Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07"

Transkript

1 Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den Protokollat over kredsgeneralforsamling i Sjællands Tandlægeforening den i Comwell, Roskilde. 1. Formanden bød velkommen til de 38 fremmødte og foreslog Hannah Andersen som dirigent. Valgt med applaus. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og udnævnte Hanne Berthelsen og N.O.Andersen som valgmedhjælpere. 2. Aflæggelse af beretning. Formanden indledte med at mindes de i årets løb afdøde kolleger. Kom ind på regionerne og kredsene. En henvendelse til de nye kommuner om samarbejde i sundhedsspørgsmål. Etikarbejdet i DTF og i kredsen om at fastlægge fremtidens etiske standard. Om kvalitetssikring. Om samarbejdet med TNL. Om udfasning af amalgam. Om KRAM undersøgelsen spredt over hele landet og hvor DTF deltager via et indskud på ½ mio kr. Om erhvervsudygtighedsforsikringen, der igen er i god gænge. Tak til bestyrelse med mere. I den korte debat blev der spurgt til regionsbestyrelsen, som formanden redegjorde for. Derefter godkendtes beretningen. 3. a. Indkomne forslag : ingen b. DTF lovændringsforslag : Drøftet. Overlades til den valgte bestyrelse. 4. a. Aflæggelse af regnskab : Kassereren kommenterede. Godkendt med akklamation b. Godkendelse af budget : Kort kommenteret af kasserer. Godkendt som fremlagt. 800 kr pr år for alle. 5. a. Valg af repræsentanter og suppleanter : suppleantlisten blev ændret som følge af behovet for suppleanter til HGF. b. Valg af formand : Kirsten Melchior valgt med akklamation. c. Valg af revisorer og suppleant : genvalg af Henning Kristensen og Ib Christoffersen med Steen Boel som suppleant. 6. Valg til udv A : genvalg af Jan Frederiksen og Camilla Thøgersen med Kirsten Melchior og Susanne Kleist som suppleanter. 7. Orientering om udpegning til kredsens regionale samarbejdsudvalg : I region Hovedstaden deltager Kirsten Melchior. I region Sjælland deltager Marianne Riis, Asger Bindslev og Bjørn Anderson. 8. Valg til PATU : genvalg af Charlotte Hanson 9. Evt : intet. Dirigenten kunne hermed takke for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten og lukkede generalforsamlingen. Hannah Andersen, dirigent Kirsten Melchior, formand.

2 Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den Referat fra 1. bestyrelsesmøde den i Comwell, Roskilde. Deltagere : alle Afbud : Marianne Riis, Jahn Legarth. 1. konstituering : Fu : Kirsten, Dorthe, Jan og Flemming Primko / BUT : Jan og Steen Overgaard Larsen. Info-udvalget : Marianne, Kirsten, Charlotte og Flemming Etik udvalget nedlægges indtil videre. Kursusudvalget : Kleist, Poul og Susanne Kristensen Visionsudvalget : Dorthe, Per, Kleist, Laila og Ulla Kollegahjælp : Marianne Riis og Hanne Bak-Jensen Sundhedsudvalget : Camilla, Laila, Dorthe og Kleist Visionsudvalget nedsætter en arbejdsgruppe til planlægning af internatmødet den januar Rungstedgaard. Bestyrelsen + de 3 første suppleanter. 2. Kommunebrev : Kirsten har i kommunikationsafdelingen i DTF fået følgende basale oplysninger for dette brev : Vi skal definere en målgruppe dvs en person eller en gruppe i kommunen Vi skal motivere denne person eller gruppe Der kræves en frisk tone i brevet med gode forslag Læg vægt på tandlægers erfaring med forebyggelse Flemming sender til bestyrelsen og opfordrer til at alle giver deres bud på ideer til dette brev, hvorefter udvalget samles og laver et oplæg til kommunikationsafdelingen i DTF. 3. DTF / IT : ønsker kredsene en adgangsboks på DTFs forside? Ja tak også til suppleanterne. Næste møde : mandag den 12. november, formentlig allerede kl 17,30 eller 18. Referent : Flemming Juul

3 Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den Referat fra 2. kredsbestyrelsesmøde, mandag den forud for forprang i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O. Holm Christensen, Jan Frederiksen, Ulla Friberg, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Henrik Nielsen, Niels Petersen, Charlotte Hanson, N.O.Andersen. Afbud : Camilla Thøgersen, Susanne Kristensen, Christian Eggers-Lura og Per Skov-Johansen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt 2. opfølgning af referat, U : ingen kommentarer. 3. årets mødedatoer : 11.12, , 12.3, 24.4, 10.6, 26.8, kommunebrevet : Målgruppen : sundhedspolitikerne i kommunerne. DTFs sundhedsudvalg bedes lave materiale til messer, lokale arrangementer og lignende. Kredsens sundhedsudvalg + Marianne laver oplæg og ideer. DTFs sundhedsudvalg opfordres til at se på brevet og gerne lave en skabelon til brug i hele landet. 5. orientering : Jan refererede fra koordinationsudvalget i region Sjælland Bjørn om autorisationsloven og overvejelser herom i Sysifo. LSU har besluttet at medhjælp ikke må udføre invasive indgreb. Hele emnet tages op på internatmødet samt som emne i STF-info Kirsten om kredsformandsmødet den Herunder kommende udpegninger til EKR, EUU og SUU i DTF Herefter gennemgang af årets HGF materiale, fra hvilket der ikke refereres. Referent : Flemming Juul

4 Sjællands Tandlægeforening U 1 08 Fuglebjerg,den Referat fra 3. bestyrelsesmøde, den i Rungstedgård. Deltagere :, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Ulla Friberg, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Charlotte Hanson, Dorthe Schødt og Camilla Thøgersen. Afbud : Susanne Andersen, Henrik Nielsen, Marianne Riis, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : 3a: vagt i region S, 3b: nyt fra regionerne, 3c: implantatsagen 2. opfølgning af referat, U : ingen kommentarer. 3. Opfølgning på HGF : Ønske om en ¾ års regnskabsopgørelse for indeværende år parat til HGF, så det letter beslutningen vedr budget for det kommende år. Dette indføres også op til vores kredsgeneralforsamling. Spørgsmål drøftet : Kan HGF med fordel flyttes til f.eks. marts? Kan vi ændre til skift mellem HGF og årsmøde hvert andet år? Kirsten sonderer hos kredsformændene. 3a Vagt i region Sjælland : De 3 fremlagte modeller drøftet intenst. Centermodellen synes for 4. dyr og vanskelig i praksis. Kombinationsmodellen ønsker de off ansatte ikke at medvirke til. Praksismodellen anbefales af koordinationsudvalget. Her gives et tilskud til at vagthavende har vagten fra egen klinik 2 steder i regionen samtidig. Åbningstiden blev drøftet. Skal ledelsen ligge i regionen eller i kredsregi? Et flertal anbefaler en vagt, hvor de off ansatte også har vagter. Samt ønsker centermodellen af hensyn til patienterne. Skal der være tvunget deltagelse i vagterne, dog med mulighed for at købe sig fri ved at få en anden til at tage vagten? Ingen eentydig anbefaling af heraf. Jan laver et svar til koordinationsudvalget følgende bestyrelsens beslutninger. 3b. Nyt fra regionerne : Kirsten orienterede om seneste justeringer på klageområdet i region H. Flemming om mindre sager fra region S 3c. Implantatsagen : Implantater betalt af regionen i privat praksis : Den fremlagte lille undersøgelse blev drøftet. Et flertal ønsker, at der sendes et brev til specialtandlægen om validiteten, om at der ikke må indføres en ny off tandpleje ad bagvejen, om at det er uhensigtsmæssigt at sprede denne undersøgelse til et større forum. Brevet skal til godkendelse i bestyrelsen før afsendelse. 4. Klinikejerundersøgelsen : udsættes til næste møde. Flemming pålægges at rundsende de 2 oplæg på filer til hele kredsbestyrelsen til brug ved næste møde. 5. Tandlægeforeningen og TNL : forløber godt. 6. Udv A møde med Sysifo og HB den : Bjørn orienterede om indhold i og målet med dette møde. Kort debat med inspiration til de heldige der skal deltage.

5 7. Sundhedsudvalget : påtager sig brevet til kommunerne. Har en sundhedspakke på vej 8. Visionsgruppens oplæg 2008 : Morgendagens internatmøde. Ønsker et kursus med HK juristerne i DTF om hverdagskonflikterne på klinikken. Ønsker et nyt lay-out til kredsens blad, STF-info, samt foreslår at der stilles en række skarpe spørgsmål til de forskellige udvalgsformænd i kredsbestyrelsen til brug for bladet. Foreslår at hele kredsbestyrelsen forpligtes til at finde på ideer til bladet. Emnet skal på som et fast punkt på fremtidige bestyrelsesmøder. 9. orientering : a. Kirsten om længden af barsel diskuteres i Tryghedsordningerne. b. Poul om første møde i EKR. c. Sanne om KRAM undersøgelsen d. Om markedsføring af tandlægestanden. e. Dorthe om at vi har skiftet til Jyske Bank 10. Evt. : intet. Referent : Flemming Juul

6 U Fuglebjerg, den Referat fra bestyrelsesmøde den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Ulla Friberg, Charlotte Hanson, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen, Kirsten Melchior, Poul Møller, Henrik Nielsen, Marianne Riis, Per Skov Johansen, Camilla Thøgersen. 1 fastlæggelse af endelig dagsorden : TNL som punkt 2a, punkt 3 og 4 udskydes til næste møde, drøfte på næste møde frist for afbud. 2 Opfølgning af referat, U 1 08 : Seneste drøftelser vedr vagtordning i region S fremlagt og drøftet. Implantatsagen, udkastet rettes til af Henrik N og Bjørn H. Husk argumentet med at der her lægges op til en ny tandplejefunktion i off regi. Enighed om at brevet skal til alle relevante så som Sundhedsstyrelsen, Tandlægeforeningen, region S osv. Skal helst afsendes inden udgangen af marts 08. 2a TNL : En hensigtserklæring er ved at blive udarbejdet. Mulige scenarier drøftet. Bred opbakning bag fremlagte ideer. 3 Hvidbogen : udsættes 4 Klinikejerundersøgelsen : udsættes. 5 Krisehjælper i 2. kreds : Bestyrelsen udpeger Ulla Friberg som ny krisehjælper sammen med Marianne Riis.. Marianne kontakter Hanne B J om ophør eller fortsat interesse 6 Suppleant til udvalg A : Jan F er nu i HB og der mangler en suppleant. Poul Møller udpeges til evt valg på kommende kgf. 7 Nyt logo / kredsdesign : er udført af Poul. 8 STFnyt : Poul tilbyder at overtage redigeringen. Følgende skal lave et bidrag til næste nummer : Flemming om region S Jahn om region H Jens Olav om vagtplaner i region S Camilla om hvad laver udvalg A Marianne om krisehjælperfunktionen Susanne Kristensen om krisehjælp i forhold til tryghedsordningerne Jan om de første 100 dage i HB Ulla om at blive kastet ind i fagpolitik Flemming om at blive pensioneret fra HB Susanne Kleist skriver referatet fra internatmødet

7 Marianne opfrisker nye autorisationslov og hjælpekræfterne Implantatbrevet skal med i næste nummer. Deadline for skribenterne : lørdag den pr mail til Poul. 9 topmødet mellem HB / Sysifo og udvalg A : Udvalg A : gerne brugerbetaling, ikke mere off styring end i dag, gerne flere penge til rammen, gerne visse marginaliserede grupper overført til behandling i off regi, gerne urafstemning om kommende overenskomst. Sysifo : samme om de marginaliserede grupper, en vis egenbetaling, gerne flere penge. Systemet fungerer stort set godt. Gerne opprioritering af de med diagnoser. HB : gerne nye penge til diagnosegrupperne, gerne flere penge til systemet, helst fortsætte med samme tilskudsmodel som nu. Herefter en almen debat om ovenstående. Bjørn fortæller om kommende roadshow med mulig nye overenskomst, evt hvis tid og plads suppleret med lidt om klagesagsbehandling og fra praksisforsikring. 10 Landstandlægenævnet : der er meldinger fra flere regioner om utilfredshed med enkelte kendelser. Kirsten drøfter evt tiltag med øvrige kredsformænd. 11 etisk dilemma : Kirsten refererede en konkret sag. Bjørn fulgte op med en sag om overbehandling og Charlotte med en sag med ansøgning om kommunal støtte. 12 orientering : Kirsten om søgning efter ny direktør til tryghedsordningerne samt refererede fra samarbejdsudvalgsmøde i region H. Marianne fra møder i samarbejdsudvalg og klagenævn i dag i region S. Susanne Andersen om Tandlægeforeningens medlemsundersøgelser, om foreningens nye direktør, om fremtidige investeringer i IT i Tandlægeforeningen, om budskabet med de obligatoriske efteruddannelsestimer. Rigtig mange medlemshenvendelser. Henrik om udredning af cancerpatienter. 13 evt : Næste møde er den Referent : Flemming Juul

8

9 Sjællands Tandlægeforening U 5 08 Fuglebjerg,den Referat fra 3. bestyrelsesmøde, den i Comwell, Roskilde. Deltagere :, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Ulla Friberg, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Kirsten Melchior, Poul Møller, Charlotte Hanson, Henrik Nielsen, Niels Petersen, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen. Afbud : Susanne Andersen, Susanne Kristensen, Jahn Legarth og Camilla Thøgersen. Uden afbud : Christian Eggers-Lura. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. 2. opfølgning af referat, U-3-08 : Brev vedr implantatsag endnu ikke afsendt. Sidste redaktionelle ændringer blev godkendt. Afsendes snarest ved Kirsten og Flemming. Ros fra alle sider til det nye STF-info. Flemming skal meddele DTF at Poul er ny suppleant til udvalg A. 3. Hvidbogen : Kerneemner : prisindex højere i DK end nabolande / tandlægernes indkomst er steget de senere år / efteruddannelse halter for de ældre årgange / skæv geografisk fordeling af klagesagerne / belysning af rekrutteringsproblemet. Mest til brug som opslagsværk. Materialet er noget selekteret da for mange ikke responderer på DTFs undersøgelser. 4. DTFs klinikejerundersøgelse : For mange passivt utilfredse. Markedsføring drøftet, bl.a. fra sundhedsudvalget. De allerede kendte krav til medlemmerne drøftet. Noget af den fremførte kritik i undersøgelsen er diffus og ukonkret. Bestyrelsen bakker op om nuværende politik om synlighed af DTF. Bred utilfredshed med at en kollega (Spanien) ikke er blevet frataget sit medlemskab af DTF. Forslag om kvartalsvist at lave et STF-info der alene sendes ud til de medlemmer, der har oplyst deres mailadresse til DTF ud over et antal årlige udsendelser på papir som nu. God ide. Varetages af Poul. Forslag om alternative afholdelser af KGF for at få opbakning fra medlemmerne. Besluttes på næste møde. Forslag skal være undersøgt prismæssigt på forhånd. 5. Vagt i region S : kort orientering om hidtidige forløb. Lige nu synes forhandlingerne at styre mod et sammenbrud. Bede DTF lave pressemeddelelse såfremt det hele bryder sammen. Enighed om at begge tandlægeparter har strakt sig tilstrækkeligt langt. Ingen tilslutning til alternativer modeller for en vagt. 6. Orientering fra møde mellem HB og kredsformænd : Der var interesse for at flytte HGF til foråret og også selve afholdelse af HGF hvert andet år med årsmøde de øvrige år. Kredsformændene ser gerne Sysifos roadshow til efteråret blev kombineret med information fra praksisforsikringen og klagesager. Ingen opbakning til at se på Landstandlægenævnet. Autorisationsloven blev drøftet. Der efterlyses en bekendtgørelse.

10 Ja til den fremlagte forretningsorden for HGF. Ønske om en bagatelgrænse i klagesagsbehandlingen. Tilbud fra DTFs presseafdeling om at komme og fortælle om deres arbejde. Det besluttes at dette tilbud skal ud til lokalselskaberne ( v. Flemming ). Flertal for fortsat tilskud fra Colgate ( uden tandpastareklamen ), især til forskning og enkelte kurser. Drøftelse om valg contra udpegning til forskellige DTF udvalg. HB ser på sagen. Løfte om vejledning i forbindelse med praksisophør. 7. Ønsker fra 2. kreds i forbindelse med evt sammenlægning af DTF og TNL : Kirsten omtalte de forskellige scenarier, der er i spil lige nu. Forslag om søjler for klinikejere, privatansatte og off ansatte. Vigtigt at bevare det repræsentative demokrati. 8. orientering : a. Bjørn om autorisationsloven / om udnyttelsen af den økonomiske ramme i sygesikringsoverenskomsten med et underforbrug på 1,7 mio kr. / om manglende midler pr når ministeriet ønsker tilskud til plast, idet antallet af sølvfyldninger er i lodret fald. b. Poul om møder i EKR om mentorordning samt om de etiske regler. c. Laila om at alle skal huske at notere ændringer i aflønning / pension skriftligt overfor klinikpersonalet. d. Per om en lokal sag hvor en ung pt ( akut behandlingsstart før 18 år), hvor kommunen nægter støtte. e. Susanne Kleist om god tilslutning generelt til de 3 kurser om den medicinske patient. Efterårets kurser er under bearbejdelse. f. Jan om BUT udvalg i Odsherred: FJ bedes skrive til kommunen og bede om navnene på deres folk i udvalget. g. Kirsten om den nye direktør i Tryghedsordningerne / om en ny liste fra DTF med 240 kolleger, der ikke er med i Tryghedsordningerne. h. Charlotte om møde i PATU og om barselspjece. i. Niels om møde i Næstved lokalselskab om etik. j. Jens Olav om LIBER og ordning i Norge med statsfinansieret barselsordning. 9. Evt. : intet. Referent : Flemming Juul

11 Sjællands Tandlægeforening U 7 08 Fuglebjerg,den Referat fra 6. bestyrelsesmøde, den i Comwell, Roskilde. Deltagere :, Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Ulla Friberg,, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Charlotte Hanson, Niels Petersen, Marianne Riis,, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Afbud : Bjørn Haulrig, Henrik Nielsen, Dorthe Schødt 1 fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. Om medicintilskud under evt. 2 opfølgning af referat, U-5-08 : Kirsten og FJ rykker region S for svar vedr implantatsag. 3 årsberetning, opgaver, deadline : 3.1 region S : Flemming 3.2 region H : Jahn 3.3 udv A : Camilla 3.4 visionsudv : Laila og Dorthe 3.5 kursusudv : Kleist 3.6 PATU : Charlotte 3.7 Krisehjælp : Marianne 3.8 Vagt : Jan 3.9 Deadline : for indlæg (sendes til Poul), til kommentering med deadline , og deadline til trykkeri : Kgf, form og indhold samt liste : Flertal for at få en ekstern inspirator, gerne kommunikation, i forb. med kgf.. Hvis man ikke ønsker at genopstille er der deadline ca Expertpanelet stiller sig endnu engang til rådighed. Aktuelle emner som f.eks. TNL bør dog kunne skabe interesse for fremmøde.

12 5 STF-info / netavis : Som emner foreslås : Artikel og brev om implantatsagen samt uddybende forklaring ved Bjørn og Kirsten. Orientering om fakta vedr vagt i region S ved Jan. Kursusplaner og ideer ved Kleist. Mødekalender ved Flemming. Mariannes mail vedr PTO ved Marianne. Kompromisbehandling og Landstandlægenævnet ved Lars Elverdam (kontaktes af FJ) Susanne A og Poul prøver at få opdateret DTFs medlemssystem, herunder især mailadresserne. 6 Drøftelse af oplæg fra KTF : Generelt drøftedes kredsstrukturen. Især at en regionsstruktur ikke vil løse problemerne og at vi i 2. kreds fortsat ikke ønsker at indgå i en regionsstruktur. De stillede forslag fra 1. kreds bør drøftes i formandsregi. Struktur : ikke regionsstruktur. Kandidatopstilling : kan anbefales men IKKE nedskrives i vedtægterne. Urafstemning : kan ikke støttes. Urafstemning vedr formandsvalg : kan ikke uden videre støttes. Er allerede en mulighed i vedtægterne. Elektronisk afstemning : Vi støtter, at dirigenten fortsat beslutter afstemningsformen under respekt for vore vedtægter. Deadline for vedtægtsændringsforslag : uinteressant for nærværende. 7 Orientering om seneste tiltag : Snak om vores ændringsforslag. Er indsendt. Forslaget skal til de øvrige kredse med forespørgsel om de ønsker at være medstillere ved FJ. Kursusprojekt fra Tryghedsordningerne (PFA) i efteråret, helst mere end 1 sted i kredsen. Reception for Joakim Lilholt. Kirsten deltager og medbringer en hilsen fra 2. kreds. Klubformænd? Det besluttes at lave et kredskommunikationsmøde den Forvarsel ud til dem før ferien ved FJ. Susanne A orienterede om drøftelserne med TNL og muligheder og begrænsninger. 8 Region S og vagt : Jan orienterede og gennemgik seneste oplæg fra primo juni 08. Der blev fremført mange gode forslag, som Jens Olav og Jan tager med til de endelige forhandlinger. Herunder at forudsætningen for de kr fra prv praksis er en godkendelse hos de prv medlemmer i region S. 9 Statements fra mødet i Middelfart : Taget til efterretning.. 10 Orientering : MR om mail vedr ophør i PTOs bestyrelse. Kirsten om opstart af nye direktør i Tryghedsordningerne. Jahn om klagesystemet i region H. Susanne Kr om gf i PTO-kreds. Ulla om 2 af egne patienters positive skrivelser om tandpleje / tandlæger. Kleist om kommunebrevet, er nu færdigt. Skal over HB først. MR om møde i forening for tandlæger, der behandler børn i prv praksis.

13 Kirsten om udskudt samarbejdsudvalgsmøde i region H. 11 Evt. : Medicintilskud som omtalt på seneste kurser : bemeldte produkt er voldsomt dyrt for patienterne / lille tilskud. Efterstående meldes, at der er normalt tilskud. Det konstateres at der er stor uenighed mellem eksperterne om, hvad der er de rigtige medikamenter at bruge. Næste møder : STF Kredskommunikation : Kgf Referent : Flemming Juul

14 Sjællands Tandlægeforening U 9 08 Fuglebjerg, den Referat fra 7. bestyrelsesmøde, den i Comwell, Roskilde. Deltagere :, Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Ulla Friberg,, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Kirsten Melchior, Poul Møller, Niels Petersen, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Per Skov- Johansen, Camilla Thøgersen. 1 fastlæggelse af endelig dagsorden : vagtordning drøftes under punkt 9 2 opfølgning af referat, U-7-08 : enkeltpunkter er under aftenens emner. 3 årsberetning,: Jan laver en side om vagtudkastet til STF-info. Kirsten supplerer sit indlæg med en opfordring til at komme og høre om vagtforslaget. Deadline til trykkeriet : Kgf, form og indhold samt liste : Opstillingsliste og dagsorden godkendtes.. Sædvanlige dirigent spørges ved Flemming. Kirsten lægger op i sin beretning til snak om vagt i region Sjælland. 5 Regnskab og budget : Regnskab endnu ikke revideret. Stort overskud på gr af at klagesagerne nu er overgået til Fonden til fællesforanstaltninger. I budgettet foreslås en kontingentnedsættelse (150 kr) men et flertal ønsker uændret kontingent (800 kr) og større investeringer i gode kurser til medlemmerne, gerne for hele teamet. 6. Kredskommunikationsmøde den : emner og deltagerliste gennemgået.

15 7 Kredsformandsmøde : 2. kreds resolutionsforslag / klagesagsarbejdet / klinikejerudvalg / FKs antal og sammensætning / dagpenge og Tryghedsordningerne / ide-udveksling mellem kredsene / Landstandlægenævnet. / EKR. kredskurser : pensionistkursus sammen med PFA. Juristkursus om hvad er min ret og hvad er min pligt. Røntgen kursus med Hanne Hintze. 8 regionerne : region H : drøfter et ønske i regionen om aflønning af regionsformanden. Kort drøftelse af særordningen for region H vedr afregning af klagesagsfolk. Vore repræsentanter er imod begge forslag. Region Sjælland : Vagtordningen, kort oplæg, er klar til underskrift. Der stilles spørgsmål til 6 om opsigelse på 6 måneder og formulering om ophør med sygesikringsoverenskomsten. Hvem dækker et evt underskud? Det bør stå i aftalen. 9 Konkret mentorordningssag ved MR : anonymt omtalt og i øvrigt udenfor referat. 10 EKR. : Poul gav et kort oplæg. Kirsten tager emnet og udvalgets sammensætning op med kredsformændene. Bred støtte til Pouls oplæg. 12. Landstandlægenævnet : konkret sag : Udbredt utilfredshed med manglende begrundelser ved ændring af kendelser i LTN. Kirsten tager emnet op på kredsformandsmødet og Poul tager emnet op på HGF orientering : MR om BUT udvalgsmøde i Holbæk. På gr af tidspres udsættes orientering fra øvrige deltagere. 14. evt : intet. Næste møder : Kredskommunikation : Kgf Referent : Flemming Juul

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 21.11.2006 i Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen,

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk INFO Forår, 2008 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Sandvedvej 20, 4250 Fuglebjerg.

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk INFO Forår, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse.

Læs mere

INFO. Forår, 2010. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2010. www.stfnet.dk INFO Forår, 2010 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Mette J. Hansen (MJH) Camilla Tardini

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA DATO: 2. 2. 2015 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 2 MØDESTED: Comwell, Roskilde REFERENT: Leni Møllsøe FRAVÆRENDE: SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J.

Læs mere

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec.

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec. Københavns Tandlægeforening nr. 1 juni 2009 KTF-INFO Udgives af Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17, 1256 Kbh. K. Tlf. 33 15 48 88 fra 11-14. Fax: 33 32 16 14. Mail: ktf@ktf.dk Website: www.ktf.dk

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere