Referat Handicaprådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Handicaprådet"

Transkript

1 Referat Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Lars Løgstrup deltog i mødet som suppleant for Karsten Grubert. Inge Juul Knudsen deltog i mødet som suppleant for Kurt Mortensen. Katrine Vendelbo Dencker deltog i mødet som suppleant for Ib Kirkegaard. Thomas Ebdrup Beck deltog i mødet som supplent for Søren Aarup. Allen Berg Mortensen deltog i mødet som suppleant for Haldis Glerfoss, men forlod mødet kl og deltog ikke i beslutningerne vedr. sagerne 2-5, Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Kristina Kongsted (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss (Ø) Per Christensen (A) Søren Aarup Karsten Grubert Ingrid Bürger Jacob Svendsen Kirsten Fazio Lene Fritzbøger Andersen Rolf Monberg Kurt Mortensen Niels Fiil Hildebrandt Deltagere: Fraværende: Kristina Kongsted Ib Kirkegaard Haldis Glerfoss Søren Aarup Karsten Grubert Ingrid Bürger Kurt Mortensen Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Reviderede kvalitetsstandarder i Center for Særlig Social Indsats Anvendelse af centertoilet i forbindelse med indretning af café Forberedelse til seminardag den 20. november Meddelelser/eventuelt...11 Bilagsliste...12

2 Handicaprådet Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Handicaprådet Indstilling Formandsskabet indstiller: Atdagsordenen godkendes Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Kristina Kongsted, Ib Kirkegaard, Haldis Glerfoss, Søren Aarup, Karsten Grubert, Ingrid Bürger, Kurt Mortensen Dagsordenen godkendt med tilføjelse af punktet meddelelser/eventuelt.

3 Handicaprådet Mødedato Side Reviderede kvalitetsstandarder i Center for Særlig Social Indsats Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/24812 Socialudvalget socialpædagogisk støtte - Kvalitetsstandard.pdf 83 og 85 - længerevarende botilbud med døgndækning - kvalitetsstandard.pdf 79 - Værested (LIV) - kvalitetsstandard.pdf 79 - Værested (Klubben) - Kvalitetsstandard.pdf STU - Kvalitetsstandard - marts 2014.pdf Specialundervisning - kvalitetsstandard.pdf Introduktion til kvalitetsstandarder.pdf Herberger - Kvalitetsstandard.pdf længevarende botilbud - kvalitetsstandard.pdf midlertidige botilbud - kvalitetsstandard.pdf Aktivitets- og samværstilbud.pdf Beskyttet beskæftigelse - kvalitetsstandard.pdf 98 - Kontaktperson til døvblinde - kvalitetsstandard.pdf 97 - Ledsagelse - kvalitetsstandard.pdf 96 - BPA - kvalitetsstandard.pdf Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarder - november 2014.pdf Indledning/Baggrund I 2012 besluttede Socialudvalget, at der skulle udarbejdes kvalitetsstandarder i henhold til Lov om Social Service m.v. I løbet af 2012 og 2013 forelagde Center for Særligt Social Indsats kvalitetsstandarderne til Socialudvalgets godkendelse, og det er det samlede sæt kvalitetsstandarder, som forelægges Socialudvalget til godkendelse nu (med undtagelse af kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug, som pga. en lovændring blev godkendt i september 2014). Kvalitetsstandarderne er et led i at udvikle styringsredskaber på det specialiserede socialområde for voksne, samt at fastlægge et serviceniveau, som danner ramme for myndighedens visitation af ydelser. Kvalitetsstandarderne er dermed med til at sikre en ensartet visitation for borgere med sammenlignelige problemstillinger og beskriver i generelle træk de ydelser, som borgerne kan visiteres til. Endelig fastlægger kvalitetsstanderne en række faglige kvalitetskrav til indsatsen i Helsingør Kommunes tilbud på området. Retsgrundlag Lov om Social Service: 79 Væresteder 85 Socialpædagogisk støtte Socialpædagogisk støtte i døgntilbud 96 Brugerstyret Personlig Assistance 97 Ledsagelse 98 Støttekontaktperson for Døvblinde 101 Rusmiddelbehandling 103 Beskyttet beskæftigelse 104 samværs og aktivitetstilbud 107 Midlertidige Botilbud 108 Længerevarende botilbud

4 Handicaprådet Mødedato Side Herberg Bekendtgørelse af Lov om Specialundervisning for voksne LBK nr 929 af 25/08/2011 samt vejledning om Specialundervisning for Voksne VEJ nr af 02/07/2009 Lov om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Kvalitetsstandardernes formål er at give et overordnet indtryk af indhold, omfang og udførelse af de ydelser, som Helsingør Kommune tilbyder. Kvalitetsstandarderne udgør sammen med budgetaftalen en beskrivelse af det politisk besluttede serviceniveau. I daglig visitationspraksis er kvalitetsstandarderne et styringsredskab for myndigheden og danner sammen med en individuel og konkret vurdering rammen for sagsbehandling og visitation. Der tages udgangspunkt i mindsteindgrebs/proportionalitetsprincippet, som er et forvaltningsretligt princip og som indebærer, at kompensation i form af den støtte/ydelser der tilbydes skal ses i forhold til borgerens funktionsevnenedsættelse. Mindsteindgrebsprincippet tager udgangspunkt i en individuel og konkret vurdering af borgerens vanskeligheder, ressourcer og behov for støtte. Mindsteindgrebsprincippet/proportionalitetsprincippet indebærer derfor kort og godt, at der ikke visiteres til mere hjælp end nødvendigt ud fra borgerens funktionsevnenedsættelser og ressourcer. Kvalitetsstandarderne skal dermed sikre, at borgerne får den hjælp der er behov for, men ikke overkompenseres. D. 2. sept godkendte Socialudvalget Center for Særlig Social Indsats anbefalinger til, hvordan 1-procentsbesparelsen for skulle udmøntes. Den samlede reduktion af budgettet i Center for Særlig Social Indsats udgør mio. kr., når den fulde effekt slår igennem i Heraf er den samlede reduktion af budgettet på myndighedsområdet mio. kr. Justering af serviceniveau og specielt systematisk opfølgning på effekten af indsats og samarbejde med borgeren indgik som Center for Særlig Social Indsats anbefalinger i forhold til udmøntning af besparelserne på myndighedsområdet. Kvalitetsstandarderne i Center for Særlig Social Indsats er derfor justeret i overensstemmelse hermed. Følgende ændringer er gennemgående i alle kvalitetsstandarder: Rettelse af centernavn og navn på myndighed (Visitation og Indsats) samt enkelte andre redaktionelle ændringer uden indholdsmæssig betydning. Begrebsændring: Handleplansmøde à Opfølgningsmøde (fordi 141-handleplanen er et tilbud til borgeren og der skal sættes indsatsmål og følges op på disse, selvom borgeren vælger ikke at have en handleplan). Systematisk opfølgning på effekten af indsatsen for borgeren Afsnit om dokumentation og resultater er slået sammen i afsnittet Effekt. Beskrivelser af sammenhængen ml. indsatsmål, pædagogisk plan, statusevaluering fra udfører og sagsbehandlers opfølgning og opfølgningsmøder er skærpet. Hvor der indgår en pris eller en takst i kvalitetsstandarden er disse ajourført. Scoringssystemet i Voksenudredningsmetoden er tilføjet under målgruppen for de enkelte ydelser efter Visitationskompasset på Handicap og Voksenområdet fra Socialstyrelsen. Tidligere skala 0-4 og dermed fastsættelse af målgruppe til forskellige typer tilbud på baggrund heraf er derfor slettet. Efter Lov om socialtilsyn, som trådte i kraft 1. januar 2014, har Socialtilsyn Frederiksberg det driftsorienterede tilsyn med botilbud i Helsingør Kommune (dvs , 107, 108, 110). Den stedlige kommune har fortsat driftsorienteret tilsyn med

5 Handicaprådet Mødedato Side 5 de øvrige tilbud. Dette er rettet til i de relevante kvalitetsstandarder. Øvrige ændringer på de enkelte paragrafområder fremgår af skemaet i bilag 16. Økonomi/Personaleforhold Justering af kvalitetsstandarderne er en del af udmøntningen af 1-procentsbesparelsen på myndighedsområdet for Kommunikation/Høring Kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet samt MED-systemet i Center for Særlig Social Indsats. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller - At Handicaprådet formulerer et høringssvar ang. de fremlagte kvalitetsstandarder Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Kristina Kongsted, Ib Kirkegaard, Haldis Glerfoss, Søren Aarup, Karsten Grubert, Ingrid Bürger, Kurt Mortensen Centerchef, Charlotte Aagaard, områdeleder, Mette Rygaard, og faglig koordinator, Sibel Sütcü, alle fra Center for Særlig Social Indsats, deltog og besvarede spørgsmål på mødet. Handicaprådet drøftede de forelagte kvalitetssandarder og har i den forbindelse følgende bemærkninger: 1. Handicaprådet henviser til sin anbefaling af 16. juni 2014 omkring servicelovens 85. Det blev her anbefalet, at borgere årligt tilbydes 7 dages ferie med støtte efter servicelovens 85. Handicaprådet opfordrer til, at der gennemføres en brugerundersøgelse på området. 2. Handicaprådet anbefaler kraftigt, at der i kvalitetsstandarderne om støtte efter servicelovens 85, også tages højde for muligheden for ledsagelse/støtte i forbindelse med indlæggelse og under indlæggelse. Handicaprådet anbefaler ligeledes, at der skal stilles krav om, at alle tilbud skal have skriftlige instrukser om, hvordan man håndterer personaleledsagelse ved indlæggelser. 3. Handicaprådet anbefaler, at det skal fremgå tydeligere af kvalitetsstandarderne, at der i forbindelse med visitationen primært lægges vægt på de socialfaglige og individuelle behov, og at prioriteringen af lokale tilbud kommer i anden række. Der henvises særligt til bilag 2.02 ( 83 og 85 længerevarende botilbud med døgndækning), afsnit Handicaprådet anbefaler, at såvel pårørende som brugere inddrages ved den kommende evaluering af støtten efter servicelovens 85, der nu i højere grad gives

6 Handicaprådet Mødedato Side 6 som gruppetilbud. 5. Handicaprådet forslår, at der i kvalitetsstandardernes generelle afsnit vejledes om klagemuligheder. 6. Handicaprådet finder, at en sagsbehandlingstid på 2 måneder i sager om ledsagelse, og særligt kontaktpersonsordningen for døvblinde, hvor behovet må være meget klart, forekommer unødvendigt lang.

7 Handicaprådet Mødedato Side Anvendelse af centertoilet i forbindelse med indretning af café Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/24880 Handicaprådet Indledning/Baggrund Tegnestuen Møllen har på vegne af en kommende lejer af lokalet forespurgt om muligheden for at anvende Espergærde Centerets fællesfaciliteter (Handicap toilet) i forbindelse med indretning af en ny café. Retsgrundlag Bygningsreglement 2010 Fødevarestyrelsens vejledning nr af 229. april 2014 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Handicappolitik. Sagsfremstilling Ansøgning Vil kommunen være tilfreds med at handicappede henvises til det offentlige handicaptoilet i centret. Afstanden mellem den påtænkte cafe og det offentlige handicap toilet er, i lige linie, ca meter. Centerets kommentarer I forbindelse med indretning af caféer og restauranter, har kommunen praksis for at stille krav om etablering af handicaptoilet i enheden. Dette betyder, at der ikke kan henvises til offentlige toiletter som erstatning, idet disse ikke nødvendigvis altid vil eksistere. I forbindelse med centre kan situationen imidlertid være anderledes, idet der ofte er fællesfaciliteter, som kan anvendes af alle enheder i centeret. Sådanne fællesfaciliteter skal som hovedregel være indrettet handicapvenligt. Hvor vidt disse fællesfaciliteter opretholdes i centerets levetid, er ikke noget som kommunen kan administrere. Espergærdecenteret adskiller sig fra fx Helsingør Bycenter, idet det ikke er alle centerets arealer som er opvarmede. Det vil derfor være nødvendigt, i Espergærdecenteret og lignende centre, at skulle passere uopvarmede arealer for at kunne benytte fællesfaciliteterne. Begrundelse for centerets indstilling Nærværende sag kommer til at indgå i en afklaring af den fremtidige administration af lignende sager. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling

8 Handicaprådet Mødedato Side 8 Center for Teknik-, Miljø- og Klima indstiller At Handicaprådet kommer med en udtalelse Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Ib Kirkegaard, Karsten Grubert Handicaprådet anbefaler, at der skal stilles krav om, at der skal etableres handicaptoilet i alle enheder i centre, der ikke er overdækkede.

9 Handicaprådet Mødedato Side Forberedelse til seminardag den 20. november 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/18176 Handicaprådet Indledning/Baggrund Et antal medlemmer og suppleanter fra Handicaprådet skal den 20. november 2014 deltage i 2. seminardag for kommunale handicapråd. Sagsfremstilling Der er tidligere rundsendt deltagermateriale vedrørende dagen. Der opfodres i materialet til, at nedenstående fire spørgsmål drøftes i de enkelte handicapråd, forud for seminardagen. 1. Hvilken forskel drømmer vi som råd om at gøre? (paradisisk tilstand) 2. Hvis vi skal lykkes som råd, hvad er det så for dilemmaer, vi skal have fat i? Det kan fx være noget af det, vi talte om ved sidste runde, og som er refereret i opsamlingsdokumentet. 3. Et eksempel på et konkret tema, som handicaprådet arbejder med/kunne tænke sig at arbejde proaktivt med i den kommende tid. Temaet kan være noget, der er politiske opmærksomhed på eller noget, hvor netop handicaprådet kan komme med et nyt perspektiv. 4. Hvilken viden inspiration erfaringsdeling har I brug for til at arbejde videre mod jeres mål? Giv os gerne jeres tanker om dette. Indstilling Formandsskabet indstiller: At Handicaprådet drøfter de 4 spørgsmål. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Kristina Kongsted, Ib Kirkegaard, Haldis Glerfoss, Søren Aarup, Karsten Grubert, Ingrid Bürger, Kurt Mortensen Alle deltagere gør sig overvejelser om disse spørgsmål forud for seminardagen.

10 Handicaprådet Mødedato Side 10

11 Handicaprådet Mødedato Side Meddelelser/eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Handicaprådet Sagsfremstilling Handicapprisen 2014 Udsættelse af debatmødet den 27. november 2014 Seminardagen den 20. november 2014 Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Kristina Kongsted, Ib Kirkegaard, Haldis Glerfoss, Søren Aarup, Karsten Grubert, Ingrid Bürger, Kurt Mortensen Meddelelser givet.

12 Handicaprådet Mødedato Side 12 Bilagsliste 2. Reviderede kvalitetsstandarder i Center for Særlig Social Indsats socialpædagogisk støtte - Kvalitetsstandard.pdf (148428/14) og 85 - længerevarende botilbud med døgndækning - kvalitetsstandard.pdf (148427/14) Værested (LIV) - kvalitetsstandard.pdf (148426/14) Værested (Klubben) - Kvalitetsstandard.pdf (148425/14) 5. STU - Kvalitetsstandard - marts 2014.pdf (148423/14) 6. Specialundervisning - kvalitetsstandard.pdf (148422/14) 7. Introduktion til kvalitetsstandarder.pdf (148420/14) Herberger - Kvalitetsstandard.pdf (148419/14) længevarende botilbud - kvalitetsstandard.pdf (148418/14) midlertidige botilbud - kvalitetsstandard.pdf (148417/14) Aktivitets- og samværstilbud.pdf (148416/14) Beskyttet beskæftigelse - kvalitetsstandard.pdf (148415/14) Kontaktperson til døvblinde - kvalitetsstandard.pdf (148414/14) Ledsagelse - kvalitetsstandard.pdf (148413/14) BPA - kvalitetsstandard.pdf (148412/14) 16. Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarder - november 2014.pdf (148409/14)

13 Bilag: 2.1.  85 - socialpã dagogisk stã tte - Kvalitetsstandard.pdf Udvalg: Handicaprà det Mødedato: 17. november Kl. 8:00 Adgang: à ben Bilagsnr: /14

14 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte Godkendt af Socialudvalget d. xx.xx.xxx

15 Kvalitetsstandard for 85 - Socialpædagogisk støtte Indhold 1 Forudsætninger Lovgrundlag Kvalitetsstandardens formål og opbygning Overordnet målsætning for socialpædagogisk støtte Målgruppe Arbejdets udførelse Principper for visitationspraksis Visitationsgrundlaget Sagsbehandling Rammer BUM-modellen Ydelsesbeskrivelse for 85 - Niveau Formålet med ydelsen Ydelsens omfang og varighed Varighed Ydelsens indhold - niveauer Niveau 1 Let støtte Niveau 2 Moderat støtte Niveau 3: Omfattende støtte Niveau 4 - Vedligeholdende støtte Hvad indgår ikke i socialpædagogisk støtte? Hvor leveres socialpædagogisk støtte? Hvad koster ydelsen for borgeren? Effekt og dokumentation Klageadgang /10

16 Kvalitetsstandard for 85 - Socialpædagogisk støtte 1 Forudsætninger 1.1 Lovgrundlag Ifølge Lov om Social Service 85 skal kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 1.2 Kvalitetsstandardens formål og opbygning Kvalitetsstandardens formål er at give borgere et overordnet indtryk af indhold, omfang og udførelse af de ydelser, som Helsingør Kommune tilbyder. Kvalitetsstandarden er dermed en beskrivelse af det serviceniveau, man ønsker fra politisk side. Kvalitetsstandarden udgør desuden en del af myndighedens grundlag for sagsbehandling og visitation. Kvalitetsstandarden revideres en gang årligt. Kvalitetsstandarden beskriver: Visitationspraksis Tilbuddets rammer Krav til tilbuddets formål, ydelse og indhold (ydelsesbeskrivelse) Borgerens klageadgang 1.3 Overordnet målsætning for socialpædagogisk støtte Helsingør Kommune yder socialpædagogisk støtte der bygger på en værdi om livskvalitet for den enkelte. Det betyder, at indsatsen overfor borgerne skal forholde sig direkte til, hvordan livskvaliteten bliver bedre for den enkelte. Livskvalitet måles ud fra en målsætning om størst mulig uafhængighed og selvbestemmelse. Helsingør Kommune vurderer behovet for støtte ud fra borgerens funktionsevne. Det betyder, at vurderingen tager udgangspunkt i de kompetencer den enkelte har og har brug for at udvikle. Det betyder også, at vurderingen ikke tager udgangspunkt i diagnoser. Støtten skal altid anskues ud fra det der er til stede som kvaliteter hos den enkelte borger, aldrig ud fra det der mangler. Indsatsen skal tage udgangspunkt i det rehabiliterende perspektiv med borgeren i centrum. Støtten skal tilrettelægges således, at borgeren får medindflydelse og oplever ejerskab. Der skal være fokus på borgerens eget engagement, på samarbejdet mellem borgeren og støtte og kontaktpersonen og på den forandring som borgeren selv har defineret som målet for indsatsen. Indsatsen skal ikke være mere omfattende, end der er behov for. Kvalitetsstandarden for 85 socialpædagogisk støtte beskriver et serviceniveau der har sammenhængskraft mellem sagsbehandling, visitation og udførsel af ydelsen. Støtte til borgere i botilbud er ikke omfattet af denne kvalitetsstandard, men af Kvalitetsstandard om socialpædagogisk støtte i botilbud med døgndækning. Kvalitetsstandarden beskriver en helhedsorienteret rådgivning og sagsbehandling som tager udgangspunkt i den enkelte borgers egne kompetencer og ressourcer. 3/10

17 Kvalitetsstandard for 85 - Socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarden beskriver rehabilitering som grundprincip for indsatsen til mennesker med funktionsevnenedsættelser. 1.4 Målgruppe Målgruppen for socialpædagogisk støtte er borgere med betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller borgere med særlige sociale problemer som bor i eget hjem eller i bofællesskaberne Anna Anchervej, Vinkeldamsvej, Strandvejen og Bybjerggård under SPUC. Borgere, som er omfattet af niveau B, C og D i Voksenudredningsmetoden, er i personkredsen til 85 socialpædagogisk støtte. 1.5 Arbejdets udførelse Fælles for alle elementer i kvalitetsstandarden er, at udføreren er omfattet af Arbejdsmiljøloven, som foreskriver, at arbejdet udføres sundheds og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 2 Principper for visitationspraksis Det overordnede formål med visitation til socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov er, at borgeren ud fra en rehabiliterende tilgang bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsevnenedsættelse, således at borgeren kan deltage i samfundslivet på egne vilkår. Socialpædagogisk støtte gives, som udgangspunkt, som træningsforløb i grupper, da anvendelse af gruppeydelser forventes at bidrage positivt til den enkelte borgers motivation til udvikling, via det engagement og sammenhold der opstår i gruppen. Det er afgørende, at støtten gives ud fra en ide om at borgeren skal videre, i enten andre tilbud som beskyttet beskæftigelse, et værested eller helt videre til et liv uden støtteforanstaltninger. Der lægges i støtten vægt på tilegnelse af færdigheder, som kan overføres til alle de livssituationer, hvor man er alene eller i sociale sammenhænge udenfor de kommunale tilbud. En diagnose berettiger ikke i sig selv til støtte. Som udgangspunkt visiteres borgeren til midlertidig støtte. Støtten gives med henblik på, at borgeren opnår et eller flere SMARTe mål (S=Specifik, M=Målbart, A=Accepterende, R=Realistisk og T=Tidsbestemt). Således ydes støtten som udgangspunkt i en tidsafgrænset periode, svarende til den tid det forventes, at det vil tage at opfylde målet. Tidsperspektivet kan variere fra en måned for borgere med lette problemer til en mere vedligeholdende karakter for borgere med mere omfattende problemstilliner. Visitation og sagsbehandling skal tilrettelægges på en måde, så det understøtter ovenstående principper. Visitation til socialpædagogisk støtte foregår altid efter en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov, og der tages altid udgangspunkt i den gældende vejledning, når der visiteres til hjælp. 2.1 Visitationsgrundlaget Visitation til socialpædagogisk støtte tager udgangspunkt i voksenudredningsmetoden (VUM). Metoden sikrer en helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Sagsbehandleren 4/10

18 Kvalitetsstandard for 85 - Socialpædagogisk støtte foretager en samlet vurdering af borgerens behov for støtte på baggrund af en udredning. Metoden er todelt, således at sagsbehandleren først vurderer borgerens problemer ud fra 11 temaer som dækker forskellige aspekter af borgerens liv og situation. Herefter vurderes borgerens samlede behov. Med voksenudredningsmetodens 11 temaer sikres, at borgerens samlede livssituation drøftes med borgeren ift. støttebehov. Dels fordi temaerne i sig selv er mere rummelige, dels fordi det er borgerens muligheder frem for begrænsninger, der er omdrejningspunktet for vurderingen. Metoden er derfor i tråd med den rehabiliterende tankegang og skaber et bedre grundlag for en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats for borgerne i forhold til tidligere indsatser. Den samlede funktionsvurdering angives ud fra fem niveauer: A = Ingen problemer B = Lette problemer C = Moderate problemer D = Store problemer E = Fuldstændige problemer Den samlede funktionsevnevurdering er altså udtryk for sagsbehandlerens faglige vurdering af borgerens samlede behov for støtte. Men vurderingen er ikke udtryk for et gennemsnit af funktionsniveauerne, da der kan være tilfælde, hvor borgeren har en lav score på hvert af de afdækkede temaer i udredningen, men får høj score på den samlede funktionsvurdering på grund af kompleksiteten samlet set. Det er sagsbehandlerens ansvar at oplyse sagen tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse. Sagen skal ikke overbelyses, og der indhentes f.eks oplysninger fra andre centre i Helsingør Kommune, egen læge eller hospital. Oplysningerne i sagen skal være relevante for den givne ansøgning og skal kun omfatte de informationer, der er nødvendige for at opnå formålet med udredningen. Ydelsen sættes ikke i gang før der ligger en myndighedsafgørelse. Der gives således ikke betalingstilsagn til ydelse uden skriftlig dokumentation jf. afgørelse Sagsbehandling Sagsbehandling sker altid på grundlag af en konkret og individuel vurdering. Al sagsbehandling i forbindelse med socialpædagogisk støtte efter 85 sker på grundlag af retssikkerhedslovens 11 og 11a: 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om 1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og 2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen. Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. 5/10

19 Kvalitetsstandard for 85 - Socialpædagogisk støtte 11 a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Myndigheden kan forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens 1018, hvis oplysningerne ikke videregives. Ved møder mellem borger, myndighed og udøver er det muligt for borgeren at lade sig repræsentere af anden part. 3 Rammer 3.1 BUM-modellen Visitationspraksis sker efter Bestiller Udfører Modtager modellen (BUM-modellen). Myndigheden i Center for Særlig Social er Bestiller, de forskellige sociale tilbud er Udfører, og borgeren Modtager af ydelsen. Bestillerdelen har ansvar for visitation til de enkelte ydelser, og at visitationen holdes inden for de beskrevne ydelser jf. gældende lovgivning og kvalitetsstandarden. Udførerdelen har ansvaret for at levere ydelsen til borgeren, og for at leveringen af ydelsen sker inden for det politisk fastsatte kvalitetsniveau. Udførerdelen har således et væsentligt ansvar for at sikre, at der sker en optimal udnyttelse af tildelte ressourcer, således at fysiske rammer og medarbejder-ressourcer matcher aktuelle behov. 4 Ydelsesbeskrivelse for 85 - Niveau 1-4 Socialpædagogisk støtte gives i Helsingør Kommune primært som gruppebaserede forløb, da det bidrager til at styrke den enkelte borgers sociale relationer, netværk, engagement i forløbet, udvikling af færdigheder og inklusion. Samtidig forebygger gruppebaserede forløb ensomhed og isolation. Støtten tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i de mål, som er opstillet i samarbejde med borgeren. Leverandøren skal, i samarbejde med borgeren, tilrettelægge støtten mest hensigtsmæssigt under hensyntagen til borgerens behov og omfanget af den visiterede støtte. Fokus er en målrettet indsats ift. at understøtte borgerens arbejde med at blive så selvhjulpen som muligt. Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor leverandøren samarbejder med fx hjemmepleje og det regionale sundhedsvæsen. 4.1 Formålet med ydelsen Formålet er: At tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder som forbedrer den enkeltes sociale og personlige funktionsniveau i hverdagslivet 6/10

20 Kvalitetsstandard for 85 - Socialpædagogisk støtte Målet er, at den enkelte borger bliver i stand til at mestre hverdagslivet, samt opleve størst mulig livskvalitet og indflydelse på egen tilværelse. 4.2 Ydelsens omfang og varighed Afhængig af borgerens funktionsnedsættelse, individuelle behov og vanskelighedernes karakter, kan socialpædagogisk støtte have forskelligt omfang og indhold. Det er det individuelle behov, borgerens ønsker og kommunens serviceniveau, der bestemmer ydelsens indhold og omfang. Ydelsen er målrettet og tidsafgrænset. Ved fastsættelse af støttens omfang lægges der ud over funktionsvurdering vægt på borgerens udviklingsmuligheder, borgerens ressourcer og engagement i at arbejde med problemområderne samt ønske om at modtage støtte Varighed Som udgangspunkt visiteres borgeren til midlertidig støtte. Varigheden af støtten fastsættes på ud fra den konkrete, individuelle vurdering på baggrund af indsatsformål og indsatsmål. Målene vil fremgå af en 141-handleplan, såfremt borgeren ønsker denne udarbejdet. Støtten gives med henblik på, at borgeren opnår sine indsatsmål. Ved hver opfølgning foretages vurdering ift. hvorvidt indsatsmål er opnået samt fortsat støttebehov. Den socialpædagogiske støtte har et rehabiliterende sigte, er målfastsat og ophører derfor, når målene for støtten er opnået. 4.3 Ydelsens indhold - niveauer Der kan tilbydes socialpædagogisk støtte på fire niveauer: - Niveau 1 Let støtte - Niveau 2 Moderat støtte - Niveau 3 Omfattende støtte - Niveau 4 Vedligeholdende støtte Niveau 1 Let støtte Formålet med støtten er at udvikle og fastholde borgerens færdigheder. og sociale kompetencer Mål og Indhold i den socialpædagogiske støtte er afhængig af borgerens funktionsnedsættelse, ressourcer og behov. Rammer og indhold: Der udarbejdes en individuel handleplan iht. SEL 141 med indsatsområder. Ydelsen tilbydes primært i kommunalt værested, som åben vejledning. Ydelsen tilbydes på hverdage. Kontakten planlægges og tilgodeses med individuelle forløb og/ eller i gruppeforløb. Kontakten kan også foregå telefonisk, via SMS, Skype/FaceTime m.v. Gruppeforløb er for borgere, der har mulighed for at komme til aktiviteter udenfor hjemmet, og som omfatter borgere, der har behov for at bryde isolationstendens og modtage støtte til træning af sociale færdigheder. 7/10

21 Kvalitetsstandard for 85 - Socialpædagogisk støtte Ydelsens omfang: Den socialpædagogiske støtte kan bevilges med op til 5 timers støtte om måneden Niveau 2 Moderat støtte Formålet med støtten er at udvikle og fastholde borgerens færdigheder og sociale kompetencer. Mål og Indhold i den socialpædagogiske støtte er afhængig af borgerens funktionsnedsættelse, ressourcer og behov. Rammer og indhold: Der udarbejdes en individuel handleplan iht. SEL 141 med indsatsområder. Ydelsen tilbydes primært som gruppeforløb, åben vejledning samt individuel samtale. I særligt vanskelige perioder kan en del af støtten ydes i borgerens eget hjem. Ydelsen tilbydes på hverdage og planlægges i samarbejde med borgeren. Den individuelle støtte kan også foregå telefonisk, via SMS, Skype/FaceTime m.v. Som udgangspunktet kan der planlægges personlig kontakt en til to gange ugentligt. Ydelsens omfang: den socialpædagogiske støtte kan bevilges med op til 10 timers støtte om måneden Niveau 3: Omfattende støtte Formålet med støtten er at udvikle og fastholde borgerens færdigheder og sociale kompetencer Mål og Indhold i den socialpædagogiske støtte er afhængig af borgerens funktionsnedsættelse, ressourcer og behov. Rammer og indhold: Der udarbejdes en individuel handleplan iht. SEL 141 med indsatsområder Ydelsen tilbydes primært som gruppeforløb, åben vejledning eller i mindre omfang i borgerens eget hjem. Ydelsen tilbydes på hverdage. Kontakten planlægges og tilgodeses med individuelle forløb. Den individuelle støtte kan også foregå telefonisk, via SMS, Skype/FaceTime m.v. Ydelsens omfang: Den socialpædagogiske støtte kan bevilges med op til 20 timers støtte om måneden Niveau 4 - Vedligeholdende støtte Niveau 4 er forbeholdt borgere med kroniske funktionsnedsættelser svarende til VUM niveau D. Formålet med støtten er at udvikle, vedligeholde og forebygge tab af færdigheder med henblik på at fastholde borgeren længst muligt i eget hjem. Mål og Indhold i den socialpædagogiske støtte er afhængig af borgerens funktionsnedsættelse, ressourcer og behov. Rammer og indhold: Der udarbejdes en individuel handleplan iht. SEL 141 med indsatsområder 8/10

22 Kvalitetsstandard for 85 - Socialpædagogisk støtte Ydelsen tilbydes primært som gruppeforløb, åben vejledning og/eller i borgerens eget hjem. Ydelsen kan tilbydes på hverdage. Kontakten planlægges og tilgodeses med individuelle forløb. Den individuelle støtte kan også foregå telefonisk, via SMS, Skype/FaceTime m.v. Ydelsens omfang: den socialpædagogiske støtte kan bevilges med op til 50 timers støtte om måneden 4.4 Hvad indgår ikke i socialpædagogisk støtte? Ydelser, der kan dækkes efter SEL 83, 84 og 86 Ledsagelse efter SEL 97. Alle opgaver uden borgers deltagelse, herunder: o Hovedrengøring, hverdagsrengøring og oprydning. o Rengøring og istandsættelse af bolig, som borgeren fraflytter. o Indkøb og ærinder, fx til bank eller posthus. Behandling, herunder samtaler eller ydelser, der leveres af det almene behandlingssystem fx distriktspsykiatrien. Ledsagelse til behandlingstilbud uden for det etablerede behandlingssystem. Praktisk hjælp til personlig hygiejne (indgår kun i botilbud). 4.5 Hvor leveres socialpædagogisk støtte? Socialpædagogisk støtte leveres primært i kommunalt værested eller i særlige tilfælde i borgerens eget hjem. I tilfælde hvor borgeren indlægges på hospital, kan det aftales, at støttepersonen færdiggør arbejdsopgaver efter borgerens indlæggelse. I forbindelse med udskrivning fra hospitalet kan det ligeledes besluttes, at kontakten skal påbegyndes i ugerne før udskrivning. 4.6 Hvad koster ydelsen for borgeren? Der er ingen brugerbetaling. Borgeren afholder egne udgifter forbundet med evt. aktiviteter og mad. Borgeren kan ikke opkræves for støttepersonens udgifter til evt. aktiviteter og mad. 5 Effekt og dokumentation Borgeren skal gives et tilbud og en indsats, som virker og som er gavnlig for borgeren i forhold til at nå de mål og håb for forandring, som vedkommende har. Det afgørende i forhold til dokumentationen, er det direkte forhold til borgerens mål med støtten. Det er altså afgørende at have fokus på forandringer i borgerens livssituation. Det er myndighedens ansvar at følge op på hvorvidt den socialpædagogiske støtte, som borgeren er blevet visiteret til, har den ønskede effekt for borgeren. Til dette formål fremsender udføreren af støtten statusevaluering og dokumentation for resultater i forhold til de mål, som er opstillet i samarbejde med borgeren. 9/10

23 Kvalitetsstandard for 85 - Socialpædagogisk støtte Notatpligten skal ses som borgerens sikkerhed for at den tildelte støtte gives og udføres i overensstemmelse med den aftale der er indgået mellem borgeren, myndigheden og udføreren. Støtten skal tage udgangspunkt i det mål borgeren ønsker for hjælpen. Målet fastsættes af borgeren selv i samarbejde med myndighed og udfører. Dokumentationen skal beskrive indsats og effekt set i forhold til målet med støtten. Dokumentationen skal udarbejdes i samarbejde med borgeren. Det er afgørende, at borgeren er inddraget i alle aspekter af den støtte, der bliver givet. Det er afgørende at det er tydeligt for borgeren, at samarbejdet er et delt ansvar. Udføreren skal udarbejde en kort pædagogisk status efter tre måneder såfremt borgeren er omfattet af B: lette eller C: moderate problemer. Herefter udarbejdes en kort statusevaluering hver tredje måned med henblik på opfølgning på borgerens udbytte af indsatsen. Udføreren skal udarbejde en kort pædagogisk status efter tre måneder såfremt borgeren er omfattet af D: store problemer. Herefter udarbejdes en kort statusevaluering hvert halve år med henblik på opfølgning på borgerens udbytte af indsatsen. Hvis det i enkelte tilfælde vurderes nødvendigt, kan myndigheden bede om statusevaluering med kortere intervaller. Statusevalueringen fra udfører skal forholde sig til i hvilken grad indsatsmålene er opfyldt. I opfølgningen vurderes det i hvilken grad indsatsmålene er nået, om de skal revideres eller der skal sættes nye, og generelt om borgeren har gavn af det visiterede tilbud, eller om der skal findes andre løsninger. Udfører anvender Feedback Informed Treatment (FIT), som er et evidensbaseret evalueringsredskab ift. den borgeroplevede effekt. Udfører er forpligtet til at orientere myndigheden om ændringer i borgerens medvirken og/eller behov for støtte og dokumenterer løbende det faktiske timeforbrug. 6 Klageadgang Såfremt borgeren ikke er enig i Helsingør Kommunes afgørelse om socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85, kan der inden fire uger indgives en klage over afgørelsen. Klagen sendes til: Visitation og Indsats, Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommune Birkedalsvej Helsingør Herefter revurderer Helsingør Kommune afgørelsen og såfremt Helsingør Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klage, afgørelse samt relevante akter til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice. Borgeren orienteres når sagen videresendes til Ankestyrelsen. 10/10

24 Bilag: 2.2.  83 og  85 - lã ngerevarende botilbud med dã gndã kning - kvalitetsstandard.pdf Udvalg: Handicaprà det Mødedato: 17. november Kl. 8:00 Adgang: à ben Bilagsnr: /14

25 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 83 og 85 Støtte og hjælp i længevarende botilbud med døgndækning Kronborghus, Kronborgsund samt SPUC: Boligerne Anna Anchers Vej nr og Vinkeldamsvej nr Godkendt i Socialudvalget d. XX/XX 20XX

26 Kvalitetsstandard for 83 og 85 i længerevarende botilbud Indhold 2 Forudsætninger Kvalitetsstandardens formål og opbygning Godkendelse og tilsyn Arbejdets udførelse Visitationspraksis Målgruppe Kronborghus Kronborgsund SPUC Boligerne Anna Anchers Vej og Boligerne Vinkeldamsvej Visitationsgrundlaget Principper for visitationspraksis Visitation Handleplan og opfølgning Sagsbehandling Rammer BUM-modellen Varighed af opholdet i botilbuddet Effekt og dokumentation Effekt Opfølgning Statusevaluering og opfølgningsmøde Handleplaner og mål handleplan og indsatsmål Pædagogisk plan Delmål Dokumentation Notatpligt Brugerindflydelse og brugerråd Ydelsesbeskrivelser/krav Kvalitet og overordnet indhold af tilbuddene Faglig kvalitet i ydelsen Ydelsesbeskrivelser generelt Ydelsesbeskrivelse: Lov om Social Service 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse: Lov om Social Service 84, stk. 1 Aflastning Ydelsesbeskrivelse: Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk indsats Ydelsesbeskrivelse: Lov om Social Service 85 Pædagogisk ledsagelse Ydelsesbeskrivelse: Lov om Social Service 104 Aktivitets- og Samværstilbud Klageadgang / 11

27 Kvalitetsstandard for 83 og 85 i længerevarende botilbud 1 Forudsætninger Botilbuddene Kronborghus, Kronborgsund samt SPUC 1 - Boligerne Anna Anchers vej og Boligerne Vinkeldamsvej er tilbud oprettet efter Lov om Almene Boliger. Ifølge Almenboliglovens 105, stk. 1, har kommunen pligt til at sørge for, at der er det nødvendige antal boliger, der kan udlejes til personer med handicap, som har et særligt behov for sådanne boliger. Det er Helsingør Kommune, der har forsyningsansvaret til disse boliger. Efter Almenboliglovens 45, stk. 1, og Almenboliglovens kap. 3 fastsættes der en leje for en ældre og handicapbolig, og der indgås skriftligt en lejeaftale og andre aftaler om det lejede, jf. almenlejelovens 5, stk. 1. Lejen fastsættes som en balanceleje. Der budgetteres hverken med over- eller underskud. Der er således ikke tale om afkast til ejeren i forbindelse med udlejningen. Lejen fordeles på de enkelte boliger efter deres indbyrdes værdi, jf. pkt. 31 i vejledning nr. 95 af 5/12 06 om botilbud m.v. til voksne. I botilbuddene Kronborghus, Kronborgsund, Boligerne Anna Anchers vej og Boligerne Vinkeldamsvej visiteres ydelsen i henhold til Lov om Social Service 85 og 83. Kommunalbestyrelsen skal herunder tilbyde hjælp til personlig pleje og omsorg, socialpædagogisk støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning Kvalitetsstandardens formål er at give borgere et overordnet indtryk af indhold, omfang og udførelse af de ydelser, som Helsingør Kommune tilbyder. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, man ønsker fra politisk side. Den udgør en del af myndighedens grundlag for sagsbehandling og visitation og revideres en gang årligt. Kvalitetsstandarden beskriver: Visitationspraksis Tilbuddets rammer Ydelsesbeskrivelser, der beskriver krav til tilbuddets formål og indhold Borgerens klageadgang 1.2 Godkendelse og tilsyn Botilbuddene Kronborghus, Kronborgsund, Boligerne Anna Anchers Vej og Boligerne Vinkeldamsvej er omfattet af 4 i Lov om Socialtilsyn. Det er således Socialtilsyn Frederiksberg, der er tilsynsmyndighed ift. det driftsorienterede tilsyn. 1.3 Arbejdets udførelse 1 Socialpædagogisk UdviklingsCenter 3 / 11

28 Kvalitetsstandard for 83 og 85 i længerevarende botilbud Fælles for alle elementer i kvalitetsstandarden er, at udføreren er omfattet af Arbejdsmiljøloven, som foreskriver, at arbejdet udføres sundheds og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 2 Visitationspraksis 2.1 Målgruppe Personer, der visiteres til Helsingør Kommunes tilbud efter Almenboligloven med ydelse i henhold til Lov om Social Service 83 og 85, udgør forskellige målgrupper alt efter hvilket tilbud, der er tale om. Overordnet set er borgere, som er omfattet af niveau D og E i Voksenudredningsmetoden, i personkredsen til støtte efter SEL 83 og 85 i botilbud Kronborghus Personer, der visiteres til botilbuddet Kronborghus, er personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Det er personer med udviklingshæmning og der kan være tale om personer med psykiatrisk overbygning og generelle problematikker af adfærdsmæssig karakter. Udgangspunktet er, at borgeren ikke kan indgå i samfundet på almindelige vilkår, men har behov for socialpædagogisk støtte og omsorg med ligesindede i en boform, som er døgndækket Kronborgsund Personer, der visiteres til botilbuddet Kronborgsund, er personer med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Det er desuden personer med medfødt eller erhvervet hjerneskade, der medfører neurologiske udfaldssymptomer og blivende psykiske og/eller fysiske ændringer. Der er ofte tale om personer, der er både psykisk og fysisk handicappede med et omfattende plejebehov som kun kan imødekommes i et botilbud med døgndækning SPUC Boligerne Anna Anchers Vej og Boligerne Vinkeldamsvej Målgruppen for Boligerne Anna Anchers vej er borgere med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne/udviklingshæmning. Målgruppen for Boligerne Vinkeldamsvej er borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Fælles for målgrupperne for begge botilbud er at deres behov for omsorg og støtte kun kan imødekommes i et botilbud med døgndækning. 2.2 Visitationsgrundlaget Visitationsgrundlaget for ydelser efter Lov om Social Service 83 og 85 er Voksenudredningen, som udarbejdes af sagsbehandler i myndigheden. Voksenudredningen baseres på samtale med borgeren samt, ved behov, udtalelser indhentet fra interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder andre centre i Helsingør Kommune, læger, hospitaler, mv. 2.3 Principper for visitationspraksis 4 / 11

29 Kvalitetsstandard for 83 og 85 i længerevarende botilbud Visitation For så vidt angår helsingørborgere har Helsingør Kommune visitationskompetence og anvisningsret til Kronborghus, Kronborgsund, Boligerne Anna Anchers Vej og Boligerne Vinkeldamsvej Visitationsudvalget i Center for Særlig Social indsats skal vurdere, om tilbuddet er en egnet og hensigtsmæssig foranstaltning for den pågældende borger. Heri indgår overvejelser om beboersammensætningen, alternative bomuligheder m.v. Helsingør Kommune prioriterer lokale løsninger, og Kronborghus, Kronborgsund, Boligerne Anna Anchers Vej og Boligerne på Vinkeldamsvej skal altid indgå i vurderingen og indstillingen til visitation. Vurdering af borgerens behov er det centrale element i kommunens afgørelse. Behovet skal være defineret som omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner, for pleje og omsorg, eller særlig behandlingsmæssig støtte. Et visitationskrav i denne forbindelse er, at borgerens behov ikke kan blive dækket på anden vis, dvs. ved en mindre indgribende foranstaltning. Borgere fra andre kommuner visiteres af deres hjemkommune, og de optages herefter på venteliste i Center for Særlig Social Indsats, Visitation og Indsats. Helsingør Kommune har anvisningsretten Handleplan og opfølgning I forbindelse med visitationsproceduren skal borgeren tilbydes en handleplan i henhold til Lov om Social Service 141. Såfremt der bevilliges botilbud, skal der afholdes et opfølgningsmøde én gang årligt Sagsbehandling Sagsbehandling sker altid på grundlag af en konkret og individuel vurdering. Al sagsbehandling i forbindelse med visitation til Kronborghus, Kronborgsund, Boligerne Anna Anchers vej og Boligerne Vinkeldamsvej sker på grundlag af retssikkerhedslovens 11 og 11a: 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om 1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og 2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen. Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. 11 a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. 5 / 11

30 Kvalitetsstandard for 83 og 85 i længerevarende botilbud Myndigheden kan forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens 1018, hvis oplysningerne ikke videregives. Ved møder mellem borger, myndighed og udøver er det muligt for borgeren at lade sig repræsentere af anden part. 3 Rammer 3.1 BUM-modellen Visitation og tildeling af ydelser sker efter en dialogbaseret Bestiller Udfører Modtager model (BUM-modellen) Myndigheden i Center for Særlig Social Indsats er Bestiller, de forskellige sociale tilbud er Udfører, og borgeren Modtager af ydelsen. Bestillerdelen har ansvar for visitation til de enkelte ydelser, og at visitationen holdes inden for de beskrevne ydelser jf. gældende lovgivning og kvalitetsstandarden. Udførerdelen har ansvaret for at levere ydelsen til borgeren, og for at leveringen af ydelsen sker inden for det politisk fastsatte kvalitetsniveau. Udførerdelen har således et væsentligt ansvar for at sikre, at der sker en optimal udnyttelse af tildelte ressourcer, således at fysiske rammer og medarbejder-ressourcer matcher aktuelle behov. 3.2 Varighed af opholdet i botilbuddet Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for opholdet i botilbuddene Kronborghus, Kronborgsund, Boligerne Anna Anchers vej og Boligerne Vinkeldamsvej Boformen er som udgangspunkt varig. 4 Effekt og dokumentation 4.1 Effekt Borgeren skal gives et tilbud og en indsats, som virker og som er gavnlig for borgeren i forhold til at nå de mål og håb for forandring, som vedkommende har. Det er myndighedens opgave at følge op på hvorvidt tilbuddet, som borgeren er blevet visiteret til, har den ønskede effekt for borgeren. 4.2 Opfølgning Statusevaluering og opfølgningsmøde Visitation og Indsats har ansvar for at følge op på borgerens mål og indkalde til opfølgningsmøde. Udfører fremsender statusevaluering på Center for Særlig Social Indsats skabelon tre måneder efter at indsatsen er iværksat, og derefter efter behov og mindst en gang om året. Statusevalueringen fra udfører skal forholde sig til i hvilken grad indsatsmålene er opfyldt. Evalueringen fremsendes til sagsbehandler i Visitation og Indsats. 6 / 11

31 Kvalitetsstandard for 83 og 85 i længerevarende botilbud På baggrund af statusevalueringen afholdes opfølgningsmøde mellem borger, evt. pårørende, sagsbehandler fra Visitation og Indsats og repræsentant fra udfører. På opfølgningsmødet vurderes det i hvilken grad indsatsmålene er nået, om de skal revideres eller der skal sættes nye, og generelt om borgeren har gavn af det visiterede tilbud, eller om der skal findes andre løsninger. 4.3 Handleplaner og mål handleplan og indsatsmål Når borgeren visiteres til foranstaltningen skal vedkommende tilbydes en handleplan jf. Servicelovens Pædagogisk plan Udfører skal, indenfor den første måned af borgerens ophold, udarbejde en pædagogisk plan i samarbejde med borgeren. I den pædagogiske plan skal tilbuddet forholde sig til rådgivers funktionsudredning og uddybe den generelle pædagogiske indsats inden for de temaer, som er relevante. Den pædagogiske plan skal afspejle en sammenhæng mellem de metoder, som benyttes, og de resultater, som borgeren ønsker Delmål Udfører skal, i samarbejde med borgeren, forholde sig til indsatsmålene og ud fra dem sætte målbare delmål. Derudover kan udfører og borger i samarbejde formulere yderligere mål og delmål, hvis de finder det nødvendigt. 4.4 Dokumentation Notatpligt Udfører er forpligtet til at overholde notatpligten ved løbende at føre journal i Bostedsystemet. Her skal noteres indsatser og resultater i forhold til indsatsmål og de delmål og eventuelt indikatorer, som fungerer som en operationalisering af indsatsmålene. Derudover føres journal på borgerens helbredsmæssige tilstand samt generelle liv og udvikling. 5 Brugerindflydelse og brugerråd Helsingør Kommune ønsker, at borgere, der er visiteret til botilbud, skal have valgmuligheder og indflydelse på forhold, der vedrører eget liv. Hvis brugerne ikke kan tage vare på egne forhold, inddrages de pårørende eller evt. værge. Brugerindflydelsen sker på tre niveauer: 1) Ved visitation til de sociale tilbud indledes et samarbejde med borgeren og ofte de pårørende. 2) På botilbuddene oprettes der normalt beboerråd og/eller beboermøder. Her har borgerne medindflydelse på forhold af interesse for dem. I den udstrækning borgerne ikke magter at deltage i beboerråd, er der fokus på at inddrage pårørende. 7 / 11

Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte Godkendt af Socialudvalget d. xx.xx.xxx Indhold 1 Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Lars Løgstrup deltog i mødet som suppleant for Karsten Grubert.

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Støtte og hjælp i længevarende botilbud med døgndækning

Støtte og hjælp i længevarende botilbud med døgndækning Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 83 og 85 Støtte og hjælp i længevarende botilbud med døgndækning Kronborghus, Kronborgsund samt SPUC: Boligerne

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard - Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Center for Job og Oplevelse Godkendt i Socialudvalget d. XX/XX-2014 Indhold 1 Forudsætninger...

Læs mere

Principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats

Principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats Center for Særlig Social Indsats December 2016 Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats Godkendt i

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Godkendt af Socialudvalget 1.

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne Godkendt af Byrådet den 28. august 2013 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 05. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 8:30 Mødested: Bemyndiget Bemærkninger: Høring gennemført uden fysisk møde Medlemmer:

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 / Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Botilbud Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandarden for botilbud inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser, som

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Mariagerfjord Kommunes voksen handicapområde.

Kvalitetsstandarder for Mariagerfjord Kommunes voksen handicapområde. Kvalitetsstandarder for Mariagerfjord Kommunes voksen handicapområde. 1. Indledning: Mariagerfjord Kommune har med kommunalreformen fået ansvaret for handicap- og psykiatriområdet - og med det ansvar overfor

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Udsatterådet

Referat for ekstraordinært møde Udsatterådet Referat for ekstraordinært møde Udsatterådet Mødedato: Mandag den 19. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet : Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden.

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Beskyttet beskæftigelse, Servicelovens 103 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lovgrundlag Serviceloven 103, 105 og 106. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Tirsdag den 20. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Jeannette Voer deltog i mødet

Læs mere