Akkreditering Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering Danmark"

Transkript

1 ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dkument nr. Dat: Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ophldsstedet Rønnebæk Pstadresse: Kirkevej 9, Rønnebæk, 4700 Næstved Evt. hjemmesideadresse: Ingen pt Navn på leder g tegningsberettiget: Tmmy Olesen Telefnnummer: Afdelinger mfattet af akkrediteringsansøgningen: Afdeling 1. x Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Afdeling 5. Antal pladser frdelt på afdelinger: Afdeling 1. 7 Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Afdeling 5. Ansøgerstedets målgruppe (krt): Børn g unge af begge køn med psykiske, sciale, adfærds- g/eller indlæringsmæssige vanskeligheder Pris pr. måned: kr. se vedlagte budgetgdkendelse. Bilag A CVR-nr.: Kntaktpersn (navn g stilling): Leder Tmmy Olesen adresse: Afdelinger i alt tilknyttet ansøgerstedet: 1 Antal medarbejdere frdelt på afdelinger: Afdeling Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Afdeling 5. Ansøgerstedets hvedydelser (krt): Scialpædaggisk phldssted sm tilbyder phld g msrg i et anerkendende, relatinsrienteret behandlingsmiljø, hvr behandlingsstrategien tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte barn. Kerneydelserne beskrevet i standardkntrakten. Aldersgruppe fr målgruppe: (23) år Ansøgning Undertegnede tegningsberettigede persn ansøger hermed m akkreditering i henhld til bestemmelserne i Akkreditering Danmark. Ansøgeren har gjrt sig bekendt med Bestemmelser rettigheder g pligter fr rdningen g fr ansøgerstedet samt gældende standard fr den relevante type af scialt tilbud. Dat: Underskrift: Ansøgningens mfang a) Evt. præsentatin af ansøgerstedet frm (billeder, lyd, vide eller skriftligt): b) Ansøgningen: c) Bilag: Antal sider: 32 Antal sider: 31 (Max. 40 siders tekst) (Max. 20 siders tekst) 1

2 Faktuelle plysninger m ansøgerstedet (sm skal være imødekmmet) Ansøgerstedet har vedlagt kpi af seneste Gældende gdkendelse Ja: x Nej: Bilag A Hvis nej, hvrfr: Ansøgerstedet har vedlagt en kpi af seneste generelle tilsynsrapprt, hvraf dat fremgår Ja: x Nej: Bilag B Hvis nej, hvrfr: Ansøgersteder har udestående/verserende sager med myndigheder Ja: Nej: x Hvis ja, vedlæg dkumentatin fr disse jf. bilag Angiv ansøgerstedets rganisatinstype: Selvejende institutin/-fnd. Hvis fnd skal der vedlægges en liste ver aktuelle medlemmer af bestyrelsen jf. bilag C Ansøgerstedet har eventuelle undtagelser fra fndslvens bestemmelser Ja: x Nej: Ansøgerstedet har eventuelle skattefritagelser Ja: x Nej: Anfør navn på eventuel advkat: Lene Diemer Anfør navn på eventuel revisr: Trekrner revisin a/s. 2

3 Selve ansøgningen fr døgntilbud til børn g unge Her følger skabelnen fr akkrediteringsansøgningen. Ved hvert af kriterierne er der gjrt plads til, at I kan indsætte g udfylde jeres beskrivelse af, hvrdan I lever p til det enkelte kriterium anført sm Stedets beskrivelse. Ansøgningen med jeres beskrivelser må maksimalt fylde 47 sider. I skemaet nedenfr kan I i spalten: Kriterier med evalueringskrav se hvilke kriterier der indbefatter et krav m evaluering. Se standarden fr døgntilbud til børn g unge, fr en nærmere beskrivelse af hvilke krav der stilles til evaluering. Under skemaet på denne side står der Bilagsliste. Her skal i ved nummer g titel angive hvilke bilag, I vedlægger ansøgningen. Når I udfylder jeres beskrivelse af det enkelte kriterium skal I nederst i skemaet under Bilag nr. anføre, såfremt der henvises til et sådant under den pågældende indikatr. Hvedmråder fr kvalitet FAGLIG KVALITET BRUGEROPLEVET KVALITET ORGANISATORISK KVALITET Kriterier Kriterier med evaluerings krav (E) 1. Værdigrundlag 1 2. Ydelsesbeskrivelser 3. Udviklingsplaner E 2 4. Visitatin g Indslusning 3 5. Udslusning g Efterværn 6. Frebyggelse g Sundhed 7. Inddragelse af børn/unge E 8. Frældre g Netværk E 4, 6 9. Samarbejdspartnere E Ledelse, Visin g Strategi 11. Kmpetencer E 7, Beredskabsplaner Bilag Angiv nr. på bilag der henvises til under de enkelte kriterier Bilagsliste: 1. Årshjul 2. Udviklingsplan 3. Intern visitatinsliste 4. Spørgeskema til frældre 5. Spørgeskema til sagsbehandler 6. Nyhedsbrev, aktivitetsplan 7. Kmpetencer 8. Medarbejdersamtaleskema

4 1. Værdigrundlag FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal: have et nedskrevet værdigrundlag, der indehlder en beskrivelse af værdierne, herunder tilbuddets menneskesyn prcessen hvri værdierne er blevet fastlagt hvrdan værdierne kmmer til udtryk i praksis hvrledes persnalegruppen fremadrettet arbejder med at værdigrundlaget er i verensstemmelse med praksis gøre værdigrundlaget tilgængeligt fr barnet/den unge, frældre g samarbejdspartnere Stedets beskrivelse Værdigrundlag fr phldsstedet Rønnebæk udarbejdet smmer Vi ønsker at være phldsstedet fr både børn, unge g medarbejderes trivsel. Vi vil skabe de bedst mulige udviklingsfrhld fr det enkelte barn, ved at bygge vres pædaggik p mkring den tætte relatin g dialg, så vi dermed kan skabe et tillidsfrhld. - Vi finder det vigtigt at børnene/de unge g medarbejderne får tilbudt naturrige mgivelser, samt lyse, stre, velindrettede værelser g fællesrum, der stimulerer kreativitet, er æstetiske g velhldte, frdi det fremmer en psitiv selvpfattelse g øger trivsel, velbefindende g persnlig udvikling. - Vi arbejder ud fra at sundhed, fysisk såvel sm psykisk, ikke kun er et spørgsmål m fravær af sygdm, men at krp g psyke hænger sammen, samt at det at være rask i høj grad er vres eget ansvar. Derfr skal vres børn g unge tilbydes sund g alsidig kst, sm hvedsageligt består af øklgiske råvarer, samt at mtin indgår sm en naturlig del af fritiden. Ovennævnte værdigrundlag er udarbejdet af den samlede medarbejdergruppe på phldsstedet. Udgangspunktet var en revisin af det tidligere værdigrundlag. I den frbindelse blev der afhldt t temadage, med hvedverskriften kmpetenceudvikling, i efteråret 2009 g fråret Firmaet Hypercnsult std, i samarbejde med phldsstedets ledelse, fr planlægning g tilrettelæggelsen af kurserne. Følgende temaer blev diskuteret g bearbejdet på temadagene: værdier, visiner, kmmunikatin, kmpetencer, rller g relatiner. Værdigrundlaget er efterfølgende bearbejdet på persnalemøder g endelig udarbejdet i smmeren 2010, g der er enighed m, at værdigrundlaget er baggrunden fr, når vi handler, hvrfr vi handler, g hvrdan vi handler. Udgangspunktet fr værdigrundlaget har ligeledes været, at vi er et familielignende phldssted med værdier g regler, sm er gældende i et hvert andet hjem. Endvidere har der i persnalegruppen været diskuteret, g enighed m, at medarbejdernes trivsel er en frudsætning fr børnenes trivsel g udvikling. Fra ledelsens side har det været et kardinalpunkt, at de fysiske rammer er i rden, da vi mener, det har en klar afsmitning på børnenes g de vksnes psykiske velbefindende, samt at trangen til at passe på tingene højnes. 4

5 I praksis kmmer værdierne til udtryk på følgende måde: - fr at tilgdese børnenes trivsel g behv fr msrg er der mindst tre medarbejdere på arbejde i dag-, aften- g weekendvagterne - børnene har stilletid en time hver eftermiddag på deres værelser, hvr de bl.a. laver lektier, hører musik, spiller pc, ser tv, læser m.v. Derudver benytter persnalet denne tid til individuel tid med børnene. I frbindelse med sengelægning har barnet et kvarter alene med en vksen - arbejdes kntinuerligt med en åben kmmunikatin i frbindelse med persnalemøder, supervisin g medarbejdersamtaler - hvert barn har en primær kntaktpædagg - vksenstøtte mkring indkøring i fritidsaktiviteter - børnesamtaler - der er ansat en pedel til at klare det løbende vedligehld, samt rengøringshjælp til fællesarealerne - ingen af børnene har værelser under 20 m2 - i den daglige planlægning lægges der vægt på det sciale samvær i frm af spil, udeaktiviteter g mtin - i frbindelse med vres madplitik på stedet er brugen af sukker minimal, slik g sdavand frekmmer ikke - der udarbejdes mad- g snackplaner 14 dage frem i tiden, hvr der tages hensyn til børnenes ønsker, g der indgår gde g sunde råvarer - pbakning til fritidsinteresser, hvr mtin er en væsentlig del af denne der tages hensyn til det enkelte barns udvikling. Se i øvrigt under kriterierne ydelsesbeskrivelser g sundhed. Menneskesyn: Sm udgangspunkt lægger vi s ikke fast på èn bestemt pædaggisk metde i vres mgang g behandling af vres børn g unge. Vi har histrisk kunnet knstatere at hvert årti krævede sin dgmatiske pædaggiske retning, sm det eneste sagliggørende i pdragelses- g undervisningsmæssig sammenhæng. Vi ser sådan på det, at det er de små frandringer, der på sigt skaber de større det vil sige at ting tager tid. Fkuser på det der lykkes, kassèr det, der ikke virker. Vi kan ikke frcere en prces, men vi væbner s med tålmdighed, g bærer de små succeser videre. Vi ser på det enkelte barn, med hvad det nu indehlder, g gør en dyd ud af at behandle børnene frskelligt, dg med fællesskabet fr øje g ansvar ver fr samme. Generelt er vi enige i det humanistiske menneskesyn, sm Etisk Råd frmulerede i 1995: Mennesket er et subjekt, et jeg, sm har frihed, ansvar g menneskeværdighed. Mennesket må aldrig betragtes sm et middel. Mennesket er altid mål i sig selv, hvilket betyder, at det altid gør krav på respekt fr sin egen skyld. Det humanistiske menneskesyn frudsætter, at der findes mennesker, sm frit kan vælge på basis af egne etiske vervejelser, g sm gså er parat til at tage ansvar fr sine beslutninger. Ifølge det humanistiske menneskesyn bærer mennesket på bevidste g skabende kræfter. Det er et scialt væsen, sm er afhængig af sit miljø g sine relatiner til familie, slægt, venner g andre, sm mgiver det. I det humanistiske menneskesyn er mennesket mere g større end sit bilgiske g øknmiske værd. Det er under hensyn til menneskeværd, at alle mennesker er lige. Dette hindrer ikke, at hver enkelt persn søger at udvikle egne evner g muligheder, men er af betydning i frståelsen af, at menneskets værd ikke er knyttet til funktiner g egenskaber, men til eksistens. Èn gang årligt (februar måned) tager vi værdigrundlaget p til debat. Ledelsen er ansvarlig fr, at værdigrundlaget bliver debatteret på en temadag. Senest gennemgået g revideret den 21. februar

6 Se i øvrigt årshjulet (bilag 1). Det nedskrevne værdigrundlag kan af mange parter let blive pfattet abstrakt. Derfr kmmunikerer vi ud, hvad vi står fr f.eks.: - i frbindelse med indskrivning g indslusning af et nyt barn - frklarer når der bliver stillet spørgsmål til vres praksis. - lade det skinne i gennem i dagligdagen, når der er besøg, når vi fejrer begivenheder med deltagelse af frældre g familie, rientering i frbindelse med aflevering til weekender g ferier, samt ved statusmøder. Værdigrundlaget kmmer til at være synligt på vres kmmende hjemmeside, sm frventes færdig i efteråret Endvidere tænker vi at sende det ud i et nyhedsbrev til frældrene i fråret Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet et værdigrundlag der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Er prcessen mkring hvrledes værdierne er udvalgt beskrevet? 3. Er det beskrevet hvrdan værdierne kmmer til udtryk i praksis? 4. Er det beskrevet, hvrdan persnalegruppen fremadrettet arbejder med at værdigrundlaget er i verensstemmelse med praksis? 5. Er værdigrundlaget tilgængeligt fr børnene/de unge, frældre g samarbejdspartnere? 1 6

7 2. Ydelsesbeskrivelser FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal: beskrive kerne- g delydelser beskrive målgruppen beskrive de sciale, - pædaggiske g/eller behandlingsmæssige terier, metder g værktøjer sm anvendes gøre ydelsesbeskrivelserne tilgængelige fr børn/unge, frældre, samarbejdspartnere g ptentielle nye brugere beskrive hvrdan ydelsesbeskrivelserne minimum 1 gang årligt gennemgås med medarbejdergruppen Stedets beskrivelse Kerneydelser: Rønnebæk er et scialpædaggisk behandlingssted jf. SEL 142. Vi tilbyder phld g msrg i et anerkendende, relatinsrienteret behandlingsmiljø, hvr behandlingsstrategien tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte barn. Vres kerneydelse er scialpædaggisk behandling jf. figur 1 side 8 i denne ansøgning. I vres standardkntrakt er beskrevet hvilke ydelser, der er indehldt i phldsbetalingen. Herudver kan følgende delydelser tilkøbes f.eks.: - skletilbud vi har et frmaliseret samarbejde med dagbehandlingsstedet Gedebjerg sklen, hvr fem af vres syv børn pt. undervises. Vi henviser til deres hjemmeside: - særlige franstaltninger (speciallæger, ergterapi, fysiterapi g psyklg/terapi) - knfirmatin - indskrivningsudgifter - efterværn. Målgruppe: Ophldsstedet Rønnebæks målgruppe er børn g unge af begge køn i alderen år, med mulighed fr frlængelse til det 23. år. Det er børn g unge med psykiske, sciale, adfærds- g/eller indlæringsmæssige vanskeligheder. Vi er et tilbud til børn g unge, der kan prfitere af, g har behv fr, et verskueligt miljø med en struktureret g frudsigelig hverdag, g med en tæt g frpligtende kntakt til trværdige g tydelige vksne. Ophldsstedet har specielt erfaring med børn g unge med psykiske vanskeligheder g følelsesmæssige skader, sm er en følge af at vkse p med psykiske syge frældre eller misbrugere, samt børn med medfødte eller miljøbestemte dysfunktiner. Sammensætningen af den nuværende børne-/ungegruppe på Rønnebæk: Der br pt tre drenge i alderen år g fire piger i alderen år i en længerevarende anbringelse. Børnene g de unge er msrgssvigtede, g dette kmmer til udtryk gennem følgende frmer fr adfærd: - impulsstyrede - psykiske blkeringer - følelsesmæssig umdenhed 7

8 - prblemer i frhld til sciale kmpetencer - manglende realistisk selvpfattelse - lavt selvværd - grænseverskridende adfærd - ringe indlevelse i sig selv g andre Ophldsstedet Rønnebæk mdtager ikke misbrugere, kriminelle eller vldligt udadreagerende unge. Sciale, pædaggiske g/eller behandlingsmæssige terier, metder g værktøjer: Sm tidligere beskrevet under værdigrundlag, følger vi ingen bestemte pædaggiske terier. Men vi er ptaget af g inspireret af de terier, der ligger til grund fr miljøterapi, psitiv psyklgi, relatins- g anerkendende pædaggiske principper. I princippet har Rønnebæk åbent hele året rundt, men vi tilstræber, at de unge kmmer hjem hver anden weekend g i ferier, da vi ser frældrene g anden familie sm et vigtigt netværk i de unges liv videre frem. Vi mener, det er vigtigt, at den unge får mulighed fr at bevare en psitiv lyalitet til sine frældre. Derfr er det en pædaggisk pgave at frtælle barnet/den unge, at frældrene elsker dem, men at de ikke har de frnødne kmpetencer til at tage ansvaret. Pædaggikken tager afsæt i relatinspædaggikken, inspireret af bl.a. Bente Lynges bg: Anerkendende pædaggik, samt DASK-prjekterne (Scialministeriet 1999). Vi arbejder hen imd/med den psitive relatin. Vi trr på, at psitive relatiner smitter. Hvis den unge frmår at have en psitiv relatin til en vksen, så dannes der grbund fr, at pågældende ung ligeledes kan skabe gde relatiner til andre. Pædaggen bruger sin persnlige baggrund til at pbygge et tillidsfuldt, trværdigt g respektfuldt frhld. Der er brug fr imødekmmenhed, accept g msrgsfuld støtte, der kan kmpensere fr mangelfuld familierelatin. Gennem relatiner mellem børn g vksne har vi skabt et familielignende miljø, hvr tillid, tryghed g dialg er fast ingredienser i hverdagen. Den knstruktive g udviklende dialg på Rønnebæk tager sit afsæt i kgnitive principper, hvr frmålet er at afhjælpe følelsesmæssige sårbarheder, samt ændre uhensigtsmæssige handlestrategier hs den enkelte. Børnene bliver gennem en frudsigelig g struktureret hverdag med mtin g sund kst tilbudt de ptimale muligheder fr at udvikle sig individuelt. Vi styrker deres kmpetencer g nedtner uhensigtsmæssig adfærd. Grundtanken er, at j bedre den unges fysiske g psykiske frm er, j flere ressurcer har den unge til at arbejde med sine prblemstillinger. Nedenstående mdel illustrerer ganske gdt vres daglige praksis: 8

9 . Fig. 1 fra Bente Lynge: Anerkendende pædaggik side 248. Mdellen skal frstås således, at den nederste del af pyramiden er det grundlæggende i vres pædaggik, men at den øverste del gså, i mindre grad, er en del af vres praksis. Knsekvens er ikke straf eller sanktiner, men lgiske følgevirkninger af handlinger, der fretages, således at den unge hen ad vejen frstår at han/hun i sine handlinger bør vise frståelse fr, at der findes regler/nrmer fr væremåder, sm frtæller èn, hvad der pfattes sm rigtigt eller frkert, g at man derfr ikke alene kan lade sig styre af det, man har lyst til at vi alle er tilknyttet et fællesskab med andre. I dagligdagen kmmer det til udtryk ved en struktureret pædaggik, sm er tilpasset det enkelte barn, g har til frmål: - at reducere barnets kas - at gøre tilværelsen mere frståelig g frudsigelig - at mindske barnets pfattelse af skyld g skam fr den aktuelle situatin - at hjælpe barnet med at sætte rd på følelser g tanker - at give barnet ny g anderledes erfaring med vksenkntakt - at se fremtiden i et realistisk billede g turde tr g håbe - at yde barnet hjælp til at mestre. Rent praktisk kmmer det i dagligdagen til udtryk ved: - primær kntaktpædaggrdningen - mand/kvinde på arbejde samtidig - nærvær i frbindelse med inddragelse i daglige gøremål, sm f.eks. madlavning, prydning, tøjvask m.v. - samvær med det enkelte barn i stilletiden, samt ved sengelægning - rs, når der er nget børnene gør rigtigt nget vi gerne vil have mere af - vi gør meget ud af at skabe tillid, stiller p g er der fr barnet, når frældrene svigter - vi lærer børnene, at de er kay uanset hvad, g lærer dem, at det er deres adfærd, sm vi stiller knsekvenser p fr i en strategi m at ansvarliggøre dem i frhld til deres handlinger, g sm er afstemt efter alder g udvikling - gør meget ud af at skabe r i børnenes hverdag gennem faste rutiner g rammer blandt andet mkring måltider, sengetider, stilletid, brug af få fremmede vikarer, vagtplanens tilrettelæggelse m.v. 9

10 Ydelsesbeskrivelsernes tilgængelighed: Fr børnene/de unge har vi t tavler i køkkenet, sm synliggør pligter, aktiviteter, vagtplaner, madplaner m.v. I frbindelse med børnesamtaler g fællesmøder indgår ydelsesbeskrivelser gså sm en del af mødet. Fr frældrenes vedkmmende: gennem indskrivning, statusmøder, samarbejdsmøder g fællesarrangementer lader vi skinne igennem hvad Rønnebæk er g står fr. Vres plan er, at synliggøre s yderligere gennem henvisning til hjemmeside, sm påtænkes færdiggjrt i efteråret Fr samarbejdspartnere g evt. nye brugere henvises til tilbudsprtalen, samt denne akkrediteringsbeskrivelse, når denne er færdig g gdkendt. Gennemgang af ydelsesbeskrivelserne: I frbindelse med temadag den 21. februar 2012 (se årshjul bilag 1) gennemgås ydelsesbeskrivelserne. Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en beskrivelse af sine kerne- g delydelser 2. Har tilbuddet en beskrivelse af målgruppen? 3. Har tilbuddet en beskrivelse af de sciale, - pædaggiske/g eller behandlingsmæssige terier, metder g værktøjer, sm ydelserne bygger på? 4. Er ydelsesbeskrivelserne tilgængelige fr børn/unge, frældre, samarbejdspartnere g ptentielle nye brugere? 5. Er ydelsesbeskrivelserne blevet gennemgået med medarbejdergruppen inden fr det seneste år? 10

11 3. Udviklingsplaner FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal til hvert barn/ung have en udviklingsplan, der beskriver mål g delmål fr det enkelte barn/ung, samt eventuelle aftaler mellem barn/ung g tilbuddet udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med barnet/den unge udarbejde den første udviklingsplan senest 3 måneder efter indflytning ved udarbejdelse af udviklingsplanen skal der tages udgangspunkt i de mål eller indsatsmråder sm anbringende kmmune har beskrevet i den kmmunale handleplan, såfremt en sådan freligger fretage pfølgning af udviklingsplanen, i samarbejde med barnet/den unge, minimum hver 6. måned, således at der freligger en ny udviklingsplan fr de kmmende 6 måneder evaluere på, m indsatsen, i henhld til udviklingsplanerne, frløber efter hensigten, således at der pnås de ønskede resultater Stedets beskrivelse Når et barn/ung visiteres/anbringes på Rønnebæk har vi en frventning m, at der freligger en fyldestgørende beskrivelse af barnet, samt en freløbig handleplan. På baggrund af kmmunens plysninger udarbejder phldsstedet en behandlings-/udviklingsplan, sm efter udarbejdelsen revurderes g justeres efter 3 måneder sammen med barnet/den unge. Efterfølgende udarbejdes der hver 6. måned en statusrapprt, hvr de iagttagelser man på phldsstedet har gjrt bliver beskrevet. Primærpædaggen står fr udarbejdelsen af statusrapprten, sm skal indehlde beskrivelser på mtriske, fysiske, kgnitive, emtinelle, samt sciale iagttagelser. Sm det fremgår af årshjulet bilag 1 afhldes der frmaliserede børnesamtaler i april g ktber måneder, hvr udviklingsplaner fr det kmmende halvår udarbejdes sammen med barnet. Vi er i gang med at indarbejde nye udviklingsplansskemaer. Det nye redskab afprøves i 2012, g der laves en samlet evaluering af værktøjets anvendelighed i frbindelse med temadag februar 2013 (se skema bilag 2). Det samlede frløb ser altså således ud at når udviklingsplanen er udarbejdet g gennemgået på et persnalemøde, skriver primærpædaggen umiddelbart efter en statusrapprt til anbringende kmmune. Indikatrer X Bilag nr. 1. Har alle tilbuddets børn g unge en udviklingsplan der beskriver mål g delmål, 2 samt de aftaler der indgået mellem barn/ung g tilbuddet? 2. Er udviklingsplanen udarbejdet i samarbejde med barnet/den unge? 3. Er udviklingsplanen udarbejdet senest 3 måneder efter indflytning? 4. Tager udviklingsplanen udgangspunkt i den kmmunale handleplan? 5. Er der fretaget pfølgning, i samarbejde med barnet/den unge minimum hver 6. måned? 11

12 6. Er der fretaget evaluering af, m indsatsen, i henhld til udviklingsplanerne, frløber efter hensigten? 12

13 4. Visitatin g Indslusning FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal: have en prcedure fr visitatin prceduren skal indehlde beskrivelse af fremgangsmåde fr samarbejdet med anbringende kmmune i visitatinsprcessen prceduren skal indehlde beskrivelse af hvrdan barnet/den unge samt frældre inddrages i visitatinsprcessen, herunder fremgangsmåde fr infrmatinsudveksling visitatinsprceduren skal revideres minimum1 gang årligt have en plitik der beskriver stedet verrdnede værdier g principper mkring indslusningsfrløbet, g sm minimum beskrive de aktiviteter g værktøjer der anvendes i indslusningen Stedets beskrivelse plitikken skal revideres minimum 1 gang årligt Prcedure i frbindelse med visitatin: - telefnisk kntakt med anbringende kmmune, sm sender sagsakter til gennemlæsning. Det er kmmunens pgave at sikre, at barnet/den unge er beskrevet så fyldestgørende sm muligt, g at en freløbig handleplan freligger, så der er tilstrækkeligt grundlag fr at en eventuel indskrivning kan aftales - gennemlæsning af sagsakter i ledelsen, sm vurderer m barnet/den unge passer til vres målgruppe - persnalet inddrages via persnalemøde, g med mulighed fr gennemlæsning af sagsakter. Herefter beslutter vi, m vi siger ja til anbringelsen - anbringende kmmune besøger phldsstedet - anbringende kmmune samt frældre besøger phldsstedet, hvr phldsstedet infrmerer m vres værdier g knkrete regler g aftaler (se bilag m intern visitatinsliste bilag 3). Efter dette har frældrene tid til at vurdere tilbuddet, samt kntakte s fr yderligere plysninger. Herefter udfærdiges anbringelseskntrakten - anbringende kmmune, frældre g barnet besøger phldsstedet, hvr barnet ser phldsstedet, eget værelse, samt nget af persnalet. Endelig handleplan fra kmmunens side frventes udarbejdet. Skletilbud skal være aftalt inden indflytning. Ophldsstedet anbefaler Gedebjergsklen, sm vi har et etableret samarbejde med - herefter aftales tidspunkt fr indflytning. Der er mulighed fr blid vergang i frm af flere besøgsdage eller vernatning en weekend. Endvidere kan der laves individuelle aftaler mkring indslusningsfrløbet i frhld til hjemmeweekender g ferier, samt telefnisk kntakt. Individuelle aftaler fr hver enkelt barn/ung findes i dets mappe, samt i persnalemappen. Visitatinsprceduren revideres en gang årligt se årshjul bilag 1. Det er ledelsen, der er ansvarlig fr dette g at det tages p på temadagen i februar måned. Plitik vedrørende indslusning: Fr at pnå ptimal indflytning fr barnet g den efterfølgende behandling er det vigtigt med en tæt kmmunikatin mellem frældrene, kmmunen g Rønnebæk. 13

14 En vigtig frudsætning fr et gdt behandlingsfrløb er, at barnet føler g frnemmer, at især frældrene g vi sm phldssted står sammen m anbringelsen Det betyder, at vi på Rønnebæk erkender det stre ansvar, vi påtager s, g samtidig er bevidste m frældrenes situatin g svære beslutning at skulle vergive ansvaret fr barnets dagligdag til s. - ved indflytningen er der så vidt muligt udpeget en kntaktpersn. Det kan dg i visse tilfælde være en frdel, at kntaktpersnen først tildeles senere. Dette skal dg ske senest èn måned efter indflytning. Der er mulighed fr at kntaktpersnen i indkøringsfasen bruger ekstra individuel tid på barnet - sklebesøg g skleindslusning tilrettelægges. Blandt andet laver vi aftaler med sklen g barnet mkring, hvrvidt vi står standby eller deltager aktivt i indslusningen på sklen - værelsesindretning, hvr der eventuelt handles ind til dette. Desuden tøjindkøb g andre persnlige frnødenheder - de andre børn på phldsstedet invlveres på den måde, at de støtter det nye barn i generelle regler g rytmer på phldsstedet, g gør nget ud af at de føler sig velkmne - efter 3 måneder udarbejdes en udviklingsplan, hvr blandt andet barnets mål fr de næste seks måneder beskrives. Plitikken vedrørende visitatin revideres en gang årligt senest sket den 21. februar Se årshjul bilag 1. Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en visitatinsprcedure der beskriver fremgangsmåden fr 3 samarbejdet med anbringende kmmuner? 2. Har tilbuddet en visitatinsprcedure der beskriver hvrdan barnet/den unge, samt frældre inddrages i visitatinsprcessen, herunder fremgangsmåden fr infrmatinsudveksling? 3. Er prceduren fr visitatin revideret indenfr det seneste år? 4. Har tilbuddet en plitik fr indslusningsfrløbet sm møder kriteriets kvalitetskrav? 5. Er plitikken fr indslusning revideret inden fr det seneste år? 14

15 5. Udslusning g Efterværn FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal: have en plitik, der beskriver døgntilbuddets værdier g principper i frhld til udslusning plitikken skal revideres minimum 1 gang årligt have en krt beskrivelse af hvrvidt der tilbydes efterværn. Såfremt efterværn tilbydes skal beskrivelsen indehlde Stedets beskrivelse plysning m hvad denne delydelse indehlder Plitik vedrørende udslusning. I samarbejde mellem den unge, kmmunen g phldsstedet aftales der i gd tid, hvilken udslusningsrdning (cirka et år inden), der skal arbejdes hen imd. Vi fkuserer på en individuelt tilrettelagt rdning, sm tager udgangspunkt i hvr den unge står med hensyn til udvikling, uddannelse, arbejde g ønsker. Ud fra dette etableres et efterværnsfrløb, sm sikrer at den unge får en gd start på egen selvstændig tilværelse. Knkret kan vi fra phldsstedets side tilbyde en gradvis udslusning, hvr den unge har mulighed fr en fysisk adskillelse fra de andre børn på stedet, i frm af eget værelse, køkken g bad. I denne fase sker en mere intensiv btræning. I de knap 13 år phldsstedet har eksisteret har vi udsluset 18 unge. Heraf er de 7 hjemskrevet, 6 er sendt videre til anden franstaltning g 5 har vi lavet individuel efterværn på. Plitikken revideres en gang årligt, senest fretaget den 21. februar 2012 se årshjul bilag 1. Det er ledelsens ansvar at få det gjrt, g at det tages p sm punkt på persnalemøde. Efterværn: Ophldsstedet tilbyder den unge/kmmunen en efterværnsrdning, sm kan tilrettelægges med følgende muligheder. - en støtte/kntaktpersnrdning i frbindelse med indflytning i egen blig, hvr phldsstedet tilser g hjælper den unge i det tidsrum, der er aftalt. Det kan være hjælp til at kmme p m mrgenen, fritidsinteresser, tøjvask, øknmistyring m.v. - støtte/kntaktpersnrdning i frbindelse med andre franstaltninger sm f.eks. hjemskrivning, efterskle, andet institutinsphld - aflastning i weekender eller andre perider evt. genhusning - delvis indskrivning i frbindelse med eftersklephld, hvr phldsstedet står fr hjemmeweekender, øknmi samt aktiviteter i frbindelse med eftersklen - aflastning i frbindelse med hjemskrivning. Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en plitik fr udslusning der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Er plitikken fr udslusning revideret indenfr det seneste år? 15

16 3. Har tilbuddet en beskrivelse af hvr der er taget stilling til at udbyde efterværn, herunder plysning m hvad denne delydelse indehlder? 16

17 6. Frebyggelse g Sundhed BRUGEROPLEVET KVALITET Døgntilbuddet skal: have en sundhedsplitik, der beskriver værdier g principper i frhld til stedets sundhedsfremmende indsats plitikken skal både beskrive den individuelle samt den generelle indsats plitikken skal revideres minimum 1 gang årligt have en prcedure fr medicinhåndtering, der beskriver hvrdan medicinhåndtering skal finde sted, hvem der har ansvar g kmpetence, g hvrdan udlevering af medicin registreres Stedets beskrivelse minimum 1 gang årligt gennemføre en egenkntrl af medicinhåndtering minimum 1 gang årligt revidere prceduren fr medicinhåndtering Sm det fremgår af vres værdigrundlag, arbejder vi på phldsstedet ud fra at sundhed, fysisk såvel sm psykisk, ikke kun er et spørgsmål m fravær af sygdm, men at krp g psyke hænger sammen, samt at det at være rask i høj grad er vres eget ansvar. Derfr skal vres børn g unge tilbydes sund g alsidig kst, sm hvedsageligt består af øklgiske råvarer, samt at mtin indgår sm en naturlig del af fritiden. Det betyder i praksis, at vi i stedet fr sukker anvender eller tilbyder tørrede frugter g nødder på mrgenmadsprdukterne i det hele taget anvendes sukker minimalt i madlavningen. Sdavand frefindes ikke på phldsstedet. Til festlige lejligheder serveres kaka, juice eller frugtsaft. Slik frekmmer så gdt sm aldrig, men børnene får af g til is. Alle børn får dagligt vitaminer g mineraler. Der udarbejdes mrgenmadslister, mad- g snackplaner fr t uger ad gangen. Børnene får snack hver eftermiddag efter skletid (f.eks. hjemmebagte grvbller, græsk yghurt med frugt, grøntsagsstave med dip ) Børnene har altid tilbud m frisk frugt g grønt. Sm udgangspunkt pririterer vi, at mel g gryn, mejeriprdukter, frugt g grønt er øklgiske. Med hensyn til mtin tilrettelægger vi det fr det enkelte barn således, at alle børn får rørt sig hen ver dagen/ugen. Det gælder både det skemalagte f.eks. fdbldklub, zumba, ridning, mtinscenter samt det mere spntane svømning, cykle- g gåture i mrådet, bldspil g leg. Endvidere tages der højde fr mtin, når weekendplanen laves, hvr det sm udgangspunkt er sådan, at de frskellige mtinsfrmer gerne må være sjve, indehlde en frm fr knkurrence med sig selv. I frbindelse med indflytningen følges barnet tæt g plæres i egen hygiejne (hårvask, tandbørstning, klipning af negle m.v.). Det er et krav, at børnene går i bad hver dag. Stedet anvender, sm udgangspunkt, kun parabene- g parfumefri hår- g krpsplejeprdukter, hvilket ligeledes gælder rengøringsmidler. Det enkelte barn følges tæt med hensyn til kst g mtin, sm tilrettelægges efter behv. Vi bruger eksterne vejledere i frbindelse med ver- g undervægtige børn (diætist), samt børn med diverse spisefrstyrrelser. Der aftales individuelle sengetider, sm tager hensyn til det enkelte barns behv fr søvn g hvile. Alle individuelle aftaler frefindes i persnalemappen g på pslagstavlen i køkkenet. Der sker en revisin af sundhedsplitikken på Rønnebæk èn gang årligt senest den 21. februar

18 Litteratur, sm vi har været inspireret af: Katheleen DesMaisn: Hvrfr sukker er farligt (Aschehugs frlag). Marianne Fjrdgård g Eva Lydeking-Olsen: Frdøjelse g frnøjelse (Klitrse). Frede Brauner: Kst, adfærd, indlæringsevne (Klim). Medicinhåndtering: Vi har pt. ingen børn/unge, der er på lægerdineret medicin. Håndkøbsmedicin, såsm pandil g antihistaminer, pbevares i medicinskab på vagtværelset. Ved udlevering af håndkøbsmedicin registrerer persnalet det i vres it-system med dat, antal udleverede piller, barnet/den unges navn. Al registrering sker i it-systemet, g persnalet står fr udlevering af håndkøbsmedicin. Stedets daglige leder er ansvarlig fr egenkntrl ptælling (hvert kvartal) g indkøb. I tilfælde af lægerdineret medicin er det stedets leder, der er ansvarlig. Endvidere er persnalet gjrt bekendt med fået udleveret Sundhedsstyrelsens udsendelse december 2011: Krrekt håndtering af medicin et værktøj fr plejehjem, hjemmeplejen g bsteder ansvar, sikkerhed g pgaver Når et barn flytter ind på Rønnebæk, tilmeldes de den kmmunale tandplejerdning, g sm praktiserende læge benyttes lægehuset i Mgenstrup. Revisin af håndtering af medicin sker ligeledes i februar måned senest sket den 21. februar Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en sundhedsplitik, der indehlder beskrivelse af den generelle g individuelle sundhedsfremmende indsats? 2. Er sundhedsplitikken revideret inden fr det sidste år? 3. Har tilbuddet en prcedure fr medicinhåndtering, der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 4. Har tilbuddet gennemført egenkntrl inden fr det seneste år? 5. Har tilbuddet revideret prcedure fr medicinhåndtering inden fr det seneste år? 18

19 7. Inddragelse af børn g unge BRUGEROPLEVET KVALITET Døgntilbuddet skal: have en plitik der beskriver hvrdan barnet/den unge inddrages i dagligdagen g eget liv på tilbuddet, herunder de aktiviteter g eventuelle værktøjer der anvendes i frhld til at inddrage barnet/den unge plitikken skal være tilgængelig fr barnet/den unge, frældre, medarbejdere samt ptentielle brugere af tilbuddet plitikken skal revideres minimum 1 gang årligt dkumentere via det enkelte barn/den unges udviklingsplan, hvrdan barnet/den unge inddrages, eksempelvis hvilke aftaler der er indgået mellem døgntilbuddet g barnet/den unge. evaluere hvrvidt der er verensstemmelse mellem børnene/de unges plevelse af inddragelse g den inddragelse tilbuddet stiller i sigte Stedets beskrivelse Plitik fr inddragelse af barnet/den unge i dagligdagen: Vi gør meget ud af at tage hensyn til barnet/den unges alder g udvikling i frhld til, hvr meget de kan g skal inddrages i egen udvikling. Vi mener, der er en del ting vres børn skal lære først, før de f.eks. selv er i stand til at deltage i en fritidsaktivitet eller at administrere lmmepenge. J mere barnet/den unge kan administrere selv, j mere inddrages de i medbestemmelse af eget liv. Barnet/den unge inddrages i egen behandling via jævnlige samtaler med primær kntaktpædagg, frmaliserede børnesamtaler, samt beslutninger/diskussiner m fritidsaktiviteter, pligter, trivsel, savn af familie, døgnrytmer m.v. Udgangspunktet er, at eget værelse er barnets privatsfære, g at man sammen med en vksen lærer at hlde rden g gøre rent på dette. Fra begyndelsen er den enkelte med til at købe tøj g indb til eget værelse sammen med sin primærpædagg, samt styre sine lmmepenge, så der tages hensyn til psparing til gaver, større indkøb g ferier. Det ugentlige husmøde er det fælles frum. Husmødets vigtigste funktin er at lære børnene, at hverdagens knflikter g uverensstemmelser rdnes gennem dialg g kmprmisser. På møderne udveksles ideer til f.eks. aktiviteter, feriemål, fælles regler fr brug af mbiltelefn g sengetider. Kntakten til frældre g familie aftales ud fra barnets behv g ønsker, samt intentinerne i handleplanen. Da målet er at selvstændiggøre den unge til egen tilværelse, indgår den unge på et tidspunkt i praktisk plæring med hensyn til rengøring i andre rum end eget værelse, håndtering af tøjknt, budgetlægning, tackling af ungdmsliv i frhld til fester, fritidsjb, rejser på egen hånd samt kntakt til mverdenen/det ffentlige. Tilgængelighed: Plitikken vil blive tilgængelig fr frældre gennem statusmøder g vres kmmende hjemmeside, sm frventes færdig i efteråret Fr børnene/de unge sker det ved børnesamtalerne samt i frbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen. 19

20 Fr medarbejdere har vi pt. en persnalemappe, hvr regler g praktiske plysninger frefindes. Denne vil delvist blive erstattet med akkrediteringsfrmularen g vres nye elektrniske jurnalsystem. Vi har pt. ikke lavet systematiserede udviklingsplaner fr alle børnene, men planen er at alle børn får en sådan i løbet af fråret I øjeblikket har vi handleplaner, statusskrivelser samt referater af børnesamtaler. Under børnesamtalerne laves der aftaler mellem barnet/den unge g phldsstedet m, hvilke delmål, der skal arbejdes med de kmmende seks måneder g desuden evalueres på de fregående måneder. Denne underskrives både af barnet/den unge g primær kntaktpædaggen. Skematisk ser frløbet således ud: Børnesamtale - Kntaktpædaggen er ansvarlig fr denne Udviklingsplan udarbejdes - Kntaktpædaggen er ansvarlig fr efterbehandling på persnalemøde (marts g ktber måneder) Statusrapprt - Kntaktpædaggen udarbejder denne se årshjul bilag 1. Efterfølgende indkaldes til statusmøde med deltagelse af frældre, anbringende kmmune, evt. skle, samt Rønnebæk. Vi har på phldsstedet et udviklingspunkt i frhld til at børnene/de unge inddrages mere i egen behandling. Dette er en del af det kmmende arbejde med at implementere nye udviklingsplaner, sm indføres i fråret Revisin: Punktet revideres en gang årligt i maj måned. Helle g Tmmy er ansvarlig fr at frberede dette arbejde fr de øvrige medarbejdere. Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en plitik fr inddragelse af barnet/den unge, der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Er plitikken fr inddragelse tilgængelig fr barnet/den unge, frældre, medarbejdere samt ptentielle brugere af tilbuddet? 3. Er plitikken fr inddragelse af barnet/den unge revideret indenfr det seneste år? 4. Er der aftaler m inddragelse i barnets/den unges udviklingsplan? 5. Evaluerer phldstedet barnet/den unges plevelse af inddragelse? 20

21 8. Frældre g Netværk BRUGEROPLEVET KVALITET Døgntilbuddet skal: have en plitik, der beskriver tilbuddets verrdnede værdier g principper i frhld til samarbejdet med frældre g netværk plitikken være tilgængelig fr børn g unge, frældre, netværk, medarbejdere samt ptentielle brugere af tilbuddet plitikken revideres minimum 1 gang årligt beskrive hvrdan individuelt tilpassede aftaler imellem frældre g døgntilbud vedrørende samarbejde tilbydes g dkumenteres evaluere frældrenes plevelse af samarbejdet, herunder hvrvidt der er verensstemmelse mellem frældrenes plevelse af inddragelse g den inddragelse sm de er stillet i sigte Stedets beskrivelse Af hensyn til barnets udvikling på phldsstedet handler det m fra starten at udvikle et gdt samarbejde med frældrene, sm er præget af tillid. Vres grundlæggende hldning er, at j bedre frhld g kmmunikatin vi har med frældrene g barnets netværk, j lettere er vres muligheder fr at skabe ngle resultater fr vres anbragte børn. Betingelserne fr dette afhænger selvfølgelig af mange frhld, blandt andet frældrenes indstilling til barnets anbringelse g sagens kmpleksitet. Det tilstræbes i videst muligt mfang at samarbejde med frældrene m aftaler g beslutninger, sm handler m barnet/den unges udvikling g dagligdag på phldsstedet. Udver de aftalte statusmøder, finder der efter behv, en gensidig rientering sted i dagligdagen telefnisk, i frbindelse med aflevering g tilbagekmst efter ferier g weekender etc. Vi tilbyder endvidere frældrene yderligere samtaler med kntaktpædagg g leder, hvis det ønskes/er behv fr dette. Kntakten til frældrene varetages primært af ledelsen, sekundært af kntaktpædaggen, hvis kntakten er af psitiv karakter. Vres hldning er at beskytte medarbejderne, så de ikke kmmer i en lyalitetsknflikt, g frdi deres fkus primært skal være på børnene. Ophldsstedet inviterer hvert år frældre g familier til arrangementer på stedet. Tilgængelighed: I øjeblikket er vres plitik ikke tilgængelig fr børn/unge, frældre, netværk, samt ptentielle brugere af tilbuddet. Vi påtænker, at udarbejde en flder eller sende det ud i frbindelse med et nyhedsbrev Medarbejderne er infrmeret gennem persnalemappen. Vres intentiner er at gøre vennævnte tilgængeligt på vres kmmende hjemmeside (efterår 2012). Revisin: Revisin sker i frbindelse med persnalemøde den 22. maj Helle g Tmmy er ansvarlige fr at dette bliver gjrt se bilag 1. Dkumentatin: Individuelle aftaler mellem frældre/familie g phldsstedet frefindes i barnets/den unges persnlige mappe. En del af vres aftaler er mundtlige, men vi tilstræber fremtidigt at gøre den mere skriftlig. Aftalerne laves både telefnisk g ved jævnlige møder g statusmøder. 21

22 På baggrund af arbejdet med akkreditering har vi udarbejdet et spørgeskema til frældrene, sm implementeres i fråret Spørgeskemaet udleveres i frbindelse med statusmøder g bearbejdes efterfølgende på et persnalemøde se bilag 4. Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet udarbejdet en plitik fr samarbejdet med frældre g netværk, der 6 lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Er plitikken tilgængelig fr børn g unge, frældre, netværk, medarbejdere samt ptentielle brugere af tilbuddet? 3. Er plitikken fr samarbejdet med frældre g netværk revideret indenfr det seneste år? 4. Er der en beskrivelse af, hvrdan tilbuddet tilbyder individuelt tilpassede aftaler, samt hvrdan disse dkumenteres? 5. Evaluerer tilbuddet frældrenes plevelse af samarbejdet? 4 22

23 9. Samarbejdspartnere ORGANISATORISK KVALITET Døgntilbuddet skal: have en beskrivelse af hvrdan der samarbejdes med primære samarbejdspartnere, herunder sm minimum barnet/den unges skletilbud, tilsynskmmune g anbringende kmmuner have en versigt ver primære samarbejdspartnere evaluere samarbejdet med de primære samarbejdspartnere, sm minimum barnet/den unges skletilbud samt tilsynskmmune Stedets beskrivelse Primære samarbejdspartnere : Tilsynskmmunen: Vi frventer et gdt samarbejdsfrhld mellem tilsynskmmunen g phldsstedet, sm udver kmmunens kntrlfunktin, gså indebærer gensidig sparring. Vi frventer tilsynsbesøg minimum t gange årligt. Desværre har der i periden august 2008 juni 2011 ikke været fretaget tilsynsbesøg. Et eksternt firma (CESA) har udarbejdet tilsynsrapprt på phldsstedets pædaggiske del i nvember Tilsynskmmunen har efterfølgende været på anmeldt tilsynsbesøg den 23/ g uanmeldt den 6/ Skletilbud: Vi har et frmaliseret samarbejde med dagbehandlingsstedet Gedebjerg sklen, sm vi anbefaler til nyindskrevne børn på phldsstedet efter vres interne skle lukkede i august Vi har et tæt g kntinuerligt samarbejde med sklerne fte dagligt hvr vi i samarbejdet frsøger at fremme barnet/den unges trivsel samt følge p på diverse aftaler g beslutninger. Anbringende kmmune: Vi tilstræber at have et tæt samarbejde med den anbringende kmmune gennem kuratr g sagsbehandler. Dette gennem løbende telefnisk kntakt samt i frbindelse med statusmøder, sm afhldes hver 6. måned. Tværfagligt samarbejde: Vi afhlder gerne samarbejdsmøder i de tilfælde, hvr det er nødvendigt mellem de relevante parter. Fr eksempel møder mellem psyklg, kmmune g phldssted i frbindelse med en bekymring m barnets hjemmeweekender eller skle, kmmune g phldssted i frbindelse med revisitering. Vres primære samarbejdspartnere fr alle vres anbringelser er følgende: - sagsbehandler g kuratr fr anbringende kmmune - sklerne - tilsynskmmunen. De individuelle samarbejdspartnere frefindes i børnenes/den unges sagsmappe. Det er samarbejdspartnere sm: - frældre g anden familie - psyklger, speciallæger, fysi- g ergterapeuter - supervisr - fritidsrganisatiner. 23

24 Evaluering af samarbejdspartnere: - i frbindelse med revisitering af undervisningen af vres børn/unge, tages der stilling til kmmende års skletilbud - i frbindelse med statusmøder evalueres der på handleplanen g hermed gså udviklingsplanerne fr barnet/den unge - ved kuratrbesøg evalueres der på selve anbringelsen. Det tilstræbes at være hver 3. måned - vi har et ønske m, at der ved tilsynskmmunens besøg fretages en verrdnet vurdering af phldsstedet sm sådan, samt at den er sparringspartner fr phldsstedet herunder en drøftelse af phldsstedets pædaggik g drift. Vi har udarbejdet et spørgeskema til vres primære samarbejdspartnere, sm indgår i vres evaluering g revisin af samarbejdet første gang den 22. maj Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en beskrivelse af hvrdan der samarbejdes med primære samarbejdspartnere, der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Har tilbuddet en versigt ver primære samarbejdspartnere? 3. Evalueres samarbejdet med de primære samarbejdspartnere, herunder sm minimum barnet/den unges skletilbud samt tilsynskmmune? 5 24

25 10. Ledelse, Visin g Strategi ORGANISATORISK KVALITET Døgntilbuddet skal: have en visin med dertilhørende strategiplan Visinen har et 5-10 årigt perspektiv, g strategiplanerne et 1-2 årigt perspektiv, der beskriver hvrdan der arbejdes hen imd visinen beskrive hvrdan medarbejderne gøres bekendt med indhldet i visin g strategiplan beskrive hvilke kmmunikatinsveje, der anvendes internt på tilbuddet g med hvilke frmål beskrive hvrdan medarbejderne gøres bekendt med reglerne mkring tavshedspligt, videregivelse af plysninger samt persnfølsmme plysninger beskrivelsen skal endvidere indehlde plysning m, hvrdan tilbuddet løbende sikrer at reglerne verhldes udarbejde et rganisatinsdiagram hvraf tilbuddets rganisering tydeligt fremgår Stedets beskrivelse Visin g strategi: Vres visin er at: - vi arbejder på sigt, inden fr de næste fem år, hen imd et generatinsskifte i phldsstedets ejerg lederfrhld, sm gør det muligt, at phldsstedet Rønnebæk gså består fremver - udvikle persnalets arbejdsmiljø g kmpetencer, så vi kntinuerligt følger med den udvikling, der finder sted inden fr det scial pædaggiske mråde samt samfundet, sm helhed Strategien er at: - vi kntinuerligt vil sørge fr, at medarbejderne kmmer på relevante kurser g temadage, sm udbydes af LOS, CAKU, seminarier samt andre kursusudbydere med emner, sm relaterer til vres målgruppe. Endvidere hlde s ajur med relevant litteratur - skabe gde fysiske rammer g aktivitetsmuligheder på vres udearealer g udbygninger. Rent praktisk har vi intentiner m at få etableret en hønsegård i løbet af I vres udbygninger ønskes etableret et decideret børneværksted, hvr det skal være muligt at reparere cykler g knallerter samt prducere ting i træ g metal. Dette frventes færdigt inden fr de næste t år. Endvidere laves et fliseareal til diverse spil sm f.eks. basketball g rulleskøjteløb (i løbet af de næste t år) - phldsstedet søger m akkreditering i Vi frventer at verhlde den tidsramme, der er fastsat i det frløb, vi er påbegyndt under Akkreditering Danmark - gøre vres aktiviteter g indsats mere synlige. I vinteren 2011/12 ønsker vi at lave en aktivitetsplan, hvr vi pltter mtin, båldage, aktiviteter i nærmrådet, svømning, weekendaktiviteter m.v. ind. Et nyhedsbrev til frældrene vil ligeledes indgå i denne plan (påtænkes udsendt fire gange årligt) - gennemføre kmpetenceevaluering (jf. pkt 11- Kmpetencer i denne ansøgning) senest ultim Ideer g tanker m praktiske g teretiske tiltag diskuteres jævnligt på persnalemøder. Disse afspejler sig 25

26 i vennævnte strategiplan. Kmmunikatinsveje: Den daglige verlevering sker gennem vres dag- g meddelelsesbg, sm skrives efter børnene er lagt i seng (fra januar 2012 skrives jurnal på IT-systemet Wdb). Samt at ledelsen mundtligt verleverer til persnalet, når disse møder ind m eftermiddagen. Ledelsesmøder samt persnalemøder bruges til evaluering, planlægning g strukturering af phldsstedets dagligdag g fremtid. Vi har pririteret at rganisere s på den måde, at der så vidt muligt altid er èn fra ledelsen på arbejde i det daglige pædaggiske arbejde sammen med børnene. Vi mener, det er vigtigt, at medarbejderne føler en krt kmmunikatinslinie til ledelsen, således at ledelsen ikke bliver betragtet sm ngle, der islerer sig på et kntr. Yderligere kmmunikatinsfra er persnalemøder hver 14. dag, hvr evt. pædaggiske tiltag, prblemstillinger g udviklingsplaner fr børnene, praktiske gøremål, meddelelser m.v. diskuteres. Endvidere har vi supervisin af ekstern supervisr minimum hver anden måned, hvr der bliver superviseret på medarbejderne g børnene. I frbindelse med tilrettelæggelse af vagtplanen tages der verrdnet hensyn til, at alle medarbejdere kmmer til at arbejde sammen, at der altid er både mænd g kvinder på arbejde samtidig samt skabes rum til at planlægge g evaluere dagens arbejde. I phldsstedets køkken hænger en kalender, hvr vagtplan g aftaler, sm vedrører børnene, kan læses. Endvidere har vi en magnettavle, sm visualiserer børnenes pligter g aktiviteter en uge frem. Overrdnet er det ledelsens hldning, at der ikke er nget, der er tabubelagt, men det er af yderste vigtighed, at hver enkelt medarbejder er bevidst g ansvarlig ver fr at bringe uenigheder g utilfredshed frem i rette frum så vi undgår snakken i krgene. Persnfølsmme plysninger: Medarbejderne får i frbindelse med ansættelsen på phldsstedet indprentet reglerne mkring tavshedspligt, hvilket gså fremgår af deres ansættelseskntrakt. Jævnligt præciseres det i det daglige, hvad der tales m i det ffentlige rum, g hvad der tales m bag lukkede døre. Endvidere sker det i frbindelse med persnalemødet den 22. maj 2012 samt til medarbejdersamtalen i nvember måned se årshjul bilag 1. Organisatinsdiagram: Bestyrelse 3 eksterne g 2 interne medlemmer Daglig leder Suschef Persnale 26

27 Selv m rganisatinen er hirakisk pbygget bestræber ledelsen sig på at uddelegere ansvarsmråder til hver enkelt medarbejder. Ansvarsmrådernes frdeling frefindes i persnalemappen. Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en nedskrevet visin g strategiplan, der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitets- g tidskrav? 2. Er medarbejderne bekendt med indhldet af visin g strategiplan? 3. Har tilbuddet en beskrivelse af den interne kmmunikatin? 4. Har tilbuddet en beskrivelse af, hvrdan medarbejderne gøres bekendt med reglerne mkring tavshedspligt, videregivelse af plysninger samt persnfølsmme plysninger, samt en beskrivelse af hvrdan det løbende sikres at disse regler verhldes? 5. Har tilbuddet et rganisatinsdiagram hvraf tilbuddets rganisering tydeligt fremgår? 27

28 11. Kmpetencer ORGANISATORISK KVALITET Døgntilbuddet skal: have funktinsbeskrivelser der beskriver, hvad samtlige af stedets funktiner indehlder (ex. ledelse, praktisk -, administrativt - g pædaggisk persnale) beskrive stedets aftaler vedr. supervisin eller anden behv fr faglig sparring udarbejde kmpetenceplaner fr hver enkelt ansat, sm hænger sammen med de afhldte medarbejdersamtaler i planerne beskrive planlagte kmpetenceudviklingsaktiviteter, herunder hvilke af de identificerede kmpetenceudviklingsbehv fra kmpetence-evalueringen, sm vedrører den enkelte medarbejder senest 18 mdr. efter akkreditering, gennemføre en kmpetenceevaluering eller lignende, hvr stedet identificerer minimum 5 kmpetencer, sm stedet få brug fr fremver, når der henses til stedets visin, strategi g målgruppe Stedets beskrivelse senest 3 mdr. efter evalueringen er gennemført, skal ledelsen udarbejde et dkument, sm beskriver hvrdan man vil erhverve de nødvendige kmpetencer (utputtet af kmpetenceevalueringen) indenfr de næste 2-3 år; herunder hvilke kmpetenceudviklingsaktiviteter g hvrnår disse frventes afhldt Funktinsbeskrivelsefr det pædaggiske persnale: En pædaggisk medarbejder på phldsstedet Rønnebæk skal varetage følgende funktiner: - varetage primærpædaggrllen g evt. kntakt til frældrene - have relevante faglige g menneskelige kmpetencer - udarbejde udviklingsbeskrivelser, statusrapprter samt daglig jurnalisering af børnene i frm af dagbg - deltage i møder med eksterne samarbejdspartnere f.eks. skle g sagsbehandlere - arbejde lyalt ud fra de beslutninger, der bliver truffet i fællesskab - have interesse fr madlavning g være ptaget af sund g næringsrig kst, så man derved kan lære børnene dette - hente g bringe børn i bil til f.eks. skle g fritidsaktiviteter - stå fr indkøb af tøj g fdtøj sammen med sit primærbarn - plæring af børnene i administratin af deres lmmepenge - være deltagende mkring højtider, traditiner g andre arrangementer på phldsstedet - være igangsætter g inspiratr fr børnene, både på det kreative g fysiske plan - være psykisk g fysisk rbust - være med til at hlde stedet rent g ryddeligt - tildeles ansvarsmråder madplaner, kreativt værksted, aktivitetskalender g lignenede se ansvarsfrdelingen i persnalemappen. En praktisk medarbejder på phldsstedet Rønnebæk skal være ansvarlig fr at: - fretage reparatiner g vedligehldelser indendørs såvel sm udendørs f.eks. maling g tapetsering af børnenes værelser, liering af vinduer m.m. - hlde udenmsarealer snerydning, slå græs, beplantning g beskæring 28

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Langemettegaard Pstadresse: Langemettevej 8, 7500 Hlstebr Evt. hjemmesideadresse: www.langemettegaard.dk Navn på leder

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik: Høringssvar vedrørende sundhedsplitik g idræts- g fritidsplitik: Der er indkmmet 21 høringssvar Høringssvar primært i frhld til Sundhedsplitik (markeret med FED) Høringssvar primært i frhld til Idræts-

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere