DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3

4 ' I %Ä r DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 40 II 8 U lu (/<f&<

5 GRÆNSEPROBLEMET OG KANALPROBLEMET AF IV!. R. SKADE KØBENHAVN FRANTZ CrlRISTTREUS BOGTRYKKERI 1919

6 ^0*0 ø

7 Lige siden Aabenraaresolutionen af 17. November 1918 fastsatte Grænsen for det samlede Afstemningsomraade, som den indbefattede under Begrebet Nordslesvig, har der i den danske Presse baade Nord og Syd for Kongeaa været ført en livlig Debat om, hvor den danske Stat bør søge sin nye Grænselinie trukken hos den allerede nu i Arbejde værende Fredskongres. Spørgsmaalet adskiller sig fra alle Hgnende Spørgsmaal Verden over og Historien igennem derved, at det er den modtagende Part, der af al Magt søger at faa saa lidt som muligt, og den givende, der rundhaandet tilbyder alt, hvad der ønskes, eller rettere sagt, mere end der ønskes. Forklaringen paa dette Fænomen maa selvfølgelig for en Del søges deri, at Remmen skal skæres af en anden Mands Hud, men utvivlsomt ogsaa deri, at der er noget i Danmark, som hedder Tyskerkurs. Hvad der menes hermed, behøver ingen Forklaring; det har paa flere Maader givet sig til Kende i den sidste halve Menneskealder, det har staaet at læse r Preussische Jahrbücher allerede for flere Aar siden, cg det har under saa godt som hele Krigen staaet at læse i de betydeligste af Regeringspartiets Blade.

8 Hermed skal der selvfølgelig ikke være rettet Bebrejdelser mod en Politik, scm paa en fornuftig og \ærdig Maade tog Konsekvenserne af Danmarks farlige Beliggenhed indenfor Tysklands Magtsfære; men netop den Tanke, som kan lægges til Grund for en saadan Politik, kræver med logisk Nødvendighed, at Kursen ændres, naar Magtcentret flytter sig fra Berlin til Paris. Den Presse og de Politikere, som ikke kan forstaa dette, er forældede, uanset tidligere Fortjenester og uanset om de virker Nord eller Syd for Kongeaa; de tilhører en svunden Tid og passer ikke til den Tid, der kommer; de er groet fast i en gammel Situation og formaar ikke at leve sig ind i en ny. At bristende Evner i denne Retning vil virke uheldigt paa mange Forhold, maa betragtes som hæv?t over al Tvivl, cg at denne Brist gør sig stærkt gældende ved Behandlingen af det sønderjydske Spørgsmaal, viser bl. a. den Kendsgerning, at saa godt som ingen af dets Fortalere og Penneførere gør Forsøg paa at gætte Udviklingen paa Fredskongressen, for saaledes at finde de nye cg sandsynlige Situationer, der kan danne Grundlaget for deres Betragtninger. Deres stiltiende Forudsætning er tværtimod, at alt i Hovedsagen bliver ved det gamle, altsaa at den ubetydelige Statslevning, Danmark fremdeles skal leve i umiddelbart Naboskab til et overmægtigt og stedse voksende Tyskland, som»kurt frygter Gud, men ellers intet i Verden«, og at Danmark derfor fremdeles er henvist til fremfor alt at skole sine Politikere og Diplomater i den Kunst at gætte Tysklands Ønsker.

9 5 Det fejlagtige heri er hidtil kun blevet paavist ved en enkelt Lejlighed, nemlig i Dr: Harsløfs Indledningsforedrag paa det bekendte Landsmøde i Fredericia d. 10. December Dette Foredrag foreligger nu trykt under Titlen»Vor/ Grænsespørgsmaal«, cg heri gøres gældende, at Nord-Østersø-Kanalen har dannet den grundlæggende Betingelse for den enestaaende Udvikling af den tyske Sømagt og derigennem for det tilstræbte tyske Verredsherredømme, hvorfor man ogsaa med Sikkerhed kan paaregne, at denne Kanal skal tages ud af Tysklands Haand. Spørgsmaalet bliver kun, hvorledes dette vil ske. En Ødelæggelse af Kanalen kan der ses bort fra, bl. a. paa Grund af dens kommercielle Betydning for enhver, som vil have Indpas i Østersøen, og det vil selvfølgelig England. Kanalen skal altsaa holdes aaben, men den maa derfor til Sikring mod Brug i krigersk Øjemed kunne spærres saa gcdt som uden Varsel. Dette er en rent militær Opgave, og naar hertil kommer, at de paa forskellige Steder langs Kanalen og udenfor dens Mundinger anbragte Spærringsanordninger skal beskyttes mod Ødelæggelse ved Overrumpling eller paa anden Maade, vil det forstaas, at en militær Besættelse af et vist Landoniraade paa begge Sider af Kanalen maa betragtes som i aller højeste Grad sandsynlig. Den simpleste Maade, hvorpaa dette kan arrangeres, bestaar i at danne en ny Stat, som gennemskæres af Kanalen og paalægge denne Stat den fornødne militære Forpligtelse; men da en saadan Stat saa godt som udelukkende vilde blive beboet af Tyskere og desuden vilde blive umiddelbar Nabo til det store tyske

10 6 Rige, vilde Kanalens Sikring mod Anslag herfra blive illusorisk, og Problemet maa derfor søges løst paa anden Maade. Tanken som Nationernes Forbund, som nu er sat øverst paa Fredskonferencens Program, rummer i sig Tanken om den væbnede Verdenspolitimagt altsaa et Sammenskud af land- og navnlig sømilitære Stridskræfter fra alle eller i hvert Fald de fleste Stater, dog foreløbig næppe fra Tyskland. Fordelingen af disse Kræfter maa i hvert Fald for en Del bestemmes af, hvor paa Kloden der skabes saadanne usædvanlige Forhold og Tilstande, som kræver stadigt militært Vagthold. Hvis det, for at nævne et Eksempel, viser sig rigtigt, hvad der blev talt om for nogen Tid siden, at Konstantinopel og Stræderne mellem Middelhavet og Sortehavet skal tages fra Tyrkiet og neutraliseres, vil man utvivlsomt her have et af de Steder, hvor 1 væbnet Politimagt er til Huse, og ganske det samme kan siges om Helgolandsbugten, Østersøens Hjørne ved Kiel og Kanalen med tilgrænsende Distrikter, hvoraf i hvert Fald det nordlige kun behøver at have en forholdsvis ringe Bredde. Antydninger i denne Retning er flere Gange blevet fremsat i Ententepressen, bl. a, i Land & Water 28. Novbr cg Le Temps vistnok af 16. Januar og paa Dagsordenen for d. 25. s. M. havde Fredskon ferencen blandt andre Punkter»Det internationale Styre af Havne, Vandveje og Jernbaner«. For at fuldstændiggøre Billedet af den Situation, som formodes at ville indtræde, skal endnu kun tilføjes, at ligesom Besætningen i Konstantinopel næppe vil blive dannet af tyrkiske Soldater, saaledes vil det heller ikke blive Tyskere, der skal besætte Kanal

11 7 distriktet ved Kiel. Det samme vil antagelig kunne siges om de Personer, som ansættes i Distriktets Civilforvaltning. % Spørgsmaalet bliver nu, om den Forsigtighed og Forsagthed, som lyser ud af de alier fleste Artikler og Foredrag om Sønderjylland, ogsaa er paa sin Plads, naar Sagen betragtes paa Baggrund af det ovenfor udviklede. Bør Danmark vægre sig ved at akceptere som sin Sydgrænse, hvad Ententen under udelukkende Hensyntagen til sine Interesser maatte fastsætte som Kanaldistriktets Nordgrænse, selv om denne skulde blive trukket saa sydligt som ved Danevirke? Af Udtalelser, som giver Antydning af, hvorledes dette Spørgsmaal vil blive besvaret fra forskellig Side, skal anføres følgende: En kendt sønderjydsk Politiker har i Aabenraabladet»Heimdal«skrevet, at en Grænse ved Danevirke vil forøge Danmarks Statsgæld med 500 Millioner Kr. Frantz v. Jessen skriver dog fra Paris til Berlingske Tidende, at den Slags finansielle Argumenter er slet og ret opfundne, idet Frankrig ikke agter at lade Danmark betale, for at Uretten fra 1864 gøres god igen. Samme Politiker har tillige hævdet, at Grænsen ved Danevirke vil bringe 200,000 Tyskere ind under dansk Herredømme og 12 tysktalende Repræsentanter ind i den danske Lovgivningsmagt. Følgerne heraf synes for ham at præsentere sig ganske som i Bismarcks og Augustenborgernes Velmagtsdage. At Tyskland nu er en falden Storhed, en slagen Magt og en bankerot Stat, betyder intet; thi ingen tør betvivle, at Tyskland kan rejse sig. Saadan omtrent er Ræsonnementet, men der tales ikke om, at denne Rejsning sikkert vil tage

12 8 en rum Tid og næppe føre til det tidligere for Verdensfreden saa truende Vælde, og lige saa lidt omtales Sandsynligheden for, at et væbnet Verdensforbund paa den ene eller den anden Maade vil placere sig imellem Danmark og Tyskland, samt at datte vil ske i de forbundnes egen velforstaaede Interesse. Det er ligeledes Frygten for Tysklands kommende Vælde, der har affødt Troen paa, at vi bør lade den enestaaende Chance, som vi nu har, ubenyttet, nøjss med en Del af, hvad der tilkommer os og fremdeles lade Landsmænd i betydeligt Antal gøre Helot-Tjeneste under en forhadt Fane, altsammn i Haab om at kunne erhverve det genrejste Tysklands Venskab. Denne Taktik turde imidlertid bero paa en psykologisk Vildfarelse; thi ganske vist er Tyskeren servil, naar han ikke har Magt; men naar han har Magt, er han brutal, og alt, hvad hans Ørneklo har haft fat i, hvad enten det er stort eller smaat, vil han betragte som sit og tage med Magt, saa snart han faar Magt. Idealister har gjort gældende, at Uretten skal gøres god, men ikke vendes om. For dem er Uretten gjort god, naar Ejermanden faar tilbage en Del af det Sølvtøj, som Ransmanden endnu ikke har faaet Tid til at smelte om. Desuden glemmer de, at Tyskerne Nord for Danevirke, hvis de fik Lejlighed til at stemme, næppe vilde faa Valget imellem at blive Danske eller Tyske, men derimod Danske eller internationale. En kendt Forfatter og Taler har betegnet det som uværdigt for Danmark at lade sin Grænse bestemme af andre, d. e. Ententemagterne; men han finder det dog ikke uværdigt for Danmark overhovedet at modtage Land af disse Magter. Endelig har radikale Hovedstadsblade frejdigt til

13 9 kendegivet deres Haab om, at Danmark maa faa saa lidt som muligt tilbage af Sønderjylland, da deres Parti ikke kan vente synderlig Tilvækst fra den Kant. Saaledes omtrent er Argumentationerne mod Danevirke. Som man ser, er de ikke alle lige logiske og heller ikke lige noble; i denne Forbindelse skal det dog fremhæves, at man ogsaa andetstedsfra, i det mindste rygtevis, har erfaret et og andet om mindre tiltalende Bevæggrunde," som skal have gjort sig gældende ved Behandlingen af det foreliggende, for os alle saa vigtige Spørgsmaal. Der sigtes her til Forlydendet om, at det navnlig er Aabenraa, som er Hjemstedet for Modstanden mod Flensborgs Indlemmelse i Danmark, og at denne Modstand har sin Forklaring i lokale Interesser. Med Sikkerhed kan dog intet siges herom; derimod kan det siges med Sikkerhed, at kun virkelige Statsinteresser bør være bestemmende for Danskes Stilling til Sagen, hvad der selvfølgelig ikke udelukker, at Følelsesgrunde kan virke i samme Retning. At et Folk ikke staar sig ved at kaste overbord saadanne Minder, som knytter sig til Oversø, Isted, Danevirke m. m., er selvfølgeligt, og hvis det derfor kan bevises, at Staten er bedst tjent med en Grænse ved Danevirke, saa har man Lov til at pleje disse Minder og tage dem i Brug ved Agitationen for Danevirkegrænsen. Den letsindige Tanke om at kunne fri kommende Slægter for Kamp om Landets Grænse er allerede bleven berørt ovenfor. Det er nu en Gang Grænsebefolkningernes haarde Lod at være prædestinerede til Kamp

14 10 baade i militær og i kulturel Forstand, ligesom det er Grænselandenes haarde Lod at skifte Herre. Sønderjylland danner i saa Henseende ingen Undtagelse. I 54 Aar har vore Fjender triumferet efter et mægtigt Fremstød helt op til Nørrejylland. Hvad vil Resultatet blive af hans næste Fremstød, hvis vi nu, da vi har en Chance som ingensinde tidligere, kun benytter den halvt. Hvad vil det føre til, dette selvopgivende Raad til de Danske syd paa:»sælg Eders Gaarde til Tyskere, og køb tysk Ejendom i Nordslesvig«. Svaret er ikke vanskeligt. En Grænsevagt er jo en rar Ting for et lille Land; men sin egentlige Værdi faar den dog først, naar den ikke løber sin Vej, og derfor skal de Danske, som har Jord i det sydlige, blive dernede, blive ved den Fædrearv, som værnes skal til fælles Tarv. De tyske Gaarde i Nordslesvig skal købes, det er rigtigt nok; men vel at mærke ikke af Folk, der kommer Syd fra. Det er paa den Maade, man danner en Grænsevagt, som kan holde -i Tusind Aar, og kun en saadan har Danmark Brug for. At dette erkendes af saa godt som alle Danske baade Nord og Syd for Kongeaa, kan det vel næppe være berettiget at tvivle om. Utvivlsomt vil ogsaa Flertallet af det danske Folk kunne vindes for en Grænse ved Danevirke, saa snart den ovenfor fremsatte Formodning om, at Danmark ikke mere skal grænse til Tyskland, faar sin Bekræftelse i Form af en sikker Efterretning fra Fredskonferencen. Man maa derfor hilse med Glæde Meddelelsen om, at Konferencen som før omtalt allerede er begyndt at drøfte Spørgsmaalet om det internationale Styre af Havne, Vandveje og

15 11 Jernbaner, og man kan kun ønske, at endelig Afgørelse, for saa vidt angaar Vandvejene til Østersøen, maa blive truffen snarest muligt og i hvert Fald, inden der kræves Forslag herfra til Løsningen af Problemet Sønderjylland. Opfyldes dette Ønske, vil ikke alene de tysksindede i Mellemslesvig, men ogsaa alle Danske baade Norden og Sønden Aa vide bestemt, hvad de har at vælge imellem, og det er det, som de ikke ved nu. Heri ligger Hovedaarsagen til Uenigheden blandt os Danske. Mange vil maaske spørge, om vi i det hele taget faar Lejlighed til at vælge, og hertil kan svares, at vi allerede er i Gang dermed; man er nemlig paa de afgørende Steder meget lydhør for den offentlige Mening i Danmark og det dansksindede Sønderjylland; men man har paa den anden Side ogsaa Forstaaelsen af, at denne endnu ikke er helt afklaret. Den af den første Aabenraaresolution fastsatte Grænse Nord om Flensborg, Syd om Tønder, fik straks den offentlige Mening for sig; men denne Grænse betegner nu et Yderstandpunkt, som er forladt af de fleste, og som sikkert ikke kan hævnes- Overalt i Landet blæses der nu til Samling om Flensborg, cg i Paris venter man sandsynligvis kun paa, at Fremrykningen skal blive fortsat til Danevirke. I dette Navn, der rummer de Tusind Aars Minder, rummes ogsaa det nu levende Slægtleds Ansvar overfor Efterkommerne; thi hvis vi vil have Danevirke, saa kan vi faa det; vi behøver blot at forlange det. Det er næppe for meget sagt, at der i hele Verden ikke findes noget andet Folk, der i et Tilfælde som dette vilde undlade at forlange sin Ret. Danskernes Holdning forekommer derfor ogsaa alle andre Folk

16 12 aldeles ufattelig, og den kan kun forklares ved den nationale Forskræmthed, som har sin egentlige Aarsag i vor Ulykke for 54 Aar siden. Denne Forskræmthed sidder os endnu i Blodet; men det er værd at lægge Mærke til, at den navnlig har Tag i den ældre Generation og egentlig ikke har grebet de unge, hverken Nord eller Syd for Kongaa; thi heri ligger et Varsel, et. Varsel om den Dom, som en maaske ikke fjern Eftertid vil fælde om det Slægtled, der manglede Mod til at gribe sit Lands Lykke. Kun naar vi staar paa Afstemningens sikre Grund, har vi Mod. Nuvel. Lad os saa i det mindste tage de rigtige Kensekvenser heraf. Lad os foreslaa Ententen, at den giver os hele Sønderjylland lige ned til Kanaldistriktets Nordgrænse saaledes, at det overlades til Danmark, hvorvidt det vil og, hvornaar det vil iværksætte en Afstemning i de Egne, hvis Tilslutning det ikke føler sig sikker paa. Herved vilde der opnaas adskillige Fordele. For det første vilde den i dette Spørgsmaal førende Ententemagt, d. e. Frankrig, kunne følge sit Ønske om at faa det snøderjydske Spørgsmaal løst efter samme Princip, som vil blive fulgt i det Elsass-Lothringske. Dernæst vilde der blive Tid og det er vist den eneste Maade, hvorpaa der kan skabes Tid til Hidførelse af saadanne Tilstande i Sønderjylland, som en virkelig fri Afstemning kræver. Tiden vilde desuden have muliggjort en Klaring af Forholdene mod Syd, saa at de stemmende kunde se tydeligt, hvad de havde at vælge imellem. Endelig vilde vi Danske kunne gaa med til denne Ordning uden at risikere saadanne V anskeligheder, som nu gør os ængstelige. Endnu kan tilføjes, at en saadan Ordning vilde være

17 13 alle Parter lige værdig og retfærdig. Meningen med Forslaget er nemlig ingenlunde, at Danmark, følgende et nærliggende slet Eksempel, skulde være 54 Aar om ikke at give Lejlighed til Afstemning, men tværtimod snarest muligt, antagelig i Løbet af et Aar, at faa hidfort den endelige Ordning, som vi alle længes efter.

18

19

20

21

22 '. *

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Julens sande Evangelium er Daad

Julens sande Evangelium er Daad En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Bispevalg. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Bispevalg. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Feltbreve. mærkeligt nok, nian er i Grunden raskere og mindre. Konipagniføreren mig komme til sig en Middag, og. Rusland, den 1<>

Feltbreve. mærkeligt nok, nian er i Grunden raskere og mindre. Konipagniføreren mig komme til sig en Middag, og. Rusland, den 1<> Feltbreve. Kære Venner! Rusland, den 1. 3. 1917. Først maa I undskylde, at jeg skriver saa sjæl dent. Men for det første liar man ikke altid saa god Lejlighed, og for det andet har man ikke meget godt

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere