Regler for gader og torve i Roskilde midtby.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for gader og torve i Roskilde midtby."

Transkript

1 Regler for gader og torve i Roskilde midtby. 1

2 Indhold Indledning: Gadernes indretning og anvendelse: Udstilling på gadearealer: Udstilling i gågadestykket Fortovsrestauranter i Roskilde Kommune Arrangementer på vejarealer Torvehandel/stadehandel Vedligeholdelse af gadearealet Særlige bestemmelser

3 Indledning: Disse regler er vedtaget af Roskilde Kommune, Teknik og Miljøudvalg og tiltrådt af Politidirektøren i Midt- og Vestsjælland i henhold til: Bekendtgørelse af lov om offentlige veje jf. lovbekendtgørelse 893 af 9. september Færdselslovens 92 Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger, 16. Lov om private fællesveje lov nr af 21/ Lokalplan nr. 221, facader i Roskilde Bymidte og lokalplanerne nr. 278 og 310 inkl. Havnegade nord for Sankt Ibs Vej. Restaurationslovens almindelige bestemmelser Den daglige administration af reglerne udføres af Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder, i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi. Hørte instanser: Midt- og Vestsjællands Politi Roskilde Handel Vejlauget Gågaderne Ikrafttræden: Reglerne træder i kraft 1. april Gyldighed: Reglerne gælder for alle gader og torve i Roskilde midtby Der gælder specielle forhold for Skomagergade, Karen Olsdatters Stræde, Gullandsstræde, Algade, Sankt Ols Gade, Rosenhavestræde, Hersegade, Sankt Peders Stræde, Lille Gråbrødrestræde og Biblioteksgangen, jfr. 4-6, og for Stændertorvet og Hestetorvet, jfr. 7. 3

4 1 Gadernes indretning og anvendelse: gangzone, mellemzone og færdselszone Færdsel: Al færdsel i gaderne skal ske efter gældende love og forskrifter. Færdsel i gågadearealet: I Skomagergade, Karen Olsdatters Stræde, Gullandsstæde og Algade har gående færdsel første prioritet. Cykling er dog tilladt på de tidspunkter, der fremgår af skiltene. Cyklister skal altid vige for - og respektere fodgængere. Varelevering i gågaden må kun ske på de tidspunkter, der fremgår af skiltene (man-fre kl. 4-12, lør kl. 4-9). Alle forretninger, der har mulighed for varelevering ad anden vej end gågaden, skal anvende den. Politiet kan give bøder ved overtrædelse af reglerne. Anden kørsel: Patient og invalidekørsel i de ovennævnte gader må ske på de tidspunkter, som fremgår af skiltene. Læger må køre ved livsvigtige ærinder. Servicevogne fra Roskilde Kommune og fra forsyningsvirksomheder må køre ved udbedring af skader på belægningen eller på lednings- og forsyningsnet. Der må være nødvendig kørsel for renholdelse, glatførebekæmpelse og snerydning. Der må være kørsel, hvis politiet eller Roskilde Kommune har givet skriftlig tilladelse. Indretning: Gaderne er principielt opdelt i forskellige zoner: Facadezone, Det er forskelligt, hvilke zoner den enkelte gade er opdelt i. Facadezone Facadezonen kan bruges til vareudstilling og udeservering. Gangzone Gangzonen må kun bruges af gående og skal holdes fri for enhver form for udstilling med videre for at handicappede kan komme frem. I Skomagergade må gangzonen dog også bruges til udeservering. Mellemzone Mellemzonen bruges til fast gadeinventar som belysning, flag, træer, blomsterkummer, cykelstativer, bænke med videre, som er opstillet af Roskilde Kommune. Mellemzone kan også efter de enkelte paragraffer nedenfor bruges til vareudstilling, gadeinventar, musikudøvelse, mobilt gadesalg, udeservering med mere. Færdselszonen Færdselszonen skal altid holdes fri til gående og kørende færdsel, herunder redningskøretøjer. Indretning i gågadestykket: Gaderne i gågadestykket er opdelt på følgende måde: Algade: Gadearealet er opdelt i facadezone, gangzone, mellemzone og færdselszone. 4

5 Skomagergade: Gadearealet er opdelt i facadezone, gangzone, mellemzone og færdselszone. Sankt Ols Gade, Hersegade, Sankt Peders Stræde og Lille Gråbrødrestræde: Gadearealet er opdelt i gangzone og færdselszone. Princippet i zoneopdeling af Algade og Skomagergade. Karen Olsdatters Stræde og Gullandsstræde: Gadearealet er opdelt i facadezone og færdselszone. Princippet i zoneopdeling af Sankt Ols Gade, Hersegade, Sankt Peders Stræde og Lille Gråbrødrestræde. Princippet i zoneopdeling af Karen Olsdatter Stræde og Gullandsstræde. Rosenhavestræde: Gadearealet er opdelt i facadezone, gangzone og mellemzone. Biblioteksgangen: Gadearealet er opdelt i facadezone og gangzone. 5

6 2 Udstilling på gadearealer: Vareudstilling og skiltning må kun være på de arealer, hvor der er lavet en aftale med Roskilde Kommune, og kun indenfor butikkernes åbningstid. Erhvervsdrivende, der ikke har lavet en lejekontrakt med Roskilde Kommune, må ikke bruge udstillingsarealet på nogen måde. De erhvervsdrivende kan leje arealer til udstilling på fortovet ud for forretningsfacaderne. Det er arealet ind mod facaden, der kan lejes og det kan bruges til vareudstilling, skiltning og lignende. Dog skal følgende forhold være opfyldt: Opstilling af borde og stole ud for butikkerne behandles efter reglerne i 5. Ansøgningsskemaet til at leje arealer til udstilling findes på Roskilde Kommunes hjemmeside, Roskilde Kommune kan frit råde over de arealer, hvor der ikke er lavet en lejeaftale. Afgift for udstilling: Enhver butik, der ønsker at bruge de offentlige vejarealer til udstilling, skal indgå en kontrakt med Roskilde Kommune. Af kontrakten vil det fremgå, hvad størrelsen og prisen er på det lejede areal. Afgiften er fastlagt ud fra en fast kvadratmeterpris og betales forud for ét år ad gangen. Der skal være 2 meter frit fortov Der, hvor der er mindre end 2 meter, må arealet ikke benyttes til udstilling mv. Der skal være tilgængelighed og fremkommelighed. Kvadratmeterprisen indexreguleres hvert år. Kommer der en restance, kan lejekontrakten siges op af Roskilde Kommune og udstillingsarealet må ikke længere bruges. Gadeinventar: Bliver fortovet mindre end 2 meter, kan Roskilde Kommune uden yderligere varsel fjerne de dele, som overskrider grænsen. Udgifterne vil blive opkrævet hos den erhvervsdrivende. De erhvervsdrivende må ikke fremleje arealerne foran forretningen til andre. Er der flere erhvervsmål i ejendommen, skal de erhvervsdrivende aftale den indbyrdes fordeling af udstillingsarealet. Stueetager med facade mod gaden har fortrinsret til at bruge arealerne. Ansvaret for skader, der eventuelt kommer på de udstillede genstande eller på forbipasserende, som følge af udstillingen, ligger hos ejeren af genstandene (eller den forretningsdrivende). Fast gadeinventar: Roskilde Kommune opsætter, renholder og vedligeholder fast gadeinventar (affaldsbeholdere, bænke, lygter, cykelstativer, pullerter, blomsterkummer og lignende). Fast gadeinventar på facader: Med hensyn til markiser, baldakiner, skilte og belysning henvises der til den lokalplan, der gælder for området. Løst gadeinventar: De erhvervsdrivende skal selv betale for løst gadeinventar som fx udstillingsstativer. Udstillede varer og løst gadeinventar må ikke stilles foran cykelstativer, bænke eller andet fast gadeinventar. 6

7 Indgange skal også holdes fri for varer og løst gadeinventar. Højden af gadeinventar inklusiv prisskilte må max være 1,60 meter. Gadeinventaret skal være hævet mindst 40 cm over gadeniveau og være understøttet i hjørnerne. Der må stilles fritstående skilte på udstillingsarealet. Skiltenes højde og bredde må ikke overstige henholdsvis 120 cm og 80 cm. Rammen på skiltet skal være enten grøn, hvid eller galvaniseret. De erhvervsdrivende må ikke lave ændringer i gadens belægning, herunder at fjerne eller beskadige dele af belægningen eller slå genstande ned i belægningen. Der må ikke sættes flagstænger og lignende op. Gadeinventar skal være fjernet fra udstillingsarealet senest ½ time efter butikkernes lukketid. 7

8 3 Udstilling i gågadestykket Ud over reglerne i 3, gælder disse regler specielt for gågadestykket: Erhvervsdrivende, der ønsker at leje udstillingsarealer, bliver automatisk medlem af Vejlauget Gågaderne. For de erhvervsdrivende i Djalma Lunds gård, Peberrenden og Passagen, er det kun muligt at opsætte henvisningsskilte på galgerne i gågaden. Det er ikke umiddelbart muligt at bruge A-skilte mv., men der kan gives dispensation, hvis de konkrete forhold om plads og tilgængelighed tillader det. Dog skal porte og indgange være holdt fri. Disse arealer kan lejes: I Skomagergade og Algade kan de erhvervsdrivende leje arealet i facadezonen og mellemzonen ud for egen facade. Arealet kan bruges til vareudstilling, skiltning og lignende. Det er muligt kun at lave en lejeaftale for arealet i mellemzonen, dog mindst 10 m 2. Hvis udstillingsarealer er mindre end 10 m 2, skal hele arealet lejes. I Karen Olsdatters Stræde, Gullandsstræde og Biblioteksgangen kan de erhvervsdrivende leje arealet i facadezonen ud for egen facade. Arealet kan bruges til vareudstilling, skiltning og lignende. I Sankt Ols Gade, Rosenhavestræde, Hersegade, Sankt Peders Stræde og Lille Gråbrødrestræde må de erhvervsdrivende bruge gadearealet efter nærmere aftale med Roskilde Kommune. Kommunen kan gøre bredden af mellemzonen og facadezonen mindre, hvis brugen af arealet generer trafikken i færdselszonen eller forhindrer passage på tværs. Som udgangspunkt skal de erhvervsdrivende leje hele udstillingsarealet ud for forretningen. I de tilfælde, hvor udstillingsarealet i alt oversiger 20 m 2, kan der laves en aftale med Roskilde Kommune for et mindre areal - dog minimum 10 m 2. For arealer, der er mindre end 10 m 2, skal hele udstillingsarealet lejes. Roskilde Kommune markerer udstillingsarealet i belægningen. Gadeinventar: De erhvervsdrivende i sidegaderne til Skomagergade og Algade må ikke stille fritstående skilte, reklamecykler eller anden form for reklame i Skomagergade, Algade, på Hestetorvet eller på Stændertorvet. Reklamerne vil blive fjernet uden varsel. Der er sat henvisningsskilte op fra gågadestykket (se kort). De erhvervsdrivende betaler selv skiltepladen og reklameteksten. De erhvervsdrivende på gågadestykket har fortrinsret til at sætte henvisningsskilte op. 8

9 Forretninger der ikke hører til gågaden, bliver opkrævet et gebyr svarende til 1 m 2 pr. år for et henvisningsskilt. Hvis der er mangel på plads til skilte for de erhvervsdrivende, der hører til gågaden, kan andre skilte blive taget ned. Parasoller må stilles i mellemzonen. Parasolskærmens underkant skal være minimum 2,20 meter over gaden, så de besøgende ikke bliver generet. Parasolskærmen må ikke hænge ud over gang- eller færdselszonen. Parasoller skal placeres i bøsninger i vejen. Bøsningerne laves af Roskilde Kommune og betales af de erhvervsdrivende. Kontakt Roskilde Kommune om indkøb mv. på tlf. nr Vedligeholdelse af bøsningerne betales af de erhvervsdrivende. Parasollerne skal være markedsparasoller og parasolskærmen skal være råhvid. Der må ikke være tekst på parasollen undtaget er dog forretningens logo. Det er muligt at leje flagstænger til særlige arrangementer igennem Roskilde Kommune, Materielgården. Ring til tlf. nr for at få en pris på opsætning og nedtagning af flagstænger. Der må kun flages med Dannebrog. Flagene må tidligst sættes ved solopgang og skal tages ned senest ved solnedgang. Gader og torve i Roskilde bymidte som er omfattet af gågaden. 9

10 4 Fortovsrestauranter i Roskilde Kommune Restauratører i Roskilde Kommune har mulighed for at bruge det offentlige vejareal foran caféen eller restauranten til udendørsservering. Det kræver tilladelse fra Roskilde Kommune. Skabe ensartede retningslinjer for etablering af fortovsrestauranter- /udendørsservering Sikre at fortovsrestauranterne passer arkitektonisk i bybilledet. Sikre at inventar, afgrænsninger og skilte får en høj kvalitet. Der lægges vægt på at sikre, at borgere herunder i høj grad handicappede ikke bliver generet, når de går på vej- og fortovsarealerne. Udendørsservering året rundt Der er mulighed for at få tilladelse til udendørsservering i sommerperioden og på et mindre areal i vinterperioden. Der skal betales en brugerafgift for at benytte det offentlige areal til udeservering. Husk: Skriftlig tilladelse fra ejendommens ejer, skal vedlægges. Erhverv og Selskabsstyrelsens tilladelse skal vedlægges Hent ansøgningsskema på Roskilde Kommunes hjemmeside For spørgsmål kontakt Veje og Grønne områder på tlf Udfyld og indsend ansøgningen elektronisk mindst en måned før udendørsserveringen skal bruges, dog senest 1. marts for sommerperioden og senest 1. oktober for vinterperioden. Vi kan ikke garantere, at senere ansøgninger kan blive behandlet til sæsonernes start. Ansøgning Tilladelse til udendørsservering gælder for ½ år ad gangen og kun for den periode, man søger om. Roskilde Kommune har udarbejdet reglerne for at: Sikre at vej- og fortovsarealerne benyttes mest hensigtsmæssigt. Ansøgningsskemaet skal være ledsaget af en nøje beskrivelse af: Situationsplan 1:100 som viser arealets afgrænsning indtegnet og herunder indretning med borde, placering af affaldskurve, plantekrukker, supplerende belysning og eventuelt menu/prisskilt. Foto af blomsterkasser/blomsterkrukker. Blomsterkasserne/krukkerne skal 10

11 kunne flyttes og må maksimalt være 100 cm høje og 40 cm brede. Beskrivelse af valg af farver. Farven skal være i overensstemmelse med intentionerne i lokalplan 221. Møbler: Angivelse af fabrikat, udseende og farve. Ansøgningen sendes til Roskilde Kommune, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Forudsætninger for tilladelse: Der kan kun laves en fortovsrestaurant i direkte tilknytning til en eksisterende restaurant, der ligger ud for ejendommens facade. Naboforretningens areal kan ikke lejes. Undtaget er fortovsrestauranterne på Stændertorvet og Hestetorvet, hvor der er indgået lejekontrakter på særlige vilkår. Forhold for vejareal: Det er en forudsætning for, at arealet kan lejes, at færdslen på det tilbageværende areal kan ske uden at genere handicappede og andre trafikanter. Der skal være mindst 2 meter frit fortov målt fra ydersiden af fortovskanten og ind til fortovsrestauranten. Arealer ud for porte og indgange til andre forretninger og boliger kan ikke lejes. Roskilde Kommune beslutter udstrækningen af det areal, der kan lejes, og markerer arealet med søm i belægningen. Sømmene skal efter opstillingen af fortovsrestauranten være synlige på ydersiden. Etablering: Opdeling af fortovsarealer: Der skal sættes blomsterkasser/krukker i hver ende af fortovsrestauranten på indersiden af sømmarkeringen, som skal være synlig. Der skal ikke laves en indhegning og fortovsrestauranten må ikke afskærmes med andet end blomsterkasser eller blomsterkrukker. I en overgangsperiode på 5 år kan gamle indhegninger dog stadig bruges. Der må ikke stå reklameparasoller, reklamestativer og standere, lysreklamer o. lign., som reklamerer for varemærker eller leverandører. Vandrenden skal altid holdes fri. Skilte: Der må kun skiltes med menu og priser Der må ikke stå skilte på vejarealet uden for restaurationsarealet. Der må kun stå skilte i perioden, hvor man har tilladelse til fortovsrestaurant. Opsætning af skilte hele året skal aftales med Roskilde Kommune som et udstillingsareal. Borde og stole: Inventaret skal bestå af flytbare borde, stole eller mindre bænke efter aftale med Roskilde Kommune Plastikmøbler i blød plast bliver ikke godkendt. 11

12 For at få en helhed i gadebilledet skal møbler og andet inventar passe til de omkringliggende facader, gadelygter, bænke mv. Inventaret skal derfor godkendes af Roskilde Kommune. Parasoller: Der må stå parasoller efter samme regler som i 4, udstilling i gågadestykket. Vedligeholdelse: Blomsterkasser/blomsterkrukker skal hvert år fremstå som nyistandsat ved opsætningen, og skal løbende vedligeholdes. Inventar skal også løbende vedligeholdes, så restauranten altid er indbydende. Renholdelse: Det er lejerens ansvar til enhver tid at holde rent i og omkring fortovsrestauranten og fjerne eventuelt affald ved lukketid også det, der ikke stammer fra fortovsrestauranten. Alt inventar skal være rent og pænt vedligeholdt, og graffiti skal fjernes Der må ikke være oplagret varer, herunder ølkasser o.l., på arealet. Åbningstider: Der må være opstillet inventar altså borde, stole, parasoller og varmelamper fra kl En godkendelse til udvidet åbningstid for restaurationslokalet, gælder ikke for fortovsrestauranten. Uden for åbningstiden skal parasollerne slås ned, og alt inventar fjernes eller sammenstilles/stables så det fylder mindst muligt og ikke kan bruges. Musik: Fortovsrestauranten må ikke genere med støj i omgivelserne fra f.eks. høj musik Der må ikke spilles forstærket musik på fortovsrestauranten uden tilladelse fra Roskilde Kommune. Lugt: Lys: Tilberedning af mad på fortovsrestauranten, herunder grill og lignende, er ikke tilladt og fortovsrestauranten må i det hele taget ikke give lugtgener. Levende lys eller anden åben ild er kun tilladt, hvis det er afskærmet og placeret, så det ikke giver brandfare Varmelamper: Benyt så vidt muligt alternativer til gasvarmere af hensyn til miljøet. Brug f.eks. uldtæpper og el-varmere. Gulvbelægning: Der må ikke lægges nogen form for gulvbelægning, tæpper og lignende Midlertidig lukning: Hvis fortovsrestauranten lukkes midlertidigt for en periode på mere end 14 dage, skal lejeren fjerne blomsterkasser/blomsterkrukker og inventar mv. Bliver tidsfristen overskredet, vil kommunen fjerne fortovsrestauranten for lejerens regning uden varsel. 12

13 Sæsonafslutning: Udløb af lejeperioden: Ved lejemålets udløb skal vejarealet være ryddet senest efter 1. uge. Bliver tidsfristen overskredet, vil kommunen fjerne fortovsrestauranten for lejerens regning uden varsel. Særlige forhold: Midlertidig inddragelse af arealet: Kommunen kan midlertidig inddrage tilladelsen for en kortere periode (max. 14 dage) uden reduktion af lejen. Herudover bliver lejen reduceret forholdsmæssigt. Dette gælder, hvis arealet skal bruges til et andet formål, f.eks. ledningsarbejder eller ved andre specielle forhold. Kommunen dækker ikke lejerens eventuelle indtægtstab i den forbindelse. Lejeren skal betale udgifterne til helt eller delvist at fjerne restauranten. Overdragelse af tilladelsen: Tilladelsen kan overdrages ved salg og forretningsoverdragelse af restauranten. En ny lejer skal dog udfylde en ny ansøgningsblanket men angivelse af adresse, CVR nr. mv. til kommunen. Forudbetalt leje er et mellemværende mellem tidligere og nye lejere/ejere. Markering af udeserveringsarealet: Roskilde Kommune vil ved starten af sæsonen markere arealet i belægningen med søm, som skal være synlige efter at borde og stole mv. er sat op. Permanent inddragelse af arealet: Ved permanente ændringer på vejareal kan kommunen helt eller delvist inddrage det, uden der kan kræves erstatning. Lejen reguleres i overensstemmelse med dette. Betaling og priser: Arealet lejes af Roskilde Kommune efter en fast pris pr. m 2. Byrådet fastsætter beløbet hvert år i takstbladet. Lejen opkræves i 2 rater: Højsæson opkræves 1. maj og 1. juli Lavsæson opkræves 1. december og 1. januar Eventuelle udgifter i forbindelse med lukningen og reetablering af vejarealet bliver faktureret til lejeren. 13

14 5 Arrangementer på vejarealer Enhver, der ønsker at bruge et vejareal til arrangementer af enhver art, skal søge tilladelse hos Roskilde Kommune. Arealer, der kan benyttes: Stændertorvet (1, 2 og 3): Torvet kan bruges til optræden med musik, sang, dans og lignende kulturelle arrangementer, arrangementer, der har politisk oplysende karakter. Hestetorvet (4): Torvet kan bruges til arrangementer af samme type som på Stændertorvet. Desuden kan torvet bruges til kommercielle arrangementer. Gågaderne (5): Der er mulighed for at bruge arealer i Algade til at optræde med musik, sang, dans og lignende kulturelle arrangementer. Desuden er der mulighed for at afholde arrangementer, som er kulturelle, humanitære eller politisk oplysende. Det er også muligt at opstille en tombola til velgørende formål. Musik og optog: Optræden med musik og sang i gaderne og på torvene må ikke finde sted uden en tilladelse fra Roskilde Kommune. Generelle bestemmelser: Arrangører kan maksimalt holde arrangementer i 12 dage indenfor et kalenderår på et anvist sted. Arrangementerne kan gentages med minimum én måneds mellemrum. Dog må hvert arrangement maksimalt vare 6 dage Arealernes omfang. 14

15 6 Torvehandel/stadehandel Torvehandel foregår på Stændertorvet og Hestetorvet, og må kun ske med Roskilde Kommunes tilladelse. Ansøgning om torveplads sker til Torvemesteren eller hans/hendes stedfortræder. Der er mulighed for at lave stadepladser med daglig salg af varer også udenfor torvedagene - på ubenyttede arealer eller ubenyttet udstillingsarealer samt på Hestetorvet og Stændertorvet. I forbindelse med den årlige Roskilde Festival eller andre lignede arrangementer vil udstillingsarealerne, der ikke er lejet ud til de erhvervsdrivende, blive lejet ud til boder. Der kan indgås aftale om mobilt gadesalg (håndvogne og lign.) med Roskilde Kommune. De nærmere vilkår, herunder lejens størrelse, fremgår af aftalen. Gadesalget må ikke blokere fremkommelighed og tilgængelighed. Lejetaksten fastsættes hvert år af byrådet. Torvetid: Stændertorvet: Torvetiden på Stændertorvet er hele året hver onsdag og lørdag kl Ingen torvehandlende må optage plads på torvet tidligere end 2 timer, før torvetiden starter. Ingen torvehandlende må tage en plads på torvet uden forudgående aftale med Torvemesteren. Torvehandlende, der ikke er mødt senest kl. 8, vil ikke have mulighed for at bruge deres torveplads den dag. Torvemesteren kan leje pladsen ud til andre. Afbud skal ske senest kl. 7 til Torvemesteren, ellers vil der blive opkrævet stadeleje for dagen. Torvehandlende skal forlade torvet når torvetiden slutter, dog tidligst kl. 14. Hestetorvet: Torvetiden på Hestetorvet er hele året onsdag kl og lørdag kl Ingen torvehandlende må optage plads på torvet tidligere end 1 time før torvetiden starter. Det er muligt at søge Roskilde Kommune om at benytte en stadeplads alle ugens dage i en periode. Det er muligt, at der 1. søndag i måneden holdes loppetorv kl , - det gælder også private lopper. I hele december måned må der være julemarked hver dag. I forbindelse med den årlige Roskilde Festival må der i ugen op til - og indtil festivalens slutning være torvehandel alle ugens dage kl Til disse arrangementer skal der laves en særlig aftale med Roskilde Kommune. Produkter, som må sælges: Stændertorvet: Fra staderne må der primært sælges frugt, grønt, blomster, produkter fra husdyrhold og fiskeri. Brugte ting, kunsthåndværk med mere kan også sælges. 15

16 Erhvervsmæssig handel med brugte genstande (som er købt andre steder for at sælge videre) må kun ske, hvis den handlende har bevilling til handel med brugte genstande. Det fremgår af Næringsloven, hvilke varer, der kan sælges ved torvehandel uden at betingelserne for at være handlende, håndværker og industridrivende er opfyldt. Fra stadepladserne må der kun være salg og ikke opkøb. Godkendte foreninger og enkeltpersoner må sælge egne brugte eller hjemmelavede genstande, men ikke genstande, der er købt for at sælge videre. Staderne kan ikke bruges til kommercielle udstillinger og lignende med med det formål at skabe kundekontakt og formidling af efterfølgende leverancer af varer og tjenesteydelser. Der må ikke handles med levende dyr. Hestetorvet: Fra staderne må der sælges frugt, grønt, blomster, fastfood, brugte genstande, kunsthåndværk med mere. Godkendte foreninger og enkeltpersoner må sælge egne brugte eller hjemmelavede genstande, men ikke genstande, der er købt for at sælge videre. Staderne kan bruges til kommercielle udstillinger og lignende med det formål at skabe kundekontakt og formidling af efterfølgende leverancer af varer og tjenesteydelser. Fordeling af stadepladser: Stændertorvet: Torvepladserne er primært til grønt, blomster og fødevarer. Pladserne for grønt og blomster bliver i videst muligt omfang udlejet som faste pladser. I torvets nordøstlige hjørne er der stader for fisk, ost og slagtervarer. Loppetorvet har normalt faste pladser mod vest op mod det tidligere rådhus. Hvis der i tyndt belagte perioder er ledige pladser inde på torvet, kan der placeres kunsthåndværk, loppetorv med videre efter nærmere aftale med Torvemesteren. Torvehandlende disponerer kun over 1 plads, men kan dog disponere over højest 2 pladser efter aftale med Torvemesteren. Stadepladser kan ikke overdrages/sælges til andre, hverken ved sygdom eller ved salg af vogn mv. Hestetorvet: Til den normale torvehandel er der 5 stadepladser, som hver har et areal på 4 x 6 meter. I forbindelse med Roskilde Festival og ved andre store arrangementer er der yderligere et antal stadepladser. Roskilde Kommune kan i øvrigt oprette og udleje yderligere stadepladser. Stadepladser kan ikke overdrages/sælges til andre, hverken ved sygdom eller ved salg af vogn mv. Der må ikke handles med levende dyr. 16

17 Lejeperiode: Faste pladser udlejes for ét kalenderår ad gangen. Ledige pladser eller faste pladser, som ikke er taget i brug kl. 8, kan blive anvist til andre for én dag ad gangen i den rækkefølge, som stadeholderne ankommer. Stadeleje: Torvehandlende skal betale leje for stadepladserne. Lejen fastsættes af Roskilde Kommunes byråd. Hvis en torvehandlende, der har fået en fast stadeplads, ikke inden for tre måneder har brugt pladsen, kan pladsen anvises til anden torvehandlende. Lejen bliver ikke refunderet. Afgiften for faste stadepladser betales forud for et halvt år. Regningen sendes til den torvehandlende, og betales efter kommunens almindelige praksis. For de øvrige pladser betales afgift til Torvemesteren ved begyndelsen af hver torvedag. Forudsætninger for handel på torvene: På alle stader skal man kunne se sælgers navn. Staderne må ikke lånes ud eller fremlejes. De torvehandlende skal til enhver tid kunne oplyse, hvor varerne stammer fra. Hvis der drives loppehandel som erhverv, skal politiet have givet tilladelse. Hvis man som torvehandlende er omfattet af smiley-ordningen, skal den enten være synlig i boden eller kunne fremvises ved forlangende. Hestetorvet: Det er tilladt at parkere én bil ved hver stadeplads i forbindelse med torvehandlen, men kun efter aftale med Torvemesteren eller Roskilde Kommune De kørende skal ankomme til stadepladserne via Store Gråbrødrestræde. Stader med mere må ikke stå i vejen for, at kørende kan komme til og fra Gråbrødre Kirkegårds østlige port. Torvemesterens opgaver: Torvemesteren har administrationen af torvene onsdag og lørdag og laver aftaler om tildeling af stadepladser. Resten af ugen er det Roskilde Kommune, der administrerer og laver aftaler om leje af stadepladser. Torvemesteren skal sørge for, at de regler, der er for torvehandel, bliver overholdt. Torvemesteren og Roskilde Kommune, kan nægte at give stadepladser til torvehandlende, hvis betingelserne for handel på torvet ikke bliver overholdt, eller hvis der er restance for torveafgift/leje. Torvemesteren opkræver lejen for løse pladser. Torvemesteren kan træffes onsdag og lørdag fra kl på tlf. nr Loppehandel, der ikke drives som erhverv, kan i maksimum 6 gange på et kalenderår have en stadeplads på torvet. Kun torvehandlende, der er momsregistret, må lave erhvervsmæssigt salg fra staderne. Der skal altid kunne vises dokumentation. 17

18 7 Vedligeholdelse af gadearealet Renholdelse: Gadearealerne skal holdes rene af grundejeren eller dem, som har overtaget grundejerens forpligtelser. Kommunen fejer dog færdselszonen sammen med den almindelige renholdelse af byen. Kommunen tømmer affaldsbeholdere én gang om dagen alle ugens dage. Snerydning / glatførebekæmpelse: I gaderne rydder grundejerne (eller dem, der eventuelt har fået overdraget deres forpligtelser), sne og salter/gruser i facadezonen, gangzonen og mellemzonen. Kommunen står for snerydning og glatførebekæmpelse i færdselszonen. Ved større snefald holder kommunen brandvejen farbar ved at skrabe sneen ind på mellemzonen. Snerydning og glatførebekæmpelse skal ske snarest muligt efter det har sneet eller er blevet glat. Anden vedligeholdelse: Roskilde Kommune står for vedligeholdelse af gaderne og rensning af rendestensbrønde. 18

19 8 Særlige bestemmelser Ansvaret for skader, der eventuelt kommer på de udstillede genstande eller på forbipasserende, som følge af udstillingen, ligger hos ejeren af genstandene (eller den forretningsdrivende). De erhvervsdrivende har ansvaret for snerydning på lejede arealer på samme måde, som hvis de ikke lejede udstillingsarealet. Roskilde Kommune kan i kortere perioder bruge vejarealerne til større arrangementer uden de erhvervsdrivende får erstatning. Kommunen har fuld råderet over hele gadearealet, når der skal ske vedligeholdelse eller udskiftes belægning, inventar og ledningsanlæg. Der kan ikke rejses krav om erstatning over for Roskilde Kommune for gener af arbejde i gaderne eller skader på udstillede genstande. Grundejeren har pligt til at tegne en ansvarsforsikring, som dækker skader, der kan komme som følge af brug af vejarealerne. Forsikring skal holde Roskilde Kommune skadesløs, hvis kommunen ved retssag eller på anden måde bliver indblandet i sagen. Hvis lejeren ikke overholder regulativets bestemmelser - herunder betalingsfristerne for indbetaling af leje - og ikke efterkommer en henstilling inden 8 dage, er det brud på lejeaftalen, og kommunen vil opsige lejemålet uden yderligere varsel. Hvis et lejet areal giver gener og klager, er det misligholdelse af lejeaftalen og kommunen kan opsige lejemålet. Hvis kommunen opsiger lejemålet med baggrund i misligholdelse, vil den indbetalte leje ikke blive refunderet. Opsiges lejemålet på baggrund af manglende indbetaling i samme år, skal lejeren i alle tilfælde betale for hele året. Kommunen erstatter ikke mistede indtægter. Ved opsigelse på grund af misligholdelse, skal lejeren fjerne inventar inden 1 uge. Bliver tidsfristen overskredet, vil kommunen fjerne inventaret for lejerens regning uden varsel. Påtaleret. Roskilde Kommune er påtaleberettiget efter reglernes bestemmelser. For så vidt der er tale om overtrædelser i henhold til straffeloven, vil sådanne sager blive anmeldt til politiet, som eventuelt vil anlægge sag i overensstemmelse med netop straffeloven. I det omfang der er tale om fx erstatningsretlige sager eller civilretlige sager i det hele taget, vurderer kommunen om man herfra vil anlægge sag ved en civil domstol. Tilladelser og rettigheder, der er givet efter disse regler, kan til enhver tid tilbagekaldes eller ændres, hvis reglerne ikke bliver overholdt. Det gælder også, hvis det på grund af færdsel eller andre årsager (herunder vej- og ledningsarbejder) er nødvendigt. Dispensation. Der gives kun dispensation under særlige omstændigheder og kun af kortere varighed. Forvaltningen kan efter samråd med politiet dispensere fra regelsættets lukketider ved særlige lejligheder. Revision af regelsættet: Reglerne kan tages op til revision, når Roskilde Kommune eller politidirektøren i Midt og Vestsjællands Politi ønsker det. 19

Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby

Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 1 2 Indhold 1 Administration 3 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 3 Udstilling 6 3.1 Hvilke arealer kan lejes? 6

Læs mere

Indhold. 1 Administration 3. 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4

Indhold. 1 Administration 3. 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 1 Indhold 1 Administration 3 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 3 Udstilling 6 3.1 Hvilke arealer kan lejes? 6 3.2

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 HILLERØD KOMMUNE Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Regler for færdsel og handel... 3 Orienteringskort... 4 Kapitel 2 Gadernes indretning... 5 Kapitel 3 Færdsel

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013

Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013 Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013 Velkommen som bruger af byens rum Er du restauratør i Københavns Kommune,

Læs mere

Regulativ. Lemvig Bymidte

Regulativ. Lemvig Bymidte Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte LEMVIG KOMMUNE Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte Indhold Indledning 1 Almindelige bestemmelser 2 Vareudstilling

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 TEKNIK OG MILJØ Regulativ for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Offentlige arealer i dette regulativ er veje, fortove, torvepladser og lignende som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Dette regulativ

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

REGULATIV for gader, veje, torve og pladser. Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte

REGULATIV for gader, veje, torve og pladser. Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte REGULATIV for gader, veje, torve og pladser Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte 1 Udgiver: Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø. Interessenter: Teknisk Udvalg.

Læs mere

Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune

Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune 2. udgave 2010 Regulativ for benyttelse af offentlige arealer i Haderslev kommune er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 893

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

AFTALE OM SALGSSTADER

AFTALE OM SALGSSTADER Vadehavet J.nr. Ref. Anhra Den 26. februar 2015 AFTALE OM SALGSSTADER AFTALENS PARTER Følgende aftale om opstilling af salgsvogn på Lakolk Strand (Sønderstrand), Rømø, indgås mellem: Miljøministeriet,

Læs mere

6. & 7. SEPTEMBER 2014

6. & 7. SEPTEMBER 2014 6. & 7. SEPTEMBER 2014 REGLER OG PRISER M.V. FOR RYTTERMARKED Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 46 74 06 20 www.storehestedag.dk Store Hestedag afholdes

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Opfordring til at give tilbud

Opfordring til at give tilbud Opfordring til at give tilbud (tilbudsmateriale) 1. Udbud af driften af caféen/kiosken (eller noget helt tredje) i nyopført pavillon ved busstoppestedet på Stændertorvet i Roskilde. Roskilde Kommune, Veje-

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknisk Afdeling 2006. Gaderegulativ for Nyborg bykerne. - brug af gader og pladser

NYBORG KOMMUNE Teknisk Afdeling 2006. Gaderegulativ for Nyborg bykerne. - brug af gader og pladser 1 NYBORG KOMMUNE Teknisk Afdeling 2006 Gaderegulativ for Nyborg bykerne - brug af gader og pladser 2 Nyttige adresser Teknisk Afdeling Rådhuset 5800 Nyborg Email: teknisk-afdeling@nyborg.dk Tlf. 63 31

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

STRØGMANUAL. For strøggaderne i Indre København

STRØGMANUAL. For strøggaderne i Indre København STRØGMANUAL For strøggaderne i Indre København 1 STRØGMANUAL For strøggaderne i Indre København 1.udgave, 1. oplag 2012 Københavns Kommune 2012 Redaktør Louise Zachariassen, byliv@tmf.kk.dk Omslagfoto

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 06

Ordensbestemmelser for Afd. 06 Ordensbestemmelser for Afd. 06 Pramstedvej, K. Kristoffersvej og Dr. Margrethesvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn ORDENSBESTEMMELSER 1. Generelle

Læs mere

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010 Kontrakt Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 2 Kontrakt for Skanderborg Festival Klubs lån af en afgrænset del af Dyrehaven til afholdelse af en årlig festival omkring

Læs mere

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for veje og renhold Bilag A - Retningslinier Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Om brugen af offentligt vejareal Center

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

PLADS GUIDE ØSTERBRO 1

PLADS GUIDE ØSTERBRO 1 PLADS GUIDE ØSTERBRO 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

REGLER OG PRISER M.V. FOR MASKINUDSTILLINGEN

REGLER OG PRISER M.V. FOR MASKINUDSTILLINGEN REGLER OG PRISER M.V. FOR MASKINUDSTILLINGEN ROSKILDE DYRSKUE 2014 30-31. maj - 1. juni Roskilde Dyrskue, Sekretariat, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Under Roskilde Dyrskue

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer

Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer Indholdsfortegnelse 1. Torve, veje og pladser 2. Byparker og grønne områder 2.1 Justesens Plæne 2.2 Cirkuspladser 2.3 Festivalpladsen

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Parkerings- og udlejningsregler for personmotorkøretøjer, el-køretøjer, cykler og rollatorer

Parkerings- og udlejningsregler for personmotorkøretøjer, el-køretøjer, cykler og rollatorer Parkerings- og udlejningsregler for personmotorkøretøjer, el-køretøjer, cykler og rollatorer Indholdsoversigt. Udlejning: Side 2: Side 3: Side 4: Afsnit 1.0, udlejning af garage type 1 til personmotorkøretøjer.

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S

Samarbejdsaftale. mellem. Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S Samarbejdsaftale mellem Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S Herefter kaldet kunden og ParkZone A/S Valhøjs Alle 174-176 2610 Rødovre CVR-nr.: 27 39 66

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Erhverv MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Firmanavn

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Privat MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Navn Cpr nummer

Læs mere

Vejledning om særlig servicevejvisning

Vejledning om særlig servicevejvisning Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen)

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Udlejningsprospekt Kulturelt udbud Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Lejemålet Attraktiv café i Den Brune Kødby udbydes til leje af Københavns Ejendomme pr. 1. april 2013. Lejemålet Halmtorvet 9A og 9E (PH

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Salg af varer uden for fast forretningssted

Salg af varer uden for fast forretningssted Salg af varer uden for fast forretningssted (Salg af varer fra mobile udsalgssteder, lagersalg, home-parties, markeder, udstillinger, messer og torvehandel) Baggrund Reglerne om, hvor og hvordan der må

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser

Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser Godkendt i Byrådet 23. februar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Formål...3 2 Afgrænsning...4 3

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere