Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune"

Transkript

1 Sundhedsberedskabsplan for Ikast-Brande Kommune 2013

2 Indholdsfortegnelse: Forord... 4 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 5 Indledning... 5 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 5 Planens præmisser... 5 Gyldighedsområde... 5 Lovgrundlag... 5 Ajourføring og afprøvning Overordnede opgaver Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet... 6 Hvem indgår i ledelsen af sundhedsberedskabet?... 6 Hvem indgår operativt i sundhedsberedskabet?... 6 Hvem indgår i kommunens krisestab fra sundhedsberedskabet? Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab... 6 Aktivering af Sundhedsberedskabet:... 7 Oversigt over sundhedsfagligt personale i kommunen... 7 Indledende opgaver i aktiveringsfasen - Tjekliste... 7 Hvordan sikres det, at kommunens sundhedsberedskab kan fungere? Informationshåndtering, koordination og krisekommunikation... 9 Kommunikation Beskrivelse af samarbejdsrelationer... 9 AMK (Akut Medicinsk Center)... 9 Region Midtjylland... 9 Embedslægerne Omkring liggende kommuner Praksislægerne i kommunen Læge i arbejdsmarkedsområdet Del 2 Indsatsplaner, instrukser og action cards Ekstraordinær udskrivning af patienter Genhusning Massevaccination Pandemi Smitsomme sygdomme CBRNE-beredskab (herunder smitsomme sygdomme) Krisestøttende beredskab Lægemiddelberedskab (herunder medicinsk udstyr, utensilier mv.) Del 3 Appendiks Kvalitetssikring Øvelser og uddannelse Øvelser Uddannelse Bilag Bilag 1. Lokal Risiko- og Sårbarhedsanalyse Bilag 2. Oversigt over sundhedsfagligt personale Bilag 3 Oversigt over plejeboliger og bosteder med personaledækning Bilag 4. Registrering af hændelsesforløb Godkendt , redigeret aug Side 2 af 26

3 Bilag 5. Vigtige samarbejdspartnere, nationalt, regionalt og kommunalt Bilag 6. Styregruppen for sundhedsberedskabet i Ikast-Brande Kommune Bilag 7. Navne og telefonliste på nøglepersoner (opdateret liste i ESDH) Godkendt , redigeret aug Side 3 af 26

4 Forord Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til den kommunale Beredskabsplan. Kommunens første Sundhedsberedskabsplan blev udarbejdet i Planen skal revideres og godkendes mindst én gang i hver valgperiode. Sundhedsberedskabsplanen omfatter den del af den primære sundhedstjeneste, som kommunen har ansvaret for. Planen vedrører især: sygepleje, sundhedspleje, hjemmepleje, bosteder, pleje- og aktivitetscentre. Planen er ansvars- og ledelsesmæssigt forankret i Sundheds- og Omsorgsområdet. Der tages udgangspunkt i kommunens daglige beredskab, og nøgleordet for planlægningen er fleksibilitet. Kommunen skal planlægge for en udvidelse af det daglige beredskab, således at kommunens samlede ressourcer udnyttes bedst muligt. Sundhedsberedskabsplan er udarbejdet på baggrund af Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab 2011 fra Sundhedsstyrelsen, herunder en lokal Risiko- og Sårbarhedsanalyse samt nationale trusselsvurderinger. Se bilag 1. Sundhedsberedskabsplanen og opdateret liste over nøglepersoner skal ligge i papirudgave hos Redningsberedskabet og hos styregruppens medlemmer. Sundhedsberedskabsplanen ligger i ESDH under sagsnr.: 2013/ Listen over nøglepersoner ligger særskilt under 2013/ Listen opdateres løbende og tjekkes en gang årligt i september måned. Denne plan er en opdatering af den tidligere plan fra Der er ikke væsentlige ændringer i planen, men den er redaktionel tilpasset Sundhedsstyrelsens vejledende skabelon, bilag 21 i Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab Sundhedsberedskabsplanen er overordnet inddelt i fire dele: 1. Krisestyringsorganiseringen, der indeholder overordnet og generel beskrivelse af formål, organisering af kommunens sundhedsberedskab, kerneopgaver, samt rolle- og ansvarsfordeling 2. Indsatsplaner, herunder instrukser og Action Cards, der udgør den operative del af planen med konkrete procedurer for håndtering af specifikke opgaver/funktioner mv. 3. Appendiks, der indeholder beskrivelse af de elementer, der jf. loven skal indgå i planlægningen, men som ikke anvendes i akutte situationer 4. Bilag Sundhedsberedskabsplanen er sendt til høring i Sundhedsstyrelsen, Region Midtjylland og nabokommunerne. Denne plan skal revideres efter behov og senest inden udgangen af Godkendt i Byrådet i Ikast-Brande Kommune den Godkendt , redigeret aug Side 4 af 26

5 Del 1 Krisestyringsorganiseringen Indledning Formål med sundhedsberedskabsplanen Sundhedsberedskabsplanen skal give ledelse og medarbejdere et praktisk redskab, når ekstraordinære situationer opstår. Planen skal skabe grundlag for en koordineret anvendelse af de sundhedsfaglige ressourcer i ekstraordinære situationer således, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille behandlings, pleje og omsorgskapaciteten udover det daglige niveau i forbindelse med større ulykker og katastrofer herunder krig. Planens præmisser Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til Ikast-Brande Kommunens Beredskabsplan. Der er også delplaner for de enkelte institutioner. Sundhedsberedskabsplanen skal ses i sammenhæng med Region Midtjyllands Plan for sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt nabokommuners sundhedsberedskabsplaner. Sundhedsberedskabet følger de tre generelle principper for beredskabsplanlægning: Sektoransvarsprincippet indebærer, at den myndighed eller organisation, der har ansvaret for et område, også har ansvaret ved ekstraordinære hændelser. Som led i sektoransvaret er det derfor de enkelte myndigheders opgave at vurdere de beredskabsmæssige konsekvenser af egne foranstaltninger samt at koordinere deres beredskabsplanlægning med andre myndigheder og organisationer. Lighedsprincippet indebærer, at en myndighed anvender samme organisation i en given ulykkessituation, som den pågældende myndighed anvender til daglig. Nærhedsprincippet indebærer, at beredskabsopgaverne bør løses så tæt på borgerne som muligt og dermed på det organisatoriske niveau, som er i tættest kontakt med borgerne. Gyldighedsområde Sundhedsberedskabsplanen omfatter den del af den primære sundhedstjeneste, som kommunerne har ansvaret for. Det omfatter Sundheds- og Omsorgsområdet samt Børne og Undervisningsområdet herunder især: sygepleje, sundhedspleje, hjemmepleje, bosteder, pleje- og aktivitetscentre. Planen er forankret i Sundheds- og omsorgsområdet. Lovgrundlag Følgende love, bekendtgørelse og vejledninger udgør retsgrundlaget for sundhedsberedskabsplanen: Sundhedsloven Beredskabsloven Epidemiloven Lægemiddelloven Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab, Sundhedsstyrelsen 2011 Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner, Sundhedsstyrelsen 2013 Ajourføring og afprøvning Det er beredskabschefen, der i samarbejde med styregruppen for sundhedsberedskabet, planlægger øvelser. Sundhedsberedskabsplanen skal afprøves 1-2 gange inden for den fireårige byrådsperiode. Sundhedsberedskabsplanen kan med fordel afprøves dels som papirøvelse, og dels som rigtig øvelse, gerne sammen med nabokommuner og regionen. Rigtige hændelser, hvor planen aktiveres, kan træde i stedet for øvelser under forudsætning af behørig evaluering. Godkendt , redigeret aug Side 5 af 26

6 1.1 Overordnede opgaver Kort oplistning af de overordnede situationer og opgavetyper, der er planlagt for på baggrund af risiko- og sårbarhedsvurderingen, se bilag 1. Ekstraordinær udskrivning af patienter Genhusning af evakuerede svækkede borgere eller ekstraordinært udskrevne Massevaccination Pandemi Smitsomme sygdomme CBRNE-beredskab (Hændelser forårsaget af kemisk, biologisk, radiologisk, nukleart og/eller eksplosivt materiale) Krisestøttende beredskab Lægemiddelberedskab 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet Kommunens Sundhedsberedskabsplan aktiveres på samme måde som Kommunens Beredskabsplan. Ansvar for aktivering er kommunens Beredskabschef eller denne stedfortræder. Vagthavende aktiverer nøgleperson i Sundhedsberedskabet, der har kompetence til at aktivere de nødvendige ressourcer. Hvem indgår i ledelsen af sundhedsberedskabet? Ved aktivering af sundhedsberedskabet vurderer Beredskabschefen eller og nøglepersonen, hvor hurtigt styregruppen skal mødes og indkalder. Styregruppen består af nedenstående eller deres stedfortræder: Stilling Navn Tlf. arb. Mobil arb. Sundhedsdirektør Inger-Lise Katballe (Formand) Ældrechef Dorthe Jepsen Visitations- og myndighedschef Ledende sundhedsplejerske Marianne Merring Kirsten Kjær Beredskabschef Niels Christensen Udviklingskonsulent Margit Andersen (tovholder i staben) Hvem indgår operativt i sundhedsberedskabet? I sundhedsberedskabet indgår primært sygeplejersker, sundhedsplejersker, sosu-personale, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og læger. Der er oversigt over sundhedsfaglige kommune i bilag 2. Hvem indgår i kommunens krisestab fra sundhedsberedskabet? Fra sundhedsberedskabet indgår sundhedsdirektøren og evt. andre berørte chefer i kommunens krisestab. Se mere i Beredskabsplanen for Ikast-Brande Kommune. 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab Planen aktiveres når der indtræder ekstraordinære, varslede eller uvarslede hændelser, som kan sætte kommunens /regionens sundhedstjeneste under pres. Sundhedsberedskabsplanen kan aktiveres af varsler og alarmer fra mange forskellige steder f.eks. Regionens AMK-funktion (Akut Medicinsk Koordinationscenter), Embedslægerne, Sundhedsstyrelsen centralt, Beredskabet, internt fra kommunen, borgere, praktiserende læger, andre kommuner. Planen skal kunne iværksættes med 1 times varsel på alle tider af døgnet året rundt. Godkendt , redigeret aug Side 6 af 26

7 Længere varsel må kunne påregnes ved pandemisk relaterede hændelser. Aktivering af Sundhedsberedskabet: Alarmering eller varsel Tlf Redningsberedskabet i kommunen. Beredskabschefen (vagthavende indsatsleder) aktiverer Sundhedsberedskabets Nøgleperson* aktiverer Nødvendige ressourcer *Nøgleperson er den, der først træffes i nævnte rækkefølge: Ældrechef, Visitations- og myndighedschef, Psykiatri- og handicapchef, tovholder i staben, Sundhedsdirektør. Se oversigt over alle nøglepersoner i kommunen og deres kontaktoplysninger i bilag 7. Nøglepersonen har fuld kompetence til at aktivere Sundhedsberedskabet. Oversigt over sundhedsfagligt personale i kommunen I Ikast-Brande Kommune er der ansat sundhedsfagligt personale i en lang række forskellige funktioner og i forskellige områder. Se oversigt i bilag 2. I aktuel situation kan Løn og Personaleafdelingen bidrage med aktuelle lister med medarbejdere, hvis IT systemet fungerer. Indledende opgaver i aktiveringsfasen - Tjekliste Aktivering: HANDLING ANSVARLIG UDFØRT Modtagelse af besked om aktivering af Sundhedsberedskabet Beredskabschef eller Besked til nøgleperson i Sundhed og Omsorg Beredskabschef eller Kontakt til ledere (nøglepersoner i 2. niveau) i de umiddelbart berørte områder giv dem en kort orientering om situationen og bed dem indkalde mandskab Nøgleperson* Har fuld kompetence til at sætte nødvendige handlinger i værk Indkalder nødvendigt mandskab og iværksætter nødvendige handlinger Leder (-e) (nøglepersoner i 2. niveau) * Nøglepersonen er den første på den prioriterede liste Beredskabschef eller kan få fat på. Bilag 7. Godkendt , redigeret aug Side 7 af 26

8 Noter hændelsesforløb HANDLING ANSVARLIG UDFØRT Registrer modtagelse og aktiveringstidspunkt. Noter i punktform hændelser og handlinger med dato og klokkeslæt Beredskabschef eller Noter alle hændelser, beslutninger, opgaver m.v. i Nøgleperson punktform med dato og klokkeslæt Noter alle hændelser, beslutninger, opgaver m.v. i punktform med dato og klokkeslæt Leder (nøgleperson i 2. niveau) Skema i bilag 4 kan anvendes til registrering Underretning foretages af Nøgleperson og Sundhedsdirektør HANDLING ANSVARLIG UDFØRT Underret Sundhedsdirektør eller om Nøgleperson aktivering af denne indsatsplan. Orientering af Borgmester og Kommunaldirektør Sundhedsdirektør eller Underret og indkald rep. fra kommunikationsteam Sundhedsdirektør eller Underret og indkald evt. Styregruppen for Sundhedsberedskabet (Sundhedsdirektør (formand), beredskabschef, ældrechef, Visitations- og myndighedschef, ledende sundhedsplejerske og stabsmedarbejder) Sundhedsdirektør eller Underretning foretages af Beredskabschefen HANDLING ANSVARLIG UDFØRT Tag kontakt til nøgleperson. Få overblik over situationen og den forestående opgave, så alle har samme opfattelse af Beredskabschef eller situationen. Vurdér om det er nødvendigt, at kommunens krisestab træder sammen. (se afsnit 2.6) Beredskabschef eller Orienter evt. politi om aktivering af indsatsplan Beredskabschef eller Orientér Region Midtjyllands stab om aktivering af denne Indsatsplan, hvis ikke Region Midt har foretaget aktiveringen. Beredskabschef eller Situationsbedømmelse og prioritering HANDLING ANSVARLIG UDFØRT Tilvejebring flest mulige informationer om hændelsen og opgaven Sundhedsdirektør eller Når AMK er involveret: Fasthold løbende kontakt til AMK med henblik på informationsindsamling og opdatering af opgaver. Videregiv relevante informationer til relevante chefer/ledere. Få svar fra AMK på: Nøgleperson/ Styregruppen Hvor mange personer drejer det sig om? Ved masseudskrivning: Herunder til eget hjem? Herunder til institution? Har nogle af disse personer særlige behov? Klar instruktion for medicinering? Medfølger der medicin? Medfølger der hjælpemidler? Hvornår udskrives den enkelte patient? Forventet ankomsttid? Er der pårørende, som skal informeres og/eller ledsages? Udarbejd foreløbig situationsbedømmelse til Kriseledelsen, hvis denne er aktiveret Udarbejd foreløbigt overblik over opgavernes art og omfang, brug evt. denne matrix til prioritering af opgaverne: Sundhedsdirektør eller Nøgleperson/ Styregruppen Godkendt , redigeret aug Side 8 af 26

9 HASTER HASTER IKKE VIGTIGT IKKE-VIGTIGT Overvej ansvarlige til hver opgavekategori. Hvordan sikres det, at kommunens sundhedsberedskab kan fungere? Der skal planlægges så de forskellige ledere og deres stedfortrædere ikke samtidig er på vagt. Så sundhedsberedskabet kan fungere så længe det er nødvendig. Uanset hvilke hændelser, der kommer, er det stadig kommunens opgave at sikre driften overfor de borgere der i forvejen har et behov. For at klare de ekstraordinære opgaver og frigive personale hertil kan det være nødvendigt at gå ned på: 1. weekendbemanding, 2. nødbemandig, som ved f.eks. konflikt 3. eller sidste mulighed er ekstraordinær indkaldelse af personale eller at hente hjælp udefra via aftaler med nabokommuner, redningsberedskabet eller evt. civilforsvar. 1.4 Informationshåndtering, koordination og krisekommunikation Kommunikation HANDLING ANSVARLIG UDFØRT Kommunikationslinjer Er der kontakt med beredskabschef, kommunikationsteam, Sundhedsdirektør eller borgmester, direktionen og berørte chefer Orientering på hjemmeside: Aftale hvem der redigerer og hvad der skal stå? Sundhedsdirektør eller Kontakt til pressen. Aftale hvem der har kontakten og hvad der skal formidles? Sundhedsdirektør eller 1.5. Beskrivelse af samarbejdsrelationer Se kontaktoplysninger på samarbejdspartnere i bilag 5. AMK (Akut Medicinsk Center) Regionens AMK er tillagt kompetence til at koordinere den samlede indsats og uddelegere opgaver f.eks. ekstraordinære udskrivelser. AMK kan aktivere kommunens sundhedsberedskab. I Region Midtjylland ligger AMK hos Præhospitalet i Aarhus Nord. I Præhospitalet og I Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab for Region Midtjylland skelner man mellem AMKVagtcentralen og Beredskabs-AMK, som fysisk er placeret samme sted opkald af sundhedsfaglig karakter bliver af Politiet viderestillet til AMK-Vagtcentralen. AMK-Vagtcentralen er omdrejningspunktet for den sundhedsfaglige bistand regionens borgere modtager, når de har behov for akut hjælp. Bistanden ydes i form af ambulancer, lægebiler, lægehelikopter, paramedicinsk indsats, sundhedsfaglig rådgivning mv. Når der sker større ulykker, hændelser og beredskabsmæssige situationer aktiveres Beredskabs-AMK typisk via AMK-Vagtcentralen. I tilfælde, hvor der kan være behov for at aktivere Region Midtjylland eller kommunernes sundhedsberedskabsplaner sker det via Beredskabs-AMK. Beredskabs-AMK for Region Midtjylland har det overordnede ansvar for ledelsen og koordinationen af det samlede sundhedsberedskab i regionen ved større ulykker. Region Midtjylland Ansvaret for planlægning af sundhedsberedskabet i den primære sundhedstjeneste påhviler både region og kommune. Godkendt , redigeret aug Side 9 af 26

10 Der henvises til Ramme og hensigtserklæring for samarbejdet om sundhedsberedskabet mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og Praktiserende lægers organisation i regionen (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i juni 2013). Herunder bl.a.: Harmonisering af planer, processer, fælles opgaver mv. samt samarbejdet i klyngerne. En del af områderne indgår i Sundhedsaftalen, her indgås aftalerne i de fora, der er etableret omkring sundhedsaftalerne. Der laves aftaler indenfor nogle af følgende områder: Konkret aftale om procedure for udskrivning. Konkret aftale om transport af borgere fra sygehus til eget hjem eller kommunal institution. Konkret aftale om medgivelse af medicin ved udskrivning. Konkret aftale om øvrigt lægemiddelberedskab. Region Midtjylland har i juni 2013 udsendt Plan for Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab til høring i kommunerne. Byrådet har behandlet planen Embedslægerne Rådgivning til kommunen om smitsomme sygdomme, CBRNE-hændelser, hygiejneprocedurer, anvisninger til plejepersonale m.v. Omkring liggende kommuner Ikast-Brande Kommune grænser op til følgende kommuner: Silkeborg, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Herning, Viborg. Der er et klynge-samarbejde med Herning, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner og Hospitalsenhed Vest. Der er ikke lavet særskilte aftaler kommunerne imellem. Praksislægerne i kommunen Der er et godt samarbejde med de praktiserende læger. I ekstraordinære situationer anvendes de sædvanlige kommunikationsveje. Praksiskonsulenten bliver orienteret og inddrages efter behov. Praksiskonsulenten holder øvrige læger orienteret. Det er Regionen, der laver aftaler om lægernes inddragelse. Læge i arbejdsmarkedsområdet Kan være behjælpelig med eksempelvis lægefaglig rådgivning af kommunens interne beredskab eller sundhedsfaglig rådgivning til kommunens borgere. En sådan rådgivning skal være koordineret med de informationer og forholdsregler, som udstikkes fra Embedslægen. Godkendt , redigeret aug Side 10 af 26

11 Del 2 Indsatsplaner, instrukser og action cards I dette afsnit præsenteres konkret beskrivelse af opgaver i forbindelse med følgende hændelser/ indsatser: Ekstraordinær udskrivning af patienter Genhusning af evakuerede svækkede borgere eller ekstraordinært udskrevne Massevaccination Pandemi Smitsomme sygdomme CBRNE-beredskab (Hændelser forårsaget af kemisk, biologisk, radiologisk, nukleart og/eller eksplosivt materiale) Krisestøttende beredskab Lægemiddelberedskab De sidste tre indsatser(cbrne-, krisestøtte- og lægemiddelberedskab) går på tværs af sektorer og er typisk koordineret og ledet regionalt eller nationalt. Her beskrives kort kommunens rolle. 2.1 Ekstraordinær udskrivning af patienter Ved ekstraordinære udskrivelser samarbejdes med hospitalet herom ad de sædvanlige kommandoveje. Hvis der er tid til planlægning (hverdage i dagtiden) går beskeden den sædvanlige vej til Visitations- og Myndighedsafdelingen, hvis det er akut, aktiveres sundhedsberedskabet via beredskabet (se afsnit 1.3). I Ikast-Brande Kommune er plejecentre og bosteder omdrejningspunkt for disse sundhedsberedskabsrelaterede ydelser. På stederne er der sundhedsfagligt personale og fornuftige rammer i form af lys, varme, vand m.v. og stederne er fint geografisk placeret over hele kommunen. Stederne vil således blive anvendt ved masseudskrivning, aflastning af sygehuse og genhusning ved brand eller andre indtrufne begivenheder. I skemaerne nedenfor er de ledelsesrelaterede opgaver beskrevet, skemaet kan anvendes som tjekliste. Det er en klar forventning til lederne, at mest muligt delegeres. Men ansvaret for opgavernes udførelse er placeret hos den enkelte distriktsleder og områdeleder. Opgaver ved ekstraordinær udskrivning af patienter for Nøgleperson / Visitations- og Myndighedschef NR. HANDLING ANSVARLIG UDFØRT 1 Visitations- og myndighedschefen eller dennes Nøgleperson repræsentant inddrages hurtigst muligt. Indtil dette er på plads har nøglepersonen kompetencen. 2 Vurder, om der er behov for at sektionsopdele patienterne i forskellige grupperinger f.eks. af hensyn til fare for smittespredning m.v. Nøgleperson/ Visitations- og myndighedschef 3 På baggrund af situationsbedømmelsen og de prioriterede opgaver orienter nu relevante distriktsledere/områdeledere om følgende: Visitations- og myndighedschef / Nøgleperson Antal forventede patienter til det specifikke område. Forventet varighed af patienternes ophold, hvis det kendes. Forventet ankomsttidspunkt for hver enkelt patient. Særlige behov for pleje, lægetilsyn, hjælpemidler eller andet for hver enkelt patient. Lederen vurderer personalebehovet i eget område. Ved personaleknaphed orienterer lederen Nøgleperson, der koordinerer med øvrige områder. Godkendt , redigeret aug Side 11 af 26

12 Opgaver ved ekstraordinær udskrivning af patienter for distriktsleder / områdeleder På baggrund af informationerne fra Visitations- og myndighedschef/ Nøgleperson, går hver leder (nøglepersoner i 2. niveau se bilag 7) i gang med følgende: NR. HANDLING ANSVARLIG UDFØRT 1 Registrerer alle informationer om opgaven og hver enkelt patient. Distriktsleder/ områdeleder 2 Indkalder personale i fornødent omfang. Distriktsleder/ områdeleder 3 Få opdateret overblik over: Distriktsleder/ antal korttidspladser områdeleder antal ledige boliger øvrige mulige lokaler til indkvartering 4 Underretter Visitation og Myndighedsafdeling om evt. ledig kapacitet snarest muligt Distriktsleder/ områdeleder 5 Når opgavens omfang er erkendt, så revurdér og prioritér den samlede indsats for både nytilkomne og eksisterende patienter og brugere. 6 Vurdér behov for: senge med madrasser, sengelinned og beklædning medicin, forbindinger og lignende krisehjælp pleje og praktisk hjælp i eget hjem, hvis relevant personalebehov Distriktsleder/ områdeleder Distriktsleder/ områdeleder 7 Klargør lokaler til modtagelse Distriktsleder/ områdeleder 8 Fremskaf: Distriktsleder/ senge, sengelinned og beklædning områdeleder medicin, forbindinger og lignende 9 Planlæg forplejning af personale og patienter Distriktsleder/ områdeleder 10 Udarbejder nød-vagtplan for første uge, så der tidligst muligt bliver overblik over personale-knaphed. Ressourcer til rådighed: Eget personale. Eget køkken. Hjælpemiddelcentralen. Sædvanlige leverandører. Byens mad. Private madleverandører. Private restauranter og lignende. Ressourcer til transport af materiel Det er regionen/hospitalet, der har ansvar for transport af borgerne Entreprenørgårdens personale og materiel. Redningsberedskabets materielbeholdning Private vognmænd og entreprenørfirmaer. Hjemmeværnets personel og materiel. Se mere om indkvartering i næste afsnit 2.2. Distriktsleder/ områdeleder 2.2 Genhusning Ved genhusning af evakuerede svækkede borgere eller ekstraordinært udskrevne patienter anvendes Ikast-Brande Kommunes indsatsplan for nødindkvartering. Imidlertid vil en række svækkede borgere have særlige behov, hvorfor indkvartering på et plejecenter eller bosted kan være nødvendigt. Godkendt , redigeret aug Side 12 af 26

13 Dette kapitel angiver en vurdering af indkvarteringsmulighederne på Ikast-Brande Kommunes ældrecentre og bosteder under særlige forhold. Se Oversigt over plejecentre og bosteder i bilag 3. I bilag 3 er oplysninger om de enkelte lokaliteter, samt antallet af faste boliger. Disse faste boliger kan som udgangspunkt ikke benyttes ved midlertidig indkvartering, medmindre de står tomme på det pågældende tidspunkt. Visitations- og Myndighedsafdelingen har oversigt over hvilke boliger der på et givet tidspunkt er ledig. Bilag 3 anvendes til at skabe overblik i den givne situation. Indkvartering kan ske i institutionens aktivitets- og møderum, samt i boliger til midlertidig-ophold. Der er to forskellige situationer, der kan komme på tale: Kapacitet ved ekstraordinær udskrivning af patienter. Dette omfatter modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene i krisesituationer. Det kan være en krigs- eller terrorsituation eller i forbindelse med større sygdomsudbrud. Indkvarteringen vil i disse tilfælde ske under sygehuslignende forhold i det omfang dette er muligt i den aktuelle situation Nødhusningskapacitet få dage. Herved forstås indkvartering på feltmanér i få dage, f.eks. under en snestorm, hvor færdsel ikke er mulig. I disse tilfælde må man forvente at skulle sove på gulvet på madrasser eller tæpper. Minimumskapacitet Det er forventningen, at Ikast-Brande Kommune skal kunne håndtere 12 ekstraordinært udskrevne patienter med 1 døgns varsel. Af de 12 patienter skal 9 udskrives til eget hjem med hjemmepleje og 3 patienter udskrives til forskellige institutioner. Kapaciteten vil fremgå af de enkelte institutioners delplaner. Se oversigt over bosteder og plejecentre i bilag 3. Hjælpemidler Der er mindre akutdepoter i de 4 distrikter på ældreområdet. Ellers fås hjælpemidler normalt via hjælpemiddelterapeuterne, der bestiller hos: Kommunens hjælpemiddeldepot, Grøddevej 27B, Ikast, tlf (åbningstid hverdag 8-16, fredag dog 8-13). I ekstraordinære situationer vurderer Visitations- og Myndighedschefen eller, hvornår depotet skal åbnes og personale indkaldes. 2.3 Massevaccination Beslutning om at vaccinere hele befolkningen eller større grupper heraf træffes af indenrigs- og sundhedsministeren efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Den overordnede handleplan for vaccination defineres af de centrale sundhedsmyndigheder og vil være situationsafhængig. Ikast-Brande Kommune er forpligtet til at sørge for de fysiske vaccinationssteder, hvis der er behov herfor. Ved massevaccination kan plejecentre, bosteder, dagcentre, men også andre institutioner som f.eks. skoler og biblioteker blive anvendt som vaccinationssteder. I dag anvendes de lokale dagcentre til de årlige influenzavaccinationer. Det sundhedsfaglige personale må påregne at skulle vaccinere på delegation fra læger med vaccinationskompetence (f.eks. praktiserende læge). Ved vaccination af medarbejdere følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Styregruppen for sundhedsberedskabet sørger for: Information udsendes i organisationen Laver aftale om vaccination med læger med vaccinationskompetence Tilrettelægge vaccinationerne, så daglig drift forstyrres mindst muligt Det er de respektive ledere, der er ansvarlige for at udvælge de medarbejdere, der skal tilbydes vaccination. Opgaver ved massevaccination for Styregruppen NR. HANDLING ANSVARLIG UDFØRT 1 Vurder, om der er behov for at sektionsopdele patienterne i forskellige grupperinger f.eks. af hensyn til fare for smittespredning m.v. Styregruppen Godkendt , redigeret aug Side 13 af 26

14 2 På baggrund af opgørelsen fra Sundhedsstyrelsen og Region Midtjylland om opgaver og personalebehov orienteres relevante chefer om følgende: Styregruppen Antal forventede borgere til vaccination i det specifikke område. Personalebehov - Cheferne finder personale i eget område. Ressourcer til rådighed: Lokaler Personale (se oversigt i bilag 2) 2.4 Pandemi Ved en pandemi vil Sundhedsstyrelsens hjemmeside løbende blive opdateret med relevant information om situationen samt retningslinjer og anbefalinger til kommunen. I tilfælde af en pandemi har Ikast-Brande Kommune udarbejdet en indsatsplan for pandemi. Denne plan er primært tænkt til at understøtte kommunens sundhedsberedskabs styregruppe i disponeringen af opgaver m.m. Ikast-Brande Kommunes opgaver i forbindelse med en pandemi er vurderet til at omfatte følgende: Modtagelse af masseudskrevne patienter fra sygehus. Se afsnit 2.1 og 2.2. Faciliteter til massevaccination (bemanding skal som udgangspunkt leveres af regionen). Se afsnit 2.3. Pleje og omsorg til smittede og raske i eget hjem. (Se herunder) Pleje og omsorg til smittede og raske på plejecentre og bosteder. (Se herunder) Nedenfor er gengivet et eksempel på den praktiske handleplan, som medarbejdere i hjemmepleje og på institutioner, plejecentre m.v. skal agere ud fra, hvis en pandemi indtræder. Lokal handleplan for medarbejdere i Ikast-Brande Kommune: Definition på pandemi: Kort beskrivelse af scenariet: En pandemi er en epidemi, som rammer store dele af verdens befolkning. Den kan bryde ud, når der opstår en type influenzavirus, som ikke er set før hos mennesker. Pandemi siger noget om udbredelsen og ikke noget om alvorligheden. Sundhedsstyrelsen vurderer, at der også i fremtiden vil komme pandemier til Danmark. Ingen vaccine beskytter på forhånd mod influenzaepidemi, da en vaccine først kan udvikles, når den nye virus er blevet identificeret. Sundhedsmyndighederne modtager et kort varsel på ca. 2 uger fra World Health Organisation (WHO) før de første tilfælde ses i Danmark. Vigtige oplysninger findes på: Sundhedsstyrelsens hjemmeside og i Sundhedsstyrelsens Beredskab for pandemisk influenza, del 2, 2013, vejledning til regioner og kommuner her: Pandemisk influenza udgør en direkte trussel mod de personer, som bliver syge. Endvidere udgør pandemisk influenza en indirekte trussel i forhold til at opretholde og videreføre samfundets kritiske funktioner (fx ældrepleje, skoler, dagpasning mv.) på grund af udbredt personalefravær, særligt når antallet af sygdomstilfælde er på højeste niveau. Godkendt , redigeret aug Side 14 af 26

15 Hvordan har eller vil organisationen forberede sig på scenariet? Det vil bl.a. betyde et stort personalefravær på børne- og ældreområdet. På ældreområdet vil det herudover betyde, at ældre og svækkede personer, der i forvejen får hjælp, vil have et større behov end normalt for pleje under en influenzapandemi. Håndtering af ekstraordinære situationer med smitsomme sygdomme: Personale (herunder private leverandører) med direkte borgerkontakt i Sundheds- og Omsorgområdet (hjemmeplejen, plejecentre, bosteder, aktivitetssteder m.m.), Børne- og kulturområdet (sundhedsplejen, skoler, daginstitutioner, dagpleje m.m.) og den kommunale administration orienteres om den ekstraordinære situation. Ledelse af sundhedsberedskabet sikrer at den nødvendige orientering foretages. Orienteringen indeholder vejledning om hygiejniske foranstaltninger og forebyggelse af yderligere smitsom sygdom. Ledelse af sundhedsberedskabet: Kan i samarbejde med ældreafdelingen træffe beslutning om, at indkalde ekstra personale, så der er tilstrækkelig ressourcer til at håndtere den ekstraordinære situation, herunder modtagelse af ekstraordinære udskrevne patienter. Kan i samarbejde med ældreafdelingen og sundhedsplejen træffe beslutning om, at sygeplejefagligt personale i sundhedsplejen midlertidig skal forrette tjeneste i ældreområdet, således at den samlede indsats for borgere, herunder indsatsen overfor sygdomsramte småbørn koordineres via sundhedsberedskabet. Hygiejne, desinfektion, rengøring og affald ved pandemisk influenza. 1. Håndhygiejne Er den vigtigste enkeltstående procedure ved afbrydelse af smitteveje. Anvend et ethanolbaseret hånddesinfektionsmiddel tilsat glycerol. Såfremt hænderne er våde og/eller synligt forurenede, foretages der håndvask forud for hånddesinfektion. Udfør håndhygiejne: Før og efter patient/borgerkontakt Før rene opgaver Efter urene opgaver Efter brug af handsker (og andre værnemidler) Smykker og fingerringe er bandlyst 2. Rengøring og desinfektion Er vigtige elementer til at begrænse og forebygge smittespredning I fase 4-6: Anvend almindelig anvendte rengøringsmidler og følg producentens anvisninger for brug af midlet. Tør straks spild af blod, sekret, ekskret og pus op, så al synlig forurening fjernes. Brug handsker. Aftør stedet med et til formålet egnet desinfektionsmiddel efter optørring af større mængder blod eller andre vævsvæsker. Rengøringspersonalet anvender samme værnemidler som plejepersonale. Kontaktpunkter fx sengeheste, håndtag, vandhaner, fjernkontroller til TV/radio, klokkesnor og alarmer, gulve og vandrette overflader som sengeborde, borde og stole, desinficeres med egnet desinfektionsmiddel. 3. Bortskaffelse af affald Affald bortskaffes som dagrenovation, med mindre det falder ind under kategorien klinisk risikoaffald, der omfatter: Stikkende og skærende affald Engangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsrester, som vil Godkendt , redigeret aug Side 15 af 26

16 dryppe ved sammenpresning. 4. Tøj og linned - vasketøj Vasketøj håndteres ifølge de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler: Snavsetøj håndteres så lidt som muligt. Tøj, der er stærkt blodigt eller forurenet med f.eks. sekreter eller ekskrementer, lægges i en plastpose eller lignende jævnfør lokale retningslinjer, inden det sendes til vaskeriet. Anvend almindeligt anvendte sæber. Tøjvask i borgerens eget hjem: Vask af inficeret tøj og linned på normal vis kør derefter en tom maskine ved 90 0, inden der evt. vaskes ikke inficeret tøj i den samme maskine. Kom ikke for meget tøj i maskinen af gangen. Tøjvask på institution: Inficeret tøj kommes i smeltepose og samles i tøjsæk, der opbevares i borgerens bolig. En gang i døgnet anbringes tøjsækken i en plastiksæk, og sendes til vaskeriet. 5. Bestik og service Bestik og service håndteres ifølge de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler. Anvend almindeligt bestik og service. Varmedesinficer bestik og service i opvaskemaskine eller returner det til centralkøkkenet efter aftale. Bortskaf madaffald med dagrenovation. 6. Instrumenter og andet udstyr Udstyr håndteres ifølge de procedurerelaterede (generelle) Vask straks i opvaskemaskine e.l., sædvanligvis uden forudgående skylning eller desinfektion. Anvend så vidt muligt varmedesinfektion i opvaskemaskine Anvend et egnet kemisk desinfektionsmiddel, hvis varmedesinfektion ikke er muligt. 7. Beskyttelsesforanstaltninger for personale med tæt kontakt med smittet borger (f.eks. pleje) Almindelig gældende anbefalinger om brug af arbejdsuniform og håndhygiejne. Personalet skal desuden anvende: Maske (FFP3-maske) Overtrækskitler Handsker Øjenbeskyttelse 2.5 Smitsomme sygdomme Foruden procedure ved pandemi planlægges der også for håndtering af smitsomme sygdomme på institutionsniveau. Her følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Smitsomme sygdomme i daginstitutioner De vigtigste forholdsregler er: Følg børnevaccinationsprogrammet. Undgå at syge børn opholder sig i institutionen. Orienter forældrene ved opslag om forekomst af smitsom sygdom. Følg konsekvent behandlingen af syge, herunder behandling med medicin. Indfør skærpet hygiejne. De smitsomme sygdomme er meget forskellige, og forholdsregler må derfor tilpasses og målrettes den aktuelle sygdoms særlige smitteveje. Både det pædagogiske personale og rengøringspersonalet Godkendt , redigeret aug Side 16 af 26

17 kan indhente rådgivning hos den kommunale sundhedstjeneste, som altid bør underrettes, hvis der ses flere tilfælde end sædvanligt (dvs. ophobede tilfælde) af smitsom sygdom i daginstitutionen. Sundhedsstyrelsens regionale embedslæger rådgiver den kommunale sundhedstjeneste og daginstitutionerne om alvorligere (anmeldelsespligtige bl.a. meningitis og hepatitis A) sygdomme. MRSA Ældreområdet har lavet vejledning for håndtering af MRSA (Meticillin Resistente Staphulococcus Aureus). Vejledningen ligger i ESDH sagsnr.:2008/ CBRNE-beredskab (herunder smitsomme sygdomme) Med CBRNE-hændelser forstås hændelser, som er forårsaget af kemisk (C), biologisk (B), radiologisk (R), nukleart (N) og/eller eksplosivt (E) materiale. Sådanne hændelser kan eksempelvis opstå som følge af større ulykker, kemikalieudslip eller -uheld, drikkevandsforurening, naturlige epidemier eller terrorangreb. CBRNE-beredskab (herunder smitsomme sygdomme) Opgaver Ledelse Opgaverne for kommunens sundhedsberedskab kan bl.a. bestå i at Stille ekstra personale til rådighed Indkvartere og drage omsorg for lettere påvirkede borgere på lokalcenter / institution Drage omsorg for smittede i eget hjem Oprette skadeklinik funktion på et lokalcenter eller evt. i et lægehus til aflastning af skadestuerne Sørge for forsyning med rent drikkevand til berørte borgere ved drikkevandsforurening Deltage i massevaccination af dele af befolkningen Rådgive om smitteforebyggende tiltag, herunder generelle hygiejniske foranstaltninger I kommunen er det nøgleperson ved alarmering, herefter vælger Sundhedsberedskabets styregruppe en ansvarlig. Indsatsen vil typisk være ledet af AMK. Organisation Se organisering af sundhedsberedskabet i afsnit 1.2 Bemanding og udstyr Procedurer Det relevante personale indkaldes til opgaven. Afhængig af hændelsen anvendes personlige værnemidler. De personlige værnemidler fås via beredskabet, hospitalet eller hjemmesygeplejen depot. Det kan både være AMK (regionens Akut Medicinsk Center) og øvrig beredskab, der bestiller ydelser hos kommunens sundhedsberedskab ved CBRNE-hændelser. AMK og embedslægen skal kontaktes ved CBRNE-relaterede hændelser eller mistanke om sygdom forårsaget af en sådan. Herudover skal der gøres brug af de relevante ekspertberedskaber. I forbindelse med pandemisk influenza skelnes der mellem forskellige faser. Sundhedsstyrelsen giver information om, hvilken fase der er aktuel. Se Sundhedsstyrelsens Beredskab for pandemisk influenza, del 2, 2013, vejledning til regioner og kommuner her: Godkendt , redigeret aug Side 17 af 26

18 2.7 Krisestøttende beredskab Krisestøttende beredskab Opgaver Opgaverne for kommunens sundhedsberedskab vil typisk bestå i at Stille relevant personale til rådighed Ledelse I kommunen er det nøgleperson ved alarmering, herefter vælger Sundhedsberedskabets styregruppe en ansvarlig. Det er Regionens psykiatriske beredskabsledelse, der står på planlægningen. Organisation Se organisering af sundhedsberedskabet i afsnit 1.2 Bemanding og Det relevante personale indkaldes til opgaven. udstyr Procedurer Det er Regionens psykiatriske beredskabsledelse der bestiller indsatsen. 2.8 Lægemiddelberedskab (herunder medicinsk udstyr, utensilier mv.) Lægemiddelberedskab (herunder medicinsk udstyr, utensilier, forbindsstoffer mv.) Opgaver Opgaverne for kommunens sundhedsberedskab vil typisk bestå i at Sørge for at tilvejebringe de lægemidler, der bliver anbefalet. Regionen har et lægemiddelberedskab. Jævnfør Region Midtjyllands plan for sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab medgives der medicin og hjælpemidler i fornødent omfang, det vil sige, indtil patienten selv eller med kommunens og den praktiserende læges hjælp har etableret den nødvendige assistance. Patienter, der udskrives ekstraordinært, vurderes individuelt, og hvor der er et særligt behov for medicin, som patienten ikke i forvejen er i behandling med eller som den private apoteker ikke vurderes at ligge inde med, forsynes patienterne med den fornødne medicin op til 48 timers forbrug. Ledelse I kommunen er det nøgleperson ved alarmering, herefter vælger Sundhedsberedskabets styregruppe en ansvarlig. Det er Sundhedsstyrelsen der har myndighedsopgaven. Det vil typisk være regionen (AMK) der leder opgaven. Organisation Se organisering af sundhedsberedskabet i afsnit 1.2 Bemanding og udstyr Procedurer Det relevante personale indkaldes til opgaven Rent praktisk samarbejdes med: Regionen Hospitalsenheden Vest Praksiskonsulent Godkendt , redigeret aug Side 18 af 26

19 Del 3 Appendiks 3.1 Kvalitetssikring Planlægningen af Ikast-Brande Kommunes sundhedsberedskab evalueres løbende i forbindelse med sundhedsberedskabshændelser eller øvelser. Ved konkrete beredskabshændelser foretages evaluering i styregruppen for sundhedsberedskabet, se bilag 6. Følgende spørgsmål bør altid indgå i evalueringen: Blev sundhedsberedskabsplanen brugt? Hvis JA, i hvilket omfang? Hvis NEJ, hvorfor ikke? Var der dele af planen, som ikke kunne realiseres i praksis? Hvad gik godt? Hvor er der læring og udfordringer, som skal løses? 3.2 Øvelser og uddannelse Øvelser Sundhedsberedskabsplanen i Ikast-Brande Kommune skal minimum afprøves 1-2 gange inden for den fireårige byrådsperiode. Sundhedsberedskabsplanen kan med fordel afprøves dels som papirøvelse, og dels som rigtig øvelse, gerne sammen med nabokommuner og regionen. Rigtige hændelser, hvor planen aktiveres, kan træde i stedet for øvelser under forudsætning af behørig evaluering. Det er beredskabschefen, der i samarbejde med styregruppen for sundhedsberedskabet planlægger øvelser. Endvidere er det planen, at Region Midtjylland tager initiativ til temadag for de ansvarlige bag Sundhedsberedskabsplanen i hele regionen, så der sker viden deling på tværs af kommunegrænser. Her kan også aftales tværgående øvelser med deltagelse af både kommuner og regionen Uddannelse Alle medarbejdere med ledelsesansvar i Sundheds- og Omsorgsområdet samt i Børne og uddannelsesområdet får planen udleveret i forbindelse med deres introduktion. Nye medarbejdere præsenteres for sundhedsberedskabsplanen i forbindelse med introduktionen Der laves særlig orientering om Sundhedsberedskabsplanens indhold for chefer og ledere, der står på listen over kontaktpersoner samt medarbejderne i Visitations- og Myndighedsafdelingen i Ikast- Brande Kommune. Endvidere kan uddannelse indenfor følgende områder være relevante: Førstehjælp Elementær brandbekæmpelse Hygiejne Godkendt , redigeret aug Side 19 af 26

20 Bilag Bilag 1. Lokal Risiko- og Sårbarhedsanalyse 1. Identifikation af sundhedsrelaterede kritiske funktioner: Som en del af Risiko- og sårbarhedsvurderingen i Ikast-Brande Kommune er identificeret følgende Beredskabsfunktioner, som er kritiske, set i forhold til de kommunale forpligtigelser over for borgerne. Herunder er oplistet hvilken beredskabsplan, der har instruks på området. Kritisk funktion Afhængige delfunktioner Relevant plan til afhjælpning Omsorg og pleje af Tilstrækkeligt personale Pandemi (Sundhedsberedskabsplan) beboere i plejeboliger og på bosteder Brugbare bygninger Vandforsyningssvigt (Beredskabsplan) Strømsvigt (Beredskabsplan) Varmeforsyningssvigt (Beredskabsplan) Forplejning Institutionens delplan Øvrige leverancer Institutionens delplan IT Nedbrud af IT system (IT) Økonomi Sundhedsdirektør disponerer det nødvendige Omsorg og pleje af Tilstrækkeligt personale Pandemi (Sundhedsberedskabsplan) borgere i eget hjem, Kommunikation med Nødkaldsnedbrud (mobiltelefoni og radioer) herunder særligt udsatte. (Ilt, hjemmeboende borgere Transport Store snemængder (Beredskabsplan) respirator, dialyse, afhængig af livsvigtig medicin) Forplejning Udbringning af mad i ekstraordinære situationer (Beredskabsplan) (Hjemmeplejen) Øvrige leverancer Institutionens delplan IT Nedbrud af omsorgssystem (aftale om service) Økonomi Sundhedsdirektør disponerer det nødvendige Madproduktion Tilstrækkeligt personale Pandemi (Sundhedsberedskabsplan) Brugbare bygninger Vandforsyningssvigt (Beredskabsplan) Strømsvigt (Beredskabsplan) Varmeforsyningssvigt (Beredskabsplan) Leverancer Transport til udbringning Udbringning af mad i ekstraordinære situationer (Beredskabsplan) IT Nedbrud af IT-system (IT) Økonomi Sundhedsdirektør disponerer det nødvendige Der henvises til den overordnede Beredskabsplan og institutionernes egne delplaner. 2. Identificering af potentielle trusler: Af ovenfornævnte fremgår følgende i forhold til egen drift: Pandemi Forsyningssvigt vand, strøm og varme (Beredskabsplanen) Nedbrud af IT system (IT har en plan) Nedbrud af nødkald i ældreområdet (lokal plan for ældreområdet) Store snemængder (Beredskabsplan) Udbringning af mad i ekstraordinære situationer (Beredskabsplan) Nedbrud af omsorgssystem i ældreområdet (der er en aftale om service) Herudover er der følgende andre forhold: Ekstraordinær udskrivning (kan blive aktuel, hvis hospitalet får brug for ekstra pladser ved f.eks. pandemi eller større ulykker) Aflastning af sygehuse ved lettere tilskadekomne Anden omsorg for særligt udsatte Godkendt , redigeret aug Side 20 af 26

21 Massevaccination Genhusning af evakuerede svækkede borgere eller ekstraordinært udskrevne (genhusning kan blive aktuel, efter f.eks. brand, skybrud o.l. der medfører borgere skal evakueres) Strejke og arbejdsnedlæggelse Medvirke i beredskab ved CBRNE-hændelser (Hændelser forårsaget af kemisk, biologisk, radiologisk, nukleart og/eller eksplosivt materiale) Kommunen skal også medvirke i beredskab ved større hændelser hvor der er brug for Krisestøtte og ekstra lægemiddel. Det kan være CBRNE hændelser eller større ulykker og katastrofer. 3. Analyse af identificerede trusler: En hel del af de identificerede trusler er beskrevet i Beredskabsplanen, ligesom risikovurdering af de lokale industrier m.m., hvorfor de ikke behandles yderligere her. I forhold til strejke og arbejdsnedlæggelse udarbejdes lokale nødplaner og er ikke behandlet yderligere her. 4. Risiko og sårbarhedsanalyse I denne sundhedsberedskabsplan er der arbejdet videre med følgende udvalgte områder: Ekstraordinær udskrivning af patienter Genhusning af evakuerede svækkede borgere eller ekstraordinært udskrevne Massevaccination Pandemi Smitsomme sygdomme Støtte ved CBRNE-hændelser (Hændelser forårsaget af kemisk, biologisk, radiologisk, nukleart og/eller eksplosivt materiale) Herunder er de udvalgte risici indsat i Risicomatrix (Ros 60 fra Beredskabsstyrelsen): Hvilke trusler udgør de største risici? B Meget sandsynlig (5) Overvejende sandsynlig (4) Smitsomme sygdomme Massevaccination Sandsynlighed Sandsynlig (3) Overvejende usandsynlig (2) Genhusning af evakuerede Ekstraordinær udskrevne patienter CBRNE-hændelser Pandemi Meget usandsynlig (1) Meget høj risiko Høj risiko Begrænsede konsekvenser (1) Moderate konsekvenser (2) Alvorlige konsekvenser (3) Meget alvorlige konsekvenser (4) Kritiske konsekvenser (5) Middel risiko Lav risiko Meget lav risiko Konsekvenser Godkendt , redigeret aug Side 21 af 26

22 Bilag 2. Oversigt over sundhedsfagligt personale I aktuel situation kan Løn og Personaleafdelingen bidrage med aktuelle lister med medarbejdere, hvis IT systemet fungerer. Assistenter Sosu- Plejehjems- Sundhedsfagligt personale i Ikast-Brande Kommune i runde tal november 2013 Sygeplejersker Fysioterapeuter Ergoterapeuter Psykologer Sundhed og Omsorg Ældreafdelingen 60 Over Visitations- og 6 10 Myndighedsafd. Psykiatri- og 3 Ca. 30 Handicapafd. stab + forebyg Børn og Unge Sundhedsplejen 13 PPR 1 11 Familierådgivningen 1 I alt personer (min.) Herudover er der i Arbejdsmarkedsområdet er ansat 1 læge. Denne læge kan fortrinsvis anvendes til rådgivningsopgaver og i Sundhed og Omsorgsområdet er tilknyttet en praksiskonsulent. Der er også tandlæger ansat i Børnetandplejen. Bilag 3 Oversigt over plejeboliger og bosteder med personaledækning Oversigt over boliger i Ældreområdet og Psykiatri- og Handicapområdet november Bilaget anvendes til planlægning, når der er behov for ekstra pladser ved ekstraordinære udskrivelser og genhusning. Sted: Antal boliger (+ midlertidige boliger) Ældreområdet, plejecentre og ældreboliger med døgnbemanding Dybdalparken og 13 Rehabiliteringscenter (13) Dybdalsvej 1, 7442 Engesvang Tlf Engparken Vejlevej 1-5, 7330 Brande Tlf Frisenborgparken Frisenborgparken 26, 7430 Ikast Tlf Grønneparken Nørregade 30, 7430 Ikast Tlf Højris Have Remmevej 18, 7430 Ikast Tlf Kærmindeparken Kærmindevej 13, 7441 Bording Tlf Rolighedsparken Rolighedsvej 1, 7430 Ikast Tlf (+2) 22 (2) 40 (+0) 15 (+0) 44 (+2) 52 (+0) Hvor mange pladser kan frigøres dags dato? Godkendt , redigeret aug Side 22 af 26

23 Solbakken Smedevænget 14, 7361 Ejstrupholm Tlf Østervang Storegade 2, 8765 Klovborg Tlf (+4) 34 (+2) Sted: Antal boliger (+ midlertidige boliger) Ældreområdet, plejecentre og ældreboliger uden fast døgnbemanding Brandlundparken Brandlundvej 1, 7330 Brande Tlf Bavnehøj Bavnehøj 19, 8766 Nørre-Snede Tlf Midtjyden Jens Holdgårdsvej 17, 7430 Ikast Tlf (+4) 8 (+2) 21 (+0) Hvor mange pladser kan frigøres dags dato? Sted: Psykiatri- og handicapområdet, bosteder Autismespektrum: Bøgehusene Fasanvej 34, 7430 Ikast Tlf Skovbjergparken Hagelskærvej 15, 7430 Ikast Tlf Udviklingshæmmede: Bellisbo og Bellisparken Bellisvej 5-9, 8766 Nr. Snede Tlf Brande Åcenter Ny Sandfeldvej 7, 7330 Brande Tlf Marienlund Kirkegade 102, 7430 Ikast Tlf Socialpsykiatri Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund 1a, 7330 Brande Tlf Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade 15-17, 7430 Ikast Tlf Antal boliger (+ midlertidige boliger) (+1) 29 (+1) 28 (+2) 12 (+1) Hvor mange pladser kan frigøres dags dato? Godkendt , redigeret aug Side 23 af 26

24 Bilag 4. Registrering af hændelsesforløb Dato Kl. Hændelse /handling Hvem Udfyldt af: Godkendt , redigeret aug Side 24 af 26

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015 Herning Kommune 2015 Indholdsfortegnelse: Indhold Forord... 3 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning... 4 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 4 Planens præmisser... 4 Gyldighedsområde...

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune 31. oktober 2013 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Godkendt af Sønderborg Byråd den 18. december 2013 1/34 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017 Sundhedsberedskabsplan Silkeborg Kommune 2014-2017 Godkendt af Byrådet 16. december 2013 Birthe Krarup Juhl Johanne Helboe Nielsen Sagsnr.: 13/36622 Analyse & Udvikling Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Norddjurs Kommune. Revideret december 2013

Sundhedsberedskabsplan for Norddjurs Kommune. Revideret december 2013 for Norddjurs Kommune Revideret december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning af Sundhedsberedskabsplanen... 4 1. Krisestyringsorganiseringen... 5 1. Indledning... 5 1. 1 Overordnede opgaver...

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune 1. Forord:...3 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...3 2.1. Det kommunale ansvar:...4 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...5 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen...3 1.0 Indledning...3 1.1 Overordnede opgaver...4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...5 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab...6

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel Sille Arildsen Konst. Administrationschef Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i dag Regionens AMK-Vagtcentral (

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delplan for Social og Sundhed

Delplan for Social og Sundhed Delplan for Social og Sundhed Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Social og Sundhed... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring

SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring Indhold: 1. Indledning Styregruppen og arbejdsgruppens medlemmer side 3 2. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 4 Opgaver side

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: 01-10-2009 Sagsid.: 00.08.00-P15-1-09 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Sundhedsfaglig indsats under IOS. - ansvarsfordeling og organisering

Sundhedsfaglig indsats under IOS. - ansvarsfordeling og organisering Sundhedsfaglig indsats under IOS - ansvarsfordeling og organisering Sundhedsfaglig indsats under IOS ansvarsfordeling og organisering Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan

Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan, 2013 Region Hovedstaden Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan Region Hovedstaden Sundhedsberedskabsplan, 2013 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning...4

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Indledning... 2 1. Alarmering... 2 2. Aktivering af krisestab... 2 3. Krisestabens sammensætning...

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner 2013 Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Samlet plan for sundhedsberedskabet

Samlet plan for sundhedsberedskabet Sundhedsberedskab Plan for sundhedsberedskab er en del af Kommunens samlede beredskabsplan. Planen beskriver den samlede kommunale indsats i beredskabssituationer, som har eller kan få konsekvenser for

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

EVAKUERINGSPLAN FOR STENSLUND CENTRET

EVAKUERINGSPLAN FOR STENSLUND CENTRET EVAKUERINGSPLAN FOR STENSLUND CENTRET 2012 EKSEMPLAR NR. 1 STENSLUND AFSNIT: 0 CENTRET FORDELINGSLISTE SIDE: 1 EVAKUERINGSPLAN DATO: Maj 2012 EKS PL. UDLEVERET TIL NR. FUNKTION STILLING NAVN 1 leder Anni

Læs mere

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2010 Erstatter kapitel 7 i: 2. udgave af Håndbog om sundhedsberedskab, 2007 Kriseterapeutisk beredskab, Planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1581/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Ikast-Brande Kommune 2012 Tilsynene i Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

Delplan for Dagtilbud

Delplan for Dagtilbud Delplan for Dagtilbud Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Dagtilbud... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundhedsberedskabsplan for Københavns og Frederiksberg Kommuner 2002

Frederiksberg Kommune. Sundhedsberedskabsplan for Københavns og Frederiksberg Kommuner 2002 Frederiksberg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Københavns og Frederiksberg Kommuner 2002 Opdateret 30.september 2005 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING GENERELT OM SUNDHEDSBEREDSKABET... 5 1.1 FORMÅL

Læs mere

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk Tilsynsrapport 2010 Skovvænget Ældrecenter J.nr. 2-17-10/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg TLF 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47 A, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 13. december 2011 9. december 2011. Nr. 1150. Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Beredskabsplan for Greve Kommune

Beredskabsplan for Greve Kommune 15. september 2009 Beredskabsplan for Greve Kommune Beredskabsplanen omfatter: Den civile sektors beredskab Sundhedsberedskabet Indhold Forord Indledning 1 Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Dansk Selskab for Kli ni sk Mikrobiologi 5. december 2006 Tove Rønne Indhold: Historik og bidragydere Mål, forudsætninger og lovgivning Rammer og opbygning Sundhedspersonale

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Delplan for Administrationen

Delplan for Administrationen Delplan for Administrationen Hedensted Kommune 2013 nen Delplan for Administratio- Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan... 3 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Afdelingernes opgaver...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Forord... 2 1. Information om beredskabsplanen... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 2 1.3 Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere