Menighedsrådsvalg 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedsrådsvalg 2008"

Transkript

1 Menighedsrådsvalg Rapport om evalget Dokument nr juni

2 Rapport om evalget Menighedsrådsvalget rapport om evalget Ved menighedsrådsvalget 2008, som blev afholdt den 12. november, var der - som et forsøg - mulighed for at stemme elektronisk i brevstemme - perioden, det vil sige forud for selve valgdagen. evalget skulle ses som et supplement til det konventionelle valg, og det var forhåbningen, at det kunne øge valgdeltagelsen generelt, samtidig med at der også kunne gøres erfaringer med et elektronisk valg. Rapport om evalget beskriver erfaringerne fra forberedelsen og selve genemførelsen af evalget. Teknisk blev evalget tilrettelagt som et valg, hvor et medlem af folkekirken, der var i besiddelse af en digital signatur, kunne stemme fra en pc med adgang til internettet. I forhold til principperne for afholdelse af hemmelige valg var det besluttet, at sikkerheden for at identificere den enkelte vælger skulle baseres på den offentlige digitale signatur. En vælgers mulighed for at stemme hjemmefra ville indebære accept af risikoen for, at vælgeren kunne blive udsat for tvang i forbindelse med stemmeafgivningen. Da beslutningen vedrørende denne risiko var kendt i forbindelse med folketingets behandling af lovforslaget, falder dette aspekt uden for rapportens område. Rapporten behandler derimod, som nævnt ovenfor, en række forhold vedrørende etableringen af valgsystemet og den praktiske tilrettelæggelse og afholdelse af evalget. Sammenfattende er erfaringen, at det er et kompliceret maskineri, der skal til for at afholde et sikkert og velfungerende evalg. Kirkeministeriet og Kirkeministeriets IT-Kontor, der har forestået den praktiske tilrettelæggelse og afvikling af evalget, har haft stor nytte af samarbejdet med IT- og Telestyrelsen og den eksterne it-revision. evalget blev derved afviklet med den fornødne sikkerhed. Hemmeligheden har ikke været brudt, og der har ikke været tvivl om opgørelsen af valgets resultat. I 5 sogne blev evalget suspenderet, idet det viste sig, at valgsystemet ikke behandlede lister, der ikke bar en listefortegnelse, korrekt. Episoden var et eksempel på, hvor vanskeligt det var at omsætte et valgcirkulære, der i bund og grund er udformet med viden om og erfaring fra et konventionelt valg, til også at omfatte et evalg, hvor den valgtilforordnede, der handler i forhold til den samlede kontekst, er erstattet af en edb-maskine, der uden konduite handler i forhold til et éntydigt regelsæt. Traditionen med at overvåge valgets rette afvikling med bistand fra valgtilforordnede var i evalget suppleret med en statsautoriseret revisor, der som it-revisor erklærede, at valgsystemet behandlede de afgivne stemmer korrekt og desuden sammen med 2 læge repræsentanter overvågede den teknik og de processer, der blev anvendt i forbindelse med valgets åbning, afvikling og opgørelse. Det forarbejde, der var gjort for at omsætte edb-programmernes behandling af data og informationer til synlige processer, hvor de valgtilforordnede havde en Dokument nr , juni

3 Rapport om evalget reel mulighed for at kontrollere valghandlingen herunder at tilse, at alt forløb efter reglerne, fungerede upåklageligt. De valgtilforordnede var forud for evalgets igangsætning blevet instrueret om processerne og de muligheder, de havde for at overvåge valghandlingerne. Under valget udøvede de læge repræsentanter i samspil med den statsautoriserede revisor kritisk revision og afsluttede deres tilsyn med at tilse, at valgresultaterne blev afleveret til PostDanmark til forsendelse til valgbestyrelserne. evalgets betydning for stemmedeltagelsen Forhåbningen om at evalget kunne øge interessen for menighedsrådsvalget og resultere i en højere stemmedeltagelse kom ikke til at holde. I alt vælgere benyttede sig af muligheden for at stemme elektronisk. Det udgør knapt 1,5 % af de i stemmer, der blev afgivet ved valget. Brevstemmeprocenten blev noget højere (0,45 %) end ved sidste menighedsrådsvalg (0,28 %). Det spiller ind, at kun ca. 1 mio. danskere har en digital signatur. Det betyder, at kun ca. 20 % af vælgerne faktisk kunne stemme elektronisk. Af de ca stemmeberettigede i de 149 menighedsrådskredse, hvor der var valg, kunne således kun ca stemme elektronisk vælgere brevstemte på den konventionelle måde. Procentuelt var der altså 5 gange flere, der brugte den elektroniske mulighed. Alt i alt må det dog konkluderes, at tallene er små og ikke udtryk for nogen markant tendens. evalgets betydning for valget som helhed Det forhold, at afviklingen af et evalg krævede en fuldstændig kontrol med og indsigt i, hvor mange og hvem der havde løst sognebånd eller på anden måde udtrykt ønske om at flytte deres parlamentariske rettigheder, betød sammen med den obligatoriske kontrol af kandidaternes valgbarhed en generel styrkelse af hele valgets kvalitet. Disse kontrolprocesser er nu udviklet og kan anvendes ved kommende valg, uanset om det skulle besluttes også at supplere fremtidige valg med muligheden for at stemme elektronisk. Skal det næste menighedsrådsvalg være et evalg? At det er få, der benyttede sig af den elektroniske mulighed ved valget i 2008, skal ses i sammenhæng med den ringe udbredelse af den digitale signatur. Ved det næste valg (2012) vil en ny digital signatur være udviklet. At den vil være sammenfaldende med koden til vore hjemmebankløsninger, vil betyde en massiv udbredelse i befolkningen som helhed, og det kunne sammen med den stigende digitalisering i øvrigt være et incitament til at forsøge en gang til. Dokument nr , juni

4 Rapport om evalget Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Valgsystemets komponenter Samarbejde med IT- og Telestyrelsen om valgsystemet SBL-protokollen Webservice til opslag i CPR Kandidatsystemet Berigtigelse af valglister og valgkort Det elektroniske valgsystem Valgets sikkerhed og hemmeligholdelse Kvittering til vælgeren Systemmæssig beskyttelse af vælgerens anonymitet Driftsikkerhed Berigtigelse af valgkort og valglister Erfaringer med det elektroniske valg Forberedelsesfasen Samspil mellem løsningens forskellige systemer Idriftsættelse af SBL-protokollen Test og revisionserklæring Perioden forud for valget Indtastning af data i Kandidatsystemet Indtastning af data i SBL-protokollen Overførsel af data til det elektroniske valgsystem Visning af kandidaters navne på valgportalen mrvalg.dk Afviklingen af det elektroniske valg Beredskab under valgafviklingen Problemer ved anvendelsen af den digitale signatur Information om anmeldte listeforbund Annullering af det elektroniske valg i 5 valgdistrikter Afslutning og opgørelse af det elektroniske valg Udtrækning af stemmer og vælgernes CPR-numre Forsendelse til KMD A/S KMD s udsendelse af valgkort og valglister Valgets resultat til valgbestyrelserne Valgstatistik Dokument nr , juni

5 Rapport om evalget 1. Baggrund Den 29. november fremsatte regeringen lovforslag om ændring af lov til menighedsrådsvalg. Formålet med lovforslaget var at lette valgbestyrelsernes administrative arbejde ved menighedsrådsvalg samt at indhente erfaringer med elektroniske valg via muligheden for at afgive en elektronisk brevstemme. Afgivelsen af en elektronisk brevstemme skulle være et alternativ til en almindelig brevstemme eller til afstemning ved personligt fremmøde på valgdagen. Herudover var det forhåbningen, at muligheden for at afgive elektronisk brevstemme kunne skabe øget bevågenhed og interesse for menighedsrådsvalget. Det blev besluttet, at perioden for afgivelse af elektronisk brevstemme skulle løbe fra den 21. oktober 2008 klokken til den 31. oktober 2008 kl Forud for lovforslagets fremsættelse var der lavet en række forarbejder for at få fastlagt principperne og få valgt en brugbar systemmodel. Der var fra begyndelsen lagt op til en systemmodel, hvor stemmeafgivningen skulle foregå via pc med anvendelse af vælgerens personlige digitale signatur (OCES) og uden tilsyn af tilforordnede. Det var derimod aldrig under overvejelse at anvende elektroniske stemmebokse eller på anden vis muliggøre elektrisk afstemning på selve valgdagen, idet det ville være uforholdsmæssigt dyrt at opstille stemmebokse ude på de mange lokale valgsteder, ligesom elektronisk afstemning på selve valgdagen ville stille nogle ganske andre krav til driftssystemerne end det påtænkte elektroniske brevstemmevalg. Fra projektets start var det desuden erkendt, at stemmeafgivning via pc og uden tilsyn af valgtilforordnede kan være uforenelig med princippet om hemmelig stemmeafgivelse, idet det ikke kan sikres, at der er andre end vælgeren selv, der overværer endsige udfører stemmeafgivningen. Grundlovens 31, stk. 1 om almindelig, direkte og hemmelige valg vedrører imidlertid kun folketingsvalg. Der gælder således ikke noget grundlovssikret krav om almindelig, direkte og hemmelig stemmeafgivelse til menighedsrådsvalg. Det var derfor i den konkrete situation ikke relevant, hvorvidt Grundlovens krav om hemmelige valg i givet fald ville være uforenelig med stemmeafgivning via en pc uden tilsyn af tilforordnede. For at minimere risikoen for stemmetvang var det under overvejelse at udvikle en løsning, hvor den elektroniske stemme kunne ændres i hele stemmeperioden, således at en vælger, der udsættes for stemmetvang, ville få mulighed for at ændre stemmen på et senere tidspunkt. Efter drøftelser med Datatilsynet 2 blev denne model imidlertid fravalgt. I stedet blev der valgt en model, hvor den elektroniske brevstemme afkobles CPR-nummeret i det øjeblik stemmen registreres, og hvor CPR-nummeret øjeblikkeligt krypteres, således at det ikke efterfølgende kan spores, hvad en 1 Lovforslaget var en genfremsættelse af det lovforslag nr. L 17, som blev fremsat den 4. oktober 2007, og som bortfaldt i forbindelse med afholdelse af valg til Folketinget. 2 Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd, L28, , 2. samling. Bilag 1. Datatilsynets høringssvar (bilag 2) Dokument nr , juni

6 Rapport om evalget vælger har stemt. Denne model betød, at den elektroniske brevstemme ville være bindende og ikke stå til at ændre. 2. Valgsystemets komponenter Til afviklingen af det elektroniske valg skulle der udvikles et valgsystem, som via internettet og med brug af den offentlige signatur (OCES) tillod medlemmer af folkekirken at stemme i de menighedsrådskredse, hvor der skulle være afstemningsvalg. Der skulle foruden valgsystemet udvikles følgende 3 andre komponenter: a) SBL-protokollen - skulle sikre en elektronisk registrering af de vælgere, der i medfør af reglerne om sognebåndsløsning havde løst sognebånd og tillige flyttet deres valgret b) Elektronisk berigtigede valglister - som på baggrund af oplysninger fra SBL-protokollen og det elektroniske valgsystem skulle gøre det muligt at udskrive valglister, der fra starten var berigtiget med en eventuel sognebåndsløsning c) Kandidatsystemet der skulle lette valgbestyrelsernes opgaver i forbindelse med valget og desuden sikre validering af, hvorvidt kandidater og stillere opfyldte valgbarhedskriterierne Samarbejde med IT- og Telestyrelsen om valgsystemet Det elektroniske valgsystem, der blev anvendt ved menighedsrådsvalget 2008, blev udviklet i et samarbejde mellem Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen. IT- og Telestyrelsen havde, til brug for vejledende afstemninger i kommuner med flere, udviklet et valgsystem, der kunne betjenes fra den fællesoffentlige hjemmeside borger.dk. For Kirkeministeriet var det attraktivt at indgå et samarbejde med IT- og Telestyrelsen, dels for at begrænse udviklingsomkostningerne til et valgsystem og dels for at få adskilt Kirkeministeriet, som ansvarlig for valgets afholdelse, fra den tekniske etablering af det valgsystem, der skulle understøtte det elektroniske brevstemmevalg. For IT- og Telestyrelsen var samarbejdet en mulighed for at få videreudviklet afstemningssystemet således, at det kunne anvendes i forbindelse med bindende afstemninger. Det blev derfor besluttet, i et samarbejde mellem Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen, at videreudvikle valgportalen, som i den færdige form skulle være en del af den fællesoffentlige hjemmeside borger.dk; dog tillige med sin egen webadresse: mrvalg.dk. Det var it-leverandørerne til borger.dk, virksomhederne Atira A/S og Netic A/S, der forestod det tekniske udviklingsarbejde med udgangspunkt i lovforslag om ændring af lov om valg til menighedsråd og i øvrigt efter krav fra Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen. Der blev ved projektets start etableret en styregruppe bestående af repræsentanter fra Kirkeministeriet, IT- og Telestyrelsen, Netic A/S og Atira A/S. Dokument nr , juni

7 Rapport om evalget Kirkeministeriet engagerede desuden statsautoriserede revisorer fra PriceWaterhouseCoopers med henblik på at få gennemført en it-revision af det elektroniske valgsystem. It-revisionen skulle udmøntes i en revisionserklæring, som inden ibrugtagningen af valgsystemet skulle bevidne, at valgsystemet behandlede de afgivne stemmer i overensstemmelse med reglerne, samt bevidne at en vælger ikke kunne spores via den afgivne stemme, og at det heller ikke kunne spores, hvilken kandidat eller kandidatliste en vælger havde stemt på. Repræsentanter fra PriceWaterhouseCoopers deltog derfor i deres egenskab af it-revisorer som observatører ved styregruppemøderne. Inden valgsystemet nærmere beskrives, redegøres der i de følgende afsnit for de systemer, der er en vigtig forudsætning for systemets virke SBL-protokollen Det er ved menighedsrådsvalg muligt at udøve sin valgret i et andet sogn (valgdistrikt) end det sogn, hvor man har folkeregisteradresse. Ved sognebåndsløsning og indenpastoratsflytning har et folkekirkemedlem således mulighed for at flytte sin valgret til et andet sogn end bopælssognet. Endvidere har folkekirkens præster valgret i det sogn, hvor de har ansættelse. Grundlaget for disse bestemmelser er Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd 3 samt Bekendtgørelse om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat 4. Hidtil havde administrationen af sognebåndsløsning, indenpastoratsflytning og præsters egen valgret foregået lokalt via papirprotokoller, hvor det var den stedlige valgbestyrelse, der forestod opgaven med at foretage en manuel berigtigelse af både kandidatlister, valglisten og valgkort ved menighedsrådsvalg. For at lette valgbestyrelsernes administrative arbejde ved menighedsrådsvalg, understøtte et elektronisk valg samt gøre det muligt at foretage maskinel prøvelse af folkekirkemedlemmers valgret blev det besluttet at etablere en elektronisk fortegnelse over folkekirkemedlemmers flytning af valgret i forbindelse med: - sognebåndsløsning - indenpastoratsflytning - virke som præst. Da det er sognepræsten, man løser sognebånd til, blev det sognepræsterne, der fik til opgave at indtaste de fornødne oplysninger i SBL-protokollen. Ved registreringen af et sognebånd indtaster den pågældende præst sognebåndsløserens CPR-nummer, som slås op i CPR. SBL-protokollen kontrollerer på baggrund af forespørgslen i CPR medlemskabsoplysning, bopæl m.m. Når aftalen registreres, sker der tillige en registrering af, om 3 BEK nr 356 af 05/05/2008 (bilag 3) 4 BEK nr 358 af 05/05/2008 (bilag 4) Dokument nr , juni

8 Rapport om evalget vedkommende også ønsker at udøve sin valgret i det sogn, der løses sognebånd til. Endelig tegnes der et abonnement i CPR, som efterfølgende anvendes til en kontrol af, om den pågældende til stadighed opfylder betingelserne for at opretholde sognebåndsløsningen. Desuden sørger programmet for at give stiftsadministrationen et advis såfremt den præst, der er løst sognebånd til, forlader sit embede. Denne elektroniske protokol benævnes SBL-protokollen. Dokument nr , juni

9 Rapport om evalget 2.3. Webservice til opslag i CPR Der blev, som nævnt i det foregående afsnit, udviklet en webservice i CPR, så de fornødne oplysninger kunne indhentes i forbindelse med oprettelse af aftaler om sognebåndsløsning. Webservicen blev desuden anvendt til validering af en kandidats valgbarhed i Kandidatsystemet (se afsnittet nedenfor) henholdsvis til validering af personers valgret i det elektroniske valgsystem. Webservicens funktion er, at det system, der kalder webservicen, forespørger på et bestemt CPR-nummer i CPR-systemet. Svaret fra CPR består i vedkommende borgers navn, bopæl og herunder bopælens beliggenhed i forhold til sogn eller kirkedistrikt. Herudover omfatter svaret oplysning om medlemskab af folkekirken, eventuel oplysning om værgemål og, såfremt vedkommende er ud- eller indrejst, oplysning om ud- eller indrejsedato. Systemerne, der kalder webservicen, fortolker svaret ud fra det relevante regelsæt, eksempelvis om vedkommende er medlem af folkekirken. Webservicen, der er en såkaldt SOAP-service (Simple Object Access Protocol), gør det muligt, som beskrevet, at udveksle oplysninger mellem forskellige systemer. Webservicen er en on-lineservice, det vil sige, at svaret kommer i samme øjeblik, som opslaget foretages Kandidatsystemet Med etableringen af SBL-protokollen og ovennævnte webservice blev det muligt at gennemføre en elektronisk validering af valgbarhedskriterierne for personer, der ønskede at opstille som kandidat ved menighedsrådsvalget 2008 samt stilleres valgret. Det blev derfor besluttet at videreudvikle det kandidatsystem, der blev anvendt første gang ved valget i 2004, så kandidater og stillere kunne blive valideret i forhold til de oplysninger, der kan indhentes i SBL-protokollen og CPR. Foruden at lette valgbestyrelsens administrative arbejde skulle Kandidatsystemet styrke valideringen af kandidater og stillere. Menighedsrådsvalget 2008 På denne side: kan menighedsrådenes valgbestyrelser administrere lister, kandidater og stillere. Siden åbnes for indtastning den For yderligere oplysninger om menighedsrådsvalget: Denne tjeneste er udviklet af: Kirkeministeriets IT-Kontor - IT til folkekirken Dokument nr , juni

10 Rapport om evalget Jens Jensen Nyvej Odder Rikke Rask Søvej 21 Hou 8300 Odder Karla Karlsen Kirkevej Beder OK OK 4 CPRnummer findes ikke Validering af kandidater (testdata) Det var valgbestyrelsen, der havde ansvaret for at validere kandidater og stillere. Valgbestyrelsen kunne dog overgive selve indtastningsopgaven i Kandidatsystemet til den stedlige stiftsadministration Berigtigelse af valglister og valgkort Det er KMD A/S, der udskriver valglister og valgkort til menighedsrådsvalg. Tidligere blev valglister og valgkort udskrevet uden hensyntagen til eventuelle aftaler om sognebåndsløsning m.m. Det betød, at valgbestyrelserne tidligere på baggrund af oplysninger fra præsterne manuelt skulle tilføre sognebåndsløsere samt slette i sognet de medlemmer, der havde løst sognebånd andetsteds. Denne korrektion af valglisterne var tidskrævende og meget afhængig af, at de fornødne oplysninger var indgivet til valgbestyrelsen. Desuden skulle forløbet afsluttes med makulering af valgkort til dem, der havde løst sognebånd andetsteds, og endvidere skulle sognebåndsløseres navne og adresser påføres de uudfyldte valgkort, som KMD A/S havde medsendt til det enkelte valgsted. SBL-protokollen gjorde det muligt at berigtige valglister og valgkort elektronisk, således at valglisten, allerede ved valgbestyrelsens modtagelse af denne, indeholdt de nødvendige oplysninger, mens valgkort kunne udsendes direkte til vælgerne fra KMD A/S. 3. Det elektroniske valgsystem Valgsystemet var, som beskrevet indledningsvist, en videreudvikling af det afstemningssystem, som IT- og Telestyrelsen allerede havde implementeret på borger.dk. Valgsystemet blev udviklet i Open Source ud fra principperne om, at kildekoden offentliggøres på Software-børsen, så alle, der måtte have ønske herom, kan få mulighed for at analysere og kontrollere systemets virkemåde og generelle sikkerhed. Systemet blev indrettet således, at et medlem af folkekirken kunne afgive en elektronisk brevstemme ved anvendelse af sin personlige digitale signatur (OCES). 10 Dokument nr , juni 2009

11 Rapport om evalget Inden vælgeren kunne ledes ind i valgsystemets stemmesektion, blev der foretaget kontrol af signaturens gyldighed i det offentlige nøglecenter. Som en del af kontrollen returnerer nøglecentret når signaturen er gyldig - signaturindehaverens CPR-nummer, som efterfølgende anvendtes til opslag i CPR og SBL-protokollen. Ved opslaget i CPR blev der, som beskrevet under SBL-protokollen (afsnit 2.2), returneret oplysninger, så det kunne konstateres, om personen opfyldte de valgretskriterier, der kunne valideres for på baggrund af oplysninger i CPR. Herefter blev det ved et nyt opslag i SBL-protokollen kontrolleret, om vælgeren eventuelt havde valgret i et andet sogn, end det hvori vælgeren havde sin folkeregisteradresse. Hvis personen havde valgret i et andet sogn end bopælssognet, blev bopælssognets sognekode udskiftet med sognekoden for valgsognet. Med den korrekte oplysning om et medlems valgsogn blev der herefter etableret adgang til valgsystemets stemmesektion, hvor vælgeren kunne afgive sin stemme, forudsat at der var afstemningsvalg i sognet; dvs. opstillet 2 eller flere kandidatlister. Den elektroniske stemme kunne enten gives som en personlig stemme eller en listestemme. Som ved det ordinære manuelle valg kunne vælgeren også stemme blankt. Indgangen til valgsystemet på Borger.dk Dokument nr , juni

12 Rapport om evalget evalgsystemets stemmeseddel 4. Valgets sikkerhed og hemmeligholdelse Som tidligere beskrevet var der efter konsultation af Datatilsynet valgt en systemmodel, hvor den elektroniske brevstemme var bindende og ikke kunne ændres, og dermed i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende afgivelse af en almindelig brevstemme ved kommunale og regionale valg: En vælger, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning, kan ikke stemme til det eller de pågældende valg ved afstemningen på valgdagen. (Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg, LBK nr af 08/12/2006) Det blev endvidere fastlagt, at det i tilfælde af at en vælger både havde afgivet en almindelig brevstemme og en elektronisk brevstemme, var det den elektroniske brevstemme, der var gældende, mens den almindelige brevstemme skulle annulleres ved optællingen på selve valgdagen Kvittering til vælgeren Vælgeren blev på mrvalg.dk ledt igennem stemmesektionen via information i skærmdialogen og fik tydeligt og flere gange oplysning om, at den elektroniske brevstemme var bindende og ikke stod til at ændre. Dokument nr , juni

13 Rapport om evalget Når stemmen var registreret, fik vælgeren kvittering herom i skærmdialogen. Endvidere kunne en vælger, der måtte være i tvivl om, hvorvidt stemmen var blevet registreret (fx ved lokalt pc-nedbrud midt i stemmeøjeblikket), ved fornyet log in, få oplyst, om der var registret en elektronisk brevstemme for det pågældende CPR-nummer. Ifølge tilbagemelding fra brugere af systemet var valgsystemet lettilgængeligt og intuitivt nemt at anvende Systemmæssig beskyttelse af vælgerens anonymitet Valgsystemet var af hensyn til beskyttelse af vælgerens anonymitet indrettet således, at selve stemmen (dvs. oplysningen om hvilken kandidat og/eller kandidatliste, der var stemt på og i hvilket sogn), i det øjeblik, hvor systemet registrerede den elektroniske brevstemme, blev adskilt fra vælgerens CPRnummer ved en irreversibel proces. Denne indretning skulle sikre, at det blev umuligt at foretage en systemmæssig sammenkædning af et CPR-nummer og en afgiven stemme. Dog vil det i de tilfælde, hvor der kun er afgivet én elektronisk brevstemme, eller hvor alle elektroniske brevstemmer er tilfaldet samme kandidat, ved sammenstilling af opgørelsen af e-brevstemmeresultatet og valglisten være muligt at sammenkæde CPR-nummer og stemme. Dette er imidlertid ikke særegent for det elektroniske system; hvis tilsvarende sker ved det konventionelle brevstemmevalg vil noget lignende kunne forekomme. Den systemmæssige adskillelse af stemme og CPR-nummer fik den konsekvens, at det ikke var muligt at annullere en enkelt elektronisk brevstemme, da der netop ikke var nogen sporbarhed mellem stemmer og CPR-numre. Eneste alternativ ville være at annullere samtlige elektroniske brevstemmer i sognet (valgdistriktet). Det blev herudover besluttet, at alle elektroniske brevstemmer, som måtte være afgivet på en kandidat, der afgår ved døden under den elektroniske afstemningsperiode, skulle være gældende og tilfalde den kandidatliste, som personen var opstillet på. Den afdøde kandidat skulle dog slettes visuelt fra valgsiden i det øjeblik, hvor oplysningen herom blev de systemansvarlige bekendt Driftsikkerhed For at minimere risikoen for systemnedbrud ved mange samtidige besøgende blev der anvendt load-balancing. Via load-balancing var det muligt at delegere datatrafikken mellem 2 webapplikationer og løbende teste på, om web-applikationerne fungerede, som de skulle. På denne vis kunne trafikken blive udjævnet og risikoen for, at systemet blev overbelastet, blev dermed minimeret. Som nævnt var valgsystemet afhængigt af webservices til det offentlige nøglecenter, CPR-registeret og folkekirkens SBL-protokol. Et udfald på en enkelt af disse services ville betyde, at der ikke kunne afgives en stemme. Dokument nr , juni

14 Rapport om evalget Det viste sig, at webservicen til CPR (Stam SOAP Service Church) var den mest sårbare, idet det var den komponent i den samlede løsning, der havde den laveste kapacitetsgrænse. Det var dog vurderingen, at risikoen for systemnedbrud ved mange samtidige besøgende var lille. Som det senere skulle vise sig, blev stemmeaktiviteten på mrvalg.dk aldrig så stor, at det forårsagede nedbrud. Det er dog vurderingen, at systemkapaciteten bør være væsentligt større ved eksempelvis et kommunalvalg, hvor antallet af afgivne elektroniske stemmer må forventes at blive betydeligt højere end ved et menighedsrådsvalg. Som en del af sikringen af valgsystemets tilgængelighed (oppetid) blev systemet dubleret (replikeret), således at der i tilfælde af nedbrud på systemets database eller i applikationen kunne skiftes over til det dublerede (replikerede) system. Da der var tale om en asynkron dublering (replikering), kunne der opstå en minimal risiko for, at en stemme kunne blive registreret to gange, hvis den blev afgivet i det nøjagtigt samme øjeblik, hvor skiftet mellem de to databaser finder sted. Der var i denne forbindelse udarbejdet et beredskab, der i tilfælde af systemskift kunne klarlægge, om der forekom dobbeltstemmer i valgsystemets database(r). Denne kontrol gennemførtes helt enkelt ved, at det efter den elektroniske afstemningsperiodes udløb, blev undersøgt, om der var dobbeltforekomster af CPR-numre. Var det tilfældet, skulle samtlige elektroniske stemmer annulleres i de valgsogne, hvor der optrådte dobbeltforekommende CPR-numre. Der forekom ikke dobbeltregistrering af en elektronisk brevstemme ved menighedsrådsvalget Berigtigelse af valgkort og valglister Det var en nødvendig præmis, at der på valglisterne, som blev udsendt til valgbestyrelserne, var afmærkning af, hvilke personer, der havde afgivet en elektronisk brevstemme. Ligeledes skulle der ikke udsendes valgkort til de personer, der havde afgivet elektronisk brevstemme, idet det kunne give vælgeren en falsk forventning om, at den afgivne elektroniske brevstemme kunne ændres ved personligt fremmøde på selve valgdagen. Denne praksis kan siges at være en parallelisering til bestemmelserne ved brevstemmeafgivelse i Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg, tirsdag den 15. november 2005, hvor det ikke mere [er] foreskrevet, at der skal udskrives valgkort for de vælgere, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning. (punkt , s. 62). Brevstemmer (almindelige) afgivet til menighedsrådsvalg har ikke en tilsvarende bestemmelse, da brevstemmeperioden forløber indtil fire dage før valgdagen, og KMD A/S udsender valgliste og valgkort henholdsvis 6 dage og 5 dage før valgdagen. Der blev i et samarbejde mellem Kirkeministeriet og KMD A/S udviklet en løsning til berigtigelse af valgkort og valglister i forhold til de afgivne elektroniske brevstemmer. Dokument nr , juni

15 Rapport om evalget Berigtigelsen i forhold til afgivne elektroniske brevstemmer var kun en del af en større løsning, der samlet set skulle lette valgbestyrelsernes administrative arbejde ved menighedsrådsvalg. Således omfattede den samlede løsning også elektronisk berigtigelse af valgkort og valglister i forhold til sognebåndsløseres og indenpastoratsflytteres særlige ønsker til valgret samt præsters valgret (se også afsnit 2.5). Dette var blevet muliggjort af udviklingen og implementeringen af SBL-protokollen, hvor oplysninger vedrørende sognebåndsløseres særlige ønsker til udøvelse af valgret, indenpastoratsflytning samt præsters valgret for første gang var registreret elektronisk. Hidtil havde disse oplysninger, som tidligere anført, kun foreligget i papirprotokoller lokalt ude i sognene, hvor den lokale valgbestyrelse selv manuelt forestod berigtigelsen af valglisten og valgkortene. Desuden blev begreberne hovedvalgsliste og supplementsvalgliste afskaffet, således at valgbestyrelsen alene skulle forholde sig til én valgliste, der var berigtiget med oplysninger fra SBL-protokollen, CPR samt elektroniske brevstemmer. Endelig skulle de berigtigede valgkort udsendt direkte fra KMD A/S til vælgeren uden involvering af valgbestyrelsen. 5. Erfaringer med det elektroniske valg Erfaringerne med det elektroniske valg deles op i forhold: - der viste sig i forberedelsesfasen, indtil systemerne var klar til den afsluttende samlede afprøvning - der opstod forud for afviklingen af valget - der opstod i forbindelse med afviklingen af valget - der opstod ved opgørelse af valgets resultat Forberedelsesfasen Opgaver i forberedelses- eller udviklingsfasen bestod i færdiggørelse af hver af programkomponenterne med hensyn til tekniske egenskaber samt dokumentationen af disse. Med hensyn til standarder for dokumentation og udvikling blev DS484 anvendt. PriceWaterhouseCoopers foretog i sin egenskab af ekstern it-revisor løbende kontrol af såvel den tekniske udvikling som dokumentationen af denne. PriceWaterhouseCoopers fremsatte til dokumentationen krav, der var mere omfattende end udviklerne havde forudset, og opfyldelsen af disse medførte både forsinkelser og meromkostninger Samspil mellem løsningens forskellige systemer 4 af de systemer der skulle kommunikere sammen under afviklingen af det elektroniske valg, var udviklet i hvert sit software-program og af hver sin leverandør. Dokument nr , juni

16 Rapport om evalget Det drejede sig om: - 1) SBL-protokollen og 2) Kandidatsystemet, der var udviklet i.net ( dot net ) og med Axis2 til kommunikationen mellem webservices og applikation - 3) det elektroniske valgsystem, der var en videreudvikling (OpenSource) og med Axis2 som komponent i kommunikationen med webservices til valgapplikationen - 4) CPR -webservice, der (skulle det vise sig) var udviklet til en tidligere version af Axis2. Denne forskellighed i anvendelsen af forskellige Axis2 versioner gav uforudsete og store problemer med hensyn til de helt afgørende kald til CPR fra henholdsvis SBL-protokollen, Kandidatsystemet og det elektroniske valgsystem. Afprøvning og videreudvikling i juli viste sig at være en vanskelig barriere, og det betød reelt, at det den ekstra tid, der var afsat i udviklingsplanen, forsvandt. Fejlen var objektivt set kritisk, fordi den betød, at eventuelle rettelser i de andre komponenter ikke kunne påbegyndes, ligesom den stillede sig i vejen for de planlagte afprøvninger af det samlede systemkompleks. Efter en del research lykkedes det imidlertid at få integreret alle systemerne indenfor den nu stramme tidsplan Idriftsættelse af SBL-protokollen Forsinkelsen med at få webservices til at fungere betød, at idriftsættelsen af SBL-protokollen blev udskudt til 1. september 2008, hvilket kun gav præsterne ca. 5 uger til at indtaste de eksisterende aftaler. Disses antal var der kun gisninger om, fordi der aldrig tidligere var blevet foretaget en samlet opgørelse af de ca aftaler, det sidenhen viste sig at være. Uanset at enhver start af et nyt it-system i et område, der hidtil har været rent papirbaseret, er vanskelig, forøges kompleksiteten, når brugerne er så spredte, som det er tilfældet i folkekirken. Selve systemet var nemt at bruge og introducerede ikke nye begreber i forhold til den hidtidige praksis vedrørende indgåelse af aftaler om sognebåndsløsning. Når starten blev vanskelig, skyldtes det formentlig især den omstændighed, at den systemmæssige understøttelse af noget, der hidtil har været ført i en papirprotokol, introducerede valideringer, som afslører forhold, der ikke følger reglerne, men som ikke gav anledning til bekymring i det papirbaserede system. Reglerne om sognebåndløsning m.m. i overgangsperioden mellem den præst aftalen var indgået med, og en given ny præst i forbindelse med pensionering eller slet og ret jobskifte, viste sig at være komplekse at understøtte systemmæssigt. Særligt var det forbundet med en del håndarbejde at få indkørt systemet de steder, hvor aftalepræsten havde været fratrådt i nogle måneder, og hvor der endnu ikke var sket en genbesættelse. Dokument nr , juni

17 Rapport om evalget Test og revisionserklæring Eksterne it-revisorer fra PriceWaterhouseCoopers havde, som tidligere nævnt, til opgave at udarbejde en revisionserklæring 5, der skulle forelægges Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen, inden den endelige beslutning om gennemførelse af den elektroniske del af valget kunne tages. I forbindelse med udarbejdelse af revisionserklæringen udførte de eksterne itrevisorer fra PriceWaterhouseCoopers en række kontroller af selve det elektroniske valgsystem og gennemgik i forbindelse med disse kontroller dokumentationen af samtlige it-systemer, der blev benyttet i den samlede løsning. Der blev i den forbindelse i et samarbejde mellem styregruppen og PriceWaterhouseCoopers planlagt et testforløb, hvor der blev afholdt en række test af det elektroniske valgsystem herunder egentlige prøvevalg, hvor medarbejdere i IT- og Telestyrelsen og Kirkeministeriet stemte med anvendelse af deres digitale signatur. Under overværelse af Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen blev der således afholdt en række accepttest af det elektroniske valgsystem, medens der blev gennemført en række test af mere teknisk karakter under overværelse af PriceWaterhouseCoopers. I forbindelse med PriceWaterhouseCoopers revisionserklæring udarbejdede Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen ligeledes en erklæring for det elektroniske valgsystem. PriceWaterhouseCoopers tager i sin revisionserklæring det forbehold, at driftssikkerheden i den aktuelle løsning kan kompromitteres i flere situationer, herunder ved væsentlig tilsigtet eller utilsigtet belastning, hvilket kan medføre manglende mulighed for stemmeafgivelse og/eller forsinkelse i forbindelse med denne.. I Kirkeministeriets og IT- og Telestyrelsens erklæring anføres det blandt andet, at den samlede løsnings performance er begrænset af den kapacitet, der var i webservicen til CPR. Dog anføres det, at i henseende til det samlede antal potentielle vælgere til de sogne, hvor der afholdes afstemningsvalg, er det vurderingen at denne kapacitetsbegrænsning ikke udgør en risiko for løsningens driftssikkerhed.. Endvidere anføres det i Kirkeministeriets og IT- og Telestyrelsens erklæring, at der kunne opstå en risiko for, at en elektronisk brevstemme, der afgives netop i det øjeblik, hvor der ved et eventuelt systemnedbrud skiftes til det duplikerede system, registreres 2 gange. Det er imidlertid i vurderingen, at forholdet ikke udgjorde nogen relevant sikkerhedsmæssig risiko, idet der i forbindelse med valgudtrækket den 31. oktober 2008 ville blive gennemført en kontrol af, om en vælger har stemt 2 gange. Dette opsummeres i erklæringens afsluttende linjer: Under hensyn til de etablerede kompenserende kontroller er det vores samlede vurdering, at evalgsløsningen er sikkerhedsmæssig betryggende til anvendelse ved det forestående menighedsrådsvalg.. 5 Bilag 5 Dokument nr , juni

18 Rapport om evalget PriceWaterhouseCoopers anfører i sin erklæring tillige, at denne i lighed med Kirkeministeriets og IT- og Telestyrelsens (er) baseret på tilstedeværelsen af kompenserende kontroller. Herudover omtaler revisionserklæringen en række forhold, der vurderes at have mindre betydning for driftssikkerheden. Revisionserklæringen er vedlagt som bilag. På baggrund af erklæringen besluttede Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen at den elektroniske afstemningsperiode som planlagt kunne igangsættes den 21. oktober Perioden forud for valget Ved perioden forud for valget forstås det tidsrum, fra hvilket kandidatlisterne afleveres og kontrolleres, indtil det tidspunkt hvor det elektroniske valg påbegyndes Indtastning af data i Kandidatsystemet Forud for valgets åbning blev kandidatlisterne ført ind i Kandidatsystemet ved indtastning via valgstyrelserne eller den stedlige stiftsadministration. Ved indtastningen blev der valideret for, om den pågældende kandidat og kandidatliste opfyldte valgbarhedskriterierne Indtastning af data i SBL-protokollen Da valideringen af kandidaterne og senere valideringer af vælgere blev foretaget på baggrund af oplysningerne i SBL-protokollen, var det af største vigtighed, at SBL-protokollen var så ajourført som muligt. Det blev derfor indskærpet over for præsterne, at alle foreliggende data vedrørende sognebåndsløsning og indenpastoratsflytning så vidt muligt skulle indtastes så hurtigt som muligt af hensyn til valideringen af såvel kandidater som potentielle vælgere Overførsel af data til det elektroniske valgsystem På baggrund af de foreliggende data i Kandidatsystemet og SBL-protokollen samt sogn.dk overførte Kirkeministeriets IT-Kontor dagen før valgperiodens start den 20. oktober 2008 følgende oplysninger til det elektroniske valgsystem: - Sognenavne - Navne på menighedsrådene - Sognekoder - Koder på menighedsrådene - Kandidatlistenavne - CPR-nummer pr. kandidat (CPR-nummeret blev ikke vist på mrvalg.dk) - Navn pr. kandidat - Markering for, om kandidaterne på kandidatlisten var henholdsvis prioriteret opstillet eller sideordnet opstillet Visning af kandidaters navne på valgportalen mrvalg.dk. Ved den valgte løsning var det kandidatens fulde CPR-navn og ikke kandidatens adresseringsnavn i CPR, der blev vist på kandidatlisten, Dokument nr , juni

19 Rapport om evalget I tilfælde af navnesammenfald på samme kandidatliste skulle der angives en markering (eksempelvis ved at anføre et kaldenavn i parentes) af en eller begge de implicerede kandidater, så det var muligt at skelne imellem kandidaterne. Oplysningen herom skulle indsendes til Kirkeministeriets IT- Kontor, der efterfølgende kunne tilrette navnene manuelt. Det var derimod ikke tilladt at få angivet andet navn (eller særlig markering) på kandidatlister, hvor der ikke var navnesammenfald. Anvendelsen af det fulde CPR-navn gav anledning til henvendelser fra kandidater, som havde andre ønsker for navnangivelse end deres fulde CPRnavn. Disse ønsker blev i henhold bestemmelserne i Cirkulære om valg til menighedsråd den 11. november 2008 ikke imødekommet. I hele den elektroniske afstemningsperiode fra den 21. oktober til den 31. oktober 2008 foretog Kirkeministeriet dagligt en kontrol af, om nogle af de opstillede kandidater var afgået ved døden. I sådanne tilfælde skulle kandidaten fjernes visuelt fra mrvalg.dk, ved at der blev foretaget en ny dataoverførsel til det elektroniske valgsystem med de ajourførte CPRoplysningerne. Kun ved første dataoverførsel den 20. oktober 2008 blev det konstateret, at en af kandidaterne var afgået ved døden. Kandidaten nåede således aldrig at optræde på mrvalg.dk Afviklingen af det elektroniske valg Den 21. oktober 2008 kl blev det elektroniske valg planmæssigt åbnet på mrvalg.dk. Der var ved menighedsrådsvalget 2008 afstemningsvalg i 149 af i alt sogne og kirkedistrikter. Såvel ved det elektroniske valgs igangsætning den 21. oktober 2008 som ved den elektroniske afstemningsperiodes afslutning 31. oktober 2008 blev der udført en række kontrolaktiviteter i Kirkeministeriets IT-Kontor i København. Ved disse aktiviteter var såvel medarbejdere fra Kirkeministeriet som 2 særlige valgtilforordnede og en it-revisor fra PriceWaterhouseCoopers til stede. De 2 særlige valgtilforordnede var blevet udpeget af Landsforeningen af Menighedsråd og var begge opstillet i en menighedsrådskreds, hvor der ikke skulle afholdes afstemningsvalg. De særlige valgtilforordnede skulle primært kontrollere de konventionelle processer og medier, mens it-revisoren fra PriceWaterhouseCoopers herudover også skulle kontrollere, at de elektroniske processer var blevet anvendt forskriftsmæssigt, herunder at det var de rigtige programmer, der var blevet anvendt. Aktiviteterne var beskrevet i evalgets Dagbog 6, og processen blev vist på storskærm, så alle de tilstedeværende kunne følge processen live, mens den foregik. 6 Bilag 6 Dokument nr , juni

20 Rapport om evalget Der blev ved disse kontroller ikke fundet nogen uregelmæssigheder eller fejl, og det elektroniske valg åbnede planmæssigt den 21. oktober 2008 klokken Beredskab under valgafviklingen Der var udarbejdet et beredskab, der skulle aktiveres i tilfælde af, at der ved den daglige kontrol af CPR-oplysninger blev fundet kandidater, der var afgået ved døden. Beredskabet indebar, at der i tilfælde af at en kandidat afgik ved døden, skulle ske en indkaldelse af de valgtilforordnede, som kunne overvåge en ajourføring af valgsystemet, således at den afdøde kandidat blev fjernet fra den kandidatliste, en vælger efterfølgende ville se i valgsystemet. Herudover var der udarbejdet en beredskabsplan 7 for det elektroniske valg (bilagt), der blandt andet indeholdt beredskaber for en række situationer, der kunne indtræffe i selve stemmeperioden. Alle planlagte aktiviteter og eventuelle ikke-planlagte hændelser og uregelmæssigheder, herunder en redegørelse for disse, blev noteret i valgets dagbog der førtes for det elektroniske valg (bilagt) Problemer ved anvendelsen af den digitale signatur IT- og Telestyrelsen fik henvendelse fra nogle enkelte brugere, hvor log inboksen for den personlige digitale signatur (OCES) ikke kom frem i pc ens skærmbillede. Årsagen hertil var, at der ikke var installeret den fornødne java-software på disse pc ere. Problemet skyldtes ikke det elektroniske valgsystem, men er derimod en kendt problemstilling ved anvendelsen af den personlige digitale signatur (OCES) og vil formentlig være løst med indførelsen af den kommende nye digitale signatur (Nem log in) Information om anmeldte listeforbund Af Cirkulære om valg til menighedsråd den 11. november 2008 (Cirkulære nr. 25 af 21. maj 2008), afsnit 5 fremgår det, at mrvalg.dk ville indeholde oplysning om anmeldte listeforbund. Der blev imidlertid ikke givet oplysning om anmeldte listeforbund på valgportalen på mrvalg.dk, idet oplysninger om listeforbund er lokalt forankret, og derfor ikke blev indsendt til Kirkeministeriet ved menighedsrådsvalget Endvidere forelå der ikke et lovkrav om offentliggørelse af listeforbund på mrvalg.dk, jf. 15 i lov om valg til menighedsråd. En kandidat i Blågårdens Sogn indgav en klage over, at mrvalg.dk ikke indeholdt information om anmeldte listeforbund. På baggrund af forløbet overvejes en ændring af afsnit 5 i Cirkulære nr. 25 af 21. Maj 2008, således at det som hidtil, og som 15 i lov om valg til menighedsråd også foreskriver, er valgbestyrelsen, der står for bekendtgørelsen af listeforbund. 7 Bilag 7 Dokument nr , juni

21 Rapport om evalget Annullering af det elektroniske valg i 5 valgdistrikter Onsdag den 29. oktober 2008 modtog IT- og Telestyrelsen en henvendelse fra en borger, der oplyste, at der på mrvalg.dk manglede en kandidatliste i stemmesektionen for Vester Nebel Sogn. Efter nærmere undersøgelse blev det konstateret, at kandidatlister uden listenavn ikke blev vist i valgportalens stemmesektion, og at problemet fandtes i 5 afstemnings-distrikter: Orø Sogn (7246), Lynge Sogn(7386), Avernakø Sogn (7765), Hesselager Sogn (7772) samt i Vester Nebel Sogn (8919). Dette scenario var ikke blevet afprøvet i forbindelse med testningen af systemet, og problemet optrådte kun i selve stemmesektionen, og ikke i valgsystemets åbne del, hvor brugere uden anvendelse af personlig digital signatur kunne fremsøge sognene via en alfabetisk visning. På et hurtigt indkaldt telefonisk styregruppemøde klokken den 29. oktober 2008 blev det besluttet at iværksætte foranstaltninger til afbrydelse/annullering af det elektroniske valg i de 5 sogne. Alle andre løsningsmodeller blev afvist med henvisning til, at der ikke måtte foretages nogen ændringer eller handlinger i systemet, der fordrede forudgående verificering af, om der var afgivet stemmer i et distrikt. På et nyt telefonisk styregruppemøde klokken blev forløbet fastlagt, og valgsystemets leverandører redegjorde for processen, som ikke ville kompromittere sikkerheden eller introducere ændringer i systemets tjeksum. Det blev aftalt at gennemføre afbrydelsen/annulleringen klokken under tilsyn af de valgtilforordnede. Det blev endvidere aftalt, at der skulle udsendes brev herom til de berørte distrikters valgbestyrelser, samt at der skulle lægges information om annulleringen ud på mrvalg.dk. Endelig blev det aftalt, at det den 31. oktober 2008 på tidspunktet for udtrækningen af valgsystemets data, skulle afklares, hvilke vælgere der havde afgivet elektronisk brevstemme i ét af de 5 berørte valgdistrikter, så de berørte vælgere via brev kunne blive orienteret om, at deres elektroniske brevstemme var blevet annulleret. Klokken blev annulleringen under tilsyn af 2 af de 3 valgtilforordnede gennemført og afsluttet kl (læs mere i evalgets dagbog). Det var styregruppens vurdering, at episoden ikke kompromitterede valgets hemmelighed, idet ingen systemtekniker fik adgang til de afgivne stemmer, ligesom vælgernes CPR-numre ikke var tilgængelige førend efter det elektroniske valgs afslutning 31. oktober 2008 kl Annulleringen af de elektroniske brevstemmer i de 5 sogne (valgdistrikter) påvirkede ikke det elektroniske valg i de resterende 144 valgdistrikter Afslutning og opgørelse af det elektroniske valg Den 31. oktober 2008 kl blev valgsystemets stemmesektion på mrvalg.dk som planlagt lukket for yderligere afstemning Udtrækning af stemmer og vælgernes CPR-numre Umiddelbart efter lukningen blev der fra valgsystemet genereret en rapport pr. sogn med fordelingen af elektroniske stemmer pr. kandidat og kandidatliste samt eventuelle blanke stemmer. Stemmeresultaterne, der indtil da havde Dokument nr , juni

22 Rapport om evalget været lagret krypteret i valgsystemets database, blev ved denne proces dekrypteret og optalt pr. kandidat/kandidatliste. Ligeledes blev der genereret en rapport med oplysning om, hvilke CPR-numre (personer) der havde afgivet elektronisk brevstemme fordelt pr. sogn (valgdistrikt). Rapporten skulle som tidligere nævnt bruges til at berigtige valglisterne med oplysning om, hvilke CPR-numre der havde afgivet elektronisk brevstemme. CPR-numrene, der indtil da havde været lagret krypteret i valgsystemets database, blev ved denne proces dekrypteret og fordelt pr. sogn (valgdistrikt). Ingen af de to rapporter indeholdt information, som kunne forbinde stemmeresultatet til de personer, der havde afgivet elektronisk brevstemme Som nævnt i afsnit 3.2 ville der dog i tilfælde af, at der kun var afgivet én elektronisk brevstemme i et sogn, eller hvor alle elektroniske brevstemmer i et sogn var tilfaldet samme kandidat, være muligt at sammenkæde CPR-nummer og stemme ved sammenstilling af valglisten og stemmeresultatet. Dette adskiller sig dog ikke fra optællingen af de almindelige brevstemmer, hvor noget tilsvarende ville kunne forekomme. De to rapporter blev ved genereringen eksporteret til hver sin datafil, der efterfølgende skulle overføres til KMD A/S. Herefter blev der givet adgang til en medarbejder fra Kirkeministeriets ITkontor, der efterfølgende downloadede (udtrak) de to rapporter fra valgsystemet via en sikker datalinje og under tilsyn af de valgtilforordnede (de 2 særlige valgtilforordnede og it-revisoren fra PriceWaterhouseCoopers) og repræsentanter fra Kirkeministeriet. Udtrækkene fandt sted i Kirkeministeriets IT-kontor i København kort efter klokken den 31. oktober Herefter blev der gennemført en række kontroller af data under udførelse og tilsyn af de valgtilforordnede og de tilstedeværende repræsentanter fra Kirkeministeriet. Ved kontrollen blev det blandt andet konstateret, at der ikke var dobbeltforekomster af CPR-numre, samt at systemets tjeksum var den korrekte. Filen, der indeholdt oplysning om, hvilke CPR-numre der havde afgivet elektronisk brevstemme, blev efter den gennemførte kontrol gjort klar til at blive sendt til KMD A/S Forsendelse til KMD A/S Umiddelbart efter klokken den 31. oktober blev en datafil udtrukket med relevante data fra SBL-protokollen. Efter en række kontroller under tilsyn af de valgtilforordnede og repræsentanter fra Kirkeministeriet blev datafilen med data fra SBL-protokollen gjort klar til at blive sendt til KMD A/S (se i øvrigt evalgets Dagbog). Dernæst blev datafilen med oplysning om de personer, der havde afgivet elektronisk brevstemme, samt datafilen med data fra SBL-protokollen sendt til KMD A/S på en sikker datalinje. KMD A/S kvitterede efterfølgende for modtagelsen ved et telefonopkald, hvor en af de særlige valgtilforordnede over telefonen udførte en stikprøvekontrol af, om de data, KMD A/S havde modtaget, var identiske med de afsendte. 8 Fredag den 31. oktober 2008 klokken udløb fristen for indtastning af data i SBLprotokollen, der skulle have virkning ved menighedsrådsvalget Dokument nr , juni

Valgoverblik valgforsamling

Valgoverblik valgforsamling Valgoverblik valgforsamling Opgaverne er sorteret i farver alt efter hvem, der har opgaven. Valgbestyrelsens opgaver er mokka, menighedsrådets opgaver er turkise og kandidaternes og stillernes opgaver

Læs mere

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK - ALMINDELIGT VALG TID FØR VALGET Søndag den 7. og 14. september 2014 VALG- CIRKULÆRE, 2.4. Valgbestyrelsen bekendtgør reglerne for opstilling og

Læs mere

Menighedsrådsvalget den 8. november Tidsskema

Menighedsrådsvalget den 8. november Tidsskema Menighedsrådsvalget den 8. november 2016 Tidsskema OPGAVER DATOER -erne henviser til lov om valg til menighedsråd og afsnittene i cirkulæret. Seneste frist for meddelelse til biskoppen i stiftet om oprettelse

Læs mere

Tidslinje vedrørende menighedsrådsvalget den 8. november 2016

Tidslinje vedrørende menighedsrådsvalget den 8. november 2016 Tidslinje vedrørende menighedsrådsvalget den 8. -erne henviser til lov om valg til menighedsråd og afsnittene i cirkulæret. FØR VALGET: Onsdag 1. juni 2.6. Sidste frist for meddelelse til biskoppen i stiftet

Læs mere

Forslag. Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd

Forslag. Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd Den fulde tekst Fremsat den 29. november 2007 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Elektronisk berigtigede valglister og elektronisk

Læs mere

Forslag. Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd

Forslag. Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd 2007/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 341750 Fremsat den 4. oktober 2007 af kirkeministeren (Bertel Haarder) Forslag til Forslag

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: 1. Valgstyrer Bestyrelsen udpeger en valgstyrer blandt de generalforsamlingsvalgte

Læs mere

Forslag til ændring af lov om valg til menighedsråd (elektroniske valglister og e-brevstemme)

Forslag til ændring af lov om valg til menighedsråd (elektroniske valglister og e-brevstemme) Dokumentnr.: 328288 Forslag til ændring af lov om valg til menighedsråd (elektroniske valglister og e-brevstemme) I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 3. januar 2007, foretages

Læs mere

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 24. august 2016 Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 Kort om menighedsrådene Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse og består af et antal valgte medlemmer (mindst fem) og sognets præster. Alle

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 3. november 2016 Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 Kort om menighedsrådene Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse og består af et antal valgte medlemmer (mindst fem) og sognets præster. Alle

Læs mere

Er kirken bare for sjov? Menighedsrådsvalg 2008 Orø sogn

Er kirken bare for sjov? Menighedsrådsvalg 2008 Orø sogn Er kirken bare for sjov? Menighedsrådsvalg 2008 Orø sogn 16.09.08 1 valgbestyrelsen 3 menighedsrådsmedlemmer(konst.møde) Formanden vælges af menighedsrådet Beslutninger i menighedsrådets protokol efter

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

Valgregulativ for. TryghedsGruppen smba

Valgregulativ for. TryghedsGruppen smba Valgregulativ for TryghedsGruppen smba 6. marts 2017 1. Tidspunkt for afholdelse af valg 1.1 Valg afholdes hvert år i første kvartal i én af de i vedtægternes 4.2 anførte valgkredse. 1.2 Ved valget vælges

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd I medfør af 17 f, 17 g, stk. 2, og 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 14. marts 2013,

Læs mere

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde 1 Marts 2016 Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde Ændringerne i bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger åbner for nye måder at afvikle

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Regler om valg ved Syddansk Universitet

Regler om valg ved Syddansk Universitet Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S

VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valgtidspunkt og valgperiode...

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

Cirkulære om valg til menighedsråd den 8. november 2016

Cirkulære om valg til menighedsråd den 8. november 2016 CIR1H nr 9359 af 19/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 57864/15 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om valg til menighedsråd

Læs mere

Procedure for Ældrerådsvalg 2017

Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Version 3 - Maj 2017 Side 1 af 5 Lovgrundlag LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33. Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Regler om valg ved Syddansk Universitet

Regler om valg ved Syddansk Universitet Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se

Læs mere

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Dato 27. november 2017 Prioriteret sag Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 1. Resume Aarhus Kommune har i forbindelse

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd LBK nr 772 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58724/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VALGREGULATIV FOR NORD ENERGI A.M.B.A.

VALGREGULATIV FOR NORD ENERGI A.M.B.A. 12-33084-42 Anne Mette Ovesen Erik Bo Sørensen Mogens Pahl Christensen Palle Møller Jørgensen Jens H. Bech Mikkel Mose Baltsersen Møderet for landsret og højesteret Aut. bobestyrer VALGREGULATIV FOR NORD

Læs mere

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension. I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen:

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension. I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: 1. Valgstyrer Bestyrelsen udpeger en valgstyrer blandt de generalforsamlingsvalgte

Læs mere

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v.

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v. Bilag A Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Byrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for... 1 valg til Ældrerådet... 1 Lovgrundlag... 2 Valgdato... 2 Valgbestyrelse... 2 Valgbarhed...

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juni 2013, foretages følgende ændringer: Valgforsamling, valgret, valgbarhed

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juni 2013, foretages følgende ændringer: Valgforsamling, valgret, valgbarhed UDKAST TIL Forslag til Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Orienteringsmøde i foråret, valgforsamling, mulighed for afstemningsvalg, bemyndigelsesbestemmelser til kirkeministeren til at fastsætte

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Side 1 af 5 Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Ældrerådsvalg torsdag den 10. oktober 2013 i Faxe Kommune VALGREGLER Ældrerådet har besluttet at indstille til Byrådet i Faxe Kommune, at der

Læs mere

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten.

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten. Notatark Valgregler for Ældrerådsvalg i 2017 1. marts 2017 - Sagsnr. 16/4697 1 Hjemmel I henhold til 32 i om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen sørger

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a s. 1.2 Ifølge

Læs mere

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha Åben sag Resumé Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2013, og der skal således afvikles ældrerådsvalg i indeværende år. I henhold til Lov

Læs mere

Vilkår for forsøg med valg til menighedsrådvalg 2012

Vilkår for forsøg med valg til menighedsrådvalg 2012 Vilkår for forsøg med valg til menighedsrådvalg 2012 2 Vilkår for forsøg med valg til menighedsrådsvalg 2012 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Forsøgstyper 3 1.2 Dispensationskrav 3 1.3 Frist for dispensationsanmodning

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet 2017 Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for...1 valg til Ældrerådet...1 Lovgrundlag...2 Valgdato...2 Valgbestyrelse...2 Valgbarhed...2

Læs mere

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Valg og valgperioder 1 Kunstnersamfundets to sektioner, arkitekt - og billedkunstsektionen, vælger, hvert 3. år blandt sektionens

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

I RKSK (brevvalg) var stemmeprocenten i 2009, 60,4% og i 2013, 56,2%. På landsplan blev der ifølge undersøgelsen i 2013 anvendt følgende valgformer:

I RKSK (brevvalg) var stemmeprocenten i 2009, 60,4% og i 2013, 56,2%. På landsplan blev der ifølge undersøgelsen i 2013 anvendt følgende valgformer: Valg til Ældreråd i Ringkøbing-Skjern Kommune Resumé Ældrerådet har forslået at ændre den nuværende ordning om brevvalg til Ældrerådet til en ordning med fremmødevalg i forbindelse med valg til Byråd og

Læs mere

Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd

Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd Folketinget har ved lovbekendtgørelse nr. 629 af 11. juni 2010, ændret Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33.

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region.

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Til Byrådet Hedensted Kommune Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Der er på landsplan en del

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser.

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser. Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Vestforsyning A/S, Multiforsyning A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning Vand A/S, Vestforsyning

Læs mere

I. FORBEREDELSE TIL VALGET

I. FORBEREDELSE TIL VALGET Afstemningsvalg Udskrift af beslutningsprotokol for Dronninglund Sogns Menighedsråd i Brønderslev Provsti Aalborg Stift angående valget til menighedsrådet den I. FORBEREDELSE TIL VALGET dag 8. måned nov.

Læs mere

KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde

KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde Kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg, tirsdag den 19. november 2013 Vejledning til valgbordet November 2013 Side 1 af 12 Billedets opbygning Valgsted & valgart Status

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. Vejledning nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser

Læs mere

KMD tidsfrister ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den 19. november 2013. Inden valget. Mandag den 8. juli. Tirsdag den 20.

KMD tidsfrister ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den 19. november 2013. Inden valget. Mandag den 8. juli. Tirsdag den 20. Til kommunernes og regionernes valgansvarlige, samt de medarbejdere i kommunerne og regionerne, som arbejder med KMD's valgløsninger KMD tidsfrister ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den 19.

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3.

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. december 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folkeafstemningen om

Læs mere

BILAG 8.2 VALGREGULATIV VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET OG BESTYRELSEN I SE A.M.B.A.

BILAG 8.2 VALGREGULATIV VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET OG BESTYRELSEN I SE A.M.B.A. BILAG 8.2 VALGREGULATIV VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET OG BESTYRELSEN I SE A.M.B.A. VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET Hjemmel for valget, valgperiode og valgkredse: 1 Valg af repræsentantskab sker i henhold til

Læs mere

Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol

Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol Indledning Udviklingen i og digitaliseringen af samfundet er øget væsentligt de seneste år, og senest i november 2014

Læs mere

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg.

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg. ELSTED ELSTED SKOLE ELSTED SKOLEVEJ 6, 8520 Lystrup. E-MAIL: els@mbu.aarhus.dk Tlf.: 8713 8787 Fax: 8713 8776 Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte

Læs mere

Journalnr.:694109. HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ

Journalnr.:694109. HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ Journalnr.:694109 HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ 2012 Indledning Dette valgregulativ vedrører valget til repræsentantskabet. Valgregulativet er udarbejdet i henhold til vedtægternes

Læs mere

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 Generelt Ved kommunal- og regionsvalget i 2009 var stemmeprocenten på 65,8 procent. Det var et fald på godt fire procent i forhold til det seneste valg. Samtidig

Læs mere

Vilkår for forsøg med valg til menighedsrådsvalg

Vilkår for forsøg med valg til menighedsrådsvalg Vilkår for forsøg med valg til menighedsrådsvalg 24. februar 2012, korrigeret 27. februar 2012 Udarbejdet af: Vilkår for forsøg med valg til menighedsråd (Til valgbestyrelser, menighedsråd, stiftsøvrigheder

Læs mere

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene Håndbog til Folkeafstemning om retsforbeholdene 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning Bilag A LBK nr. 608 af 06/06/2007 Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning Herved bekendtgøres lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010

FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010 FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010 Hvordan bliver jeg optaget på valglisten? Valglisten, dvs. listen over stemmeberettigede ved skolebestyrelsesvalget, dannes ud fra

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

Genoptagelse som medlem af folkekirken

Genoptagelse som medlem af folkekirken Genoptagelse som medlem af folkekirken Henstillet til kirkeministeriet at overveje, om der måtte være anledning til at søge tilvejebragt udtrykkelige regler for optagelser i folkekirken, der ikke direkte

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S VALGREGULATIV Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S 1 Indledende bestemmelser 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Stevns Spildevand A/S, CVR-nr. 32268285, herefter

Læs mere

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer:

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer: 1 UDKAST TIL Forslag til Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Nyt maksimum for antal kandidater, ny frist for indlevering af særlig stedfortræderliste og frist for valgklage til kirkeministeren)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Selskabets ledelse... 2 5 Valg af repræsentantskab... 3 6 Klage over valg... 4 7 Generalforsamling kompetence,

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

Indstilling. Valg til Integrationsrådet 2010. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 13. november 2009.

Indstilling. Valg til Integrationsrådet 2010. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 13. november 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 13. november 2009 1. Resume Ifølge retningslinier i Integrationsloven kan kommunerne vælge at oprette et Integrationsråd. Århus Kommune

Læs mere

Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S

Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S Valgregulativ Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser

Regler for valg til skolebestyrelser Regler for valg til skolebestyrelser Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx. xx. 2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen juni 2017 med bidrag fra skolebestyrelserne 1 KAPITEL 1: INDLEDNING 3

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78)

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) V E D T Æ G T E R Ref 4300079 Dok 847493 EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) Navn: 1 Selskabet er et aktieselskab. Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. Selskabets binavn er EnergiMidt Net Vest

Læs mere

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009.

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. 2009 Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. KL s Konsulentvirksomhed, Køge Kommune og DUF Dansk Ungdoms Fællesråd indledte i efteråret

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V

V A L G R E G U L A T I V V A L G R E G U L A T I V 1. Repræsentantskabet: 1. Selskabets repræsentantskab består af 100 distriktsrepræsentanter, idet det præcise antal distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet dog kan variere

Læs mere

Valgcirkulære, Institutfora, Health

Valgcirkulære, Institutfora, Health Valgcirkulære, Institutfora - Side 1 af 5 Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 27. april 2015 om gennemførsel af valg til institutfora ved Health, Aarhus Universitet. Valgcirkulæret er fastsat

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

værd at vide om valg 2012 - For valgbestyrelser

værd at vide om valg 2012 - For valgbestyrelser værd at vide om valg 2012 - For valgbestyrelser Værd at vide om valg 2012 - For valgbestyrelser Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for Ligestilling og Kirke ISBN: 978-87-90645-36-6

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Egedal Vandforsyning

Læs mere

(Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling)

(Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling) Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-00549 Doknr. 24756 Dato 16-11-2012 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S.

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S. VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S. 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne

Læs mere

Valgregulativ For forbrugervalg til

Valgregulativ For forbrugervalg til Sagsnr: S2017-0021 Doknr:D2017-01716 Valgregulativ For forbrugervalg til Hjørring Vandselskab A/S Hjørring Vandselskab A S Åstrupvej 9 st., 9800 Hjørring Telefon 3841 2828 Fax 3841 2829 www.hjvand.dk CVR-nr.

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole Velkommen til Valgorienteringsmøde Augustenborg Skole Program A. Indledning skoleleder, Bjarne Tønnies B. Orientering om arbejdet i skolebestyrelsen formanden for skolebestyrelsen, Karsten Madsen C. Opstillingsregler

Læs mere

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen)

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen) Vejledning nr. 10724 af 5. oktober 2015 om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat FORRETNINGSORDEN for fællesmøder for menighedsrådene i Staby Madum pastorat Nærværende forretningsorden er et forslag. Menighedsrådene er således ikke bundet til at følge forslaget. De fleste af forslagets

Læs mere