Procedure ved udbud af opgaver hvor der stilles krav om beskæftigelse af praktikanter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure ved udbud af opgaver hvor der stilles krav om beskæftigelse af praktikanter"

Transkript

1 Halsnæs Kommune Praktikanter og lærlinge i Halsnæs Kommunes udbud Vejledning til projektleder Procedure ved udbud af opgaver hvor der stilles krav om beskæftigelse af praktikanter Byrådet i Halsnæs Kommune har sit møde den 11. juni 2013 besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om indlægning af sociale klausuler i form af beskæftigelse af praktikanter. Kravet skal stilles ved udførelsen af opgaver, der er egnede til at beskæftige praktikanter, dvs. opgaver af en vis varighed hvor der benyttes faguddannet arbejdskraft med tilhørende erhvervsuddannelse. Kravet om beskæftigelse af praktikanter skal stilles ved bygge- og anlægsopgaver, samt ved tjenesteydelser hvis indhold primært omhandler opgaver, hvor arbejdet udføres af faguddannet personale med én eller flere af de i vejledningen til rådgiver (se Bilag1) nævnte uddannelser, fx udbud af drift og vedligeholdelse af en park. Kravet skal ikke stilles ved indgåelse af kontrakter under en rammeaftale uagtet kontraktens genstand samt udbud af varer og øvrige tjenesteydelser. Egnethedsvurdering Der skal foretages en egentlig egnethedsvurdering af, om opgaven er egnet til, at der stilles krav om praktikanter, såfremt opgaven forventes at have; (i) En varighed på 6 måneder eller mere, og (ii) Lønomkostninger på minimum DKK 4 mio. kr. og/eller en kontraktværdi ekskl. moms på minimum DKK 10 mio. kr. Det afgørende for om en opgaves egnethed skal vurderes er, at opgaven har en varighed på minimum 6 måneder, og forventede lønomkostninger på minimum 4 mio. kr.. Som udgangspunkt vil en kontraktværdi ekskl. moms på DKK 10 mio. opfylde disse betingelser, da lønomkostningerne her oftest vil overstige DKK 4 mio. kr. Men også opgaver på under DKK 10 mio. i kontraktværdi ekskl. moms skal vurderes, sådan at alle opgaver med en lønomkostning over 4 mio. kr. omfattes af ordningen. Procedure ved egnede opgaver Projektlederen skal ved opstart af en opgave vurdere om denne er egnet iht. ovenstående betingelser. Såfremt opgaven er egnet skal nedenstående procedure (fase 1-6) følges og projektlederen skal ved ansøgningen om bevilling/godkendelse af bevilling indsætte følgende formulering: Det påregnes at der ved udførelse af nærværende opgave kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige praktikanter. I fase 1 og fase 2 i nedenstående procedurebeskrivelse fremgår det, at den rådgiver der er knyttet til opgaven, skal udarbejde et skøn over hvor mange årsværk praktikanter der med rimelighed kan kræves beskæftiget på opgaven. Selvom en opgave som udgangspunkt er vurderet egnet, vil konkrete omstændigheder dog alligevel kunne føre til, at rådgiver skønner at opgaven ikke er egnet til at beskæftige praktikanter. Dette kunne fx forekomme såfremt opgaven indeholder en høj andel af specialarbejde eller materialeleverancer. De efterfølgende faser beskriver hvorledes kravet implementeres i leverandørydelsen og den løbende kontrol indtil opgavens aflevering. Rådgiverydelsen Fase 1 udbud af rådgiverydelsen

2 Det skal fremgå af udbudsmaterialet, at rådgiverens ydelser også angår udarbejdelse af skøn over det forventede omfang af fagrelevant arbejde samt et skøn over de dertil hørende lønomkostninger. Står rådgiver for byggeledelsen/projektledelsen, skal denne også udføre de opgaver der er beskrevet i fase 5 og 6, hvilket skal fremgå af rådgiverkontrakten. Fase 2 udarbejdelse af skøn Rådgiveren skal udarbejde et skøn over de fagrelevante lønomkostninger på baggrund af kommunens vejledning, se bilag 1. Dette skøn skal afleveres sammen med forprojektet / dispositionsforslaget / hovedprojektet. Såfremt rådgivers skøn konkluderer at opgaven ikke er egnet vedlægges dokumentation for dette. Dokumentationen vil som udgangspunkt være rådgiverens vurdering af opgavens egnethed samt evt. kommentarer hertil. Leverandørydelsen Fase 3 Udbud af leverandørydelsen På baggrund af rådgivers skøn over lønomkostningerne for fagrelevant arbejde og potentiale for praktikanter, angives det krævede antal årsværk praktikanter der skal være beskæftiget på opgaven. Klausulen (se bilag 2) om beskæftigelse af praktikanter vil være et bilag til udbudsmaterialet. I udbudsmaterialet skal det fremgå, at den vindende leverandør samtidig med aflevering af arbejdsplan, yderligere skal aflevere et udkast til hvordan leverandøren vil løfte forpligtelsen om at beskæftige x årsværk praktikant. Vejledningen til leverandøren (se bilag 3) skal indgå i udbudsmaterialet. Det skal endvidere fremgå af udbudsmaterialet, at leverandøren senest samtidig med fristen for aflevering af arbejdsplanen skal give meddelelse til bygherren/projektledelsen såfremt leverandøren jf. undtagelsesbestemmelserne i klausulen, pkt. 2 og 3 enten ikke kan finde en praktikant eller godkendes som uddannelsessted. Fase 4 Opgavens opstart når leverandøren ikke er omfattet af kravet pga. undtagelsesbestemmelserne i klausulens pkt. 2 og 3. Såfremt leverandørerne kan dokumentere, at det ikke efter gennemførelse af proceduren i klausulens pkt. 2, 1) og 2) har været muligt at finde en praktikant, bortfalder forpligtelsen om beskæftigelse af praktikanter. Leverandøren skal senest samtidig med fristen for aflevering af arbejdsplanen, give meddelelse til bygherren såfremt det ikke har været muligt at finde en praktikant. Såfremt leverandøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed, skal denne rette henvendelse til udbyderen, der herefter vil formidle kontakt til Jobcenter Halsnæs der bistår leverandøren med at beskæftige ledige i stedet for praktikanter. Jobcenter Halsnæs kan kontaktes på Fase 5 kontrol i kontraktens løbetid På byggemøde/projektmøder skal byggeledelsen/projektledelsen sikre sig, at leverandøren følger planen for praktikantbeskæftigelse i kontraktperioden. Opgavens aflevering Fase 6 Aflevering af opgaven På baggrund af de oplysninger byggeledelsen/projektledelsen har modtaget på byggemøder/projektmøder vedr. overholdelse af planen for praktikantbeskæftigelse vurderes det om leverandøren fuldt ud har overholdt denne forpligtelse. Såfremt leverandøren ikke har beskæftiget det krævede antal årsværk praktikant, pålægges denne en bod jf. klausulens pkt. 7. Denne bod kan evt. modregnes i sikkerhedsstillelsen.

3 Bilag 1: Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver Rammer og organisering Halsnæs Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter. Kravet skal stilles i de opgaver der er egnede til at beskæftige praktikanter, dvs. opgaver af en vis varighed hvor der benyttes faguddannet arbejdskraft med tilhørende erhvervsuddannelse. Kravet om beskæftigelse af praktikanter, skal ikke stilles ved udbud af varer og visse tjenesteydelser, men vil typisk omfatte bygge- og anlægsopgaver samt driftsopgaver. Det afgørende for, om der stilles krav om beskæftigelse af praktikanter ved udførsel af tjenesteydelser er, om arbejdet skal udføres af faguddannet personale jf. nærmere nedenfor under afsnittet "Afgrænsning". Det skal sikres, at der til den enkelte opgave knyttes et rimeligt antal praktikanter, og at denne forpligtelse pålægges de leverandører, kommunen indgår aftaler med. For at finde et rimeligt antal praktikanter, skal rådgiveren på baggrund af denne vejledning, foretage et skøn over hvor mange årsværk praktikanter den enkelte opgave potentielt egner sig til. Der skal foretages en vurdering af om opgaven er egnet til at der stilles krav om praktikanter, såfremt opgaven forventes at have; (i) en varighed på 6 måneder eller mere, og (ii) lønomkostninger på minimum DKK 4 mio. kr. og/eller en kontraktværdi ekskl. moms på minimum DKK 10. mio. kr. En opgave med en forventet kontraktværdi ekskl. moms under f.eks. DKK 10 mio. kr. men skønnede lønomkostninger på 4 mio. kr. eller mere, er således også omfattet af kravet, idet alle opgaver med en lønomkostning på over DKK 4. mio. er omfattet af ordningen. Projektlederen skal ved opstart af en opgave vurdere om denne er egnet iht. ovenstående betingelser. Hvis der allerede inden anlægsbevillingen er tilknyttet en rådgiver, skal rådgiveren foretage vurderingen. Hvis der ikke er tilknyttet en rådgiver inden anlægsbevillingen er givet, skal den rådgiver der efterfølgende knyttes til opgaven, på baggrund af denne vejledning, udarbejde en vurdering og beregning af hvor mange årsværk praktikanter der med rimelighed kan kræves beskæftiget på opgaven. Selvom en opgave som udgangspunkt er vurderet egnet, vil konkrete omstændigheder kunne føre til, at rådgiver vurderer opgaven ikke egnet til at beskæftige praktikanter. Dette kunne fx forekomme, hvor opgaven indeholder en høj andel af specialarbejde eller materialeleverancer. Afhængig af projektets organisering kan udarbejdelse af skønnet således påhvile bygherrerådgiveren, totalrådgiveren eller de enkelte fagrådgivere koordineret af projekteringslederen. De efterfølgende beskrevne opgaver påhviler rådgiveren, jf. rådgiveraftalen. Afgrænsning Reglerne omfatter alene de udførende fag og således ikke de tilknyttede rådgiverydelser eller bygherrens øvrige omkostninger og administration af aftalen. Reglerne omfatter alene ydelser tilknyttet udførelsen og forberedelse heraf på leverandørens adresse eller midlertidige arbejdssteder, men ikke leverancer, herunder eksempelvis betonelementer, ventilationsaggregater og bygningsmaterialer, der indkøbes eller produceres på fabrik, uanset om dette sker i Danmark eller i udlandet.

4 Alle erhvervsuddannelser tilknyttet de udførende fag betragtes som relevante, idet potentialet i relation til følgende uddannelser vurderes at være størst: Snedker Tømrer Gulvlægger VVS Elektriker Faguddannet anlægsgartner / Planteskoleuddannet gartner Smed Murer Anlægsstruktør Brolægger Bygningsstruktør Kloakrørlægger Bygningsmaler Yderligere oplysninger vedr. erhvervsuddannelser kan findes på Kontaktpersoner på Erhvervsskolen Nordsjælland (ESnord) er konsulent Daniel Faber Threms på tlf , e- mail: eller konsulent Benjamin Jacobsen på tlf , Kravene i den konkrete aftale skal være rimelige i forhold til den opgave, der udføres. Der må således ikke stilles krav om beskæftigelse af et forholdsvis større antal praktikanter, end der sædvanligvis er mulighed for at beskæftige på opgaven. Tilsvarende kan kravet frafaldes eksempelvis for opgaver eller delopgaver, der kræver specialistviden, og dermed ikke hensigtsmæssigt muliggør beskæftigelse af praktikanter. På samme måde vil opgavens organisering have betydning for potentialet og skal indgå i vurderingen. Eksempelvis kan udbud i totalentreprise eller hovedentreprise give bedre mulighed for at beskæftige praktikanter end udbud i en række mindre fagentrepriser. Potentialet skal således vurderes i forhold til den foreslåede aftalestruktur. Der skal således for hver opgave og aftale anlægges et fornuftigt skøn på baggrund af andelen af fagrelevant arbejde og opgavens organisering. Vurdering og beregning af årsværk praktikanter på opgaven Antal årsværk praktikanter på opgaven vurderes og beregnes ved anvendelse af nedenstående skematiske systematik, idet der her benyttes et entrepriseeksempel. Det samlede anlægsbudget opdeles i følgende hovedposter 1. Håndværkerudgifter 2. Øvrige omkostninger 3. Samlet anlægsbudget Håndværkerudgifterne opdeles pr. entreprise og kan for en mere detaljeret vurdering af hver entreprise opdeles yderligere på bygningsdelsniveau. Reserver og hensættelse til uforudsete udgifter medregnes ikke.

5 For hver entreprise angives den skønnede lønudgift, og på baggrund heraf vurderes potentialet for praktikanter med udgangspunkt i, at det normalt vil være muligt at beskæftige 10 % praktikanter ud af det samlede timetal. Potentialet opgøres som antal årsværk forstået som antallet af helårsstillinger, men kan i praksis være sammensat af flere deltidsbeskæftigede på opgaven. Ved omsætning fra lønudgift til årsværk kan pr tages udgangspunkt i en gennemsnitsløn på DKK inkl. sociale ydelser og andre omkostninger knyttet til medarbejderen, men uden virksomhedens dækningsbidrag i relation til entreprisen. Denne gennemsnitsløn indekseres ud fra lønindeks for den private sektor, 3 Byggeog anlæg, hvor indeks for 1. kvartal 2010 var 118,6. For 1. kvartal 2013 var indekset 122,2, hvor der således ville kunne kalkuleres med en gennemsnitsløn på DKK Skønnet foretages af rådgiveren med baggrund heri. Opgavens potentiale skal således findes ved denne formel: De skønnede fagrelevante lønudgifter X 10 % = x årsværk praktikant gennemsnitsløn Her angivet med et eksempel i tal: X 10 % = 2,4 årsværk praktikant Nedenstående skematik anvendes, idet skemaet her er udfyldt med et fiktivt eksempel: pos. Omkostningsart Budget kr. excl. moms % Nettolønudgift Nettolønudgift, kr. excl. moms Praktikanter potentiale årsværk 1. Håndværkerudgifter 1.1 Nedrivningsentreprise Heraf fagrelevant arbejde Heraf specialarbejde Hovedentreprise Heraf fagrelevant arbejde Heraf specialarbejde Andre arbejder og leverancer Uforudsete udgifter , ,4 Håndværkerudgifter i alt Potentiale i alt, årsværk 2,4 2. Øvrige omkostninger Samlet Anlægsbudget Rådgiveren skal i hvert tilfælde vurdere entreprisens lønandel af fagrelevant arbejde, i dette eksempel pos og og antal praktikanter, som en andel heraf opgjort i årsværk.

6 Ved vurdering af det samlede antal årsværk praktikanter for projektet medregnes ikke entrepriser, der ikke opfylder kravet til entreprisen varighed (6 måneder) og omfang (4 mio. i lønomkostninger og/eller anlægssum på f.eks. 10 mio.). Hovedentrepriser vurderes samlet hvorimod fagentrepriser skal vurderes enkeltvis - derfor er nedrivningsentreprisen i ovenstående skema ikke medtaget i vurderingen af opgavens potentiale. Havde nedrivningsentreprisen været en del af hovedentreprisen ville det samlede antal være 2,7 årsværk praktikanter. Hovedentreprisens størrelse fører til, at der skal stilles krav om 2,4 årsværk praktikanter. Det betyder, at der i denne entreprise skal beskæftiges praktikanter i 2,4 x 1924 timer = 4617,6 timer. Det udfyldte skema skal ledsages af rådgiverens kommentarer til vurderingen, herunder hvilket specialarbejde der er opgjort i beregningen, ligesom eventuelle bilag i form af mere detaljerede og fagopdelte kalkulationer vedlægges. Vurderingen og beregningen vurderes af forvaltningen i forbindelse med udbud, og det godkendte antal årsværk praktikanter indarbejdes som krav i de respektive udbud. Tidsforløb Rådgiveren skal ved totalentreprise udarbejde beregningen sammen med udarbejdelse af udbudsmaterialet til totalentreprisen. Ved hoved- og fagentrepriser skal beregningen udarbejdes i forbindelse med projektforslagsfasen / hovedprojektet. Vurderingen i forbindelse med udbud danner grundlag for krav til tilbudsgiverne i udbudsmaterialet. Opfølgning under udførelsen Forvaltningen er forpligtet til at følge op på, om potentialet for praktikanter realiseres, men kan delegere denne forpligtelse til rådgiveren for projektet, såfremt det fremgår af rådgivningsaftalen. Opfølgningen skal ske ved, at der på byggemøder medtages et punkt i byggemødereferatet kaldet Bemanding. Under punktet noterer byggelederen antallet af aktuelt beskæftigede praktikanter som en særskilt del af den samlede bemanding og praktikanternes navn + efternavn tilføres. Der henvises til den tilhørende vejledning for udførende (se Bilag 3), der indgår som bilag til de respektive entrepriseaftaler. Aflevering af opgaven På baggrund af de oplysninger byggeledelsen har modtaget på byggemøderne vedr. bemanding af praktikanter, vurderes det om leverandøren fuldt ud har overholdt denne forpligtigelse. Hvis skal entreprenøren sanktioneres efter bestemmelsen i klausulen pkt. 7. Opsummering Såfremt opgaven vurderes egnet til beskæftigelse af praktikanter omfatter rådgiverydelsen følgende nedenstående beskrevne punkter. Rådgiver skal foretage en vurdering af om den enkelte opgave egner sig til beskæftigelse af praktikanter, samt udarbejde en kommentar til vurderingen. Rådgiver skal udarbejde en beregning af hvor mange årsværk praktikanter opgaven egner sig til (se ovenstående skema), samt udarbejde kommentar hertil. Vurderingen og beregningen skal udarbejdes i forbindelse med hovedprojektet. Ved totalentreprise skal vurderingen og beregningen udarbejdes i forbindelse udbudsmaterialet til totalentreprenøren. Står rådgiver for byggeledelsen skal denne på byggemøder sikre sig at leverandøren følger planen for praktikbeskæftigelse i kontraktperioden.

7 På baggrund af de oplysninger byggeledelsen har modtaget på byggemøderne vedrørende overholdelse af planen for praktikbeskæftigelse, skal det vurderes af rådgiver om leverandøren fuldt ud har overholdt dennes forpligtigelse til at beskæftige praktikanter. Dokumentation for dette skal fremsendes til projektlederen. Ved EU udbud skal rådgiver sikre sig ved udarbejdelsen af udbudsbekendtgørelsen, at potentielle ansøgere gøres opmærksom på, at det forventes ved nærværende udbud, at der kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige praktikanter jf. EUudbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.4 Rådgiver skal for bygge- og anlægsopgaver som del af Kommunale Ejendommes tilføjelser og fravigelser til AB92 eller ABT93 mv. indsætte følgende tekst som supplement til 9,stk.1: Samtidig med udarbejdelse af arbejdsplan skal entreprenøren udarbejde en plan for beskæftigelse af praktikanter. Denne plan skal afleveres sammen med arbejdsplanen. Rådgiver skal for bygge- og anlægsopgaver som del af Kommunale Ejendommes tilføjelser og fravigelser til AB92 indsætte følgende tekst som supplement til 19, stk.3, eller ABT93 19: Entreprenøren skal under punktet bemanding oplyse antallet af aktuelt beskæftigede praktikanter som en særskilt del af den samlede bemanding. Rådgiver skal udfylde kontraktklausul (se Bilag 2) vedrørende beskæftigelse af praktikanter. Såfremt rådgiver ikke vurderer opgaven egnet til beskæftigelse af praktikanter, omfatter rådgiverydelsen udelukkende nedenstående punkt: Såfremt rådgivers vurdering medfører, at opgaven ikke vurderes egnet til beskæftigelse af praktikanter skal rådgiver vedlægge dokumentation for dette. Dokumentationen vil være rådgivers vurdering af opgavens egnethed samt kommentar hertil. Dokumentationen skal afleveres i forbindelse med hovedprojektet.

8 Bilag 2 Kontraktklausul beskæftigelse af praktikanter 1. Leverandøren skal sikre, at mindst x af de årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med en eller flere praktikant(er). En praktikant er en arbejdstager, med hvem leverandøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Leverandøren kan vælge at beskæftige en eller flere praktikant(er) i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer inkl. skoleophold, som udføres af praktikanter, svarer til beskæftigelse af x årsværk praktikant(er) i kontraktens løbetid. Leverandøren kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige x årsværk praktikant(er) ved at overføre en (eller flere) praktikant(er), som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren til det arbejde, som kontrakten omhandler. Såfremt opgavens omfang efter kontraktens indgåelse nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal årsværk praktikanter tilsvarende. 2. Forpligtelsen til at beskæftige x årsværk praktikant(er) bortfalder, hvis leverandøren ikke er i stand til at finde en praktikant (eller praktikanter), som ønsker at indgå i en uddannelsesaftale med virksomheden. Forpligtelsen bortfalder dog kun, hvis leverandøren kan dokumentere, 1) at der i rimeligt omfang er annonceret efter praktikanter på eller foretaget en passende annoncering i et andet EU-land, og 2) at en teknisk skole eller tilsvarende skole eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret henvendelse fra leverandøren ikke har set sig i stand til at formidle en praktikant til ansættelse. 3. Hvis leverandøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke kan afhjælpes uden væsentlig ulempe for leverandøren, kan leverandøren efter samtykke fra Halsnæs kommune (herefter benævnt kommunen ) vælge at opfylde kravet om beskæftigelse af x antal årsværk praktikant(er) ved at besætte stillingen med et tilsvarende antal ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering, eller som er omfattet af en lignende ordning for ledige i et andet EU-land (herefter også benævnt praktikant ). Såfremt kommunen eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret henvendelse fra leverandøren ikke har set sig i stand til at formidle en eller flere praktikant(er) til ansættelse, bortfalder leverandørens forpligtelse til at beskæftige x årsværk praktikant(er). 4. Leverandøren skal på kommunens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af x årsværk praktikant(er) er opfyldt. 5. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende beskæftigelse af en eller flere praktikant(er) er berettiget, kan kommunen forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren. Hvis kommunen herefter fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan kommunen meddele leverandøren, at den manglende beskæftigelse af en eller flere praktikant(er) vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er kommunen berettiget, men ikke forpligtet til, efter påkrav a) at kræve en bod på DKK pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som leverandøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, men som leverandører ikke beskæftiger, indtil leverandøren har afleveret behørig dokumentation, jf. denne klausuls pkt. 2 og 3 og

9 b) at ophæve kontrakten som misligholdt efter de bestemmelser, som er fastlagt i kontrakten ( ) 6. Hvis leverandøren ikke opfylder sin pligt til at give meddelelse om manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter eller til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af x antal årsværk praktikant(er) er opfyldt, kan kommunen meddele leverandøren, at dette betragtes som misligholdelse af kontrakten. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er kommunen berettiget til efter påkrav c) at kræve en bod på DKK pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som leverandøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, men som leverandøren ikke beskæftiger, indtil leverandøren har afleveret behørig dokumentation, jf. denne klausuls pkt. 2 og 3 eller d) at ophæve kontrakten som misligholdt efter de bestemmelser, som er fastlagt i kontrakten ( ) 7. Såfremt det ved aflevering af opgaven kan konstateres at leverandøren ikke fuldt ud har beskæftiget det krævede antal årsværk praktikant(er), pålægges leverandøren en bod svarende til DKK pr. manglende årsværk praktikant. Såfremt leverandøren mangler at beskæftige 0,5 årsværk praktikant(er) ifalder denne altså en bod på DKK

10 Bilag 3 Praktikanter i Halsnæs Kommunes udbud vejledning til leverandør Halsnæs Kommune har besluttet, at det i forbindelse med udbud af kommunens opgaver skal sikres, at der til egnede opgaver knyttes et rimeligt antal praktikanter, som leverandøren skal beskæftige i kontraktperioden. I udbudsmaterialet vil det fremgå hvor mange årsværk praktikanter der skal være beskæftiget på opgaven. I forbindelse med projektets gennemførelse skal leverandøren godtgøre, at det krævede antal praktikanter er beskæftiget på den aktuelle opgave. Dette sker som følger: Samtidig med fremlæggelse af arbejdsplan skal leverandøren fremlægge en praktikantplan for beskæftigelse af praktikanter på opgaven. På byggemøder/projektmøder oplyser leverandøren antallet af aktuelt beskæftigede praktikanter som en særskilt del af den samlede bemanding, og dette noteres af byggelederen/projektlederen i referatet. Under udførelsen opdaterer leverandøren løbende praktikantplanen, når der sker ændringer i bemandingen, herunder eksempelvis i takt med at underleverandører starter på opgaven. Praktikantplanen skal udformes principielt som nedenstående fiktive eksempel. Bygherre: Halsnæs Kommune Projekt: Ombygning af skole Entreprise: Hovedentreprisen* Entreprenør: A/S beton (hovedentreprenør) Aftalt krævede årsværk praktikanter beskæftiget på opgaven: 2,6. Omregnet til månedlige fuldtidsstillinger: 2,6 x 12 = 31 Projekt: Entreprenør: Måned Måned Måned Måned Osv. Måned SUM Ombygning af skole A/S beton , , Et måned kan der være 2,5 praktikanter beskæftigede ved, at 2 praktikanter er tilknyttet opgaven hele måneden og 1 praktikant fx først tilknyttes opgaven fra midten af måneden. Praktikantplanens opfyldelse følges løbende på byggemøderne, og håndtering af eventuelle afvigelser aftales i overensstemmelse med entrepriseaftalens bestemmelser vedr. sanktioner mv. For yderligere information eller hjælp til at blive godkendt som uddannelsessted eller til at indgå en praktikaftale, kan der rettes henvendelse til Erhvervsskolen Nordsjælland (ESnord), konsulent

11 Daniel Faber Threms på tlf , eller konsulent Benjamin Jacobsen på tlf , Entreprenøren må påregne en sagsbehandlingstid på 10 arbejdsdage, ved anmodning om at blive godkendt som uddannelsessted. (Version. 4. december 2013)

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver GLOSTRUP KOMMUNE Bilag 4 Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver Rammerne Glostrup Kommune har besluttet, at der i kontrakter med private leverandører så vidt muligt skal stilles krav om

Læs mere

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012 Odense Byråd vedtog d. 10 marts 2010 (sagsnr. 2010/026094), at der i forbindelse med udbud af opgaver til private entreprenører/leverandører, skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter og/eller

Læs mere

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler.

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler. NOTAT Politik/retningslinjer for sociale klausuler 6. maj 2013 (revideret 28. september 2015) 1. Baggrund Som en del af selskabets eksterne personalepolitik har By & Havn vedtaget, at selskabets væsentlige

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår om Teknisk Rådgivning til konvertering af Fjernvarmekedler på Lygten Vejledning Alle elementfelter skal udfyldes. (dette er et elementfelt) Sidehoved opdateres ved udskift og ved gem som PDF, eller ved

Læs mere

Regionen bistår med at finde praktikpladser i byggeriet

Regionen bistår med at finde praktikpladser i byggeriet Regionen bistår med at finde praktikpladser i byggeriet Hvorfor praktikanter Regionsrådet besluttede på sit møde den 1. februar 2011 at Region Hovedstaden fremover ved udbud af større anlægsprojekter stiller

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Sagsnr.: 2010-51634 Dato: 30-01-2013 Dokumentnr.: 2013-23974 Sagsbehandler: Lotte Eun Elming Cpr.: Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Næstved Kommunes indkøbs-

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune Udbud Uddannelsesklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Økonomiudvalget den 2. oktober 2012 blev administrationen bedt om,

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler

Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler Dette cirkulære erstatter cirkulære dateret 16.12.2013, dokumentnr. 2013-0245492-1. Udsendelse

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød Kommune Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød, august 2012 Der er bred politisk enighed om, at både det offentlige og det private arbejdsmarked skal gøres mere rummeligt. Det

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 11 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

UDKAST. Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler

UDKAST. Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler UDKAST Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler 2013 Vejledning Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om sociale klausuler i udbud

Vejledning om sociale klausuler i udbud Vejledning om sociale klausuler i udbud September 2016 Vejledning om sociale klausuler i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 2. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: mbf@balk.dk Kontakt: Michael Fallesen Sagsid: 88.00.00-A00-1-13 Vilkår

Læs mere

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med kontraktarbejde. (Anvendes i alle

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Nykøbing Falster 25. november 2015 J. nr. 00.01.00G-0047/45873 Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Indledning I lighed med at REFA ønsker at sikre ordnede forhold

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Bilag 1 Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Beslutninger Vedlagte oplæg indeholder en kort beskrivelse af reglerne for udvælgelse

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser:

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Før 1. juli 2007: Tilbudsloven (TBL) regulerede alene Bygge- og anlægsarbejder Gælder for arbejder op til EU s tærskelværdi påca. 40 mio. kr. ekskl.

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT]

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] Mellem

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007 inkl. senere ændringer til forskriften. 1. Ordregiver

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

incitamentsbaserede aftaler

incitamentsbaserede aftaler Evaluering af anvendelsenn af incitamentsbaserede aftaler Indledning I budgetaftalen 2012 (herefter B2012) blev der vedtaget en hensigtserklæring (H26) om, at der medio 2012 skulle gennemføres en evaluering

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret:

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 27-4-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 5 2.1 Afgrænsning 6 2.2

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Udbud af leasing af tungt materiel med førere til landvindingsprojekt

Udbud af leasing af tungt materiel med førere til landvindingsprojekt Udbud af leasing af tungt materiel med førere til landvindingsprojekt Udviklingsselskabet By & Havn I/S, Jordmodtagelsen August 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregiver... 3 2.1. Beskrivelse

Læs mere

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver.

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. Punkt 9. Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. 2014-26158. Borgmesterens Forvaltning fremsender til s orientering et notat med en analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik for bygge-

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur 1. Baggrund I forbindelse med udviklingen af FredericiaC-området ændrer FredericiaC P/S ("FredericiaC") infrastrukturen

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER PRÆKVALIFIKATIONSFASE EU-UDBUD NR. 2016/S 243-443517

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4d: Leveranceaftale til brug ved direkte tildeling Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Direkte tildeling vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet

Læs mere