs klinikejerundersøgelse : For mange passivt utilfredse. Markedsføring drøftet, bl.a. fra sundhedsudvalget. De allerede kendte krav til medlemmerne drøftet. Noget af den fremførte kritik i undersøgelsen er diffus og ukonkret. Bestyrelsen bakker op om nuværende politik om synlighed af DTF. Bred utilfredshed med at en kollega (Spanien) ikke er blevet frataget sit medlemskab af DTF. Forslag om kvartalsvist at lave et STF-info der alene sendes ud til de medlemmer, der har oplyst deres mailadresse til DTF ud over et antal årlige udsendelser på papir som nu. God ide. Varetages af Poul. Forslag om alternative afholdelser af KGF for at få opbakning fra medlemmerne. Besluttes på næste møde. Forslag skal være undersøgt prismæssigt på forhånd. 5. Vagt i region S : kort orientering om hidtidige forløb. Lige nu synes forhandlingerne at styre mod et sammenbrud. Bede DTF lave pressemeddelelse såfremt det hele bryder sammen. Enighed om at begge tandlægeparter har strakt sig tilstrækkeligt langt. Ingen tilslutning til alternativer modeller for en vagt. 6. Orientering fra møde mellem HB og kredsformænd : Der var interesse for at flytte HGF til foråret og også selve afholdelse af HGF hvert andet år med årsmøde de øvrige år. Kredsformændene ser gerne Sysifos roadshow til efteråret blev kombineret med information fra praksisforsikringen og klagesager. Ingen opbakning til at se på Landstandlægenævnet. Autorisationsloven blev drøftet. Der efterlyses en bekendtgørelse.

10 Ja til den fremlagte forretningsorden for HGF. Ønske om en bagatelgrænse i klagesagsbehandlingen. Tilbud fra DTFs presseafdeling om at komme og fortælle om deres arbejde. Det besluttes at dette tilbud skal ud til lokalselskaberne ( v. Flemming ). Flertal for fortsat tilskud fra Colgate ( uden tandpastareklamen ), især til forskning og enkelte kurser. Drøftelse om valg contra udpegning til forskellige DTF udvalg. HB ser på sagen. Løfte om vejledning i forbindelse med praksisophør. 7. Ønsker fra 2. kreds i forbindelse med evt sammenlægning af DTF og TNL : Kirsten omtalte de forskellige scenarier, der er i spil lige nu. Forslag om søjler for klinikejere, privatansatte og off ansatte. Vigtigt at bevare det repræsentative demokrati. 8. orientering : a. Bjørn om autorisationsloven / om udnyttelsen af den økonomiske ramme i sygesikringsoverenskomsten med et underforbrug på 1,7 mio kr. / om manglende midler pr når ministeriet ønsker tilskud til plast, idet antallet af sølvfyldninger er i lodret fald. b. Poul om møder i EKR om mentorordning samt om de etiske regler. c. Laila om at alle skal huske at notere ændringer i aflønning / pension skriftligt overfor klinikpersonalet. d. Per om en lokal sag hvor en ung pt ( akut behandlingsstart før 18 år), hvor kommunen nægter støtte. e. Susanne Kleist om god tilslutning generelt til de 3 kurser om den medicinske patient. Efterårets kurser er under bearbejdelse. f. Jan om BUT udvalg i Odsherred: FJ bedes skrive til kommunen og bede om navnene på deres folk i udvalget. g. Kirsten om den nye direktør i Tryghedsordningerne / om en ny liste fra DTF med 240 kolleger, der ikke er med i Tryghedsordningerne. h. Charlotte om møde i PATU og om barselspjece. i. Niels om møde i Næstved lokalselskab om etik. j. Jens Olav om LIBER og ordning i Norge med statsfinansieret barselsordning. 9. Evt. : intet. Referent : Flemming Juul

11 Sjællands Tandlægeforening U 7 08 Fuglebjerg,den Referat fra 6. bestyrelsesmøde, den i Comwell, Roskilde. Deltagere :, Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Ulla Friberg,, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Charlotte Hanson, Niels Petersen, Marianne Riis,, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Afbud : Bjørn Haulrig, Henrik Nielsen, Dorthe Schødt 1 fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. Om medicintilskud under evt. 2 opfølgning af referat, U-5-08 : Kirsten og FJ rykker region S for svar vedr implantatsag. 3 årsberetning, opgaver, deadline : 3.1 region S : Flemming 3.2 region H : Jahn 3.3 udv A : Camilla 3.4 visionsudv : Laila og Dorthe 3.5 kursusudv : Kleist 3.6 PATU : Charlotte 3.7 Krisehjælp : Marianne 3.8 Vagt : Jan 3.9 Deadline : for indlæg (sendes til Poul), til kommentering med deadline , og deadline til trykkeri : Kgf, form og indhold samt liste : Flertal for at få en ekstern inspirator, gerne kommunikation, i forb. med kgf.. Hvis man ikke ønsker at genopstille er der deadline ca Expertpanelet stiller sig endnu engang til rådighed. Aktuelle emner som f.eks. TNL bør dog kunne skabe interesse for fremmøde.

12 5 STF-info / netavis : Som emner foreslås : Artikel og brev om implantatsagen samt uddybende forklaring ved Bjørn og Kirsten. Orientering om fakta vedr vagt i region S ved Jan. Kursusplaner og ideer ved Kleist. Mødekalender ved Flemming. Mariannes mail vedr PTO ved Marianne. Kompromisbehandling og Landstandlægenævnet ved Lars Elverdam (kontaktes af FJ) Susanne A og Poul prøver at få opdateret DTFs medlemssystem, herunder især mailadresserne. 6 Drøftelse af oplæg fra KTF : Generelt drøftedes kredsstrukturen. Især at en regionsstruktur ikke vil løse problemerne og at vi i 2. kreds fortsat ikke ønsker at indgå i en regionsstruktur. De stillede forslag fra 1. kreds bør drøftes i formandsregi. Struktur : ikke regionsstruktur. Kandidatopstilling : kan anbefales men IKKE nedskrives i vedtægterne. Urafstemning : kan ikke støttes. Urafstemning vedr formandsvalg : kan ikke uden videre støttes. Er allerede en mulighed i vedtægterne. Elektronisk afstemning : Vi støtter, at dirigenten fortsat beslutter afstemningsformen under respekt for vore vedtægter. Deadline for vedtægtsændringsforslag : uinteressant for nærværende. 7 Orientering om seneste tiltag : Snak om vores ændringsforslag. Er indsendt. Forslaget skal til de øvrige kredse med forespørgsel om de ønsker at være medstillere ved FJ. Kursusprojekt fra Tryghedsordningerne (PFA) i efteråret, helst mere end 1 sted i kredsen. Reception for Joakim Lilholt. Kirsten deltager og medbringer en hilsen fra 2. kreds. Klubformænd? Det besluttes at lave et kredskommunikationsmøde den Forvarsel ud til dem før ferien ved FJ. Susanne A orienterede om drøftelserne med TNL og muligheder og begrænsninger. 8 Region S og vagt : Jan orienterede og gennemgik seneste oplæg fra primo juni 08. Der blev fremført mange gode forslag, som Jens Olav og Jan tager med til de endelige forhandlinger. Herunder at forudsætningen for de kr fra prv praksis er en godkendelse hos de prv medlemmer i region S. 9 Statements fra mødet i Middelfart : Taget til efterretning.. 10 Orientering : MR om mail vedr ophør i PTOs bestyrelse. Kirsten om opstart af nye direktør i Tryghedsordningerne. Jahn om klagesystemet i region H. Susanne Kr om gf i PTO-kreds. Ulla om 2 af egne patienters positive skrivelser om tandpleje / tandlæger. Kleist om kommunebrevet, er nu færdigt. Skal over HB først. MR om møde i forening for tandlæger, der behandler børn i prv praksis.

13 Kirsten om udskudt samarbejdsudvalgsmøde i region H. 11 Evt. : Medicintilskud som omtalt på seneste kurser : bemeldte produkt er voldsomt dyrt for patienterne / lille tilskud. Efterstående meldes, at der er normalt tilskud. Det konstateres at der er stor uenighed mellem eksperterne om, hvad der er de rigtige medikamenter at bruge. Næste møder : STF Kredskommunikation : Kgf Referent : Flemming Juul

14 Sjællands Tandlægeforening U 9 08 Fuglebjerg, den Referat fra 7. bestyrelsesmøde, den i Comwell, Roskilde. Deltagere :, Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Ulla Friberg,, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Kirsten Melchior, Poul Møller, Niels Petersen, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Per Skov- Johansen, Camilla Thøgersen. 1 fastlæggelse af endelig dagsorden : vagtordning drøftes under punkt 9 2 opfølgning af referat, U-7-08 : enkeltpunkter er under aftenens emner. 3 årsberetning,: Jan laver en side om vagtudkastet til STF-info. Kirsten supplerer sit indlæg med en opfordring til at komme og høre om vagtforslaget. Deadline til trykkeriet : Kgf, form og indhold samt liste : Opstillingsliste og dagsorden godkendtes.. Sædvanlige dirigent spørges ved Flemming. Kirsten lægger op i sin beretning til snak om vagt i region Sjælland. 5 Regnskab og budget : Regnskab endnu ikke revideret. Stort overskud på gr af at klagesagerne nu er overgået til Fonden til fællesforanstaltninger. I budgettet foreslås en kontingentnedsættelse (150 kr) men et flertal ønsker uændret kontingent (800 kr) og større investeringer i gode kurser til medlemmerne, gerne for hele teamet. 6. Kredskommunikationsmøde den : emner og deltagerliste gennemgået.

15 7 Kredsformandsmøde : 2. kreds resolutionsforslag / klagesagsarbejdet / klinikejerudvalg / FKs antal og sammensætning / dagpenge og Tryghedsordningerne / ide-udveksling mellem kredsene / Landstandlægenævnet. / EKR. kredskurser : pensionistkursus sammen med PFA. Juristkursus om hvad er min ret og hvad er min pligt. Røntgen kursus med Hanne Hintze. 8 regionerne : region H : drøfter et ønske i regionen om aflønning af regionsformanden. Kort drøftelse af særordningen for region H vedr afregning af klagesagsfolk. Vore repræsentanter er imod begge forslag. Region Sjælland : Vagtordningen, kort oplæg, er klar til underskrift. Der stilles spørgsmål til 6 om opsigelse på 6 måneder og formulering om ophør med sygesikringsoverenskomsten. Hvem dækker et evt underskud? Det bør stå i aftalen. 9 Konkret mentorordningssag ved MR : anonymt omtalt og i øvrigt udenfor referat. 10 EKR. : Poul gav et kort oplæg. Kirsten tager emnet og udvalgets sammensætning op med kredsformændene. Bred støtte til Pouls oplæg. 12. Landstandlægenævnet : konkret sag : Udbredt utilfredshed med manglende begrundelser ved ændring af kendelser i LTN. Kirsten tager emnet op på kredsformandsmødet og Poul tager emnet op på HGF orientering : MR om BUT udvalgsmøde i Holbæk. På gr af tidspres udsættes orientering fra øvrige deltagere. 14. evt : intet. Næste møder : Kredskommunikation : Kgf Referent : Flemming Juul

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 21.11.2006 i Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen,

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet.

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet. U 15 2008 Fuglebjerg, den 18.11.08 Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 17.11.2008 i Comwell, Roskilde. Afbud : Laila, Charlotte og Christian. 1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes

Læs mere

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Hotel Knudsens Gaard tirsdag d. 11.december 2012.

Referat af bestyrelsesmøde på Hotel Knudsens Gaard tirsdag d. 11.december 2012. Referat af bestyrelsesmøde på Hotel Knudsens Gaard tirsdag d. 11.december 2012. TIL STEDE: AFBUD: Ellen Øster Kristina Hansen Inge Marie Behrndtz (HB-kontakt) Flemming Tolbod Leif Hansen Birgitte Riis

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA DATO: 2. 2. 2015 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 2 MØDESTED: Comwell, Roskilde REFERENT: Leni Møllsøe FRAVÆRENDE: SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

INFO. - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger!

INFO. - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger! INFO Efterår, 2010 - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger! www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Mette J. Hansen (MJH) Camilla Tardini

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP)

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk INFO Forår, 2008 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Sandvedvej 20, 4250 Fuglebjerg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere