STU i byen. STU-Erhvervs tilbudskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STU i byen. www.csu-slagelse.dk. STU-Erhvervs tilbudskatalog"

Transkript

1 STU i byen STU-Erhvervs tilbudskatalog 2014

2 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Stk. 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov. 11. Kommunalbestyrelsen sørger for, at de nødvendige undervisningsmidler stilles vederlagsfrit til rådighed for deltagerne. Økonomi: Tilbuddene i kataloget fra STU Erhverv finansieres gennem takster: Taksterne fastsættes pr. år og er aftalt mellem CSU-Slagelse og Slagelse kommune. Transportudgiften er ikke medtaget i takstberegningen. CSU- Slagelse kan give et tilbud på transport til og fra CSU-Slagelse. Slagelse kommune fastlægger taksten på transport. Vedrørende klage henvises til bekendtgørelsens kap. 6, 17. Tilbudskataloget ligger på centerets hjemmeside: Beskrivelsen af tilbuddene indeholder en angivelse af lovgrundlag, målgruppe, formål, indhold og omfang af tilbuddet.

3 Praktiske oplysninger CSU Slagelse, Center for Specialundervisning: Tlf. nr.: Mandag til torsdag fra kl til 15.00, fredag fra 8.00 til Adresser: STU-Erhverv holder til i lokaler på Norgesvej 1, Sverigesvej 2 og Sverigesvej 15, 4200 Slagelse. Ansatte og tilknyttede til STU-Erhverv: Afdelingsleder: Helle Brun / Teamleder Birgitte Skriver / Sonia Andersen (lærer,samt administrative opgaver) Linda Kristensen (lærer) Martin Blaxkjær Strømberg (lærer & PAS konsulent) Vibeke Mikkelsen (lærer) Mark Laursen ( musik-konsulent) Jette Jørgensen (konsulent køkkenlinje) Kasper Stone (lærer) Anne Vestergaard(lærer) Lisbeth Eggert (lærer) Jane Djurtoft (pædagog) Daniel Akselsen (Underviser It/medier) Susan Tomczyk (værkstedsassistent) Leon Kristiansen ( pæd.medhjælper) Camilla Bonnichsen (Støtte) Una Noa Sonne-Müller (støtte & botræning) Ditte Jørgensen (støtte) Vejledere: Lillian Wik ( Konsulent) Peter Lund Hansen (Konsulent)

4 Værdisæt CSU Slagelse tager afsæt i et værdisæt: - Vi har en højt specialiseret synlig faglighed. - Gennem tværfaglighed skaber vi unikke løsninger for borgerne. - Vi er i stand til, at formidle, bruge og sælge vores viden. - Vi reflekterer over praksis. - Vi anvender og udvikler fagligheden med borgeren i centrum. - Vi prioriterer udvikling, faglig sparring og uddannelse. Vi prioriterer højt, at vores personale kommer på relevante kurser, tager PD moduler m.m. Desuden deltager vi i diverse netværkssammenhænge omkring STU, deriblandt et særligt netværk med andre STU-udbydere og UU. Desuden har vi et samarbejde med CSU Holbæk & CSU-Kalundborg.

5 Mål for STU-Erhverv At give unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov en ungdomsuddannelse, hvor målet bl.a. er tilknytning til det ordinære arbejdsmarked på beskyttede vilkår. Uddannelsen indeholder faglig, almen og praktisk undervisning. Uddannelsesforløbet skal sikre, at den unges muligheder for beskæftigelse og fortsat uddannelse afklares og udvikles med henblik på et så selvstændigt voksenliv som muligt. Generelt om STU-Erhverv STU-Erhverv har pt. 7 forskellige linjer( Håndværk, kunst, idræt, medie, køkken, mennesker & omsorg og musik), men vi udvider jævnligt tilbuddet med nye linjer.

6 Målgruppe Stk. 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for, at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. STU Erhverv er et tilbud til unge op til 25 år, som er kvalificeret til en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). For at kvalificere sig skal UU (Ungdommens uddannelsesvejledning), på baggrund af tidligere og nuværende skolegang, samt personlige problemstillinger, vurdere om den unge er inden for målgruppen. Det vil sige, at den unge ikke på det givne tidspunkt er i stand til at tage en uddannelse inden for det almindelige uddannelsessystem. Det er unge, som tidligere har prøvet kræfter med produktionsskolen, har været i kortere beskæftigelse og/eller aktivering eller påbegyndt anden uddannelse, uden mulighed for at kunne fuldføre denne. Desuden tilbydes uddannelsen til unge som har afsluttet folkeskolen på en specialskole, gennemført efterskoleforløb m.v. Eksempler på målgrupper: Unge udviklingshæmmede. Unge med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Fælles for gruppen er, at de ikke kan leve op til de alderssvarende almindelige faglige krav, og de har svært ved at mestre livet generelt set. Opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD m.fl. Unge med eller uden diagnoser, der profiterer af struktur og forudsigelighed i hverdagen. Unge med opmærksomhedsforstyrrelser/adhd, der har problemer med opmærksomhed, koncentration, motorik og perception. Deres uro og manglende koncentration er hæmmende i forhold til socialt samspil. Socio-emotionelle vanskeligheder. Unge, der af forskellige årsager i opvæksten, fremstår med meget lavt selvværd og store vanskeligheder med den sociale kompetence, herunder empati. Adfærdsmæssigt kan de være svingende og kravafvisende med udadreagerende adfærd eller indadvendte med forskellige følgeproblematikker. Der er problemer med overblik og koncentration. Psykiske og begrænsede fysiske handicaps. Unge med psykiske- og lettere psykiske handicaps, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk bistand.

7 Uddannelsens generelle indhold Uddannelsens længde timetal Uddannelsen er en treårig fuldtidsuddannelse. Den studerende kan vælge at afslutte inden 3 år. Den unge kan vælge at afbryde og senere genoptage uddannelsen indenfor en 5-årig periode. Optagelse på uddannelsen Uddannelsestilbuddet skal gives i så god tid, at den unge kan påbegynde uddannelsen i fortsættelse af folkeskolen, efterskole m.v. Det er UU, der indstiller til ungdomsuddannelsen. UU fremsender indstilling til den respektive kommune. Herefter visiterer kommunen til STU Erhverv. STU-Erhverv lægger vægt på, at: - Den unge er motiveret for at afprøve og indgå i alle undervisningens faser og aftalte dele. - Den unge kan lære selvstændigt at benytte offentligt transportmiddel. - Den unge vil satse på at gennemføre uddannelsen med et stabilt fremmøde. - Den unge har potentiale for og ønske om at kunne klare sig i et særligt tilrettelagt forløb på arbejdsmarkedet. - Den unge har valgt at deltage i et undervisningstilbud, hvor uskrevne regler fra det ordinære arbejdsmarked sætter visse rammer for omgangstone, dresscode og mødedisciplin. Optagelse kan finde sted efter individuel vurdering og aftale. Afklaringsforløb Ungdomsuddannelsen kan indledes med et op til 12 ugers afklaringsforløb. UU udfærdiger i samarbejde med den unge og forældre/værge og uddannelsesstedet den endelige uddannelsesplan. På STU- Erhverv laves den endelig undervisningsplan.

8 Linjerne Håndværkslinjen En værkstedslinje, hvor der produceres ting i træ, som kan sælges; f.eks hønsehuse, bålhuse, legehuse og meget andet. Der udføres også opgaver for CSU-Slagelse. Desuden indgår kendskab til materialer, priser mv. Besøg hos firmaer der producerer og sælger ting i træ. Endvidere praktiske opgaver, så som at pleje og vedligeholde udeområder på CSU-Slagelse. Lette kontor og lager opgaver på CSU-Slagelse. Udføre småreparationer på bygninger, værktøj og maskiner. Almindelige pedelopgaver på CSU-Slagelse. Udføre aftalte opgaver for firmaer, foreninger m.v. Køkkenlinjen Produktion og salg af frokost til medarbejdere på CSU-Slagelse. Indkøb & oprydning i køkken. Sund kost. Samarbejde i et køkken og kundebetjening. Besøg på virksomheder, der sælger madvarer, storkøkkener, mad & fødevaremesser, gennemføre kursus i hygiejne (hygiejnebevis) m.v. Medie Der arbejdes med grafiske opgaver som f.eks visitkort, flyers, brochure, plakater m.m. Introduktion og undervisning i forskellige computerprogrammer på PC. Introduktion til tv-mediet, interviewteknik, avisopsætning, redigering m.m.

9 Kunst En kunstlinje, hvor den enkelte elev udvikler sine evner for at sanse, forstå og udtrykke sig billedligt. Mulighed for at afprøve mange forskellige udtryksformer, materialer og teknikker indenfor hovedområderne tegning, maleri, grafik, skulptur m.m. Ture ud af huset; museer, gallerier, kunstnerbesøg, samt indblik i kultur og kunsthistorie. Musik En musiklinje for unge der ønsker et musikalsk indhold som en del af deres STU. På linjen bruges musik som et sprog til at udtrykke sig med og få mange sider frem i livet. I undervisningen indgår sammenspil, individuel undervisning, musikforståelse, stemmetræning, kor, koncertbesøg, rytmetræning, studieture, optræden på CSU m.m. Idræt En linje for unge der gerne vil vide mere om forskellige idrætsdiscipliner og som ønsker at komme i bedre form. Der bliver fokuseret på idræt og kost, som en del af en sund livsstil og den studerende stifter bekendtskab med mange forskellige idrætsdiscipliner fra fodbold og basket til klatring og atletik. Mennesker & omsorg Linjens formål er at de unge opnår faglige, personlige og sociale kompetencer, således at de efter endt forløb er erhvervsegnet til at indgå i det at arbejde med mennesker. De unge opnår kompetencerne i forbindelse med et samarbejde med et plejecenter, en børnehave og en vuggestue. Der vil indgå madlavning, indkøb, igangsættelse af motoriske aktiviteter, lege, arbejde med professionel fremtoning, udføre lette plejeopgaver, generel hygiejne herunder hygiejnebevis, teori om børns udvikling, ældres situation (f.eks demens, hvorfor man er på plejecenter m.v.), ernæring m.v.

10 GENERELT INDHOLD Almendannende del på STU-Erhverv Den almendannende del af undervisningen foregår på valgfag onsdag, torsdag og fredag og i forbindelse med faget ADL/ Ungeliv + samfund og verden, som ligger om onsdagen. Undervisningen i de almene fag kan foregå som egentlig fagundervisning, men kan også være integreret i tværgående temaer/projekter. Fagene kan både være mål i sig selv, men også midler til forøget forståelse af de overordnede temaer. Eks: Samfundsfag Idræt/motion/sundhed/yoga Livsanskuelser Dansk, matematik, engelsk Natur & miljø & friluftsliv Film & fortælling Håndarbejde Billedkunst Keramik Madlavning Konditori Kørekortteori Privatøkonomi Værkstedshold ADL Almindelig daglig læring. Det kan være temaforløb om kost & motion, rengøring, det at bo selv (vi har en botræningslejlighed, som vi bla. bruger i den sammenhæng) m.m. Ungeliv Seksualitet, kommunikation, misbrug mv. Samfund & Verden Medborgerskab. Specifik målrettet del En individuel tilrettelagt undervisning, der skal støtte udviklingen af den unges interesser, evner og særlige færdigheder. Her kan ligge særlige aftaler vedr. elevens uddannelsesplan/ undervisningsplan. F.eks. særlige aftaler til understøttelse af botræningen i samarbejde med eget bosted, særlige aftaler vedr. deltagelse i fritidslivet - som fremmer den unges muligheder for selvstændig udvikling. Der kan indgå fagområder, som eleven kan være særlig interesseret i og som retter sig mod udvikling af kompetencer i forhold til fremtidige ønsker og mål: Specielle faglige områder f.eks. IT rygsæk, særlig tilrettelagt regning/matematik, dansk og engelsk Specielle interesseområder

11 Fritids - del Ud fra de unges ønsker arbejdes der med fritid og fritidsinteresser. Eleverne præsenteres bl.a. for forskellige fritidsmuligheder, og der tilbydes klubvirksomhed henover uddannelsesåret. Bo - del Tilbydes som bo afklaring. Målet er bl.a. at afklare elevens muligheder for fremtidig bosituation. CSU-Slagelse har sin egen lejlighed i et almindeligt boligkvarter. Her kan 1 3 elever ad gangen afprøve denne boform. Der er hjælp til gennemførelsen gennem medarbejderne på STU-Erhverv. Derudover præsenteres andre boformer gennem besøg. Indhold bl.a.: Rengøring og hygiejne Økonomi, indkøb, budget Boligindretning Madlavning og indkøb Praktik-del Skal give den unge arbejdserfaring og anden erfaring, der sikrer kvalifikationer, som er relevante på arbejdsmarkedet og eller udvikling af de personlige kompetencer. Skal bibringe erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet og for at deltage i et aktivt voksenliv. Indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads: Praktikforløb i virksomheder Praktikforløb på uddannelsessteder Virksomhedsbesøg Sociale arbejdsmarkedscentre Vejlederen fra CSU følger op på uddannelsesplanen og er tovholder i den unges praktikforløb. Kompetencebevis Der udfærdiges et kompetencepapir, som skal indeholde en beskrivelse af de opnåede kompetencer fra hhv. STU-Erhverv og evt. praktiksted. Hvis man afbryder ungdomsuddannelsen, udstedes der et kompetencepapir for de færdiggjorte uddannelsesdele.

12 Kammer ungdom

13 ater og smiljø På STU Erhverv lægges der vægt på udvikling af et godt og rart ungdomsmiljø, men der sættes samtidig rammer for omgangstone og mødedisciplin for at forberede de unge til et kommende arbejdsliv. Hen over året afholdes flere forskellige studieture, samlinger, møder og fester: Eks. introtur, andre ture, forældre-pårørende møde, dimissionsfest m.v. Kontaktlærer - vejleder Hver studerende har en tilknyttet kontaktlærer og vejleder på CSU-Erhverv.

14 Lovområder Der kan oprettes uddannelsestilbud efter følgende love: Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og tilhørende bekendtgørelse (STU loven) Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (hjælpemidler, personlig assistance til revalidender) Lov om Specialundervisning for voksne (lov nr. 592 af 24.juni 2005)

15 Udredning / afdækningsmetoder Afklaringsforløb Ungdomsuddannelsen kan indledes med et 12 ugers afklaringsforløb, hvor den unges ønsker og muligheder afdækkes, herunder ønsker til uddannelsens sammensætning. PAS afdækning På STU-Erhverv kan endvidere indgå en PAS afdækning. Den skal helst ligge i første skoleår, så der så vidt muligt kan tages højde for elevens forudsætninger i forbindelse med uddannelsesplanen/ undervisningsplanen. PAS materialet er et kvalitativt analyseredskab, som er udviklet af den danske neuropsykolog Steen Hilling i Opgaverne giver et indblik i testpersonens kognitive stil og strategi og omfatter opgaver indenfor omtanke, hastighed, fremkaldelse og anvendelse af viden (Hilling 2000). PAS materialet er inspireret af mange forskellige faglige kapaciteter, heriblandt Howard Gardner med sin teori om de mange intelligenser, og Lew Vygotskijs teori om nærmeste udviklingszone. A.R. Luria s neuropsykologiske teori om hjernens opbygning og funktion, er også et grundelement i teoribaggrunden. Der afdækkes bl.a.: Forudsætningerne for at danne ny hukommelse læring/indlæring Evne til at analysere informationer det sete, hørte og læste. Planlægning og brug af nye og tidligere informationer Arbejdsstil måde at arbejde på/måde at løse opgaver på Personlige og sociale kompetencer. Opmærksomhed, koncentration og tempo

16 7.1 Afklaringstilbud Afklaringsforløb Lovgivning Lov 564 af 6.juni 2007 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Målgruppe a. Unge der ønsker et forløb på STU-Erhverv, hvor målet er at afklare om undervisningen skal forgå under STU-Erhverv. b. Unge, der gennem UU er indstillet til en STU-uddannelse/ffklaringsforløb, og hvor kommunen har visiteret til uddannelse/forløb på STU-Erhverv. Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Unge som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Efter folkeskolen og indtil det fyldte 25.år. Formål At unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår: Personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse. Indhold Efter aftale, men vil altid indeholde: Undervisning Rådgivning og vejledning. Praktik PAS afdækning kan tilkøbes. Omfang Efter aftale eller op til 12 uger. Bemærkninger Forløbet aftales for hver studerende. Pris Se taksttabel.

17 7.2 Uddannelsestilbud STU på STU-Erhverv Lovgivning Lov 564 af 6.juni 2007 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Målgruppe Unge der gennem UU er indstillet til en STU-uddannelse på STU-Erhverv og hvor kommunen har visiteret til uddannelsen. Formål At give unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov en ungdomsuddannelse, hvor målet bl.a. er tilknytning til det ordinære arbejdsmarked på beskyttede vilkår såsom fleks og skånejob. Indhold Uddannelsen indeholder faglig, almen og praktisk undervisning. Uddannelsesforløbet skal sikre, at den unges muligheder for beskæftigelse og fortsat uddannelse afklares og udvikles med henblik på et så selvstændigt voksenliv som muligt. Omfang Uddannelsen er en treårig fuldtidsuddannelse. Den studerende kan vælge at afslutte inden 3 år. (Den unge kan vælge at afbryde og senere genoptage uddannelsen indenfor en 5-årig periode). Bemærkninger Afklaringsforløbet kan fastlægge uddannelsens sammensætning. Pris Se taksttabel Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse med udgangspunkt i STU-Erhverv Lovgivning Lov 564 af 6.juni 2007 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Målgruppe Unge der gennem UU er indstillet til en STU-uddannelse på STU-Erhverv, og hvor kommunen har visiteret til uddannelsen. Formål At give unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov en ungdomsuddannelse, hvor målet bl.a. er tilknytning til det ordinære arbejdsmarked på beskyttede vilkår såsom fleks og skånejob. Indhold Uddannelsen indeholder faglig, almen og praktisk undervisning. Uddannelsesforløbet skal sikre, at den unges muligheder for beskæftigelse og fortsat uddannelse afklares og udvikles med henblik på et så selvstændigt voksenliv som muligt. Omfang Uddannelsen er en treårig fuldtidsuddannelse. Pris Se taksttabel.

18 Besøg os på Fac Facebook.com

19 ebook: /STU.Erhverv

20 KONTAKT Kontakt CSU-Slagelse Norgesvej Slagelse

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge 1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.(lov nr.564 af 6.6.2007). STU Skovbrynet

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 , Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål Side 2 2. Målgrupper Side 2-3 3. Undervisningsaktiviteter Side 4-11 4. Vejledning Side 11 5. Fysiske rammer Side 11-12 6. Organisation Side 12-13 7.

Læs mere

Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov

Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013.

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

Virksomhedsplan 2010 2013 Elsesminde Odense Produktions Højskole, 1

Virksomhedsplan 2010 2013 Elsesminde Odense Produktions Højskole, 1 1 2 Virksomhedsplan 2010-2013 for Elsesminde Odense Produktions-Højskole Indhold/disposition: I. Indledning II. Skolens mission III. Skolens værdigrundlag. IV. Beskrivelse af skolens aktiviteter pr. 2010

Læs mere

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Cykel Maler Snedker Catering Bibliotek IT grafisk Skomager Kontor og IT Finmekanik Metal og industri Kontor og reception Ejendomsservice / Vicevært

Læs mere

Rosenkilde Ungdomsuddannelse

Rosenkilde Ungdomsuddannelse Rosenkilde Ungdomsuddannelse -et sikkert valg! STU Særlig tilrettelagt Uddannelse USB Unge med Særlige Behov Danmarks faglige fyrtårn 2015 et indlysende forbillede Indholdsfortegnelse Indledning... 5

Læs mere

Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15

Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15 Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og den frie fagskole: Det kommende værdigrundlag... 2 Formål... 2 Hovedsigtet med Den kombinerede efter-

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole

VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Hjørring Produktionsskole Indholdsfortegnelse Bestyrelsen:... 3 Personale:... 3 Medarbejdermøde:... 4 Tillidsrepræsentant:... 5 Sikkerhedsorganisation:... 5 Samarbejdsudvalg:... 5

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015 Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015 BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Virksomhedsplan 2012 Indholdsfortegnelse 2 1. Beskrivelse af Produktionsskolen Nordvestjylland 3 1.1. Produktionsskolens bestyrelse

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2013 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

VIBORG KOMMUNENS TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE *

VIBORG KOMMUNENS TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE * VIBORG KOMMUNENS TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE * Sundhedsstyrelsen - Fremme af sundhed hos unge Sammen kan vi mere Viborg kommune, Mercantec og SOSU August 2014 Juni 2016 * Folderen er interaktiv og

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2014 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2013 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Børn- og Ungepolitik

Børn- og Ungepolitik Børn- og Ungepolitik Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Indholdsplan 2014-2015

Indholdsplan 2014-2015 Indholdsplan 2014-2015 Forstander: Birgith Dahl Rasmussen [ 1 ] Indholdsfortegnelse Skema 2014-15... 3 Årsplan 2014-15... 3 Skolens formål, værdigrundlag og målsætning... 4 Uddybning af de enkelte punkter...

Læs mere

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2011 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.....................................

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere