Menighedsrådsvalg 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedsrådsvalg 2008"

Transkript

1 Menighedsrådsvalg Rapport om evalget Dokument nr juni

2 Rapport om evalget Menighedsrådsvalget rapport om evalget Ved menighedsrådsvalget 2008, som blev afholdt den 12. november, var der - som et forsøg - mulighed for at stemme elektronisk i brevstemme - perioden, det vil sige forud for selve valgdagen. evalget skulle ses som et supplement til det konventionelle valg, og det var forhåbningen, at det kunne øge valgdeltagelsen generelt, samtidig med at der også kunne gøres erfaringer med et elektronisk valg. Rapport om evalget beskriver erfaringerne fra forberedelsen og selve genemførelsen af evalget. Teknisk blev evalget tilrettelagt som et valg, hvor et medlem af folkekirken, der var i besiddelse af en digital signatur, kunne stemme fra en pc med adgang til internettet. I forhold til principperne for afholdelse af hemmelige valg var det besluttet, at sikkerheden for at identificere den enkelte vælger skulle baseres på den offentlige digitale signatur. En vælgers mulighed for at stemme hjemmefra ville indebære accept af risikoen for, at vælgeren kunne blive udsat for tvang i forbindelse med stemmeafgivningen. Da beslutningen vedrørende denne risiko var kendt i forbindelse med folketingets behandling af lovforslaget, falder dette aspekt uden for rapportens område. Rapporten behandler derimod, som nævnt ovenfor, en række forhold vedrørende etableringen af valgsystemet og den praktiske tilrettelæggelse og afholdelse af evalget. Sammenfattende er erfaringen, at det er et kompliceret maskineri, der skal til for at afholde et sikkert og velfungerende evalg. Kirkeministeriet og Kirkeministeriets IT-Kontor, der har forestået den praktiske tilrettelæggelse og afvikling af evalget, har haft stor nytte af samarbejdet med IT- og Telestyrelsen og den eksterne it-revision. evalget blev derved afviklet med den fornødne sikkerhed. Hemmeligheden har ikke været brudt, og der har ikke været tvivl om opgørelsen af valgets resultat. I 5 sogne blev evalget suspenderet, idet det viste sig, at valgsystemet ikke behandlede lister, der ikke bar en listefortegnelse, korrekt. Episoden var et eksempel på, hvor vanskeligt det var at omsætte et valgcirkulære, der i bund og grund er udformet med viden om og erfaring fra et konventionelt valg, til også at omfatte et evalg, hvor den valgtilforordnede, der handler i forhold til den samlede kontekst, er erstattet af en edb-maskine, der uden konduite handler i forhold til et éntydigt regelsæt. Traditionen med at overvåge valgets rette afvikling med bistand fra valgtilforordnede var i evalget suppleret med en statsautoriseret revisor, der som it-revisor erklærede, at valgsystemet behandlede de afgivne stemmer korrekt og desuden sammen med 2 læge repræsentanter overvågede den teknik og de processer, der blev anvendt i forbindelse med valgets åbning, afvikling og opgørelse. Det forarbejde, der var gjort for at omsætte edb-programmernes behandling af data og informationer til synlige processer, hvor de valgtilforordnede havde en Dokument nr , juni

3 Rapport om evalget reel mulighed for at kontrollere valghandlingen herunder at tilse, at alt forløb efter reglerne, fungerede upåklageligt. De valgtilforordnede var forud for evalgets igangsætning blevet instrueret om processerne og de muligheder, de havde for at overvåge valghandlingerne. Under valget udøvede de læge repræsentanter i samspil med den statsautoriserede revisor kritisk revision og afsluttede deres tilsyn med at tilse, at valgresultaterne blev afleveret til PostDanmark til forsendelse til valgbestyrelserne. evalgets betydning for stemmedeltagelsen Forhåbningen om at evalget kunne øge interessen for menighedsrådsvalget og resultere i en højere stemmedeltagelse kom ikke til at holde. I alt vælgere benyttede sig af muligheden for at stemme elektronisk. Det udgør knapt 1,5 % af de i stemmer, der blev afgivet ved valget. Brevstemmeprocenten blev noget højere (0,45 %) end ved sidste menighedsrådsvalg (0,28 %). Det spiller ind, at kun ca. 1 mio. danskere har en digital signatur. Det betyder, at kun ca. 20 % af vælgerne faktisk kunne stemme elektronisk. Af de ca stemmeberettigede i de 149 menighedsrådskredse, hvor der var valg, kunne således kun ca stemme elektronisk vælgere brevstemte på den konventionelle måde. Procentuelt var der altså 5 gange flere, der brugte den elektroniske mulighed. Alt i alt må det dog konkluderes, at tallene er små og ikke udtryk for nogen markant tendens. evalgets betydning for valget som helhed Det forhold, at afviklingen af et evalg krævede en fuldstændig kontrol med og indsigt i, hvor mange og hvem der havde løst sognebånd eller på anden måde udtrykt ønske om at flytte deres parlamentariske rettigheder, betød sammen med den obligatoriske kontrol af kandidaternes valgbarhed en generel styrkelse af hele valgets kvalitet. Disse kontrolprocesser er nu udviklet og kan anvendes ved kommende valg, uanset om det skulle besluttes også at supplere fremtidige valg med muligheden for at stemme elektronisk. Skal det næste menighedsrådsvalg være et evalg? At det er få, der benyttede sig af den elektroniske mulighed ved valget i 2008, skal ses i sammenhæng med den ringe udbredelse af den digitale signatur. Ved det næste valg (2012) vil en ny digital signatur være udviklet. At den vil være sammenfaldende med koden til vore hjemmebankløsninger, vil betyde en massiv udbredelse i befolkningen som helhed, og det kunne sammen med den stigende digitalisering i øvrigt være et incitament til at forsøge en gang til. Dokument nr , juni

4 Rapport om evalget Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Valgsystemets komponenter Samarbejde med IT- og Telestyrelsen om valgsystemet SBL-protokollen Webservice til opslag i CPR Kandidatsystemet Berigtigelse af valglister og valgkort Det elektroniske valgsystem Valgets sikkerhed og hemmeligholdelse Kvittering til vælgeren Systemmæssig beskyttelse af vælgerens anonymitet Driftsikkerhed Berigtigelse af valgkort og valglister Erfaringer med det elektroniske valg Forberedelsesfasen Samspil mellem løsningens forskellige systemer Idriftsættelse af SBL-protokollen Test og revisionserklæring Perioden forud for valget Indtastning af data i Kandidatsystemet Indtastning af data i SBL-protokollen Overførsel af data til det elektroniske valgsystem Visning af kandidaters navne på valgportalen mrvalg.dk Afviklingen af det elektroniske valg Beredskab under valgafviklingen Problemer ved anvendelsen af den digitale signatur Information om anmeldte listeforbund Annullering af det elektroniske valg i 5 valgdistrikter Afslutning og opgørelse af det elektroniske valg Udtrækning af stemmer og vælgernes CPR-numre Forsendelse til KMD A/S KMD s udsendelse af valgkort og valglister Valgets resultat til valgbestyrelserne Valgstatistik Dokument nr , juni

5 Rapport om evalget 1. Baggrund Den 29. november fremsatte regeringen lovforslag om ændring af lov til menighedsrådsvalg. Formålet med lovforslaget var at lette valgbestyrelsernes administrative arbejde ved menighedsrådsvalg samt at indhente erfaringer med elektroniske valg via muligheden for at afgive en elektronisk brevstemme. Afgivelsen af en elektronisk brevstemme skulle være et alternativ til en almindelig brevstemme eller til afstemning ved personligt fremmøde på valgdagen. Herudover var det forhåbningen, at muligheden for at afgive elektronisk brevstemme kunne skabe øget bevågenhed og interesse for menighedsrådsvalget. Det blev besluttet, at perioden for afgivelse af elektronisk brevstemme skulle løbe fra den 21. oktober 2008 klokken til den 31. oktober 2008 kl Forud for lovforslagets fremsættelse var der lavet en række forarbejder for at få fastlagt principperne og få valgt en brugbar systemmodel. Der var fra begyndelsen lagt op til en systemmodel, hvor stemmeafgivningen skulle foregå via pc med anvendelse af vælgerens personlige digitale signatur (OCES) og uden tilsyn af tilforordnede. Det var derimod aldrig under overvejelse at anvende elektroniske stemmebokse eller på anden vis muliggøre elektrisk afstemning på selve valgdagen, idet det ville være uforholdsmæssigt dyrt at opstille stemmebokse ude på de mange lokale valgsteder, ligesom elektronisk afstemning på selve valgdagen ville stille nogle ganske andre krav til driftssystemerne end det påtænkte elektroniske brevstemmevalg. Fra projektets start var det desuden erkendt, at stemmeafgivning via pc og uden tilsyn af valgtilforordnede kan være uforenelig med princippet om hemmelig stemmeafgivelse, idet det ikke kan sikres, at der er andre end vælgeren selv, der overværer endsige udfører stemmeafgivningen. Grundlovens 31, stk. 1 om almindelig, direkte og hemmelige valg vedrører imidlertid kun folketingsvalg. Der gælder således ikke noget grundlovssikret krav om almindelig, direkte og hemmelig stemmeafgivelse til menighedsrådsvalg. Det var derfor i den konkrete situation ikke relevant, hvorvidt Grundlovens krav om hemmelige valg i givet fald ville være uforenelig med stemmeafgivning via en pc uden tilsyn af tilforordnede. For at minimere risikoen for stemmetvang var det under overvejelse at udvikle en løsning, hvor den elektroniske stemme kunne ændres i hele stemmeperioden, således at en vælger, der udsættes for stemmetvang, ville få mulighed for at ændre stemmen på et senere tidspunkt. Efter drøftelser med Datatilsynet 2 blev denne model imidlertid fravalgt. I stedet blev der valgt en model, hvor den elektroniske brevstemme afkobles CPR-nummeret i det øjeblik stemmen registreres, og hvor CPR-nummeret øjeblikkeligt krypteres, således at det ikke efterfølgende kan spores, hvad en 1 Lovforslaget var en genfremsættelse af det lovforslag nr. L 17, som blev fremsat den 4. oktober 2007, og som bortfaldt i forbindelse med afholdelse af valg til Folketinget. 2 Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd, L28, , 2. samling. Bilag 1. Datatilsynets høringssvar (bilag 2) Dokument nr , juni

6 Rapport om evalget vælger har stemt. Denne model betød, at den elektroniske brevstemme ville være bindende og ikke stå til at ændre. 2. Valgsystemets komponenter Til afviklingen af det elektroniske valg skulle der udvikles et valgsystem, som via internettet og med brug af den offentlige signatur (OCES) tillod medlemmer af folkekirken at stemme i de menighedsrådskredse, hvor der skulle være afstemningsvalg. Der skulle foruden valgsystemet udvikles følgende 3 andre komponenter: a) SBL-protokollen - skulle sikre en elektronisk registrering af de vælgere, der i medfør af reglerne om sognebåndsløsning havde løst sognebånd og tillige flyttet deres valgret b) Elektronisk berigtigede valglister - som på baggrund af oplysninger fra SBL-protokollen og det elektroniske valgsystem skulle gøre det muligt at udskrive valglister, der fra starten var berigtiget med en eventuel sognebåndsløsning c) Kandidatsystemet der skulle lette valgbestyrelsernes opgaver i forbindelse med valget og desuden sikre validering af, hvorvidt kandidater og stillere opfyldte valgbarhedskriterierne Samarbejde med IT- og Telestyrelsen om valgsystemet Det elektroniske valgsystem, der blev anvendt ved menighedsrådsvalget 2008, blev udviklet i et samarbejde mellem Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen. IT- og Telestyrelsen havde, til brug for vejledende afstemninger i kommuner med flere, udviklet et valgsystem, der kunne betjenes fra den fællesoffentlige hjemmeside borger.dk. For Kirkeministeriet var det attraktivt at indgå et samarbejde med IT- og Telestyrelsen, dels for at begrænse udviklingsomkostningerne til et valgsystem og dels for at få adskilt Kirkeministeriet, som ansvarlig for valgets afholdelse, fra den tekniske etablering af det valgsystem, der skulle understøtte det elektroniske brevstemmevalg. For IT- og Telestyrelsen var samarbejdet en mulighed for at få videreudviklet afstemningssystemet således, at det kunne anvendes i forbindelse med bindende afstemninger. Det blev derfor besluttet, i et samarbejde mellem Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen, at videreudvikle valgportalen, som i den færdige form skulle være en del af den fællesoffentlige hjemmeside borger.dk; dog tillige med sin egen webadresse: mrvalg.dk. Det var it-leverandørerne til borger.dk, virksomhederne Atira A/S og Netic A/S, der forestod det tekniske udviklingsarbejde med udgangspunkt i lovforslag om ændring af lov om valg til menighedsråd og i øvrigt efter krav fra Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen. Der blev ved projektets start etableret en styregruppe bestående af repræsentanter fra Kirkeministeriet, IT- og Telestyrelsen, Netic A/S og Atira A/S. Dokument nr , juni

7 Rapport om evalget Kirkeministeriet engagerede desuden statsautoriserede revisorer fra PriceWaterhouseCoopers med henblik på at få gennemført en it-revision af det elektroniske valgsystem. It-revisionen skulle udmøntes i en revisionserklæring, som inden ibrugtagningen af valgsystemet skulle bevidne, at valgsystemet behandlede de afgivne stemmer i overensstemmelse med reglerne, samt bevidne at en vælger ikke kunne spores via den afgivne stemme, og at det heller ikke kunne spores, hvilken kandidat eller kandidatliste en vælger havde stemt på. Repræsentanter fra PriceWaterhouseCoopers deltog derfor i deres egenskab af it-revisorer som observatører ved styregruppemøderne. Inden valgsystemet nærmere beskrives, redegøres der i de følgende afsnit for de systemer, der er en vigtig forudsætning for systemets virke SBL-protokollen Det er ved menighedsrådsvalg muligt at udøve sin valgret i et andet sogn (valgdistrikt) end det sogn, hvor man har folkeregisteradresse. Ved sognebåndsløsning og indenpastoratsflytning har et folkekirkemedlem således mulighed for at flytte sin valgret til et andet sogn end bopælssognet. Endvidere har folkekirkens præster valgret i det sogn, hvor de har ansættelse. Grundlaget for disse bestemmelser er Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd 3 samt Bekendtgørelse om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat 4. Hidtil havde administrationen af sognebåndsløsning, indenpastoratsflytning og præsters egen valgret foregået lokalt via papirprotokoller, hvor det var den stedlige valgbestyrelse, der forestod opgaven med at foretage en manuel berigtigelse af både kandidatlister, valglisten og valgkort ved menighedsrådsvalg. For at lette valgbestyrelsernes administrative arbejde ved menighedsrådsvalg, understøtte et elektronisk valg samt gøre det muligt at foretage maskinel prøvelse af folkekirkemedlemmers valgret blev det besluttet at etablere en elektronisk fortegnelse over folkekirkemedlemmers flytning af valgret i forbindelse med: - sognebåndsløsning - indenpastoratsflytning - virke som præst. Da det er sognepræsten, man løser sognebånd til, blev det sognepræsterne, der fik til opgave at indtaste de fornødne oplysninger i SBL-protokollen. Ved registreringen af et sognebånd indtaster den pågældende præst sognebåndsløserens CPR-nummer, som slås op i CPR. SBL-protokollen kontrollerer på baggrund af forespørgslen i CPR medlemskabsoplysning, bopæl m.m. Når aftalen registreres, sker der tillige en registrering af, om 3 BEK nr 356 af 05/05/2008 (bilag 3) 4 BEK nr 358 af 05/05/2008 (bilag 4) Dokument nr , juni

8 Rapport om evalget vedkommende også ønsker at udøve sin valgret i det sogn, der løses sognebånd til. Endelig tegnes der et abonnement i CPR, som efterfølgende anvendes til en kontrol af, om den pågældende til stadighed opfylder betingelserne for at opretholde sognebåndsløsningen. Desuden sørger programmet for at give stiftsadministrationen et advis såfremt den præst, der er løst sognebånd til, forlader sit embede. Denne elektroniske protokol benævnes SBL-protokollen. Dokument nr , juni

9 Rapport om evalget 2.3. Webservice til opslag i CPR Der blev, som nævnt i det foregående afsnit, udviklet en webservice i CPR, så de fornødne oplysninger kunne indhentes i forbindelse med oprettelse af aftaler om sognebåndsløsning. Webservicen blev desuden anvendt til validering af en kandidats valgbarhed i Kandidatsystemet (se afsnittet nedenfor) henholdsvis til validering af personers valgret i det elektroniske valgsystem. Webservicens funktion er, at det system, der kalder webservicen, forespørger på et bestemt CPR-nummer i CPR-systemet. Svaret fra CPR består i vedkommende borgers navn, bopæl og herunder bopælens beliggenhed i forhold til sogn eller kirkedistrikt. Herudover omfatter svaret oplysning om medlemskab af folkekirken, eventuel oplysning om værgemål og, såfremt vedkommende er ud- eller indrejst, oplysning om ud- eller indrejsedato. Systemerne, der kalder webservicen, fortolker svaret ud fra det relevante regelsæt, eksempelvis om vedkommende er medlem af folkekirken. Webservicen, der er en såkaldt SOAP-service (Simple Object Access Protocol), gør det muligt, som beskrevet, at udveksle oplysninger mellem forskellige systemer. Webservicen er en on-lineservice, det vil sige, at svaret kommer i samme øjeblik, som opslaget foretages Kandidatsystemet Med etableringen af SBL-protokollen og ovennævnte webservice blev det muligt at gennemføre en elektronisk validering af valgbarhedskriterierne for personer, der ønskede at opstille som kandidat ved menighedsrådsvalget 2008 samt stilleres valgret. Det blev derfor besluttet at videreudvikle det kandidatsystem, der blev anvendt første gang ved valget i 2004, så kandidater og stillere kunne blive valideret i forhold til de oplysninger, der kan indhentes i SBL-protokollen og CPR. Foruden at lette valgbestyrelsens administrative arbejde skulle Kandidatsystemet styrke valideringen af kandidater og stillere. Menighedsrådsvalget 2008 På denne side: kan menighedsrådenes valgbestyrelser administrere lister, kandidater og stillere. Siden åbnes for indtastning den For yderligere oplysninger om menighedsrådsvalget: Denne tjeneste er udviklet af: Kirkeministeriets IT-Kontor - IT til folkekirken Dokument nr , juni

10 Rapport om evalget Jens Jensen Nyvej Odder Rikke Rask Søvej 21 Hou 8300 Odder Karla Karlsen Kirkevej Beder OK OK 4 CPRnummer findes ikke Validering af kandidater (testdata) Det var valgbestyrelsen, der havde ansvaret for at validere kandidater og stillere. Valgbestyrelsen kunne dog overgive selve indtastningsopgaven i Kandidatsystemet til den stedlige stiftsadministration Berigtigelse af valglister og valgkort Det er KMD A/S, der udskriver valglister og valgkort til menighedsrådsvalg. Tidligere blev valglister og valgkort udskrevet uden hensyntagen til eventuelle aftaler om sognebåndsløsning m.m. Det betød, at valgbestyrelserne tidligere på baggrund af oplysninger fra præsterne manuelt skulle tilføre sognebåndsløsere samt slette i sognet de medlemmer, der havde løst sognebånd andetsteds. Denne korrektion af valglisterne var tidskrævende og meget afhængig af, at de fornødne oplysninger var indgivet til valgbestyrelsen. Desuden skulle forløbet afsluttes med makulering af valgkort til dem, der havde løst sognebånd andetsteds, og endvidere skulle sognebåndsløseres navne og adresser påføres de uudfyldte valgkort, som KMD A/S havde medsendt til det enkelte valgsted. SBL-protokollen gjorde det muligt at berigtige valglister og valgkort elektronisk, således at valglisten, allerede ved valgbestyrelsens modtagelse af denne, indeholdt de nødvendige oplysninger, mens valgkort kunne udsendes direkte til vælgerne fra KMD A/S. 3. Det elektroniske valgsystem Valgsystemet var, som beskrevet indledningsvist, en videreudvikling af det afstemningssystem, som IT- og Telestyrelsen allerede havde implementeret på borger.dk. Valgsystemet blev udviklet i Open Source ud fra principperne om, at kildekoden offentliggøres på Software-børsen, så alle, der måtte have ønske herom, kan få mulighed for at analysere og kontrollere systemets virkemåde og generelle sikkerhed. Systemet blev indrettet således, at et medlem af folkekirken kunne afgive en elektronisk brevstemme ved anvendelse af sin personlige digitale signatur (OCES). 10 Dokument nr , juni 2009

11 Rapport om evalget Inden vælgeren kunne ledes ind i valgsystemets stemmesektion, blev der foretaget kontrol af signaturens gyldighed i det offentlige nøglecenter. Som en del af kontrollen returnerer nøglecentret når signaturen er gyldig - signaturindehaverens CPR-nummer, som efterfølgende anvendtes til opslag i CPR og SBL-protokollen. Ved opslaget i CPR blev der, som beskrevet under SBL-protokollen (afsnit 2.2), returneret oplysninger, så det kunne konstateres, om personen opfyldte de valgretskriterier, der kunne valideres for på baggrund af oplysninger i CPR. Herefter blev det ved et nyt opslag i SBL-protokollen kontrolleret, om vælgeren eventuelt havde valgret i et andet sogn, end det hvori vælgeren havde sin folkeregisteradresse. Hvis personen havde valgret i et andet sogn end bopælssognet, blev bopælssognets sognekode udskiftet med sognekoden for valgsognet. Med den korrekte oplysning om et medlems valgsogn blev der herefter etableret adgang til valgsystemets stemmesektion, hvor vælgeren kunne afgive sin stemme, forudsat at der var afstemningsvalg i sognet; dvs. opstillet 2 eller flere kandidatlister. Den elektroniske stemme kunne enten gives som en personlig stemme eller en listestemme. Som ved det ordinære manuelle valg kunne vælgeren også stemme blankt. Indgangen til valgsystemet på Borger.dk Dokument nr , juni

12 Rapport om evalget evalgsystemets stemmeseddel 4. Valgets sikkerhed og hemmeligholdelse Som tidligere beskrevet var der efter konsultation af Datatilsynet valgt en systemmodel, hvor den elektroniske brevstemme var bindende og ikke kunne ændres, og dermed i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende afgivelse af en almindelig brevstemme ved kommunale og regionale valg: En vælger, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning, kan ikke stemme til det eller de pågældende valg ved afstemningen på valgdagen. (Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg, LBK nr af 08/12/2006) Det blev endvidere fastlagt, at det i tilfælde af at en vælger både havde afgivet en almindelig brevstemme og en elektronisk brevstemme, var det den elektroniske brevstemme, der var gældende, mens den almindelige brevstemme skulle annulleres ved optællingen på selve valgdagen Kvittering til vælgeren Vælgeren blev på mrvalg.dk ledt igennem stemmesektionen via information i skærmdialogen og fik tydeligt og flere gange oplysning om, at den elektroniske brevstemme var bindende og ikke stod til at ændre. Dokument nr , juni

13 Rapport om evalget Når stemmen var registreret, fik vælgeren kvittering herom i skærmdialogen. Endvidere kunne en vælger, der måtte være i tvivl om, hvorvidt stemmen var blevet registreret (fx ved lokalt pc-nedbrud midt i stemmeøjeblikket), ved fornyet log in, få oplyst, om der var registret en elektronisk brevstemme for det pågældende CPR-nummer. Ifølge tilbagemelding fra brugere af systemet var valgsystemet lettilgængeligt og intuitivt nemt at anvende Systemmæssig beskyttelse af vælgerens anonymitet Valgsystemet var af hensyn til beskyttelse af vælgerens anonymitet indrettet således, at selve stemmen (dvs. oplysningen om hvilken kandidat og/eller kandidatliste, der var stemt på og i hvilket sogn), i det øjeblik, hvor systemet registrerede den elektroniske brevstemme, blev adskilt fra vælgerens CPRnummer ved en irreversibel proces. Denne indretning skulle sikre, at det blev umuligt at foretage en systemmæssig sammenkædning af et CPR-nummer og en afgiven stemme. Dog vil det i de tilfælde, hvor der kun er afgivet én elektronisk brevstemme, eller hvor alle elektroniske brevstemmer er tilfaldet samme kandidat, ved sammenstilling af opgørelsen af e-brevstemmeresultatet og valglisten være muligt at sammenkæde CPR-nummer og stemme. Dette er imidlertid ikke særegent for det elektroniske system; hvis tilsvarende sker ved det konventionelle brevstemmevalg vil noget lignende kunne forekomme. Den systemmæssige adskillelse af stemme og CPR-nummer fik den konsekvens, at det ikke var muligt at annullere en enkelt elektronisk brevstemme, da der netop ikke var nogen sporbarhed mellem stemmer og CPR-numre. Eneste alternativ ville være at annullere samtlige elektroniske brevstemmer i sognet (valgdistriktet). Det blev herudover besluttet, at alle elektroniske brevstemmer, som måtte være afgivet på en kandidat, der afgår ved døden under den elektroniske afstemningsperiode, skulle være gældende og tilfalde den kandidatliste, som personen var opstillet på. Den afdøde kandidat skulle dog slettes visuelt fra valgsiden i det øjeblik, hvor oplysningen herom blev de systemansvarlige bekendt Driftsikkerhed For at minimere risikoen for systemnedbrud ved mange samtidige besøgende blev der anvendt load-balancing. Via load-balancing var det muligt at delegere datatrafikken mellem 2 webapplikationer og løbende teste på, om web-applikationerne fungerede, som de skulle. På denne vis kunne trafikken blive udjævnet og risikoen for, at systemet blev overbelastet, blev dermed minimeret. Som nævnt var valgsystemet afhængigt af webservices til det offentlige nøglecenter, CPR-registeret og folkekirkens SBL-protokol. Et udfald på en enkelt af disse services ville betyde, at der ikke kunne afgives en stemme. Dokument nr , juni

14 Rapport om evalget Det viste sig, at webservicen til CPR (Stam SOAP Service Church) var den mest sårbare, idet det var den komponent i den samlede løsning, der havde den laveste kapacitetsgrænse. Det var dog vurderingen, at risikoen for systemnedbrud ved mange samtidige besøgende var lille. Som det senere skulle vise sig, blev stemmeaktiviteten på mrvalg.dk aldrig så stor, at det forårsagede nedbrud. Det er dog vurderingen, at systemkapaciteten bør være væsentligt større ved eksempelvis et kommunalvalg, hvor antallet af afgivne elektroniske stemmer må forventes at blive betydeligt højere end ved et menighedsrådsvalg. Som en del af sikringen af valgsystemets tilgængelighed (oppetid) blev systemet dubleret (replikeret), således at der i tilfælde af nedbrud på systemets database eller i applikationen kunne skiftes over til det dublerede (replikerede) system. Da der var tale om en asynkron dublering (replikering), kunne der opstå en minimal risiko for, at en stemme kunne blive registreret to gange, hvis den blev afgivet i det nøjagtigt samme øjeblik, hvor skiftet mellem de to databaser finder sted. Der var i denne forbindelse udarbejdet et beredskab, der i tilfælde af systemskift kunne klarlægge, om der forekom dobbeltstemmer i valgsystemets database(r). Denne kontrol gennemførtes helt enkelt ved, at det efter den elektroniske afstemningsperiodes udløb, blev undersøgt, om der var dobbeltforekomster af CPR-numre. Var det tilfældet, skulle samtlige elektroniske stemmer annulleres i de valgsogne, hvor der optrådte dobbeltforekommende CPR-numre. Der forekom ikke dobbeltregistrering af en elektronisk brevstemme ved menighedsrådsvalget Berigtigelse af valgkort og valglister Det var en nødvendig præmis, at der på valglisterne, som blev udsendt til valgbestyrelserne, var afmærkning af, hvilke personer, der havde afgivet en elektronisk brevstemme. Ligeledes skulle der ikke udsendes valgkort til de personer, der havde afgivet elektronisk brevstemme, idet det kunne give vælgeren en falsk forventning om, at den afgivne elektroniske brevstemme kunne ændres ved personligt fremmøde på selve valgdagen. Denne praksis kan siges at være en parallelisering til bestemmelserne ved brevstemmeafgivelse i Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg, tirsdag den 15. november 2005, hvor det ikke mere [er] foreskrevet, at der skal udskrives valgkort for de vælgere, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning. (punkt , s. 62). Brevstemmer (almindelige) afgivet til menighedsrådsvalg har ikke en tilsvarende bestemmelse, da brevstemmeperioden forløber indtil fire dage før valgdagen, og KMD A/S udsender valgliste og valgkort henholdsvis 6 dage og 5 dage før valgdagen. Der blev i et samarbejde mellem Kirkeministeriet og KMD A/S udviklet en løsning til berigtigelse af valgkort og valglister i forhold til de afgivne elektroniske brevstemmer. Dokument nr , juni

15 Rapport om evalget Berigtigelsen i forhold til afgivne elektroniske brevstemmer var kun en del af en større løsning, der samlet set skulle lette valgbestyrelsernes administrative arbejde ved menighedsrådsvalg. Således omfattede den samlede løsning også elektronisk berigtigelse af valgkort og valglister i forhold til sognebåndsløseres og indenpastoratsflytteres særlige ønsker til valgret samt præsters valgret (se også afsnit 2.5). Dette var blevet muliggjort af udviklingen og implementeringen af SBL-protokollen, hvor oplysninger vedrørende sognebåndsløseres særlige ønsker til udøvelse af valgret, indenpastoratsflytning samt præsters valgret for første gang var registreret elektronisk. Hidtil havde disse oplysninger, som tidligere anført, kun foreligget i papirprotokoller lokalt ude i sognene, hvor den lokale valgbestyrelse selv manuelt forestod berigtigelsen af valglisten og valgkortene. Desuden blev begreberne hovedvalgsliste og supplementsvalgliste afskaffet, således at valgbestyrelsen alene skulle forholde sig til én valgliste, der var berigtiget med oplysninger fra SBL-protokollen, CPR samt elektroniske brevstemmer. Endelig skulle de berigtigede valgkort udsendt direkte fra KMD A/S til vælgeren uden involvering af valgbestyrelsen. 5. Erfaringer med det elektroniske valg Erfaringerne med det elektroniske valg deles op i forhold: - der viste sig i forberedelsesfasen, indtil systemerne var klar til den afsluttende samlede afprøvning - der opstod forud for afviklingen af valget - der opstod i forbindelse med afviklingen af valget - der opstod ved opgørelse af valgets resultat Forberedelsesfasen Opgaver i forberedelses- eller udviklingsfasen bestod i færdiggørelse af hver af programkomponenterne med hensyn til tekniske egenskaber samt dokumentationen af disse. Med hensyn til standarder for dokumentation og udvikling blev DS484 anvendt. PriceWaterhouseCoopers foretog i sin egenskab af ekstern it-revisor løbende kontrol af såvel den tekniske udvikling som dokumentationen af denne. PriceWaterhouseCoopers fremsatte til dokumentationen krav, der var mere omfattende end udviklerne havde forudset, og opfyldelsen af disse medførte både forsinkelser og meromkostninger Samspil mellem løsningens forskellige systemer 4 af de systemer der skulle kommunikere sammen under afviklingen af det elektroniske valg, var udviklet i hvert sit software-program og af hver sin leverandør. Dokument nr , juni

16 Rapport om evalget Det drejede sig om: - 1) SBL-protokollen og 2) Kandidatsystemet, der var udviklet i.net ( dot net ) og med Axis2 til kommunikationen mellem webservices og applikation - 3) det elektroniske valgsystem, der var en videreudvikling (OpenSource) og med Axis2 som komponent i kommunikationen med webservices til valgapplikationen - 4) CPR -webservice, der (skulle det vise sig) var udviklet til en tidligere version af Axis2. Denne forskellighed i anvendelsen af forskellige Axis2 versioner gav uforudsete og store problemer med hensyn til de helt afgørende kald til CPR fra henholdsvis SBL-protokollen, Kandidatsystemet og det elektroniske valgsystem. Afprøvning og videreudvikling i juli viste sig at være en vanskelig barriere, og det betød reelt, at det den ekstra tid, der var afsat i udviklingsplanen, forsvandt. Fejlen var objektivt set kritisk, fordi den betød, at eventuelle rettelser i de andre komponenter ikke kunne påbegyndes, ligesom den stillede sig i vejen for de planlagte afprøvninger af det samlede systemkompleks. Efter en del research lykkedes det imidlertid at få integreret alle systemerne indenfor den nu stramme tidsplan Idriftsættelse af SBL-protokollen Forsinkelsen med at få webservices til at fungere betød, at idriftsættelsen af SBL-protokollen blev udskudt til 1. september 2008, hvilket kun gav præsterne ca. 5 uger til at indtaste de eksisterende aftaler. Disses antal var der kun gisninger om, fordi der aldrig tidligere var blevet foretaget en samlet opgørelse af de ca aftaler, det sidenhen viste sig at være. Uanset at enhver start af et nyt it-system i et område, der hidtil har været rent papirbaseret, er vanskelig, forøges kompleksiteten, når brugerne er så spredte, som det er tilfældet i folkekirken. Selve systemet var nemt at bruge og introducerede ikke nye begreber i forhold til den hidtidige praksis vedrørende indgåelse af aftaler om sognebåndsløsning. Når starten blev vanskelig, skyldtes det formentlig især den omstændighed, at den systemmæssige understøttelse af noget, der hidtil har været ført i en papirprotokol, introducerede valideringer, som afslører forhold, der ikke følger reglerne, men som ikke gav anledning til bekymring i det papirbaserede system. Reglerne om sognebåndløsning m.m. i overgangsperioden mellem den præst aftalen var indgået med, og en given ny præst i forbindelse med pensionering eller slet og ret jobskifte, viste sig at være komplekse at understøtte systemmæssigt. Særligt var det forbundet med en del håndarbejde at få indkørt systemet de steder, hvor aftalepræsten havde været fratrådt i nogle måneder, og hvor der endnu ikke var sket en genbesættelse. Dokument nr , juni

17 Rapport om evalget Test og revisionserklæring Eksterne it-revisorer fra PriceWaterhouseCoopers havde, som tidligere nævnt, til opgave at udarbejde en revisionserklæring 5, der skulle forelægges Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen, inden den endelige beslutning om gennemførelse af den elektroniske del af valget kunne tages. I forbindelse med udarbejdelse af revisionserklæringen udførte de eksterne itrevisorer fra PriceWaterhouseCoopers en række kontroller af selve det elektroniske valgsystem og gennemgik i forbindelse med disse kontroller dokumentationen af samtlige it-systemer, der blev benyttet i den samlede løsning. Der blev i den forbindelse i et samarbejde mellem styregruppen og PriceWaterhouseCoopers planlagt et testforløb, hvor der blev afholdt en række test af det elektroniske valgsystem herunder egentlige prøvevalg, hvor medarbejdere i IT- og Telestyrelsen og Kirkeministeriet stemte med anvendelse af deres digitale signatur. Under overværelse af Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen blev der således afholdt en række accepttest af det elektroniske valgsystem, medens der blev gennemført en række test af mere teknisk karakter under overværelse af PriceWaterhouseCoopers. I forbindelse med PriceWaterhouseCoopers revisionserklæring udarbejdede Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen ligeledes en erklæring for det elektroniske valgsystem. PriceWaterhouseCoopers tager i sin revisionserklæring det forbehold, at driftssikkerheden i den aktuelle løsning kan kompromitteres i flere situationer, herunder ved væsentlig tilsigtet eller utilsigtet belastning, hvilket kan medføre manglende mulighed for stemmeafgivelse og/eller forsinkelse i forbindelse med denne.. I Kirkeministeriets og IT- og Telestyrelsens erklæring anføres det blandt andet, at den samlede løsnings performance er begrænset af den kapacitet, der var i webservicen til CPR. Dog anføres det, at i henseende til det samlede antal potentielle vælgere til de sogne, hvor der afholdes afstemningsvalg, er det vurderingen at denne kapacitetsbegrænsning ikke udgør en risiko for løsningens driftssikkerhed.. Endvidere anføres det i Kirkeministeriets og IT- og Telestyrelsens erklæring, at der kunne opstå en risiko for, at en elektronisk brevstemme, der afgives netop i det øjeblik, hvor der ved et eventuelt systemnedbrud skiftes til det duplikerede system, registreres 2 gange. Det er imidlertid i vurderingen, at forholdet ikke udgjorde nogen relevant sikkerhedsmæssig risiko, idet der i forbindelse med valgudtrækket den 31. oktober 2008 ville blive gennemført en kontrol af, om en vælger har stemt 2 gange. Dette opsummeres i erklæringens afsluttende linjer: Under hensyn til de etablerede kompenserende kontroller er det vores samlede vurdering, at evalgsløsningen er sikkerhedsmæssig betryggende til anvendelse ved det forestående menighedsrådsvalg.. 5 Bilag 5 Dokument nr , juni

18 Rapport om evalget PriceWaterhouseCoopers anfører i sin erklæring tillige, at denne i lighed med Kirkeministeriets og IT- og Telestyrelsens (er) baseret på tilstedeværelsen af kompenserende kontroller. Herudover omtaler revisionserklæringen en række forhold, der vurderes at have mindre betydning for driftssikkerheden. Revisionserklæringen er vedlagt som bilag. På baggrund af erklæringen besluttede Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen at den elektroniske afstemningsperiode som planlagt kunne igangsættes den 21. oktober Perioden forud for valget Ved perioden forud for valget forstås det tidsrum, fra hvilket kandidatlisterne afleveres og kontrolleres, indtil det tidspunkt hvor det elektroniske valg påbegyndes Indtastning af data i Kandidatsystemet Forud for valgets åbning blev kandidatlisterne ført ind i Kandidatsystemet ved indtastning via valgstyrelserne eller den stedlige stiftsadministration. Ved indtastningen blev der valideret for, om den pågældende kandidat og kandidatliste opfyldte valgbarhedskriterierne Indtastning af data i SBL-protokollen Da valideringen af kandidaterne og senere valideringer af vælgere blev foretaget på baggrund af oplysningerne i SBL-protokollen, var det af største vigtighed, at SBL-protokollen var så ajourført som muligt. Det blev derfor indskærpet over for præsterne, at alle foreliggende data vedrørende sognebåndsløsning og indenpastoratsflytning så vidt muligt skulle indtastes så hurtigt som muligt af hensyn til valideringen af såvel kandidater som potentielle vælgere Overførsel af data til det elektroniske valgsystem På baggrund af de foreliggende data i Kandidatsystemet og SBL-protokollen samt sogn.dk overførte Kirkeministeriets IT-Kontor dagen før valgperiodens start den 20. oktober 2008 følgende oplysninger til det elektroniske valgsystem: - Sognenavne - Navne på menighedsrådene - Sognekoder - Koder på menighedsrådene - Kandidatlistenavne - CPR-nummer pr. kandidat (CPR-nummeret blev ikke vist på mrvalg.dk) - Navn pr. kandidat - Markering for, om kandidaterne på kandidatlisten var henholdsvis prioriteret opstillet eller sideordnet opstillet Visning af kandidaters navne på valgportalen mrvalg.dk. Ved den valgte løsning var det kandidatens fulde CPR-navn og ikke kandidatens adresseringsnavn i CPR, der blev vist på kandidatlisten, Dokument nr , juni

19 Rapport om evalget I tilfælde af navnesammenfald på samme kandidatliste skulle der angives en markering (eksempelvis ved at anføre et kaldenavn i parentes) af en eller begge de implicerede kandidater, så det var muligt at skelne imellem kandidaterne. Oplysningen herom skulle indsendes til Kirkeministeriets IT- Kontor, der efterfølgende kunne tilrette navnene manuelt. Det var derimod ikke tilladt at få angivet andet navn (eller særlig markering) på kandidatlister, hvor der ikke var navnesammenfald. Anvendelsen af det fulde CPR-navn gav anledning til henvendelser fra kandidater, som havde andre ønsker for navnangivelse end deres fulde CPRnavn. Disse ønsker blev i henhold bestemmelserne i Cirkulære om valg til menighedsråd den 11. november 2008 ikke imødekommet. I hele den elektroniske afstemningsperiode fra den 21. oktober til den 31. oktober 2008 foretog Kirkeministeriet dagligt en kontrol af, om nogle af de opstillede kandidater var afgået ved døden. I sådanne tilfælde skulle kandidaten fjernes visuelt fra mrvalg.dk, ved at der blev foretaget en ny dataoverførsel til det elektroniske valgsystem med de ajourførte CPRoplysningerne. Kun ved første dataoverførsel den 20. oktober 2008 blev det konstateret, at en af kandidaterne var afgået ved døden. Kandidaten nåede således aldrig at optræde på mrvalg.dk Afviklingen af det elektroniske valg Den 21. oktober 2008 kl blev det elektroniske valg planmæssigt åbnet på mrvalg.dk. Der var ved menighedsrådsvalget 2008 afstemningsvalg i 149 af i alt sogne og kirkedistrikter. Såvel ved det elektroniske valgs igangsætning den 21. oktober 2008 som ved den elektroniske afstemningsperiodes afslutning 31. oktober 2008 blev der udført en række kontrolaktiviteter i Kirkeministeriets IT-Kontor i København. Ved disse aktiviteter var såvel medarbejdere fra Kirkeministeriet som 2 særlige valgtilforordnede og en it-revisor fra PriceWaterhouseCoopers til stede. De 2 særlige valgtilforordnede var blevet udpeget af Landsforeningen af Menighedsråd og var begge opstillet i en menighedsrådskreds, hvor der ikke skulle afholdes afstemningsvalg. De særlige valgtilforordnede skulle primært kontrollere de konventionelle processer og medier, mens it-revisoren fra PriceWaterhouseCoopers herudover også skulle kontrollere, at de elektroniske processer var blevet anvendt forskriftsmæssigt, herunder at det var de rigtige programmer, der var blevet anvendt. Aktiviteterne var beskrevet i evalgets Dagbog 6, og processen blev vist på storskærm, så alle de tilstedeværende kunne følge processen live, mens den foregik. 6 Bilag 6 Dokument nr , juni

20 Rapport om evalget Der blev ved disse kontroller ikke fundet nogen uregelmæssigheder eller fejl, og det elektroniske valg åbnede planmæssigt den 21. oktober 2008 klokken Beredskab under valgafviklingen Der var udarbejdet et beredskab, der skulle aktiveres i tilfælde af, at der ved den daglige kontrol af CPR-oplysninger blev fundet kandidater, der var afgået ved døden. Beredskabet indebar, at der i tilfælde af at en kandidat afgik ved døden, skulle ske en indkaldelse af de valgtilforordnede, som kunne overvåge en ajourføring af valgsystemet, således at den afdøde kandidat blev fjernet fra den kandidatliste, en vælger efterfølgende ville se i valgsystemet. Herudover var der udarbejdet en beredskabsplan 7 for det elektroniske valg (bilagt), der blandt andet indeholdt beredskaber for en række situationer, der kunne indtræffe i selve stemmeperioden. Alle planlagte aktiviteter og eventuelle ikke-planlagte hændelser og uregelmæssigheder, herunder en redegørelse for disse, blev noteret i valgets dagbog der førtes for det elektroniske valg (bilagt) Problemer ved anvendelsen af den digitale signatur IT- og Telestyrelsen fik henvendelse fra nogle enkelte brugere, hvor log inboksen for den personlige digitale signatur (OCES) ikke kom frem i pc ens skærmbillede. Årsagen hertil var, at der ikke var installeret den fornødne java-software på disse pc ere. Problemet skyldtes ikke det elektroniske valgsystem, men er derimod en kendt problemstilling ved anvendelsen af den personlige digitale signatur (OCES) og vil formentlig være løst med indførelsen af den kommende nye digitale signatur (Nem log in) Information om anmeldte listeforbund Af Cirkulære om valg til menighedsråd den 11. november 2008 (Cirkulære nr. 25 af 21. maj 2008), afsnit 5 fremgår det, at mrvalg.dk ville indeholde oplysning om anmeldte listeforbund. Der blev imidlertid ikke givet oplysning om anmeldte listeforbund på valgportalen på mrvalg.dk, idet oplysninger om listeforbund er lokalt forankret, og derfor ikke blev indsendt til Kirkeministeriet ved menighedsrådsvalget Endvidere forelå der ikke et lovkrav om offentliggørelse af listeforbund på mrvalg.dk, jf. 15 i lov om valg til menighedsråd. En kandidat i Blågårdens Sogn indgav en klage over, at mrvalg.dk ikke indeholdt information om anmeldte listeforbund. På baggrund af forløbet overvejes en ændring af afsnit 5 i Cirkulære nr. 25 af 21. Maj 2008, således at det som hidtil, og som 15 i lov om valg til menighedsråd også foreskriver, er valgbestyrelsen, der står for bekendtgørelsen af listeforbund. 7 Bilag 7 Dokument nr , juni

21 Rapport om evalget Annullering af det elektroniske valg i 5 valgdistrikter Onsdag den 29. oktober 2008 modtog IT- og Telestyrelsen en henvendelse fra en borger, der oplyste, at der på mrvalg.dk manglede en kandidatliste i stemmesektionen for Vester Nebel Sogn. Efter nærmere undersøgelse blev det konstateret, at kandidatlister uden listenavn ikke blev vist i valgportalens stemmesektion, og at problemet fandtes i 5 afstemnings-distrikter: Orø Sogn (7246), Lynge Sogn(7386), Avernakø Sogn (7765), Hesselager Sogn (7772) samt i Vester Nebel Sogn (8919). Dette scenario var ikke blevet afprøvet i forbindelse med testningen af systemet, og problemet optrådte kun i selve stemmesektionen, og ikke i valgsystemets åbne del, hvor brugere uden anvendelse af personlig digital signatur kunne fremsøge sognene via en alfabetisk visning. På et hurtigt indkaldt telefonisk styregruppemøde klokken den 29. oktober 2008 blev det besluttet at iværksætte foranstaltninger til afbrydelse/annullering af det elektroniske valg i de 5 sogne. Alle andre løsningsmodeller blev afvist med henvisning til, at der ikke måtte foretages nogen ændringer eller handlinger i systemet, der fordrede forudgående verificering af, om der var afgivet stemmer i et distrikt. På et nyt telefonisk styregruppemøde klokken blev forløbet fastlagt, og valgsystemets leverandører redegjorde for processen, som ikke ville kompromittere sikkerheden eller introducere ændringer i systemets tjeksum. Det blev aftalt at gennemføre afbrydelsen/annulleringen klokken under tilsyn af de valgtilforordnede. Det blev endvidere aftalt, at der skulle udsendes brev herom til de berørte distrikters valgbestyrelser, samt at der skulle lægges information om annulleringen ud på mrvalg.dk. Endelig blev det aftalt, at det den 31. oktober 2008 på tidspunktet for udtrækningen af valgsystemets data, skulle afklares, hvilke vælgere der havde afgivet elektronisk brevstemme i ét af de 5 berørte valgdistrikter, så de berørte vælgere via brev kunne blive orienteret om, at deres elektroniske brevstemme var blevet annulleret. Klokken blev annulleringen under tilsyn af 2 af de 3 valgtilforordnede gennemført og afsluttet kl (læs mere i evalgets dagbog). Det var styregruppens vurdering, at episoden ikke kompromitterede valgets hemmelighed, idet ingen systemtekniker fik adgang til de afgivne stemmer, ligesom vælgernes CPR-numre ikke var tilgængelige førend efter det elektroniske valgs afslutning 31. oktober 2008 kl Annulleringen af de elektroniske brevstemmer i de 5 sogne (valgdistrikter) påvirkede ikke det elektroniske valg i de resterende 144 valgdistrikter Afslutning og opgørelse af det elektroniske valg Den 31. oktober 2008 kl blev valgsystemets stemmesektion på mrvalg.dk som planlagt lukket for yderligere afstemning Udtrækning af stemmer og vælgernes CPR-numre Umiddelbart efter lukningen blev der fra valgsystemet genereret en rapport pr. sogn med fordelingen af elektroniske stemmer pr. kandidat og kandidatliste samt eventuelle blanke stemmer. Stemmeresultaterne, der indtil da havde Dokument nr , juni

22 Rapport om evalget været lagret krypteret i valgsystemets database, blev ved denne proces dekrypteret og optalt pr. kandidat/kandidatliste. Ligeledes blev der genereret en rapport med oplysning om, hvilke CPR-numre (personer) der havde afgivet elektronisk brevstemme fordelt pr. sogn (valgdistrikt). Rapporten skulle som tidligere nævnt bruges til at berigtige valglisterne med oplysning om, hvilke CPR-numre der havde afgivet elektronisk brevstemme. CPR-numrene, der indtil da havde været lagret krypteret i valgsystemets database, blev ved denne proces dekrypteret og fordelt pr. sogn (valgdistrikt). Ingen af de to rapporter indeholdt information, som kunne forbinde stemmeresultatet til de personer, der havde afgivet elektronisk brevstemme Som nævnt i afsnit 3.2 ville der dog i tilfælde af, at der kun var afgivet én elektronisk brevstemme i et sogn, eller hvor alle elektroniske brevstemmer i et sogn var tilfaldet samme kandidat, være muligt at sammenkæde CPR-nummer og stemme ved sammenstilling af valglisten og stemmeresultatet. Dette adskiller sig dog ikke fra optællingen af de almindelige brevstemmer, hvor noget tilsvarende ville kunne forekomme. De to rapporter blev ved genereringen eksporteret til hver sin datafil, der efterfølgende skulle overføres til KMD A/S. Herefter blev der givet adgang til en medarbejder fra Kirkeministeriets ITkontor, der efterfølgende downloadede (udtrak) de to rapporter fra valgsystemet via en sikker datalinje og under tilsyn af de valgtilforordnede (de 2 særlige valgtilforordnede og it-revisoren fra PriceWaterhouseCoopers) og repræsentanter fra Kirkeministeriet. Udtrækkene fandt sted i Kirkeministeriets IT-kontor i København kort efter klokken den 31. oktober Herefter blev der gennemført en række kontroller af data under udførelse og tilsyn af de valgtilforordnede og de tilstedeværende repræsentanter fra Kirkeministeriet. Ved kontrollen blev det blandt andet konstateret, at der ikke var dobbeltforekomster af CPR-numre, samt at systemets tjeksum var den korrekte. Filen, der indeholdt oplysning om, hvilke CPR-numre der havde afgivet elektronisk brevstemme, blev efter den gennemførte kontrol gjort klar til at blive sendt til KMD A/S Forsendelse til KMD A/S Umiddelbart efter klokken den 31. oktober blev en datafil udtrukket med relevante data fra SBL-protokollen. Efter en række kontroller under tilsyn af de valgtilforordnede og repræsentanter fra Kirkeministeriet blev datafilen med data fra SBL-protokollen gjort klar til at blive sendt til KMD A/S (se i øvrigt evalgets Dagbog). Dernæst blev datafilen med oplysning om de personer, der havde afgivet elektronisk brevstemme, samt datafilen med data fra SBL-protokollen sendt til KMD A/S på en sikker datalinje. KMD A/S kvitterede efterfølgende for modtagelsen ved et telefonopkald, hvor en af de særlige valgtilforordnede over telefonen udførte en stikprøvekontrol af, om de data, KMD A/S havde modtaget, var identiske med de afsendte. 8 Fredag den 31. oktober 2008 klokken udløb fristen for indtastning af data i SBLprotokollen, der skulle have virkning ved menighedsrådsvalget Dokument nr , juni

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010

FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010 FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010 Hvordan bliver jeg optaget på valglisten? Valglisten, dvs. listen over stemmeberettigede ved skolebestyrelsesvalget, dannes ud fra

Læs mere

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune Generelle spørgsmål om valg, valgmøde, informationsgange og kontaktoplysninger Hvornår er der skolebestyrelsesvalg, og hvilke

Læs mere

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg.

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg. ELSTED ELSTED SKOLE ELSTED SKOLEVEJ 6, 8520 Lystrup. E-MAIL: els@mbu.aarhus.dk Tlf.: 8713 8787 Fax: 8713 8776 Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V

V A L G R E G U L A T I V V A L G R E G U L A T I V 1. Repræsentantskabet: 1. Selskabets repræsentantskab består af 100 distriktsrepræsentanter, idet det præcise antal distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet dog kan variere

Læs mere

Valg til integrationsrådet 2014 - SÅDAN GENNEMFØRES VALGET

Valg til integrationsrådet 2014 - SÅDAN GENNEMFØRES VALGET Valg til integrationsrådet 2014 - SÅDAN GENNEMFØRES VALGET Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab November 2013 1 Integrationsrådsvalget i Helsingør 2014 De valgte kandidater i Integrationsrådet fremkommer

Læs mere

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S VALGREGULATIV Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S 1 Indledende bestemmelser 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Stevns Spildevand A/S, CVR-nr. 32268285, herefter

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013 Valgregulativ Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs August 2013 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af kunderepræsentanter til bestyrelsen i AquaDjurs as

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

2013 Vedtægter - 1 -

2013 Vedtægter - 1 - 2013 Vedtægter - 1 - Foreningens navn og formål 1. Foreningens navn er Landsforeningen af Menighedsråd. 2. Foreningens formål er: at samle menighedsrådsmedlemmer til drøftelse af fælles anliggender og

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

værd at vide om valg 2012 - For menighedsråd

værd at vide om valg 2012 - For menighedsråd værd at vide om valg 2012 - For menighedsråd Værd at vide om valg 2012 - For menighedsråd Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for Ligestilling og Kirke ISBN: 978-87-90645-35-9 Udgivet

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet 1 Navn Foreningens navn er Kantineforening ved Datalogisk Institut. Hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Digitalisering af fjernvalg digitale fjernvalg Europarådet og STOA

Digitalisering af fjernvalg digitale fjernvalg Europarådet og STOA NOTAT 2010/1-8 Jnr. 08.004.086 /iea Den 28. januar 2010 Projektbeskrivelse: E-valg en udfordring for demokratiet? Parlamentsvalget i Estland i marts 2007 var verdenspremiere for afgivelsen af stemmer over

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014 13.5.2014 Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen Søndag den 25. maj 2014 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Jette Pedersen/Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 2496 2434/8970 1312 Søvej 1, 8600

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A.

VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A. VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A. VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A. (CVR-nr.: 65 26 43 15) KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 1. Foreningens navn er LB Foreningen f.m.b.a. (i det følgende "LB"). Foreningens

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog Indenrigs- og Socialministeriet Valgordbog Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Computershare konference 11. oktober 2012 Hvad indebærer en fuldstændig redegørelse

Læs mere

Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015

Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-222696 Sags nr. 480-2015-2759 Køreplan Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf. 64 82 80 01, Mobil nr. 40 40 24 47 Kommunaldirktør

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 611 af 06.06.2007 om menighedsråd 43 1 om Folkekirkens skoletjeneste i Menighedsrådene i Annisse, Blistrup, Esbønderup,

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION)

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) Mellem: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 4462 3528 (Herefter 'COWI

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B,

Læs mere