Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune"

Transkript

1 Sundhedsberedskabsplan for Ikast-Brande Kommune 2013

2 Indholdsfortegnelse: Forord... 4 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 5 Indledning... 5 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 5 Planens præmisser... 5 Gyldighedsområde... 5 Lovgrundlag... 5 Ajourføring og afprøvning Overordnede opgaver Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet... 6 Hvem indgår i ledelsen af sundhedsberedskabet?... 6 Hvem indgår operativt i sundhedsberedskabet?... 6 Hvem indgår i kommunens krisestab fra sundhedsberedskabet? Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab... 6 Aktivering af Sundhedsberedskabet:... 7 Oversigt over sundhedsfagligt personale i kommunen... 7 Indledende opgaver i aktiveringsfasen - Tjekliste... 7 Hvordan sikres det, at kommunens sundhedsberedskab kan fungere? Informationshåndtering, koordination og krisekommunikation... 9 Kommunikation Beskrivelse af samarbejdsrelationer... 9 AMK (Akut Medicinsk Center)... 9 Region Midtjylland... 9 Embedslægerne Omkring liggende kommuner Praksislægerne i kommunen Læge i arbejdsmarkedsområdet Del 2 Indsatsplaner, instrukser og action cards Ekstraordinær udskrivning af patienter Genhusning Massevaccination Pandemi Smitsomme sygdomme CBRNE-beredskab (herunder smitsomme sygdomme) Krisestøttende beredskab Lægemiddelberedskab (herunder medicinsk udstyr, utensilier mv.) Del 3 Appendiks Kvalitetssikring Øvelser og uddannelse Øvelser Uddannelse Bilag Bilag 1. Lokal Risiko- og Sårbarhedsanalyse Bilag 2. Oversigt over sundhedsfagligt personale Bilag 3 Oversigt over plejeboliger og bosteder med personaledækning Bilag 4. Registrering af hændelsesforløb Godkendt , redigeret aug Side 2 af 26

3 Bilag 5. Vigtige samarbejdspartnere, nationalt, regionalt og kommunalt Bilag 6. Styregruppen for sundhedsberedskabet i Ikast-Brande Kommune Bilag 7. Navne og telefonliste på nøglepersoner (opdateret liste i ESDH) Godkendt , redigeret aug Side 3 af 26

4 Forord Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til den kommunale Beredskabsplan. Kommunens første Sundhedsberedskabsplan blev udarbejdet i Planen skal revideres og godkendes mindst én gang i hver valgperiode. Sundhedsberedskabsplanen omfatter den del af den primære sundhedstjeneste, som kommunen har ansvaret for. Planen vedrører især: sygepleje, sundhedspleje, hjemmepleje, bosteder, pleje- og aktivitetscentre. Planen er ansvars- og ledelsesmæssigt forankret i Sundheds- og Omsorgsområdet. Der tages udgangspunkt i kommunens daglige beredskab, og nøgleordet for planlægningen er fleksibilitet. Kommunen skal planlægge for en udvidelse af det daglige beredskab, således at kommunens samlede ressourcer udnyttes bedst muligt. Sundhedsberedskabsplan er udarbejdet på baggrund af Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab 2011 fra Sundhedsstyrelsen, herunder en lokal Risiko- og Sårbarhedsanalyse samt nationale trusselsvurderinger. Se bilag 1. Sundhedsberedskabsplanen og opdateret liste over nøglepersoner skal ligge i papirudgave hos Redningsberedskabet og hos styregruppens medlemmer. Sundhedsberedskabsplanen ligger i ESDH under sagsnr.: 2013/ Listen over nøglepersoner ligger særskilt under 2013/ Listen opdateres løbende og tjekkes en gang årligt i september måned. Denne plan er en opdatering af den tidligere plan fra Der er ikke væsentlige ændringer i planen, men den er redaktionel tilpasset Sundhedsstyrelsens vejledende skabelon, bilag 21 i Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab Sundhedsberedskabsplanen er overordnet inddelt i fire dele: 1. Krisestyringsorganiseringen, der indeholder overordnet og generel beskrivelse af formål, organisering af kommunens sundhedsberedskab, kerneopgaver, samt rolle- og ansvarsfordeling 2. Indsatsplaner, herunder instrukser og Action Cards, der udgør den operative del af planen med konkrete procedurer for håndtering af specifikke opgaver/funktioner mv. 3. Appendiks, der indeholder beskrivelse af de elementer, der jf. loven skal indgå i planlægningen, men som ikke anvendes i akutte situationer 4. Bilag Sundhedsberedskabsplanen er sendt til høring i Sundhedsstyrelsen, Region Midtjylland og nabokommunerne. Denne plan skal revideres efter behov og senest inden udgangen af Godkendt i Byrådet i Ikast-Brande Kommune den Godkendt , redigeret aug Side 4 af 26

5 Del 1 Krisestyringsorganiseringen Indledning Formål med sundhedsberedskabsplanen Sundhedsberedskabsplanen skal give ledelse og medarbejdere et praktisk redskab, når ekstraordinære situationer opstår. Planen skal skabe grundlag for en koordineret anvendelse af de sundhedsfaglige ressourcer i ekstraordinære situationer således, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille behandlings, pleje og omsorgskapaciteten udover det daglige niveau i forbindelse med større ulykker og katastrofer herunder krig. Planens præmisser Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til Ikast-Brande Kommunens Beredskabsplan. Der er også delplaner for de enkelte institutioner. Sundhedsberedskabsplanen skal ses i sammenhæng med Region Midtjyllands Plan for sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt nabokommuners sundhedsberedskabsplaner. Sundhedsberedskabet følger de tre generelle principper for beredskabsplanlægning: Sektoransvarsprincippet indebærer, at den myndighed eller organisation, der har ansvaret for et område, også har ansvaret ved ekstraordinære hændelser. Som led i sektoransvaret er det derfor de enkelte myndigheders opgave at vurdere de beredskabsmæssige konsekvenser af egne foranstaltninger samt at koordinere deres beredskabsplanlægning med andre myndigheder og organisationer. Lighedsprincippet indebærer, at en myndighed anvender samme organisation i en given ulykkessituation, som den pågældende myndighed anvender til daglig. Nærhedsprincippet indebærer, at beredskabsopgaverne bør løses så tæt på borgerne som muligt og dermed på det organisatoriske niveau, som er i tættest kontakt med borgerne. Gyldighedsområde Sundhedsberedskabsplanen omfatter den del af den primære sundhedstjeneste, som kommunerne har ansvaret for. Det omfatter Sundheds- og Omsorgsområdet samt Børne og Undervisningsområdet herunder især: sygepleje, sundhedspleje, hjemmepleje, bosteder, pleje- og aktivitetscentre. Planen er forankret i Sundheds- og omsorgsområdet. Lovgrundlag Følgende love, bekendtgørelse og vejledninger udgør retsgrundlaget for sundhedsberedskabsplanen: Sundhedsloven Beredskabsloven Epidemiloven Lægemiddelloven Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab, Sundhedsstyrelsen 2011 Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner, Sundhedsstyrelsen 2013 Ajourføring og afprøvning Det er beredskabschefen, der i samarbejde med styregruppen for sundhedsberedskabet, planlægger øvelser. Sundhedsberedskabsplanen skal afprøves 1-2 gange inden for den fireårige byrådsperiode. Sundhedsberedskabsplanen kan med fordel afprøves dels som papirøvelse, og dels som rigtig øvelse, gerne sammen med nabokommuner og regionen. Rigtige hændelser, hvor planen aktiveres, kan træde i stedet for øvelser under forudsætning af behørig evaluering. Godkendt , redigeret aug Side 5 af 26

6 1.1 Overordnede opgaver Kort oplistning af de overordnede situationer og opgavetyper, der er planlagt for på baggrund af risiko- og sårbarhedsvurderingen, se bilag 1. Ekstraordinær udskrivning af patienter Genhusning af evakuerede svækkede borgere eller ekstraordinært udskrevne Massevaccination Pandemi Smitsomme sygdomme CBRNE-beredskab (Hændelser forårsaget af kemisk, biologisk, radiologisk, nukleart og/eller eksplosivt materiale) Krisestøttende beredskab Lægemiddelberedskab 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet Kommunens Sundhedsberedskabsplan aktiveres på samme måde som Kommunens Beredskabsplan. Ansvar for aktivering er kommunens Beredskabschef eller denne stedfortræder. Vagthavende aktiverer nøgleperson i Sundhedsberedskabet, der har kompetence til at aktivere de nødvendige ressourcer. Hvem indgår i ledelsen af sundhedsberedskabet? Ved aktivering af sundhedsberedskabet vurderer Beredskabschefen eller og nøglepersonen, hvor hurtigt styregruppen skal mødes og indkalder. Styregruppen består af nedenstående eller deres stedfortræder: Stilling Navn Tlf. arb. Mobil arb. Sundhedsdirektør Inger-Lise Katballe (Formand) Ældrechef Dorthe Jepsen Visitations- og myndighedschef Ledende sundhedsplejerske Marianne Merring Kirsten Kjær Beredskabschef Niels Christensen Udviklingskonsulent Margit Andersen (tovholder i staben) Hvem indgår operativt i sundhedsberedskabet? I sundhedsberedskabet indgår primært sygeplejersker, sundhedsplejersker, sosu-personale, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og læger. Der er oversigt over sundhedsfaglige kommune i bilag 2. Hvem indgår i kommunens krisestab fra sundhedsberedskabet? Fra sundhedsberedskabet indgår sundhedsdirektøren og evt. andre berørte chefer i kommunens krisestab. Se mere i Beredskabsplanen for Ikast-Brande Kommune. 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab Planen aktiveres når der indtræder ekstraordinære, varslede eller uvarslede hændelser, som kan sætte kommunens /regionens sundhedstjeneste under pres. Sundhedsberedskabsplanen kan aktiveres af varsler og alarmer fra mange forskellige steder f.eks. Regionens AMK-funktion (Akut Medicinsk Koordinationscenter), Embedslægerne, Sundhedsstyrelsen centralt, Beredskabet, internt fra kommunen, borgere, praktiserende læger, andre kommuner. Planen skal kunne iværksættes med 1 times varsel på alle tider af døgnet året rundt. Godkendt , redigeret aug Side 6 af 26

7 Længere varsel må kunne påregnes ved pandemisk relaterede hændelser. Aktivering af Sundhedsberedskabet: Alarmering eller varsel Tlf Redningsberedskabet i kommunen. Beredskabschefen (vagthavende indsatsleder) aktiverer Sundhedsberedskabets Nøgleperson* aktiverer Nødvendige ressourcer *Nøgleperson er den, der først træffes i nævnte rækkefølge: Ældrechef, Visitations- og myndighedschef, Psykiatri- og handicapchef, tovholder i staben, Sundhedsdirektør. Se oversigt over alle nøglepersoner i kommunen og deres kontaktoplysninger i bilag 7. Nøglepersonen har fuld kompetence til at aktivere Sundhedsberedskabet. Oversigt over sundhedsfagligt personale i kommunen I Ikast-Brande Kommune er der ansat sundhedsfagligt personale i en lang række forskellige funktioner og i forskellige områder. Se oversigt i bilag 2. I aktuel situation kan Løn og Personaleafdelingen bidrage med aktuelle lister med medarbejdere, hvis IT systemet fungerer. Indledende opgaver i aktiveringsfasen - Tjekliste Aktivering: HANDLING ANSVARLIG UDFØRT Modtagelse af besked om aktivering af Sundhedsberedskabet Beredskabschef eller Besked til nøgleperson i Sundhed og Omsorg Beredskabschef eller Kontakt til ledere (nøglepersoner i 2. niveau) i de umiddelbart berørte områder giv dem en kort orientering om situationen og bed dem indkalde mandskab Nøgleperson* Har fuld kompetence til at sætte nødvendige handlinger i værk Indkalder nødvendigt mandskab og iværksætter nødvendige handlinger Leder (-e) (nøglepersoner i 2. niveau) * Nøglepersonen er den første på den prioriterede liste Beredskabschef eller kan få fat på. Bilag 7. Godkendt , redigeret aug Side 7 af 26

8 Noter hændelsesforløb HANDLING ANSVARLIG UDFØRT Registrer modtagelse og aktiveringstidspunkt. Noter i punktform hændelser og handlinger med dato og klokkeslæt Beredskabschef eller Noter alle hændelser, beslutninger, opgaver m.v. i Nøgleperson punktform med dato og klokkeslæt Noter alle hændelser, beslutninger, opgaver m.v. i punktform med dato og klokkeslæt Leder (nøgleperson i 2. niveau) Skema i bilag 4 kan anvendes til registrering Underretning foretages af Nøgleperson og Sundhedsdirektør HANDLING ANSVARLIG UDFØRT Underret Sundhedsdirektør eller om Nøgleperson aktivering af denne indsatsplan. Orientering af Borgmester og Kommunaldirektør Sundhedsdirektør eller Underret og indkald rep. fra kommunikationsteam Sundhedsdirektør eller Underret og indkald evt. Styregruppen for Sundhedsberedskabet (Sundhedsdirektør (formand), beredskabschef, ældrechef, Visitations- og myndighedschef, ledende sundhedsplejerske og stabsmedarbejder) Sundhedsdirektør eller Underretning foretages af Beredskabschefen HANDLING ANSVARLIG UDFØRT Tag kontakt til nøgleperson. Få overblik over situationen og den forestående opgave, så alle har samme opfattelse af Beredskabschef eller situationen. Vurdér om det er nødvendigt, at kommunens krisestab træder sammen. (se afsnit 2.6) Beredskabschef eller Orienter evt. politi om aktivering af indsatsplan Beredskabschef eller Orientér Region Midtjyllands stab om aktivering af denne Indsatsplan, hvis ikke Region Midt har foretaget aktiveringen. Beredskabschef eller Situationsbedømmelse og prioritering HANDLING ANSVARLIG UDFØRT Tilvejebring flest mulige informationer om hændelsen og opgaven Sundhedsdirektør eller Når AMK er involveret: Fasthold løbende kontakt til AMK med henblik på informationsindsamling og opdatering af opgaver. Videregiv relevante informationer til relevante chefer/ledere. Få svar fra AMK på: Nøgleperson/ Styregruppen Hvor mange personer drejer det sig om? Ved masseudskrivning: Herunder til eget hjem? Herunder til institution? Har nogle af disse personer særlige behov? Klar instruktion for medicinering? Medfølger der medicin? Medfølger der hjælpemidler? Hvornår udskrives den enkelte patient? Forventet ankomsttid? Er der pårørende, som skal informeres og/eller ledsages? Udarbejd foreløbig situationsbedømmelse til Kriseledelsen, hvis denne er aktiveret Udarbejd foreløbigt overblik over opgavernes art og omfang, brug evt. denne matrix til prioritering af opgaverne: Sundhedsdirektør eller Nøgleperson/ Styregruppen Godkendt , redigeret aug Side 8 af 26

9 HASTER HASTER IKKE VIGTIGT IKKE-VIGTIGT Overvej ansvarlige til hver opgavekategori. Hvordan sikres det, at kommunens sundhedsberedskab kan fungere? Der skal planlægges så de forskellige ledere og deres stedfortrædere ikke samtidig er på vagt. Så sundhedsberedskabet kan fungere så længe det er nødvendig. Uanset hvilke hændelser, der kommer, er det stadig kommunens opgave at sikre driften overfor de borgere der i forvejen har et behov. For at klare de ekstraordinære opgaver og frigive personale hertil kan det være nødvendigt at gå ned på: 1. weekendbemanding, 2. nødbemandig, som ved f.eks. konflikt 3. eller sidste mulighed er ekstraordinær indkaldelse af personale eller at hente hjælp udefra via aftaler med nabokommuner, redningsberedskabet eller evt. civilforsvar. 1.4 Informationshåndtering, koordination og krisekommunikation Kommunikation HANDLING ANSVARLIG UDFØRT Kommunikationslinjer Er der kontakt med beredskabschef, kommunikationsteam, Sundhedsdirektør eller borgmester, direktionen og berørte chefer Orientering på hjemmeside: Aftale hvem der redigerer og hvad der skal stå? Sundhedsdirektør eller Kontakt til pressen. Aftale hvem der har kontakten og hvad der skal formidles? Sundhedsdirektør eller 1.5. Beskrivelse af samarbejdsrelationer Se kontaktoplysninger på samarbejdspartnere i bilag 5. AMK (Akut Medicinsk Center) Regionens AMK er tillagt kompetence til at koordinere den samlede indsats og uddelegere opgaver f.eks. ekstraordinære udskrivelser. AMK kan aktivere kommunens sundhedsberedskab. I Region Midtjylland ligger AMK hos Præhospitalet i Aarhus Nord. I Præhospitalet og I Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab for Region Midtjylland skelner man mellem AMKVagtcentralen og Beredskabs-AMK, som fysisk er placeret samme sted opkald af sundhedsfaglig karakter bliver af Politiet viderestillet til AMK-Vagtcentralen. AMK-Vagtcentralen er omdrejningspunktet for den sundhedsfaglige bistand regionens borgere modtager, når de har behov for akut hjælp. Bistanden ydes i form af ambulancer, lægebiler, lægehelikopter, paramedicinsk indsats, sundhedsfaglig rådgivning mv. Når der sker større ulykker, hændelser og beredskabsmæssige situationer aktiveres Beredskabs-AMK typisk via AMK-Vagtcentralen. I tilfælde, hvor der kan være behov for at aktivere Region Midtjylland eller kommunernes sundhedsberedskabsplaner sker det via Beredskabs-AMK. Beredskabs-AMK for Region Midtjylland har det overordnede ansvar for ledelsen og koordinationen af det samlede sundhedsberedskab i regionen ved større ulykker. Region Midtjylland Ansvaret for planlægning af sundhedsberedskabet i den primære sundhedstjeneste påhviler både region og kommune. Godkendt , redigeret aug Side 9 af 26

10 Der henvises til Ramme og hensigtserklæring for samarbejdet om sundhedsberedskabet mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og Praktiserende lægers organisation i regionen (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i juni 2013). Herunder bl.a.: Harmonisering af planer, processer, fælles opgaver mv. samt samarbejdet i klyngerne. En del af områderne indgår i Sundhedsaftalen, her indgås aftalerne i de fora, der er etableret omkring sundhedsaftalerne. Der laves aftaler indenfor nogle af følgende områder: Konkret aftale om procedure for udskrivning. Konkret aftale om transport af borgere fra sygehus til eget hjem eller kommunal institution. Konkret aftale om medgivelse af medicin ved udskrivning. Konkret aftale om øvrigt lægemiddelberedskab. Region Midtjylland har i juni 2013 udsendt Plan for Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab til høring i kommunerne. Byrådet har behandlet planen Embedslægerne Rådgivning til kommunen om smitsomme sygdomme, CBRNE-hændelser, hygiejneprocedurer, anvisninger til plejepersonale m.v. Omkring liggende kommuner Ikast-Brande Kommune grænser op til følgende kommuner: Silkeborg, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Herning, Viborg. Der er et klynge-samarbejde med Herning, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner og Hospitalsenhed Vest. Der er ikke lavet særskilte aftaler kommunerne imellem. Praksislægerne i kommunen Der er et godt samarbejde med de praktiserende læger. I ekstraordinære situationer anvendes de sædvanlige kommunikationsveje. Praksiskonsulenten bliver orienteret og inddrages efter behov. Praksiskonsulenten holder øvrige læger orienteret. Det er Regionen, der laver aftaler om lægernes inddragelse. Læge i arbejdsmarkedsområdet Kan være behjælpelig med eksempelvis lægefaglig rådgivning af kommunens interne beredskab eller sundhedsfaglig rådgivning til kommunens borgere. En sådan rådgivning skal være koordineret med de informationer og forholdsregler, som udstikkes fra Embedslægen. Godkendt , redigeret aug Side 10 af 26

11 Del 2 Indsatsplaner, instrukser og action cards I dette afsnit præsenteres konkret beskrivelse af opgaver i forbindelse med følgende hændelser/ indsatser: Ekstraordinær udskrivning af patienter Genhusning af evakuerede svækkede borgere eller ekstraordinært udskrevne Massevaccination Pandemi Smitsomme sygdomme CBRNE-beredskab (Hændelser forårsaget af kemisk, biologisk, radiologisk, nukleart og/eller eksplosivt materiale) Krisestøttende beredskab Lægemiddelberedskab De sidste tre indsatser(cbrne-, krisestøtte- og lægemiddelberedskab) går på tværs af sektorer og er typisk koordineret og ledet regionalt eller nationalt. Her beskrives kort kommunens rolle. 2.1 Ekstraordinær udskrivning af patienter Ved ekstraordinære udskrivelser samarbejdes med hospitalet herom ad de sædvanlige kommandoveje. Hvis der er tid til planlægning (hverdage i dagtiden) går beskeden den sædvanlige vej til Visitations- og Myndighedsafdelingen, hvis det er akut, aktiveres sundhedsberedskabet via beredskabet (se afsnit 1.3). I Ikast-Brande Kommune er plejecentre og bosteder omdrejningspunkt for disse sundhedsberedskabsrelaterede ydelser. På stederne er der sundhedsfagligt personale og fornuftige rammer i form af lys, varme, vand m.v. og stederne er fint geografisk placeret over hele kommunen. Stederne vil således blive anvendt ved masseudskrivning, aflastning af sygehuse og genhusning ved brand eller andre indtrufne begivenheder. I skemaerne nedenfor er de ledelsesrelaterede opgaver beskrevet, skemaet kan anvendes som tjekliste. Det er en klar forventning til lederne, at mest muligt delegeres. Men ansvaret for opgavernes udførelse er placeret hos den enkelte distriktsleder og områdeleder. Opgaver ved ekstraordinær udskrivning af patienter for Nøgleperson / Visitations- og Myndighedschef NR. HANDLING ANSVARLIG UDFØRT 1 Visitations- og myndighedschefen eller dennes Nøgleperson repræsentant inddrages hurtigst muligt. Indtil dette er på plads har nøglepersonen kompetencen. 2 Vurder, om der er behov for at sektionsopdele patienterne i forskellige grupperinger f.eks. af hensyn til fare for smittespredning m.v. Nøgleperson/ Visitations- og myndighedschef 3 På baggrund af situationsbedømmelsen og de prioriterede opgaver orienter nu relevante distriktsledere/områdeledere om følgende: Visitations- og myndighedschef / Nøgleperson Antal forventede patienter til det specifikke område. Forventet varighed af patienternes ophold, hvis det kendes. Forventet ankomsttidspunkt for hver enkelt patient. Særlige behov for pleje, lægetilsyn, hjælpemidler eller andet for hver enkelt patient. Lederen vurderer personalebehovet i eget område. Ved personaleknaphed orienterer lederen Nøgleperson, der koordinerer med øvrige områder. Godkendt , redigeret aug Side 11 af 26

12 Opgaver ved ekstraordinær udskrivning af patienter for distriktsleder / områdeleder På baggrund af informationerne fra Visitations- og myndighedschef/ Nøgleperson, går hver leder (nøglepersoner i 2. niveau se bilag 7) i gang med følgende: NR. HANDLING ANSVARLIG UDFØRT 1 Registrerer alle informationer om opgaven og hver enkelt patient. Distriktsleder/ områdeleder 2 Indkalder personale i fornødent omfang. Distriktsleder/ områdeleder 3 Få opdateret overblik over: Distriktsleder/ antal korttidspladser områdeleder antal ledige boliger øvrige mulige lokaler til indkvartering 4 Underretter Visitation og Myndighedsafdeling om evt. ledig kapacitet snarest muligt Distriktsleder/ områdeleder 5 Når opgavens omfang er erkendt, så revurdér og prioritér den samlede indsats for både nytilkomne og eksisterende patienter og brugere. 6 Vurdér behov for: senge med madrasser, sengelinned og beklædning medicin, forbindinger og lignende krisehjælp pleje og praktisk hjælp i eget hjem, hvis relevant personalebehov Distriktsleder/ områdeleder Distriktsleder/ områdeleder 7 Klargør lokaler til modtagelse Distriktsleder/ områdeleder 8 Fremskaf: Distriktsleder/ senge, sengelinned og beklædning områdeleder medicin, forbindinger og lignende 9 Planlæg forplejning af personale og patienter Distriktsleder/ områdeleder 10 Udarbejder nød-vagtplan for første uge, så der tidligst muligt bliver overblik over personale-knaphed. Ressourcer til rådighed: Eget personale. Eget køkken. Hjælpemiddelcentralen. Sædvanlige leverandører. Byens mad. Private madleverandører. Private restauranter og lignende. Ressourcer til transport af materiel Det er regionen/hospitalet, der har ansvar for transport af borgerne Entreprenørgårdens personale og materiel. Redningsberedskabets materielbeholdning Private vognmænd og entreprenørfirmaer. Hjemmeværnets personel og materiel. Se mere om indkvartering i næste afsnit 2.2. Distriktsleder/ områdeleder 2.2 Genhusning Ved genhusning af evakuerede svækkede borgere eller ekstraordinært udskrevne patienter anvendes Ikast-Brande Kommunes indsatsplan for nødindkvartering. Imidlertid vil en række svækkede borgere have særlige behov, hvorfor indkvartering på et plejecenter eller bosted kan være nødvendigt. Godkendt , redigeret aug Side 12 af 26

13 Dette kapitel angiver en vurdering af indkvarteringsmulighederne på Ikast-Brande Kommunes ældrecentre og bosteder under særlige forhold. Se Oversigt over plejecentre og bosteder i bilag 3. I bilag 3 er oplysninger om de enkelte lokaliteter, samt antallet af faste boliger. Disse faste boliger kan som udgangspunkt ikke benyttes ved midlertidig indkvartering, medmindre de står tomme på det pågældende tidspunkt. Visitations- og Myndighedsafdelingen har oversigt over hvilke boliger der på et givet tidspunkt er ledig. Bilag 3 anvendes til at skabe overblik i den givne situation. Indkvartering kan ske i institutionens aktivitets- og møderum, samt i boliger til midlertidig-ophold. Der er to forskellige situationer, der kan komme på tale: Kapacitet ved ekstraordinær udskrivning af patienter. Dette omfatter modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene i krisesituationer. Det kan være en krigs- eller terrorsituation eller i forbindelse med større sygdomsudbrud. Indkvarteringen vil i disse tilfælde ske under sygehuslignende forhold i det omfang dette er muligt i den aktuelle situation Nødhusningskapacitet få dage. Herved forstås indkvartering på feltmanér i få dage, f.eks. under en snestorm, hvor færdsel ikke er mulig. I disse tilfælde må man forvente at skulle sove på gulvet på madrasser eller tæpper. Minimumskapacitet Det er forventningen, at Ikast-Brande Kommune skal kunne håndtere 12 ekstraordinært udskrevne patienter med 1 døgns varsel. Af de 12 patienter skal 9 udskrives til eget hjem med hjemmepleje og 3 patienter udskrives til forskellige institutioner. Kapaciteten vil fremgå af de enkelte institutioners delplaner. Se oversigt over bosteder og plejecentre i bilag 3. Hjælpemidler Der er mindre akutdepoter i de 4 distrikter på ældreområdet. Ellers fås hjælpemidler normalt via hjælpemiddelterapeuterne, der bestiller hos: Kommunens hjælpemiddeldepot, Grøddevej 27B, Ikast, tlf (åbningstid hverdag 8-16, fredag dog 8-13). I ekstraordinære situationer vurderer Visitations- og Myndighedschefen eller, hvornår depotet skal åbnes og personale indkaldes. 2.3 Massevaccination Beslutning om at vaccinere hele befolkningen eller større grupper heraf træffes af indenrigs- og sundhedsministeren efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Den overordnede handleplan for vaccination defineres af de centrale sundhedsmyndigheder og vil være situationsafhængig. Ikast-Brande Kommune er forpligtet til at sørge for de fysiske vaccinationssteder, hvis der er behov herfor. Ved massevaccination kan plejecentre, bosteder, dagcentre, men også andre institutioner som f.eks. skoler og biblioteker blive anvendt som vaccinationssteder. I dag anvendes de lokale dagcentre til de årlige influenzavaccinationer. Det sundhedsfaglige personale må påregne at skulle vaccinere på delegation fra læger med vaccinationskompetence (f.eks. praktiserende læge). Ved vaccination af medarbejdere følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Styregruppen for sundhedsberedskabet sørger for: Information udsendes i organisationen Laver aftale om vaccination med læger med vaccinationskompetence Tilrettelægge vaccinationerne, så daglig drift forstyrres mindst muligt Det er de respektive ledere, der er ansvarlige for at udvælge de medarbejdere, der skal tilbydes vaccination. Opgaver ved massevaccination for Styregruppen NR. HANDLING ANSVARLIG UDFØRT 1 Vurder, om der er behov for at sektionsopdele patienterne i forskellige grupperinger f.eks. af hensyn til fare for smittespredning m.v. Styregruppen Godkendt , redigeret aug Side 13 af 26

14 2 På baggrund af opgørelsen fra Sundhedsstyrelsen og Region Midtjylland om opgaver og personalebehov orienteres relevante chefer om følgende: Styregruppen Antal forventede borgere til vaccination i det specifikke område. Personalebehov - Cheferne finder personale i eget område. Ressourcer til rådighed: Lokaler Personale (se oversigt i bilag 2) 2.4 Pandemi Ved en pandemi vil Sundhedsstyrelsens hjemmeside løbende blive opdateret med relevant information om situationen samt retningslinjer og anbefalinger til kommunen. I tilfælde af en pandemi har Ikast-Brande Kommune udarbejdet en indsatsplan for pandemi. Denne plan er primært tænkt til at understøtte kommunens sundhedsberedskabs styregruppe i disponeringen af opgaver m.m. Ikast-Brande Kommunes opgaver i forbindelse med en pandemi er vurderet til at omfatte følgende: Modtagelse af masseudskrevne patienter fra sygehus. Se afsnit 2.1 og 2.2. Faciliteter til massevaccination (bemanding skal som udgangspunkt leveres af regionen). Se afsnit 2.3. Pleje og omsorg til smittede og raske i eget hjem. (Se herunder) Pleje og omsorg til smittede og raske på plejecentre og bosteder. (Se herunder) Nedenfor er gengivet et eksempel på den praktiske handleplan, som medarbejdere i hjemmepleje og på institutioner, plejecentre m.v. skal agere ud fra, hvis en pandemi indtræder. Lokal handleplan for medarbejdere i Ikast-Brande Kommune: Definition på pandemi: Kort beskrivelse af scenariet: En pandemi er en epidemi, som rammer store dele af verdens befolkning. Den kan bryde ud, når der opstår en type influenzavirus, som ikke er set før hos mennesker. Pandemi siger noget om udbredelsen og ikke noget om alvorligheden. Sundhedsstyrelsen vurderer, at der også i fremtiden vil komme pandemier til Danmark. Ingen vaccine beskytter på forhånd mod influenzaepidemi, da en vaccine først kan udvikles, når den nye virus er blevet identificeret. Sundhedsmyndighederne modtager et kort varsel på ca. 2 uger fra World Health Organisation (WHO) før de første tilfælde ses i Danmark. Vigtige oplysninger findes på: Sundhedsstyrelsens hjemmeside og i Sundhedsstyrelsens Beredskab for pandemisk influenza, del 2, 2013, vejledning til regioner og kommuner her: Pandemisk influenza udgør en direkte trussel mod de personer, som bliver syge. Endvidere udgør pandemisk influenza en indirekte trussel i forhold til at opretholde og videreføre samfundets kritiske funktioner (fx ældrepleje, skoler, dagpasning mv.) på grund af udbredt personalefravær, særligt når antallet af sygdomstilfælde er på højeste niveau. Godkendt , redigeret aug Side 14 af 26

15 Hvordan har eller vil organisationen forberede sig på scenariet? Det vil bl.a. betyde et stort personalefravær på børne- og ældreområdet. På ældreområdet vil det herudover betyde, at ældre og svækkede personer, der i forvejen får hjælp, vil have et større behov end normalt for pleje under en influenzapandemi. Håndtering af ekstraordinære situationer med smitsomme sygdomme: Personale (herunder private leverandører) med direkte borgerkontakt i Sundheds- og Omsorgområdet (hjemmeplejen, plejecentre, bosteder, aktivitetssteder m.m.), Børne- og kulturområdet (sundhedsplejen, skoler, daginstitutioner, dagpleje m.m.) og den kommunale administration orienteres om den ekstraordinære situation. Ledelse af sundhedsberedskabet sikrer at den nødvendige orientering foretages. Orienteringen indeholder vejledning om hygiejniske foranstaltninger og forebyggelse af yderligere smitsom sygdom. Ledelse af sundhedsberedskabet: Kan i samarbejde med ældreafdelingen træffe beslutning om, at indkalde ekstra personale, så der er tilstrækkelig ressourcer til at håndtere den ekstraordinære situation, herunder modtagelse af ekstraordinære udskrevne patienter. Kan i samarbejde med ældreafdelingen og sundhedsplejen træffe beslutning om, at sygeplejefagligt personale i sundhedsplejen midlertidig skal forrette tjeneste i ældreområdet, således at den samlede indsats for borgere, herunder indsatsen overfor sygdomsramte småbørn koordineres via sundhedsberedskabet. Hygiejne, desinfektion, rengøring og affald ved pandemisk influenza. 1. Håndhygiejne Er den vigtigste enkeltstående procedure ved afbrydelse af smitteveje. Anvend et ethanolbaseret hånddesinfektionsmiddel tilsat glycerol. Såfremt hænderne er våde og/eller synligt forurenede, foretages der håndvask forud for hånddesinfektion. Udfør håndhygiejne: Før og efter patient/borgerkontakt Før rene opgaver Efter urene opgaver Efter brug af handsker (og andre værnemidler) Smykker og fingerringe er bandlyst 2. Rengøring og desinfektion Er vigtige elementer til at begrænse og forebygge smittespredning I fase 4-6: Anvend almindelig anvendte rengøringsmidler og følg producentens anvisninger for brug af midlet. Tør straks spild af blod, sekret, ekskret og pus op, så al synlig forurening fjernes. Brug handsker. Aftør stedet med et til formålet egnet desinfektionsmiddel efter optørring af større mængder blod eller andre vævsvæsker. Rengøringspersonalet anvender samme værnemidler som plejepersonale. Kontaktpunkter fx sengeheste, håndtag, vandhaner, fjernkontroller til TV/radio, klokkesnor og alarmer, gulve og vandrette overflader som sengeborde, borde og stole, desinficeres med egnet desinfektionsmiddel. 3. Bortskaffelse af affald Affald bortskaffes som dagrenovation, med mindre det falder ind under kategorien klinisk risikoaffald, der omfatter: Stikkende og skærende affald Engangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsrester, som vil Godkendt , redigeret aug Side 15 af 26

16 dryppe ved sammenpresning. 4. Tøj og linned - vasketøj Vasketøj håndteres ifølge de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler: Snavsetøj håndteres så lidt som muligt. Tøj, der er stærkt blodigt eller forurenet med f.eks. sekreter eller ekskrementer, lægges i en plastpose eller lignende jævnfør lokale retningslinjer, inden det sendes til vaskeriet. Anvend almindeligt anvendte sæber. Tøjvask i borgerens eget hjem: Vask af inficeret tøj og linned på normal vis kør derefter en tom maskine ved 90 0, inden der evt. vaskes ikke inficeret tøj i den samme maskine. Kom ikke for meget tøj i maskinen af gangen. Tøjvask på institution: Inficeret tøj kommes i smeltepose og samles i tøjsæk, der opbevares i borgerens bolig. En gang i døgnet anbringes tøjsækken i en plastiksæk, og sendes til vaskeriet. 5. Bestik og service Bestik og service håndteres ifølge de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler. Anvend almindeligt bestik og service. Varmedesinficer bestik og service i opvaskemaskine eller returner det til centralkøkkenet efter aftale. Bortskaf madaffald med dagrenovation. 6. Instrumenter og andet udstyr Udstyr håndteres ifølge de procedurerelaterede (generelle) Vask straks i opvaskemaskine e.l., sædvanligvis uden forudgående skylning eller desinfektion. Anvend så vidt muligt varmedesinfektion i opvaskemaskine Anvend et egnet kemisk desinfektionsmiddel, hvis varmedesinfektion ikke er muligt. 7. Beskyttelsesforanstaltninger for personale med tæt kontakt med smittet borger (f.eks. pleje) Almindelig gældende anbefalinger om brug af arbejdsuniform og håndhygiejne. Personalet skal desuden anvende: Maske (FFP3-maske) Overtrækskitler Handsker Øjenbeskyttelse 2.5 Smitsomme sygdomme Foruden procedure ved pandemi planlægges der også for håndtering af smitsomme sygdomme på institutionsniveau. Her følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Smitsomme sygdomme i daginstitutioner De vigtigste forholdsregler er: Følg børnevaccinationsprogrammet. Undgå at syge børn opholder sig i institutionen. Orienter forældrene ved opslag om forekomst af smitsom sygdom. Følg konsekvent behandlingen af syge, herunder behandling med medicin. Indfør skærpet hygiejne. De smitsomme sygdomme er meget forskellige, og forholdsregler må derfor tilpasses og målrettes den aktuelle sygdoms særlige smitteveje. Både det pædagogiske personale og rengøringspersonalet Godkendt , redigeret aug Side 16 af 26

17 kan indhente rådgivning hos den kommunale sundhedstjeneste, som altid bør underrettes, hvis der ses flere tilfælde end sædvanligt (dvs. ophobede tilfælde) af smitsom sygdom i daginstitutionen. Sundhedsstyrelsens regionale embedslæger rådgiver den kommunale sundhedstjeneste og daginstitutionerne om alvorligere (anmeldelsespligtige bl.a. meningitis og hepatitis A) sygdomme. MRSA Ældreområdet har lavet vejledning for håndtering af MRSA (Meticillin Resistente Staphulococcus Aureus). Vejledningen ligger i ESDH sagsnr.:2008/ CBRNE-beredskab (herunder smitsomme sygdomme) Med CBRNE-hændelser forstås hændelser, som er forårsaget af kemisk (C), biologisk (B), radiologisk (R), nukleart (N) og/eller eksplosivt (E) materiale. Sådanne hændelser kan eksempelvis opstå som følge af større ulykker, kemikalieudslip eller -uheld, drikkevandsforurening, naturlige epidemier eller terrorangreb. CBRNE-beredskab (herunder smitsomme sygdomme) Opgaver Ledelse Opgaverne for kommunens sundhedsberedskab kan bl.a. bestå i at Stille ekstra personale til rådighed Indkvartere og drage omsorg for lettere påvirkede borgere på lokalcenter / institution Drage omsorg for smittede i eget hjem Oprette skadeklinik funktion på et lokalcenter eller evt. i et lægehus til aflastning af skadestuerne Sørge for forsyning med rent drikkevand til berørte borgere ved drikkevandsforurening Deltage i massevaccination af dele af befolkningen Rådgive om smitteforebyggende tiltag, herunder generelle hygiejniske foranstaltninger I kommunen er det nøgleperson ved alarmering, herefter vælger Sundhedsberedskabets styregruppe en ansvarlig. Indsatsen vil typisk være ledet af AMK. Organisation Se organisering af sundhedsberedskabet i afsnit 1.2 Bemanding og udstyr Procedurer Det relevante personale indkaldes til opgaven. Afhængig af hændelsen anvendes personlige værnemidler. De personlige værnemidler fås via beredskabet, hospitalet eller hjemmesygeplejen depot. Det kan både være AMK (regionens Akut Medicinsk Center) og øvrig beredskab, der bestiller ydelser hos kommunens sundhedsberedskab ved CBRNE-hændelser. AMK og embedslægen skal kontaktes ved CBRNE-relaterede hændelser eller mistanke om sygdom forårsaget af en sådan. Herudover skal der gøres brug af de relevante ekspertberedskaber. I forbindelse med pandemisk influenza skelnes der mellem forskellige faser. Sundhedsstyrelsen giver information om, hvilken fase der er aktuel. Se Sundhedsstyrelsens Beredskab for pandemisk influenza, del 2, 2013, vejledning til regioner og kommuner her: Godkendt , redigeret aug Side 17 af 26

18 2.7 Krisestøttende beredskab Krisestøttende beredskab Opgaver Opgaverne for kommunens sundhedsberedskab vil typisk bestå i at Stille relevant personale til rådighed Ledelse I kommunen er det nøgleperson ved alarmering, herefter vælger Sundhedsberedskabets styregruppe en ansvarlig. Det er Regionens psykiatriske beredskabsledelse, der står på planlægningen. Organisation Se organisering af sundhedsberedskabet i afsnit 1.2 Bemanding og Det relevante personale indkaldes til opgaven. udstyr Procedurer Det er Regionens psykiatriske beredskabsledelse der bestiller indsatsen. 2.8 Lægemiddelberedskab (herunder medicinsk udstyr, utensilier mv.) Lægemiddelberedskab (herunder medicinsk udstyr, utensilier, forbindsstoffer mv.) Opgaver Opgaverne for kommunens sundhedsberedskab vil typisk bestå i at Sørge for at tilvejebringe de lægemidler, der bliver anbefalet. Regionen har et lægemiddelberedskab. Jævnfør Region Midtjyllands plan for sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab medgives der medicin og hjælpemidler i fornødent omfang, det vil sige, indtil patienten selv eller med kommunens og den praktiserende læges hjælp har etableret den nødvendige assistance. Patienter, der udskrives ekstraordinært, vurderes individuelt, og hvor der er et særligt behov for medicin, som patienten ikke i forvejen er i behandling med eller som den private apoteker ikke vurderes at ligge inde med, forsynes patienterne med den fornødne medicin op til 48 timers forbrug. Ledelse I kommunen er det nøgleperson ved alarmering, herefter vælger Sundhedsberedskabets styregruppe en ansvarlig. Det er Sundhedsstyrelsen der har myndighedsopgaven. Det vil typisk være regionen (AMK) der leder opgaven. Organisation Se organisering af sundhedsberedskabet i afsnit 1.2 Bemanding og udstyr Procedurer Det relevante personale indkaldes til opgaven Rent praktisk samarbejdes med: Regionen Hospitalsenheden Vest Praksiskonsulent Godkendt , redigeret aug Side 18 af 26

19 Del 3 Appendiks 3.1 Kvalitetssikring Planlægningen af Ikast-Brande Kommunes sundhedsberedskab evalueres løbende i forbindelse med sundhedsberedskabshændelser eller øvelser. Ved konkrete beredskabshændelser foretages evaluering i styregruppen for sundhedsberedskabet, se bilag 6. Følgende spørgsmål bør altid indgå i evalueringen: Blev sundhedsberedskabsplanen brugt? Hvis JA, i hvilket omfang? Hvis NEJ, hvorfor ikke? Var der dele af planen, som ikke kunne realiseres i praksis? Hvad gik godt? Hvor er der læring og udfordringer, som skal løses? 3.2 Øvelser og uddannelse Øvelser Sundhedsberedskabsplanen i Ikast-Brande Kommune skal minimum afprøves 1-2 gange inden for den fireårige byrådsperiode. Sundhedsberedskabsplanen kan med fordel afprøves dels som papirøvelse, og dels som rigtig øvelse, gerne sammen med nabokommuner og regionen. Rigtige hændelser, hvor planen aktiveres, kan træde i stedet for øvelser under forudsætning af behørig evaluering. Det er beredskabschefen, der i samarbejde med styregruppen for sundhedsberedskabet planlægger øvelser. Endvidere er det planen, at Region Midtjylland tager initiativ til temadag for de ansvarlige bag Sundhedsberedskabsplanen i hele regionen, så der sker viden deling på tværs af kommunegrænser. Her kan også aftales tværgående øvelser med deltagelse af både kommuner og regionen Uddannelse Alle medarbejdere med ledelsesansvar i Sundheds- og Omsorgsområdet samt i Børne og uddannelsesområdet får planen udleveret i forbindelse med deres introduktion. Nye medarbejdere præsenteres for sundhedsberedskabsplanen i forbindelse med introduktionen Der laves særlig orientering om Sundhedsberedskabsplanens indhold for chefer og ledere, der står på listen over kontaktpersoner samt medarbejderne i Visitations- og Myndighedsafdelingen i Ikast- Brande Kommune. Endvidere kan uddannelse indenfor følgende områder være relevante: Førstehjælp Elementær brandbekæmpelse Hygiejne Godkendt , redigeret aug Side 19 af 26

20 Bilag Bilag 1. Lokal Risiko- og Sårbarhedsanalyse 1. Identifikation af sundhedsrelaterede kritiske funktioner: Som en del af Risiko- og sårbarhedsvurderingen i Ikast-Brande Kommune er identificeret følgende Beredskabsfunktioner, som er kritiske, set i forhold til de kommunale forpligtigelser over for borgerne. Herunder er oplistet hvilken beredskabsplan, der har instruks på området. Kritisk funktion Afhængige delfunktioner Relevant plan til afhjælpning Omsorg og pleje af Tilstrækkeligt personale Pandemi (Sundhedsberedskabsplan) beboere i plejeboliger og på bosteder Brugbare bygninger Vandforsyningssvigt (Beredskabsplan) Strømsvigt (Beredskabsplan) Varmeforsyningssvigt (Beredskabsplan) Forplejning Institutionens delplan Øvrige leverancer Institutionens delplan IT Nedbrud af IT system (IT) Økonomi Sundhedsdirektør disponerer det nødvendige Omsorg og pleje af Tilstrækkeligt personale Pandemi (Sundhedsberedskabsplan) borgere i eget hjem, Kommunikation med Nødkaldsnedbrud (mobiltelefoni og radioer) herunder særligt udsatte. (Ilt, hjemmeboende borgere Transport Store snemængder (Beredskabsplan) respirator, dialyse, afhængig af livsvigtig medicin) Forplejning Udbringning af mad i ekstraordinære situationer (Beredskabsplan) (Hjemmeplejen) Øvrige leverancer Institutionens delplan IT Nedbrud af omsorgssystem (aftale om service) Økonomi Sundhedsdirektør disponerer det nødvendige Madproduktion Tilstrækkeligt personale Pandemi (Sundhedsberedskabsplan) Brugbare bygninger Vandforsyningssvigt (Beredskabsplan) Strømsvigt (Beredskabsplan) Varmeforsyningssvigt (Beredskabsplan) Leverancer Transport til udbringning Udbringning af mad i ekstraordinære situationer (Beredskabsplan) IT Nedbrud af IT-system (IT) Økonomi Sundhedsdirektør disponerer det nødvendige Der henvises til den overordnede Beredskabsplan og institutionernes egne delplaner. 2. Identificering af potentielle trusler: Af ovenfornævnte fremgår følgende i forhold til egen drift: Pandemi Forsyningssvigt vand, strøm og varme (Beredskabsplanen) Nedbrud af IT system (IT har en plan) Nedbrud af nødkald i ældreområdet (lokal plan for ældreområdet) Store snemængder (Beredskabsplan) Udbringning af mad i ekstraordinære situationer (Beredskabsplan) Nedbrud af omsorgssystem i ældreområdet (der er en aftale om service) Herudover er der følgende andre forhold: Ekstraordinær udskrivning (kan blive aktuel, hvis hospitalet får brug for ekstra pladser ved f.eks. pandemi eller større ulykker) Aflastning af sygehuse ved lettere tilskadekomne Anden omsorg for særligt udsatte Godkendt , redigeret aug Side 20 af 26

21 Massevaccination Genhusning af evakuerede svækkede borgere eller ekstraordinært udskrevne (genhusning kan blive aktuel, efter f.eks. brand, skybrud o.l. der medfører borgere skal evakueres) Strejke og arbejdsnedlæggelse Medvirke i beredskab ved CBRNE-hændelser (Hændelser forårsaget af kemisk, biologisk, radiologisk, nukleart og/eller eksplosivt materiale) Kommunen skal også medvirke i beredskab ved større hændelser hvor der er brug for Krisestøtte og ekstra lægemiddel. Det kan være CBRNE hændelser eller større ulykker og katastrofer. 3. Analyse af identificerede trusler: En hel del af de identificerede trusler er beskrevet i Beredskabsplanen, ligesom risikovurdering af de lokale industrier m.m., hvorfor de ikke behandles yderligere her. I forhold til strejke og arbejdsnedlæggelse udarbejdes lokale nødplaner og er ikke behandlet yderligere her. 4. Risiko og sårbarhedsanalyse I denne sundhedsberedskabsplan er der arbejdet videre med følgende udvalgte områder: Ekstraordinær udskrivning af patienter Genhusning af evakuerede svækkede borgere eller ekstraordinært udskrevne Massevaccination Pandemi Smitsomme sygdomme Støtte ved CBRNE-hændelser (Hændelser forårsaget af kemisk, biologisk, radiologisk, nukleart og/eller eksplosivt materiale) Herunder er de udvalgte risici indsat i Risicomatrix (Ros 60 fra Beredskabsstyrelsen): Hvilke trusler udgør de største risici? B Meget sandsynlig (5) Overvejende sandsynlig (4) Smitsomme sygdomme Massevaccination Sandsynlighed Sandsynlig (3) Overvejende usandsynlig (2) Genhusning af evakuerede Ekstraordinær udskrevne patienter CBRNE-hændelser Pandemi Meget usandsynlig (1) Meget høj risiko Høj risiko Begrænsede konsekvenser (1) Moderate konsekvenser (2) Alvorlige konsekvenser (3) Meget alvorlige konsekvenser (4) Kritiske konsekvenser (5) Middel risiko Lav risiko Meget lav risiko Konsekvenser Godkendt , redigeret aug Side 21 af 26

22 Bilag 2. Oversigt over sundhedsfagligt personale I aktuel situation kan Løn og Personaleafdelingen bidrage med aktuelle lister med medarbejdere, hvis IT systemet fungerer. Assistenter Sosu- Plejehjems- Sundhedsfagligt personale i Ikast-Brande Kommune i runde tal november 2013 Sygeplejersker Fysioterapeuter Ergoterapeuter Psykologer Sundhed og Omsorg Ældreafdelingen 60 Over Visitations- og 6 10 Myndighedsafd. Psykiatri- og 3 Ca. 30 Handicapafd. stab + forebyg Børn og Unge Sundhedsplejen 13 PPR 1 11 Familierådgivningen 1 I alt personer (min.) Herudover er der i Arbejdsmarkedsområdet er ansat 1 læge. Denne læge kan fortrinsvis anvendes til rådgivningsopgaver og i Sundhed og Omsorgsområdet er tilknyttet en praksiskonsulent. Der er også tandlæger ansat i Børnetandplejen. Bilag 3 Oversigt over plejeboliger og bosteder med personaledækning Oversigt over boliger i Ældreområdet og Psykiatri- og Handicapområdet november Bilaget anvendes til planlægning, når der er behov for ekstra pladser ved ekstraordinære udskrivelser og genhusning. Sted: Antal boliger (+ midlertidige boliger) Ældreområdet, plejecentre og ældreboliger med døgnbemanding Dybdalparken og 13 Rehabiliteringscenter (13) Dybdalsvej 1, 7442 Engesvang Tlf Engparken Vejlevej 1-5, 7330 Brande Tlf Frisenborgparken Frisenborgparken 26, 7430 Ikast Tlf Grønneparken Nørregade 30, 7430 Ikast Tlf Højris Have Remmevej 18, 7430 Ikast Tlf Kærmindeparken Kærmindevej 13, 7441 Bording Tlf Rolighedsparken Rolighedsvej 1, 7430 Ikast Tlf (+2) 22 (2) 40 (+0) 15 (+0) 44 (+2) 52 (+0) Hvor mange pladser kan frigøres dags dato? Godkendt , redigeret aug Side 22 af 26

23 Solbakken Smedevænget 14, 7361 Ejstrupholm Tlf Østervang Storegade 2, 8765 Klovborg Tlf (+4) 34 (+2) Sted: Antal boliger (+ midlertidige boliger) Ældreområdet, plejecentre og ældreboliger uden fast døgnbemanding Brandlundparken Brandlundvej 1, 7330 Brande Tlf Bavnehøj Bavnehøj 19, 8766 Nørre-Snede Tlf Midtjyden Jens Holdgårdsvej 17, 7430 Ikast Tlf (+4) 8 (+2) 21 (+0) Hvor mange pladser kan frigøres dags dato? Sted: Psykiatri- og handicapområdet, bosteder Autismespektrum: Bøgehusene Fasanvej 34, 7430 Ikast Tlf Skovbjergparken Hagelskærvej 15, 7430 Ikast Tlf Udviklingshæmmede: Bellisbo og Bellisparken Bellisvej 5-9, 8766 Nr. Snede Tlf Brande Åcenter Ny Sandfeldvej 7, 7330 Brande Tlf Marienlund Kirkegade 102, 7430 Ikast Tlf Socialpsykiatri Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund 1a, 7330 Brande Tlf Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade 15-17, 7430 Ikast Tlf Antal boliger (+ midlertidige boliger) (+1) 29 (+1) 28 (+2) 12 (+1) Hvor mange pladser kan frigøres dags dato? Godkendt , redigeret aug Side 23 af 26

24 Bilag 4. Registrering af hændelsesforløb Dato Kl. Hændelse /handling Hvem Udfyldt af: Godkendt , redigeret aug Side 24 af 26

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015 Herning Kommune 2015 Indholdsfortegnelse: Indhold Forord... 3 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning... 4 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 4 Planens præmisser... 4 Gyldighedsområde...

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Frederiksberg Kommune Att.: Susanne Mikkelsen Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Med mail af 27. juni 2013 har Frederiksberg Kommune fremsendt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan 1 - Høringssvar fra Sundhedsstyrelsen Hører til journalnummer: 29.30.10-P15-1-15 Herning Kommune Att: Mie Kaastrup Toft Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail

Læs mere

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Planlægning og implementering af sundhedsberedskab Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Torvehallerne i Vejle 21. september 2011 Beredskabsplan og sundhedsberedskab Omfattende krise

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II Billund Kommune Sundhedsberedskabsplan Niveau II Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganisationen... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Overordnede opgaver... 5 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Del 1 Organisering af krisestyringen... 3 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 4 Ajourføring og afprøvning... 4 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 3 Ajourføring og afprøvning... 3 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2009 1 INDLEDNING Den primære sundhedstjeneste er forankret i både regionalt og kommunalt regi. Sundhedsberedskabet

Læs mere

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale 29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale Håndtering af pandemisk influenza Formål Denne vejledning er målrettet sundhedspersonale i kommunerne. Formålet er at vejlede personalet i håndtering af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. - plan for fortsat drift af sundhedsområdet

Sundhedsberedskabsplan. - plan for fortsat drift af sundhedsområdet - plan for fortsat drift af sundhedsområdet Herning Kommune 2015 Side 2 af 36 Indholdsfortegnelse Forord...4 Del 1 Krisestyringsorganiseringen...5 1.1 Indledning...5 Formål med sundhedsberedskabsplanen...5

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. - plan for fortsat drift af sundhedsområdet

Sundhedsberedskabsplan. - plan for fortsat drift af sundhedsområdet Sundhedsberedskabsplan - plan for fortsat drift af sundhedsområdet Holstebro Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Forord...1 Del 1 Krisestyringsorganiseringen...2 1.1 Indledning...2 Formål med sundhedsberedskabsplanen...2

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner Bilag 2 Infektionshygiejniske : Plejeboliger og lignende institutioner Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA,

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune 1. Forord:...2 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...2 2.1. Det kommunale ansvar:...3 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...4 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland v/chefkonsulent Frede Dueholm Nørgaard 16.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Lov- og plangrundlaget Ansvaret for sundhedsberedskabet ligger

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på

Læs mere

BILAG 9 MASSEVACCINATION

BILAG 9 MASSEVACCINATION BILAG 9 December 2015 Beslutning om at vaccinere hele befolkningen eller større grupper heraf udmeldes af Sundhedsstyrelsen sammen med den overordnede handleplan. Sundhedsstyrelsen er endvidere ansvarlig

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag

Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag 1. Sundhedsstyrelsen Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på at indhente rådgivning

Læs mere

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Til Ishøj Kommune Att: Heidi Jensen Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail af 27. august 2013, har Ishøj Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan 28. november 2013 1 Aktivering af sundhedsberedskabet Syddjurs Kommune Beredskabschefen på tlf. 8959 4000 (døgnbemandet) Beredskabschefen aktiverer egen stab ved Brand og Redning

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen Sundhedsberedskab Hjemmeplejen 2013-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kontakt... 3 Ekstraordinære udskrivninger... 4 Personale... 5 Utensilier

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune 31. oktober 2013 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Godkendt af Sønderborg Byråd den 18. december 2013 1/34 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX Sundhedsberedskabsplan 2014-2017 Godkendt i byrådet den XX Alarmering af Sundhedsberedskabet i Rebild Kommune Beredskabschefen på tlf. 7011 5511 (Beredskabscenter Aalborgs vagttelefon - døgnbemandet) Beredskabet

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017 Sundhedsberedskabsplan Silkeborg Kommune 2014-2017 Godkendt af Byrådet 16. december 2013 Birthe Krarup Juhl Johanne Helboe Nielsen Sagsnr.: 13/36622 Analyse & Udvikling Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Norddjurs Kommune. Revideret december 2013

Sundhedsberedskabsplan for Norddjurs Kommune. Revideret december 2013 for Norddjurs Kommune Revideret december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning af Sundhedsberedskabsplanen... 4 1. Krisestyringsorganiseringen... 5 1. Indledning... 5 1. 1 Overordnede opgaver...

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for

Sundhedsberedskabsplan for Sundhedsberedskabsplan for Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs AKUT AKTIVERING AKUT AKTIVERING AKUT AKTIVERING AKUT AKTIVERING Jens Kjær Souschef 51562360 Kate Bøgh Direktør 8964 2101 / 2010 0213 Søs Fuglsang

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. maj 2013

Sundhedsberedskabsplan. maj 2013 Sundhedsberedskabsplan 1. maj 2013 Indhold Side Forord Opdateringer Formål med sundhedsberedskabet Krisestaben Alarmering og aktivering af sundhedsberedskabsplanen Informationshåndtering Kommunens overordnede

Læs mere

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Nanna Grave Poulsen

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune 1. Forord:...3 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...3 2.1. Det kommunale ansvar:...4 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...5 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION BILAG 1 PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION December 2015 Indhold SIDE 1. FORMÅL MED PLANEN 6 1.1 Sundhedsberedskab 6 1.1.1 Aktivering af sundhedsberedskabet 7 1.2 Akut Medicinsk Koordination 7 1.2.1

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Region Nordjylland Præhospital og beredskabsenheden Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø E-mail: sundhedsberedskabsplan@rn.dk s rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Med brev af

Læs mere

At spredning af Clostridium difficile forebygges

At spredning af Clostridium difficile forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst, december 2011 Godkendt i Topledergruppen: 2/1 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger Formål Målgruppe Baggrund At forebygge at MRSA spredes / overføres fra borger til personale, fra personale til borger, øvrige borgere og pårørende

Læs mere

BilagKB_131217_pkt.17.01. Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune

BilagKB_131217_pkt.17.01. Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune Forslag, 18. november 2013 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 Indledning... 4 1.1 Overordnede opgaver... 4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lægemidler 3 1.2 Øget produktion af lægemidler 3 1.3 Medicinsk udstyr 3 1.4 Antidoter 4 1.5 Utensilier

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER December 2015 Indhold SIDE 1. FORORD 3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen 3 1.2 Beredskabspligt 3 1.3 Beredskabsplanens overordnede

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Hygiejniske retningslinier for Pleje af patienter - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Forord Ønsket med denne publikation er at give social- og sundhedspersonalet et redskab til at forebygge

Læs mere

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Turid Bjarnason Skifte Oversygeplejerske, MPH & Henrik L. Hansen Enhedschef/overlæge Tilsyn & Rådgivning Syd MRSA i Region

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den xx. marts 2013 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...5 3.0 Organisering

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2013 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...5 3.0 Organisering

Læs mere

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan Oktober 2011 1 Alarmering af sundhedsberedskabet Syddjurs Kommune Beredskabschefen på tlf. 8959 4000 (døgnbemandet) Beredskabschefen aktiverer egen stab ved Brand og Redning Djursland.

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen...3 1.0 Indledning...3 1.1 Overordnede opgaver...4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...5 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab...6

Læs mere

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Dato 24. maj 2006 Til Sundhedsforvaltning Københavns Kommune Sjællandsgade 40 22 København N Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Sundhedsfaglig Afdeling 3348 3814 3348 3829 fkl@hsd.hosp.dk Høringssvar

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Norddjurs kommune

Sundhedsberedskabsplan Norddjurs kommune Sundhedsberedskabsplan Norddjurs kommune November 2009 Sundhedsberedskabsplan for Norddjurs Kommune Indhold Indhold... 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Målsætning:... 4 3. Aktivering af sundhedsberedskabet...

Læs mere

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 2 Hygiejnevejledning... 1 Teknik ved håndvask... 4 Hjemmeplejen:... 6 Rengøring... 7 Dokumentation... 15 3 OM MRSA Hvad er MRSA? MRSA står for: Methicillin Resistent

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland Sundheds- beredskabsplan - for Region Nordjylland Vedtaget af Regionsrådet d. 12. november 2013 Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 99324445 November

Læs mere

Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper

Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper Kommunaldirektøren Social- og sundhedsdirektøren Beredskabschefen Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper Resumé KL informerer i denne administrative information

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN December 2015 Indhold SIDE DEL 1: KRISESTYRINGSORGANISATIONEN 6 1.1 Indledning 7 1.1.1 Formål 7 1.1.2 Planens præmisser 8 1.1.3 Gyldighedsområde 8 1.1.4 Ajourføring

Læs mere

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel Sille Arildsen Konst. Administrationschef Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i dag Regionens AMK-Vagtcentral (

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Høringsversion Juli 2015 Indhold...1 1. Opgaver...3 1.1 Lægemidler...3 1.2 Øget produktion af lægemidler...3 1.3 Medicinsk udstyr...3 1.4 Antidoter...4

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

Karantæneplan for Region Nordjylland

Karantæneplan for Region Nordjylland Karantæneplan for Region Nordjylland udgivet af Den Præhospitale Virksomhed 1 Karantæneplan for Region Nordjylland Udgivet af Præhospitalt Beredskab Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Region Nordjylland Niels

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Baggrund Opgavetyper I mange af Socialforvaltningens tilbud udføres en række opgaver, som har sundhedsfaglig

Læs mere

Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune

Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune Opgave Aalborg Kommune skal kunne modtage ekstraordinært 1 udskrevne patienter på alle tider af døgnet. Sygehusene skal ved behov for ekstraordinære

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune 1. oktober 2016 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Revideret og godkendt af Sønderborg Byråd den 2. november 2016 1/37 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 INDLEDNING... 3 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Delplan for Gullestrup Skole

Delplan for Gullestrup Skole Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens opbygning.. 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.6 Offentliggørelse og opbevaring af

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan 1. Forord:...1 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...1 2.1. Det kommunale ansvar:...2 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...3 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...4 3.1 Risikoanalyse...4

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Norddjurs kommune

Sundhedsberedskabsplan Norddjurs kommune Sundhedsberedskabsplan Norddjurs kommune November 2009 Sundhedsberedskabsplan for Norddjurs Kommune Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Aktivering af sundhedsberedskabet... 3 2.1 Udløsende

Læs mere

BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Forord...3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen...3 1.2 Beredskabspligt...3 1.3 Beredskabsplanens

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Assens Kommune 2012

Sundhedsberedskabsplan Assens Kommune 2012 Assens Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 3 Planens præmisser... 5 Gyldighedsområde... 5 Ajourføring og afprøvning... 5 1.1 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle..

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle.. Samfundets beredskab - Og virksomhedernes egen rolle.. Dagsorden Samfundets beredskab principper og opbygning Redningsberedskabet Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Poli@et Beredskabsreformen,

Læs mere

Beredskabsplan for Vej & Park

Beredskabsplan for Vej & Park Beredskabsplan for Vej & Park Delplan til Lejre Kommunes Beredskabsplan Denne plan er på Niv III Februar 2011 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plans formål er at sikre, at Vej & Park kan opretholde sine

Læs mere

juni 2016 Sundhedsberedskabsplan Thisted Kommune

juni 2016 Sundhedsberedskabsplan Thisted Kommune juni 2016 Sundhedsberedskabsplan Thisted Kommune 2017-2020 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Sundhedsberedskabsplanens formål... 4 1.2 Sundhedsberedskabsplanens lovgrundlag... 4 1.3 Planens præmisser...

Læs mere

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning.

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning. MRSA Dokumenttype Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af Godkendelsesdato Revision senest Revisionsansvarlig Målsætning Formål Hvad er MRSA Instruks Hvidovre Kommune Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre

Læs mere

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Høringsversion Juli 2015 Indhold DEL 1: Krisestyringsorganisationen... 5 1.1 Indledning... 6 1.1.1 Formål... 6 1.1.2 Planens præmisser... 7 1.1.3 Gyldighedsområde...

Læs mere

Bilag 2: Evakuerings og Genhusningsplan

Bilag 2: Evakuerings og Genhusningsplan Bilag 2: Evakuerings og Genhusningsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juni 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Remstruplund,

Læs mere