DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3

4 ' I %Ä r DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 40 II 8 U lu (/<f&<

5 GRÆNSEPROBLEMET OG KANALPROBLEMET AF IV!. R. SKADE KØBENHAVN FRANTZ CrlRISTTREUS BOGTRYKKERI 1919

6 ^0*0 ø

7 Lige siden Aabenraaresolutionen af 17. November 1918 fastsatte Grænsen for det samlede Afstemningsomraade, som den indbefattede under Begrebet Nordslesvig, har der i den danske Presse baade Nord og Syd for Kongeaa været ført en livlig Debat om, hvor den danske Stat bør søge sin nye Grænselinie trukken hos den allerede nu i Arbejde værende Fredskongres. Spørgsmaalet adskiller sig fra alle Hgnende Spørgsmaal Verden over og Historien igennem derved, at det er den modtagende Part, der af al Magt søger at faa saa lidt som muligt, og den givende, der rundhaandet tilbyder alt, hvad der ønskes, eller rettere sagt, mere end der ønskes. Forklaringen paa dette Fænomen maa selvfølgelig for en Del søges deri, at Remmen skal skæres af en anden Mands Hud, men utvivlsomt ogsaa deri, at der er noget i Danmark, som hedder Tyskerkurs. Hvad der menes hermed, behøver ingen Forklaring; det har paa flere Maader givet sig til Kende i den sidste halve Menneskealder, det har staaet at læse r Preussische Jahrbücher allerede for flere Aar siden, cg det har under saa godt som hele Krigen staaet at læse i de betydeligste af Regeringspartiets Blade.

8 Hermed skal der selvfølgelig ikke være rettet Bebrejdelser mod en Politik, scm paa en fornuftig og \ærdig Maade tog Konsekvenserne af Danmarks farlige Beliggenhed indenfor Tysklands Magtsfære; men netop den Tanke, som kan lægges til Grund for en saadan Politik, kræver med logisk Nødvendighed, at Kursen ændres, naar Magtcentret flytter sig fra Berlin til Paris. Den Presse og de Politikere, som ikke kan forstaa dette, er forældede, uanset tidligere Fortjenester og uanset om de virker Nord eller Syd for Kongeaa; de tilhører en svunden Tid og passer ikke til den Tid, der kommer; de er groet fast i en gammel Situation og formaar ikke at leve sig ind i en ny. At bristende Evner i denne Retning vil virke uheldigt paa mange Forhold, maa betragtes som hæv?t over al Tvivl, cg at denne Brist gør sig stærkt gældende ved Behandlingen af det sønderjydske Spørgsmaal, viser bl. a. den Kendsgerning, at saa godt som ingen af dets Fortalere og Penneførere gør Forsøg paa at gætte Udviklingen paa Fredskongressen, for saaledes at finde de nye cg sandsynlige Situationer, der kan danne Grundlaget for deres Betragtninger. Deres stiltiende Forudsætning er tværtimod, at alt i Hovedsagen bliver ved det gamle, altsaa at den ubetydelige Statslevning, Danmark fremdeles skal leve i umiddelbart Naboskab til et overmægtigt og stedse voksende Tyskland, som»kurt frygter Gud, men ellers intet i Verden«, og at Danmark derfor fremdeles er henvist til fremfor alt at skole sine Politikere og Diplomater i den Kunst at gætte Tysklands Ønsker.

9 5 Det fejlagtige heri er hidtil kun blevet paavist ved en enkelt Lejlighed, nemlig i Dr: Harsløfs Indledningsforedrag paa det bekendte Landsmøde i Fredericia d. 10. December Dette Foredrag foreligger nu trykt under Titlen»Vor/ Grænsespørgsmaal«, cg heri gøres gældende, at Nord-Østersø-Kanalen har dannet den grundlæggende Betingelse for den enestaaende Udvikling af den tyske Sømagt og derigennem for det tilstræbte tyske Verredsherredømme, hvorfor man ogsaa med Sikkerhed kan paaregne, at denne Kanal skal tages ud af Tysklands Haand. Spørgsmaalet bliver kun, hvorledes dette vil ske. En Ødelæggelse af Kanalen kan der ses bort fra, bl. a. paa Grund af dens kommercielle Betydning for enhver, som vil have Indpas i Østersøen, og det vil selvfølgelig England. Kanalen skal altsaa holdes aaben, men den maa derfor til Sikring mod Brug i krigersk Øjemed kunne spærres saa gcdt som uden Varsel. Dette er en rent militær Opgave, og naar hertil kommer, at de paa forskellige Steder langs Kanalen og udenfor dens Mundinger anbragte Spærringsanordninger skal beskyttes mod Ødelæggelse ved Overrumpling eller paa anden Maade, vil det forstaas, at en militær Besættelse af et vist Landoniraade paa begge Sider af Kanalen maa betragtes som i aller højeste Grad sandsynlig. Den simpleste Maade, hvorpaa dette kan arrangeres, bestaar i at danne en ny Stat, som gennemskæres af Kanalen og paalægge denne Stat den fornødne militære Forpligtelse; men da en saadan Stat saa godt som udelukkende vilde blive beboet af Tyskere og desuden vilde blive umiddelbar Nabo til det store tyske

10 6 Rige, vilde Kanalens Sikring mod Anslag herfra blive illusorisk, og Problemet maa derfor søges løst paa anden Maade. Tanken som Nationernes Forbund, som nu er sat øverst paa Fredskonferencens Program, rummer i sig Tanken om den væbnede Verdenspolitimagt altsaa et Sammenskud af land- og navnlig sømilitære Stridskræfter fra alle eller i hvert Fald de fleste Stater, dog foreløbig næppe fra Tyskland. Fordelingen af disse Kræfter maa i hvert Fald for en Del bestemmes af, hvor paa Kloden der skabes saadanne usædvanlige Forhold og Tilstande, som kræver stadigt militært Vagthold. Hvis det, for at nævne et Eksempel, viser sig rigtigt, hvad der blev talt om for nogen Tid siden, at Konstantinopel og Stræderne mellem Middelhavet og Sortehavet skal tages fra Tyrkiet og neutraliseres, vil man utvivlsomt her have et af de Steder, hvor 1 væbnet Politimagt er til Huse, og ganske det samme kan siges om Helgolandsbugten, Østersøens Hjørne ved Kiel og Kanalen med tilgrænsende Distrikter, hvoraf i hvert Fald det nordlige kun behøver at have en forholdsvis ringe Bredde. Antydninger i denne Retning er flere Gange blevet fremsat i Ententepressen, bl. a, i Land & Water 28. Novbr cg Le Temps vistnok af 16. Januar og paa Dagsordenen for d. 25. s. M. havde Fredskon ferencen blandt andre Punkter»Det internationale Styre af Havne, Vandveje og Jernbaner«. For at fuldstændiggøre Billedet af den Situation, som formodes at ville indtræde, skal endnu kun tilføjes, at ligesom Besætningen i Konstantinopel næppe vil blive dannet af tyrkiske Soldater, saaledes vil det heller ikke blive Tyskere, der skal besætte Kanal

11 7 distriktet ved Kiel. Det samme vil antagelig kunne siges om de Personer, som ansættes i Distriktets Civilforvaltning. % Spørgsmaalet bliver nu, om den Forsigtighed og Forsagthed, som lyser ud af de alier fleste Artikler og Foredrag om Sønderjylland, ogsaa er paa sin Plads, naar Sagen betragtes paa Baggrund af det ovenfor udviklede. Bør Danmark vægre sig ved at akceptere som sin Sydgrænse, hvad Ententen under udelukkende Hensyntagen til sine Interesser maatte fastsætte som Kanaldistriktets Nordgrænse, selv om denne skulde blive trukket saa sydligt som ved Danevirke? Af Udtalelser, som giver Antydning af, hvorledes dette Spørgsmaal vil blive besvaret fra forskellig Side, skal anføres følgende: En kendt sønderjydsk Politiker har i Aabenraabladet»Heimdal«skrevet, at en Grænse ved Danevirke vil forøge Danmarks Statsgæld med 500 Millioner Kr. Frantz v. Jessen skriver dog fra Paris til Berlingske Tidende, at den Slags finansielle Argumenter er slet og ret opfundne, idet Frankrig ikke agter at lade Danmark betale, for at Uretten fra 1864 gøres god igen. Samme Politiker har tillige hævdet, at Grænsen ved Danevirke vil bringe 200,000 Tyskere ind under dansk Herredømme og 12 tysktalende Repræsentanter ind i den danske Lovgivningsmagt. Følgerne heraf synes for ham at præsentere sig ganske som i Bismarcks og Augustenborgernes Velmagtsdage. At Tyskland nu er en falden Storhed, en slagen Magt og en bankerot Stat, betyder intet; thi ingen tør betvivle, at Tyskland kan rejse sig. Saadan omtrent er Ræsonnementet, men der tales ikke om, at denne Rejsning sikkert vil tage

12 8 en rum Tid og næppe føre til det tidligere for Verdensfreden saa truende Vælde, og lige saa lidt omtales Sandsynligheden for, at et væbnet Verdensforbund paa den ene eller den anden Maade vil placere sig imellem Danmark og Tyskland, samt at datte vil ske i de forbundnes egen velforstaaede Interesse. Det er ligeledes Frygten for Tysklands kommende Vælde, der har affødt Troen paa, at vi bør lade den enestaaende Chance, som vi nu har, ubenyttet, nøjss med en Del af, hvad der tilkommer os og fremdeles lade Landsmænd i betydeligt Antal gøre Helot-Tjeneste under en forhadt Fane, altsammn i Haab om at kunne erhverve det genrejste Tysklands Venskab. Denne Taktik turde imidlertid bero paa en psykologisk Vildfarelse; thi ganske vist er Tyskeren servil, naar han ikke har Magt; men naar han har Magt, er han brutal, og alt, hvad hans Ørneklo har haft fat i, hvad enten det er stort eller smaat, vil han betragte som sit og tage med Magt, saa snart han faar Magt. Idealister har gjort gældende, at Uretten skal gøres god, men ikke vendes om. For dem er Uretten gjort god, naar Ejermanden faar tilbage en Del af det Sølvtøj, som Ransmanden endnu ikke har faaet Tid til at smelte om. Desuden glemmer de, at Tyskerne Nord for Danevirke, hvis de fik Lejlighed til at stemme, næppe vilde faa Valget imellem at blive Danske eller Tyske, men derimod Danske eller internationale. En kendt Forfatter og Taler har betegnet det som uværdigt for Danmark at lade sin Grænse bestemme af andre, d. e. Ententemagterne; men han finder det dog ikke uværdigt for Danmark overhovedet at modtage Land af disse Magter. Endelig har radikale Hovedstadsblade frejdigt til

13 9 kendegivet deres Haab om, at Danmark maa faa saa lidt som muligt tilbage af Sønderjylland, da deres Parti ikke kan vente synderlig Tilvækst fra den Kant. Saaledes omtrent er Argumentationerne mod Danevirke. Som man ser, er de ikke alle lige logiske og heller ikke lige noble; i denne Forbindelse skal det dog fremhæves, at man ogsaa andetstedsfra, i det mindste rygtevis, har erfaret et og andet om mindre tiltalende Bevæggrunde," som skal have gjort sig gældende ved Behandlingen af det foreliggende, for os alle saa vigtige Spørgsmaal. Der sigtes her til Forlydendet om, at det navnlig er Aabenraa, som er Hjemstedet for Modstanden mod Flensborgs Indlemmelse i Danmark, og at denne Modstand har sin Forklaring i lokale Interesser. Med Sikkerhed kan dog intet siges herom; derimod kan det siges med Sikkerhed, at kun virkelige Statsinteresser bør være bestemmende for Danskes Stilling til Sagen, hvad der selvfølgelig ikke udelukker, at Følelsesgrunde kan virke i samme Retning. At et Folk ikke staar sig ved at kaste overbord saadanne Minder, som knytter sig til Oversø, Isted, Danevirke m. m., er selvfølgeligt, og hvis det derfor kan bevises, at Staten er bedst tjent med en Grænse ved Danevirke, saa har man Lov til at pleje disse Minder og tage dem i Brug ved Agitationen for Danevirkegrænsen. Den letsindige Tanke om at kunne fri kommende Slægter for Kamp om Landets Grænse er allerede bleven berørt ovenfor. Det er nu en Gang Grænsebefolkningernes haarde Lod at være prædestinerede til Kamp

14 10 baade i militær og i kulturel Forstand, ligesom det er Grænselandenes haarde Lod at skifte Herre. Sønderjylland danner i saa Henseende ingen Undtagelse. I 54 Aar har vore Fjender triumferet efter et mægtigt Fremstød helt op til Nørrejylland. Hvad vil Resultatet blive af hans næste Fremstød, hvis vi nu, da vi har en Chance som ingensinde tidligere, kun benytter den halvt. Hvad vil det føre til, dette selvopgivende Raad til de Danske syd paa:»sælg Eders Gaarde til Tyskere, og køb tysk Ejendom i Nordslesvig«. Svaret er ikke vanskeligt. En Grænsevagt er jo en rar Ting for et lille Land; men sin egentlige Værdi faar den dog først, naar den ikke løber sin Vej, og derfor skal de Danske, som har Jord i det sydlige, blive dernede, blive ved den Fædrearv, som værnes skal til fælles Tarv. De tyske Gaarde i Nordslesvig skal købes, det er rigtigt nok; men vel at mærke ikke af Folk, der kommer Syd fra. Det er paa den Maade, man danner en Grænsevagt, som kan holde -i Tusind Aar, og kun en saadan har Danmark Brug for. At dette erkendes af saa godt som alle Danske baade Nord og Syd for Kongeaa, kan det vel næppe være berettiget at tvivle om. Utvivlsomt vil ogsaa Flertallet af det danske Folk kunne vindes for en Grænse ved Danevirke, saa snart den ovenfor fremsatte Formodning om, at Danmark ikke mere skal grænse til Tyskland, faar sin Bekræftelse i Form af en sikker Efterretning fra Fredskonferencen. Man maa derfor hilse med Glæde Meddelelsen om, at Konferencen som før omtalt allerede er begyndt at drøfte Spørgsmaalet om det internationale Styre af Havne, Vandveje og

15 11 Jernbaner, og man kan kun ønske, at endelig Afgørelse, for saa vidt angaar Vandvejene til Østersøen, maa blive truffen snarest muligt og i hvert Fald, inden der kræves Forslag herfra til Løsningen af Problemet Sønderjylland. Opfyldes dette Ønske, vil ikke alene de tysksindede i Mellemslesvig, men ogsaa alle Danske baade Norden og Sønden Aa vide bestemt, hvad de har at vælge imellem, og det er det, som de ikke ved nu. Heri ligger Hovedaarsagen til Uenigheden blandt os Danske. Mange vil maaske spørge, om vi i det hele taget faar Lejlighed til at vælge, og hertil kan svares, at vi allerede er i Gang dermed; man er nemlig paa de afgørende Steder meget lydhør for den offentlige Mening i Danmark og det dansksindede Sønderjylland; men man har paa den anden Side ogsaa Forstaaelsen af, at denne endnu ikke er helt afklaret. Den af den første Aabenraaresolution fastsatte Grænse Nord om Flensborg, Syd om Tønder, fik straks den offentlige Mening for sig; men denne Grænse betegner nu et Yderstandpunkt, som er forladt af de fleste, og som sikkert ikke kan hævnes- Overalt i Landet blæses der nu til Samling om Flensborg, cg i Paris venter man sandsynligvis kun paa, at Fremrykningen skal blive fortsat til Danevirke. I dette Navn, der rummer de Tusind Aars Minder, rummes ogsaa det nu levende Slægtleds Ansvar overfor Efterkommerne; thi hvis vi vil have Danevirke, saa kan vi faa det; vi behøver blot at forlange det. Det er næppe for meget sagt, at der i hele Verden ikke findes noget andet Folk, der i et Tilfælde som dette vilde undlade at forlange sin Ret. Danskernes Holdning forekommer derfor ogsaa alle andre Folk

16 12 aldeles ufattelig, og den kan kun forklares ved den nationale Forskræmthed, som har sin egentlige Aarsag i vor Ulykke for 54 Aar siden. Denne Forskræmthed sidder os endnu i Blodet; men det er værd at lægge Mærke til, at den navnlig har Tag i den ældre Generation og egentlig ikke har grebet de unge, hverken Nord eller Syd for Kongaa; thi heri ligger et Varsel, et. Varsel om den Dom, som en maaske ikke fjern Eftertid vil fælde om det Slægtled, der manglede Mod til at gribe sit Lands Lykke. Kun naar vi staar paa Afstemningens sikre Grund, har vi Mod. Nuvel. Lad os saa i det mindste tage de rigtige Kensekvenser heraf. Lad os foreslaa Ententen, at den giver os hele Sønderjylland lige ned til Kanaldistriktets Nordgrænse saaledes, at det overlades til Danmark, hvorvidt det vil og, hvornaar det vil iværksætte en Afstemning i de Egne, hvis Tilslutning det ikke føler sig sikker paa. Herved vilde der opnaas adskillige Fordele. For det første vilde den i dette Spørgsmaal førende Ententemagt, d. e. Frankrig, kunne følge sit Ønske om at faa det snøderjydske Spørgsmaal løst efter samme Princip, som vil blive fulgt i det Elsass-Lothringske. Dernæst vilde der blive Tid og det er vist den eneste Maade, hvorpaa der kan skabes Tid til Hidførelse af saadanne Tilstande i Sønderjylland, som en virkelig fri Afstemning kræver. Tiden vilde desuden have muliggjort en Klaring af Forholdene mod Syd, saa at de stemmende kunde se tydeligt, hvad de havde at vælge imellem. Endelig vilde vi Danske kunne gaa med til denne Ordning uden at risikere saadanne V anskeligheder, som nu gør os ængstelige. Endnu kan tilføjes, at en saadan Ordning vilde være

17 13 alle Parter lige værdig og retfærdig. Meningen med Forslaget er nemlig ingenlunde, at Danmark, følgende et nærliggende slet Eksempel, skulde være 54 Aar om ikke at give Lejlighed til Afstemning, men tværtimod snarest muligt, antagelig i Løbet af et Aar, at faa hidfort den endelige Ordning, som vi alle længes efter.

18

19

20

21

22 '. *

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat.

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet lægger Vægt paa Læren. I Dag fristes man til at lægge mere Vægt paa Livet og saa regne Læren ringe.

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Indvandrere og Integration UDKAST

Indvandrere og Integration UDKAST Ministeriet fo r Flygtninge ndvandrere og ntegration UDKAST Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne Dato: Kontor:

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som a + b

Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som a + b vil have samme chance for at få eller 7 skilling i et retmæssigt spil, som det senere vil blive vist. Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Første Forsøgsrække. Side 1

Første Forsøgsrække. Side 1 Efter Hr. Telegrafdirektørens Paalæg skal jeg herved tillade mig at afgive Beretning om de Forsøg, som Statstelegrafvæsenet i Efteraaret 1898 og Foraaret 1899 har ladet foretage med Telegrafering uden

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Et Værksted i København 3

Et Værksted i København 3 Et Værksted i København 3 Et skuespil af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Kierkegaard som coach

Kierkegaard som coach Kierkegaard som coach Pia Søltoft, Ph.d. Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Dias 1 Lidt Fakta om Kierkegaard 1813-1855 31 værker, 40 mindre artikler Ca. 38 tykke notesbøger Pseudonymer Opbyggelige

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 Sag 274/2013 UngBo Danmark A/S under rekonstruktion (advokat Stephan Muurholm) mod A (advokat Flemming Wahrén, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

F re m tid e n s Regerin

F re m tid e n s Regerin F re m tid e n s Regerin Klare og uimodsigelige Beviser for, at der skal blive indført en retfærdig Regering paa Jorden, og en Redegørelse for, hvorledes den vil blive oprettet Af J. F. R utherford Forfatter

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv 88/357/EOEF, som begge angaar samordning af love og

Læs mere

VIL VI BETALE PRISEN?

VIL VI BETALE PRISEN? SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1931 80. AARGANG VIL VI BETALE PRISEN? Af Hugh Ireland, Redaktor af»liahona«. I vor moderne Tid kan man faa næsten hvad man vil, forudsat at man er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD Spil. } Hvem er Gud? Syv Foredrag a f J. F. RUTHERFORD Side 3 Jehova 11 S atan 20 Hvem er Guds Vidner? 29 H ans N avn 38 Evighedens Konge 46 Den uselviske 54 De skal kende, a t Jehova er Gud Dommer R

Læs mere

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne.

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne. Efterårstanker Af Frode Sørensen Forhenværende folketingsmedlem, medlem af Slesvig-Ligaens bestyrelse & 6-mandsudvalget vedr. Sydslesvig Over alt i verden, hvor der som i Sønderjylland i 1920 bliver ændret

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Matematik, der afgør spil

Matematik, der afgør spil Artikeltype 47 Matematik, der afgør spil Sandsynlighedsregning vinder ofte. Kombinatorisk spilteori sejrer hver gang Mads Thrane Hvis du er træt af at tabe opvasketjansen i Sten Saks Papir eller Terning,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */ Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */ EF-Tidende nr. C 360 af 17/12/1994 s. 0013 Forslag til Europa-Parlamentet

Læs mere

LIDT OM SPIRITISMEN. f////7/ NUMMER 6 15. MARTS 1927 76. AARGANG. som fra Tid til anden har Forbindelse med dødelige, er 1\\\W XX

LIDT OM SPIRITISMEN. f////7/ NUMMER 6 15. MARTS 1927 76. AARGANG. som fra Tid til anden har Forbindelse med dødelige, er 1\\\W XX f////7/ / 1\\\W XX SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 6 15. MARTS 1927 76. AARGANG LIDT OM SPIRITISMEN. Af Ældste Orson I. Whitney af de Tolvs Raad. Spiritismen er aldeles ikke, hvad mange Mennesker

Læs mere

3) Den vilde, foretaget paa det rette Tidspunkt, være et ikke uvæsentligt Stød mod Marshall- Planen og Europas økonomiske Genopbygning..

3) Den vilde, foretaget paa det rette Tidspunkt, være et ikke uvæsentligt Stød mod Marshall- Planen og Europas økonomiske Genopbygning.. Legationsråd Povl Bang-Jensens "hemmelige analyse", udarbejdet i 1. halvdel af marts 1948 i gesandtskabet i Washington. 1 Den 15. marts 1948 op til den såkaldte lille påskekrise ankom legationsråd i Washington

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Et Interview med Sfinxen

Et Interview med Sfinxen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«.

Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«. Verdensbefrielsen En levende Fremstilling af Guds Plan med særligt Henblifc paa de Forholdsregler, Gud har truffet til at omstyrte Djævelens Magt og alle hans onde Institutioner samt til at udfri Folket

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR Et Rids af Udviklingen gennem Tiderne. For ca. 150 Aar siden gik der en Bølge af Begejstring for Fremskridt og Oplysning hen over Landene, ogsaa over Danmark. Den gav sig

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

FORORD. Er man ikke ansat ved et Dagbladjil der altid kunne findes

FORORD. Er man ikke ansat ved et Dagbladjil der altid kunne findes / FORORD Det er almindeligt at undskylde Fortaler. Det er der ikke Grund til i dette Tilfcelde; thi det er nødvendigt, at Læserne faar en kort Orientering m. H. t. de Omstændigheder, der har fremtvunget

Læs mere

Hvori bestaar min tro?

Hvori bestaar min tro? Side 1 Hvori bestaar min tro? Studie Léo Tolstoj Grev Udgivet: 1889 Paa Dansk ved J. Gøtzsche - Kjøbenhavn - Andreas Schous Forlag [www.estrup.org - ID: T226 - TS: 2007-01-08 05:50] Side 2 Indscannet af

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

INDLEDNINGSTALEN AF PRÆSIDENT HEBER J. GRANT. USANDHED PUBLISERET. in\\\w N. '////li i. nummer 24 15. DECEMBER 1922 71. AARGANG

INDLEDNINGSTALEN AF PRÆSIDENT HEBER J. GRANT. USANDHED PUBLISERET. in\\\w N. '////li i. nummer 24 15. DECEMBER 1922 71. AARGANG '////li i in\\\w N EVIGT LIV ER AT KENDE GUD OG HANS SØN JESUS KRISTUS nummer 24 15. DECEMBER 1922 71. AARGANG INDLEDNINGSTALEN AF PRÆSIDENT HEBER J. GRANT. Ved Generalkonferencen den 6. Oktober 1922.

Læs mere

En retfærdig Hersker To radioforedrag af

En retfærdig Hersker To radioforedrag af D ette kraftfulde, betagende Budskab, De nu skal læse, er blevet hilst med Jubel og Glæde i A ustralien, Sydafrika, Europa, de vestindiske Øer og ud over hele Nordam erika, hvor det hørtes direkte, ved

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

MARTINUS LIVETS BOG KØBENHAVN 1960

MARTINUS LIVETS BOG KØBENHAVN 1960 LIVETS BOG MARTINUS LIVETS BOG SYVENDE BIND VALD. PEDERSENS BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1960 Copyright by MARTINUS 1960 DET EVIGE LIV (Fortsat fra 6. Bind) 16. Kapitel. DEN KOSMISKE VERDENSMORAL 2396. Den i

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Saa pakker vi Kufferten

Saa pakker vi Kufferten Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

BRIEF NA 0041382. liitféffiiiibiié:

BRIEF NA 0041382. liitféffiiiibiié: BRIEF NA 0041382 liitféffiiiibiié: RUE KIRKES SPIR BETÆNKNING 'afgiven af det den 2. DECEMBER 1910 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN I KOMMISSION HOS BRØDRENE SALMONSEN A/S TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S 19tt .

Læs mere

BETÆNKNING FORTABELSE AF BORGERLIGE RETTIGHEDER ANGAAENDE KØBENHAVN A.-S..J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1938

BETÆNKNING FORTABELSE AF BORGERLIGE RETTIGHEDER ANGAAENDE KØBENHAVN A.-S..J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1938 BETÆNKNING ANGAAENDE FORTABELSE AF BORGERLIGE RETTIGHEDER KØBENHAVN A.-S..J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1938 Ved Skrivelse af 12. December 1936 nedsatte Justitsministeriet et Udvalg bestaaende af: Rigsadvokat

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Skadelidte kunne efter skadevolders konkurs rejse krav direkte mod skadevolders ansvarsforsikringsselskab.

Skadelidte kunne efter skadevolders konkurs rejse krav direkte mod skadevolders ansvarsforsikringsselskab. U.2001.1303H Skadelidte kunne efter skadevolders konkurs rejse krav direkte mod skadevolders ansvarsforsikringsselskab. Under sin ansættelse som tømrer i byggevirksomheden B kom A den 18. maj 1993 til

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere