Regler for gader og torve i Roskilde midtby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for gader og torve i Roskilde midtby."

Transkript

1 Regler for gader og torve i Roskilde midtby. 1

2 Indhold Indledning: Gadernes indretning og anvendelse: Udstilling på gadearealer: Udstilling i gågadestykket Fortovsrestauranter i Roskilde Kommune Arrangementer på vejarealer Torvehandel/stadehandel Vedligeholdelse af gadearealet Særlige bestemmelser

3 Indledning: Disse regler er vedtaget af Roskilde Kommune, Teknik og Miljøudvalg og tiltrådt af Politidirektøren i Midt- og Vestsjælland i henhold til: Bekendtgørelse af lov om offentlige veje jf. lovbekendtgørelse 893 af 9. september Færdselslovens 92 Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger, 16. Lov om private fællesveje lov nr af 21/ Lokalplan nr. 221, facader i Roskilde Bymidte og lokalplanerne nr. 278 og 310 inkl. Havnegade nord for Sankt Ibs Vej. Restaurationslovens almindelige bestemmelser Den daglige administration af reglerne udføres af Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder, i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi. Hørte instanser: Midt- og Vestsjællands Politi Roskilde Handel Vejlauget Gågaderne Ikrafttræden: Reglerne træder i kraft 1. april Gyldighed: Reglerne gælder for alle gader og torve i Roskilde midtby Der gælder specielle forhold for Skomagergade, Karen Olsdatters Stræde, Gullandsstræde, Algade, Sankt Ols Gade, Rosenhavestræde, Hersegade, Sankt Peders Stræde, Lille Gråbrødrestræde og Biblioteksgangen, jfr. 4-6, og for Stændertorvet og Hestetorvet, jfr. 7. 3

4 1 Gadernes indretning og anvendelse: gangzone, mellemzone og færdselszone Færdsel: Al færdsel i gaderne skal ske efter gældende love og forskrifter. Færdsel i gågadearealet: I Skomagergade, Karen Olsdatters Stræde, Gullandsstæde og Algade har gående færdsel første prioritet. Cykling er dog tilladt på de tidspunkter, der fremgår af skiltene. Cyklister skal altid vige for - og respektere fodgængere. Varelevering i gågaden må kun ske på de tidspunkter, der fremgår af skiltene (man-fre kl. 4-12, lør kl. 4-9). Alle forretninger, der har mulighed for varelevering ad anden vej end gågaden, skal anvende den. Politiet kan give bøder ved overtrædelse af reglerne. Anden kørsel: Patient og invalidekørsel i de ovennævnte gader må ske på de tidspunkter, som fremgår af skiltene. Læger må køre ved livsvigtige ærinder. Servicevogne fra Roskilde Kommune og fra forsyningsvirksomheder må køre ved udbedring af skader på belægningen eller på lednings- og forsyningsnet. Der må være nødvendig kørsel for renholdelse, glatførebekæmpelse og snerydning. Der må være kørsel, hvis politiet eller Roskilde Kommune har givet skriftlig tilladelse. Indretning: Gaderne er principielt opdelt i forskellige zoner: Facadezone, Det er forskelligt, hvilke zoner den enkelte gade er opdelt i. Facadezone Facadezonen kan bruges til vareudstilling og udeservering. Gangzone Gangzonen må kun bruges af gående og skal holdes fri for enhver form for udstilling med videre for at handicappede kan komme frem. I Skomagergade må gangzonen dog også bruges til udeservering. Mellemzone Mellemzonen bruges til fast gadeinventar som belysning, flag, træer, blomsterkummer, cykelstativer, bænke med videre, som er opstillet af Roskilde Kommune. Mellemzone kan også efter de enkelte paragraffer nedenfor bruges til vareudstilling, gadeinventar, musikudøvelse, mobilt gadesalg, udeservering med mere. Færdselszonen Færdselszonen skal altid holdes fri til gående og kørende færdsel, herunder redningskøretøjer. Indretning i gågadestykket: Gaderne i gågadestykket er opdelt på følgende måde: Algade: Gadearealet er opdelt i facadezone, gangzone, mellemzone og færdselszone. 4

5 Skomagergade: Gadearealet er opdelt i facadezone, gangzone, mellemzone og færdselszone. Sankt Ols Gade, Hersegade, Sankt Peders Stræde og Lille Gråbrødrestræde: Gadearealet er opdelt i gangzone og færdselszone. Princippet i zoneopdeling af Algade og Skomagergade. Karen Olsdatters Stræde og Gullandsstræde: Gadearealet er opdelt i facadezone og færdselszone. Princippet i zoneopdeling af Sankt Ols Gade, Hersegade, Sankt Peders Stræde og Lille Gråbrødrestræde. Princippet i zoneopdeling af Karen Olsdatter Stræde og Gullandsstræde. Rosenhavestræde: Gadearealet er opdelt i facadezone, gangzone og mellemzone. Biblioteksgangen: Gadearealet er opdelt i facadezone og gangzone. 5

6 2 Udstilling på gadearealer: Vareudstilling og skiltning må kun være på de arealer, hvor der er lavet en aftale med Roskilde Kommune, og kun indenfor butikkernes åbningstid. Erhvervsdrivende, der ikke har lavet en lejekontrakt med Roskilde Kommune, må ikke bruge udstillingsarealet på nogen måde. De erhvervsdrivende kan leje arealer til udstilling på fortovet ud for forretningsfacaderne. Det er arealet ind mod facaden, der kan lejes og det kan bruges til vareudstilling, skiltning og lignende. Dog skal følgende forhold være opfyldt: Opstilling af borde og stole ud for butikkerne behandles efter reglerne i 5. Ansøgningsskemaet til at leje arealer til udstilling findes på Roskilde Kommunes hjemmeside, Roskilde Kommune kan frit råde over de arealer, hvor der ikke er lavet en lejeaftale. Afgift for udstilling: Enhver butik, der ønsker at bruge de offentlige vejarealer til udstilling, skal indgå en kontrakt med Roskilde Kommune. Af kontrakten vil det fremgå, hvad størrelsen og prisen er på det lejede areal. Afgiften er fastlagt ud fra en fast kvadratmeterpris og betales forud for ét år ad gangen. Der skal være 2 meter frit fortov Der, hvor der er mindre end 2 meter, må arealet ikke benyttes til udstilling mv. Der skal være tilgængelighed og fremkommelighed. Kvadratmeterprisen indexreguleres hvert år. Kommer der en restance, kan lejekontrakten siges op af Roskilde Kommune og udstillingsarealet må ikke længere bruges. Gadeinventar: Bliver fortovet mindre end 2 meter, kan Roskilde Kommune uden yderligere varsel fjerne de dele, som overskrider grænsen. Udgifterne vil blive opkrævet hos den erhvervsdrivende. De erhvervsdrivende må ikke fremleje arealerne foran forretningen til andre. Er der flere erhvervsmål i ejendommen, skal de erhvervsdrivende aftale den indbyrdes fordeling af udstillingsarealet. Stueetager med facade mod gaden har fortrinsret til at bruge arealerne. Ansvaret for skader, der eventuelt kommer på de udstillede genstande eller på forbipasserende, som følge af udstillingen, ligger hos ejeren af genstandene (eller den forretningsdrivende). Fast gadeinventar: Roskilde Kommune opsætter, renholder og vedligeholder fast gadeinventar (affaldsbeholdere, bænke, lygter, cykelstativer, pullerter, blomsterkummer og lignende). Fast gadeinventar på facader: Med hensyn til markiser, baldakiner, skilte og belysning henvises der til den lokalplan, der gælder for området. Løst gadeinventar: De erhvervsdrivende skal selv betale for løst gadeinventar som fx udstillingsstativer. Udstillede varer og løst gadeinventar må ikke stilles foran cykelstativer, bænke eller andet fast gadeinventar. 6

7 Indgange skal også holdes fri for varer og løst gadeinventar. Højden af gadeinventar inklusiv prisskilte må max være 1,60 meter. Gadeinventaret skal være hævet mindst 40 cm over gadeniveau og være understøttet i hjørnerne. Der må stilles fritstående skilte på udstillingsarealet. Skiltenes højde og bredde må ikke overstige henholdsvis 120 cm og 80 cm. Rammen på skiltet skal være enten grøn, hvid eller galvaniseret. De erhvervsdrivende må ikke lave ændringer i gadens belægning, herunder at fjerne eller beskadige dele af belægningen eller slå genstande ned i belægningen. Der må ikke sættes flagstænger og lignende op. Gadeinventar skal være fjernet fra udstillingsarealet senest ½ time efter butikkernes lukketid. 7

8 3 Udstilling i gågadestykket Ud over reglerne i 3, gælder disse regler specielt for gågadestykket: Erhvervsdrivende, der ønsker at leje udstillingsarealer, bliver automatisk medlem af Vejlauget Gågaderne. For de erhvervsdrivende i Djalma Lunds gård, Peberrenden og Passagen, er det kun muligt at opsætte henvisningsskilte på galgerne i gågaden. Det er ikke umiddelbart muligt at bruge A-skilte mv., men der kan gives dispensation, hvis de konkrete forhold om plads og tilgængelighed tillader det. Dog skal porte og indgange være holdt fri. Disse arealer kan lejes: I Skomagergade og Algade kan de erhvervsdrivende leje arealet i facadezonen og mellemzonen ud for egen facade. Arealet kan bruges til vareudstilling, skiltning og lignende. Det er muligt kun at lave en lejeaftale for arealet i mellemzonen, dog mindst 10 m 2. Hvis udstillingsarealer er mindre end 10 m 2, skal hele arealet lejes. I Karen Olsdatters Stræde, Gullandsstræde og Biblioteksgangen kan de erhvervsdrivende leje arealet i facadezonen ud for egen facade. Arealet kan bruges til vareudstilling, skiltning og lignende. I Sankt Ols Gade, Rosenhavestræde, Hersegade, Sankt Peders Stræde og Lille Gråbrødrestræde må de erhvervsdrivende bruge gadearealet efter nærmere aftale med Roskilde Kommune. Kommunen kan gøre bredden af mellemzonen og facadezonen mindre, hvis brugen af arealet generer trafikken i færdselszonen eller forhindrer passage på tværs. Som udgangspunkt skal de erhvervsdrivende leje hele udstillingsarealet ud for forretningen. I de tilfælde, hvor udstillingsarealet i alt oversiger 20 m 2, kan der laves en aftale med Roskilde Kommune for et mindre areal - dog minimum 10 m 2. For arealer, der er mindre end 10 m 2, skal hele udstillingsarealet lejes. Roskilde Kommune markerer udstillingsarealet i belægningen. Gadeinventar: De erhvervsdrivende i sidegaderne til Skomagergade og Algade må ikke stille fritstående skilte, reklamecykler eller anden form for reklame i Skomagergade, Algade, på Hestetorvet eller på Stændertorvet. Reklamerne vil blive fjernet uden varsel. Der er sat henvisningsskilte op fra gågadestykket (se kort). De erhvervsdrivende betaler selv skiltepladen og reklameteksten. De erhvervsdrivende på gågadestykket har fortrinsret til at sætte henvisningsskilte op. 8

9 Forretninger der ikke hører til gågaden, bliver opkrævet et gebyr svarende til 1 m 2 pr. år for et henvisningsskilt. Hvis der er mangel på plads til skilte for de erhvervsdrivende, der hører til gågaden, kan andre skilte blive taget ned. Parasoller må stilles i mellemzonen. Parasolskærmens underkant skal være minimum 2,20 meter over gaden, så de besøgende ikke bliver generet. Parasolskærmen må ikke hænge ud over gang- eller færdselszonen. Parasoller skal placeres i bøsninger i vejen. Bøsningerne laves af Roskilde Kommune og betales af de erhvervsdrivende. Kontakt Roskilde Kommune om indkøb mv. på tlf. nr Vedligeholdelse af bøsningerne betales af de erhvervsdrivende. Parasollerne skal være markedsparasoller og parasolskærmen skal være råhvid. Der må ikke være tekst på parasollen undtaget er dog forretningens logo. Det er muligt at leje flagstænger til særlige arrangementer igennem Roskilde Kommune, Materielgården. Ring til tlf. nr for at få en pris på opsætning og nedtagning af flagstænger. Der må kun flages med Dannebrog. Flagene må tidligst sættes ved solopgang og skal tages ned senest ved solnedgang. Gader og torve i Roskilde bymidte som er omfattet af gågaden. 9

10 4 Fortovsrestauranter i Roskilde Kommune Restauratører i Roskilde Kommune har mulighed for at bruge det offentlige vejareal foran caféen eller restauranten til udendørsservering. Det kræver tilladelse fra Roskilde Kommune. Skabe ensartede retningslinjer for etablering af fortovsrestauranter- /udendørsservering Sikre at fortovsrestauranterne passer arkitektonisk i bybilledet. Sikre at inventar, afgrænsninger og skilte får en høj kvalitet. Der lægges vægt på at sikre, at borgere herunder i høj grad handicappede ikke bliver generet, når de går på vej- og fortovsarealerne. Udendørsservering året rundt Der er mulighed for at få tilladelse til udendørsservering i sommerperioden og på et mindre areal i vinterperioden. Der skal betales en brugerafgift for at benytte det offentlige areal til udeservering. Husk: Skriftlig tilladelse fra ejendommens ejer, skal vedlægges. Erhverv og Selskabsstyrelsens tilladelse skal vedlægges Hent ansøgningsskema på Roskilde Kommunes hjemmeside For spørgsmål kontakt Veje og Grønne områder på tlf Udfyld og indsend ansøgningen elektronisk mindst en måned før udendørsserveringen skal bruges, dog senest 1. marts for sommerperioden og senest 1. oktober for vinterperioden. Vi kan ikke garantere, at senere ansøgninger kan blive behandlet til sæsonernes start. Ansøgning Tilladelse til udendørsservering gælder for ½ år ad gangen og kun for den periode, man søger om. Roskilde Kommune har udarbejdet reglerne for at: Sikre at vej- og fortovsarealerne benyttes mest hensigtsmæssigt. Ansøgningsskemaet skal være ledsaget af en nøje beskrivelse af: Situationsplan 1:100 som viser arealets afgrænsning indtegnet og herunder indretning med borde, placering af affaldskurve, plantekrukker, supplerende belysning og eventuelt menu/prisskilt. Foto af blomsterkasser/blomsterkrukker. Blomsterkasserne/krukkerne skal 10

11 kunne flyttes og må maksimalt være 100 cm høje og 40 cm brede. Beskrivelse af valg af farver. Farven skal være i overensstemmelse med intentionerne i lokalplan 221. Møbler: Angivelse af fabrikat, udseende og farve. Ansøgningen sendes til Roskilde Kommune, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Forudsætninger for tilladelse: Der kan kun laves en fortovsrestaurant i direkte tilknytning til en eksisterende restaurant, der ligger ud for ejendommens facade. Naboforretningens areal kan ikke lejes. Undtaget er fortovsrestauranterne på Stændertorvet og Hestetorvet, hvor der er indgået lejekontrakter på særlige vilkår. Forhold for vejareal: Det er en forudsætning for, at arealet kan lejes, at færdslen på det tilbageværende areal kan ske uden at genere handicappede og andre trafikanter. Der skal være mindst 2 meter frit fortov målt fra ydersiden af fortovskanten og ind til fortovsrestauranten. Arealer ud for porte og indgange til andre forretninger og boliger kan ikke lejes. Roskilde Kommune beslutter udstrækningen af det areal, der kan lejes, og markerer arealet med søm i belægningen. Sømmene skal efter opstillingen af fortovsrestauranten være synlige på ydersiden. Etablering: Opdeling af fortovsarealer: Der skal sættes blomsterkasser/krukker i hver ende af fortovsrestauranten på indersiden af sømmarkeringen, som skal være synlig. Der skal ikke laves en indhegning og fortovsrestauranten må ikke afskærmes med andet end blomsterkasser eller blomsterkrukker. I en overgangsperiode på 5 år kan gamle indhegninger dog stadig bruges. Der må ikke stå reklameparasoller, reklamestativer og standere, lysreklamer o. lign., som reklamerer for varemærker eller leverandører. Vandrenden skal altid holdes fri. Skilte: Der må kun skiltes med menu og priser Der må ikke stå skilte på vejarealet uden for restaurationsarealet. Der må kun stå skilte i perioden, hvor man har tilladelse til fortovsrestaurant. Opsætning af skilte hele året skal aftales med Roskilde Kommune som et udstillingsareal. Borde og stole: Inventaret skal bestå af flytbare borde, stole eller mindre bænke efter aftale med Roskilde Kommune Plastikmøbler i blød plast bliver ikke godkendt. 11

12 For at få en helhed i gadebilledet skal møbler og andet inventar passe til de omkringliggende facader, gadelygter, bænke mv. Inventaret skal derfor godkendes af Roskilde Kommune. Parasoller: Der må stå parasoller efter samme regler som i 4, udstilling i gågadestykket. Vedligeholdelse: Blomsterkasser/blomsterkrukker skal hvert år fremstå som nyistandsat ved opsætningen, og skal løbende vedligeholdes. Inventar skal også løbende vedligeholdes, så restauranten altid er indbydende. Renholdelse: Det er lejerens ansvar til enhver tid at holde rent i og omkring fortovsrestauranten og fjerne eventuelt affald ved lukketid også det, der ikke stammer fra fortovsrestauranten. Alt inventar skal være rent og pænt vedligeholdt, og graffiti skal fjernes Der må ikke være oplagret varer, herunder ølkasser o.l., på arealet. Åbningstider: Der må være opstillet inventar altså borde, stole, parasoller og varmelamper fra kl En godkendelse til udvidet åbningstid for restaurationslokalet, gælder ikke for fortovsrestauranten. Uden for åbningstiden skal parasollerne slås ned, og alt inventar fjernes eller sammenstilles/stables så det fylder mindst muligt og ikke kan bruges. Musik: Fortovsrestauranten må ikke genere med støj i omgivelserne fra f.eks. høj musik Der må ikke spilles forstærket musik på fortovsrestauranten uden tilladelse fra Roskilde Kommune. Lugt: Lys: Tilberedning af mad på fortovsrestauranten, herunder grill og lignende, er ikke tilladt og fortovsrestauranten må i det hele taget ikke give lugtgener. Levende lys eller anden åben ild er kun tilladt, hvis det er afskærmet og placeret, så det ikke giver brandfare Varmelamper: Benyt så vidt muligt alternativer til gasvarmere af hensyn til miljøet. Brug f.eks. uldtæpper og el-varmere. Gulvbelægning: Der må ikke lægges nogen form for gulvbelægning, tæpper og lignende Midlertidig lukning: Hvis fortovsrestauranten lukkes midlertidigt for en periode på mere end 14 dage, skal lejeren fjerne blomsterkasser/blomsterkrukker og inventar mv. Bliver tidsfristen overskredet, vil kommunen fjerne fortovsrestauranten for lejerens regning uden varsel. 12

13 Sæsonafslutning: Udløb af lejeperioden: Ved lejemålets udløb skal vejarealet være ryddet senest efter 1. uge. Bliver tidsfristen overskredet, vil kommunen fjerne fortovsrestauranten for lejerens regning uden varsel. Særlige forhold: Midlertidig inddragelse af arealet: Kommunen kan midlertidig inddrage tilladelsen for en kortere periode (max. 14 dage) uden reduktion af lejen. Herudover bliver lejen reduceret forholdsmæssigt. Dette gælder, hvis arealet skal bruges til et andet formål, f.eks. ledningsarbejder eller ved andre specielle forhold. Kommunen dækker ikke lejerens eventuelle indtægtstab i den forbindelse. Lejeren skal betale udgifterne til helt eller delvist at fjerne restauranten. Overdragelse af tilladelsen: Tilladelsen kan overdrages ved salg og forretningsoverdragelse af restauranten. En ny lejer skal dog udfylde en ny ansøgningsblanket men angivelse af adresse, CVR nr. mv. til kommunen. Forudbetalt leje er et mellemværende mellem tidligere og nye lejere/ejere. Markering af udeserveringsarealet: Roskilde Kommune vil ved starten af sæsonen markere arealet i belægningen med søm, som skal være synlige efter at borde og stole mv. er sat op. Permanent inddragelse af arealet: Ved permanente ændringer på vejareal kan kommunen helt eller delvist inddrage det, uden der kan kræves erstatning. Lejen reguleres i overensstemmelse med dette. Betaling og priser: Arealet lejes af Roskilde Kommune efter en fast pris pr. m 2. Byrådet fastsætter beløbet hvert år i takstbladet. Lejen opkræves i 2 rater: Højsæson opkræves 1. maj og 1. juli Lavsæson opkræves 1. december og 1. januar Eventuelle udgifter i forbindelse med lukningen og reetablering af vejarealet bliver faktureret til lejeren. 13

14 5 Arrangementer på vejarealer Enhver, der ønsker at bruge et vejareal til arrangementer af enhver art, skal søge tilladelse hos Roskilde Kommune. Arealer, der kan benyttes: Stændertorvet (1, 2 og 3): Torvet kan bruges til optræden med musik, sang, dans og lignende kulturelle arrangementer, arrangementer, der har politisk oplysende karakter. Hestetorvet (4): Torvet kan bruges til arrangementer af samme type som på Stændertorvet. Desuden kan torvet bruges til kommercielle arrangementer. Gågaderne (5): Der er mulighed for at bruge arealer i Algade til at optræde med musik, sang, dans og lignende kulturelle arrangementer. Desuden er der mulighed for at afholde arrangementer, som er kulturelle, humanitære eller politisk oplysende. Det er også muligt at opstille en tombola til velgørende formål. Musik og optog: Optræden med musik og sang i gaderne og på torvene må ikke finde sted uden en tilladelse fra Roskilde Kommune. Generelle bestemmelser: Arrangører kan maksimalt holde arrangementer i 12 dage indenfor et kalenderår på et anvist sted. Arrangementerne kan gentages med minimum én måneds mellemrum. Dog må hvert arrangement maksimalt vare 6 dage Arealernes omfang. 14

15 6 Torvehandel/stadehandel Torvehandel foregår på Stændertorvet og Hestetorvet, og må kun ske med Roskilde Kommunes tilladelse. Ansøgning om torveplads sker til Torvemesteren eller hans/hendes stedfortræder. Der er mulighed for at lave stadepladser med daglig salg af varer også udenfor torvedagene - på ubenyttede arealer eller ubenyttet udstillingsarealer samt på Hestetorvet og Stændertorvet. I forbindelse med den årlige Roskilde Festival eller andre lignede arrangementer vil udstillingsarealerne, der ikke er lejet ud til de erhvervsdrivende, blive lejet ud til boder. Der kan indgås aftale om mobilt gadesalg (håndvogne og lign.) med Roskilde Kommune. De nærmere vilkår, herunder lejens størrelse, fremgår af aftalen. Gadesalget må ikke blokere fremkommelighed og tilgængelighed. Lejetaksten fastsættes hvert år af byrådet. Torvetid: Stændertorvet: Torvetiden på Stændertorvet er hele året hver onsdag og lørdag kl Ingen torvehandlende må optage plads på torvet tidligere end 2 timer, før torvetiden starter. Ingen torvehandlende må tage en plads på torvet uden forudgående aftale med Torvemesteren. Torvehandlende, der ikke er mødt senest kl. 8, vil ikke have mulighed for at bruge deres torveplads den dag. Torvemesteren kan leje pladsen ud til andre. Afbud skal ske senest kl. 7 til Torvemesteren, ellers vil der blive opkrævet stadeleje for dagen. Torvehandlende skal forlade torvet når torvetiden slutter, dog tidligst kl. 14. Hestetorvet: Torvetiden på Hestetorvet er hele året onsdag kl og lørdag kl Ingen torvehandlende må optage plads på torvet tidligere end 1 time før torvetiden starter. Det er muligt at søge Roskilde Kommune om at benytte en stadeplads alle ugens dage i en periode. Det er muligt, at der 1. søndag i måneden holdes loppetorv kl , - det gælder også private lopper. I hele december måned må der være julemarked hver dag. I forbindelse med den årlige Roskilde Festival må der i ugen op til - og indtil festivalens slutning være torvehandel alle ugens dage kl Til disse arrangementer skal der laves en særlig aftale med Roskilde Kommune. Produkter, som må sælges: Stændertorvet: Fra staderne må der primært sælges frugt, grønt, blomster, produkter fra husdyrhold og fiskeri. Brugte ting, kunsthåndværk med mere kan også sælges. 15

16 Erhvervsmæssig handel med brugte genstande (som er købt andre steder for at sælge videre) må kun ske, hvis den handlende har bevilling til handel med brugte genstande. Det fremgår af Næringsloven, hvilke varer, der kan sælges ved torvehandel uden at betingelserne for at være handlende, håndværker og industridrivende er opfyldt. Fra stadepladserne må der kun være salg og ikke opkøb. Godkendte foreninger og enkeltpersoner må sælge egne brugte eller hjemmelavede genstande, men ikke genstande, der er købt for at sælge videre. Staderne kan ikke bruges til kommercielle udstillinger og lignende med med det formål at skabe kundekontakt og formidling af efterfølgende leverancer af varer og tjenesteydelser. Der må ikke handles med levende dyr. Hestetorvet: Fra staderne må der sælges frugt, grønt, blomster, fastfood, brugte genstande, kunsthåndværk med mere. Godkendte foreninger og enkeltpersoner må sælge egne brugte eller hjemmelavede genstande, men ikke genstande, der er købt for at sælge videre. Staderne kan bruges til kommercielle udstillinger og lignende med det formål at skabe kundekontakt og formidling af efterfølgende leverancer af varer og tjenesteydelser. Fordeling af stadepladser: Stændertorvet: Torvepladserne er primært til grønt, blomster og fødevarer. Pladserne for grønt og blomster bliver i videst muligt omfang udlejet som faste pladser. I torvets nordøstlige hjørne er der stader for fisk, ost og slagtervarer. Loppetorvet har normalt faste pladser mod vest op mod det tidligere rådhus. Hvis der i tyndt belagte perioder er ledige pladser inde på torvet, kan der placeres kunsthåndværk, loppetorv med videre efter nærmere aftale med Torvemesteren. Torvehandlende disponerer kun over 1 plads, men kan dog disponere over højest 2 pladser efter aftale med Torvemesteren. Stadepladser kan ikke overdrages/sælges til andre, hverken ved sygdom eller ved salg af vogn mv. Hestetorvet: Til den normale torvehandel er der 5 stadepladser, som hver har et areal på 4 x 6 meter. I forbindelse med Roskilde Festival og ved andre store arrangementer er der yderligere et antal stadepladser. Roskilde Kommune kan i øvrigt oprette og udleje yderligere stadepladser. Stadepladser kan ikke overdrages/sælges til andre, hverken ved sygdom eller ved salg af vogn mv. Der må ikke handles med levende dyr. 16

17 Lejeperiode: Faste pladser udlejes for ét kalenderår ad gangen. Ledige pladser eller faste pladser, som ikke er taget i brug kl. 8, kan blive anvist til andre for én dag ad gangen i den rækkefølge, som stadeholderne ankommer. Stadeleje: Torvehandlende skal betale leje for stadepladserne. Lejen fastsættes af Roskilde Kommunes byråd. Hvis en torvehandlende, der har fået en fast stadeplads, ikke inden for tre måneder har brugt pladsen, kan pladsen anvises til anden torvehandlende. Lejen bliver ikke refunderet. Afgiften for faste stadepladser betales forud for et halvt år. Regningen sendes til den torvehandlende, og betales efter kommunens almindelige praksis. For de øvrige pladser betales afgift til Torvemesteren ved begyndelsen af hver torvedag. Forudsætninger for handel på torvene: På alle stader skal man kunne se sælgers navn. Staderne må ikke lånes ud eller fremlejes. De torvehandlende skal til enhver tid kunne oplyse, hvor varerne stammer fra. Hvis der drives loppehandel som erhverv, skal politiet have givet tilladelse. Hvis man som torvehandlende er omfattet af smiley-ordningen, skal den enten være synlig i boden eller kunne fremvises ved forlangende. Hestetorvet: Det er tilladt at parkere én bil ved hver stadeplads i forbindelse med torvehandlen, men kun efter aftale med Torvemesteren eller Roskilde Kommune De kørende skal ankomme til stadepladserne via Store Gråbrødrestræde. Stader med mere må ikke stå i vejen for, at kørende kan komme til og fra Gråbrødre Kirkegårds østlige port. Torvemesterens opgaver: Torvemesteren har administrationen af torvene onsdag og lørdag og laver aftaler om tildeling af stadepladser. Resten af ugen er det Roskilde Kommune, der administrerer og laver aftaler om leje af stadepladser. Torvemesteren skal sørge for, at de regler, der er for torvehandel, bliver overholdt. Torvemesteren og Roskilde Kommune, kan nægte at give stadepladser til torvehandlende, hvis betingelserne for handel på torvet ikke bliver overholdt, eller hvis der er restance for torveafgift/leje. Torvemesteren opkræver lejen for løse pladser. Torvemesteren kan træffes onsdag og lørdag fra kl på tlf. nr Loppehandel, der ikke drives som erhverv, kan i maksimum 6 gange på et kalenderår have en stadeplads på torvet. Kun torvehandlende, der er momsregistret, må lave erhvervsmæssigt salg fra staderne. Der skal altid kunne vises dokumentation. 17

18 7 Vedligeholdelse af gadearealet Renholdelse: Gadearealerne skal holdes rene af grundejeren eller dem, som har overtaget grundejerens forpligtelser. Kommunen fejer dog færdselszonen sammen med den almindelige renholdelse af byen. Kommunen tømmer affaldsbeholdere én gang om dagen alle ugens dage. Snerydning / glatførebekæmpelse: I gaderne rydder grundejerne (eller dem, der eventuelt har fået overdraget deres forpligtelser), sne og salter/gruser i facadezonen, gangzonen og mellemzonen. Kommunen står for snerydning og glatførebekæmpelse i færdselszonen. Ved større snefald holder kommunen brandvejen farbar ved at skrabe sneen ind på mellemzonen. Snerydning og glatførebekæmpelse skal ske snarest muligt efter det har sneet eller er blevet glat. Anden vedligeholdelse: Roskilde Kommune står for vedligeholdelse af gaderne og rensning af rendestensbrønde. 18

19 8 Særlige bestemmelser Ansvaret for skader, der eventuelt kommer på de udstillede genstande eller på forbipasserende, som følge af udstillingen, ligger hos ejeren af genstandene (eller den forretningsdrivende). De erhvervsdrivende har ansvaret for snerydning på lejede arealer på samme måde, som hvis de ikke lejede udstillingsarealet. Roskilde Kommune kan i kortere perioder bruge vejarealerne til større arrangementer uden de erhvervsdrivende får erstatning. Kommunen har fuld råderet over hele gadearealet, når der skal ske vedligeholdelse eller udskiftes belægning, inventar og ledningsanlæg. Der kan ikke rejses krav om erstatning over for Roskilde Kommune for gener af arbejde i gaderne eller skader på udstillede genstande. Grundejeren har pligt til at tegne en ansvarsforsikring, som dækker skader, der kan komme som følge af brug af vejarealerne. Forsikring skal holde Roskilde Kommune skadesløs, hvis kommunen ved retssag eller på anden måde bliver indblandet i sagen. Hvis lejeren ikke overholder regulativets bestemmelser - herunder betalingsfristerne for indbetaling af leje - og ikke efterkommer en henstilling inden 8 dage, er det brud på lejeaftalen, og kommunen vil opsige lejemålet uden yderligere varsel. Hvis et lejet areal giver gener og klager, er det misligholdelse af lejeaftalen og kommunen kan opsige lejemålet. Hvis kommunen opsiger lejemålet med baggrund i misligholdelse, vil den indbetalte leje ikke blive refunderet. Opsiges lejemålet på baggrund af manglende indbetaling i samme år, skal lejeren i alle tilfælde betale for hele året. Kommunen erstatter ikke mistede indtægter. Ved opsigelse på grund af misligholdelse, skal lejeren fjerne inventar inden 1 uge. Bliver tidsfristen overskredet, vil kommunen fjerne inventaret for lejerens regning uden varsel. Påtaleret. Roskilde Kommune er påtaleberettiget efter reglernes bestemmelser. For så vidt der er tale om overtrædelser i henhold til straffeloven, vil sådanne sager blive anmeldt til politiet, som eventuelt vil anlægge sag i overensstemmelse med netop straffeloven. I det omfang der er tale om fx erstatningsretlige sager eller civilretlige sager i det hele taget, vurderer kommunen om man herfra vil anlægge sag ved en civil domstol. Tilladelser og rettigheder, der er givet efter disse regler, kan til enhver tid tilbagekaldes eller ændres, hvis reglerne ikke bliver overholdt. Det gælder også, hvis det på grund af færdsel eller andre årsager (herunder vej- og ledningsarbejder) er nødvendigt. Dispensation. Der gives kun dispensation under særlige omstændigheder og kun af kortere varighed. Forvaltningen kan efter samråd med politiet dispensere fra regelsættets lukketider ved særlige lejligheder. Revision af regelsættet: Reglerne kan tages op til revision, når Roskilde Kommune eller politidirektøren i Midt og Vestsjællands Politi ønsker det. 19

Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby

Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 1 2 Indhold 1 Administration 3 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 3 Udstilling 6 3.1 Hvilke arealer kan lejes? 6

Læs mere

Indhold. 1 Administration 3. 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4

Indhold. 1 Administration 3. 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 1 Indhold 1 Administration 3 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 3 Udstilling 6 3.1 Hvilke arealer kan lejes? 6 3.2

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade December 2013 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der

Læs mere

REGULATIV FOR BENYTTELSE AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER I ODSHERRED KOMMUNE

REGULATIV FOR BENYTTELSE AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER I ODSHERRED KOMMUNE 1. Lovgrundlag og administration... 2 2. Vejarealer... 2 2.1 Gadernes indretning og anvendelse... 2 2.2 Generelt for facadezoner og mellemzoner... 3 2.3 Udformning og placering af gadeinventar... 4 2.4

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Formål Formålet med dette reviderede regulativ er at understøtte et godt og aktivt byliv i Birkerødbymidte gennem klare og enkle regler for, hvordan

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade september 2013 Forord Regulativet skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning Gader & Pladser Til glæde for alle Vejledning Spilleregler 3 Gadeindretning og trafik 5 Udstilling 6 Fortovsrestaurenter 8 Facadeudstyr 9 Arrangementer 10 Rene gader og pladser 12 Der skal altid søges

Læs mere

Vilkår for udendørsservering

Vilkår for udendørsservering - Vilkår for udendørsservering Kopi af tilladelse og evt. tegning skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Åbningstider - Du må opstille inventar såsom borde, stole, parasoller og godkendte

Læs mere

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte 1.udgave, Plan oktober 2014 1 2 Dok. nr. 727-2014-117770 Indhold Regulativet... 4 Fælles bestemmelser... 6 Administration og ansøgning om tilladelse...

Læs mere

Gågaderegulativ. for Frederiksværk kommune. Nyttige adresser. Frederiksværk Kommune. Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon:

Gågaderegulativ. for Frederiksværk kommune. Nyttige adresser. Frederiksværk Kommune. Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon: Nyttige adresser Frederiksværk Kommune Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon: 47 77 10 22 Åbningstid: Man - ons 9.30-15.00 Torsdag 9.30-18.00 Fredag 9.30-13.00 Telefontid: Man - ons 8.00-15.00 Torsdag 8.00-18.00

Læs mere

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade Tillæg nr. 1 til Regulativ for vej og gade i Odder bymidte - 1. udgave Sivegadestrækningen fra Torvet til Polititorvet samt den sydlige del af Aabygade gågade sivegade Polititorvet Odder Kommune 2006 Teknisk

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår.

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. Punkt 9. Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. 2014-21716. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender nedenstående udkast til regler

Læs mere

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM Med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje, 102,, nr. 1, fastsætter Hørsholm Kommune i samråd med politimesteren

Læs mere

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE Side 2 Gågaderegulativ for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S Januar 2007 Fælles spilleregler

Læs mere

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE 3 Fælles spilleregler er nødvendige! Dette regulativ for brug af gågadearealet er vedtaget på mødet i Teknik og Forsyningsudvalget den 03.08.09. Udarbejdelsen

Læs mere

REGULATIV FOR BRUG AF DET OFFENTLIGE RUM

REGULATIV FOR BRUG AF DET OFFENTLIGE RUM REGULATIV FOR BRUG AF DET OFFENTLIGE RUM Byen er til for at blive brugt INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TORVEHANDEL Varer og lovgivning Stadepladser Torvedage og tidspunkter Betaling El og vand m.v.

Læs mere

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Odder Kommune August 2005 Plan Sag nr. 727-2009-65534 Dok. nr. 727-2014-80873 Dette regulativ omhandler i første udgave centrum

Læs mere

Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune

Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune Regulativ for benyttelse af gadeareal i Hjemmel for bestemmelserne i dette regulativ findes i Lov om offentlige veje 102, og i Lov om private fællesveje 66. Regulativet omfatter offentligt tilgængelige

Læs mere

Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum i kommunens

Læs mere

Byg og Miljø. Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune

Byg og Miljø. Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Dato Sagsnummer Dokumentnummer Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune I Køge Kommune kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til at vejarealer benyttes til

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 HILLERØD KOMMUNE Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Regler for færdsel og handel... 3 Orienteringskort... 4 Kapitel 2 Gadernes indretning... 5 Kapitel 3 Færdsel

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

Gågaderegulativ for Fredericia Kommune

Gågaderegulativ for Fredericia Kommune Gågaderegulativ for Fredericia Kommune Indhold 3 Regulativets område 4 Fredericia for alle 5 Almindelige bestemmelser 5 Administration 5 Vareudstilling 6 Gadesælgere 7 Ledeliniesystemet 8 Skilte 8 Parasoller

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

Regulativ for Brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte

Regulativ for Brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte Regulativ for Brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte 1 Indledning Randers Byråd har med det nye regulativ for Randers bymidte, ønsket at få tilvejebragt et tidssvarende regelsæt. Det nye regulativ

Læs mere

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune?

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune? Brug af vejarealet - Opgravning - Arrangement - Container, skurvogn, stillads m.m. - Flagstænger, flagallé - Plakat, banner, juleudsmykning m.m. - Vareudstilling - Udeservering - Stadepladser - Brug af

Læs mere

Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013

Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013 Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013 Velkommen som bruger af byens rum Er du restauratør i Københavns Kommune,

Læs mere

Regulativ. Lemvig Bymidte

Regulativ. Lemvig Bymidte Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte LEMVIG KOMMUNE Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte Indhold Indledning 1 Almindelige bestemmelser 2 Vareudstilling

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

udeservering I DEN HVIDE KØDBY

udeservering I DEN HVIDE KØDBY udeservering I DEN HVIDE KØDBY Principper for anvendelse og indretning af udearealer 2015 Infotekst Velkommen som restauratør Velkommen som restauratør i Den Hvide Kødby. Hvis du ønsker at have udeservering

Læs mere

Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige vejarealer dvs. veje, gågader, torve samt pladser i Ballerup Kommune.

Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige vejarealer dvs. veje, gågader, torve samt pladser i Ballerup Kommune. MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 13. maj 2013 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: byggesag@balk.dk Kontakt: Majbritt Marfelt Sagsnr: 2013-4906 Dok.nr:

Læs mere

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger - Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger Kopi af tilladelse skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Indgangspartier, opgange, porte, cykelstativer og lignende må ikke blokeres,

Læs mere

Vilkår for mobilt gadesalg

Vilkår for mobilt gadesalg Vilkår for mobilt gadesalg Halsnæs Kommune Marts 2017 Vilkår for mobilt gadesalg Der skelnes mellem: En lille mobilvogn under 2,5 m² - f.eks. ladcykel, kaffeknallert En større mobilvogn over 2,5 m² - f.eks.

Læs mere

Der må kun sælges dagligvarer. Herved forstås varer som forsvinder ved forbrug (fx mad- og drikkevarer).

Der må kun sælges dagligvarer. Herved forstås varer som forsvinder ved forbrug (fx mad- og drikkevarer). Generelt I Faaborg-Midtfyn Kommune gives der tilladelse til mobile salgsenheder, der dækker over en mindre vogn, fx en ladcykel, kaffeknallert, Christiania Cykel og lign. på 2,5 m 2. Der må kun sælges

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Gaderegulativ for Ballerup Kommune

Gaderegulativ for Ballerup Kommune MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. september 2013 Sagsid: 05.01.30-P24-1-13 Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige

Læs mere

Regulativ for Køge Torv

Regulativ for Køge Torv Regulativ for Køge Torv Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 Torvehandel 3 Tildeling af stadepladser 4 Faste stadepladser 4 Løse stadepladser 4 Tidspunktet for torvehandel 5 Hvad må sælges? 5 Fælles bestemmelser

Læs mere

Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt Kommune

Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt Kommune Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt Kommune Indhold: Kapitel 1 Indledning 1.1 Formål 1.2 Regulativets vedtagelse og ikrafttræden Kapitel 2 Generelle bestemmelser 2.1 Ansøgning

Læs mere

Regulativ for brug af offentlige områder i Sorø Kommune

Regulativ for brug af offentlige områder i Sorø Kommune Regulativ for brug af offentlige områder i Sorø Kommune Sorø Kommune 2016 Forslag INDHOLD 1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 4 Tilladelser... 4 Ansøgning... 5 Aflysning... 5 Ansvarsforhold... 5 Udstilling

Læs mere

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 TEKNIK OG MILJØ Regulativ for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

GÅGADE REGULATIV gældende fra den 04. juni 2003

GÅGADE REGULATIV gældende fra den 04. juni 2003 GÅGADE REGULATIV gældende fra den 04. juni 2003 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

BESTEMMELSER FOR BRUG AF VEJ- OG PARKAREAL I DRAGØR KOMMUNE

BESTEMMELSER FOR BRUG AF VEJ- OG PARKAREAL I DRAGØR KOMMUNE 4. juli 2008 BESTEMMELSER FOR BRUG AF VEJ- OG PARKAREAL I DRAGØR KOMMUNE Myndighed 1. Tilladelse til brug af vej- og offentligt parkareal kræver kommunens tilladelse. Området hører under Teknik- og Miljøudvalget,

Læs mere

Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 1. Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Holstebro City

Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 1. Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Holstebro City Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 1 Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Holstebro City HOLSTEBRO KOMMUNE 2016 Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel T E K N I K O G M I L J Ø. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel T E K N I K O G M I L J Ø. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 T E K N I K O G M I L J Ø Regulativ for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

BY OG MILJØ. Regulativ for gågaderne og Torvet Hillerød Kommune 2014 UDKAST

BY OG MILJØ. Regulativ for gågaderne og Torvet Hillerød Kommune 2014 UDKAST BY OG MILJØ Regulativ for gågaderne og Torvet Hillerød Kommune 2014 UDKAST Indholdsfortegnelse Nordsjællands bedste handelsby Kapitel 1 Regulativets Formål 1 Kapitel 2 Færdsel i gågaderne 2 Kapitel 3

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

Regulativ for Lyngby Torv

Regulativ for Lyngby Torv Regulativ for Lyngby Torv 5. september 2013 Side 1 Forord Regulativets formål er at sikre, at Lyngby Torv benyttes på en måde, der er i overensstemmelse med Lyngby Taarbæk Kommunes visioner og mål for

Læs mere

Cityguide - Hjørring

Cityguide - Hjørring Cityguide - Hjørring 1 Cityguide Denne cityguide omfatter gågader og sivegader i Hjørring. Gågaderne er Stokbrogade, Strømgade og Østergade. Sivegaderne er: Søndergade, Jernbanegade og den sydligste del

Læs mere

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Offentlige arealer i dette regulativ er veje, fortove, torvepladser og lignende som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Dette regulativ

Læs mere

Vedtægter for Axeltorv og Kampergade i Helsingør 1998

Vedtægter for Axeltorv og Kampergade i Helsingør 1998 Axeltorv set gennem et vindue i Bjergegade 18 omkring 1860. På torvet står byens første jernpost og yderst til højre i billedet ses en del af den olsenske brænderigård. Tegning af August Schwartz Vedtægter

Læs mere

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Indholdsfortegnelse Forord...2 Del 1 Almindelige bestemmelser for brug af gadearealerne...3 Træer, kunst og byinventar...3 Færdselsforhold...3

Læs mere

TIL GLÆDE FOR ALLE VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE. Aalborg Kommune 1999

TIL GLÆDE FOR ALLE VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE. Aalborg Kommune 1999 GADER & TIL GLÆDE FOR ALLE PLADSER VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE Aalborg Kommune 1999 Fælles spilleregler nødvendige! Det nye regulativ og folderen Aalborg Byråd har i 1999 vedtaget

Læs mere

Gaderegulativ for Rudkøbing by

Gaderegulativ for Rudkøbing by Gaderegulativ for Rudkøbing by Rammer for vareudstilling og varehandel på gadearealer i Rudkøbing by 1. Kørebanen - må ikke benyttes til: Udstilling af varer Placering af reklameskilte og parasoller Opstilling

Læs mere

Udarbejdet af www.oxoreklame.dk & Kofoed&Co.

Udarbejdet af www.oxoreklame.dk & Kofoed&Co. Udarbejdet af www.oxoreklame.dk & Kofoed&Co. Indholdsfortegnelse Torveregulativet... 5 Information nye stadeholdere... 6 Information stadeholdere... 7 Torvehandlerforeningen...13 Informationsstadepladsen...14

Læs mere

Regulativ for Råden over vejareal og offentlige pladser i Frederiksberg Kommune

Regulativ for Råden over vejareal og offentlige pladser i Frederiksberg Kommune Regulativ for Råden over vejareal og offentlige pladser i Frederiksberg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 - Indledning 1. Formål 2. Retningslinjernes vedtagelse og ikrafttræden Kapitel 2 - Generelle

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Omhandler: Vareudstillinger Renholdelse Skiltning Plakater, ophængning Udeservering fra erhvervsvirksomhed Udstillingsmulighed på

Læs mere

Regulativ for offentlige arealer og pladser

Regulativ for offentlige arealer og pladser Marts 2015 Regulativ for offentlige arealer og pladser Definition af vejareal Vejarealer er veje, fortove, cykelstier, cykelbaner, rabatter, pladser og torve, der er åbne for almindelig færdsel, og som

Læs mere

Vejledning. vedr. brug af offentlige arealer i Gentofte Kommune

Vejledning. vedr. brug af offentlige arealer i Gentofte Kommune Vejledning vedr. brug af offentlige arealer i Gentofte Kommune Indholdsfortegnelse Formål... 3 Administration... 3 Kommunale vejarealer... 4 Generelle bestemmelser... 4 Ansøgning om tilladelse... 4 Tilladelsens

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Midlertidige retningslinjer for Storegade

Midlertidige retningslinjer for Storegade Randers 20. august 2015 Midlertidige retningslinjer for Storegade Formål Formålet med de midlertidige retningslinjer for gågaden Storegade er at fastsætte rammer for anvendelsen og brugen af byrummet i

Læs mere

Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser

Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser Punkt 14. Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser 2015-012773 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser endeligt.

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

for indretning af gågader i Skomagergade, Karen Olsdatters Stræde og for Gullandsstræde på strækningen mellem Borchsgade og Skomagergade.

for indretning af gågader i Skomagergade, Karen Olsdatters Stræde og for Gullandsstræde på strækningen mellem Borchsgade og Skomagergade. l Lokalplan nr. 188 for indretning af gågader i Skomagergade, Karen Olsdatters Stræde og for Gullandsstræde på strækningen mellem Borchsgade og Skomagergade. Redegørelse for lokalplanen: Kort fortalt kan

Læs mere

strøgmanual For strøggaderne i Indre København

strøgmanual For strøggaderne i Indre København strøgmanual For strøggaderne i Indre København 3. udgave, 1. oplag 2014 Københavns Kommune 2014 Redaktør Jens Barslund, byliv@tmf.kk.dk Foto Ursula Bach og Colourbox Layout TMF Grafisk Design Tryk GSB

Læs mere

REGULATIV for gader, veje, torve og pladser. Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte

REGULATIV for gader, veje, torve og pladser. Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte REGULATIV for gader, veje, torve og pladser Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte 1 Udgiver: Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø. Interessenter: Teknisk Udvalg.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Udeservering. live with Aarhus. Aarhus Kommune har en vision om, at vores by skal være en god by for alle.

Udeservering. live with Aarhus. Aarhus Kommune har en vision om, at vores by skal være en god by for alle. Udeservering Aarhus Kommune har en vision om, at vores by skal være en god by for alle. Denne vision når vi bl.a. ved at have et bæredygtigt byrum, som inviterer til et unikt og mangfoldigt byliv. Den

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Juni 2016 Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer (veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv.) i til arrangementer, eller

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 25. januar 2016) I medfør af lov om offentlige veje, lov

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje I henhold til lov om offentlige vejes 62 og lov om private fællesveje 8, 23, 79 m.fl., fastsættes regler for vintervedligeholdelse og renholdelse

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Tilladelse til stadeplads der gælder til den 31. december 2017 på ejendommen på Blåvandvej 13A, 6857 Blåvand, matr. nr. 30m, Vandflod By, Oksby

Tilladelse til stadeplads der gælder til den 31. december 2017 på ejendommen på Blåvandvej 13A, 6857 Blåvand, matr. nr. 30m, Vandflod By, Oksby Laura Terkilsen Blåvandvej 13A 6857 Blåvand Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Tilladelse til stadeplads der gælder

Læs mere

PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE

PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver

Læs mere

Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune

Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune 2. udgave 2010 Regulativ for benyttelse af offentlige arealer i Haderslev kommune er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 893

Læs mere

Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte

Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte REGULATIV 2012 Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte 2012 21 Indhold 1.0 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 Vedtagelse og ikrafttræden

Læs mere

Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand

Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand Sagsfremstilling Der har i flere år været en diskussion omkring mobile salgsenheder og deres berettigelse i Blåvand. Denne diskussion tog til i omfang i 2013.

Læs mere

UDESERVERING I DEN HVIDE KØDBY

UDESERVERING I DEN HVIDE KØDBY UDESERVERING I DEN HVIDE KØDBY Principper for anvendelse og indretning af udearealer 2017 Infotekst Velkommen som restauratør Velkommen som restauratør i Den Hvide Kødby. Hvis du ønsker at have udeservering

Læs mere

Tilladelse til stadeplads der gælder til den 31. december 2017 på ejendommen på Blåvandvej 26, 6857 Blåvand, matr. nr. 29cc, Vandflod By, Oksby

Tilladelse til stadeplads der gælder til den 31. december 2017 på ejendommen på Blåvandvej 26, 6857 Blåvand, matr. nr. 29cc, Vandflod By, Oksby Ejendomsselskabet matr. nr. 29-cc va Tane Hedevej 2 6857 Blåvand Att.: Brian Ørnskov Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, for de af Tårnby Kommunalbestyrelse bestyrede veje, stier og pladser, samt de i Tårnby

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

AFTALE OM SALGSSTADER

AFTALE OM SALGSSTADER Vadehavet J.nr. Ref. Anhra Den 26. februar 2015 AFTALE OM SALGSSTADER AFTALENS PARTER Følgende aftale om opstilling af salgsvogn på Lakolk Strand (Sønderstrand), Rømø, indgås mellem: Miljøministeriet,

Læs mere

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg mellem Assens Kommune (udlejer) Rådhus Allé 5 5610 Assens og Glamsdalens Idrætsefterskole (lejer) Langbygårdsvej 86 5620 Glamsbjerg

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere