Akkreditering Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering Danmark"

Transkript

1 ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dkument nr. Dat: Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ophldsstedet Rønnebæk Pstadresse: Kirkevej 9, Rønnebæk, 4700 Næstved Evt. hjemmesideadresse: Ingen pt Navn på leder g tegningsberettiget: Tmmy Olesen Telefnnummer: Afdelinger mfattet af akkrediteringsansøgningen: Afdeling 1. x Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Afdeling 5. Antal pladser frdelt på afdelinger: Afdeling 1. 7 Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Afdeling 5. Ansøgerstedets målgruppe (krt): Børn g unge af begge køn med psykiske, sciale, adfærds- g/eller indlæringsmæssige vanskeligheder Pris pr. måned: kr. se vedlagte budgetgdkendelse. Bilag A CVR-nr.: Kntaktpersn (navn g stilling): Leder Tmmy Olesen adresse: Afdelinger i alt tilknyttet ansøgerstedet: 1 Antal medarbejdere frdelt på afdelinger: Afdeling Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Afdeling 5. Ansøgerstedets hvedydelser (krt): Scialpædaggisk phldssted sm tilbyder phld g msrg i et anerkendende, relatinsrienteret behandlingsmiljø, hvr behandlingsstrategien tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte barn. Kerneydelserne beskrevet i standardkntrakten. Aldersgruppe fr målgruppe: (23) år Ansøgning Undertegnede tegningsberettigede persn ansøger hermed m akkreditering i henhld til bestemmelserne i Akkreditering Danmark. Ansøgeren har gjrt sig bekendt med Bestemmelser rettigheder g pligter fr rdningen g fr ansøgerstedet samt gældende standard fr den relevante type af scialt tilbud. Dat: Underskrift: Ansøgningens mfang a) Evt. præsentatin af ansøgerstedet frm (billeder, lyd, vide eller skriftligt): b) Ansøgningen: c) Bilag: Antal sider: 32 Antal sider: 31 (Max. 40 siders tekst) (Max. 20 siders tekst) 1

2 Faktuelle plysninger m ansøgerstedet (sm skal være imødekmmet) Ansøgerstedet har vedlagt kpi af seneste Gældende gdkendelse Ja: x Nej: Bilag A Hvis nej, hvrfr: Ansøgerstedet har vedlagt en kpi af seneste generelle tilsynsrapprt, hvraf dat fremgår Ja: x Nej: Bilag B Hvis nej, hvrfr: Ansøgersteder har udestående/verserende sager med myndigheder Ja: Nej: x Hvis ja, vedlæg dkumentatin fr disse jf. bilag Angiv ansøgerstedets rganisatinstype: Selvejende institutin/-fnd. Hvis fnd skal der vedlægges en liste ver aktuelle medlemmer af bestyrelsen jf. bilag C Ansøgerstedet har eventuelle undtagelser fra fndslvens bestemmelser Ja: x Nej: Ansøgerstedet har eventuelle skattefritagelser Ja: x Nej: Anfør navn på eventuel advkat: Lene Diemer Anfør navn på eventuel revisr: Trekrner revisin a/s. 2

3 Selve ansøgningen fr døgntilbud til børn g unge Her følger skabelnen fr akkrediteringsansøgningen. Ved hvert af kriterierne er der gjrt plads til, at I kan indsætte g udfylde jeres beskrivelse af, hvrdan I lever p til det enkelte kriterium anført sm Stedets beskrivelse. Ansøgningen med jeres beskrivelser må maksimalt fylde 47 sider. I skemaet nedenfr kan I i spalten: Kriterier med evalueringskrav se hvilke kriterier der indbefatter et krav m evaluering. Se standarden fr døgntilbud til børn g unge, fr en nærmere beskrivelse af hvilke krav der stilles til evaluering. Under skemaet på denne side står der Bilagsliste. Her skal i ved nummer g titel angive hvilke bilag, I vedlægger ansøgningen. Når I udfylder jeres beskrivelse af det enkelte kriterium skal I nederst i skemaet under Bilag nr. anføre, såfremt der henvises til et sådant under den pågældende indikatr. Hvedmråder fr kvalitet FAGLIG KVALITET BRUGEROPLEVET KVALITET ORGANISATORISK KVALITET Kriterier Kriterier med evaluerings krav (E) 1. Værdigrundlag 1 2. Ydelsesbeskrivelser 3. Udviklingsplaner E 2 4. Visitatin g Indslusning 3 5. Udslusning g Efterværn 6. Frebyggelse g Sundhed 7. Inddragelse af børn/unge E 8. Frældre g Netværk E 4, 6 9. Samarbejdspartnere E Ledelse, Visin g Strategi 11. Kmpetencer E 7, Beredskabsplaner Bilag Angiv nr. på bilag der henvises til under de enkelte kriterier Bilagsliste: 1. Årshjul 2. Udviklingsplan 3. Intern visitatinsliste 4. Spørgeskema til frældre 5. Spørgeskema til sagsbehandler 6. Nyhedsbrev, aktivitetsplan 7. Kmpetencer 8. Medarbejdersamtaleskema

4 1. Værdigrundlag FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal: have et nedskrevet værdigrundlag, der indehlder en beskrivelse af værdierne, herunder tilbuddets menneskesyn prcessen hvri værdierne er blevet fastlagt hvrdan værdierne kmmer til udtryk i praksis hvrledes persnalegruppen fremadrettet arbejder med at værdigrundlaget er i verensstemmelse med praksis gøre værdigrundlaget tilgængeligt fr barnet/den unge, frældre g samarbejdspartnere Stedets beskrivelse Værdigrundlag fr phldsstedet Rønnebæk udarbejdet smmer Vi ønsker at være phldsstedet fr både børn, unge g medarbejderes trivsel. Vi vil skabe de bedst mulige udviklingsfrhld fr det enkelte barn, ved at bygge vres pædaggik p mkring den tætte relatin g dialg, så vi dermed kan skabe et tillidsfrhld. - Vi finder det vigtigt at børnene/de unge g medarbejderne får tilbudt naturrige mgivelser, samt lyse, stre, velindrettede værelser g fællesrum, der stimulerer kreativitet, er æstetiske g velhldte, frdi det fremmer en psitiv selvpfattelse g øger trivsel, velbefindende g persnlig udvikling. - Vi arbejder ud fra at sundhed, fysisk såvel sm psykisk, ikke kun er et spørgsmål m fravær af sygdm, men at krp g psyke hænger sammen, samt at det at være rask i høj grad er vres eget ansvar. Derfr skal vres børn g unge tilbydes sund g alsidig kst, sm hvedsageligt består af øklgiske råvarer, samt at mtin indgår sm en naturlig del af fritiden. Ovennævnte værdigrundlag er udarbejdet af den samlede medarbejdergruppe på phldsstedet. Udgangspunktet var en revisin af det tidligere værdigrundlag. I den frbindelse blev der afhldt t temadage, med hvedverskriften kmpetenceudvikling, i efteråret 2009 g fråret Firmaet Hypercnsult std, i samarbejde med phldsstedets ledelse, fr planlægning g tilrettelæggelsen af kurserne. Følgende temaer blev diskuteret g bearbejdet på temadagene: værdier, visiner, kmmunikatin, kmpetencer, rller g relatiner. Værdigrundlaget er efterfølgende bearbejdet på persnalemøder g endelig udarbejdet i smmeren 2010, g der er enighed m, at værdigrundlaget er baggrunden fr, når vi handler, hvrfr vi handler, g hvrdan vi handler. Udgangspunktet fr værdigrundlaget har ligeledes været, at vi er et familielignende phldssted med værdier g regler, sm er gældende i et hvert andet hjem. Endvidere har der i persnalegruppen været diskuteret, g enighed m, at medarbejdernes trivsel er en frudsætning fr børnenes trivsel g udvikling. Fra ledelsens side har det været et kardinalpunkt, at de fysiske rammer er i rden, da vi mener, det har en klar afsmitning på børnenes g de vksnes psykiske velbefindende, samt at trangen til at passe på tingene højnes. 4

5 I praksis kmmer værdierne til udtryk på følgende måde: - fr at tilgdese børnenes trivsel g behv fr msrg er der mindst tre medarbejdere på arbejde i dag-, aften- g weekendvagterne - børnene har stilletid en time hver eftermiddag på deres værelser, hvr de bl.a. laver lektier, hører musik, spiller pc, ser tv, læser m.v. Derudver benytter persnalet denne tid til individuel tid med børnene. I frbindelse med sengelægning har barnet et kvarter alene med en vksen - arbejdes kntinuerligt med en åben kmmunikatin i frbindelse med persnalemøder, supervisin g medarbejdersamtaler - hvert barn har en primær kntaktpædagg - vksenstøtte mkring indkøring i fritidsaktiviteter - børnesamtaler - der er ansat en pedel til at klare det løbende vedligehld, samt rengøringshjælp til fællesarealerne - ingen af børnene har værelser under 20 m2 - i den daglige planlægning lægges der vægt på det sciale samvær i frm af spil, udeaktiviteter g mtin - i frbindelse med vres madplitik på stedet er brugen af sukker minimal, slik g sdavand frekmmer ikke - der udarbejdes mad- g snackplaner 14 dage frem i tiden, hvr der tages hensyn til børnenes ønsker, g der indgår gde g sunde råvarer - pbakning til fritidsinteresser, hvr mtin er en væsentlig del af denne der tages hensyn til det enkelte barns udvikling. Se i øvrigt under kriterierne ydelsesbeskrivelser g sundhed. Menneskesyn: Sm udgangspunkt lægger vi s ikke fast på èn bestemt pædaggisk metde i vres mgang g behandling af vres børn g unge. Vi har histrisk kunnet knstatere at hvert årti krævede sin dgmatiske pædaggiske retning, sm det eneste sagliggørende i pdragelses- g undervisningsmæssig sammenhæng. Vi ser sådan på det, at det er de små frandringer, der på sigt skaber de større det vil sige at ting tager tid. Fkuser på det der lykkes, kassèr det, der ikke virker. Vi kan ikke frcere en prces, men vi væbner s med tålmdighed, g bærer de små succeser videre. Vi ser på det enkelte barn, med hvad det nu indehlder, g gør en dyd ud af at behandle børnene frskelligt, dg med fællesskabet fr øje g ansvar ver fr samme. Generelt er vi enige i det humanistiske menneskesyn, sm Etisk Råd frmulerede i 1995: Mennesket er et subjekt, et jeg, sm har frihed, ansvar g menneskeværdighed. Mennesket må aldrig betragtes sm et middel. Mennesket er altid mål i sig selv, hvilket betyder, at det altid gør krav på respekt fr sin egen skyld. Det humanistiske menneskesyn frudsætter, at der findes mennesker, sm frit kan vælge på basis af egne etiske vervejelser, g sm gså er parat til at tage ansvar fr sine beslutninger. Ifølge det humanistiske menneskesyn bærer mennesket på bevidste g skabende kræfter. Det er et scialt væsen, sm er afhængig af sit miljø g sine relatiner til familie, slægt, venner g andre, sm mgiver det. I det humanistiske menneskesyn er mennesket mere g større end sit bilgiske g øknmiske værd. Det er under hensyn til menneskeværd, at alle mennesker er lige. Dette hindrer ikke, at hver enkelt persn søger at udvikle egne evner g muligheder, men er af betydning i frståelsen af, at menneskets værd ikke er knyttet til funktiner g egenskaber, men til eksistens. Èn gang årligt (februar måned) tager vi værdigrundlaget p til debat. Ledelsen er ansvarlig fr, at værdigrundlaget bliver debatteret på en temadag. Senest gennemgået g revideret den 21. februar

6 Se i øvrigt årshjulet (bilag 1). Det nedskrevne værdigrundlag kan af mange parter let blive pfattet abstrakt. Derfr kmmunikerer vi ud, hvad vi står fr f.eks.: - i frbindelse med indskrivning g indslusning af et nyt barn - frklarer når der bliver stillet spørgsmål til vres praksis. - lade det skinne i gennem i dagligdagen, når der er besøg, når vi fejrer begivenheder med deltagelse af frældre g familie, rientering i frbindelse med aflevering til weekender g ferier, samt ved statusmøder. Værdigrundlaget kmmer til at være synligt på vres kmmende hjemmeside, sm frventes færdig i efteråret Endvidere tænker vi at sende det ud i et nyhedsbrev til frældrene i fråret Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet et værdigrundlag der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Er prcessen mkring hvrledes værdierne er udvalgt beskrevet? 3. Er det beskrevet hvrdan værdierne kmmer til udtryk i praksis? 4. Er det beskrevet, hvrdan persnalegruppen fremadrettet arbejder med at værdigrundlaget er i verensstemmelse med praksis? 5. Er værdigrundlaget tilgængeligt fr børnene/de unge, frældre g samarbejdspartnere? 1 6

7 2. Ydelsesbeskrivelser FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal: beskrive kerne- g delydelser beskrive målgruppen beskrive de sciale, - pædaggiske g/eller behandlingsmæssige terier, metder g værktøjer sm anvendes gøre ydelsesbeskrivelserne tilgængelige fr børn/unge, frældre, samarbejdspartnere g ptentielle nye brugere beskrive hvrdan ydelsesbeskrivelserne minimum 1 gang årligt gennemgås med medarbejdergruppen Stedets beskrivelse Kerneydelser: Rønnebæk er et scialpædaggisk behandlingssted jf. SEL 142. Vi tilbyder phld g msrg i et anerkendende, relatinsrienteret behandlingsmiljø, hvr behandlingsstrategien tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte barn. Vres kerneydelse er scialpædaggisk behandling jf. figur 1 side 8 i denne ansøgning. I vres standardkntrakt er beskrevet hvilke ydelser, der er indehldt i phldsbetalingen. Herudver kan følgende delydelser tilkøbes f.eks.: - skletilbud vi har et frmaliseret samarbejde med dagbehandlingsstedet Gedebjerg sklen, hvr fem af vres syv børn pt. undervises. Vi henviser til deres hjemmeside: - særlige franstaltninger (speciallæger, ergterapi, fysiterapi g psyklg/terapi) - knfirmatin - indskrivningsudgifter - efterværn. Målgruppe: Ophldsstedet Rønnebæks målgruppe er børn g unge af begge køn i alderen år, med mulighed fr frlængelse til det 23. år. Det er børn g unge med psykiske, sciale, adfærds- g/eller indlæringsmæssige vanskeligheder. Vi er et tilbud til børn g unge, der kan prfitere af, g har behv fr, et verskueligt miljø med en struktureret g frudsigelig hverdag, g med en tæt g frpligtende kntakt til trværdige g tydelige vksne. Ophldsstedet har specielt erfaring med børn g unge med psykiske vanskeligheder g følelsesmæssige skader, sm er en følge af at vkse p med psykiske syge frældre eller misbrugere, samt børn med medfødte eller miljøbestemte dysfunktiner. Sammensætningen af den nuværende børne-/ungegruppe på Rønnebæk: Der br pt tre drenge i alderen år g fire piger i alderen år i en længerevarende anbringelse. Børnene g de unge er msrgssvigtede, g dette kmmer til udtryk gennem følgende frmer fr adfærd: - impulsstyrede - psykiske blkeringer - følelsesmæssig umdenhed 7

8 - prblemer i frhld til sciale kmpetencer - manglende realistisk selvpfattelse - lavt selvværd - grænseverskridende adfærd - ringe indlevelse i sig selv g andre Ophldsstedet Rønnebæk mdtager ikke misbrugere, kriminelle eller vldligt udadreagerende unge. Sciale, pædaggiske g/eller behandlingsmæssige terier, metder g værktøjer: Sm tidligere beskrevet under værdigrundlag, følger vi ingen bestemte pædaggiske terier. Men vi er ptaget af g inspireret af de terier, der ligger til grund fr miljøterapi, psitiv psyklgi, relatins- g anerkendende pædaggiske principper. I princippet har Rønnebæk åbent hele året rundt, men vi tilstræber, at de unge kmmer hjem hver anden weekend g i ferier, da vi ser frældrene g anden familie sm et vigtigt netværk i de unges liv videre frem. Vi mener, det er vigtigt, at den unge får mulighed fr at bevare en psitiv lyalitet til sine frældre. Derfr er det en pædaggisk pgave at frtælle barnet/den unge, at frældrene elsker dem, men at de ikke har de frnødne kmpetencer til at tage ansvaret. Pædaggikken tager afsæt i relatinspædaggikken, inspireret af bl.a. Bente Lynges bg: Anerkendende pædaggik, samt DASK-prjekterne (Scialministeriet 1999). Vi arbejder hen imd/med den psitive relatin. Vi trr på, at psitive relatiner smitter. Hvis den unge frmår at have en psitiv relatin til en vksen, så dannes der grbund fr, at pågældende ung ligeledes kan skabe gde relatiner til andre. Pædaggen bruger sin persnlige baggrund til at pbygge et tillidsfuldt, trværdigt g respektfuldt frhld. Der er brug fr imødekmmenhed, accept g msrgsfuld støtte, der kan kmpensere fr mangelfuld familierelatin. Gennem relatiner mellem børn g vksne har vi skabt et familielignende miljø, hvr tillid, tryghed g dialg er fast ingredienser i hverdagen. Den knstruktive g udviklende dialg på Rønnebæk tager sit afsæt i kgnitive principper, hvr frmålet er at afhjælpe følelsesmæssige sårbarheder, samt ændre uhensigtsmæssige handlestrategier hs den enkelte. Børnene bliver gennem en frudsigelig g struktureret hverdag med mtin g sund kst tilbudt de ptimale muligheder fr at udvikle sig individuelt. Vi styrker deres kmpetencer g nedtner uhensigtsmæssig adfærd. Grundtanken er, at j bedre den unges fysiske g psykiske frm er, j flere ressurcer har den unge til at arbejde med sine prblemstillinger. Nedenstående mdel illustrerer ganske gdt vres daglige praksis: 8

9 . Fig. 1 fra Bente Lynge: Anerkendende pædaggik side 248. Mdellen skal frstås således, at den nederste del af pyramiden er det grundlæggende i vres pædaggik, men at den øverste del gså, i mindre grad, er en del af vres praksis. Knsekvens er ikke straf eller sanktiner, men lgiske følgevirkninger af handlinger, der fretages, således at den unge hen ad vejen frstår at han/hun i sine handlinger bør vise frståelse fr, at der findes regler/nrmer fr væremåder, sm frtæller èn, hvad der pfattes sm rigtigt eller frkert, g at man derfr ikke alene kan lade sig styre af det, man har lyst til at vi alle er tilknyttet et fællesskab med andre. I dagligdagen kmmer det til udtryk ved en struktureret pædaggik, sm er tilpasset det enkelte barn, g har til frmål: - at reducere barnets kas - at gøre tilværelsen mere frståelig g frudsigelig - at mindske barnets pfattelse af skyld g skam fr den aktuelle situatin - at hjælpe barnet med at sætte rd på følelser g tanker - at give barnet ny g anderledes erfaring med vksenkntakt - at se fremtiden i et realistisk billede g turde tr g håbe - at yde barnet hjælp til at mestre. Rent praktisk kmmer det i dagligdagen til udtryk ved: - primær kntaktpædaggrdningen - mand/kvinde på arbejde samtidig - nærvær i frbindelse med inddragelse i daglige gøremål, sm f.eks. madlavning, prydning, tøjvask m.v. - samvær med det enkelte barn i stilletiden, samt ved sengelægning - rs, når der er nget børnene gør rigtigt nget vi gerne vil have mere af - vi gør meget ud af at skabe tillid, stiller p g er der fr barnet, når frældrene svigter - vi lærer børnene, at de er kay uanset hvad, g lærer dem, at det er deres adfærd, sm vi stiller knsekvenser p fr i en strategi m at ansvarliggøre dem i frhld til deres handlinger, g sm er afstemt efter alder g udvikling - gør meget ud af at skabe r i børnenes hverdag gennem faste rutiner g rammer blandt andet mkring måltider, sengetider, stilletid, brug af få fremmede vikarer, vagtplanens tilrettelæggelse m.v. 9

10 Ydelsesbeskrivelsernes tilgængelighed: Fr børnene/de unge har vi t tavler i køkkenet, sm synliggør pligter, aktiviteter, vagtplaner, madplaner m.v. I frbindelse med børnesamtaler g fællesmøder indgår ydelsesbeskrivelser gså sm en del af mødet. Fr frældrenes vedkmmende: gennem indskrivning, statusmøder, samarbejdsmøder g fællesarrangementer lader vi skinne igennem hvad Rønnebæk er g står fr. Vres plan er, at synliggøre s yderligere gennem henvisning til hjemmeside, sm påtænkes færdiggjrt i efteråret Fr samarbejdspartnere g evt. nye brugere henvises til tilbudsprtalen, samt denne akkrediteringsbeskrivelse, når denne er færdig g gdkendt. Gennemgang af ydelsesbeskrivelserne: I frbindelse med temadag den 21. februar 2012 (se årshjul bilag 1) gennemgås ydelsesbeskrivelserne. Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en beskrivelse af sine kerne- g delydelser 2. Har tilbuddet en beskrivelse af målgruppen? 3. Har tilbuddet en beskrivelse af de sciale, - pædaggiske/g eller behandlingsmæssige terier, metder g værktøjer, sm ydelserne bygger på? 4. Er ydelsesbeskrivelserne tilgængelige fr børn/unge, frældre, samarbejdspartnere g ptentielle nye brugere? 5. Er ydelsesbeskrivelserne blevet gennemgået med medarbejdergruppen inden fr det seneste år? 10

11 3. Udviklingsplaner FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal til hvert barn/ung have en udviklingsplan, der beskriver mål g delmål fr det enkelte barn/ung, samt eventuelle aftaler mellem barn/ung g tilbuddet udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med barnet/den unge udarbejde den første udviklingsplan senest 3 måneder efter indflytning ved udarbejdelse af udviklingsplanen skal der tages udgangspunkt i de mål eller indsatsmråder sm anbringende kmmune har beskrevet i den kmmunale handleplan, såfremt en sådan freligger fretage pfølgning af udviklingsplanen, i samarbejde med barnet/den unge, minimum hver 6. måned, således at der freligger en ny udviklingsplan fr de kmmende 6 måneder evaluere på, m indsatsen, i henhld til udviklingsplanerne, frløber efter hensigten, således at der pnås de ønskede resultater Stedets beskrivelse Når et barn/ung visiteres/anbringes på Rønnebæk har vi en frventning m, at der freligger en fyldestgørende beskrivelse af barnet, samt en freløbig handleplan. På baggrund af kmmunens plysninger udarbejder phldsstedet en behandlings-/udviklingsplan, sm efter udarbejdelsen revurderes g justeres efter 3 måneder sammen med barnet/den unge. Efterfølgende udarbejdes der hver 6. måned en statusrapprt, hvr de iagttagelser man på phldsstedet har gjrt bliver beskrevet. Primærpædaggen står fr udarbejdelsen af statusrapprten, sm skal indehlde beskrivelser på mtriske, fysiske, kgnitive, emtinelle, samt sciale iagttagelser. Sm det fremgår af årshjulet bilag 1 afhldes der frmaliserede børnesamtaler i april g ktber måneder, hvr udviklingsplaner fr det kmmende halvår udarbejdes sammen med barnet. Vi er i gang med at indarbejde nye udviklingsplansskemaer. Det nye redskab afprøves i 2012, g der laves en samlet evaluering af værktøjets anvendelighed i frbindelse med temadag februar 2013 (se skema bilag 2). Det samlede frløb ser altså således ud at når udviklingsplanen er udarbejdet g gennemgået på et persnalemøde, skriver primærpædaggen umiddelbart efter en statusrapprt til anbringende kmmune. Indikatrer X Bilag nr. 1. Har alle tilbuddets børn g unge en udviklingsplan der beskriver mål g delmål, 2 samt de aftaler der indgået mellem barn/ung g tilbuddet? 2. Er udviklingsplanen udarbejdet i samarbejde med barnet/den unge? 3. Er udviklingsplanen udarbejdet senest 3 måneder efter indflytning? 4. Tager udviklingsplanen udgangspunkt i den kmmunale handleplan? 5. Er der fretaget pfølgning, i samarbejde med barnet/den unge minimum hver 6. måned? 11

12 6. Er der fretaget evaluering af, m indsatsen, i henhld til udviklingsplanerne, frløber efter hensigten? 12

13 4. Visitatin g Indslusning FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal: have en prcedure fr visitatin prceduren skal indehlde beskrivelse af fremgangsmåde fr samarbejdet med anbringende kmmune i visitatinsprcessen prceduren skal indehlde beskrivelse af hvrdan barnet/den unge samt frældre inddrages i visitatinsprcessen, herunder fremgangsmåde fr infrmatinsudveksling visitatinsprceduren skal revideres minimum1 gang årligt have en plitik der beskriver stedet verrdnede værdier g principper mkring indslusningsfrløbet, g sm minimum beskrive de aktiviteter g værktøjer der anvendes i indslusningen Stedets beskrivelse plitikken skal revideres minimum 1 gang årligt Prcedure i frbindelse med visitatin: - telefnisk kntakt med anbringende kmmune, sm sender sagsakter til gennemlæsning. Det er kmmunens pgave at sikre, at barnet/den unge er beskrevet så fyldestgørende sm muligt, g at en freløbig handleplan freligger, så der er tilstrækkeligt grundlag fr at en eventuel indskrivning kan aftales - gennemlæsning af sagsakter i ledelsen, sm vurderer m barnet/den unge passer til vres målgruppe - persnalet inddrages via persnalemøde, g med mulighed fr gennemlæsning af sagsakter. Herefter beslutter vi, m vi siger ja til anbringelsen - anbringende kmmune besøger phldsstedet - anbringende kmmune samt frældre besøger phldsstedet, hvr phldsstedet infrmerer m vres værdier g knkrete regler g aftaler (se bilag m intern visitatinsliste bilag 3). Efter dette har frældrene tid til at vurdere tilbuddet, samt kntakte s fr yderligere plysninger. Herefter udfærdiges anbringelseskntrakten - anbringende kmmune, frældre g barnet besøger phldsstedet, hvr barnet ser phldsstedet, eget værelse, samt nget af persnalet. Endelig handleplan fra kmmunens side frventes udarbejdet. Skletilbud skal være aftalt inden indflytning. Ophldsstedet anbefaler Gedebjergsklen, sm vi har et etableret samarbejde med - herefter aftales tidspunkt fr indflytning. Der er mulighed fr blid vergang i frm af flere besøgsdage eller vernatning en weekend. Endvidere kan der laves individuelle aftaler mkring indslusningsfrløbet i frhld til hjemmeweekender g ferier, samt telefnisk kntakt. Individuelle aftaler fr hver enkelt barn/ung findes i dets mappe, samt i persnalemappen. Visitatinsprceduren revideres en gang årligt se årshjul bilag 1. Det er ledelsen, der er ansvarlig fr dette g at det tages p på temadagen i februar måned. Plitik vedrørende indslusning: Fr at pnå ptimal indflytning fr barnet g den efterfølgende behandling er det vigtigt med en tæt kmmunikatin mellem frældrene, kmmunen g Rønnebæk. 13

14 En vigtig frudsætning fr et gdt behandlingsfrløb er, at barnet føler g frnemmer, at især frældrene g vi sm phldssted står sammen m anbringelsen Det betyder, at vi på Rønnebæk erkender det stre ansvar, vi påtager s, g samtidig er bevidste m frældrenes situatin g svære beslutning at skulle vergive ansvaret fr barnets dagligdag til s. - ved indflytningen er der så vidt muligt udpeget en kntaktpersn. Det kan dg i visse tilfælde være en frdel, at kntaktpersnen først tildeles senere. Dette skal dg ske senest èn måned efter indflytning. Der er mulighed fr at kntaktpersnen i indkøringsfasen bruger ekstra individuel tid på barnet - sklebesøg g skleindslusning tilrettelægges. Blandt andet laver vi aftaler med sklen g barnet mkring, hvrvidt vi står standby eller deltager aktivt i indslusningen på sklen - værelsesindretning, hvr der eventuelt handles ind til dette. Desuden tøjindkøb g andre persnlige frnødenheder - de andre børn på phldsstedet invlveres på den måde, at de støtter det nye barn i generelle regler g rytmer på phldsstedet, g gør nget ud af at de føler sig velkmne - efter 3 måneder udarbejdes en udviklingsplan, hvr blandt andet barnets mål fr de næste seks måneder beskrives. Plitikken vedrørende visitatin revideres en gang årligt senest sket den 21. februar Se årshjul bilag 1. Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en visitatinsprcedure der beskriver fremgangsmåden fr 3 samarbejdet med anbringende kmmuner? 2. Har tilbuddet en visitatinsprcedure der beskriver hvrdan barnet/den unge, samt frældre inddrages i visitatinsprcessen, herunder fremgangsmåden fr infrmatinsudveksling? 3. Er prceduren fr visitatin revideret indenfr det seneste år? 4. Har tilbuddet en plitik fr indslusningsfrløbet sm møder kriteriets kvalitetskrav? 5. Er plitikken fr indslusning revideret inden fr det seneste år? 14

15 5. Udslusning g Efterværn FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal: have en plitik, der beskriver døgntilbuddets værdier g principper i frhld til udslusning plitikken skal revideres minimum 1 gang årligt have en krt beskrivelse af hvrvidt der tilbydes efterværn. Såfremt efterværn tilbydes skal beskrivelsen indehlde Stedets beskrivelse plysning m hvad denne delydelse indehlder Plitik vedrørende udslusning. I samarbejde mellem den unge, kmmunen g phldsstedet aftales der i gd tid, hvilken udslusningsrdning (cirka et år inden), der skal arbejdes hen imd. Vi fkuserer på en individuelt tilrettelagt rdning, sm tager udgangspunkt i hvr den unge står med hensyn til udvikling, uddannelse, arbejde g ønsker. Ud fra dette etableres et efterværnsfrløb, sm sikrer at den unge får en gd start på egen selvstændig tilværelse. Knkret kan vi fra phldsstedets side tilbyde en gradvis udslusning, hvr den unge har mulighed fr en fysisk adskillelse fra de andre børn på stedet, i frm af eget værelse, køkken g bad. I denne fase sker en mere intensiv btræning. I de knap 13 år phldsstedet har eksisteret har vi udsluset 18 unge. Heraf er de 7 hjemskrevet, 6 er sendt videre til anden franstaltning g 5 har vi lavet individuel efterværn på. Plitikken revideres en gang årligt, senest fretaget den 21. februar 2012 se årshjul bilag 1. Det er ledelsens ansvar at få det gjrt, g at det tages p sm punkt på persnalemøde. Efterværn: Ophldsstedet tilbyder den unge/kmmunen en efterværnsrdning, sm kan tilrettelægges med følgende muligheder. - en støtte/kntaktpersnrdning i frbindelse med indflytning i egen blig, hvr phldsstedet tilser g hjælper den unge i det tidsrum, der er aftalt. Det kan være hjælp til at kmme p m mrgenen, fritidsinteresser, tøjvask, øknmistyring m.v. - støtte/kntaktpersnrdning i frbindelse med andre franstaltninger sm f.eks. hjemskrivning, efterskle, andet institutinsphld - aflastning i weekender eller andre perider evt. genhusning - delvis indskrivning i frbindelse med eftersklephld, hvr phldsstedet står fr hjemmeweekender, øknmi samt aktiviteter i frbindelse med eftersklen - aflastning i frbindelse med hjemskrivning. Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en plitik fr udslusning der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Er plitikken fr udslusning revideret indenfr det seneste år? 15

16 3. Har tilbuddet en beskrivelse af hvr der er taget stilling til at udbyde efterværn, herunder plysning m hvad denne delydelse indehlder? 16

17 6. Frebyggelse g Sundhed BRUGEROPLEVET KVALITET Døgntilbuddet skal: have en sundhedsplitik, der beskriver værdier g principper i frhld til stedets sundhedsfremmende indsats plitikken skal både beskrive den individuelle samt den generelle indsats plitikken skal revideres minimum 1 gang årligt have en prcedure fr medicinhåndtering, der beskriver hvrdan medicinhåndtering skal finde sted, hvem der har ansvar g kmpetence, g hvrdan udlevering af medicin registreres Stedets beskrivelse minimum 1 gang årligt gennemføre en egenkntrl af medicinhåndtering minimum 1 gang årligt revidere prceduren fr medicinhåndtering Sm det fremgår af vres værdigrundlag, arbejder vi på phldsstedet ud fra at sundhed, fysisk såvel sm psykisk, ikke kun er et spørgsmål m fravær af sygdm, men at krp g psyke hænger sammen, samt at det at være rask i høj grad er vres eget ansvar. Derfr skal vres børn g unge tilbydes sund g alsidig kst, sm hvedsageligt består af øklgiske råvarer, samt at mtin indgår sm en naturlig del af fritiden. Det betyder i praksis, at vi i stedet fr sukker anvender eller tilbyder tørrede frugter g nødder på mrgenmadsprdukterne i det hele taget anvendes sukker minimalt i madlavningen. Sdavand frefindes ikke på phldsstedet. Til festlige lejligheder serveres kaka, juice eller frugtsaft. Slik frekmmer så gdt sm aldrig, men børnene får af g til is. Alle børn får dagligt vitaminer g mineraler. Der udarbejdes mrgenmadslister, mad- g snackplaner fr t uger ad gangen. Børnene får snack hver eftermiddag efter skletid (f.eks. hjemmebagte grvbller, græsk yghurt med frugt, grøntsagsstave med dip ) Børnene har altid tilbud m frisk frugt g grønt. Sm udgangspunkt pririterer vi, at mel g gryn, mejeriprdukter, frugt g grønt er øklgiske. Med hensyn til mtin tilrettelægger vi det fr det enkelte barn således, at alle børn får rørt sig hen ver dagen/ugen. Det gælder både det skemalagte f.eks. fdbldklub, zumba, ridning, mtinscenter samt det mere spntane svømning, cykle- g gåture i mrådet, bldspil g leg. Endvidere tages der højde fr mtin, når weekendplanen laves, hvr det sm udgangspunkt er sådan, at de frskellige mtinsfrmer gerne må være sjve, indehlde en frm fr knkurrence med sig selv. I frbindelse med indflytningen følges barnet tæt g plæres i egen hygiejne (hårvask, tandbørstning, klipning af negle m.v.). Det er et krav, at børnene går i bad hver dag. Stedet anvender, sm udgangspunkt, kun parabene- g parfumefri hår- g krpsplejeprdukter, hvilket ligeledes gælder rengøringsmidler. Det enkelte barn følges tæt med hensyn til kst g mtin, sm tilrettelægges efter behv. Vi bruger eksterne vejledere i frbindelse med ver- g undervægtige børn (diætist), samt børn med diverse spisefrstyrrelser. Der aftales individuelle sengetider, sm tager hensyn til det enkelte barns behv fr søvn g hvile. Alle individuelle aftaler frefindes i persnalemappen g på pslagstavlen i køkkenet. Der sker en revisin af sundhedsplitikken på Rønnebæk èn gang årligt senest den 21. februar

18 Litteratur, sm vi har været inspireret af: Katheleen DesMaisn: Hvrfr sukker er farligt (Aschehugs frlag). Marianne Fjrdgård g Eva Lydeking-Olsen: Frdøjelse g frnøjelse (Klitrse). Frede Brauner: Kst, adfærd, indlæringsevne (Klim). Medicinhåndtering: Vi har pt. ingen børn/unge, der er på lægerdineret medicin. Håndkøbsmedicin, såsm pandil g antihistaminer, pbevares i medicinskab på vagtværelset. Ved udlevering af håndkøbsmedicin registrerer persnalet det i vres it-system med dat, antal udleverede piller, barnet/den unges navn. Al registrering sker i it-systemet, g persnalet står fr udlevering af håndkøbsmedicin. Stedets daglige leder er ansvarlig fr egenkntrl ptælling (hvert kvartal) g indkøb. I tilfælde af lægerdineret medicin er det stedets leder, der er ansvarlig. Endvidere er persnalet gjrt bekendt med fået udleveret Sundhedsstyrelsens udsendelse december 2011: Krrekt håndtering af medicin et værktøj fr plejehjem, hjemmeplejen g bsteder ansvar, sikkerhed g pgaver Når et barn flytter ind på Rønnebæk, tilmeldes de den kmmunale tandplejerdning, g sm praktiserende læge benyttes lægehuset i Mgenstrup. Revisin af håndtering af medicin sker ligeledes i februar måned senest sket den 21. februar Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en sundhedsplitik, der indehlder beskrivelse af den generelle g individuelle sundhedsfremmende indsats? 2. Er sundhedsplitikken revideret inden fr det sidste år? 3. Har tilbuddet en prcedure fr medicinhåndtering, der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 4. Har tilbuddet gennemført egenkntrl inden fr det seneste år? 5. Har tilbuddet revideret prcedure fr medicinhåndtering inden fr det seneste år? 18

19 7. Inddragelse af børn g unge BRUGEROPLEVET KVALITET Døgntilbuddet skal: have en plitik der beskriver hvrdan barnet/den unge inddrages i dagligdagen g eget liv på tilbuddet, herunder de aktiviteter g eventuelle værktøjer der anvendes i frhld til at inddrage barnet/den unge plitikken skal være tilgængelig fr barnet/den unge, frældre, medarbejdere samt ptentielle brugere af tilbuddet plitikken skal revideres minimum 1 gang årligt dkumentere via det enkelte barn/den unges udviklingsplan, hvrdan barnet/den unge inddrages, eksempelvis hvilke aftaler der er indgået mellem døgntilbuddet g barnet/den unge. evaluere hvrvidt der er verensstemmelse mellem børnene/de unges plevelse af inddragelse g den inddragelse tilbuddet stiller i sigte Stedets beskrivelse Plitik fr inddragelse af barnet/den unge i dagligdagen: Vi gør meget ud af at tage hensyn til barnet/den unges alder g udvikling i frhld til, hvr meget de kan g skal inddrages i egen udvikling. Vi mener, der er en del ting vres børn skal lære først, før de f.eks. selv er i stand til at deltage i en fritidsaktivitet eller at administrere lmmepenge. J mere barnet/den unge kan administrere selv, j mere inddrages de i medbestemmelse af eget liv. Barnet/den unge inddrages i egen behandling via jævnlige samtaler med primær kntaktpædagg, frmaliserede børnesamtaler, samt beslutninger/diskussiner m fritidsaktiviteter, pligter, trivsel, savn af familie, døgnrytmer m.v. Udgangspunktet er, at eget værelse er barnets privatsfære, g at man sammen med en vksen lærer at hlde rden g gøre rent på dette. Fra begyndelsen er den enkelte med til at købe tøj g indb til eget værelse sammen med sin primærpædagg, samt styre sine lmmepenge, så der tages hensyn til psparing til gaver, større indkøb g ferier. Det ugentlige husmøde er det fælles frum. Husmødets vigtigste funktin er at lære børnene, at hverdagens knflikter g uverensstemmelser rdnes gennem dialg g kmprmisser. På møderne udveksles ideer til f.eks. aktiviteter, feriemål, fælles regler fr brug af mbiltelefn g sengetider. Kntakten til frældre g familie aftales ud fra barnets behv g ønsker, samt intentinerne i handleplanen. Da målet er at selvstændiggøre den unge til egen tilværelse, indgår den unge på et tidspunkt i praktisk plæring med hensyn til rengøring i andre rum end eget værelse, håndtering af tøjknt, budgetlægning, tackling af ungdmsliv i frhld til fester, fritidsjb, rejser på egen hånd samt kntakt til mverdenen/det ffentlige. Tilgængelighed: Plitikken vil blive tilgængelig fr frældre gennem statusmøder g vres kmmende hjemmeside, sm frventes færdig i efteråret Fr børnene/de unge sker det ved børnesamtalerne samt i frbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen. 19

20 Fr medarbejdere har vi pt. en persnalemappe, hvr regler g praktiske plysninger frefindes. Denne vil delvist blive erstattet med akkrediteringsfrmularen g vres nye elektrniske jurnalsystem. Vi har pt. ikke lavet systematiserede udviklingsplaner fr alle børnene, men planen er at alle børn får en sådan i løbet af fråret I øjeblikket har vi handleplaner, statusskrivelser samt referater af børnesamtaler. Under børnesamtalerne laves der aftaler mellem barnet/den unge g phldsstedet m, hvilke delmål, der skal arbejdes med de kmmende seks måneder g desuden evalueres på de fregående måneder. Denne underskrives både af barnet/den unge g primær kntaktpædaggen. Skematisk ser frløbet således ud: Børnesamtale - Kntaktpædaggen er ansvarlig fr denne Udviklingsplan udarbejdes - Kntaktpædaggen er ansvarlig fr efterbehandling på persnalemøde (marts g ktber måneder) Statusrapprt - Kntaktpædaggen udarbejder denne se årshjul bilag 1. Efterfølgende indkaldes til statusmøde med deltagelse af frældre, anbringende kmmune, evt. skle, samt Rønnebæk. Vi har på phldsstedet et udviklingspunkt i frhld til at børnene/de unge inddrages mere i egen behandling. Dette er en del af det kmmende arbejde med at implementere nye udviklingsplaner, sm indføres i fråret Revisin: Punktet revideres en gang årligt i maj måned. Helle g Tmmy er ansvarlig fr at frberede dette arbejde fr de øvrige medarbejdere. Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en plitik fr inddragelse af barnet/den unge, der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Er plitikken fr inddragelse tilgængelig fr barnet/den unge, frældre, medarbejdere samt ptentielle brugere af tilbuddet? 3. Er plitikken fr inddragelse af barnet/den unge revideret indenfr det seneste år? 4. Er der aftaler m inddragelse i barnets/den unges udviklingsplan? 5. Evaluerer phldstedet barnet/den unges plevelse af inddragelse? 20

21 8. Frældre g Netværk BRUGEROPLEVET KVALITET Døgntilbuddet skal: have en plitik, der beskriver tilbuddets verrdnede værdier g principper i frhld til samarbejdet med frældre g netværk plitikken være tilgængelig fr børn g unge, frældre, netværk, medarbejdere samt ptentielle brugere af tilbuddet plitikken revideres minimum 1 gang årligt beskrive hvrdan individuelt tilpassede aftaler imellem frældre g døgntilbud vedrørende samarbejde tilbydes g dkumenteres evaluere frældrenes plevelse af samarbejdet, herunder hvrvidt der er verensstemmelse mellem frældrenes plevelse af inddragelse g den inddragelse sm de er stillet i sigte Stedets beskrivelse Af hensyn til barnets udvikling på phldsstedet handler det m fra starten at udvikle et gdt samarbejde med frældrene, sm er præget af tillid. Vres grundlæggende hldning er, at j bedre frhld g kmmunikatin vi har med frældrene g barnets netværk, j lettere er vres muligheder fr at skabe ngle resultater fr vres anbragte børn. Betingelserne fr dette afhænger selvfølgelig af mange frhld, blandt andet frældrenes indstilling til barnets anbringelse g sagens kmpleksitet. Det tilstræbes i videst muligt mfang at samarbejde med frældrene m aftaler g beslutninger, sm handler m barnet/den unges udvikling g dagligdag på phldsstedet. Udver de aftalte statusmøder, finder der efter behv, en gensidig rientering sted i dagligdagen telefnisk, i frbindelse med aflevering g tilbagekmst efter ferier g weekender etc. Vi tilbyder endvidere frældrene yderligere samtaler med kntaktpædagg g leder, hvis det ønskes/er behv fr dette. Kntakten til frældrene varetages primært af ledelsen, sekundært af kntaktpædaggen, hvis kntakten er af psitiv karakter. Vres hldning er at beskytte medarbejderne, så de ikke kmmer i en lyalitetsknflikt, g frdi deres fkus primært skal være på børnene. Ophldsstedet inviterer hvert år frældre g familier til arrangementer på stedet. Tilgængelighed: I øjeblikket er vres plitik ikke tilgængelig fr børn/unge, frældre, netværk, samt ptentielle brugere af tilbuddet. Vi påtænker, at udarbejde en flder eller sende det ud i frbindelse med et nyhedsbrev Medarbejderne er infrmeret gennem persnalemappen. Vres intentiner er at gøre vennævnte tilgængeligt på vres kmmende hjemmeside (efterår 2012). Revisin: Revisin sker i frbindelse med persnalemøde den 22. maj Helle g Tmmy er ansvarlige fr at dette bliver gjrt se bilag 1. Dkumentatin: Individuelle aftaler mellem frældre/familie g phldsstedet frefindes i barnets/den unges persnlige mappe. En del af vres aftaler er mundtlige, men vi tilstræber fremtidigt at gøre den mere skriftlig. Aftalerne laves både telefnisk g ved jævnlige møder g statusmøder. 21

22 På baggrund af arbejdet med akkreditering har vi udarbejdet et spørgeskema til frældrene, sm implementeres i fråret Spørgeskemaet udleveres i frbindelse med statusmøder g bearbejdes efterfølgende på et persnalemøde se bilag 4. Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet udarbejdet en plitik fr samarbejdet med frældre g netværk, der 6 lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Er plitikken tilgængelig fr børn g unge, frældre, netværk, medarbejdere samt ptentielle brugere af tilbuddet? 3. Er plitikken fr samarbejdet med frældre g netværk revideret indenfr det seneste år? 4. Er der en beskrivelse af, hvrdan tilbuddet tilbyder individuelt tilpassede aftaler, samt hvrdan disse dkumenteres? 5. Evaluerer tilbuddet frældrenes plevelse af samarbejdet? 4 22

23 9. Samarbejdspartnere ORGANISATORISK KVALITET Døgntilbuddet skal: have en beskrivelse af hvrdan der samarbejdes med primære samarbejdspartnere, herunder sm minimum barnet/den unges skletilbud, tilsynskmmune g anbringende kmmuner have en versigt ver primære samarbejdspartnere evaluere samarbejdet med de primære samarbejdspartnere, sm minimum barnet/den unges skletilbud samt tilsynskmmune Stedets beskrivelse Primære samarbejdspartnere : Tilsynskmmunen: Vi frventer et gdt samarbejdsfrhld mellem tilsynskmmunen g phldsstedet, sm udver kmmunens kntrlfunktin, gså indebærer gensidig sparring. Vi frventer tilsynsbesøg minimum t gange årligt. Desværre har der i periden august 2008 juni 2011 ikke været fretaget tilsynsbesøg. Et eksternt firma (CESA) har udarbejdet tilsynsrapprt på phldsstedets pædaggiske del i nvember Tilsynskmmunen har efterfølgende været på anmeldt tilsynsbesøg den 23/ g uanmeldt den 6/ Skletilbud: Vi har et frmaliseret samarbejde med dagbehandlingsstedet Gedebjerg sklen, sm vi anbefaler til nyindskrevne børn på phldsstedet efter vres interne skle lukkede i august Vi har et tæt g kntinuerligt samarbejde med sklerne fte dagligt hvr vi i samarbejdet frsøger at fremme barnet/den unges trivsel samt følge p på diverse aftaler g beslutninger. Anbringende kmmune: Vi tilstræber at have et tæt samarbejde med den anbringende kmmune gennem kuratr g sagsbehandler. Dette gennem løbende telefnisk kntakt samt i frbindelse med statusmøder, sm afhldes hver 6. måned. Tværfagligt samarbejde: Vi afhlder gerne samarbejdsmøder i de tilfælde, hvr det er nødvendigt mellem de relevante parter. Fr eksempel møder mellem psyklg, kmmune g phldssted i frbindelse med en bekymring m barnets hjemmeweekender eller skle, kmmune g phldssted i frbindelse med revisitering. Vres primære samarbejdspartnere fr alle vres anbringelser er følgende: - sagsbehandler g kuratr fr anbringende kmmune - sklerne - tilsynskmmunen. De individuelle samarbejdspartnere frefindes i børnenes/den unges sagsmappe. Det er samarbejdspartnere sm: - frældre g anden familie - psyklger, speciallæger, fysi- g ergterapeuter - supervisr - fritidsrganisatiner. 23

24 Evaluering af samarbejdspartnere: - i frbindelse med revisitering af undervisningen af vres børn/unge, tages der stilling til kmmende års skletilbud - i frbindelse med statusmøder evalueres der på handleplanen g hermed gså udviklingsplanerne fr barnet/den unge - ved kuratrbesøg evalueres der på selve anbringelsen. Det tilstræbes at være hver 3. måned - vi har et ønske m, at der ved tilsynskmmunens besøg fretages en verrdnet vurdering af phldsstedet sm sådan, samt at den er sparringspartner fr phldsstedet herunder en drøftelse af phldsstedets pædaggik g drift. Vi har udarbejdet et spørgeskema til vres primære samarbejdspartnere, sm indgår i vres evaluering g revisin af samarbejdet første gang den 22. maj Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en beskrivelse af hvrdan der samarbejdes med primære samarbejdspartnere, der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Har tilbuddet en versigt ver primære samarbejdspartnere? 3. Evalueres samarbejdet med de primære samarbejdspartnere, herunder sm minimum barnet/den unges skletilbud samt tilsynskmmune? 5 24

25 10. Ledelse, Visin g Strategi ORGANISATORISK KVALITET Døgntilbuddet skal: have en visin med dertilhørende strategiplan Visinen har et 5-10 årigt perspektiv, g strategiplanerne et 1-2 årigt perspektiv, der beskriver hvrdan der arbejdes hen imd visinen beskrive hvrdan medarbejderne gøres bekendt med indhldet i visin g strategiplan beskrive hvilke kmmunikatinsveje, der anvendes internt på tilbuddet g med hvilke frmål beskrive hvrdan medarbejderne gøres bekendt med reglerne mkring tavshedspligt, videregivelse af plysninger samt persnfølsmme plysninger beskrivelsen skal endvidere indehlde plysning m, hvrdan tilbuddet løbende sikrer at reglerne verhldes udarbejde et rganisatinsdiagram hvraf tilbuddets rganisering tydeligt fremgår Stedets beskrivelse Visin g strategi: Vres visin er at: - vi arbejder på sigt, inden fr de næste fem år, hen imd et generatinsskifte i phldsstedets ejerg lederfrhld, sm gør det muligt, at phldsstedet Rønnebæk gså består fremver - udvikle persnalets arbejdsmiljø g kmpetencer, så vi kntinuerligt følger med den udvikling, der finder sted inden fr det scial pædaggiske mråde samt samfundet, sm helhed Strategien er at: - vi kntinuerligt vil sørge fr, at medarbejderne kmmer på relevante kurser g temadage, sm udbydes af LOS, CAKU, seminarier samt andre kursusudbydere med emner, sm relaterer til vres målgruppe. Endvidere hlde s ajur med relevant litteratur - skabe gde fysiske rammer g aktivitetsmuligheder på vres udearealer g udbygninger. Rent praktisk har vi intentiner m at få etableret en hønsegård i løbet af I vres udbygninger ønskes etableret et decideret børneværksted, hvr det skal være muligt at reparere cykler g knallerter samt prducere ting i træ g metal. Dette frventes færdigt inden fr de næste t år. Endvidere laves et fliseareal til diverse spil sm f.eks. basketball g rulleskøjteløb (i løbet af de næste t år) - phldsstedet søger m akkreditering i Vi frventer at verhlde den tidsramme, der er fastsat i det frløb, vi er påbegyndt under Akkreditering Danmark - gøre vres aktiviteter g indsats mere synlige. I vinteren 2011/12 ønsker vi at lave en aktivitetsplan, hvr vi pltter mtin, båldage, aktiviteter i nærmrådet, svømning, weekendaktiviteter m.v. ind. Et nyhedsbrev til frældrene vil ligeledes indgå i denne plan (påtænkes udsendt fire gange årligt) - gennemføre kmpetenceevaluering (jf. pkt 11- Kmpetencer i denne ansøgning) senest ultim Ideer g tanker m praktiske g teretiske tiltag diskuteres jævnligt på persnalemøder. Disse afspejler sig 25

26 i vennævnte strategiplan. Kmmunikatinsveje: Den daglige verlevering sker gennem vres dag- g meddelelsesbg, sm skrives efter børnene er lagt i seng (fra januar 2012 skrives jurnal på IT-systemet Wdb). Samt at ledelsen mundtligt verleverer til persnalet, når disse møder ind m eftermiddagen. Ledelsesmøder samt persnalemøder bruges til evaluering, planlægning g strukturering af phldsstedets dagligdag g fremtid. Vi har pririteret at rganisere s på den måde, at der så vidt muligt altid er èn fra ledelsen på arbejde i det daglige pædaggiske arbejde sammen med børnene. Vi mener, det er vigtigt, at medarbejderne føler en krt kmmunikatinslinie til ledelsen, således at ledelsen ikke bliver betragtet sm ngle, der islerer sig på et kntr. Yderligere kmmunikatinsfra er persnalemøder hver 14. dag, hvr evt. pædaggiske tiltag, prblemstillinger g udviklingsplaner fr børnene, praktiske gøremål, meddelelser m.v. diskuteres. Endvidere har vi supervisin af ekstern supervisr minimum hver anden måned, hvr der bliver superviseret på medarbejderne g børnene. I frbindelse med tilrettelæggelse af vagtplanen tages der verrdnet hensyn til, at alle medarbejdere kmmer til at arbejde sammen, at der altid er både mænd g kvinder på arbejde samtidig samt skabes rum til at planlægge g evaluere dagens arbejde. I phldsstedets køkken hænger en kalender, hvr vagtplan g aftaler, sm vedrører børnene, kan læses. Endvidere har vi en magnettavle, sm visualiserer børnenes pligter g aktiviteter en uge frem. Overrdnet er det ledelsens hldning, at der ikke er nget, der er tabubelagt, men det er af yderste vigtighed, at hver enkelt medarbejder er bevidst g ansvarlig ver fr at bringe uenigheder g utilfredshed frem i rette frum så vi undgår snakken i krgene. Persnfølsmme plysninger: Medarbejderne får i frbindelse med ansættelsen på phldsstedet indprentet reglerne mkring tavshedspligt, hvilket gså fremgår af deres ansættelseskntrakt. Jævnligt præciseres det i det daglige, hvad der tales m i det ffentlige rum, g hvad der tales m bag lukkede døre. Endvidere sker det i frbindelse med persnalemødet den 22. maj 2012 samt til medarbejdersamtalen i nvember måned se årshjul bilag 1. Organisatinsdiagram: Bestyrelse 3 eksterne g 2 interne medlemmer Daglig leder Suschef Persnale 26

27 Selv m rganisatinen er hirakisk pbygget bestræber ledelsen sig på at uddelegere ansvarsmråder til hver enkelt medarbejder. Ansvarsmrådernes frdeling frefindes i persnalemappen. Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en nedskrevet visin g strategiplan, der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitets- g tidskrav? 2. Er medarbejderne bekendt med indhldet af visin g strategiplan? 3. Har tilbuddet en beskrivelse af den interne kmmunikatin? 4. Har tilbuddet en beskrivelse af, hvrdan medarbejderne gøres bekendt med reglerne mkring tavshedspligt, videregivelse af plysninger samt persnfølsmme plysninger, samt en beskrivelse af hvrdan det løbende sikres at disse regler verhldes? 5. Har tilbuddet et rganisatinsdiagram hvraf tilbuddets rganisering tydeligt fremgår? 27

28 11. Kmpetencer ORGANISATORISK KVALITET Døgntilbuddet skal: have funktinsbeskrivelser der beskriver, hvad samtlige af stedets funktiner indehlder (ex. ledelse, praktisk -, administrativt - g pædaggisk persnale) beskrive stedets aftaler vedr. supervisin eller anden behv fr faglig sparring udarbejde kmpetenceplaner fr hver enkelt ansat, sm hænger sammen med de afhldte medarbejdersamtaler i planerne beskrive planlagte kmpetenceudviklingsaktiviteter, herunder hvilke af de identificerede kmpetenceudviklingsbehv fra kmpetence-evalueringen, sm vedrører den enkelte medarbejder senest 18 mdr. efter akkreditering, gennemføre en kmpetenceevaluering eller lignende, hvr stedet identificerer minimum 5 kmpetencer, sm stedet få brug fr fremver, når der henses til stedets visin, strategi g målgruppe Stedets beskrivelse senest 3 mdr. efter evalueringen er gennemført, skal ledelsen udarbejde et dkument, sm beskriver hvrdan man vil erhverve de nødvendige kmpetencer (utputtet af kmpetenceevalueringen) indenfr de næste 2-3 år; herunder hvilke kmpetenceudviklingsaktiviteter g hvrnår disse frventes afhldt Funktinsbeskrivelsefr det pædaggiske persnale: En pædaggisk medarbejder på phldsstedet Rønnebæk skal varetage følgende funktiner: - varetage primærpædaggrllen g evt. kntakt til frældrene - have relevante faglige g menneskelige kmpetencer - udarbejde udviklingsbeskrivelser, statusrapprter samt daglig jurnalisering af børnene i frm af dagbg - deltage i møder med eksterne samarbejdspartnere f.eks. skle g sagsbehandlere - arbejde lyalt ud fra de beslutninger, der bliver truffet i fællesskab - have interesse fr madlavning g være ptaget af sund g næringsrig kst, så man derved kan lære børnene dette - hente g bringe børn i bil til f.eks. skle g fritidsaktiviteter - stå fr indkøb af tøj g fdtøj sammen med sit primærbarn - plæring af børnene i administratin af deres lmmepenge - være deltagende mkring højtider, traditiner g andre arrangementer på phldsstedet - være igangsætter g inspiratr fr børnene, både på det kreative g fysiske plan - være psykisk g fysisk rbust - være med til at hlde stedet rent g ryddeligt - tildeles ansvarsmråder madplaner, kreativt værksted, aktivitetskalender g lignenede se ansvarsfrdelingen i persnalemappen. En praktisk medarbejder på phldsstedet Rønnebæk skal være ansvarlig fr at: - fretage reparatiner g vedligehldelser indendørs såvel sm udendørs f.eks. maling g tapetsering af børnenes værelser, liering af vinduer m.m. - hlde udenmsarealer snerydning, slå græs, beplantning g beskæring 28

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Langemettegaard Pstadresse: Langemettevej 8, 7500 Hlstebr Evt. hjemmesideadresse: www.langemettegaard.dk Navn på leder

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Pstadresse: Hrnsherredvej 4, 4060 Kirke Såby Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard.dk

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Langemettegaard Pstadresse: Langemettevej 8, 7500 Hlstebr Evt. hjemmesideadresse: www.langemettegaard.dk Navn på leder

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Fonden Kanonen 1

UDDANNELSESPLAN. Fonden Kanonen 1 UDDANNELSESPLAN Fnden Kannen 1 Indhldsfrtegnelse Praktikstedsbeskrivelse side 3 7 Frmål side 3 Tanker g visiner side 3 Værdigrundlag side 4 Karakteristik af ungegruppen side 6 Arbejdsmetder side 7 Uddannelsesplan..

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Bbjergcentret Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Hlbæk Kmmune ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY Indhld BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Handleplan mad og måltider Indsatsområde i skoleåret 2008/2009

Handleplan mad og måltider Indsatsområde i skoleåret 2008/2009 Lystrup Skle Dat: Juni 2008 Handleplan mad g måltider Indsatsmråde i skleåret 2008/2009 Indledning Indtil smmerferien i 2007 var sklens kantine karakteriseret sm en minikantine, sm alene udbød frkstretter,

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision Spørgeskema Brugen af supervisin Brugen af supervisin 1. Anvender I supervisin i jeres afdeling? Hvis ja, hvr mange års praksis? (Ved nej svar kun på spørgsmål 3, ved tidligere praksis svar alligevel spørgsmålene)

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere