BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.M.B.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.M.B.A."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøderne, afholdt onsdag, den 23. august 2006, onsdag den 4. oktober 2006 og onsdag, den 6. december 2006 DELTAGERE Bestyrelsesmedlemmer: Inge Hansen, Christina Nielsen, Jacob Klit Hansen, Jens Pihl, Thomas Mogensen, Lars Weber Suppleanter: Lars Birkemose, Sofie Castella Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 7. februar Møderne har behandlet følgende punkter: A. Badeforening B. Byggeudvalg Tag- og facaderenovering, samt taglejlighedsprojekt C. ComX Networks D. Cykelstativer, herunder parkering af cykler og motorkøretøjer i gården E. Falck F. Fortrinsret ved internt salg af lejlighed G. Fremleje H. Fremtidige bestyrelsesmøder I. Hjemmeside J. Husdyrhold K. Knækkede nøgler L. Nye vedtægter og ny husorden mv. M. Storskrald ved skraldecontainerne N. Vaskeri O. Venteliste P. Eventuelt Q. Oversigt over udgifter 2. Ad pkt. A: Badeforening Bestyrelsen har haft møde med badeforeningens brugere. Den månedlige betaling er blevet forhøjet, da den hidtidige betaling ikke var tilstrækkelig til at dække omkostninger og tilbagebetaling af det beløb, som i sin tid blev udbetalt til badeforeningen som hjælp i forbindelse med renoveringen af rummet. I aftalen med de nuværende brugere ligger også, at såfremt man sparer på vand, varme mv. og dermed holder omkostningerne nede, kan der ske en årlig tilbagebetaling af brugerafgiften, så længe lånet afdrages inden for rimelig tid. 3. Ad pkt. B: Byggeudvalg Tag- og facaderenovering, samt taglejlighedsprojekt Byggeudvalget har gennem efteråret været igennem adskillige møder med Triarc arkitekter, Advokat Irene Dahl og Valuar og Cand.jur. Johannes Rovsing. Dette er sket med henblik på at finde den løsning som bedst muligt sikrer foreningen det provenu på ca. 5,1 mio. kr., der skal til at finansiere restbeløbet på tag- og facaderenoveringen. Byggeudvalget har modtaget et enkelt købstilbud på loftet, hvor nettoprovenuet lød på 4,3 mio. kr. Tilbuddet indeholdt en del risikomomenter, som ikke kunne anskueliggøres tilstrækkeligt, og jo mere der kom frem i lyset, jo dårligere fremstod tilbuddet, hvorfor byggeudvalget slutteligt afviste det. På møderne med foreningens rådgivere blev det konstateret, at den mest sandsynlige pris for et tomt loftsrum i det nuværende marked ikke ville være mere end maksimalt 2,5 mio. kr. Side 1 af 6

2 Byggeudvalget har derfor besluttet med hjemmel i generalforsamlingsbeslutningen af den 29. marts 2006 at lade indrette og bortsælge taglejligheder, således at foreningen selv er bygherre på projektet, og derfor også bærer risikoen, men samtidig også muligheden for at få hele overskuddet af salget af lejlighederne, når de er færdige. Lejlighederne forventes etableret til en pris på ca kr. pr. m 2, og de forventes solgt for minimumspris på ca kr. pr. m 2, hvilket vil give omkring 5,2 mio. kr. i provenu til foreningen, såfremt budgetterne holder. Hvis prisen for taglejligheder med lav boligafgift ikke er på kr. pr. m 2. eller mere, når lejlighederne skal sælges, kan foreningen beholde lejlighederne og leje dem ud, indtil markedet igen er gunstigt for et salg. Lejeindtægterne fra lejlighederne skal da anvendes til at betale gælden fra etableringen af lejlighederne samt finansiere de manglende 5,1 mio. kr. til tag- og facaderenoveringsprojektet. Byggeudvalget har fundet, at denne løsning er den bedste mulighed for opnåelse af 5,1 mio. kr. til restfinansiering af renoveringsprojektet, således at foreningens beboere i videst muligt omfang holdes fri for boligafgiftsstigninger. Hele projektet, inklusiv tagudskiftning og facaderenovering mv. samt etablering af taglejligheder, forventes igangsat i sensommeren Bestyrelsen hører meget gerne fra beboere, som kunne være interesserede i at købe en af de nye lejligheder, ligesom interesserede venner og bekendte er velkomne til at kontakte bestyrelsen. Det forventes, at der etableres 5 lejligheder, én på hver af følgende størrelser: 80 m 2, 108 m 2, 112 m 2, 120 m 2 og 126 m 2. Med den føromtalte gennemsnitlige kvadratmeterpris på ca kr., giver det et minimumsprisniveau på 2,32 mio. kr. for 80 m 2 og 3,65 mio. kr. for 126 m 2. Lejlighederne skal sælges til markedspris, og skulle en eller flere foreningens beboere være interesserede i at købe, er man naturligvis velkommen til at afgive bud. Lejlighederne etableres som ejerlejligheder. I forbindelse med disse store projekter arbejder bestyrelsen også med en omlægning af haven, således at der bliver skabt plads til alle cykler og barnevogne under halvtag eller i skur, da hele kælderen vil blive inddraget til kælderrum, når loftsrummene nedlægges. Der vil inden opstart af projektet blive fastlagt en plan for fordeling af nye kælderrum til de beboere, der i dag har loftsrum. Endvidere vil et eller flere af de store kælderrum blive opdelt, således at der bliver plads til alle. 4. Ad pkt. C: ComX Networks I efteråret blev foreningens beboere desværre tilbudt ComX s flatrate tilbud, hvilket ikke er muligt endnu i foreningen, da denne ydelse ikke er inkluderet i den nuværende løsning med ComX. Bestyrelsen har haft møde med ComX om denne ærgerlige oplevelse, og ComX undskylder mange gange det besvær, som foreningens beboere måtte have haft i forlængelse af det fejlagtige tilbud. På dette møde med ComX drøftedes endvidere en udvidelse af den nuværende løsning til også at omfatte en TV- og telefoni-løsning. Dette projekt er udskudt indtil videre og forventes genoptaget i forbindelse med etableringen af taglejligheder. Dette skyldes, at der muligvis skal trækkes nye coaxkabler for at ComX kan forsyne ejendommens beboere med kabel-tv. Det nuværende coax-kabelnet i ejendommen ejes af TDC, og de vil sandsynligvis ikke overdrage dette til foreningen, når næste skridt bliver en opsigelse af TDC som kabel-tv leverandør. Derfor afventer projektet pt. det videre arbejde med taglejlighedsprojektet. 5. Ad pkt. D: Cykelstativer, herunder parkering af cykler og motorkøretøjer i gården Side 2 af 6

3 Bestyrelsen har talt med Københavns Kommune. Det kan ikke lade sig gøre at etablere cykelstativer som foreslået, men foreningen må gerne opsætte 45 graders cykelstativer langs hele facaden på Rentemestervej. Stativerne skal enten fastgøres på facaden eller i jorden. Projektet afventer derfor facaderenoveringen, da der ikke er grund til at opsætte stativer, når vi senere på året skal have facaden renoveret. I forbindelse med cykelparkering gøres beboerne venligst opmærksomme på 3 ting: 1) Parkering af cykler i gården må kun ske under halvtaget og i cykelskuret. Der må ikke parkeres andre steder. Halvtaget og cykelskuret er KUN til cykler. Cykelanhængere skal så vidt muligt placeres i eget kælder- eller loftsrum, da de optager meget plads under halvtaget, og barnevogne skal placeres i de dertil indrettede rum. 2) Fjern venligst de af jeres cykler, som ikke bruges. Anbring dem i kælder- eller loftsrum, sælg dem eller kør dem på genbrugsplads. De skal ikke optage plads, hvis de ikke bruges. 3) Det er IKKE tilladt at parkere motorkøretøjer i gården, hverken scootere eller motorcykler. Der er risiko for, at børn ved leg kan blive fastklemt under disse, såfremt de vælter, hvorfor disse køretøjer skal parkeres ude på Rentemestervej eller Provstevej. 6. Ad pkt. E: Falck Bestyrelsen overvejer at indkøbe brandslukkere til installation på 2. eller 3. sal til forbedring af brandsikkerheden, således at der kan skabes flugtveje ad trapperne fra de øvre etager. Der vil blive udsendt mere information, når disse aftaler er på plads. 7. Ad pkt. F: Fortrinsret ved internt salg af lejlighed I den forgangne periode har der været en lejlighed til salg, hvor en andelshaver var interesseret i at købe i forbindelse med separation. Det er ikke muligt. Som andelshaver har man kun ret til én andel. Hvis man ønsker en anden andel, skal man fraflytte sin nuværende andel. Man opnår derfor ikke fortrinsret for venteliste mv., blot fordi man er to, der ejer andelen sammen eller bor sammen i andelen. Det er altså ikke muligt for to andelshavere eller samboende med en andelshavers rettigheder at dele retten til en andel op i to, således at man opnår ret til to andele. Man kan kun eje to andele, såfremt man har til hensigt at slå andelene sammen, og her er der ganske særlige regler, der skal følges jf. vedtægterne og retningslinierne for dette. Side 3 af 6

4 8. Ad pkt. G: Fremleje Bestyrelsen har oplevet, at der i skemaerne ved ansøgning om fremleje til tider fremgår huslejestørrelser, som er i strid med niveauet i Københavns Kommune og derfor i strid med, hvad der er tilladt. Der henstilles til, at hvis og når man har fået tilladelse af bestyrelsen til at fremleje sin lejlighed jf. de regler, der er beskrevet i vedtægterne, så har man også gjort sig bekendt med, hvilken husleje det er rimelig at opkræve for den type lejlighed, man har brugsret til og har fået lov til at leje ud. 9. Ad pkt. H: Fremtidige bestyrelsesmøder Bestyrelsen har fastlagt, at fremtidige bestyrelsesmøder så vidt muligt afholdes den første onsdag i måneden i fællesrummet. Bestyrelsen har dog ret til at aflyse møderne, såfremt der ikke er tilstrækkeligt med emner til behandling. 10. Ad pkt. I: Hjemmeside Foreningens hjemmeside er under etablering. Der er købt domæne hos B-ONE, og vores hjemmeside hedder Der er endnu ikke lagt oplysninger eller andet ud på hjemmesiden, hvorfor den pt. fremstår tom. 11. Ad pkt. J: Husdyrhold Når man har fået tilladelse til at holde husdyr, skal dette ske under hensyn til de resterende beboere i foreningen. Det betyder, at der ikke må forefindes husdyraffald mv. på bagtrapperne. Hvis dyrene larmer, kan tilladelsen inddrages, hvilket er praktiseret tidligere. Beboerne skal også være opmærksomme på, at det IKKE er tilladt at lufte dyrene i gården. 12. Ad pkt. K: Knækkede nøgler I den senere tid har der været flere tilfælde af knækkede nøgler i foreningens døre enten til opgangene eller til cykelskuret. Hvis man knækker en nøgle i en hoveddør (hoved- eller køkkentrappe), i dørene til cykelskuret eller andre af fællesdørene, så skal man straks kontakte bestyrelsen. Man skal ikke lade som ingenting, så problemet blot overlades til den næste, der skal ind ad døren. Det er en tarvelig holdning at have. Bestyrelsen henstiller til, at man kun anvender originale Ruko-nøgler i foreningens låse. Hvis man anvender andre nøgler af en billigere type, er der risiko for, at disse knækker med en regning på 600,- kr. til foreningen til følge, hvis man altså flygter fra gerningsstedet og forbliver uopdaget. Interesserede beboere kan få byttet op til 2 uægte nøgler hos Lars Weber og i stedet modtage 2 ægte Ruko-nøgler. Bemærk, at der er tale om en ombytning. Man får ikke blot udleveret nye nøgler, da disse koster omkring 80 kr. pr. stk. Man skal altså have 2 uægte nøgler med. På den måde skulle antallet af knækkede nøgler i låsene kunne nedbringes. 13. Ad pkt. L: Nye vedtægter, ny husorden mv. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Lars Weber og Jacob Klit Hansen, som i den kommende tid skal gennemgå foreningens vedtægter, husorden mv., således at disse bringes op til nutidig standard. I samme arbejde vil der også blive udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. 14. Ad pkt. M: Storskrald ved skraldecontainere Det er IKKE tilladt at stille affald, brædder, tørrestativer, reoler osv. ved skraldecontainerne. Disse ting skal man selv fragte til en genbrugsplads. Garagen er kun til skraldecontainerne, hvor man kan komme Side 4 af 6

5 af med husholdningsaffald, papaffald, blade, magasiner og aviser samt batterier. Husk at anbringe tingene i de rigtige containere. Overtrædelse af disse regler kan medføre, at R98 ikke vil medtage vores affald, og så har foreningens og dens beboere et seriøst problem. Bestyrelsen vil derfor opfordre til, at man overholder disse regler og viser hensyn. Kør selv jeres storskrald på genbrugspladsen, eller gem det i jeres kælder- og loftsrum indtil næste gang, der kommer storskraldscontainer. Der er ingen til at rydde op efter jer, hvis I smider affaldet andre steder. I den forbindelse bedes alle også være opmærksom på, at parkering foran foreningens port til gården er forbudt. Det vil hindre R98 s adgang ved tømning af skraldecontainerne, og disse vil således ikke blive tømt, hvis der holder biler foran porten. 15. Ad. pkt. N: Rygning Foreningens rygende beboere skal huske, at gården ikke er et stort askebæger, hvorfor man ikke skal smide sine cigaretskodder alle vegne. Brug et askebæger Man kan fx selv medbringe et. Det er heller ikke tilladt at anvende hoved- eller bagtrapper som rygerum. Man ryger i sin lejlighed eller udenfor Ikke i trappeopgangene. 16. Ad pkt. O: Vaskeri Vaskeriet under Rentemestervej 46 er lukket. Vaskemaskinen er i stykker, og der vil ikke blive indkøbt nogen ny. Tørretumbleren er meget gammel og sluger for meget strøm, og da foreningens skal bruge al plads i kælderen til indretning af kælderrum, når loftet ryddet, er der ingen grund til at nyindkøbe maskiner til vaskeriet. De 3-4 brugere af rummet henvises til vaskeriet på hjørnet af Rentemestervej og Frederiksborgvej, skråt overfor Shell Tankstationen. 17. Ad pkt. P: Venteliste Bestyrelsen gør opmærksom på, at ventelisten er lukket. Der er INGEN grund til at opfordre søskende, venner, bekendte, arbejdskolleger mv., til at kontakte bestyrelsen for opskrivning. Det er ikke en rar opgave at måtte skuffe disse henvendelser med budskabet om, at listen er lukket. Bestyrelsen skal nok orientere foreningens beboere, når det igen er muligt at blive skrevet op på listen, men pt. er der tilstrækkeligt med interesserede til, at der er købere til de næste lejligheder, som måtte blive sat til salg. 18. Ad pkt. Q: Oversigt over udgifter (Sendt til betaling v/sjeldani) Kreditor Formå Belø Estate Investment l Salgsarbejde vedr. tagareal b ,00 G. S. Låseservice Udskiftning af lås i badeforening samt nye nøgler ,00 Petersen & Olsen, Aut. VVS-installatør Ang. manglende varmt vand på 4. sal samt eftersyn af ,26 Chr. Andersen, Aut. El-installatør Rep. af dørtelefon, rep. af bevægelsescensor, udskiftning af Låseservice Danmark kontakt, eftersyn og rep. af ventilator ,24 Køb af 50 stk. systemnøgler til Hoveddøre mv ,50 (Betalt fra kassen) Side 5 af 6

6 Form ål Beløb Bespisning ifm. arbejdsweekend -410,00 3 x 34 Transport - Fragt af cykler og andet affald -425,00 Bespisning ifm. arbejdsweekend -718,90 Bauhaus - Diverse indkøb til arbejdsweekend, herunder støvsuger, klude, affaldssække ,50 Guldager A/ S - Serviceabonnem ent, katalyseanlæg ,75 Chr. Andersen, Aut. El-installatør - Reparation og udskiftning af dørtelefoner ,75 Chr. Andersen, Aut. El-installatør - Reparation af trappelys, kælderlys m v ,53 Retur fra Glarmester Steinmüller - Reparation af vinduesglas, Hovedtrappe i 46 samt hoveddør i ,50 Gebyr - ebanking, Sparekassen Sjælland -600,00 Gebyr - kontanthævning, Sparekassen Sjælland -2,50 Helm uth E. Andersen, Murerm ester - Rep. af kældertrappe m v ,13 Silvan - Køb af sækkevogn -449,95 B-one - Hosting af hjem m eside -472,50 Nye nøgler til vaskeriforening og elskabe -115,00 Martin Egeskov A/S, Snedker- & Tøm rerfirm a - Reparation af dør inkl. tilpasning på værksted ,46 Martin Egeskov A/S, Snedker- & Tøm rerfirm a - Levering og m ontering af låge m v. til m ålerskab ,10 Bespisning ifm. arbejdsweekend -310,00 Føtex & Superbest - Indkøb til havefest inkl. øl, vin og sodavand ,28 Superbest - Indkøb til havefest -698,65 BK Multiservice - Maling af lejlighed ifm. vandskade fra loft ,00 Brocks Vinduepolering - Polering af vinduer i trappeopgange ,25 P. Vesterholm Rengøring A/S - Rengøring af trapper, fejning af gård m v. for august ,40 JM Farvehandel - Køb af diverse pensler m v. -193,75 Sparekassen Sjælland - Gebyr, ebanking -150,00 G. S. Låseservice - Udtagning af knækket nøgle i gadedør -580,00 IKEA - Køb af diverse glas til fællesrum -147,00 SuperBest - Køb af vin, chokolade m v. til tilskadekom m en andelshaver (ifm. arb.weekend) -179,75 Erhvervs- & Selskabsstyrelsen - Inform ation om sam arbejdspartnere ifm. tagboligprojekt -222,00 Sparekassen Sjælland - Kontoudskriftsgebyr -7,50 Opsupplering af kassebeholdning jf. indsendte kvitteringer 4.374,25 Kontorartikler.dk - Køb af ringbind -181,25 Fakta - Indkøb af øl og vand -108,75 SuperBest - Køb af øl og vand m v. -266,25 Københavns Energi - Betaling af elforbrug, kld. 46 for perioden (vaskeriforening) ,59 G. S. Låseservice - Udtagning af knækket nøgle i gadedør -580,00 Bestyrelsens Julefrokost (8 pers.), Sct. Gertruds Klosters Juleanretning inkl. drikkevarer samt Taxa ,00 Chr. Andersen, Aut. El-installatør - Udskiftning af loftarm aturer i opgang 44 og i ,43 IKEA - Køb af diverse glas til fællesrum -340,00 Københavns Energi - Betaling af elforbrug, kld. 46 (vaskeriforening) ,27 Rente 3,88 Kontoudskriftsgebyr -7,50 Å rsudskriftsgebyr -15,00 Bilka - Beslag og hængelåse -399,50 JM Farvehandel - Rengøringsartikler - Badeforening -509,00 Referatet er godkendt af: Inge Hansen Jens G. S. Pihl Christina Nielsen Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Lars Weber Jacob Klit Hansen Thomas Mogensen Kasserer / Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Side 6 af 6

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST.

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Udgave 6.2-2015 FORORD Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Håndbogen giver information om ejerskifte samt om mange

Læs mere

A/B Griffenfeldsgade 37-39

A/B Griffenfeldsgade 37-39 A/B Griffenfeldsgade 37-39 Marts 2014 Bestyrelsens beretning for 2013 Fakta om foreningen A/B Griffenfeldsgade 37-39 har eksisteret siden 1980. Ved udgangen af 2013 havde foreningen: 108 Andelsboliger

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 29.05.2012:

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 29.05.2012: Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 29.05.2012: 1. Udskiftning af faldstammer og stigeledninger 2. Brandforebyggelse 3. Huslejedækning 4. Omfangsdræn 1. Forslag: Udskiftning af faldstammer

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967 Håndbog For andelshavere i AST 6. udgave 2013 FORORD Håndbog for andelshavere i AST Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere