Menighedsrådsvalg 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedsrådsvalg 2008"

Transkript

1 Menighedsrådsvalg Rapport om evalget Dokument nr juni

2 Rapport om evalget Menighedsrådsvalget rapport om evalget Ved menighedsrådsvalget 2008, som blev afholdt den 12. november, var der - som et forsøg - mulighed for at stemme elektronisk i brevstemme - perioden, det vil sige forud for selve valgdagen. evalget skulle ses som et supplement til det konventionelle valg, og det var forhåbningen, at det kunne øge valgdeltagelsen generelt, samtidig med at der også kunne gøres erfaringer med et elektronisk valg. Rapport om evalget beskriver erfaringerne fra forberedelsen og selve genemførelsen af evalget. Teknisk blev evalget tilrettelagt som et valg, hvor et medlem af folkekirken, der var i besiddelse af en digital signatur, kunne stemme fra en pc med adgang til internettet. I forhold til principperne for afholdelse af hemmelige valg var det besluttet, at sikkerheden for at identificere den enkelte vælger skulle baseres på den offentlige digitale signatur. En vælgers mulighed for at stemme hjemmefra ville indebære accept af risikoen for, at vælgeren kunne blive udsat for tvang i forbindelse med stemmeafgivningen. Da beslutningen vedrørende denne risiko var kendt i forbindelse med folketingets behandling af lovforslaget, falder dette aspekt uden for rapportens område. Rapporten behandler derimod, som nævnt ovenfor, en række forhold vedrørende etableringen af valgsystemet og den praktiske tilrettelæggelse og afholdelse af evalget. Sammenfattende er erfaringen, at det er et kompliceret maskineri, der skal til for at afholde et sikkert og velfungerende evalg. Kirkeministeriet og Kirkeministeriets IT-Kontor, der har forestået den praktiske tilrettelæggelse og afvikling af evalget, har haft stor nytte af samarbejdet med IT- og Telestyrelsen og den eksterne it-revision. evalget blev derved afviklet med den fornødne sikkerhed. Hemmeligheden har ikke været brudt, og der har ikke været tvivl om opgørelsen af valgets resultat. I 5 sogne blev evalget suspenderet, idet det viste sig, at valgsystemet ikke behandlede lister, der ikke bar en listefortegnelse, korrekt. Episoden var et eksempel på, hvor vanskeligt det var at omsætte et valgcirkulære, der i bund og grund er udformet med viden om og erfaring fra et konventionelt valg, til også at omfatte et evalg, hvor den valgtilforordnede, der handler i forhold til den samlede kontekst, er erstattet af en edb-maskine, der uden konduite handler i forhold til et éntydigt regelsæt. Traditionen med at overvåge valgets rette afvikling med bistand fra valgtilforordnede var i evalget suppleret med en statsautoriseret revisor, der som it-revisor erklærede, at valgsystemet behandlede de afgivne stemmer korrekt og desuden sammen med 2 læge repræsentanter overvågede den teknik og de processer, der blev anvendt i forbindelse med valgets åbning, afvikling og opgørelse. Det forarbejde, der var gjort for at omsætte edb-programmernes behandling af data og informationer til synlige processer, hvor de valgtilforordnede havde en Dokument nr , juni

3 Rapport om evalget reel mulighed for at kontrollere valghandlingen herunder at tilse, at alt forløb efter reglerne, fungerede upåklageligt. De valgtilforordnede var forud for evalgets igangsætning blevet instrueret om processerne og de muligheder, de havde for at overvåge valghandlingerne. Under valget udøvede de læge repræsentanter i samspil med den statsautoriserede revisor kritisk revision og afsluttede deres tilsyn med at tilse, at valgresultaterne blev afleveret til PostDanmark til forsendelse til valgbestyrelserne. evalgets betydning for stemmedeltagelsen Forhåbningen om at evalget kunne øge interessen for menighedsrådsvalget og resultere i en højere stemmedeltagelse kom ikke til at holde. I alt vælgere benyttede sig af muligheden for at stemme elektronisk. Det udgør knapt 1,5 % af de i stemmer, der blev afgivet ved valget. Brevstemmeprocenten blev noget højere (0,45 %) end ved sidste menighedsrådsvalg (0,28 %). Det spiller ind, at kun ca. 1 mio. danskere har en digital signatur. Det betyder, at kun ca. 20 % af vælgerne faktisk kunne stemme elektronisk. Af de ca stemmeberettigede i de 149 menighedsrådskredse, hvor der var valg, kunne således kun ca stemme elektronisk vælgere brevstemte på den konventionelle måde. Procentuelt var der altså 5 gange flere, der brugte den elektroniske mulighed. Alt i alt må det dog konkluderes, at tallene er små og ikke udtryk for nogen markant tendens. evalgets betydning for valget som helhed Det forhold, at afviklingen af et evalg krævede en fuldstændig kontrol med og indsigt i, hvor mange og hvem der havde løst sognebånd eller på anden måde udtrykt ønske om at flytte deres parlamentariske rettigheder, betød sammen med den obligatoriske kontrol af kandidaternes valgbarhed en generel styrkelse af hele valgets kvalitet. Disse kontrolprocesser er nu udviklet og kan anvendes ved kommende valg, uanset om det skulle besluttes også at supplere fremtidige valg med muligheden for at stemme elektronisk. Skal det næste menighedsrådsvalg være et evalg? At det er få, der benyttede sig af den elektroniske mulighed ved valget i 2008, skal ses i sammenhæng med den ringe udbredelse af den digitale signatur. Ved det næste valg (2012) vil en ny digital signatur være udviklet. At den vil være sammenfaldende med koden til vore hjemmebankløsninger, vil betyde en massiv udbredelse i befolkningen som helhed, og det kunne sammen med den stigende digitalisering i øvrigt være et incitament til at forsøge en gang til. Dokument nr , juni

4 Rapport om evalget Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Valgsystemets komponenter Samarbejde med IT- og Telestyrelsen om valgsystemet SBL-protokollen Webservice til opslag i CPR Kandidatsystemet Berigtigelse af valglister og valgkort Det elektroniske valgsystem Valgets sikkerhed og hemmeligholdelse Kvittering til vælgeren Systemmæssig beskyttelse af vælgerens anonymitet Driftsikkerhed Berigtigelse af valgkort og valglister Erfaringer med det elektroniske valg Forberedelsesfasen Samspil mellem løsningens forskellige systemer Idriftsættelse af SBL-protokollen Test og revisionserklæring Perioden forud for valget Indtastning af data i Kandidatsystemet Indtastning af data i SBL-protokollen Overførsel af data til det elektroniske valgsystem Visning af kandidaters navne på valgportalen mrvalg.dk Afviklingen af det elektroniske valg Beredskab under valgafviklingen Problemer ved anvendelsen af den digitale signatur Information om anmeldte listeforbund Annullering af det elektroniske valg i 5 valgdistrikter Afslutning og opgørelse af det elektroniske valg Udtrækning af stemmer og vælgernes CPR-numre Forsendelse til KMD A/S KMD s udsendelse af valgkort og valglister Valgets resultat til valgbestyrelserne Valgstatistik Dokument nr , juni

5 Rapport om evalget 1. Baggrund Den 29. november fremsatte regeringen lovforslag om ændring af lov til menighedsrådsvalg. Formålet med lovforslaget var at lette valgbestyrelsernes administrative arbejde ved menighedsrådsvalg samt at indhente erfaringer med elektroniske valg via muligheden for at afgive en elektronisk brevstemme. Afgivelsen af en elektronisk brevstemme skulle være et alternativ til en almindelig brevstemme eller til afstemning ved personligt fremmøde på valgdagen. Herudover var det forhåbningen, at muligheden for at afgive elektronisk brevstemme kunne skabe øget bevågenhed og interesse for menighedsrådsvalget. Det blev besluttet, at perioden for afgivelse af elektronisk brevstemme skulle løbe fra den 21. oktober 2008 klokken til den 31. oktober 2008 kl Forud for lovforslagets fremsættelse var der lavet en række forarbejder for at få fastlagt principperne og få valgt en brugbar systemmodel. Der var fra begyndelsen lagt op til en systemmodel, hvor stemmeafgivningen skulle foregå via pc med anvendelse af vælgerens personlige digitale signatur (OCES) og uden tilsyn af tilforordnede. Det var derimod aldrig under overvejelse at anvende elektroniske stemmebokse eller på anden vis muliggøre elektrisk afstemning på selve valgdagen, idet det ville være uforholdsmæssigt dyrt at opstille stemmebokse ude på de mange lokale valgsteder, ligesom elektronisk afstemning på selve valgdagen ville stille nogle ganske andre krav til driftssystemerne end det påtænkte elektroniske brevstemmevalg. Fra projektets start var det desuden erkendt, at stemmeafgivning via pc og uden tilsyn af valgtilforordnede kan være uforenelig med princippet om hemmelig stemmeafgivelse, idet det ikke kan sikres, at der er andre end vælgeren selv, der overværer endsige udfører stemmeafgivningen. Grundlovens 31, stk. 1 om almindelig, direkte og hemmelige valg vedrører imidlertid kun folketingsvalg. Der gælder således ikke noget grundlovssikret krav om almindelig, direkte og hemmelig stemmeafgivelse til menighedsrådsvalg. Det var derfor i den konkrete situation ikke relevant, hvorvidt Grundlovens krav om hemmelige valg i givet fald ville være uforenelig med stemmeafgivning via en pc uden tilsyn af tilforordnede. For at minimere risikoen for stemmetvang var det under overvejelse at udvikle en løsning, hvor den elektroniske stemme kunne ændres i hele stemmeperioden, således at en vælger, der udsættes for stemmetvang, ville få mulighed for at ændre stemmen på et senere tidspunkt. Efter drøftelser med Datatilsynet 2 blev denne model imidlertid fravalgt. I stedet blev der valgt en model, hvor den elektroniske brevstemme afkobles CPR-nummeret i det øjeblik stemmen registreres, og hvor CPR-nummeret øjeblikkeligt krypteres, således at det ikke efterfølgende kan spores, hvad en 1 Lovforslaget var en genfremsættelse af det lovforslag nr. L 17, som blev fremsat den 4. oktober 2007, og som bortfaldt i forbindelse med afholdelse af valg til Folketinget. 2 Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd, L28, , 2. samling. Bilag 1. Datatilsynets høringssvar (bilag 2) Dokument nr , juni

6 Rapport om evalget vælger har stemt. Denne model betød, at den elektroniske brevstemme ville være bindende og ikke stå til at ændre. 2. Valgsystemets komponenter Til afviklingen af det elektroniske valg skulle der udvikles et valgsystem, som via internettet og med brug af den offentlige signatur (OCES) tillod medlemmer af folkekirken at stemme i de menighedsrådskredse, hvor der skulle være afstemningsvalg. Der skulle foruden valgsystemet udvikles følgende 3 andre komponenter: a) SBL-protokollen - skulle sikre en elektronisk registrering af de vælgere, der i medfør af reglerne om sognebåndsløsning havde løst sognebånd og tillige flyttet deres valgret b) Elektronisk berigtigede valglister - som på baggrund af oplysninger fra SBL-protokollen og det elektroniske valgsystem skulle gøre det muligt at udskrive valglister, der fra starten var berigtiget med en eventuel sognebåndsløsning c) Kandidatsystemet der skulle lette valgbestyrelsernes opgaver i forbindelse med valget og desuden sikre validering af, hvorvidt kandidater og stillere opfyldte valgbarhedskriterierne Samarbejde med IT- og Telestyrelsen om valgsystemet Det elektroniske valgsystem, der blev anvendt ved menighedsrådsvalget 2008, blev udviklet i et samarbejde mellem Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen. IT- og Telestyrelsen havde, til brug for vejledende afstemninger i kommuner med flere, udviklet et valgsystem, der kunne betjenes fra den fællesoffentlige hjemmeside borger.dk. For Kirkeministeriet var det attraktivt at indgå et samarbejde med IT- og Telestyrelsen, dels for at begrænse udviklingsomkostningerne til et valgsystem og dels for at få adskilt Kirkeministeriet, som ansvarlig for valgets afholdelse, fra den tekniske etablering af det valgsystem, der skulle understøtte det elektroniske brevstemmevalg. For IT- og Telestyrelsen var samarbejdet en mulighed for at få videreudviklet afstemningssystemet således, at det kunne anvendes i forbindelse med bindende afstemninger. Det blev derfor besluttet, i et samarbejde mellem Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen, at videreudvikle valgportalen, som i den færdige form skulle være en del af den fællesoffentlige hjemmeside borger.dk; dog tillige med sin egen webadresse: mrvalg.dk. Det var it-leverandørerne til borger.dk, virksomhederne Atira A/S og Netic A/S, der forestod det tekniske udviklingsarbejde med udgangspunkt i lovforslag om ændring af lov om valg til menighedsråd og i øvrigt efter krav fra Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen. Der blev ved projektets start etableret en styregruppe bestående af repræsentanter fra Kirkeministeriet, IT- og Telestyrelsen, Netic A/S og Atira A/S. Dokument nr , juni

7 Rapport om evalget Kirkeministeriet engagerede desuden statsautoriserede revisorer fra PriceWaterhouseCoopers med henblik på at få gennemført en it-revision af det elektroniske valgsystem. It-revisionen skulle udmøntes i en revisionserklæring, som inden ibrugtagningen af valgsystemet skulle bevidne, at valgsystemet behandlede de afgivne stemmer i overensstemmelse med reglerne, samt bevidne at en vælger ikke kunne spores via den afgivne stemme, og at det heller ikke kunne spores, hvilken kandidat eller kandidatliste en vælger havde stemt på. Repræsentanter fra PriceWaterhouseCoopers deltog derfor i deres egenskab af it-revisorer som observatører ved styregruppemøderne. Inden valgsystemet nærmere beskrives, redegøres der i de følgende afsnit for de systemer, der er en vigtig forudsætning for systemets virke SBL-protokollen Det er ved menighedsrådsvalg muligt at udøve sin valgret i et andet sogn (valgdistrikt) end det sogn, hvor man har folkeregisteradresse. Ved sognebåndsløsning og indenpastoratsflytning har et folkekirkemedlem således mulighed for at flytte sin valgret til et andet sogn end bopælssognet. Endvidere har folkekirkens præster valgret i det sogn, hvor de har ansættelse. Grundlaget for disse bestemmelser er Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd 3 samt Bekendtgørelse om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat 4. Hidtil havde administrationen af sognebåndsløsning, indenpastoratsflytning og præsters egen valgret foregået lokalt via papirprotokoller, hvor det var den stedlige valgbestyrelse, der forestod opgaven med at foretage en manuel berigtigelse af både kandidatlister, valglisten og valgkort ved menighedsrådsvalg. For at lette valgbestyrelsernes administrative arbejde ved menighedsrådsvalg, understøtte et elektronisk valg samt gøre det muligt at foretage maskinel prøvelse af folkekirkemedlemmers valgret blev det besluttet at etablere en elektronisk fortegnelse over folkekirkemedlemmers flytning af valgret i forbindelse med: - sognebåndsløsning - indenpastoratsflytning - virke som præst. Da det er sognepræsten, man løser sognebånd til, blev det sognepræsterne, der fik til opgave at indtaste de fornødne oplysninger i SBL-protokollen. Ved registreringen af et sognebånd indtaster den pågældende præst sognebåndsløserens CPR-nummer, som slås op i CPR. SBL-protokollen kontrollerer på baggrund af forespørgslen i CPR medlemskabsoplysning, bopæl m.m. Når aftalen registreres, sker der tillige en registrering af, om 3 BEK nr 356 af 05/05/2008 (bilag 3) 4 BEK nr 358 af 05/05/2008 (bilag 4) Dokument nr , juni

8 Rapport om evalget vedkommende også ønsker at udøve sin valgret i det sogn, der løses sognebånd til. Endelig tegnes der et abonnement i CPR, som efterfølgende anvendes til en kontrol af, om den pågældende til stadighed opfylder betingelserne for at opretholde sognebåndsløsningen. Desuden sørger programmet for at give stiftsadministrationen et advis såfremt den præst, der er løst sognebånd til, forlader sit embede. Denne elektroniske protokol benævnes SBL-protokollen. Dokument nr , juni

9 Rapport om evalget 2.3. Webservice til opslag i CPR Der blev, som nævnt i det foregående afsnit, udviklet en webservice i CPR, så de fornødne oplysninger kunne indhentes i forbindelse med oprettelse af aftaler om sognebåndsløsning. Webservicen blev desuden anvendt til validering af en kandidats valgbarhed i Kandidatsystemet (se afsnittet nedenfor) henholdsvis til validering af personers valgret i det elektroniske valgsystem. Webservicens funktion er, at det system, der kalder webservicen, forespørger på et bestemt CPR-nummer i CPR-systemet. Svaret fra CPR består i vedkommende borgers navn, bopæl og herunder bopælens beliggenhed i forhold til sogn eller kirkedistrikt. Herudover omfatter svaret oplysning om medlemskab af folkekirken, eventuel oplysning om værgemål og, såfremt vedkommende er ud- eller indrejst, oplysning om ud- eller indrejsedato. Systemerne, der kalder webservicen, fortolker svaret ud fra det relevante regelsæt, eksempelvis om vedkommende er medlem af folkekirken. Webservicen, der er en såkaldt SOAP-service (Simple Object Access Protocol), gør det muligt, som beskrevet, at udveksle oplysninger mellem forskellige systemer. Webservicen er en on-lineservice, det vil sige, at svaret kommer i samme øjeblik, som opslaget foretages Kandidatsystemet Med etableringen af SBL-protokollen og ovennævnte webservice blev det muligt at gennemføre en elektronisk validering af valgbarhedskriterierne for personer, der ønskede at opstille som kandidat ved menighedsrådsvalget 2008 samt stilleres valgret. Det blev derfor besluttet at videreudvikle det kandidatsystem, der blev anvendt første gang ved valget i 2004, så kandidater og stillere kunne blive valideret i forhold til de oplysninger, der kan indhentes i SBL-protokollen og CPR. Foruden at lette valgbestyrelsens administrative arbejde skulle Kandidatsystemet styrke valideringen af kandidater og stillere. Menighedsrådsvalget 2008 På denne side: kan menighedsrådenes valgbestyrelser administrere lister, kandidater og stillere. Siden åbnes for indtastning den For yderligere oplysninger om menighedsrådsvalget: Denne tjeneste er udviklet af: Kirkeministeriets IT-Kontor - IT til folkekirken Dokument nr , juni

10 Rapport om evalget Jens Jensen Nyvej Odder Rikke Rask Søvej 21 Hou 8300 Odder Karla Karlsen Kirkevej Beder OK OK 4 CPRnummer findes ikke Validering af kandidater (testdata) Det var valgbestyrelsen, der havde ansvaret for at validere kandidater og stillere. Valgbestyrelsen kunne dog overgive selve indtastningsopgaven i Kandidatsystemet til den stedlige stiftsadministration Berigtigelse af valglister og valgkort Det er KMD A/S, der udskriver valglister og valgkort til menighedsrådsvalg. Tidligere blev valglister og valgkort udskrevet uden hensyntagen til eventuelle aftaler om sognebåndsløsning m.m. Det betød, at valgbestyrelserne tidligere på baggrund af oplysninger fra præsterne manuelt skulle tilføre sognebåndsløsere samt slette i sognet de medlemmer, der havde løst sognebånd andetsteds. Denne korrektion af valglisterne var tidskrævende og meget afhængig af, at de fornødne oplysninger var indgivet til valgbestyrelsen. Desuden skulle forløbet afsluttes med makulering af valgkort til dem, der havde løst sognebånd andetsteds, og endvidere skulle sognebåndsløseres navne og adresser påføres de uudfyldte valgkort, som KMD A/S havde medsendt til det enkelte valgsted. SBL-protokollen gjorde det muligt at berigtige valglister og valgkort elektronisk, således at valglisten, allerede ved valgbestyrelsens modtagelse af denne, indeholdt de nødvendige oplysninger, mens valgkort kunne udsendes direkte til vælgerne fra KMD A/S. 3. Det elektroniske valgsystem Valgsystemet var, som beskrevet indledningsvist, en videreudvikling af det afstemningssystem, som IT- og Telestyrelsen allerede havde implementeret på borger.dk. Valgsystemet blev udviklet i Open Source ud fra principperne om, at kildekoden offentliggøres på Software-børsen, så alle, der måtte have ønske herom, kan få mulighed for at analysere og kontrollere systemets virkemåde og generelle sikkerhed. Systemet blev indrettet således, at et medlem af folkekirken kunne afgive en elektronisk brevstemme ved anvendelse af sin personlige digitale signatur (OCES). 10 Dokument nr , juni 2009

11 Rapport om evalget Inden vælgeren kunne ledes ind i valgsystemets stemmesektion, blev der foretaget kontrol af signaturens gyldighed i det offentlige nøglecenter. Som en del af kontrollen returnerer nøglecentret når signaturen er gyldig - signaturindehaverens CPR-nummer, som efterfølgende anvendtes til opslag i CPR og SBL-protokollen. Ved opslaget i CPR blev der, som beskrevet under SBL-protokollen (afsnit 2.2), returneret oplysninger, så det kunne konstateres, om personen opfyldte de valgretskriterier, der kunne valideres for på baggrund af oplysninger i CPR. Herefter blev det ved et nyt opslag i SBL-protokollen kontrolleret, om vælgeren eventuelt havde valgret i et andet sogn, end det hvori vælgeren havde sin folkeregisteradresse. Hvis personen havde valgret i et andet sogn end bopælssognet, blev bopælssognets sognekode udskiftet med sognekoden for valgsognet. Med den korrekte oplysning om et medlems valgsogn blev der herefter etableret adgang til valgsystemets stemmesektion, hvor vælgeren kunne afgive sin stemme, forudsat at der var afstemningsvalg i sognet; dvs. opstillet 2 eller flere kandidatlister. Den elektroniske stemme kunne enten gives som en personlig stemme eller en listestemme. Som ved det ordinære manuelle valg kunne vælgeren også stemme blankt. Indgangen til valgsystemet på Borger.dk Dokument nr , juni

12 Rapport om evalget evalgsystemets stemmeseddel 4. Valgets sikkerhed og hemmeligholdelse Som tidligere beskrevet var der efter konsultation af Datatilsynet valgt en systemmodel, hvor den elektroniske brevstemme var bindende og ikke kunne ændres, og dermed i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende afgivelse af en almindelig brevstemme ved kommunale og regionale valg: En vælger, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning, kan ikke stemme til det eller de pågældende valg ved afstemningen på valgdagen. (Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg, LBK nr af 08/12/2006) Det blev endvidere fastlagt, at det i tilfælde af at en vælger både havde afgivet en almindelig brevstemme og en elektronisk brevstemme, var det den elektroniske brevstemme, der var gældende, mens den almindelige brevstemme skulle annulleres ved optællingen på selve valgdagen Kvittering til vælgeren Vælgeren blev på mrvalg.dk ledt igennem stemmesektionen via information i skærmdialogen og fik tydeligt og flere gange oplysning om, at den elektroniske brevstemme var bindende og ikke stod til at ændre. Dokument nr , juni

13 Rapport om evalget Når stemmen var registreret, fik vælgeren kvittering herom i skærmdialogen. Endvidere kunne en vælger, der måtte være i tvivl om, hvorvidt stemmen var blevet registreret (fx ved lokalt pc-nedbrud midt i stemmeøjeblikket), ved fornyet log in, få oplyst, om der var registret en elektronisk brevstemme for det pågældende CPR-nummer. Ifølge tilbagemelding fra brugere af systemet var valgsystemet lettilgængeligt og intuitivt nemt at anvende Systemmæssig beskyttelse af vælgerens anonymitet Valgsystemet var af hensyn til beskyttelse af vælgerens anonymitet indrettet således, at selve stemmen (dvs. oplysningen om hvilken kandidat og/eller kandidatliste, der var stemt på og i hvilket sogn), i det øjeblik, hvor systemet registrerede den elektroniske brevstemme, blev adskilt fra vælgerens CPRnummer ved en irreversibel proces. Denne indretning skulle sikre, at det blev umuligt at foretage en systemmæssig sammenkædning af et CPR-nummer og en afgiven stemme. Dog vil det i de tilfælde, hvor der kun er afgivet én elektronisk brevstemme, eller hvor alle elektroniske brevstemmer er tilfaldet samme kandidat, ved sammenstilling af opgørelsen af e-brevstemmeresultatet og valglisten være muligt at sammenkæde CPR-nummer og stemme. Dette er imidlertid ikke særegent for det elektroniske system; hvis tilsvarende sker ved det konventionelle brevstemmevalg vil noget lignende kunne forekomme. Den systemmæssige adskillelse af stemme og CPR-nummer fik den konsekvens, at det ikke var muligt at annullere en enkelt elektronisk brevstemme, da der netop ikke var nogen sporbarhed mellem stemmer og CPR-numre. Eneste alternativ ville være at annullere samtlige elektroniske brevstemmer i sognet (valgdistriktet). Det blev herudover besluttet, at alle elektroniske brevstemmer, som måtte være afgivet på en kandidat, der afgår ved døden under den elektroniske afstemningsperiode, skulle være gældende og tilfalde den kandidatliste, som personen var opstillet på. Den afdøde kandidat skulle dog slettes visuelt fra valgsiden i det øjeblik, hvor oplysningen herom blev de systemansvarlige bekendt Driftsikkerhed For at minimere risikoen for systemnedbrud ved mange samtidige besøgende blev der anvendt load-balancing. Via load-balancing var det muligt at delegere datatrafikken mellem 2 webapplikationer og løbende teste på, om web-applikationerne fungerede, som de skulle. På denne vis kunne trafikken blive udjævnet og risikoen for, at systemet blev overbelastet, blev dermed minimeret. Som nævnt var valgsystemet afhængigt af webservices til det offentlige nøglecenter, CPR-registeret og folkekirkens SBL-protokol. Et udfald på en enkelt af disse services ville betyde, at der ikke kunne afgives en stemme. Dokument nr , juni

14 Rapport om evalget Det viste sig, at webservicen til CPR (Stam SOAP Service Church) var den mest sårbare, idet det var den komponent i den samlede løsning, der havde den laveste kapacitetsgrænse. Det var dog vurderingen, at risikoen for systemnedbrud ved mange samtidige besøgende var lille. Som det senere skulle vise sig, blev stemmeaktiviteten på mrvalg.dk aldrig så stor, at det forårsagede nedbrud. Det er dog vurderingen, at systemkapaciteten bør være væsentligt større ved eksempelvis et kommunalvalg, hvor antallet af afgivne elektroniske stemmer må forventes at blive betydeligt højere end ved et menighedsrådsvalg. Som en del af sikringen af valgsystemets tilgængelighed (oppetid) blev systemet dubleret (replikeret), således at der i tilfælde af nedbrud på systemets database eller i applikationen kunne skiftes over til det dublerede (replikerede) system. Da der var tale om en asynkron dublering (replikering), kunne der opstå en minimal risiko for, at en stemme kunne blive registreret to gange, hvis den blev afgivet i det nøjagtigt samme øjeblik, hvor skiftet mellem de to databaser finder sted. Der var i denne forbindelse udarbejdet et beredskab, der i tilfælde af systemskift kunne klarlægge, om der forekom dobbeltstemmer i valgsystemets database(r). Denne kontrol gennemførtes helt enkelt ved, at det efter den elektroniske afstemningsperiodes udløb, blev undersøgt, om der var dobbeltforekomster af CPR-numre. Var det tilfældet, skulle samtlige elektroniske stemmer annulleres i de valgsogne, hvor der optrådte dobbeltforekommende CPR-numre. Der forekom ikke dobbeltregistrering af en elektronisk brevstemme ved menighedsrådsvalget Berigtigelse af valgkort og valglister Det var en nødvendig præmis, at der på valglisterne, som blev udsendt til valgbestyrelserne, var afmærkning af, hvilke personer, der havde afgivet en elektronisk brevstemme. Ligeledes skulle der ikke udsendes valgkort til de personer, der havde afgivet elektronisk brevstemme, idet det kunne give vælgeren en falsk forventning om, at den afgivne elektroniske brevstemme kunne ændres ved personligt fremmøde på selve valgdagen. Denne praksis kan siges at være en parallelisering til bestemmelserne ved brevstemmeafgivelse i Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg, tirsdag den 15. november 2005, hvor det ikke mere [er] foreskrevet, at der skal udskrives valgkort for de vælgere, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning. (punkt , s. 62). Brevstemmer (almindelige) afgivet til menighedsrådsvalg har ikke en tilsvarende bestemmelse, da brevstemmeperioden forløber indtil fire dage før valgdagen, og KMD A/S udsender valgliste og valgkort henholdsvis 6 dage og 5 dage før valgdagen. Der blev i et samarbejde mellem Kirkeministeriet og KMD A/S udviklet en løsning til berigtigelse af valgkort og valglister i forhold til de afgivne elektroniske brevstemmer. Dokument nr , juni

15 Rapport om evalget Berigtigelsen i forhold til afgivne elektroniske brevstemmer var kun en del af en større løsning, der samlet set skulle lette valgbestyrelsernes administrative arbejde ved menighedsrådsvalg. Således omfattede den samlede løsning også elektronisk berigtigelse af valgkort og valglister i forhold til sognebåndsløseres og indenpastoratsflytteres særlige ønsker til valgret samt præsters valgret (se også afsnit 2.5). Dette var blevet muliggjort af udviklingen og implementeringen af SBL-protokollen, hvor oplysninger vedrørende sognebåndsløseres særlige ønsker til udøvelse af valgret, indenpastoratsflytning samt præsters valgret for første gang var registreret elektronisk. Hidtil havde disse oplysninger, som tidligere anført, kun foreligget i papirprotokoller lokalt ude i sognene, hvor den lokale valgbestyrelse selv manuelt forestod berigtigelsen af valglisten og valgkortene. Desuden blev begreberne hovedvalgsliste og supplementsvalgliste afskaffet, således at valgbestyrelsen alene skulle forholde sig til én valgliste, der var berigtiget med oplysninger fra SBL-protokollen, CPR samt elektroniske brevstemmer. Endelig skulle de berigtigede valgkort udsendt direkte fra KMD A/S til vælgeren uden involvering af valgbestyrelsen. 5. Erfaringer med det elektroniske valg Erfaringerne med det elektroniske valg deles op i forhold: - der viste sig i forberedelsesfasen, indtil systemerne var klar til den afsluttende samlede afprøvning - der opstod forud for afviklingen af valget - der opstod i forbindelse med afviklingen af valget - der opstod ved opgørelse af valgets resultat Forberedelsesfasen Opgaver i forberedelses- eller udviklingsfasen bestod i færdiggørelse af hver af programkomponenterne med hensyn til tekniske egenskaber samt dokumentationen af disse. Med hensyn til standarder for dokumentation og udvikling blev DS484 anvendt. PriceWaterhouseCoopers foretog i sin egenskab af ekstern it-revisor løbende kontrol af såvel den tekniske udvikling som dokumentationen af denne. PriceWaterhouseCoopers fremsatte til dokumentationen krav, der var mere omfattende end udviklerne havde forudset, og opfyldelsen af disse medførte både forsinkelser og meromkostninger Samspil mellem løsningens forskellige systemer 4 af de systemer der skulle kommunikere sammen under afviklingen af det elektroniske valg, var udviklet i hvert sit software-program og af hver sin leverandør. Dokument nr , juni

16 Rapport om evalget Det drejede sig om: - 1) SBL-protokollen og 2) Kandidatsystemet, der var udviklet i.net ( dot net ) og med Axis2 til kommunikationen mellem webservices og applikation - 3) det elektroniske valgsystem, der var en videreudvikling (OpenSource) og med Axis2 som komponent i kommunikationen med webservices til valgapplikationen - 4) CPR -webservice, der (skulle det vise sig) var udviklet til en tidligere version af Axis2. Denne forskellighed i anvendelsen af forskellige Axis2 versioner gav uforudsete og store problemer med hensyn til de helt afgørende kald til CPR fra henholdsvis SBL-protokollen, Kandidatsystemet og det elektroniske valgsystem. Afprøvning og videreudvikling i juli viste sig at være en vanskelig barriere, og det betød reelt, at det den ekstra tid, der var afsat i udviklingsplanen, forsvandt. Fejlen var objektivt set kritisk, fordi den betød, at eventuelle rettelser i de andre komponenter ikke kunne påbegyndes, ligesom den stillede sig i vejen for de planlagte afprøvninger af det samlede systemkompleks. Efter en del research lykkedes det imidlertid at få integreret alle systemerne indenfor den nu stramme tidsplan Idriftsættelse af SBL-protokollen Forsinkelsen med at få webservices til at fungere betød, at idriftsættelsen af SBL-protokollen blev udskudt til 1. september 2008, hvilket kun gav præsterne ca. 5 uger til at indtaste de eksisterende aftaler. Disses antal var der kun gisninger om, fordi der aldrig tidligere var blevet foretaget en samlet opgørelse af de ca aftaler, det sidenhen viste sig at være. Uanset at enhver start af et nyt it-system i et område, der hidtil har været rent papirbaseret, er vanskelig, forøges kompleksiteten, når brugerne er så spredte, som det er tilfældet i folkekirken. Selve systemet var nemt at bruge og introducerede ikke nye begreber i forhold til den hidtidige praksis vedrørende indgåelse af aftaler om sognebåndsløsning. Når starten blev vanskelig, skyldtes det formentlig især den omstændighed, at den systemmæssige understøttelse af noget, der hidtil har været ført i en papirprotokol, introducerede valideringer, som afslører forhold, der ikke følger reglerne, men som ikke gav anledning til bekymring i det papirbaserede system. Reglerne om sognebåndløsning m.m. i overgangsperioden mellem den præst aftalen var indgået med, og en given ny præst i forbindelse med pensionering eller slet og ret jobskifte, viste sig at være komplekse at understøtte systemmæssigt. Særligt var det forbundet med en del håndarbejde at få indkørt systemet de steder, hvor aftalepræsten havde været fratrådt i nogle måneder, og hvor der endnu ikke var sket en genbesættelse. Dokument nr , juni

17 Rapport om evalget Test og revisionserklæring Eksterne it-revisorer fra PriceWaterhouseCoopers havde, som tidligere nævnt, til opgave at udarbejde en revisionserklæring 5, der skulle forelægges Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen, inden den endelige beslutning om gennemførelse af den elektroniske del af valget kunne tages. I forbindelse med udarbejdelse af revisionserklæringen udførte de eksterne itrevisorer fra PriceWaterhouseCoopers en række kontroller af selve det elektroniske valgsystem og gennemgik i forbindelse med disse kontroller dokumentationen af samtlige it-systemer, der blev benyttet i den samlede løsning. Der blev i den forbindelse i et samarbejde mellem styregruppen og PriceWaterhouseCoopers planlagt et testforløb, hvor der blev afholdt en række test af det elektroniske valgsystem herunder egentlige prøvevalg, hvor medarbejdere i IT- og Telestyrelsen og Kirkeministeriet stemte med anvendelse af deres digitale signatur. Under overværelse af Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen blev der således afholdt en række accepttest af det elektroniske valgsystem, medens der blev gennemført en række test af mere teknisk karakter under overværelse af PriceWaterhouseCoopers. I forbindelse med PriceWaterhouseCoopers revisionserklæring udarbejdede Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen ligeledes en erklæring for det elektroniske valgsystem. PriceWaterhouseCoopers tager i sin revisionserklæring det forbehold, at driftssikkerheden i den aktuelle løsning kan kompromitteres i flere situationer, herunder ved væsentlig tilsigtet eller utilsigtet belastning, hvilket kan medføre manglende mulighed for stemmeafgivelse og/eller forsinkelse i forbindelse med denne.. I Kirkeministeriets og IT- og Telestyrelsens erklæring anføres det blandt andet, at den samlede løsnings performance er begrænset af den kapacitet, der var i webservicen til CPR. Dog anføres det, at i henseende til det samlede antal potentielle vælgere til de sogne, hvor der afholdes afstemningsvalg, er det vurderingen at denne kapacitetsbegrænsning ikke udgør en risiko for løsningens driftssikkerhed.. Endvidere anføres det i Kirkeministeriets og IT- og Telestyrelsens erklæring, at der kunne opstå en risiko for, at en elektronisk brevstemme, der afgives netop i det øjeblik, hvor der ved et eventuelt systemnedbrud skiftes til det duplikerede system, registreres 2 gange. Det er imidlertid i vurderingen, at forholdet ikke udgjorde nogen relevant sikkerhedsmæssig risiko, idet der i forbindelse med valgudtrækket den 31. oktober 2008 ville blive gennemført en kontrol af, om en vælger har stemt 2 gange. Dette opsummeres i erklæringens afsluttende linjer: Under hensyn til de etablerede kompenserende kontroller er det vores samlede vurdering, at evalgsløsningen er sikkerhedsmæssig betryggende til anvendelse ved det forestående menighedsrådsvalg.. 5 Bilag 5 Dokument nr , juni

18 Rapport om evalget PriceWaterhouseCoopers anfører i sin erklæring tillige, at denne i lighed med Kirkeministeriets og IT- og Telestyrelsens (er) baseret på tilstedeværelsen af kompenserende kontroller. Herudover omtaler revisionserklæringen en række forhold, der vurderes at have mindre betydning for driftssikkerheden. Revisionserklæringen er vedlagt som bilag. På baggrund af erklæringen besluttede Kirkeministeriet og IT- og Telestyrelsen at den elektroniske afstemningsperiode som planlagt kunne igangsættes den 21. oktober Perioden forud for valget Ved perioden forud for valget forstås det tidsrum, fra hvilket kandidatlisterne afleveres og kontrolleres, indtil det tidspunkt hvor det elektroniske valg påbegyndes Indtastning af data i Kandidatsystemet Forud for valgets åbning blev kandidatlisterne ført ind i Kandidatsystemet ved indtastning via valgstyrelserne eller den stedlige stiftsadministration. Ved indtastningen blev der valideret for, om den pågældende kandidat og kandidatliste opfyldte valgbarhedskriterierne Indtastning af data i SBL-protokollen Da valideringen af kandidaterne og senere valideringer af vælgere blev foretaget på baggrund af oplysningerne i SBL-protokollen, var det af største vigtighed, at SBL-protokollen var så ajourført som muligt. Det blev derfor indskærpet over for præsterne, at alle foreliggende data vedrørende sognebåndsløsning og indenpastoratsflytning så vidt muligt skulle indtastes så hurtigt som muligt af hensyn til valideringen af såvel kandidater som potentielle vælgere Overførsel af data til det elektroniske valgsystem På baggrund af de foreliggende data i Kandidatsystemet og SBL-protokollen samt sogn.dk overførte Kirkeministeriets IT-Kontor dagen før valgperiodens start den 20. oktober 2008 følgende oplysninger til det elektroniske valgsystem: - Sognenavne - Navne på menighedsrådene - Sognekoder - Koder på menighedsrådene - Kandidatlistenavne - CPR-nummer pr. kandidat (CPR-nummeret blev ikke vist på mrvalg.dk) - Navn pr. kandidat - Markering for, om kandidaterne på kandidatlisten var henholdsvis prioriteret opstillet eller sideordnet opstillet Visning af kandidaters navne på valgportalen mrvalg.dk. Ved den valgte løsning var det kandidatens fulde CPR-navn og ikke kandidatens adresseringsnavn i CPR, der blev vist på kandidatlisten, Dokument nr , juni

19 Rapport om evalget I tilfælde af navnesammenfald på samme kandidatliste skulle der angives en markering (eksempelvis ved at anføre et kaldenavn i parentes) af en eller begge de implicerede kandidater, så det var muligt at skelne imellem kandidaterne. Oplysningen herom skulle indsendes til Kirkeministeriets IT- Kontor, der efterfølgende kunne tilrette navnene manuelt. Det var derimod ikke tilladt at få angivet andet navn (eller særlig markering) på kandidatlister, hvor der ikke var navnesammenfald. Anvendelsen af det fulde CPR-navn gav anledning til henvendelser fra kandidater, som havde andre ønsker for navnangivelse end deres fulde CPRnavn. Disse ønsker blev i henhold bestemmelserne i Cirkulære om valg til menighedsråd den 11. november 2008 ikke imødekommet. I hele den elektroniske afstemningsperiode fra den 21. oktober til den 31. oktober 2008 foretog Kirkeministeriet dagligt en kontrol af, om nogle af de opstillede kandidater var afgået ved døden. I sådanne tilfælde skulle kandidaten fjernes visuelt fra mrvalg.dk, ved at der blev foretaget en ny dataoverførsel til det elektroniske valgsystem med de ajourførte CPRoplysningerne. Kun ved første dataoverførsel den 20. oktober 2008 blev det konstateret, at en af kandidaterne var afgået ved døden. Kandidaten nåede således aldrig at optræde på mrvalg.dk Afviklingen af det elektroniske valg Den 21. oktober 2008 kl blev det elektroniske valg planmæssigt åbnet på mrvalg.dk. Der var ved menighedsrådsvalget 2008 afstemningsvalg i 149 af i alt sogne og kirkedistrikter. Såvel ved det elektroniske valgs igangsætning den 21. oktober 2008 som ved den elektroniske afstemningsperiodes afslutning 31. oktober 2008 blev der udført en række kontrolaktiviteter i Kirkeministeriets IT-Kontor i København. Ved disse aktiviteter var såvel medarbejdere fra Kirkeministeriet som 2 særlige valgtilforordnede og en it-revisor fra PriceWaterhouseCoopers til stede. De 2 særlige valgtilforordnede var blevet udpeget af Landsforeningen af Menighedsråd og var begge opstillet i en menighedsrådskreds, hvor der ikke skulle afholdes afstemningsvalg. De særlige valgtilforordnede skulle primært kontrollere de konventionelle processer og medier, mens it-revisoren fra PriceWaterhouseCoopers herudover også skulle kontrollere, at de elektroniske processer var blevet anvendt forskriftsmæssigt, herunder at det var de rigtige programmer, der var blevet anvendt. Aktiviteterne var beskrevet i evalgets Dagbog 6, og processen blev vist på storskærm, så alle de tilstedeværende kunne følge processen live, mens den foregik. 6 Bilag 6 Dokument nr , juni

20 Rapport om evalget Der blev ved disse kontroller ikke fundet nogen uregelmæssigheder eller fejl, og det elektroniske valg åbnede planmæssigt den 21. oktober 2008 klokken Beredskab under valgafviklingen Der var udarbejdet et beredskab, der skulle aktiveres i tilfælde af, at der ved den daglige kontrol af CPR-oplysninger blev fundet kandidater, der var afgået ved døden. Beredskabet indebar, at der i tilfælde af at en kandidat afgik ved døden, skulle ske en indkaldelse af de valgtilforordnede, som kunne overvåge en ajourføring af valgsystemet, således at den afdøde kandidat blev fjernet fra den kandidatliste, en vælger efterfølgende ville se i valgsystemet. Herudover var der udarbejdet en beredskabsplan 7 for det elektroniske valg (bilagt), der blandt andet indeholdt beredskaber for en række situationer, der kunne indtræffe i selve stemmeperioden. Alle planlagte aktiviteter og eventuelle ikke-planlagte hændelser og uregelmæssigheder, herunder en redegørelse for disse, blev noteret i valgets dagbog der førtes for det elektroniske valg (bilagt) Problemer ved anvendelsen af den digitale signatur IT- og Telestyrelsen fik henvendelse fra nogle enkelte brugere, hvor log inboksen for den personlige digitale signatur (OCES) ikke kom frem i pc ens skærmbillede. Årsagen hertil var, at der ikke var installeret den fornødne java-software på disse pc ere. Problemet skyldtes ikke det elektroniske valgsystem, men er derimod en kendt problemstilling ved anvendelsen af den personlige digitale signatur (OCES) og vil formentlig være løst med indførelsen af den kommende nye digitale signatur (Nem log in) Information om anmeldte listeforbund Af Cirkulære om valg til menighedsråd den 11. november 2008 (Cirkulære nr. 25 af 21. maj 2008), afsnit 5 fremgår det, at mrvalg.dk ville indeholde oplysning om anmeldte listeforbund. Der blev imidlertid ikke givet oplysning om anmeldte listeforbund på valgportalen på mrvalg.dk, idet oplysninger om listeforbund er lokalt forankret, og derfor ikke blev indsendt til Kirkeministeriet ved menighedsrådsvalget Endvidere forelå der ikke et lovkrav om offentliggørelse af listeforbund på mrvalg.dk, jf. 15 i lov om valg til menighedsråd. En kandidat i Blågårdens Sogn indgav en klage over, at mrvalg.dk ikke indeholdt information om anmeldte listeforbund. På baggrund af forløbet overvejes en ændring af afsnit 5 i Cirkulære nr. 25 af 21. Maj 2008, således at det som hidtil, og som 15 i lov om valg til menighedsråd også foreskriver, er valgbestyrelsen, der står for bekendtgørelsen af listeforbund. 7 Bilag 7 Dokument nr , juni

21 Rapport om evalget Annullering af det elektroniske valg i 5 valgdistrikter Onsdag den 29. oktober 2008 modtog IT- og Telestyrelsen en henvendelse fra en borger, der oplyste, at der på mrvalg.dk manglede en kandidatliste i stemmesektionen for Vester Nebel Sogn. Efter nærmere undersøgelse blev det konstateret, at kandidatlister uden listenavn ikke blev vist i valgportalens stemmesektion, og at problemet fandtes i 5 afstemnings-distrikter: Orø Sogn (7246), Lynge Sogn(7386), Avernakø Sogn (7765), Hesselager Sogn (7772) samt i Vester Nebel Sogn (8919). Dette scenario var ikke blevet afprøvet i forbindelse med testningen af systemet, og problemet optrådte kun i selve stemmesektionen, og ikke i valgsystemets åbne del, hvor brugere uden anvendelse af personlig digital signatur kunne fremsøge sognene via en alfabetisk visning. På et hurtigt indkaldt telefonisk styregruppemøde klokken den 29. oktober 2008 blev det besluttet at iværksætte foranstaltninger til afbrydelse/annullering af det elektroniske valg i de 5 sogne. Alle andre løsningsmodeller blev afvist med henvisning til, at der ikke måtte foretages nogen ændringer eller handlinger i systemet, der fordrede forudgående verificering af, om der var afgivet stemmer i et distrikt. På et nyt telefonisk styregruppemøde klokken blev forløbet fastlagt, og valgsystemets leverandører redegjorde for processen, som ikke ville kompromittere sikkerheden eller introducere ændringer i systemets tjeksum. Det blev aftalt at gennemføre afbrydelsen/annulleringen klokken under tilsyn af de valgtilforordnede. Det blev endvidere aftalt, at der skulle udsendes brev herom til de berørte distrikters valgbestyrelser, samt at der skulle lægges information om annulleringen ud på mrvalg.dk. Endelig blev det aftalt, at det den 31. oktober 2008 på tidspunktet for udtrækningen af valgsystemets data, skulle afklares, hvilke vælgere der havde afgivet elektronisk brevstemme i ét af de 5 berørte valgdistrikter, så de berørte vælgere via brev kunne blive orienteret om, at deres elektroniske brevstemme var blevet annulleret. Klokken blev annulleringen under tilsyn af 2 af de 3 valgtilforordnede gennemført og afsluttet kl (læs mere i evalgets dagbog). Det var styregruppens vurdering, at episoden ikke kompromitterede valgets hemmelighed, idet ingen systemtekniker fik adgang til de afgivne stemmer, ligesom vælgernes CPR-numre ikke var tilgængelige førend efter det elektroniske valgs afslutning 31. oktober 2008 kl Annulleringen af de elektroniske brevstemmer i de 5 sogne (valgdistrikter) påvirkede ikke det elektroniske valg i de resterende 144 valgdistrikter Afslutning og opgørelse af det elektroniske valg Den 31. oktober 2008 kl blev valgsystemets stemmesektion på mrvalg.dk som planlagt lukket for yderligere afstemning Udtrækning af stemmer og vælgernes CPR-numre Umiddelbart efter lukningen blev der fra valgsystemet genereret en rapport pr. sogn med fordelingen af elektroniske stemmer pr. kandidat og kandidatliste samt eventuelle blanke stemmer. Stemmeresultaterne, der indtil da havde Dokument nr , juni

22 Rapport om evalget været lagret krypteret i valgsystemets database, blev ved denne proces dekrypteret og optalt pr. kandidat/kandidatliste. Ligeledes blev der genereret en rapport med oplysning om, hvilke CPR-numre (personer) der havde afgivet elektronisk brevstemme fordelt pr. sogn (valgdistrikt). Rapporten skulle som tidligere nævnt bruges til at berigtige valglisterne med oplysning om, hvilke CPR-numre der havde afgivet elektronisk brevstemme. CPR-numrene, der indtil da havde været lagret krypteret i valgsystemets database, blev ved denne proces dekrypteret og fordelt pr. sogn (valgdistrikt). Ingen af de to rapporter indeholdt information, som kunne forbinde stemmeresultatet til de personer, der havde afgivet elektronisk brevstemme Som nævnt i afsnit 3.2 ville der dog i tilfælde af, at der kun var afgivet én elektronisk brevstemme i et sogn, eller hvor alle elektroniske brevstemmer i et sogn var tilfaldet samme kandidat, være muligt at sammenkæde CPR-nummer og stemme ved sammenstilling af valglisten og stemmeresultatet. Dette adskiller sig dog ikke fra optællingen af de almindelige brevstemmer, hvor noget tilsvarende ville kunne forekomme. De to rapporter blev ved genereringen eksporteret til hver sin datafil, der efterfølgende skulle overføres til KMD A/S. Herefter blev der givet adgang til en medarbejder fra Kirkeministeriets ITkontor, der efterfølgende downloadede (udtrak) de to rapporter fra valgsystemet via en sikker datalinje og under tilsyn af de valgtilforordnede (de 2 særlige valgtilforordnede og it-revisoren fra PriceWaterhouseCoopers) og repræsentanter fra Kirkeministeriet. Udtrækkene fandt sted i Kirkeministeriets IT-kontor i København kort efter klokken den 31. oktober Herefter blev der gennemført en række kontroller af data under udførelse og tilsyn af de valgtilforordnede og de tilstedeværende repræsentanter fra Kirkeministeriet. Ved kontrollen blev det blandt andet konstateret, at der ikke var dobbeltforekomster af CPR-numre, samt at systemets tjeksum var den korrekte. Filen, der indeholdt oplysning om, hvilke CPR-numre der havde afgivet elektronisk brevstemme, blev efter den gennemførte kontrol gjort klar til at blive sendt til KMD A/S Forsendelse til KMD A/S Umiddelbart efter klokken den 31. oktober blev en datafil udtrukket med relevante data fra SBL-protokollen. Efter en række kontroller under tilsyn af de valgtilforordnede og repræsentanter fra Kirkeministeriet blev datafilen med data fra SBL-protokollen gjort klar til at blive sendt til KMD A/S (se i øvrigt evalgets Dagbog). Dernæst blev datafilen med oplysning om de personer, der havde afgivet elektronisk brevstemme, samt datafilen med data fra SBL-protokollen sendt til KMD A/S på en sikker datalinje. KMD A/S kvitterede efterfølgende for modtagelsen ved et telefonopkald, hvor en af de særlige valgtilforordnede over telefonen udførte en stikprøvekontrol af, om de data, KMD A/S havde modtaget, var identiske med de afsendte. 8 Fredag den 31. oktober 2008 klokken udløb fristen for indtastning af data i SBLprotokollen, der skulle have virkning ved menighedsrådsvalget Dokument nr , juni

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med KOMMENTERET HØRINGSNOTAT over Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Oplæg til analyse af it-mæssige trusler i relation til afholdelse af e-valg i Danmark

Økonomi- og Indenrigsministeriet Oplæg til analyse af it-mæssige trusler i relation til afholdelse af e-valg i Danmark www.pwc.dk Økonomi- og Indenrigsministeriet Oplæg til analyse af it-mæssige trusler i relation til afholdelse af e-valg i Danmark Maj 2012 Indhold 1. Formål... 5 1.1 Metode... 5 1.2 Forudsætninger... 5

Læs mere

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 CPR-KONTORET April 2009 Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 Forord CPR-systemet havde den 2. april 2008 været i drift i 40 år. Men historien begyndte i virkeligheden for nu 85

Læs mere

Betænkning om en revision af folketingsvalgloven. Delbetænkning fra indenrigsministeriets valglovsudvalg

Betænkning om en revision af folketingsvalgloven. Delbetænkning fra indenrigsministeriets valglovsudvalg Betænkning om en revision af folketingsvalgloven Delbetænkning fra indenrigsministeriets valglovsudvalg Betænkning nr. 893 København 1980 ISBN 87-503-3212-0 In 00-9 bet JJ FJ trykteknik a-s, København

Læs mere

Elektronisk Afstemning

Elektronisk Afstemning Speciale ved IT-Universitetet, november 2004 Softwareudvikling Christian Landbo Frederiksen landbo@itu.dk Kristian Rønn-Nielsen ronn@itu.dk Vejleder: Professor Peter Sestoft, sestoft@dina.kvl.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag 5 Årsmøde 2010 Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag Årsmøde 2010 2 Årsmøde 2010 Indholdsfortegnelse Dagsorden

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010 Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt August 2010 BERETNING OM DET DIGITALE TINGLYSNINGSPROJEKT Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 11

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Marts 2010 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-1-6

Læs mere

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Gammel Køge Landevej 55, 3., 2500 Valby CVR-nr. 25 55 16 05 Årsregnskab for perioden 1. juli 1999-31. december 2000 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

CPR Danmarks Folkeregister

CPR Danmarks Folkeregister CPR-KONTORET APRIL 1991 CPR Danmarks Folkeregister af direktør, cand. jur. Henrik Nielsen Forord Med udgangen af marts 1991 pensioneres cand.jur. Henrik Nielsen på grund af alder fra stillingen som direktør

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen)

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) Page 1 of 94 Digitale dokumenters bevisværdi Introduktion og vejledning med bilag Forord IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet om digitale dokumenters

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Digital kommunikation med domstolene

Digital kommunikation med domstolene Digital kommunikation med domstolene Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen København, oktober 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...5 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...5

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere