BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.M.B.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.M.B.A."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøderne, afholdt onsdag, den 23. august 2006, onsdag den 4. oktober 2006 og onsdag, den 6. december 2006 DELTAGERE Bestyrelsesmedlemmer: Inge Hansen, Christina Nielsen, Jacob Klit Hansen, Jens Pihl, Thomas Mogensen, Lars Weber Suppleanter: Lars Birkemose, Sofie Castella Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 7. februar Møderne har behandlet følgende punkter: A. Badeforening B. Byggeudvalg Tag- og facaderenovering, samt taglejlighedsprojekt C. ComX Networks D. Cykelstativer, herunder parkering af cykler og motorkøretøjer i gården E. Falck F. Fortrinsret ved internt salg af lejlighed G. Fremleje H. Fremtidige bestyrelsesmøder I. Hjemmeside J. Husdyrhold K. Knækkede nøgler L. Nye vedtægter og ny husorden mv. M. Storskrald ved skraldecontainerne N. Vaskeri O. Venteliste P. Eventuelt Q. Oversigt over udgifter 2. Ad pkt. A: Badeforening Bestyrelsen har haft møde med badeforeningens brugere. Den månedlige betaling er blevet forhøjet, da den hidtidige betaling ikke var tilstrækkelig til at dække omkostninger og tilbagebetaling af det beløb, som i sin tid blev udbetalt til badeforeningen som hjælp i forbindelse med renoveringen af rummet. I aftalen med de nuværende brugere ligger også, at såfremt man sparer på vand, varme mv. og dermed holder omkostningerne nede, kan der ske en årlig tilbagebetaling af brugerafgiften, så længe lånet afdrages inden for rimelig tid. 3. Ad pkt. B: Byggeudvalg Tag- og facaderenovering, samt taglejlighedsprojekt Byggeudvalget har gennem efteråret været igennem adskillige møder med Triarc arkitekter, Advokat Irene Dahl og Valuar og Cand.jur. Johannes Rovsing. Dette er sket med henblik på at finde den løsning som bedst muligt sikrer foreningen det provenu på ca. 5,1 mio. kr., der skal til at finansiere restbeløbet på tag- og facaderenoveringen. Byggeudvalget har modtaget et enkelt købstilbud på loftet, hvor nettoprovenuet lød på 4,3 mio. kr. Tilbuddet indeholdt en del risikomomenter, som ikke kunne anskueliggøres tilstrækkeligt, og jo mere der kom frem i lyset, jo dårligere fremstod tilbuddet, hvorfor byggeudvalget slutteligt afviste det. På møderne med foreningens rådgivere blev det konstateret, at den mest sandsynlige pris for et tomt loftsrum i det nuværende marked ikke ville være mere end maksimalt 2,5 mio. kr. Side 1 af 6

2 Byggeudvalget har derfor besluttet med hjemmel i generalforsamlingsbeslutningen af den 29. marts 2006 at lade indrette og bortsælge taglejligheder, således at foreningen selv er bygherre på projektet, og derfor også bærer risikoen, men samtidig også muligheden for at få hele overskuddet af salget af lejlighederne, når de er færdige. Lejlighederne forventes etableret til en pris på ca kr. pr. m 2, og de forventes solgt for minimumspris på ca kr. pr. m 2, hvilket vil give omkring 5,2 mio. kr. i provenu til foreningen, såfremt budgetterne holder. Hvis prisen for taglejligheder med lav boligafgift ikke er på kr. pr. m 2. eller mere, når lejlighederne skal sælges, kan foreningen beholde lejlighederne og leje dem ud, indtil markedet igen er gunstigt for et salg. Lejeindtægterne fra lejlighederne skal da anvendes til at betale gælden fra etableringen af lejlighederne samt finansiere de manglende 5,1 mio. kr. til tag- og facaderenoveringsprojektet. Byggeudvalget har fundet, at denne løsning er den bedste mulighed for opnåelse af 5,1 mio. kr. til restfinansiering af renoveringsprojektet, således at foreningens beboere i videst muligt omfang holdes fri for boligafgiftsstigninger. Hele projektet, inklusiv tagudskiftning og facaderenovering mv. samt etablering af taglejligheder, forventes igangsat i sensommeren Bestyrelsen hører meget gerne fra beboere, som kunne være interesserede i at købe en af de nye lejligheder, ligesom interesserede venner og bekendte er velkomne til at kontakte bestyrelsen. Det forventes, at der etableres 5 lejligheder, én på hver af følgende størrelser: 80 m 2, 108 m 2, 112 m 2, 120 m 2 og 126 m 2. Med den føromtalte gennemsnitlige kvadratmeterpris på ca kr., giver det et minimumsprisniveau på 2,32 mio. kr. for 80 m 2 og 3,65 mio. kr. for 126 m 2. Lejlighederne skal sælges til markedspris, og skulle en eller flere foreningens beboere være interesserede i at købe, er man naturligvis velkommen til at afgive bud. Lejlighederne etableres som ejerlejligheder. I forbindelse med disse store projekter arbejder bestyrelsen også med en omlægning af haven, således at der bliver skabt plads til alle cykler og barnevogne under halvtag eller i skur, da hele kælderen vil blive inddraget til kælderrum, når loftsrummene nedlægges. Der vil inden opstart af projektet blive fastlagt en plan for fordeling af nye kælderrum til de beboere, der i dag har loftsrum. Endvidere vil et eller flere af de store kælderrum blive opdelt, således at der bliver plads til alle. 4. Ad pkt. C: ComX Networks I efteråret blev foreningens beboere desværre tilbudt ComX s flatrate tilbud, hvilket ikke er muligt endnu i foreningen, da denne ydelse ikke er inkluderet i den nuværende løsning med ComX. Bestyrelsen har haft møde med ComX om denne ærgerlige oplevelse, og ComX undskylder mange gange det besvær, som foreningens beboere måtte have haft i forlængelse af det fejlagtige tilbud. På dette møde med ComX drøftedes endvidere en udvidelse af den nuværende løsning til også at omfatte en TV- og telefoni-løsning. Dette projekt er udskudt indtil videre og forventes genoptaget i forbindelse med etableringen af taglejligheder. Dette skyldes, at der muligvis skal trækkes nye coaxkabler for at ComX kan forsyne ejendommens beboere med kabel-tv. Det nuværende coax-kabelnet i ejendommen ejes af TDC, og de vil sandsynligvis ikke overdrage dette til foreningen, når næste skridt bliver en opsigelse af TDC som kabel-tv leverandør. Derfor afventer projektet pt. det videre arbejde med taglejlighedsprojektet. 5. Ad pkt. D: Cykelstativer, herunder parkering af cykler og motorkøretøjer i gården Side 2 af 6

3 Bestyrelsen har talt med Københavns Kommune. Det kan ikke lade sig gøre at etablere cykelstativer som foreslået, men foreningen må gerne opsætte 45 graders cykelstativer langs hele facaden på Rentemestervej. Stativerne skal enten fastgøres på facaden eller i jorden. Projektet afventer derfor facaderenoveringen, da der ikke er grund til at opsætte stativer, når vi senere på året skal have facaden renoveret. I forbindelse med cykelparkering gøres beboerne venligst opmærksomme på 3 ting: 1) Parkering af cykler i gården må kun ske under halvtaget og i cykelskuret. Der må ikke parkeres andre steder. Halvtaget og cykelskuret er KUN til cykler. Cykelanhængere skal så vidt muligt placeres i eget kælder- eller loftsrum, da de optager meget plads under halvtaget, og barnevogne skal placeres i de dertil indrettede rum. 2) Fjern venligst de af jeres cykler, som ikke bruges. Anbring dem i kælder- eller loftsrum, sælg dem eller kør dem på genbrugsplads. De skal ikke optage plads, hvis de ikke bruges. 3) Det er IKKE tilladt at parkere motorkøretøjer i gården, hverken scootere eller motorcykler. Der er risiko for, at børn ved leg kan blive fastklemt under disse, såfremt de vælter, hvorfor disse køretøjer skal parkeres ude på Rentemestervej eller Provstevej. 6. Ad pkt. E: Falck Bestyrelsen overvejer at indkøbe brandslukkere til installation på 2. eller 3. sal til forbedring af brandsikkerheden, således at der kan skabes flugtveje ad trapperne fra de øvre etager. Der vil blive udsendt mere information, når disse aftaler er på plads. 7. Ad pkt. F: Fortrinsret ved internt salg af lejlighed I den forgangne periode har der været en lejlighed til salg, hvor en andelshaver var interesseret i at købe i forbindelse med separation. Det er ikke muligt. Som andelshaver har man kun ret til én andel. Hvis man ønsker en anden andel, skal man fraflytte sin nuværende andel. Man opnår derfor ikke fortrinsret for venteliste mv., blot fordi man er to, der ejer andelen sammen eller bor sammen i andelen. Det er altså ikke muligt for to andelshavere eller samboende med en andelshavers rettigheder at dele retten til en andel op i to, således at man opnår ret til to andele. Man kan kun eje to andele, såfremt man har til hensigt at slå andelene sammen, og her er der ganske særlige regler, der skal følges jf. vedtægterne og retningslinierne for dette. Side 3 af 6

4 8. Ad pkt. G: Fremleje Bestyrelsen har oplevet, at der i skemaerne ved ansøgning om fremleje til tider fremgår huslejestørrelser, som er i strid med niveauet i Københavns Kommune og derfor i strid med, hvad der er tilladt. Der henstilles til, at hvis og når man har fået tilladelse af bestyrelsen til at fremleje sin lejlighed jf. de regler, der er beskrevet i vedtægterne, så har man også gjort sig bekendt med, hvilken husleje det er rimelig at opkræve for den type lejlighed, man har brugsret til og har fået lov til at leje ud. 9. Ad pkt. H: Fremtidige bestyrelsesmøder Bestyrelsen har fastlagt, at fremtidige bestyrelsesmøder så vidt muligt afholdes den første onsdag i måneden i fællesrummet. Bestyrelsen har dog ret til at aflyse møderne, såfremt der ikke er tilstrækkeligt med emner til behandling. 10. Ad pkt. I: Hjemmeside Foreningens hjemmeside er under etablering. Der er købt domæne hos B-ONE, og vores hjemmeside hedder Der er endnu ikke lagt oplysninger eller andet ud på hjemmesiden, hvorfor den pt. fremstår tom. 11. Ad pkt. J: Husdyrhold Når man har fået tilladelse til at holde husdyr, skal dette ske under hensyn til de resterende beboere i foreningen. Det betyder, at der ikke må forefindes husdyraffald mv. på bagtrapperne. Hvis dyrene larmer, kan tilladelsen inddrages, hvilket er praktiseret tidligere. Beboerne skal også være opmærksomme på, at det IKKE er tilladt at lufte dyrene i gården. 12. Ad pkt. K: Knækkede nøgler I den senere tid har der været flere tilfælde af knækkede nøgler i foreningens døre enten til opgangene eller til cykelskuret. Hvis man knækker en nøgle i en hoveddør (hoved- eller køkkentrappe), i dørene til cykelskuret eller andre af fællesdørene, så skal man straks kontakte bestyrelsen. Man skal ikke lade som ingenting, så problemet blot overlades til den næste, der skal ind ad døren. Det er en tarvelig holdning at have. Bestyrelsen henstiller til, at man kun anvender originale Ruko-nøgler i foreningens låse. Hvis man anvender andre nøgler af en billigere type, er der risiko for, at disse knækker med en regning på 600,- kr. til foreningen til følge, hvis man altså flygter fra gerningsstedet og forbliver uopdaget. Interesserede beboere kan få byttet op til 2 uægte nøgler hos Lars Weber og i stedet modtage 2 ægte Ruko-nøgler. Bemærk, at der er tale om en ombytning. Man får ikke blot udleveret nye nøgler, da disse koster omkring 80 kr. pr. stk. Man skal altså have 2 uægte nøgler med. På den måde skulle antallet af knækkede nøgler i låsene kunne nedbringes. 13. Ad pkt. L: Nye vedtægter, ny husorden mv. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Lars Weber og Jacob Klit Hansen, som i den kommende tid skal gennemgå foreningens vedtægter, husorden mv., således at disse bringes op til nutidig standard. I samme arbejde vil der også blive udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. 14. Ad pkt. M: Storskrald ved skraldecontainere Det er IKKE tilladt at stille affald, brædder, tørrestativer, reoler osv. ved skraldecontainerne. Disse ting skal man selv fragte til en genbrugsplads. Garagen er kun til skraldecontainerne, hvor man kan komme Side 4 af 6

5 af med husholdningsaffald, papaffald, blade, magasiner og aviser samt batterier. Husk at anbringe tingene i de rigtige containere. Overtrædelse af disse regler kan medføre, at R98 ikke vil medtage vores affald, og så har foreningens og dens beboere et seriøst problem. Bestyrelsen vil derfor opfordre til, at man overholder disse regler og viser hensyn. Kør selv jeres storskrald på genbrugspladsen, eller gem det i jeres kælder- og loftsrum indtil næste gang, der kommer storskraldscontainer. Der er ingen til at rydde op efter jer, hvis I smider affaldet andre steder. I den forbindelse bedes alle også være opmærksom på, at parkering foran foreningens port til gården er forbudt. Det vil hindre R98 s adgang ved tømning af skraldecontainerne, og disse vil således ikke blive tømt, hvis der holder biler foran porten. 15. Ad. pkt. N: Rygning Foreningens rygende beboere skal huske, at gården ikke er et stort askebæger, hvorfor man ikke skal smide sine cigaretskodder alle vegne. Brug et askebæger Man kan fx selv medbringe et. Det er heller ikke tilladt at anvende hoved- eller bagtrapper som rygerum. Man ryger i sin lejlighed eller udenfor Ikke i trappeopgangene. 16. Ad pkt. O: Vaskeri Vaskeriet under Rentemestervej 46 er lukket. Vaskemaskinen er i stykker, og der vil ikke blive indkøbt nogen ny. Tørretumbleren er meget gammel og sluger for meget strøm, og da foreningens skal bruge al plads i kælderen til indretning af kælderrum, når loftet ryddet, er der ingen grund til at nyindkøbe maskiner til vaskeriet. De 3-4 brugere af rummet henvises til vaskeriet på hjørnet af Rentemestervej og Frederiksborgvej, skråt overfor Shell Tankstationen. 17. Ad pkt. P: Venteliste Bestyrelsen gør opmærksom på, at ventelisten er lukket. Der er INGEN grund til at opfordre søskende, venner, bekendte, arbejdskolleger mv., til at kontakte bestyrelsen for opskrivning. Det er ikke en rar opgave at måtte skuffe disse henvendelser med budskabet om, at listen er lukket. Bestyrelsen skal nok orientere foreningens beboere, når det igen er muligt at blive skrevet op på listen, men pt. er der tilstrækkeligt med interesserede til, at der er købere til de næste lejligheder, som måtte blive sat til salg. 18. Ad pkt. Q: Oversigt over udgifter (Sendt til betaling v/sjeldani) Kreditor Formå Belø Estate Investment l Salgsarbejde vedr. tagareal b ,00 G. S. Låseservice Udskiftning af lås i badeforening samt nye nøgler ,00 Petersen & Olsen, Aut. VVS-installatør Ang. manglende varmt vand på 4. sal samt eftersyn af ,26 Chr. Andersen, Aut. El-installatør Rep. af dørtelefon, rep. af bevægelsescensor, udskiftning af Låseservice Danmark kontakt, eftersyn og rep. af ventilator ,24 Køb af 50 stk. systemnøgler til Hoveddøre mv ,50 (Betalt fra kassen) Side 5 af 6

6 Form ål Beløb Bespisning ifm. arbejdsweekend -410,00 3 x 34 Transport - Fragt af cykler og andet affald -425,00 Bespisning ifm. arbejdsweekend -718,90 Bauhaus - Diverse indkøb til arbejdsweekend, herunder støvsuger, klude, affaldssække ,50 Guldager A/ S - Serviceabonnem ent, katalyseanlæg ,75 Chr. Andersen, Aut. El-installatør - Reparation og udskiftning af dørtelefoner ,75 Chr. Andersen, Aut. El-installatør - Reparation af trappelys, kælderlys m v ,53 Retur fra Glarmester Steinmüller - Reparation af vinduesglas, Hovedtrappe i 46 samt hoveddør i ,50 Gebyr - ebanking, Sparekassen Sjælland -600,00 Gebyr - kontanthævning, Sparekassen Sjælland -2,50 Helm uth E. Andersen, Murerm ester - Rep. af kældertrappe m v ,13 Silvan - Køb af sækkevogn -449,95 B-one - Hosting af hjem m eside -472,50 Nye nøgler til vaskeriforening og elskabe -115,00 Martin Egeskov A/S, Snedker- & Tøm rerfirm a - Reparation af dør inkl. tilpasning på værksted ,46 Martin Egeskov A/S, Snedker- & Tøm rerfirm a - Levering og m ontering af låge m v. til m ålerskab ,10 Bespisning ifm. arbejdsweekend -310,00 Føtex & Superbest - Indkøb til havefest inkl. øl, vin og sodavand ,28 Superbest - Indkøb til havefest -698,65 BK Multiservice - Maling af lejlighed ifm. vandskade fra loft ,00 Brocks Vinduepolering - Polering af vinduer i trappeopgange ,25 P. Vesterholm Rengøring A/S - Rengøring af trapper, fejning af gård m v. for august ,40 JM Farvehandel - Køb af diverse pensler m v. -193,75 Sparekassen Sjælland - Gebyr, ebanking -150,00 G. S. Låseservice - Udtagning af knækket nøgle i gadedør -580,00 IKEA - Køb af diverse glas til fællesrum -147,00 SuperBest - Køb af vin, chokolade m v. til tilskadekom m en andelshaver (ifm. arb.weekend) -179,75 Erhvervs- & Selskabsstyrelsen - Inform ation om sam arbejdspartnere ifm. tagboligprojekt -222,00 Sparekassen Sjælland - Kontoudskriftsgebyr -7,50 Opsupplering af kassebeholdning jf. indsendte kvitteringer 4.374,25 Kontorartikler.dk - Køb af ringbind -181,25 Fakta - Indkøb af øl og vand -108,75 SuperBest - Køb af øl og vand m v. -266,25 Københavns Energi - Betaling af elforbrug, kld. 46 for perioden (vaskeriforening) ,59 G. S. Låseservice - Udtagning af knækket nøgle i gadedør -580,00 Bestyrelsens Julefrokost (8 pers.), Sct. Gertruds Klosters Juleanretning inkl. drikkevarer samt Taxa ,00 Chr. Andersen, Aut. El-installatør - Udskiftning af loftarm aturer i opgang 44 og i ,43 IKEA - Køb af diverse glas til fællesrum -340,00 Københavns Energi - Betaling af elforbrug, kld. 46 (vaskeriforening) ,27 Rente 3,88 Kontoudskriftsgebyr -7,50 Å rsudskriftsgebyr -15,00 Bilka - Beslag og hængelåse -399,50 JM Farvehandel - Rengøringsartikler - Badeforening -509,00 Referatet er godkendt af: Inge Hansen Jens G. S. Pihl Christina Nielsen Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Lars Weber Jacob Klit Hansen Thomas Mogensen Kasserer / Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Side 6 af 6

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed!

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig over diverse småproblemer,

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.M.B.A.

BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.M.B.A. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 16. marts 2005 kl. 19.00 afholdt Boligejerforeningen Rentegården A.m.b.a. ordinær generalforsamling med dagsorden iht. vedtægterne. I alt 24 lejligheder

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

Velkommen til Bellevue 1 Gråsten

Velkommen til Bellevue 1 Gråsten Velkommen til Bellevue 1 Gråsten Fællesinformation til beboerne Venlig hilsen Ejerforeningen, Bellevue 1 Maj 2015 Introduktion Bellevue er et smukt byggeri direkte på havnen i Gråsten. Den samlede bebyggelse

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse)

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: 25.02.2015 Deltagere ved mødet:, Frank Nissen, Tomas Klement, Jørn Christensen, Einar Estrup,

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af Nygårdsparken Husordenskatalog Administreret af KÆRE BEBOER! Velkommen til Nygårdsparken. Når man bor i en lejlighed, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere som overhovedet

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N.

Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N. Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N. 6. udgave, oktober 2008 Denne miniguide er udarbejdet af bestyrelsen og er tænkt som en hjælp til nuværende og kommende

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Husbog for ejerforeningen Adelgården II

Husbog for ejerforeningen Adelgården II Husbog for ejerforeningen Adelgården II Velkommen til husbogen Ejerforeningen har udarbejdet denne folder med praktiske oplysninger om vores hus. Vores forening har i fællesskab valgt et højt serviceniveau

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Andelsboligforeningen Amagerbro Husorden

Andelsboligforeningen Amagerbro Husorden ndelsboligforeningen magerbro Husorden Holmbladsvænge 1, st. tv. 2300 København S amagerbro@webspeed.dk www.ab-amagerbro.net Indholdsfortegnelse Side 2 Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 ffald

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL.

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Kære beboere, Nærværende dokument udgør husordnen for vores andelsforening, AB Ågade 136 m.fl. Det er bestyrelsens anbefaling, at alle

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 1 Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab og budget til

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Til stede var: Mads, Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Cecilie, Tommy, Lone og Nanna.

Til stede var: Mads, Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Cecilie, Tommy, Lone og Nanna. Referat af. Bestyrelsesmøde 31/8-2015 Til stede var: Mads, Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Cecilie, Tommy, Lone og Nanna. Afbud fra Susanne. Meddelelser fra formanden. Lotte har nu gennemgået hele vores

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

EF Dybendalsvej 67-73

EF Dybendalsvej 67-73 EF Dybendalsvej 67-73 Beboervejledning www.dybendalsvej.dk Version 1 April 2012 EF DYBENDALSVEJ 67-73 1 VELKOMMEN Denne beboervejledning er udfærdiget til brug for samtlige beboere i EF Dybendalsvej 67-73,

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1 I Ejerforeningen Skotgården, med

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning! BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16 AAB Afdeling 16 april 2009 Beretning 2009 Afdeling 16 Postkasser Fra den 1. januar 2010 skal alle etageejendomme være udstyret med postkasser i stueplan. Afdelingen har modtaget et særdeles godt tilbud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere