Det er gået for stærkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er gået for stærkt"

Transkript

1 Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og et afkast på 2,3 %. Dette på trods af svage nøgletal fra Kina og uroligheder på Krim-halvøen. Læg dertil at vi oplever nogen af de samme investortendenser vi så op til krisen i 08/09, gør at vi er blevet mere forbeholdne på High Yield markedet. Hvad er status? High Yield spændene er kørt ind med knap 50 bp. i år til de nuværende 325 bp. Der er dog stadig et stykke ned til all-time-low på 183 bp.(maj 2007) Konsekvensen af det positive marked gør at vi har set all-time low i den effektive rente i High Yield markedet, der i skrivende stund er på 3,8 %. Afkastmæssigt har markedet genereret 2,3 % år-til-dato. Hvad er argumenterne for stadig at købe High Yield? Positiv tendens i selskabernes kreditkvalitet målt på indeksniveau. Lave defaultrater mellem 2 % og 4 % de seneste 3½ år ser ud til at fortsætte. Vores defaultmodel peger på defaultrater på 2 %, mens Moody s basis scenarie ligeledes er på 2 %. Fortsat lave statsrenter øger fortsat investorers appetit på højrente produkter, hvilket den seneste tids CoCo udstedelser illustrerer. Relativt performance (vs. statsobligationer) er stadig muligt, specielt når vi justerer for udviklingen i kreditkvalitet. Hvad er argumenterne for at sælge High Yield? Investortendenser er ikke sunde. Kvaliteten af gældsklausuler er fortsat nedadgående. High Yield Return - Yearly performace Index % 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Source: Merrill Lynch & Jyske Bank Source: bp. 1, Jyske Markets Vestergade 8-16 DK Silkeborg Analytiker: Bo Andersen High Yield Spread - Yearly performace Source: Merrill Lynch & Jyske Bank Source: Senior virksomhedsobligationsanalytiker High Yield markedet har stort set ignoreret uroligheder ud af Krim-halvøen og svage økonomiske tal fra Kina. Forholdet mellem guld og kobber signalerer spændudvidelser. Absolut up side er begrænset (effektiv rente på 3,9 %), hvilket giver et skævt afkast/risiko forhold. Fraskrivelse af ansvar: Se venligst den sidste side. 1

2 Defaultraterne er fortsat lave og forventningerne ligeså Ses der på de historiske defaultrater har disse de sidste 3½ år været mellem 2 % og 4 %. Dette har givet investorerne en historik, hvor de kun i få tilfælde er blevet ramt af tab fra defaults og har dermed skabt en stigende tiltro til markedet. Den seneste update fra Moody s viste at defaultraterne faldt både globalt og regionalt den seneste måned. Dertil kommer at defaultforventninger fra stort set alle aktører i markedet forventer fortsat lave defaultniveauer. Dette gælder også Jyske Bank, hvor vi forventer defaultniveauer ned til 2 %. Dette er i linje med Moody s forventninger på 2,0 % og mindre end 3,6 % fra S&P. Hvad der yderligere understøtter et lavt defaultniveau er sammensætningen af High Yield markedet. Som vi har vist ved flere lejligheder, er den gennemsnitlige kreditkvalitet, målt på rating, blevet væsentlig forbedret de seneste 10 år (se næste side). 2

3 Gennemsnitlig Rating High Yield (HEAD) BB B B B Kilde: Merrill Lynch & Jyske Bank Hvad er problemet? I lang tid er den enorme likviditetsskabelse fra centralbankerne forårsaget lave statsrenter, hvilket igen har skabt stor efterspørgsel efter Højrente obligationer. Som det kan ses af grafen herunder har perioder uden kvantitative tiltag fra centralbankerne skabt spændudvidelser i High Yield markedet både i det amerikanske og europæiske High Yield marked. 2,500 2,000 1,500 1, High Yield vs. QE & TWIST QE QE TWIST QE defaultrater gør at der er sket et skred i investorers afkast- og sikker- -Tapering Kilde: Merrill Lynch & Jyske Bank Kilde: Moody s EUR High Yield US High Yield 0 Spørgsmålet er derfor hvad den afledte konsekvens vil være i forhold til aftrapningen fra FED, der ligger i kortene nemlig at der vil ske en aftrapning af Feds opkøb med USD 10 mia. hver måned indtil oktober/november måned, hvor opkøbene bliver endeligt indstillet. Det kan derfor ikke udelukkes at investorer positionerer sig herefter. Konsekvensen af fortsat faldende (absolutte) renter kombineret med lave 3

4 hedskrav. Dette ser vi i fortsat faldende kvalitet af gældsklausuler, hvor den seneste opgørelse fra Moody s viser at flere og flere udstedelser bliver udstedt med svagere klausuler. Dette gør sig gældende for både Nordamerikanske og Europæiske High Yield udstedelser. Kilde: Moody s Samtidig oplever vi en række af de samme tendenser vi så op til krisen i 08/ 09, hvor de investorer i stigende grad ser mere på afkastmuligheder fremfor risiko. Hvad siger de kortsigtede modeller? Når vi ser på en af vores kortsigtede modeller (hvor vi måler kreditspændet i forhold til volatiliteten i aktiemarkederne (VIX og VSTOXX) og den forventede defaultrate), peger de nuværende niveauer på et kreditspænd på 410 bp., hvilket er mere end 70 bp. over det nuværende kreditspænd. High Yield Spænd Model 1 år Default Rate VIX/VSTOXX % % % % % % % % % % % % % % % Kilde Jyske Bank, Moody's & Bloomberg Grå celler indikerer spænd lavere end det nuværende, mens de grønne celler viser 12 måneders defaultforventninger fra Moody's og VIX/VSTOXX (afrundet)+ap158 En styrkelse af dette signal er fra råvare fronten, hvor 3-måneders ændringen i forholdet mellem guldprisen og kobberprisen historisk set har vist en god sammenhæng til 3-måneders ændringen i High Yield spændet. Vi har over den seneste periode set stigning i guldprisen mens kobberpri- 4

5 sen er faldet, hvorfor ændringen over de seneste 3 måneder nærmer sig 1,0x. Som det kan ses af grafen herunder har der de seneste 5 gange, hvor 3- måneders ændringen i Guld/Kobber forholdet er steget over 0 samtidig vist en spændudvidelse i High Yield markedet. Spørgsmålet er om det skal være anderledes denne gang? Vi mener ikke at investorer bliver betalt nok for den usikkerhed, der er i øjeblikket, hvorfor vi tror at der kan komme spændudvidelser. Dertil kommer at strateger og investorer i lang tid alle har været positive på High Yield markedet, hvorfor der muligvis ikke skal så meget til at ændre momentum i markedet. Risikoen (absolut set) for at vi ikke får ret er i vores vurdering til at overskue, henset til den lave effektive rente. Vi anerkender dog at der ud fra fundamentale betragtninger kan argumenteres for de nuværende kreditspænd. 5

6 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse. Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter aktieanalyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Herudover må virksomhedsobligationsanalytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, hvor de udarbejder analyser. Dækker en analytiker ind for den ansvarlige analytiker ifbm. sygdom, forretningsrejser o.l. så må denne ikke handle den pågældende virksomhedsobligation på dagen for publicering af analysen og dagen efter. Jyske Bank kan dog have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til det selskab, der analyseres. Analysen er ikke blevet forelagt selskabet forud for offentliggørelse. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Jyske Banks virksomhedsobligationsanbefalinger aktuel fordeling Fordeling af anbefalinger for virksomhedsobligationer (antal) STÆRKT KØB KØB HOLD SÆLG Finansielle modeller Jyske Bank modellerer den forventede udvikling for det analyserede selskabs resultatopgørelse og balance. Baseret herpå udregnes en række nøgletal for selskabet, som holdes op mod sammenlignelige selskaber og selskabets egen historik. Herfra udleder vi hvilket spænd obligationerne vil handle på fremover. Anbefalingen og kursmålet justeres endvidere for den forventede nyhedsstrøm og markedsstemning baseret på branchekendskab samt selskabsspecifikke forhold. Jyske Bank tager højde for den forventede udvikling i virksomhedsobligationsmarkedet, sektorer samt selskabsforhold i anbefalingerne. Risiko Investering i denne virksomhedsobligation er behæftet med risiko. Risikoen kan direkte måles via det spænd obligationen handler til ifht. en risikofri investering med samme løbetid. Spændet afspejler bl.a. konkurssandsynligheden, recovery rate og likviditeten i virksomhedsobligationen. Bevægelser i kreditmarkedet, sektoren og/eller nyhedsstrøm mv. om selskabet kan påvirke kursdannelsen på obligationen. Se analysens forside for vores syn på risikoen for virksomhedsobligationen. Risikoen på virksomhedsobligationen angives som henholdsvis Meget Lav, Lav, Mellem, Høj eller Meget Høj og er relativ til High Yield marked for virksomhedsobligationer. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende. Handles virksomhedsobligationen i en anden valuta end investors base valuta, påtager investor sig en valutakursrisiko. 6

7 Opdatering af analysen Den planlagte opdatering af analysen følger regnskabsmeddelelser fra selskabet. Der ud over kan der udarbejdes temaanalyser specifikt for selskabet eller i sammenhænge, hvor selskabet indgår i temaanalysen. Disse analyser udgives på ad hoc basis. Se forsiden for dato for analysens første offentliggørelse. De oplyste kurser er de seneste kurser stillet af Jyske Bank før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. Anbefalingsbegreber Vores anbefalinger er relative til markedsudviklingen og bliver bestemt ud fra en vurdering af det forventede afkast indenfor de kommende 12 mdr. Ved en Køb anbefaling eller en Stærkt Køb anbefaling forventer vi, at en investering i obligationen giver et bedre afkast end virksomhedsobligationsmarkedet generelt. Omvendt forventer vi, at en investering i obligationen giver et dårligere afkast end virksomhedsobligationsmarkedet generelt ved en SÆLG anbefaling. Da vores anbefalinger er relative og risikojusterede, er det muligt at sammenligne vores anbefalinger på tværs af sektorer og risikoklasser. Endvidere er potentialet også angivet absolut via vores afkastmål. De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger, da afkast efter omkostninger, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at aktien vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering. Contacts for Institutional Customers Nicolaj Brask Christiansen Senior Sales Manager René Søndergaard Vinther Sales Manager, Corporate Bonds Sales

High Yield HighLights Uge 14

High Yield HighLights Uge 14 High Yield HighLights Uge 14 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: - S&P ændringer til hybrid udstedelser Dong og Santos - ISS - omlægning af gælden - Verisure Optager dækning

Læs mere

Modvind som forventet

Modvind som forventet Wind Modvind som forventet Wind er presset af roaming, men fortsætter med at outperforme deres konkurrenter operationelt. Det er stadig vores forventning at Vimpelcom i løbet af 2H 13 vil tage de første

Læs mere

Fokus på omkostningsreducering

Fokus på omkostningsreducering 7-13 8-13 9-13 1-13 11-13 1-13 1-1 -1 7..1 Best Buy Inc - Køb Fokus på omkostningsreducering bærer frugt Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer

Læs mere

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening Anbefalinger: HOLD: 8,5% 2016 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015 27.11.214 Securitas Direct / Verisure - Køb Fortsat fremgang Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering

Læs mere

Q3 14: Et blandet billede

Q3 14: Et blandet billede 12.11.214 Wind - Køb Q3 14: Et blandet billede Wind har offentliggjort nøgletal for 3. kvartal, som viser et stadig svært mobilmarked dog med flere lyspunkter i dataforretningen. Omsætningen falder med

Læs mere

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr.

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr. 3.6.21 Securitas Direct - Hold God start på året Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil

Læs mere

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening 26.8.214 Securitas Direct - Hold Stabil vækst Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA AXA SA - STÆRKT KØB Flot 1. halvårs regnskab fra AXA Vores Stærkt Køb anbefaling på AXA er kun blevet styrket efter et flot 1. halvårs regnskab. Et regnskab, som indikerer, at AXAs strategiplan performer.

Læs mere

Ontex leverer et endnu et solidt regnskab

Ontex leverer et endnu et solidt regnskab Ontex IV - Hold Ontex leverer et endnu et solidt regnskab Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til

Læs mere

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI AKTIESTRATEGI Fasthold lav risiko Dette er et ikkekomplekst produkt Vi har siden midten af november argumenteret for, at investorer generelt skulle skrue ned for forventningerne til aktieafkast specielt

Læs mere

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre J SAINSBURY - KØB Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

Vesteuropa mister momentum

Vesteuropa mister momentum ROCKWOOL - REDUCER Vesteuropa mister momentum Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi fastholder vores REDUCER-anbefaling og nedjusterer vores kursmål til DKK 1.000 pga. kortsigtet usikkerhed, hvor Tyskland

Læs mere

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet NORDEA - KØB 2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet Mere indsigt i effektiviseringsprogrammet Nordea offentliggør sin rapport for 2. kvartal 2014 d. 17. juli kl. 07.00. 1) Effektiviseringsprogram:

Læs mere

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast TRYG - KØB 2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast Udfordrende svensk marked Trygs regnskab for 2. kvartal '14 offentliggøres d. 10. juli kl. 07.30. 1) Præmieindtægter: Vi forventer, at

Læs mere

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold J SAINSBURY - KØB Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter

Læs mere

Jyske Foretrukne: uge 44

Jyske Foretrukne: uge 44 Jyske Foretrukne: uge 44 Vi tilføjer Ineos til Jyske Foretrukne i stedet for Numericable. Univeg, Rexam og Abengoa forbliver i porteføljen. Jyske Foretrukne selskaberne er baseret på en fundamental tilgang.

Læs mere

En europæisk teleoperatør i vækst

En europæisk teleoperatør i vækst TELENOR - KØB En europæisk teleoperatør i vækst Vi starter dækning af Telenor med en Køb anbefaling og et kursmål på NOK 150. Modsat de fleste europæiske telekommunikationsselskaber kan Telenor fortsat

Læs mere

Køb forsikring til din portefølje

Køb forsikring til din portefølje AXA STÆRKT KØB Køb forsikring til din portefølje Jyske Bank starter hermed dækning af det franske forsikringsselskab AXA med en Stærkt Køb- anbefaling og et kursmål på EUR 22. Vores Dette selskab er valgt

Læs mere

Jyske Foretrukne: uge 26

Jyske Foretrukne: uge 26 Jyske Foretrukne: uge 26 Vi ser fortsat gode muligheder i Numericable, Bombardier, Abengoa og Santos. Jyske Foretrukne selskaberne er baseret på en fundamental tilgang. Jyske Foretrukne er IKKE en modelportefølje,

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

SAP sænker 2014 prognosen

SAP sænker 2014 prognosen SAP - REDUCER SAP sænker 2014 prognosen SAP har i dag aflagt et moderat skuffende 3. kvt. regnskab og samtidigt reduceret 2014 EBIT-prognosen. Et moderat kursfald i dagens handel er fair. Vi fastholder

Læs mere

På pladserne, færdige, løb!

På pladserne, færdige, løb! NOVO NORDISK - KØB På pladserne, færdige, løb! Vi gentager KØB Novo Nordisk leverede et regnskab for 3. kvartal '14, der viste en stærk udvikling i diabetesdivisionen. Den var drevet af en stærk vækst

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere