Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ordinært møde Ordninært møde Onsdag kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Teknik- og Miljøudvalgets 1. budgetmøde - budget Budget 2009 : Budgetrevision 2 på Teknik- og Miljøudvalgets område 5 Bymidten - frigivelse af anlægsbevilling for Forslag til Lokalplan 140, Hovedgaden - udbygning samt facader og skilte 12 Mobiltelefonantenner - masteplan 17 Åbningstider i Plan og Byg 22 Trafiksikkerhedsplan og Cykelhandlingsplan- Udmøntning af 2 mio. kr. 25 Vaskehal på Materielgården 29 CO2 neutral Materielgård 32 Renovering og modernisering af Rungstedvej 23 (Menighedshuset) til ADHD-klasser 34 Byggeprogram for ny klimavenlig børneinstitution for 0-6 årige på Breeltetrekanten 37 Bilagsoversigt 45 Fraværende Ove Petersen (V) Bemærkninger til dagsorden Peter Antonsen (T) forlod mødet kl. 11 og deltog ikke i behandlingen af punkterne

2 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 52 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: TMU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kirsten Berg Meddelelser Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Administrationen orienterede om: At der i en periode over sommeren og efteråret vil være arbejder med renovering af Rungstedvej-broen over Kystbanen At ansøgeren overvejer om han ønsker projekt omfattet af forslag til lokalplan 140 fremmet. Fraværende: Ove Petersen (V) Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 2

3 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 53 Acadre sagsnr.: 08/26152 Journalnr.: Sagsforløb: S02 TMU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Jette Andersen Teknik- og Miljøudvalgets 1. budgetmøde - budget Resume På to budgetmøder skal Teknik- og Miljøudvalget drøfte, konkretisere og prioritere de mål, som udvalget ønsker videresendt til kommunalbestyrelsens Augustkonference. Forslag Administrationen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget: drøfter og prioriterer forslagene til nye mål på udvalgets område og arbejder videre med konkretiseringen af de prioriterede nye mål drøfter og prioriterer finansieringsforslag udvælger de forslag, som udvalget ønsker, at administrationen analysere nærmere frem mod 2. budgetmøde Sagsfremstilling Teknik- og Miljøudvalgets budgetlægning finder sted i perioden 27. maj til 17. juni Fagudvalgene skal drøfte og prioritere, hvilke nye mål udvalget ønsker at arbejde videre Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 3

4 med. De prioriterede mål skal konkretiseres i forhold til målets indhold og målets økonomiske konsekvenser, inden de fremsendes til Augustkonferencen. Fagudvalget skal også drøfte og prioritere finansieringen af de nye mål. Der er vedlagt en oversigt med budgetønsker for budgetperioden inkl. budgetbeløb og finansiering, som afdelingscheferne har udarbejdet. Der kan også findes inspiration i materialet fra Aprilkonferencen. Der er ligeledes udarbejdet forslag til anlægsprogram for kloakforsyningen og Usserød Renseanlæg, som skal danne grundlag for den videre budgetlægning i Hørsholm Vand ApS, når det overgår til selsskabsdannelse pr. 01. januar Den videre proces: Frem til Teknik- og Miljøudvalgets 2. budgetmøde vil administrationen foretage konsekvensberegninger på de budgetønsker og finansieringsforslag, som udvalget ønsker nærmere belyst. Teknik- og Miljøudvalget afholder 2. budgetmøde den 17. juni Mødets formål er at drøfte budgetønsker og finansiering bl.a. på baggrund af de ønskede konsekvensberegninger fra administrationen. Drøftelserne skal munde ud i, at udvalget fremsender følgende materiale til kommunalbestyrelsens Augustkonference: en prioriteret liste over konkretiserede budgetønsker, som skal indgå i de politiske forhandlinger og forslag til finansiering Augustkonferencen om budget afholdes den august Bilag - Bilag 1: TMU Drifts og anlægsønsker budget politikområde Bilag 2: 11 Vej og Park udmøntning af anlægsprogram Bilag 3: 11 Vej og Park udisponerede anlægsønsker budget Bilag 4: 13 Bygningsvedligeholdelse notat til budgetønsker - Bilag 5: 13 Bygningsvedligeholdelse bilag til budgetønsker Bilag 6: 12 Kloakforsyningen anlægsopgaver budget Bilag 7: 12 Usserød Renseanlæg forslag til anlægsprogram budget Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt, idet alle forslag fortsætter til 2. budgetmøde. Fraværende: Ove Petersen (V) Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 4

5 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 54 Acadre sagsnr.: 09/5724 Journalnr.: Sagsforløb: Ø09 TMU - åben sag - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kristian Hjort Budget 2009 : Budgetrevision 2 på Teknik- og Miljøudvalgets område Resume Der er gennemført budgetrevision 2 på Teknik- og Miljøudvalgets område. Det samlede resultat i budgetrevision 2 er på driftssiden netto merudgifter på kr. samt derudover kr. i omplaceringer. Nettomerudgifterne fordeler sig med kr. på det skattefinansierede område samt kr. på det brugerfinansierede område. På anlægssiden vil der være et mindreforbrug på kr. Udviklingen i forbruget følges nøje, og til budgetrevision 3 i august måned vil administrationen forelægge en ny status. Forslag Administrationen foreslår at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende tillægsbevillingen på kr. i 2009, hvad angår drift, på det skattefinansierede område. Heraf er kr. udgiftsneutrale. at godkende tillægsbevillingen på kr. i 2009, hvad angår drift, på det brugerfinansierede område. Heraf er kr. udgiftsneutrale. Hvis udgifterne bliver mindre end forventet ønskes budgetterne tilbageført til saneringskonti for henholdsvis vand og kloak. at godkende et forventet mindreforbrug på kr. på det Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 5

6 brugerfinansierede anlægsområde i at godkende et forventet merforbrug på kr. på det skattefinansierede anlægsområde i at budgeteffekterne i årene tages til efterretning. Disse budgeteffekter indgår i materialet til budgetkonferencen i august 2009 som tekniske korrektioner Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2009 opgjort ultimo marts måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2009 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Det samlede resultat i budgetrevision 2 er på driftssiden netto merudgifter på kr.samt derudover kr. i omplaceringer. Netto merudgifterne fordeler sig med kr. på det skattefinansierede område samt kr. på det brugerfinansierede område. På anlægssiden er det samlede resultat i budgetrevision 2 et forventet mindreforbrug på kr. Budgeteffekterne i årene vil indgå i det materiale som administrationen udarbejder til budgetkonferencen i august måned. Budget Budgetrevision 2: Opgørelse af merudgifter (+) Udgiftsneutrale Hele kr. Merudgifter budgetomplaceringer I alt Drift Politikområde Politikområde 12, skattefinansieret Politikområde 12, brugerfinansieret Politikområde Anlæg Politikområde 12, skattefinansieret Politikområde 12, brugerfinansieret Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 6

7 Politikområde I alt De udgiftsneutrale budgetomplaceringer er udgiftsneutrale for kommunen samlet set, men går ikke nødvendigvis i 0 for det enkelte udvalg. Budgetkorrektioner : Ikke-budgetterede merudgifter på driftssiden: Administrationen har opgjort de ikke-budgetterede merudgifter til kr. Som det fremgår af bilag 1 er merudgiften på skattefinansieret drift et resultat af en ny badevandsbekendtgørelse der kræver flere badevandsstationer og dermed flere analyser - anslået til kr. pr. år. På brugerfinansieret drift er der en forventet merudgift på kr., der skyldes en takststigning i Rudersdal Kommune på Øresundskloakken. Udgiftsneutrale budgetomplaceringer hvad driften angår: Administrationen har opgjort de udgiftsneutrale omplaceringer til kr. Omplaceringerne falder inden for 6 forskellige områder, - Politikområde 11 og 12, skattefinansieret - overflytning af tjenestemandspensioner fra de respektive områder til hovedkonto 6 (politikområde 80). - Politikområde 11 og 12 - endelig overflytning af vejafvandingsbidrag fra tidligere amtsveje fra politikområde 11 til politikområde 12, brugerfinansieret. - Politikområde 12, skattefinansieret - fordeling af Klima-, energi- og miljøpuljen, hvor puljen budgetmæssigt hidtil har ligget på politikområde 12, og nu bliver fordelt til relevante anlæg på politikområde 12 og 13 samt til lønmidler på politikområde Politikområde 12 - etableringsudgifter til selskabsdannelse af vand og kloak (politikområde 12, brugerfinansieret), hvor flere forventede udgifter bliver finansieret af ubrugte anlægsmidler inden for samme politikområde. Udgifterne omfatter bl.a. nødvendig bistand fra advokat og revisor, nyt økonomisystem samt rekruttering af direktør. Hvis udgifterne bliver mindre end forventet, ønskes budgetterne tilbageført til saneringskonti for henholdsvis vand og kloak. - Politikområde 12 - efterregulering af renseanlæggets driftbidrag til Fredensborg og Rudersdal kommuner (politikområde 12, brugerfinansieret), som finansieres af ubrugte anlægsmidler fra samme politikområde. Dette er en følge af, at Fredensborg Kommune først på et meget sent tidspunkt har oplyst fordelingstallene for 2006 og 2007, og det har vist sig, at Fredensborg og Rudersdal kommuner har betalt for meget og Hørsholm Kommune for lidt i de to år. Efterreguleringen finansieres ved at justere aktiviteterne i projektet "Aktiv oplandsstyring". - Politikområde 13 - ny ESI kontoplan, hvor huslejeudgifter bliver flyttet til politikområde 13 fra flere andre politikområder. Budgeteffekter til årene : På driftssiden er der et merforbrug på kr. i 2010, kr. i 2011 og 2012 samt kr. i Hovedårsagen til denne udvikling er den nye ESI kontoplan, hvor huslejeudgifter overføres fra andre politikområder. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 7

8 Økonomi/personale Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v politikområde 11 Drift politikområde 12, skattefinansieret Politikområde 12, brugerfinansiere t politikområde 13 Ialt Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Total Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene til en samlet fremstilling i ØU. Bilag - Bilag 1 Bilag til BOF2, 2009 TMU Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene til en samlet fremstilling i ØU. Bilag - Bilagsmateriale TMU Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. Fraværende: Ove Petersen (V) Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 8

9 Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 9

10 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 55 Acadre sagsnr.: 08/2066 Journalnr.: Sagsforløb: P20 TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Gert Thorslund Petersen Bymidten - frigivelse af anlægsbevilling for 2009 Resume På anlægsbudgettet for Bymidten er i 2009 afsat kr. Dette ønskes frigivet i sin helhed til det fortsatte arbejde omkring udviklingen af Bymidten. Ud over rådighedsbeløbet findes en overførsel af uforbrugte midler i 2008 på kr., som blev frigivet i Forslag Administrationen foreslår, at Teknik og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at : *der gives en tillægsbevilling på kr. til Hovedgaden, renovering, finansieret af rådighedsbeløbet. Beløbet søges samtidig frigivet. *det resterende rådighedsbeløb på kr. til Byudvikling, Bymidten, frigives. De frigivne beløb skal i første række anvendes til følgende formål: detailprojekteringen af de kommende arbejder i Hovedgaden udarbejdelse af lokalplan for Hovedgaden og arealerne øst og vest for denne og udarbejdelse af udbudsmateriale for Hovedgaden 31 og tilstødende byggefelter. Sagsfremstilling Uanset at finanskrisen har forsinket de første projekter i bymidtens udvikling, biografprojektet og udbygningen og moderniseringen af Hørsholm Midtpunkt, så fortsætter Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 10

11 de "kommunale" elementer efter planen. Der er her tale om udarbejdelse af lokalplan for Hovedgaden og arealerne øst og vest for denne, om projektering af gågadens modernisering med udskiftning af ledningsnet, ny belægning, ny belysning mv., og om udarbejdelse af udbudsmateriale til det byggeri på ca kvm, som vil danne et mindre center i den sydlige del af Hovedgaden. Hertil kommer kommunikationsopgaven med etablering af en informationsboks på Biblioteket, løbende opdatering af hjemmesiden for bymidten mv. Der arbejdes også løbende med parkeringsforhold, herunder etablering af p-kontrol på kommunens p-pladser, med kunst på gågaden i samarbejde med Statens Kunstfond og med forhandlinger med en række ejendomsejere. Bevillingen i 2009 forudsat anvendt således: Projektering af gågadens renovering 2,8 mio. kr. 1) Projektledelse 2,0 mio. kr. 2) Lokalplan f/hovedgaden 0,5 mio. kr. Anlæg p-plads v/dronnigedammen 0,5 mio. kr. I øvrigt 1,0 mio. kr. 3) I alt 6,8 mio. kr. 1) Der blev anvendt 0,7 mio. kr. til dette formål i ) Omfatter betalinger til COWI samt intern projektkoordinator. 3) Omfatter *Kommunikation (pressemeddelelser, hjemmeside-opdatering og etablering og drift af informationsboks på biblioteket *udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. jordsalg og forundersøgelser vedr. bæredygtighed og forurening, *p-tællinger og p-adviseringsundersøgelser mv. Hele anlægsbevillingen søges frigivet nu, idet forventede uforbrugte midler i størrelsesordenen kr. på ca. 1,2 mio. kr. skal være disponible fra starten af 2010, hvor selve anlægsfasen i gågaden starter. Der henvises i øvrigt til bilagene, hvor aktivisterne og disses tidsmæssige placering fremgår. Økonomi/personale På anlægsbudgettet er under Bymidten, byudvikling afsat følgende beløb: 2009: kr : kr : kr : kr Fra 2008 er overført kr. i uforbrugte midler. Beløbet er allerede frigivet. Bevillingsskema Beløb Drift/anlæg Indeværende Overslagsår Overslagsår Overslagså Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 11

12 m.v år 1 2 r 3 Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 12

13 Politikområde: Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: Politikområde: Byudvikling Bymidten Hovedgaden Bilag - Rev. aktionsplan doc - Rev. aktionsplan doc Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 13

14 - Tidsplan C.xls - Tidsplan C.xls Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. Fraværende: Ove Petersen (V) Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 14

15 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 56 Acadre sagsnr.: 08/14678 Journalnr.: Sagsforløb: P16 TMU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anna Thun Forslag til Lokalplan 140, Hovedgaden - udbygning samt facader og skilte Resume Kommunalbestyrelsen godkendte i 2007 Masterplan for Hørsholm Bymidte, indeholdende vision for området og potentielle udviklingsmuligheder. Forslag til Lokalplan 140 med tilhørende forslag til tillæg 9 til Helhedsplan fastlægger bestemmelser for en del af bymidten med henblik på at sikre rammerne for at fastholde og udbygge bymidtens position som et attraktivt centerområde. Forslag Administrationen foreslår, at udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at: forslag til Lokalplan 140 og forslag til Tillæg 9 til Helhedsplan godkendes med henblik på offentlig fremlæggelse i perioden fra den 4. august 2009 til den 30. september 2009, der i forbindelse med den offentlige høringsperiode holdes borgermøde om lokalplanforslaget med tilhørende helhedsplantillæg, der indledes forhandlinger med påtaleberettigede om aflysning i tingbogen af servitut vedr. færdselsret på matr.nr. 44, Hørsholm by, Hørsholm (det tidligere Rådhus). Sagsfremstilling Lokalplanens område Lokalplanområdet udgør den sydlige del af Hørsholm Bymidte og afgrænses mod nord af Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 15

16 Byporten, kulturhuset Trommen, Codanbygningen og Apotekerbygningen, mod øst af Usserød Kongevej, mod syd af Rungstedvej og mod vest af etageboligbebyggelsen ved Kammerrådensvej. Området omfatter et areal på ca m². Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre mulighed for fortætning og udvikling i og omkring Hørsholm Bymidte med respekt for Hovedgadens kendetegn og historiske relationer. Med lokalplanen gives mulighed for at etablere nye boliger, butikker og erhverv, ligesom lokalplanen også giver mulighed for at etablere et nyt torv syd for Trommen. Lokalplanen skal desuden sikre en visuel og harmonisk sammenhæng mellem de forskellige delområder inden for lokalplanområdet gennem fastlæggelse af bestemmelser for facadeudtryk og skiltning. Endelig er det lokalplanens formål at sikre vejadgange, stier og tilstrækkelige parkeringsmuligheder for at opnå en hensigtsmæssig trafikafvikling i området samt sikre grønne friarealer ved ny boligbebyggelse vest for Hovedgaden. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet er udlagt til centerformål, og lokalplanens anvendelsesbestemmelser giver mulighed for at etablere følgende nybyggeri: Delområde A og B (Hovedgaden øst og Hovedgaden vest): Ca m² ved etageforøgelse, udvidelse mv. omkring Hovedgaden, heraf ca m² udvidelsesmulighed fra tidligere byplanvedtægter. Delområde C (udviklingsområde vest for Hovedgaden eksisterende parkeringsplads): Ca m², heraf ca m² boligbyggeri og ca. 660 m² detailhandel/erhverv. Delområde D (udviklingsområde i den sydlige ende af Hovedgaden): Ca m², heraf ca m² erhverv/bolig og ca m² detailhandel. Generelt kan facadebebyggelse i Hovedgaden opføres i 3 etager med mulighed for at udnytte tagetagen til boliger, dvs. 3½ etager, og i en maksimal bredde af 15 m. Bebyggelse på matr.nre. 60 m, 13 z i den østlige side af Hovedgaden, der ligger henholdsvis ud til Apotekertorvet/Kulturtorvet og ud til Rungstedvej, må dog opføres i 4 etager, idet hensigten er at give mulighed for, at bebyggelsen kan markere indgangen til gågadeområdet. Eksisterende bebyggelse i 4 etager kan udvides i op til 4 etager i en bredde af 15 m. Ved nedrivning og opførelse af ny bebyggelse dog kun op til 3½ etage. Bag- og sidehuse i Hovedgaden (vest) må opføres i 2 etager med opretholdelse af gårdrum. Ny boligbebyggelse på det nuværende parkeringsareal vest for Hovedgaden må opføres i 4 etager og kan bestå af op til 3 fritstående bygninger (punkthuse). Den nordligste bygning vil pga. terrænforskel kunne fremtræde som en 5 etages bygning set fra torvet. Anvendelsesmulighederne i Hovedgaden er i lokalplanen fastlagt i forhold til etagerne således, at detailhandel, caféer og lign. kan placeres i kælder og stueetagen, på 1. sal kan etableres liberalt erhverv mm. samt boliger. På de øvrige etager må der kun placeres boliger. For ny butik/erhverv i den sydlige del af Hovedgaden kan der dog etableres butik på 1. sal. Anvendelse og udvikling af den sydlige del af Hovedgaden kræver aflysning i tingbogen af servitut vedr. færdselsret på matr.nr. 44, Hørsholm by, Hørsholm (det tidligere Rådhus). I boligbebyggelsen vest for Hovedgaden er der i den nordligste bygning med facade ud til Trommen mulighed for at etablere detailhandel og kulturelle aktiviteter i stueetagen. Lokalplanen fastlægger facadebyggelinjer, der skal være med til at sikre en bymæssig Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 16

17 karakter i Hovedgaden og undgå en meget uensartet facaderække. For bebyggelse, der vender væk fra Hovedgaden, er formålet i højere grad at give et mere visuelt, harmonisk indtryk og medvirke til at skabe en torvedannelse syd for Trommen. I lokalplanen fastlægges en række bestemmelser for butiksfacader og skiltning. Bestemmelserne er suppleret med en vejledning og eksempler, der indgår som bilag til lokalplanen. Bevaringsværdige bygninger I lokalplanen fastlægges bevaringsbestemmelser for 4 ejendomme i Hovedgaden, alle udpeget i Helhedsplanen som bevaringsværdige. I bestemmelserne fastlægges, hvorledes en bevaringsværdig bygning ombygges eller tilføjes nye elementer. Adgangsforhold mv. Tilkørslen til lokalplanområdet sker som hidtil fra Byporten, Rungstedvej og Usserød Kongevej. Dog indebære lokalplanen at Kammerrådensvej får adgang via Byporten, i modsætning til i dag hvor adgangen sker via Rungstedvej. Ved etablering af p-kælder i lokalplanområdet kan eksisterende rampe til p-kælder under Trommen kobles til den nederste etage af ny p-kælder via en ny tunnel, der forbinder den eksisterende p-kælder med den nye. Ved etablering af p-kælder i delområde D kan der etableres en rampe ved udkørslen til Rungstedvej. Kammerrådensvej udlægges som sivegade, således at kun langsom kørsel er mulig, og således at vejen kan indgå som en integreret del af det grønne område mellem eksisterende boligbebyggelse ved Kammerrådensvej og ny boligbebyggelse i delområde C. Vejen lukkes i en sydlige ende med en vendeplads, således at der ikke kan ske gennemkørsel til/fra Rungstedvej. Cyklister vil kunne benytte Kammerrådensvej, som forbinder det eksisterende stisystem i Hørsholm Bymidte med mulighed for at cykle til Rungstedvej og stibroen over Hørsholm Allé, ligesom der er mulighed for at cykle og færdes til fod på den udlagte vej i den østlige side af delområde C. Parkering Lokalplanen giver mulighed for, at der fremover vil kunne placeres knap 800 p-pladser inden for lokalplanområdet. Parkeringsanlæggene vil kunne udvides med anlæg primært under terræn, dels for at erstatte de p-pladser der nedlægges på terræn, dels for at imødekomme det fremtidige behov, der skabes i takt med, at lokalplanens udvidelses- og udbygningsmuligheder udnyttes. Den fremtidige parkeringsdækning sikres således ved: at anlægge nye p-pladser vest for Hovedgaden, dels under terræn, dels på terræn at bibeholde eksisterende p-pladser øst for Hovedgaden at give mulighed for at indføre betalingsparkering mv. at sikre mulighed for at dobbeltudnytte p-pladser Notat om parkeringsstrategi er vedlagt som bilag 2. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 17

18 Cykelparkering Lokalplanen udlægger areal til cykelparkering. Ved fuld udbygning af lokalplanområdet med boliger, erhverv og detailhandel vil der være behov for at etablere ca. 375 nye cykelparkeringspladser. Ændring af vejarealers status, møder, høring mv. Lokalplanen ændrer status for en række vejarealer, således at vejarealernes status som hhv. offentlige og private veje passer med den fremtidige anvendelse, som lokalplanen giver mulighed for. Bl.a. nedlægges offentlige vejarealer således at de kan anvendes til bolig- og erhvervsformål, grønne områder, parkering mm. Ændringer af vejarealernes status forudsættes at ske i henhold til regler og procedurer efter vejlovgivningen. Ændring af vejarealernes status gennemføres først efter at lokalplanen er endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen. Derudover ændres mindre arealer (ikke vejarealer) af matr.nre. 44, 73a, 60d, 61a, 61b, 62, 65a og 89b til offentlig vej, hvilket forudsætter aftale herom med ejerne af arealerne. Der har i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 140 været afholdt 3 administrative møder, hvor bl.a. planerne for parkeringsarealerne øst og vest for Hovedgaden blev drøftet. Til møde den 30. marts var inviteret 5 ejere af ejendomme på Hovedgadens østside, der alle ejer en del af den østlige p-plads. Til møde den 31. marts var inviteret 8 ejere af ejendomme på Hovedgadens vestside, der ejer en del af den vestlige p-plads. Mens der til møde i Caroline Mathilde Salen den 3. april var inviteret ejere, butiksdrivende m.fl. var inviteret med henblik på en indledende orientering og dialog om lokalplanforslagets forventede indhold set i lyset af kommunens vision og planer for udvikling af Hørsholm Bymidte. For den østlige p-plads vil det være hensigtsmæssigt, hvis de privat ejede dele af p-pladsen på frivillig basis kan overføres til kommunen, som kan istandsætte og fremover drifte p-pladserne efter en ensartet og harmonisk standard. Alternativt vil der fremover være 6 ejere, som skal nå til enighed om istandsættelse og fællesfinansiering af disse. For den vestlige p-plads ligger det i lokalplanforslaget, at ca. halvdelen af de privatejede p-arealer forbliver i de nuværende ejeres eje som p-pladser, mens den anden halvdel overgår til offentlig vejareal efter reglerne herom i vejlovgivningen. Et meget begrænset fremmøde til de to første møder gør det vanskeligt at drage konklusioner omkring ejernes holdning til hhv. frivillig (østside) og tvungen (vestside) afgivelse af p-arealer. Det blev dog klart på møde den 3. april, at der dog givetvis er ejere, som vil gå ret langt for at få kompensation for afgivelse af p-arealerne. Forhandlinger vil blive søgt gennemført i de kommende måneder, hvor der også skal ske drøftelser med de ejere, som ejer gennemgange mellem Hovedgaden og de bagvedliggende p-pladser, som skal omlægges/forskønnes i forbindelse med Hovedgadens renovering. Referat af borgermøde den 3. april 2009 er vedlagt som bilag 3. Miljøvurdering I henhold til miljøvurderingsloven skal offentlige myndigheder foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen er en udmøntning af Masterplanen for Hørsholm Bymidte. Miljøvurderingen af masterplanen peger bl.a. på en række væsentlige indvirkninger på miljøet i form af: Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 18

19 Støj som følge af øget trafik og støj fra anlægsarbejder i byggefasen, Visuel påvirkning gennem bebyggelse af de frie arealer vest for Hovedgaden, Evt. jordforurening under eksisterende parkeringsarealer, Øget indvirkning fra luftforurening som følge af øget trafik De pågældende indvirkninger er alle miljøvurderet i miljøvurdering af Masterplanen. Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget samt høring af berørte myndigheder. Det er vurderet, at der ikke sker væsentlige indvirkninger på miljøet, og lokalplanen er derfor ikke miljøvurderet. Forslag til Tillæg 9 til Helhedsplan Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Helhedsplan Helhedsplanen åbner mulighed for at opføre bebyggelse i maks. 3 etager + udnyttelig tagetage. Forslag til Lokalplan 140 åbner mulighed for at bebyggelse i delområde C (eksisterende parkeringsareal vest for Hovedgaden) kan opføres i maks. 4 etager (for det nordligste byggefelt 5 etager set fra torvet ved Trommen), ligesom enkelte facadeejendomme i Hovedgaden kan opføres i maks. 4 etager. Der er derfor udarbejdet et tillæg til Helhedsplan , der sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem Helhedsplanen og lokalplanen. For rammeområde 1.C1 fastlægges således, at på matr.nre. 13z, 46a, 60m samt del af nuværende litra al, alle Hørsholm by, Hørsholm, kan bebyggelse opføres i maks. 4 etager. Kommunikation Offentlighedsperiode og borgermøde Det foreslås, at forslag til Lokalplan 140 fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 4. august 2009 til den 30. september Der forventes afholdt et borgermøde om lokalplanen i løbet af offentlighedsperioden. Bilag - N_bilag 1_forslag til Lokalplan 140_090527_1 - N_bilag 2_Hørsholm P-strategi DOC - N_bilag 3_referat af bogermøde den 3. april 2009_ Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. Fraværende: Ove Petersen (V) Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 19

20 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 57 Acadre sagsnr.: 09/7702 Journalnr.: Sagsforløb: P00 TMU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mobiltelefonantenner - masteplan Resume Fire teleoperatører er gået sammen for af lave et forslag til en masteplan og de har taget stilling til ønskede nye positioner. Der er kommet et oplæg med 16 nye positioner i kommunen og ansøgningerne om opstilling af mobilantenner er begyndt at indkomme. På nuværende tidspunkt er modtaget 4 ansøgninger og 2 forespørgseler på de 16 positioner. Forslag Det foreslås, at udvalget drøfter de enkelte positioner, samt de konkrete ansøgninger. Administrationen foreslår, at udvalget godkender at masteplanen danner udgangspunkt for lokalisering af maste- og annetenne positioner til mobiltelefoni i kommunen, med nedenstående bemærkninger: Til position 1: Mobilmasten kan muligvis ikke realiseres, på grund af planlagt broudvidelse. Til position 10: Bygningen er fredet og positionen kan ikke anbefales, positionen afhænger af position 9, derfor kan man håbe at denne ikke bliver aktuel. Til position 11: Denne position kan på det foreliggende grundlag ikke anbefales, da højden af flagstænger i et parcelhuskvarter er væsentlig og vil sandsynligvis være meget synlig. Med ovenstående forbehold tildeles administrationen kompetence til at træffer afgørelse vedrørende de 16 forslåede positioner, såfremt der ikke fremkommer væsentlige indsigelser ved høringer. Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 20

21 Sagsfremstilling Fire mobiloperatører (Telia, TDC, Hi3G og Sonofon) har i fællesskab præsenteret et oplæg med 16 nye mastepositioner fordelt rundt om i kommunen, hvor mobiloperatørerne er villige til at samarbejde ved at flere operatører kan anvende den samme position. De eksisterende positioner er ikke vist på oversigten. Oplægget er umiddelbart på 16 positioner, men kan muligvis nøjes med 14 positioner, men det er for tidligt at fastlægge endnu. Positionerne afhænger af hinandens placeringer og højder. Ved at flere operatører skal kunne være på masterne, vil disse blive højere end når kun én operatør skal anvende masterne. Det fælles masteoplæg vil give færre master, men højere master. Planen viser de nye positioner der forventes inden for de næste 2 år. Samtidig vil nogle af de eksisterende master muligvis blive ansøgt om at blive højere, når de skal gå fra 2G til 3G. Oplægget er et net som operatørerne kan acceptere, men giver ikke den optimale dækning i Hørsholm, da antallet af positioner er indskrænket mest muligt. Som forvaltning er vi forpligtede til at samarbejde omkring opstilling af mobilmaster, således at kvaliteten og kapaciteten for mobiltelefoni modsvarer efterspørgslen i lokalområdet. Nedenstående er en præsentation af positionerne, som ses i bilagene: Position 1: (forespørgsel) Kokkedal Station. Mobiloperatørerne ønsker umiddelbart 2 bærerør på etageblokken i Ådalsparken, men administrator af bygningen vil ikke have disse 2 bærerør, derfor er der foreslået etablering af en gittermast på minimum 33 m på arealet ved P-pladsen, udover masten vil der også skulle placeres et teknikhus på ca. 24 m2. Mobilmasten på dette areal kan muligvis ikke lade sig gøre, hvis det realiseres med en udvidelse af broen. Position 2: Hørsholm Sygehus. Der er foreslået en placering af antenner på eksisterende skorsten eller etablering af bærerør på taget med en højde på ca. 5 m over tagfladen. Nogle af bygningerne er registreret med høj bevaringsværdig. Position 3: Hannebjerg Plejehjem. Der er foreslået etablering af 2 høje flagstænger af 23 m. Der er ikke andet højt i området antennerne kan placeres på. Højden på ca. 23 m er på grund af beplantningen. Teknikhuset er foreslået etableret svarende til et cykelskur. Ved en eventuel placering i dette område skal der være fokus på, at der er fortidsminde ikke langt fra Plejehjemmet. Position 4: (ansøgning) Golfklubben, Grønnegade. Der er sendt ansøgning om etablering af en 27 m høj rørmast Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 21

22 med tilhørende teknikhus på 3 m 2. Rørmast og teknikhus ønskes placeret ved eksisterende maskinbygnings gavl ud mod Isterødvej. Teknikhus og den nedre del af rørmasten afskærmes af eksisterende høj beplantning. Området ligger i landzone og kræver derfor en landzonetilladelse. I henhold til Lokalplan 93, 3.1 og 6.1, må området kun anvendes til golfbane med tilhørende klubfaciliteter og parkeringsanlæg samt at området ikke må yderligere bebygges dog mindre om- og tilbygninger, som skønnes nødvendige for anlæggets drift. Lokalplanen foreskriver ikke en egentlig maksimal bygningshøjde, hvorfor det er de bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglement BR08, kap. 2.4 og der er gældende, hvorefter der skal foretages en helhedsvurdering. Sagen har været sendt i høring til grønt råd og fire nærmeste naboer. Der er kommet to indsigelse til høringen, som er enslydende med at de er bange for strålingsrisikoen, værdiforringelse af deres bolig og at masten vil skæmme Grønnegade. Position 5: (forespørgsel) Sømandshvileparken. Området er kystnært og med fredskov, men der er dårlig dækning i området og ejerforeningen har selv forespurgt en mobilmast i området og kommet med forslag til en placering i skoven med en 42 m høj gittermast. Højden på 42 m er vurderet nødvendig, da terrænet er kraftigt faldende og med meget høje træer. Masten kræver dispensation fra placering i fredskov. Position 6: (ansøgning) Agiltevej/motorvejen. Der er foreslået etablering af en ca. 36 m høj gittermast ved motorvej med delvis afskærmende eksisterende beplantning. Position 7: Frederiksborgvej/motorvejen. Operatørerne oplyser, at området er svært og er ikke helt gennembearbejdet endnu, men umiddelbart ønskes en løsning med en 42 m mast i området ved motorvejens af- og tilkørsel. Position 8: (ansøgning) Kong Georgsvej/Kystbanevej. Der er tidligere givet en bygetilladelse, men der har været klager over afgørelsen. Der er kommet afgørelse fra Statsamtet og Naturklagenævnet, men operatøren afventer om denne afgørelse bliver påklaget, hvor fristen udløb i november Masten skal ombygges og må kun anvendes når den er ombygget. Afventer endeligt projekt for denne ombygning. Beboere i området rykker kraftigt for en afklaring af ombygningen for at få en snarlig lovliggørelse af antennen. Position 9: Strandbjerg. Der er foreslået etablering af 2 flagstænger hver af 22 m, da der ikke forefindes høje nok bygninger i området. Ved denne position skal placering af eventuelle flagstænger placeres så vestligt som mulig, da bygning mod Rundsted Strandvej har høj bevaringsværdi. Position 10: Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 22

23 Sofienberg Slot. Her er foreslået etablering af 2 flagstænger hver af 22 m. Positionen afhænger af position 9, derfor vil denne position afvente. Positionen kan være svær og frarådes umiddelbart, da bygningen er fredet. Position 11: (forespørgsel) Gøgevang. Først er der foreslået etablering af en mast ved rideskolen, men det er meget svært, da der er fortidsminde, fredning og rideskolen er registreret med høj bevaringsværdi. Operatørerne har herefter kommet med ønske om etablering af flagstænger i parcelhuskvarterer. Operatøren har været i kontakt med flere ejere i området og har fået 4 positive tilbagemeldinger fra husejere, der er indstillet på at få en meget høj flagstang. Flagstængerne kan være fra 10 m til 23 m høje. Det er ikke angivet hvilken højde der vil søges om endnu. Position 12: Rungsted Havn. I dette område foreslås etablering af én eller to flagstænger med skjulte antenner af 20 m. Der er tre operatører der ønsker at anvende denne position, da den fjerde allerede har en flagstang på havneområdet. Der gøres opmærksom på, at havneområdet er omfattet af strandbeskyttelseslinier. Position 13: Nordforbrænding. Der er nogle antenner på kransen rundt om skorstenen der kunne ændres, men det er ejeren ikke interesseret i. Operatørerne foreslår, at etablere bærerør på taget af en af de høje bygninger. Position 14: Hørsholm Park. Her er der stillet tre forslag, hvoraf den ene er at foretrække, da de to andre er på bygninger med høj bevaringsværdig. Det forslag, der er at foretrække, er et 5 m højt bærerør på taget af en etageboligblok. Position 15: Denne position kan muligvis undværes, det afhænger af position 1 og 3. Operatørerne ønskes at position 15 holdes åben. Position 16: Vestre Stationsvej 1. Her er en etageejendom, hvor der allerede er placeret adskillige bærerør på taget. En af operatørerne ønsker, at der etableres endnu et bærerør på 5 m på taget af ejendommen. Ejendommen har middel bevaringsværdi, men har allerede bærerør på taget. Lovgrundlag Masteloven: I mastelovens 10 fastsættes en pligt for ejere af master, bygninger og konstruktioner til at imødekomme anmodninger om adgang til opsætning af antennesystemer, såfremt byggelovgivningens og planlovens højdebestemmelser er overholdt. Bygningsreglement 2008, BR08: Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 23

24 Master og antennesystemer anses for at være bebyggelse og er derfor omfattet af byggelovgivningen. Bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR08, kap. 2.4, hvor det er en helhedsvurdering af højde og afstande. Byggeloven: I Byggeloven 22, stk. 2 fastsættes, at naboer skal høres inden ansøger kan meddeles dispensation. Høringen skal sikre, at kommunalbestyrelsen ikke giver dispensation uden at kende til forhold, som kan have indflydelse på afgørelsen. Den skal også sikre, at man som nabo får kendskab til ansøgningen og mulighed for eventuelt at gøre indsigelse mod det ansøgte. Forvaltningens indstilling Det er forvaltningens vurdering, at den foreliggende masteplan kan accepteres i store træk. Dog frarådes position 10 ved Sofienberg p.g.a. fredning. Nogle af positionerne skal ved en konkret ansøgning godkendes af andre myndigheder, såsom ved fredskov. Højde og placering af masterne foretages efter en helhedsvurdering og det vurderes at ansøgningerne ofte vil skulle sendes i høring. Bilag - Bilag 1.pdf - Bilag 2.pdf - Bilag 3.pdf - Bilag 4.pdf - Bilag 5.pdf - Bilag 6.pdf - Bilag 7.pdf - Bilag 8.pdf - Bilag 9.pdf - Bilag 10.pdf - Bilag 11.pdf - Bilag 12.pdf - Bilag 13.pdf - Bilag 14.pdf - Bilag 15.pdf - Bilag 16.pdf - Bilag 17.pdf - Bilag 18.pdf - Bilag 19.pdf - Bilag 20.pdf Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. Udvalget ser gerne, at der indgås dialog om opstilling af master på eksisterende høje Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 24

25 bygninger og anlæg (f.eks. Ådalsparken og Nordforbrænding). Fraværende: Peter Antonsen (T) og Ove Petersen (V). Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 25

26 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 58 Acadre sagsnr.: 09/7919 Journalnr.: Sagsforløb: A00 TMU - ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Pernille Steman Åbningstider i Plan og Byg Resume Byggesagsområdet har siden november 2008 haft ugentlig lukket om torsdagen fra Herudover er telefonerne åbne mandag til onsdag og fredag 8 12 og torsdag fra Åbningstiden er reduceret for at gøre ventetiden på tilladelsessager kortere og for at afvikle uløste opgaver. Status for opnåede resultater på byggesagsområdet forelægges til udvalgets orientering. Forslag Administrationen foreslår, at udvalget godkender en forlængelse af aftalen om reducerede åbningstider i sommerperioden indtil september 2009, herunder lukke-torsdag. I september forventes det, at der er taget politisk stilling til generelle åbningstider for hele rådhuset gennem analysen af borgerpanelundersøgelsen. Forlængelse af de reducerede åbningstider til september 2009 annonceres i lokalavisen. Sagsfremstilling Ændrede åbningstider - "Tid til bedre borgerservice" Den 1. august 2008 blev borgernes mulighed for telefoniske henvendelser til byggesagsområdet begrænset til: mand. - ons. kl. 8-12, tors og fredag Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 26

27 Der er kun ændringer mht. personlige henvendelser om torsdagen, hvor de personlige henvendelser er begrænset til I uge 49 ( december 2008) holdt byggesagområdet lukket for alle henvendelser - både telefonisk og personligt. Årsag til ændringer var begrundet i det store pres på behandling af byggesager og for at gennemføre en mere effektiv sagsbehandling. Ændringerne blev motiveret med - forkortede sagsbehandlingstider og dermed bedre borgerservice. Erfaringer med de "nye tider" Den reducerede åbningstid har betydet, at der er fokus på behandling af ansøgninger, når telefonerne er lukkede, og fokus på besvarelse af borgerhenvendelser og telefoner når telefonerne er åbne. På den måde bliver sagsbehandlingen effektiv og kvaliteten høj, idet afbrydelser, der har fyldt meget i afdelingen, undgås. Afdelingen har mange telefoniske henvendelser, langt de fleste i DTM. Umiddelbart vurderes det ikke, at der siden den reducerede åbningstid, har været borgere, der har været utilfredse med ikke at kunne komme igennem til afdelingen. Telefonsvarerne bliver aflyttet, og der bliver ringet tilbage hurtigst muligt. Borgermodtagelsen kan svare på mange spørgsmål, og de personlige henvendelser, der måtte være i løbet af dagen, bliver ekspederede. Vedlagte diagram viser, at den samlede sagsmængde er reduceret betydeligt på grund af den reducerede åbningstid. Bunken af sager, der verserer efter tilladelse, er siden november sidste år faldet fra ca. 560 sager til 215 sager. Ikke alle disse sager kan afsluttes nu, idet byggeri, der er givet byggetilladelse til inden for de sidste par år, som oftest ikke er færdigt. Denne sagsbunke skal der løbende følges op på at reducere. Bunken af sager, der verserer inden tilladelse er faldet fra ca. 640 til 60 sager. Disse sidste 60 sager er tidskrævende at løse, men der vil stadig være mulighed for at afslutte størsteparten. Som det fremgår af diagrammet er sagerne nu så komplekse, at kun få bliver løst om ugen. Herudover er nyindkomne sager fra omkring 1. juni sidste år placeret i en styringsreol, og er ikke en del af den gamle bunke. Denne styringsreol har byggesagsområdet gennem Lean princippet visitering af nye sager formået at holde på et acceptabelt driftsniveau. Selvom sagsmængden i de første 4 måneder af 2009 kun svarer til ca. halvdelen af det antal, der kom ind sidste år på samme tidspunkt, er det dog nu tydeligt, at sagsmængden vokser, og der bliver rykket for behandling af sagerne. Begrundelsen for at mængden af sager i styringsreolen bliver større, skyldes udover bunkeafvikling formodentlig afholdelse af restferie samt flex hos byggesagsbehandlerne og den generelle øgede byggeaktivitet om foråret. Udover en væsentlig reduktion i antallet af sager, har afdelingen indført visitering af alle Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 27

28 nye indkomne sager. I visisteringen meddeler afdelingen tilladelse i ca. 30 % af sagerne; 20 % får svar på eventuelle mangler i det ansøgningsmateriale vi har modtaget - samme dag ansøgningerne er modtaget! De øvrige 50 % overgår til almindelig sagsbehandling, dvs. overføres til en digital styringsreol, hvor sagerne, via visiteringen har fået tildelt en "sværhedsgrad" og dermed servicemål. Afhængig af sagens karakter, om sagen indebære dispensationer, nabohøringer mm. har afdelingen opstillet servicemål for hvornår ansøger kan forvente at få svar. Afdelingen har indført vagtplaner for byggesagsbehandlerne, så alle ved hvornår man fx har telefonvagt, borgermodtagelsesvagt og hvornår der er tid til den øvrige sagsbehandling. Borgernes henvendelsesmønster er analyseret. Resultatet af analysen har medført forbedringer i henvendelsesmønsteret, således at telefoniske henvendelser der ikke vedrører byggesagsområdet hanådteres af andre.. Den interne stress, som især bunkerne har udgjort for medarbejderne, er aftagende, hvilket blandt andet har medført større medarbejdertilfredshed da der er mere ro til at løse de komplicerede sager. Alle byggesagsbehandlere er yderst tilfredse med åbningstiderne, og at der på den måde er fokus på kvalitet i sagsbehandlingen af de indkomne ansøgninger, og servicering af borgere - både telefonisk og personligt. Lukke torsdag - 8 til 16 Afdelingen har gode erfaringer og gode resultater som følge af lukke-torsdagen fra 8 til 16. Torsdagen er helliget bunken af sager der verserer før og efter tilladelse. Som det fremgår af bilaget er bunken reduceret betydeligt i perioden. Det er afdelingens vurdering at antallet af byggesager på sigt igen vil stige. Derfor anbefaler administrationen at torsdagene fortsat bruges til at få nedbragt den oparbejdede bunke af byggesager der stammer fra de foregående års høje byggeaktivitet. Det er nu der er bedre tid til at få reduceret bunken. Situationen kan se meget anderledes ud om 6-12 måneder. Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været forelagt TMU den og ØU den Bilag - Udvikling i sagsmængden Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. Fraværende: Peter Antonsen (T) og Ove Petersen (V) Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 28

29 Teknik- og Miljøudvalget Punkt: 59 Acadre sagsnr.: 08/22562 Journalnr.: Sagsforløb: P15 TMU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Abigail Sarah Martin Trafiksikkerhedsplan og Cykelhandlingsplan- Udmøntning af 2 mio. kr. Resume Trafiksikkerhedsplanen og Cykelhandlingsplanen blev godkendt på Teknik og Miljøudvalgets møde i april. Kommunalbestyrelsen har afsat 2 mio. kr i 2009 til udførelse af projekter foreslået i Cykelhandlingsplanen og Trafiksikkerhedsplanen. De afsatte midler rækker ikke til alle projekter. Administrationen fremkommer nu med forslag til udmøntning at de 2 mio.kr. Forslag Adminstrationen foreslår Teknik- og Miljøudvalget at drøfte og godkende de foreslåede projekter og at de igangsættes. Sagsfremstilling Administrationen har siden 2008 været i gang med udarbejdelsen af en trafiksikkerhedsplan og cykelhandlingsplan. Trafiksikkerhedsplanen og Cykelhandlingsplanen er nu godkendt og færdiggøres til sommer På Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme er afsat 2 mio. kr. til konkrete projekter. Anlægsmidlerne rækker ikke til at gennemføre alle foreslåede initiativer i planerne. Større anlægsprojekter som nævnes i planerne, f eks. nyanlæg af cykelstier, signalanlæg osv. vil blive prioriteret på lige fod med andre anlægsprojekter i forbindelse med budgetlægningen, jvf. andet punkt på dagsorden. Andre projekter vil blive udført i forbindelse med den løbende drift, som f. eks. ændringer til vejafmærkning. Administrationen foreslår også nye driftmål, som tager udgangspunkt i Cykelhandlingsplanen og Trafiksikkerhedsplanen, jvf. andet dagsordenspunkt. I bilag 1 er forslag fra Trafiksikkerhedsplanen og Cykelhandlingsplanen samlet og kort beskrevet. I skemaet er angivet om der er tale om anlægs- eller driftsprojekter, om det Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 29

30 drejer sig om trafiksikkerhed eller cykeltiltag, og der er angivet en overslagspris samt projekternes status. De projekter foreslåedes at blive finansieret af de 2 mio. har en grå baggrund. I trafiksikkerhedsplanens handlingsplan er projekterne prioriteret, at projekter med høj effekt og lav økonomi får den højeste prioritering. I Cykelhandlingsplanens findes der ikke en prioritering. De foreslåede projekter er udvalgt, så de fleste indsatsområder er afdækket. Desuden er der taget hensyn til prioriteringen i trafiksikkerhedsplanen og de ønsker, der fremkom fra høringssvarene og i borgermøde i januar Foreslåede projekter til udmøntning af de 2. mio. kr. De følgende projekter er foreslået til finansiering fra de 2. mio. kr. For flere oplysninger se bilag 1. a) Ny mobilfartviser (8. ) + skilte til hastighedskampagne `Husk 50km/t b) Cykelkampagner (51.) c) 2x Cykelpumper ved stationerne (64.) d) Cykelbarometer (65.) e) Gl. Byvej (ved Usserød Skole) (10.) Forsøgsprojekt dobbeltrettet cykelsti / fællessti + Kys & Kør f) Gennemgang af lyskryds (71. og 72.) Mht. forbedring af fremkommelighed for cyklister, f. eks. undtagelse af cyklister i signalregulerede T-kryds, højresvingsmuligheder for cyklister i signaler og forbedret afmærkning g) Pulje til fysiske forbedringer til skoleveje h) Rungsted Strandvej syd for Rungsted Havn (19.): permanent din fartmåler i begge retninger osv i) Bolbrovej/Stadionalle (25.): Venstresvingsbane for cyklister + detektering vha. spole og trykknap m) Projektansættelse fra oktober 2009 til oktober 2010 til gennemførelse af Trafiksikkerhedsplanen og Cykelhandlingsplanen i alt 2 mio. kroner Forebyggelses og Sundhedsudvalg En ansøgning for sunde midler til Forebyggelses og Sundhedsudvalg i april blev Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 30

31 imødekommet med kr. til rådgiverbistand for en trafikpolitik til hver skole (samt Rungsted Gymnasium), kr. til en annonce i Ugebladet og kr. til en cykelkampagne/ konkurrence. Udvalget imødekom ikke en ansøgning til udarbejdelse af en pixi-udgave af Cykelhandlingsplanen til husstandsomdeling, med begrundelsen at de ikke troede på bedre udbredelse af planen med husstandsomdeling af en pixi-udgave. (Udvalget opfordrede at lægge en pixi-udgave af Cykelhandlingsplanen på Økonomi/personale På Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme er afsat 2 mio. kr. til konkrete projekter. Anlægsmidlerne rækker ikke til at gennemføre alle foreslåede initiativer i planerne. Derfor fremfører administrationen ønsker om større anlægsprojekter som nye mål for TMU, for eksempel signalanlæg eller større vejanlæg. Det drejer sig om et signalanlæg i kryds Ørbæksvej/Rungstedvej, et signalanlæg i kryds Usserød Kongevej/Højmosen, Bolbrovej ombygning af bump, helleanlæg til fodgængerkrydsninger på Usserød Kongevej ved Breelte Skov. Andre projekter vil blive udført i forbindelse med den løbende drift, som f. eks. ændringer til vejafmærkning. Forebyggelses og Sundhedsudvalg har afsat i alt kr til specifikke tiltag fra Cykelhandlingsplanen. Administrationen foreslår 11 antal af projekter med en samlet værdi 2 mio. kroner til godkendelse. Når TMU har behandlet det her dagsordenspunkt og godkendt en liste af projekter til udmøntning af de 2 mio. kr., skal de enkelte projekter forelægges TMU til godkendelse og med henblik på bevilling af de nødvendige midler. Bevillingsskema Tillægsbevilling Politikområde 11: Cykelhandlingsplan samt Trafiksikkerhedspulje Tiltag Cykelhandlingsplan: Cykelpumper, cykelkampagne, cykelbarometer, gennemgang af lyskryds, venstresvingsbane for cyklister i Bolbrovej/Stadionalle kryds Tiltag Trafiksikkerhed: Ny mobil fartviser, Gl Byvej trafiksforsøg, pulje til fysiske forbedringer til skoleveje, 2 permanente din fartmåler på Rungsted Strandvej Projektansættelse til gennemførelse af planerne Drift/anlæg m.v Indeværend e år Anlæg Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagså r 3 I alt Anlægsbevilling: Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den Side 31

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Forslag til Lokalplan 136 for et centerområde i Hørsholm

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde MPU ekstraordinært møde Onsdag 10.09.2014 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Terrasse mod vest på

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde d. 30.10.2013 Onsdag 30.10.2013 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til Lokalplan 146 (for et område

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. februar 2017 Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1047 - Byområde

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 140 For Hørsholm Bymidte - Hovedgaden - Udbygning samt facader og skilte

Lokalplan 140 For Hørsholm Bymidte - Hovedgaden - Udbygning samt facader og skilte Lokalplan 140 For Hørsholm Bymidte - Hovedgaden - Udbygning samt facader og skilte Tillæg 9 til Helhedsplan 2005-2016 1 Forslag til Lokalplan 140 Forslag til Lokalplan 140 er udarbejdet af Teknik og Miljø,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 11.03.2015 Onsdag 11.03.2015 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Endelig vedtagelse af Lokalplan 154

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært MPU den 8. juni Torsdag 08.06.2017 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til Lokalplan 166

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Onsdag 28.05.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 på Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget

Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget 2011-2014 Opsummering af resultat af mødet den 2. juni 2010 Besparelsesforslag Driftsønsker Netto driftsbesparelse Besparelsesramme for Miljø- og Planlægningsudvalget

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted - Sag: 2016/13065 016 Id: 004804 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 04. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: BEE@Gribskov.dk

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 196762 Brevid. 1711242 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Århus Kommune plaenlaegningogbyggeri@aarhus.dk Den 10. december 2009 Dokument nr.:

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr

Sagsnr Dokumentnr Ejere, lejere og brugere Nørrebrogade 205-209 D, Nørrebrogade 194-218, Baldersgade 2, Bragesgade 1-5, Bragesgade 2-4, Farumgade 1-15, Farumgade 4-6, Esromgade 1-15 samt interesseorganisationer og lignende

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. februar 2016 Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Område ved

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. oktober 2016 Lokalplan 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby - Endelig Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002,

Læs mere

Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen

Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 95825 Brevid. 1275690 Ref. spc Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved

Læs mere

Administrationens respons på høringssvar

Administrationens respons på høringssvar BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. april 2016 Sagsid: 01.02.05-A50-4-15 Administrationens respons på høringssvar I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 20 høringssvar, som fordeler sig på følgende

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 28. januar 2016 Torsdag 28.01.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Placeringsmuligheder - Flygtningeboliger,

Læs mere