KRÆN FOGED, EN THYLANDSK STUDEPRANGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRÆN FOGED, EN THYLANDSK STUDEPRANGER"

Transkript

1 KRÆN FOGED, EN THYLANDSK STUDEPRANGER ET KULTURBILLEDE VED HENRY E. PEDERSEN. OLE TOPPENBERG, der er født i Gettrup i 1845, har til Historisk Aarbog fortalt følgende Erindringer, der særlig giver et godt Billede af en gammel thylandsk Studepranger og hans Oplevelser paa sine mange Rejser rundt omkring for at købe Kvæg og Heste: Min Far var Urmager og Guldsmed i Gettrup. Han kom i Lære hos en Urmager i Thisted, men da han havde været hos ham et halvt Aar, flyttede han til Hjørring og tog sin Lærling med. Far har selv fortalt, hvorledes han, naar han skulde en Tur hjem til Forældrene, gik paa sine Ben fra Hjørring til Sydthy, og naar Besøget var tilende, gik han til Hjørring igen. Efter at Mesteren var kommet til Hjørring, begyndte han ogsaa at drive Guldsmedevirksomhed, og saa lærte Far ogsaa dette Haandværk. Da han 19 Aar gammel var udlært, vendte han tilbage til Gettrup, hvor han lejede sig ind i en Stue, og her begyndte han sin Urmagerforretning. Nogle Aar senere fik han kgl. Bevilling som Urmager og Guldsmed, og det var noget ganske enestaaende dengang. Den nærmeste Guldsmed boede da i Holstebro. Far maatte dog ikke selv udøve Haandværket, men skulde dertil holde Svende. Det første, jeg kan huske fra min Barndom, er, at Far havde fire Svende paa Værkstedet. De blev alle indkaldt til Krigstjeneste i 1848, men da man dengang indstillede Fjendtlighederne i den værste Vinter, kom de hjem paa Orlov til Gettrup; det vil sige, der kom kun tre tilbage, den fjerde var faldet, og den ene af de tre hjemvendte var blevet saaret i Hovedet og døde et halvt Aar efter. Det var ligesom Menneskene var ærligere den Gang end nu om Stunder. En Gang skulde jeg saaledes sammen med en yngre Broder gaa til Købmanden i Agger. Lige over for mit Barndomshjem boede der en Høker, og da han hørte, at vi skulde til Agger, vilde han gerne have os til at tage 200 Specier med til Købmanden. Pengene var anbragt i en Sæk, og denne blev bundet til en Kæp, som vi Drenge tog fat i hver en Ende af, og paa denne Maade skulde vi saa bære de mange Penge til Agger. Nu gik det hverken værre eller bedre, end at min mindre Broder blev træt og satte sig paa Grøftekanten og gav sig til at græde. Tilfældigvis kom der en farende Svend forbi, og da han hørte, hvad der var i Vejen, tilbød han at bære Pengene til Agger. Og Købmanden fik sine Penge i god Behold. Far var den første Venstremand i Sydthy. Jeg husker tydeligt, da han efter at have siddet 12 Aar i Sogneraadet vilde trække sig tilbage. Da mødte Sognets Fattige op i stort Tal og opfordrede ham under megen Graad til at fortsætte. De vidste jo, at han var den eneste i Sogneraadet, der talte deres Sag. Ja, det var strenge Tider at være fattig i. De, der var paa Sognet, fik gerne deres Underhold udbetalt i Naturalier, og i de fleste Tilfælde var det fordærvede Fødevarer, der blev dem til Del. Som 9-Aars Dreng kom jeg ud at tjene, og det første Sted bestod Lønnen i, at jeg for Sommerens Arbejde fik Kosten om Vinteren. Senere tjente jeg hos Anders Hilligsø i Søndergaard i Flarup. Han var en meget alsidig Mand, sin egen Smed og Hustømrer, og han lavede saaledes den første Husmølle i Sydthy. Efter at være bleven konfirmeret kom jeg i Tjeneste hos Jakob Boel i Dover Vestergaard. Han drev Studehandel paa Tyskland, og da han paa denne Maade havde lært en Del af Sproget, var det ikke saa underligt, at nogle Tyskere, der paa denne Tid rejste rundt i Sydthy og solgte Leer, indlogerede sig hos ham. Her havde de saa Oplag af Leer, og naar de vendte hjem til Gaarden, afleverede de deres Penge til Jakob Boel, for at han skulde gemme disse, til Rejsen atter gik til Tyskland. Men da Rejsedagen kom, og Tyskerne vilde have de 700 Rigsdaler, Jakob Boel havde faaet til Opbevaring, erklærede denne, at han ingen Penge havde faaet, og de tyske Handelsmænd maatte drage tomhændede af Gaarde. Siden hen fortaltes der, at Tyskerne havde læst en Forbandelse over Gaarden og dens Beboere, og det gik da ogsaa rent skidt med Jakob Boel. I Vinteren 1861 var det kommet mig for Øre, at Studeprangeren Kræn Foged manglede en Karl til at køre for sig, og da jeg godt kunde lide at komme ud at se mig om, opsøgte jeg ham og fik ogsaa Pladsen. Kræn Foged var født i Dover Østergaard, men Forældrene døde, da han var seks Aar gammel, og han blev derfor opdraget hos en Faster i Dover Vestergaard. Efter at være blevet konfirmeret, blev Kræn Foged Studedriver, og det varede ikke længe, inden han viste sig som ægte Handelsmand. Paa sine Tysklandsture opkøbte han nemlig Kramvarer af forskellige Slags, som han saa efter Hjemkomsten gik rundt og solgte i Sydthy. Med sit fyldte 18 Aar fik han en Arv paa 600 Rigsdaler udbetalt, og saa tog han fat paa at handle med Stude og Heste. Da jeg fik Plads hos ham i 1861, var han 44 Aar, og han regnedes da for at være en særdeles velholden Mand. Straks efter, at jeg havde tiltraadt Pladsen, tog Kræn Foged ud paa Aarets første Opkøbstur. Han havde gerne en bestemt Rute, han fulgte hvert Aar, og han vidste saaledes næsten altid paa Forhaand, hvor der var gode Stude at købe. For gode Stude det skulde

2 det være, ellers var det ikke noget for Kræn Foged. Vi kørte i en stiv Vogn, og bag i denne stod der to mægtige, jernbeslaaede Kister, der gerne ved Turens Begyndelse indeholdt 20-30,000 Rigsdaler i klingende Mønt. Hvem der ikke kendte Kræn Foged, skulde nu ikke antage ham for at være en særlig velstaaende Mand, for han var klædt i almindeligt Vadmelstøj, der endda til Tider kunde være baade falmet og hullet, men det tog han ikke saa nøje. Men han var almindelig kendt for at være en Mand, der betalte kontant, og det betød ikke saa lidt, især naar det drejede sig om Studehandel. Kræn Foged begyndte gerne Studeopkøbet hos Eyber paa Ørumgaard. Her købte han hele Studebesætningen, der talte omkring 40 Stykker. Og det var fine Stude, som det ikke voldte Besvær at slippe af med paa de tyske Markeder, da Opkøberne dernede satte stor Pris paa Ørum-Stude, der gerne blev godt betalt. Fra Ørum kørte vi til Jens Jessen paa Lyngholm, hvor vi ogsaa købte hele Besætningen af Stude. En god 3-Aars Stud kostede den Gang omkring Rigsdaler, og paa hver Rejse købte Kræn Foged gerne et Par Hundrede Stude foruden et halvt Hundrede Heste, saa det er jo ikke til at undres over, at han skulde have saa mange Penge med. Fra Lyngholm kørtes til Søgaard i Nors, hvor vi hos Peder Holst fik 44 dejlige Stude. Her logerede vi i to Dage og kørte derefter til Hyldgaard i Hinding, hvor vi fik 16 Stude. Vi kørte aldrig om Natten, for det var jo alligevel mange Penge at færdes ude med. Og det første, der skete, naar vi kom til en Gaard, hvor der var Udsigt til, at vi skulde overnatte, var, at Pengekisterne blev baaret ind i Huset. Turen gik nu videre gennem Thy og Han Herred, og der opkøbtes Stude, naar Kvaliteten var efter Ønske. Vi kørte endog et Stykke op i Vendsyssel, men her gjorde vi dog ingen Handel, for som Kræn Foged sagde: Naar jen har Peng, vil jen da ha nøj fuer dem. Fra Vendsyssel kørte vi tilbage til Aggersund for at komme over til Himmerland. Her købte Kræn Foged i Næsborg Præstegaard 8 gamle Plovstude med gevaldige Horn. Kræn Foged var jo en Handelsmand af reneste Blod, og kunde han pudse nogen, gjorde han det selvfølgelig. Da han nu vidste, at Tyskerne satte stor Pris paa Ørum-Stude, saa klippede han et Ø paa de gamle Plovstude, men det kunde han godt have sparet sig, for Tyskerne var ikke længe om at pille de 8 Stude ud og erklære, at det ikke var noget for dem. Det var ægte Ørum-Stude, de vilde have. Fra Køreturen paa Himmerland husker jeg en morsom Oplevelse. Præsten i Næsborg havde givet Kræn Foged Anvisning paa Proprietær Holk i Holkasminde, der havde 26 Stude og 2 Heste til Salg. Saa kørte vi derover. To Gange var Studene og Hestene ude i Gaarden, men der blev ikke noget af Handelen, da Proprietæren vilde have 3200 Rigsdaler og Kræn Foged vilde kun give Lige før vi skulde ind for at spise til Middag, trækker Kræn Foged mig til Side og instruerer mig om, at jeg efter Middagsmaden skal spænde for, køre op foran Døren, og naar han giver mig et Puf køre ud af Gaarden saa rask, Hestene kan løbe. Saa holder jeg foran Døren, Kræn Foged sidder op og siger saa til Proprietæren: Slaa no te, bette Mand, je ved, do vil une mæ dem. Æ Peng er hær. I det samme faar jeg et Skub i Siden, og Hestene farer ud af Gaarden i fuldt Firspring. Der var en Alen op til Hovedvejen, og paa Kræn Fogeds Opfordring ser jeg tilbage, og dér staar Proprietæren og vinker. Kræn Foged tager dog ikke Hensyn til det, men opfordrer mig til at køre hurtigere. Lidt efter indhentes vi af en Rytter fra Gaarden, der beder Kræn Foged komme tilbage, men denne svarer blot, at hvis Manden vil ham noget, kan han træffe ham hos Sognefogden i Havbro. Da vi var ankommet hertil og havde faaet Pengekisterne slæbt op paa det Værelse, hvor vi skulde sove, vilde Sognefogden give Spise. Vi havde imidlertid ikke siddet ved Bordet ret længe, før der lød Vognrummel ude i Gaarden. No kommer æ Kæltringer, sagde Kræn Foged. Og ganske rigtig. Ude i Gaarden holdt Proprietæren fra Holkasminde. Han blev budt indenfor af Sognefogden, og nu kom det frem, at han godt vilde sælge for de 3100 Rigsdaler. Men nu var det Kræn Fogeds Tur til at være kostbar. Han fortalte, at nu havde han slet ikke Brug for Studene, da han paa Vejen til Havbro havde købt en Del, og desuden havde han vist ikke saa mange Penge tilbage. Men da Proprietæren begyndte at blive noget lang i Ansigtet, sagde Kræn Foged til mig: Wolle, dæ aa den aaen Knejt ka jo prøv aa skrab æ Bund i den bette Kist, de ku jo vær, der var saa manne Skillinger dær. Og saa blev de 3100 Rigsdaler stablet op paa Bordet med 10 Specier i hver Stabel. Og Handelen blev ordnet til begges Tilfredshed. Fra Havbro kørte vi over Bjørnsholm til Hvalpsund og derfra til Salling. Her sluttede Kræn Foged Opkøbet, og vi kørte derfra over Viborg til Herning, hvor vi traf Studedriverne og fulgte med disse paa Vejen sydover. Studene blev drevet 3 Mil om Dagen, og naar vi var ude paa Heden, blev der langs Studevejen kørt Hø ud til Dyrene. Der var gerne to Drivere til en Flok Stude paa 50 Stykker, og efterhaanden som vi naaede ned i Jylland, blev Flokkene talrige, og der kunde til Tider være samlet flere Tusinde Stude paa et Sted, naar der skulde overnattes. Det var jo forholdsvis tidligt paa Aaret, og Vejret var ikke altid det bedste. Indtil vi naaede til Sdr. Omme, overnattede vi gerne hos Bønderne, men i Sdr. Omme og syd derfor maatte vi benytte Kroerne. Saaledes var vi saa heldige paa min første Tur endogsaa at faa Kreaturerne i Stald i Kroen i Sdr. Omme, og da der denne Nat rasede en stærk Snestorm, var det en haard Tørn for Driverne at holde

3 sammen paa de mange Tusinde Stude, der var forsamlet i Kroens nærmeste Omegn. En af de største Kroer, vi overnattede i, var Søhollingbro Kro. Her holdt Flyveposten, den ridende Post, der besørgede Brevene mellem Byerne. Den Nat, vi overnattede her, boede der omkring 100 Studeprangere paa Kroen. Og da de fleste var Folk, der kunde tage en stor Dram, rørte der sig et broget Liv her. Blandt de mange Prangere var der ved den Lejlighed forsamlet ikke mindre end 16 Medlemmer af Familien Stokholm og Breinholdt, alle raske Fyre, der med mere eller mindre Kapital drev Studehandel. I Modsætning til de fleste nød Kræn Foged aldrig Spiritus, og da han tilmed ofte var temmelig luvslidt, var det ikke saa underligt, at de andre Prangere til Tider vilde gøre Grin med ham. Denne Aften havde de ovenfor nævnte hjemlige Studeprangere udset Kræn Foged som Skive for deres Morsomheder. Men da han en Tid havde fundet sig i Spøgen, sagde han tørt: Ja, I er no svær Kaal! I haar 800 Stude og 50 Heste, men I er saa manne om dem, at I ka hold dem i æ Haale. Men æ Dreng aa mæ vi haar 200 Stude aa 50 Heste, aa de er betaal! Saa var Munden lukket paa de storskrydende Prangere. Det var et ømt Punkt, Kræn Foged her rørte ved. De fleste af disse Prangere købte nemlig Studene paa Kredit og betalte først, naar de vendte tilbage fra de tyske Markeder. Maalet for Rej sen var Husum, hvor der gerne afholdtes 3 Markeder i Maj Maaned. Her var samlet mange Tusinde Stude, og det var ikke altid lige let at sælge, især da Markedet kun varede faa Timer. De tyske Opkøbere kom med Morgentoget og rejste igen ved Middagstid, og saa var Markedet forbi for den Gang. 14 Dage efter var der saa atter Marked, og fik man ikke solgt her, maatte man drage videre sydpaa til andre tyske Markeder. Paa det første Husum-Marked var der ikke rigtig Gang i Handelen. De tyske Opkøbere vilde ikke give Herrn Fogt de forlangte Priser. Efter Paaklædningen at dømme saa han jo ud til at trænge til Penge, saa de mente at kunne trykke Priserne. Men Kræn Foged belærte dem om noget andet, idet han sagde: I troer, æ trænger te Peng. Men barr æ skryver te Krebel Jørgen i Heltborg, ka æ faa 20-30,000 Rigsdaler, om det ska vær. Tyskerne forstod jo ikke Kræn Fogeds brede thylandske Sprog, og han maatte derfor oversætte det for dem. De var dog ikke synligt imponerede, for Studene vedblev at være Kræn Fogeds. Jeg tog mig selvfølgelig et billigt Grin, da Kræn Foged stak dette ud, for jeg kendte jo saa godt Krebel Jørgen hjemme i Heltborg Fattiggaard. Inden Markedet sluttede, kom Kræn Foged hen til mig og sagde: Vi ka et sælg her, men tror do et, vi sku køb saa? Dær staar en Dreng derhen fra Spøttrup me no gue Stude, aa han vil gjar sælg. Det kunde jeg selvfølgelig ikke have noget imod. Kræn Foged købte Studene, og 8 Dage efter solgte vi alle Studene og Hestene paa Markedet i Elmenshorn. Her var Priserne gode, og Kræn Foged tjente bl.a. 2 Specier paa hver af Spøttrup-Studene. Saa blev Driverne sendt hjem og fik forinden udbetalt deres Tilgodehavende. De tjente gerne 4 Mark om Dagen foruden Kosten, og paa Hjemturen kunde de faa Kosten i Kroerne, hvor Kræn Foged havde betalt for dem. Kræn Foged opkøbte ogsaa en Del magert Kvæg, som han Sommeren igennem lod græsse i Ditmarsken paa et Areal, han lejede hos Brødrene Hage. Disse to Brødre, Johan og Rolf Hage, drev Studehandel paa England, og Kræn Foged solgte ikke saa faa Stude til dem. En Gang boede vi her i 6 Uger, til de kom fra England. Brødrene, der var Ungkarle og omkring Aar, ejede udstrakte Arealer i Ditmarsken og en mægtig Gaard, der kun bestod af én Længe, 90 Alen lang og 30 Alen bred, bygget paa en 5 Alen høj Jordvold. Ud til Gaarden førte et Jernbanespor, som Brødrene selv havde bekostet anlagt for at kunne transportere deres store Pengekister til og fra Gaarden. En Gang, jeg var her med Kræn Foged, kom de to Studeprangere hjem til Gaarden, og de medbragte da to mægtige Pengekister, der ved Hjælp af et Spil blev hejset op til Huset. De to Kister indeholdt de fleste Penge, jeg nogen Sinde har set paa et Sted. Brødrene Hage havde en tysk Pige som Husholder, og Forholdene paa Gaarden var meget familiære, idet alle sov i det samme Værelse, der indeholdt 5-6 Senge. Her logerede ogsaa Kræn Foged og jeg, naar vi besøgte Gaarden. Under Hjemturen fra Tyskland, der gerne varede en 5-6 Dage, overnattede vi en Gang i Thim Kro. Kræn Foged vilde nu helst bo hos Bønderne, thi Renligheden paa Kroerne var ikke alle Vegne lige stor. Da vi kommer op paa Værelset i Thim Kro, siger Kræn Foged efter at have betragtet Sengestedet: Føj for Pokker, hvor hær er beskidt. Dær vil vi et leg. Vi ku jo gaa hen aa blyw luset, saa vi et ku vær bekind og kom te ordentlig Folk. Saa hentede jeg nogle Dækkener i Vognen, og heraf lavede vi saa et Leje for Natten. Naar vi naaede til Oddesund, hvor vi skulde over med Rofærgen, kunde det træffe sig, at vi maatte vente i flere Dage paa Grund af Storm. Jeg husker en Gang, vi ventede i Oddesund Nord paa, at Stormen skulde stilne af. I Kroen regerede Fru Kastberg. Hun havde forlist 2 af sine Ægtemænd i Sundet, men var en myndig Kvinde, der nok skulde holde Styr paa Gemytterne, naar Folk bedede i Kroen. Da vi paa Trediedagen sidder i Skænkestuen, siger Kræn Foged til mig, idet han nikker hen til Fru Kastberg: Ser du, Wolle, hende dær haar fried til mæ, men æ vil et ha hende, for vi ka et forliges bejer end Hund og Kat. Hun blev senere gift med en østrigsk Officer, Kvissan, der var her i Han holdt det dog kun ud i fire Aar. Saa gav hun ham 8000 Rigsdaler for at blive ham kvit.

4 Nogle Aar efter søgte hun Proces med Staten, der uden videre havde taget Færgeriet fra hende. Hun mente at have livsvarig Koncession paa Overfarten og vandt da ogsaa Processen og fik udbetalt 80,000 Kr. Efter en Tysklandstur hvilede Kræn Foged sig gerne lidt paa forskellige Gaarde i Sydthy. Da vi efter den første Tur, paa hvilken jeg var med, opholdt os i Gundtoftgaard, havde jeg en Dag ved Middagstid fortalt om, hvilket Indtryk det havde gjort paa mig, da jeg i Husum havde set det første Jernbanetog. Men det var nu mere, end de gode Folk vilde tro paa, og idet Kræn Foged og jeg gaar ud ad Døren, siger Manden: Æ ska lov fur, te Kræn Foged gør den Dreng taabele. Her fortaalle han om, at han ha sit Vogne, der ku renne uden Heste. Ved en anden Lejlighed traf vi i en Gaard paa Thyholm sammen med nogle af de Breinholter- Studeprangere, og som sædvanlig var de parate til at gøre Grin med Kræn Foged. De overgik hinanden i usandsynlige Pranger-Historier, indtil Kræn Foged sagde: Nej, saa sku i ha wæt med, da æ Dreng og mæ stod paa Husum Marked aa satte 15,000 Rigsdaler te. De ku I jo slet et ha holdt te. De vil ha pulveriseret jer te rød Aask allesammen. Overfor Smaafolk var Kræn Foged aldrig smaalig. Vi kørte en Gang over Dover Hede mellem Ydby og Boddum. Her laa et gammelt, forfaldent Hus, hvori Anders Oddershede boede. Da vi naaede hen til Huset, sad Anders udenfor, og Kræn Foged løftede Haanden som Tegn til, at jeg skulde standse, hvorefter han raabte over til Manden: Goddaw Anders, Goddaw Anders! Den Gamle saa op og sagde: Hvem er den her Mand? Hwa, ka du et kind Kræn Foged? Aa, Herregud, er et Kræn Foged, er et det, sagde den Gamle smaagrædende. Ja, siger Kræn Foged til mig, her ka do si ham og mæ, vi er begge to fød i Dover Vestergaard i 18 Tønder Hartkorn, aa no sidder han her i saan en ralt Hus, aa æ haar slet ingen. Inden vi kørte bort, gav han Anders Oddershede 2 Specier, og den Gamle græd af Glæde. Saa mange Penge havde han ikke set i mange Aar. Jeg tjente Kræn Foged i tre Aar, men besøgte ham dog flere Gange senere. Da havde han lagt Studehandelen paa Hylden og havde giftet sig. Hans Kone havde været Husholder hos Niels Edvardsen i Tilsted, efter hvem hun arvede Søndergaard. Kræn Foged vilde dog ikke bo i Gaarden, men byggede et lille Hus et Stykke derfra, og her sad han og levede af sine Penge. En af Kræn Fogeds Særheder var den, at han aldrig satte sine Penge i Banker eller Sparekasser. Han anbragte til de fleste Tider disse i forskellige Gaarde. Saaledes havde han en Gang 11,000 Rigsdaler staaende i Legindgaard i Nørhaa og 8000 Rigsdaler i Hørstedgaard. Og han fordrede ikke noget for, at Laantagerne var ham noget skyldig, men nøjedes med at skrive det op i en Lommebog. Saadan gaar det ikke nu om Stunder. Da jeg en Gang besøgte Kræn Foged i Tilsted, og vi kom hjem efter en Tur i Marken, stod der en fattig Mand ved Huset. Kræn Foged spurgte ham, om han havde faaet en Skilling, hvilket Manden indrømmede. Men Kræn Foged, der vidste, at Konen var særdeles paaholdende overfor Smaafolk, raabte nu ind til Konen: An Dorthe, du ska et gi Skillinger aa Mark, men Daaler aa Specier. Vi har jo Peng nok, aa vi ska jo et ha nuer mæ hærfra. Kræn Foged boede flot. Han havde købt det meste af sit Indbo i Hamborg, og naar nogen bebrejdede ham denne Flothed, svarede han: Vi ska jo kun være her jen Gang, aa saa ka vi jo lisaa godt hygge wos, men vi er her. Da Kræn Foged døde 3. Juni 1883 og blev begravet i Skjoldborg, var der i Følget et halvt Hundrede Tyskere og Herremænd fra Thy, Vendsyssel, Himmerland og Hardsyssel. Det var en af de største Begravelser paa den Tid, og Følget talte omkring 600 Deltagere. 1 ) Efter at have fratraadt Pladsen hos Kræn Foged arbejdede jeg en Tid i Sjørring Sø ved Kanalgravning. Det var jo efter den Tid et storslaaet Arbejde, der udførtes ved Udtørringen af Søen, og der rørte sig et broget Liv her, idet Folk kom langvejs fra for at bese dette fantastiske Projekt, om hvilket der gik saa mange Rygter. Kaptajn Jagd, der var Midtpunktet i det hele, var en flink Mand at arbejde for, selv om det til de fleste Tider kneb for os at faa vore Penge. Da vi hen paa Efteraaret blev afskedigede, havde jeg en god Slump Penge til Gode hos Kaptajnen, men da jeg rejste, sagde denne, at naar der kom Penge til Sjørring Sø, skulde jeg nok faa mit Tilgodehavende. Han fik saa min Adresse, og jeg drog hjem. Hen ved Kjørmistide hørte jeg, at der var kommet 900,000 Daler til Kaptajnen, og nogle Dage efter fik jeg Brev, at nu kunde jeg komme og hente mit Tilgodehavende. Og foruden at han beværtede mig paa bedste Maade, gav han mig Dagløn baade for Hen- og Hjemrejsen. I nogle Aar arbejdede jeg ved flere forskellige Jernbaneanlæg, saaledes ved Struer og Holstebro og senere i Vendsyssel, hvor der var 1600 Mand beskæftiget med Gennemgravning af Tolne Bakker. Her hjalp jeg Ingeniøren med Nivelleringsarbejder, og det gav Stødet til, at jeg senere begyndte paa Drænearbejde. 1 Kræn Fogeds Ægteskab var barnløst, og da Konen døde, blev der af hans efterladte Formue oprettet et Legat paa 40,000 Kr. Legatet, der bærer Navnet Christen Foged Jensen og Hustru Ane Dorthea Fogeds Legat, bestyres af Thisted Amtsraad og uddeler hvert Aar Portioner a 100 Kr., der fortrinsvis skal tilfalde Slægtninge af Legatstifterne.

5 - - - Fra 1873 til 1875 kørte jeg Person- og Fragtkørsel fra Gettrup over Vestervig, Bedsted, Koldby til Thisted. Jeg havde en lukket Vogn, der var lavet i Thisted og havde kostet 800 Kr. Bag i Vognen var der Plads til Fragt. I denne Periode stiftede jeg Bekendtskab med Digteren J. P. Jacobsen, der gentagne Gange var med mig som Passager, naar han skulde ud at besøge Pastor Jørgensen i Hassing, Lützhøft paa Tandrup, Jens Jessen paa Lyngholm eller K. Jessen i Morup Mølle. J. P. Jacobsen var da lige kommet meget syg hjem fra en Rejse i Syden og tog nu ud til sine Venner for at samle friske Kræfter. Han var overordentlig elskværdig og beskeden, men det var tydeligt at mærke, at Sygdommen allerede da havde stærkt Tag i ham. Naar Digteren var med mig som Passager, foretrak han at sidde foran paa Bukken frem for at sidde inde i Vognen, hvor Luften selvsagt ikke altid var lige god. Naar vi var kommet udenfor Byen, bad han gerne om Lov til at maatte køre Hestene, og naar jeg havde givet ham Tøjlerne, var han altid saa optaget af at passe Kørselen, at det aldrig blev til Samtaler af længere Varighed. Det var ikke saa faa Gange, jeg havde J. P. Jacobsen med som Passager. Han tilbragte gerne en 14 Dages Tid paa hvert Sted, saa tog han ind til Byen i nogle Dage, hvorefter han igen søgte ud til Vennerne paa Landet. (Historisk Årbog for Thisted amt 1935, side )

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

SAGN FRA THY. Samlede af K ANDERSEN.

SAGN FRA THY. Samlede af K ANDERSEN. SAGN FRA THY Samlede af K ANDERSEN. Spøgeriet ved Momtoft. PAA MOMTOFT Nord for Thisted levede der for mange Aar siden en Herremand, der var saa ond, at han efter Døden ikke kunde finde Fred i Graven.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien GEK-nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Nu vender vi tilbage til de vante rammer, efter vi og især vores heste forhåbentlig har haft en dejlig afslappet sommer. Noget vi (red.) har savnet i lang tid

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg.

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Ved JENS ROLIGHED, Klim. Minder om Johan Skjoldborg og Barndomshjemmet i Han Herred. NOGLE AF DE GAMLE, der har kendt Johan Skjoldborg og hans Barndomshjem

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere