Esbjerg Kommune. Budgetforslag Budgetoverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2014. Budgetoverslag 2015-17"

Transkript

1 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2014 Budgetoverslag

2 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2014 og overslagsårene Forslaget behandles første gang i Byrådet den 26. august 2013 og anden gang den 7. oktober Mellem de to behandlinger, har de politiske partier mulighed for at fremsætte ændringsforslag til budgetforslaget. Eventuelle ændringsforslag bliver sat til afstemning ved 2. behandlingen, hvor budgettet for 2014 bliver endeligt vedtaget. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i det budget, der blev vedtaget sidste år i oktober måned, og er udtryk for en videreførelse af det serviceniveau, som Byrådet har besluttet skal gælde i Esbjerg Kommune. De første afsnit i budgetforslaget består af overordnede generelle bemærkninger og økonomiske oversigter. De efterfølgende afsnit behandler de enkelte politikområder, investeringsoversigter, tilskud, takster mv. Indholdsfortegnelsen har sidehenvisning til hvert afsnit. I den elektroniske udgave, på Esbjerg Kommunes hjemmeside, er det muligt at klikke sig videre til de enkelte sider via indholdsfortegnelsen. Esbjerg Kommune, Budgetforslag 2014 Udarbejdet og offentliggjort af Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi, Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg Tlf Publikationen kan hentes på Esbjerg Kommunes hjemmeside, 2

3 Indholdsfortegnelse Side Side Forord... 2 Generelle bemærkninger Indledning Budgetprocessen Økonomisk status... 4 Note 1 Generelle tilskud og udligning... 6 Note 2 Grundbidrag til Regionen... 7 Note 3 Skatter... 7 Note 4 Rammebelagte områder... 9 Note 5 Ikke rammebelagte områder Note 6 Pris- og lønfremskrivning Note 7 Nettorenter Note 8 Skattefinansierede anlægsbeløb Note 9 Forsyningsvirksomheder Note 10 Boligforsyning Note 11 Finansforskydninger Note 12 Lånoptagelse Note 13 Afdrag på lån Note 14 Kassebeholdning Budgetforudsætninger Økonomiske oversigter Strukturel balance Hovedoversigt Bevillingsoversigt Opdeling i rammebelagte områder m.v Tværgående artsoversigt Fagudvalg / politikområder Økonomiudvalget Byudvikling Brand og redning Politisk organisation Administration Erhverv og turisme Finansiering Plan & Miljøudvalget Byfornyelse Miljø Affald Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, vedligehold og energi Veje og grønne områder Vinterforanstaltninger Esbjerg Lufthavn Socialudvalget Sociale ydelser Handicappede Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Forsikrede ledige Børn & Familieudvalget Skole Dagtilbud Familie Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Sundhed og kommunal medfinansiering Kommunal boligforsyning Bilag Anlægsinvesteringer Bemærkninger til anlægsinvesteringer Tilskudsoversigt Takst- og prisoversigt Befolkningsprognose Bevillings- og kompetenceregler

4 Generelle bemærkninger 1 Indledning De generelle bemærkninger redegør for Esbjerg Kommunes økonomiske situation samt giver et indblik i de overordnede økonomiske forudsætninger for det tekniske budgetforslag 2014 og overslagsårene Læsevejledning Bemærkningerne indledes med en beskrivelse af budgetprocessen, som den er forløbet indtil nu og oplysninger om tidsplanen frem til budgetvedtagelsen den 7. oktober Derefter følger en økonomisk status med en beskrivelse af budgetforslagets samlede økonomi. Den økonomiske status indeholder desuden en række noter til budgetforslagets hovedposter. De generelle bemærkninger afsluttes med en beskrivelse af forudsætningerne for budgetforslaget. Lovgrundlag Det økonomiske grundlag Den politiske proces 2 Budgetprocessen Økonomiudvalget udarbejder forslag til det kommende årsbudget ledsaget af budgetoverslagsår, jf. Styrelseslovens 37. Grundlaget for budgetforslaget er budgetrammerne fra overslagsårene i det vedtagne budget 2013 justeret for virkningerne af befolkningsudviklingen, lovændringer, nye byrådsbeslutninger, ændrede skøn for priser, lønninger og indkomster samt konsekvenserne af økonomiaftalen for 2014 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Resultatet af har været forelagt kommunens respektive fagudvalg. Den tværgående politiske prioritering påbegyndes primo september, med opstart på et budgetseminar for det samlede Byråd, hvor Budgetforslaget drøftes sammen med mulige nye initiativer med henblik på både op- og nedprioriteringer. Økonomiudvalget varetager frem til 2. behandlingen den endelige tværgående prioritering af budgettet. Budgetforslag den videre proces Budgetforslaget skal behandles to gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. 1. behandlingen er programsat til den 26. august kl og 2. behandlingen, hvor endelig beslutning træffes, gennemføres den 7. oktober kl Økonomisk status Budgetforslaget for bygger på sidste års budget og dets forudsætninger samt en revurdering af disse. Derudover indgår årets økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening i det økonomiske grundlag. Strukturelt underskud Budgetforslagets tal fremgår af tabel 1 på side 6, og viser at Esbjerg Kommune har et overskud på den ordinære drift i 2014 på 154 mio. kr. der er reduceret til et overskud i 2017 på 56 mio. kr. Når de skattefinansierede anlægsudgifter indregnes er der dog et strukturelt underskud på 67 mio. kr. i 2014 stigende til et overskud på 20 mio. kr Den strukturelle balance er udtryk for om skatteindtægter og generelle tilskud kan finansiere de skattefinansierede drifts- og anlægsudgifter. Der bør være et overskud på 4

5 Generelle bemærkninger den strukturelle balance til at understøtte opretholdelse af en positiv kassebeholdning herunder til finansiering af afdrag på tidligere optagne skattefinansierede lån. Kasseforbrug Serviceramme I budgetperioden er dette ikke tilfældet. Et kasseforbrug i tre af de fire år medfører en svækkelse af kassebeholdningen bl.a. som følge af, at der er underskud på den strukturelle balance inkl. skattefinansierede anlæg i 2014 og Beholdningen pr. 1. januar 2014 er beregnet til at være positiv med 153 mio. kr. og pr. ultimo 2017 negativ med 38 mio. kr. I Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er aftalt en ramme for kommunernes serviceudgifter med udgangspunkt i serviceniveauet i de kommunale budgetter for Aftalen tager udgangspunkt i en driftsramme, der ligger 2,6 mia. kr. under den tidligere aftale. Samtidig er loftet for anlægsinvesteringer hævet med 2 mia. kr. i 2014 og ca. 1 mia. kr. i de efterfølgende år. For Esbjerg kommune er bloktilskuddet samlet set reduceret med godt 100 mio. kr. i budgetperioden. Esbjerg Kommunes samlede serviceramme udgør mio. kr. i I budgetforslaget udgør kommunens serviceudgifter mio. kr. Udgifterne ligger dermed 128 mio. kr. under servicerammen når der ikke er taget højde for pris- og lønfremskrivning. Hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen reduceres bloktilskuddet med op til 3 mia. kr. Det er i budgetforslaget forudsat, at kommunerne overholder servicerammen. Anlæg i økonomiaftalen - lånemuligheder I årets økonomiaftale er det forudsat, at kommunerne kan hæve anlægsniveauet med 2 mia. kr. svarende til den reduktion, der er på driften. Der er afsat en særlig lånepulje målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Det vurderes, at Esbjerg Kommune ikke er omfattet den særlige lånepulje som følge af kommunens gode likviditetsmæssige situation. I omstående tabel findes hovedtallene i budgetforslaget via en oversigt over den strukturelle balance. De enkelte punkter uddybes i noter efterfølgende. 5

6 Generelle bemærkninger Økonomisk status Tabel 1: Strukturel balance med noter,, mio. kr. Note lbn. priser INDTÆGTER i alt Generelle tilskud og udligning Grundbidrag til regionen Skatter DRIFTSUDGIFTER i alt, netto Rammebelagte områder Ikke rammebelagte områder Pris- og lønfremskrivning RENTER Nettorenter Strukturel balance, ordinær drift (+ = underskud) ANLÆGSUDGIFTER i alt Anlægsudgifter, skattefinansieret Salg af jord Køb af jord og byggemodning Strukturel balance, inkl. anlæg (+ = underskud) FORSYNINGSVIRKSOMHED i alt Affald, netto Boligforsyning i alt FINANSIERING i alt Finansforskydninger Låneoptagelse Afdrag på lån Deponering kvalitetsfond -7 Kasseforbrug Kassebeholdning primo året Øvrige forudsætninger Kasseforbrug jf. ovenfor Kassebeholdning ultimo året Note 1 Generelle tilskud Generelle tilskud og udligning Staten understøtter kommunernes økonomi via årets økonomiaftale, hvor kommunerne tildeles et bloktilskud inkl. et balancetilskud som er udtryk for det bloktilskud, som kommunerne tildeles for at afbalancere den samlede økonomi. For Esbjerg Kommune er selve bloktilskuddet reduceret med 100 mio. kr. i hele budgetperioden. 6

7 Generelle bemærkninger I 2013 er givet et ekstraordinært balancetilskud på 3 mia. kr. til kommunerne. Esbjerg Kommunes andel heraf var 62 mio. kr. 3 mia. kr. af bloktilskuddet i 2014 er betinget af, at kommunerne under ét overholder årets økonomiaftale, herunder serviceramme og skatteaftaler m.v. Aftalen gælder såvel i budgetlægningen som ved regnskabsaflæggelsen for Kvalitetsfondsmidler indregnes fra 2014 i bloktilskuddet. Dermed kan budgetlagte deponerede midler frigives. Der er som følge heraf tillagt 69 mio. kr. til kassebeholdningen i budgetforslaget. De socioøkonomiske nøgletal er opdateret og udviser et mistet tilskud på 71 mio. kr. i hele budgetperioden alt andet lige vil udgifterne på området falde tilsvarende. I økonomiaftalen er der sket bloktilskudsreguleringer vedr. lånepuljer, PL, budgetgaranti, renter m.v., hvor Esbjerg Kommunes udvikling ikke nødvendigvis følger landstallene. Samlet set mister Esbjerg kommune 56 mio. kr. i budgetperioden som følge heraf. I bloktilskuddet er tillige indregnet kompensation for skolereformen og tiltag på sundhedsområdet. Det er forudsat, at Esbjerg Kommune får udgifter, der modsvarer kompensationen. Desuden er det forudsat, at Esbjerg Kommune får 12 mio. kr. årligt fra puljen afsat til kommuner med høje sociale udgifter det svarer til den andel kommunen fik i budgettet for 2013 og der er indsendt tilsvarende ansøgning til ministeriet i år. Note 2 Note 3 Skatteprocenter Grundbidrag til Regionen Kommunerne betaler et kommunalt udviklingsbidrag til regionerne vedrørende sundhedsområdet på 124 kr. pr. indbygger, svarende til mio. kr. for Esbjerg Kommune. Skatter Indkomstskat er budgetteret med statsgaranti af udskrivningsgrundlaget i 2014 og en beregnet skattegaranti i overslagsårene. Beregningen er gennemført med KL s skøn for udvikling i udskrivningsgrundlaget i de kommende år og baserer sig på indkomstgrundlaget i skatteåret Når der forefindes tilstrækkelige data for indkomståret 2012 beregnes reel forventet garanti for overslagsårene. Indtil videre tegner det til, at Esbjerg Kommune følger udviklingen på landsplan. Der er budgetteret med uændrede skatteprocenter: - indkomstskatteprocent på 25,4 - grundskyldspromille på 25,29 7

8 Generelle bemærkninger Indkomstskat i alt og andre skattearter Skatter udgør langt størstedelen af kommunens indtægter med et samlet provenu på knap 4,9 mia. kr. i 2014 fordelt på følgende skattetyper: Tabel 2: Oversigt over budgetterede skatter mio. kr. i løbende priser Indkomstskat Grundskyld Dækningsafgift af off. Ejendomme Øvrige skatter Selskabsskat I alt Nedenfor er ændringer siden sidste års budgetlægning beskrevet for de enkelte skattearter. Samlet set er der tale om færre indtægter vedrørende bl.a. indkomstskatter, men dette skal ses i sammenhæng med udligning idet mindreindtægter fra skatter udlignes med ca. 90 % i den mellemkommunale udligningsordning. Indkomstskat Set i forhold til overslagsårene i budget 2013, er der mindre provenuer fra indkomstskatter på netto 77,6 mio. kr. i 2014, 61,9 mio. kr. i 2015 og 63,4 mio. kr. i Nedskrivningen kan henføres til at skønnet for 2011 til 2012 som anvendes til beregning af garanti for 2014, er forringet i forhold til budget Der er tale om en generel tendens på landsplan, og de færre indtægter fra skatterne bliver derfor for kommunerne under et kompenseret via balancetilskuddet. Esbjerg Kommune har netto et mindre tab på hhv. 4,9 mio. kr., 7,0 mio. kr. og 8,3 mio. kr. i årene i forhold til det som kompenseres via balancetilskuddet, men da skatteindtægten indgår i udligningen, kompenseres op til 90 pct. af tabet. Grundskyld På landsplan forventes indtægter fra grundskyld at stige med 0,2 mia. kr. i 2014, 0,3 mia. kr. i 2015 og 0,2 mia. kr. i 2016 i forhold til budget Balancetilskuddet til kommunerne er derfor sænket. I Esbjerg Kommune falder indtægterne fra grundskyld imidlertid med ca. 0,7 mio. kr. i 2014, 0,2 mio. kr. i 2015 og 1,1 mio. kr. i 2016, og netto er der tab på hhv. 5,4 mio. kr. i 2014, 5,8 mio. kr. i 2015 og 5,9 mio. kr. i 2016 i forhold til budget , når der tages højde for det mindre balancetilskud. Grundskyldsværdierne indgår delvist i udligningen, og udlignes med op til 90 pct. af tabet. Dækningsafgift af offentlige ejendomme På landsplan forventes indtægter fra dækningsafgift af offentlige ejendomme at falde med 0,7 mia. kr. i 2014, 0,5 mia. kr. i 2015 og 0,6 mia. kr. i 2016 i forhold til budget Balancetilskuddet til kommunerne er derfor øget hermed. I Esbjerg Kommune falder indtægter fra dækningsafgift af offentlige ejendomme kun med 2,1 mio. kr. i 2014, og da vi samtidig modtager ca. 14,7 mio. kr. mere via balancetilskuddet (vores forholdsmæssige andel af de 0,7 mia. kr.) er der en samlet netto gevinst på 12,6 mio. kr. For 2015 og 2016 er gevinsten hhv. 8,0 mio. kr. og 9,9 mio. kr. 8

9 Generelle bemærkninger Øvrige skatter Øvrige skatter er dødsboskat, professorskat og det skrå skatteloft. Det samlede skøn over indtægter på landsplan er øget med ca. 0,1 mia. kr. i forhold til budget Netto er området forringet med hhv. 2,2 mio. kr. i 2014, 3,1 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 i forhold til budget og det øgede balancetilskud. Skatteindtægter på disse områder indeholder usikkerheder indtil den faktiske afregning for 2014 finder sted. Selskabsskat I forhold til budget er selskabsskatterne på landsplan øget hhv. 0,9 mia. kr., 0,7 mia. kr. og 0,4 mia. kr. i årene I forhold til budget er selskabsskatterne i Esbjerg Kommune imidlertid faldet i 2014, og netto er området forringet med 21,4 mio. kr. I 2015 og 2016 udgør tabet alene 6,2 mio. kr. og 4,5 mio. kr., når der tages højde for virkningerne på balancetilskuddet. For 2014 modtager Esbjerg Kommune alene 1,17 pct. af landets samlede selskabsskat, mens der i budget er indregnet 1,5 pct. af landets selskabsskat, svarende til den gennemsnitlige andel af selskabsskatterne som Esbjerg Kommune har fået i Der foretages på selskabsskatterne en udligning med 50 % af forskellen i forhold til landets gennemsnitlige selskabsskat, og dette halverer derfor det reelle tab. Note 4 Rammebelagte områder Rammebelagte områder Esbjerg Kommunes nettodriftsudgifter er opdelt i hhv. rammebelagte områder og ikkerammebelagte områder. Rammebelagte områder er de store serviceområder som skoler, dagpasning, ældreområdet, handicapområdet, veje m.v. samt administration. De rammebelagte opgaveområder er omfattet af rammestyring, hvor det blandt andet forudsættes, at de vedtagne budgetter ikke overskrides i løbet af året se også bevillingsmæssige regler på side 181 i budgetforslaget. Esbjerg Kommunes rammebelagte områder er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets definition af serviceområder. Serviceramme Servicerammen og nettoudgifterne på de rammebelagte områder er sammenlignet i nedenstående tabel. Heraf fremgår, at servicerammen i det foreliggende budgetforslag er overholdt i alle år. Tabel 3: Oversigt over servicerammen og serviceudgifter 2014-priser, mio. kr Serviceramme Serviceudgifter (rammebelagte områder) Rammeafvigelse (- = ledig ramme) Budgetændringer siden sidste års budgetlægning Servicerammen er opgjort på baggrund af Regeringsaftalens forudsætning om at servicerammen bygger på budget De rammebelagte serviceudgifter tager udgangspunkt i budgetoverslagsårene i sidste års budget. Serviceudgifterne korrigeres som følge af ændret befolkningsudvikling, byrådsbeslutninger og lovændringer. Herudover er tilbageført 100 mio. kr. der var afsat i en pulje til forventet overførsel fra 2012 til De rammebelagte serviceudgifter viser en stigning på gennemsnitlig 186 mio. kr., når der sammenlignes med budget Den væsentlige ændring skyldes øgede serviceudgifterne som følge af den demografiske udvikling. 9

10 Generelle bemærkninger Note 5 Ikke rammebelagte områder Ikke-rammebelagte områder Ikke-rammebelagte områder er primært områder som førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder forsikrede ledige m.v., hvor udgifterne er meget konjunkturfølsomme og lovregulerede og derfor vanskelige at påvirke. En del af merudgifterne er omfattet af budgetgarantien, hvor udsving i udgifter på landsplan reguleres over bloktilskuddet. Udsving i udgifter til andre sociale ydelser - eksempelvis til sygedagpenge - er indregnet i økonomiaftalen via balancetilskuddet. Esbjerg Kommunes andel af disse udgifter ekskl. forsikrede ledige udgjorde ved budget knap 2,33 % i 2013 faldende til 2,26 % i 2016 af de samlede udgifter på landsplan. Esbjerg Kommunes andel af bloktilskudsmidlerne udgør 2,05 %. I forbindelse med regnskabet for 2012 udgør Esbjerg Kommunes forholdsmæssige andel 2,31 %, og det forventes ved budget , at andelen vil udgøre hhv. 2,24 %, 2,19 %, 2,20 % og 2,18 %. Note 6 Pris- og lønfremskrivning Esbjerg kommune anvender KLs pris- og lønskøn. Budgetforslaget er fremskrevet med KL s skøn fra marts måned I overslagsårene er indregnet skøn fra juli Tabel 4: KLs pris- og lønskøn Lønninger 1,2 1,8 1,8 1,8 Priser 1,7 1,6 1,6 1,6 Løn og priser 1,3 1,7 1,7 1,7 Note 7 Nettorenter Kalkulationsrenten for 2014 er fastsat til 3,0 pct., stigende med 0,5 pct. årligt over perioden for de likvide midler. Fast forrentet gæld er budgetlagt med den faktiske rente og disse udgør langt størstedelen af den langfristede gæld. Resterende variabel forrentede lån er fastsat til 3,0 pct. i 2014 stigende med 0,5 pct. årligt i perioden Forrentning af lån optaget i CHF er budgetlagt med en forventet kurs på 620. Den gennemsnitlige kassebeholdning inkl. deponerede beløb er faldet forholdsvis meget i 1. halvår 2013, og det forventes at dette fald vil fortsætte året ud, bl.a. på grund af overgangen til Udbetaling Danmark primo marts 2013 og det korrigerede budget for Det samlede anlægsbudget Note 8 Skattefinansierede anlægsbeløb Årets økonomiaftale indeholder aftale om anlægsinvesteringer for 18,1 mia. kr. i Kommunens anlægsbudget består primært af byggemodning og andre skattefinansierede investeringer samt investeringer indenfor forsyningsområdet affald og til ældreboliger. De samlede investeringer fremgår af tabellen nedenfor. 10

11 Generelle bemærkninger Tabel 6: Oversigt over Esbjergs totale anlægsbudget, brutto 2014-priser, mio. kr U I U I U I U I Jordforsyning køb/salg Øvrige anlæg Anlæg i alt Ændringerne på anlægsbudgettet viser en forøgelse af anlæg med i alt 20,3 mio. kr. I dette beløb er indeholdt en række af forskydninger fra tidligere år samt nulstilling af den forventede tidsforskydning der blev indarbejdet budgetlægningen sidste år. De faktiske ændringer på anlægsbudgettet siden budget 2013 vedrører Byrådsbeslutninger, som består af tillægsbevillinger på 3 mio. kr. til elektrificering af jernbanen og beslutning om ændring af listen for ejendomssalg. Anlægsoversigt Note 9 Note 10 Note 11 Note 12 Lånoptagelse begrænset Anlægsbudgetterne er uddybet i oversigten over anlægsinvesteringer i budgetforslaget på side 140. Forsyningsvirksomheder På området findes politikområdet Affald, som er ved at spare op til passiv drift på Måde Deponi. Boligforsyning Driftsbudgettet omfatter både ældreboliger og den almindelige boligforsyning, som er outsourcet til DAB. Netto forventer området med drift, herunder primært huslejeindtægter og ydelser på lån. Finansforskydninger Finansforskydninger udviser en årligt udgift omkring 10 mio. kr. og skal ses i sammenhæng med Boligforsyning. Finansforskydningerne er i budget øget med 0,6-1,2 mio. kr. årligt, og kan henføres til øget forbrug af henlagte midler til fremtidig vedligehold. Lånoptagelse Lånoptagelsen er budgetteret i henhold til lånebekendtgørelsen. På det skattefinansierede område kan der som tidligere bl.a. lånes til jordkøb, byfornyelse og forbedring af beboelsesejendomme. Oversigt over budgetteret lånoptagelse fremgår af nedenstående tabel: Tabel 7: Oversigt budgetteret lånoptagelse 2014-priser, mio. kr Forbrugerfinansieret lånoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret lånoptagelse 40,4 19,9 8,9 8,1 I alt 40,4 19,9 8,9 8,1 Lånerammen for årene er udnyttet fuldt ud, og der resterer ikke ledig låneramme. 11

12 Generelle bemærkninger Den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne I forbindelse med økonomiaftalen er der afsat en særlig lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne på 650 mio. kr. Puljen er til investeringer på dagtilbudsområdet, folkeskolen, idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt ældreområdet, og er målrettet til kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Det er i budgetforslaget forudsat at Esbjerg Kommune ikke vil komme i betragtning for lånoptagelse via denne pulje. Låneadgang til kommuner med lav likviditet Låneadgang til investeringer med effektiviseringspotentiale I forbindelse med økonomiaftalen er der afsat en særlig lånepulje til kommuner med lav likviditet på 500 mio. kr. Det er i budgetforslaget forudsat at Esbjerg Kommune ikke vil komme i betragtning for lånoptagelse via denne pulje. I forbindelse med økonomiaftalen er der afsat en særlig lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale på 200 mio. kr. Esbjerg Kommune har ansøgt om låneadgang på op til 16 mio. kr. til etablering af aflastnings- og botræningspladser for børn og unge med varigt nedsat funktionsevne i det tidligere plejecenter i Tarp. Eventuel imødekommelse af lånedispensationen er indarbejdet i budgetforslaget. Den ordinære lånepulje I økonomiaftalen er der som tidligere afsat ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Beløbet fordeles efter ansøgning og Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil i vurderingen bl.a. lægge vægt på kommunens likviditetsmæssige situation pr. juni Det er i budgetforslaget forudsat, at Esbjerg Kommune ikke vil komme i betragtning for lånoptagelse via denne pulje. Øvrige lånepuljer Derudover er der afsat en særlig lånepulje på 100 mio. kr. til fremme af offentligeprivate samarbejdsprojekter, 50 mio. kr. til erhvervelse af ejendomme med henblik på opførelse af vindmøller og 50 mio. kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder. Afdrag Note 13 Note 14 Det forudsættes, at Esbjerg Kommune ikke vil kunne komme i betragtning for yderligere lånoptagelse via disse puljer. Afdrag på lån Afdrag er konsekvensrettet i forhold til den budgetterede lånoptagelse, og i forhold til en forventet fremtidig kurs på lån i CHF på 620. Afdragene udgør mellem mio. kr. i I forhold til budget er der alene mindre justeringer. Kassebeholdning Kassebeholdningen forventes at udgøre 152,5 mio. kr. primo januar Kassebeholdning inkl. opsparede midler Primobeholdningen indeholder opsparede midler fra 2012, som er reserveret til senere forbrug. I alt 100 mio. kr. forudsættes at blive brugt efter budgettets fireårsperiode. Budgetforslaget resulterer i et forbrug af kassen i 3 af årene og disse kasseforskydninger er indregnet i kassebeholdningen. Med disse forudsætninger forventes den budgetterede kassebeholdning ultimo 2017 at være negativ med 38,5 mio. kr. 12

13 Generelle bemærkninger Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening 4 Budgetforudsætninger Aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om den kommunale økonomi er et givet udgangspunkt for kommunernes budgetlægning. Aftalen betyder i hovedtræk: Serviceramme med udgangspunkt i budgettet for 2013, hvorved der reelt er tale om en nedsættelse af servicerammen med 2,6 mia. kr. Denne nedsættelse modsvares delvist af en forøgelse af kommunernes samlede anlægsniveau med 2 mia. kr. til i alt 18,1 mia. kr. Betinget bloktilskud på 3 mia. kr. både i budget og regnskab vedrørende overholdelse af driftsrammen Uændret skat Skattesanktion ved stigning i skatten En ekstraordinær finansiering på 3 mia. kr. kun gældende i 2014 En lånepulje på 650 mio. kr. til kommuner med lav likviditet Afbureaukratiseringstiltag på en række områder med frigørelse af midler til mere borgernær service De direkte konsekvenser af økonomiaftalen er indarbejdet i budgetforslaget. KLs tilsvarende vurdering af overslagsårene er ligeledes indarbejdet. Kommunens egne budgetforudsætninger Budgetforslaget er ud over de centralt fastsatte bestemmelser reguleret for kommunens egne forudsætninger for budgetlægningen: KLs pris- og lønskøn er anvendt uden reduktion i budgetoplægget, som i udgangspunktet er reduceret med en rammebesparelse svarende til undladelse af prisfremskrivning på art 2 og 4 KLs indkomstskøn anvendes Ny befolkningsprognose er anvendt som datagrundlag for beregning af økonomiske rammer for befolkningsafhængige driftsområder Forslag til byggemodningsplan er indarbejdet Nuværende forudsætning om, at opsparede driftsmidler fra det foregående regnskabsår først anvendes efter budgetperioden videreføres Der er budgetteret med maksimal lånoptagelse jf. lånebekendtgørelsen Der budgetteres med 25-årige fastforrentede serielån, der optages ultimo året Lovændringer er ikke beregnet konkret endnu Befolkningstallet forventes at falde Økonomiske konsekvenser af lovændringer på rammebelagte områder, som kompenseres via lov- og cirkulæreprogrammet, er reserveret som en udgiftspulje på politikområdet Administration til senere fordeling. Befolkningsprognosens hovedtal kan ses i særskilt oversigt på side 180 i budgetforslaget. Prognosen viser et stigende befolkningstal i Esbjerg Kommune fra primo 2013 til primo Der forventes dog et fald i befolkningstallet i budgetperioden , og det forventede befolkningstal ultimo 2017 udgør således Børnetallet og de aldersgrupper, der er de største skatteydere, falder i løbet af perioden. Ældrebefolkningen ser derimod ud til at stige i de kommende år. 13

14 Strukturel balance Positive tal angiver udgifter Budget Budgetoverslag Negative tal(-) angiver indtægter I mio. kr SKATTEFINANSIERET Indtægter Tilskud og udligning , , , ,6 Udviklingsbidrag 14,4 14,7 14,9 15,2 Skatter , , , ,6 Indtægter i alt , , , ,0 Driftsudgifter, netto Driftsudgifter - rammebelagt 4.710, , , ,1 Driftsudgifter - ikke rammebelagt 2.142, , , ,9 I alt 6.853, , , ,1 Pris- og lønstigning 0 117,9 237,7 360,5 Nettorenter -0,5 5,9 6,7 6,9 Driftsudgifter i alt 6.852, , , ,5 STRUKTUREL BALANCE, ordinær drift (+ = underskud) -153,9-60,7-74,2-55,5 Skattefinansieret anlæg Anlægsudgifter, skattefinansieret 205,4 141,8 27,0 63,8 Kommunal grundkapital, ældreboliger I alt 205,4 141,8 27,0 63,8 Jordforsyning Salg af jord -41,8-50,9-49,2-50,2 Køb af jord og byggemodningsarbejder 57,3 41,2 34,0 21,4 I alt 15,6-9,8-15,2-28,7 Pris- og lønstigning Skattefinansieret anlæg, i alt 221,0 132,0 11,8 35,1 STRUKTUREL BALANCE, incl. anlæg (+ = underskud) 67,1 71,3-62,4-20,4 FORBRUGERFINANSIERET Forsyningen Drift (indtægter - udgifter) -5,3-3,6-5,2 1,1 Anlæg (indtægter - udgifter) Pris- og lønstigning Forsyningen i alt -5,3-3,6-5,2 1 Ældreboliger - forbrugerfinansiering Drift (indtægter - udgifter) -44,5-44,6-44,6-44,6 Ydelse på lån 40,2 40,3 39,5 40,1 Pris- og lønstigning Ældreboliger i alt -4,3-4,2-5,0-4,5 Resultat af det forbrugerfinansierede område -9,5-7,9-10,2-3,4 Finansiering Finansforskydninger 9,2 8,0 9,0 8,7 Låneoptagelse -40,4-19,9-8,9-8,1 Afdrag på lån 40,4 43,4 45,6 47,5 Deponering af kvalitetsfondsmidler -7,1 0,0 0,0 0,0 Finansiering i alt 2,1 31,6 45,7 48,1 Kasseforbrug 59,7 95,0-26,9 24,3 Den strukturelle balance beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter. 14

15 Hovedoversigt Hele kr. Budget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO C) RENTER D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Finansforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Udligning af moms (7.87) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE Hovedoversigten viser budgettet fordelt på hovedkonti på drift og anlæg, samt en specifikation af finansieringssiden. 15

16 Bevillingsoversigt 2014 Hele kr. Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Byudvikling Politisk organisation Administration Erhverv og turisme 0 0 Finansiering Renter Skatter Tilskud og udligning Udligning af moms Lånoptagelse Finansforskydninger Afdrag på Lån Forbrug likvide midler 0 0 Plan & Miljøudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Teknik & Forsyningsudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Socialudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Arbejdsmarkedsudvalget Drift, netto Børn & Familieudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Kultur & Fritidsudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Sundhed & Omsorgsudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Bevillingsoversigten viser bevillinger til de enkelte udvalg. Driftsbevillinger er nettobevillinger, mens rådighedsbeløb samt bevillinger på finansieringssiden er bruttobevillinger. 16

17 Opdeling i rammebelagte områder 2014 Fagudvalg/politikområde/emne Hele kr. Rammebelagt Ikke rammebelagt Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv Økonomiudvalget Byudvikling Ubestemte formål Driftsikring af boligbyggeri Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 728 Brand og redning Redningsberedskab Politisk organisation Tilskud til politiske partier mv. 842 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administration Administrationsbygninger Andre faste ejendomme 738 Seniorjob for personer over 55 år Øvrige sociale formål 273 Sekretariat og forvaltninger Administration af jobcentre og pilotjobcentre Administration af miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling -17 Voksen-, ældre- og handicapområde Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Fælles IT og telefoni Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer Rengøring Erhverv og turisme Turisme Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Plan & Miljøudvalget Byfornyelse Byfornyelse Miljø Fælles formål fx Vadehavssamarbejde og Agenda Jordforurening 132 Bærbare batterier 243 Miljøtilsyn - virksomheder -510 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Skadedyrsbekæmpelse -8 Affald Fælles formål 103 Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap 310 Genbrugsstationer 742 Øvrige ordninger og anlæg

18 Opdeling i rammebelagte områder 2014 Fagudvalg/politikområde/emne Hele kr. Rammebelagt Ikke rammebelagt Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, vedligehold og energi Udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme Veje og grønne områder Ubestemte formål herunder salg af ydelser Offentlige toiletter Andre faste ejendomme -871 Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 152 Kirkegårde 109 Skove Sandflugt Vandløb 240 Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. 68 Fælles formål, fx Sydpuljen Vejvedligeholdelse m.v Busdrift Vedligehold af udenomsarealer på folkeskoler Vinterforanstaltninger Vintertjeneste Esbjerg Lufthavn Lufthavne Socialudvalget Sociale ydelser Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse Introduktionsydelse 581 Personlige tillæg m.v Førtidspension Enkeltudgifter og sygebehandling mv Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål fx støtte til frivilligt socialt arbejde Handicappede Driftssikring af boligbyggeri 337 Busdrift Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidl., forbr.goder, boligindretn. og befordr., u. 67 år Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud og øvrige sociale formål

19 Opdeling i rammebelagte områder 2014 Fagudvalg/politikområde/emne Hele kr. Rammebelagt Ikke rammebelagt Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Integrationsprogram m.v Introduktionsydelse Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger (tidligere skånejob) Ressourceforløb 865 Kommunal beskæftigelsesindsats Løntilskud til ledige ansatte i kommuner Beskæftigelsesordninger Ekstra indsats for særlige grupper Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for sikrede ledige Børn & Familieudvalget Skole Folkeskoler Feriekolonier samt pædagogisk udvikling Syge- og hjemmeundervisning 359 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelser Teatre 760 Elevtilskud Kommunal tandpleje Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tjenestemandspension

20 Opdeling i rammebelagte områder 2014 Fagudvalg/politikområde/emne Hele kr. Rammebelagt Ikke rammebelagt Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv Dagtilbud Skolefritidsordninger Fælles formål fx støttepædagoger og tilskud til private pasningsordninger Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Familie Kommunal sundhedstjeneste Indtægter fra den centrale refusionsordning Betaling til andre offentlige myndigheder Dagpleje 94 Vuggestuer 94 Børnehaver 30 Integrerede daginstitutioner 564 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 61 Særlige tilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og forbedring (under 67 år) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sociale formål Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Idrætsfaciliteter for børn og unge Produktionsskoler Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver herunder tilskud til kulturelle institutioner mv Fælles formål fx indvendig vedligehold af bygninger Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 181 Ungdomsskolevirksomhed Daghøjskoler Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Esbjerg Lydavis

21 Opdeling i rammebelagte områder 2014 Fagudvalg/politikområde/emne Hele kr. Rammebelagt Ikke rammebelagt Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Andre faste ejendomme 126 Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (under 67 år) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed og kommunal medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Hospice Kommunal boligforsyning Boligafdelingen

22 Tværgående artsoversigt Hele kr. Budget Budgetoverslag Lønninger Lønninger refusion fleks- og skånejob m.v Sygedagpengerefusion Barselsrefusion Lønrefusioner - udenfor lønsystem Varekøb Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til amtskommuner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Renteudgifter Kurstab Afdrag på lån Finansforskydninger Tilbagebetalte skatter Indtægter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra amtskommuner Øvrige indtægter Finansindtægter Renteindtægter Kursgevinster Lånoptagelse Kommunale udligningstilskud Statstilskud Tilskud fra EU Finansforskydninger Skatteindtægter Den tværgående artsoversigt viser Esbjerg Kommunes budget fordelt på arter. 22

23 Økonomiudvalget Politikområdeoversigt: (+ = udgift, - = indtægt.) Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget (i mio. kr.) 2012, lbn. pris 2013, lbn. pris Drift rammebelagt 827,0 894,8 848,7 860,6 853,7 847,3 Byudvikling 2,2 2,3-4,5 1,9 1,9 1,9 Brand og redning 23,7 24,5 24,0 23,9 23,8 23,8 Politisk organisation 12,3 13,5 12,8 12,8 10,8 13,3 Administration 762,8 806,0 791,2 800,6 795,9 786,9 Erhverv og turisme 26,0 48,5 25,2 21,4 21,4 21,4 Drift ikke rammebelagt 2,0 5,6-13,5-24,5-33,8-31,6 Byudvikling 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Administration 2,0 4,8-14,3-25,3-34,6-32,3 Anlæg -5,6 17,9 13,2 11,3-69,5-27,0 Byudvikling -6,8 11,3-12,8-39,8-79,4-52,6 Brand og redning 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Politisk organisation 0,0 5,0 25,5 51,1 9,9 25,6 Administration 0,7 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 Finansiering , , , , , ,9 Økonomiudvalget , , , , , ,2 Udvalgets andel af drift og anlæg i 2014: (nettotal i mio. kr.) Økonomiudvalget Udvalgets andel af Esbjerg Kommunes budget Mio. kr Byudvikling Brand og redning Politisk organisation Administration Erhverv og turisme Mio. kr Rammebelagt Ikke rammebelagt Hvile i sig selv Anlæg Rammebelagt Ikke rammebelagt Anlæg Økonomiudvalget Esbjerg Kommune 23

24 Økonomiudvalget Byudvikling 1. Området omfatter Køb af jord til byudvikling. Salg af byggemodnet jord til boliger og erhverv. Køb og salg af fast ejendom. Udbetaling af løbende driftsydelser til boliger, opført med støtte i henhold til gældende boliglove. 2. Visioner og mål Byrådet vil: Tilbyde borgere og erhvervsliv et varieret udbud af grunde i henhold til den vurderede efterspørgsel. Udbygningen af grunde sker i henhold til den eksisterende planlægning og tilrettelægges således, at behovet for øgede investeringer på skoleområdet minimeres. Medvirke til at sikre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel af støttede boliger via tilsyn med støttet byggeri. Indsatsområde og resultatkrav Beløb i 1000 kr ,0 0,0 0,0 0,0 3. Servicebeskrivelser 4. Beregningsforudsætninger Borgere og erhvervslivet tilbydes et varieret udbud af byggegrunde i henhold til den vurderede efterspørgsel. Indenfor de kommende fire år vil der kunne udbydes byggegrunde til boligformål i Andrup, Bramming, Egebæk-Hviding, Gredstedbro, Grimstrup, Guldager, Gørding, Hjerting, Hostrup, Hunderup, Jernvedlund, Ribe, Spandet, St. Darum, Sønderris, Tjæreborg, Vejrup, V. Nebel og Ø. Vedsted. Der udbydes byggegrunde til erhvervsformål i Bramming, Egebæk-Hviding, Gredstedbro, Guldager, Kjersing, Ribe Nørremark, St. Darum, Tarp, Tjæreborg, Vejrup, Veldbæk og Ø. Vedsted. Indtægter/udgifter for salg af jord er beregnet med baggrund i en budgetmodel, der tager udgangspunkt i Byggemodningsplanen, og hvor følgende væsentlige forudsætninger indgår: Forventet salg af m 2 til bolig- og erhvervsformål i de kommende fire år, opdelt på de forskellige udbygningsområder. Forventet salgspriser pr. m 2, fastsat med baggrund i individuelle vurderinger i de enkelte udbygningsområder. Beregnede standardpriser på udstyknings- og salgsomkostninger. Der laves løbende opfølgning på, at der er et tilstrækkeligt varieret antal støttede familie- og ungdomsboliger. 24

25 Økonomiudvalget Byudvikling 5. Nøgletal Salg af parcelhusgrunde Antal grunde I 2014 forventes der solgt 55 parcelhusgrunde, medens der i perioden forventes solgt 80 parcelhusgrunde årligt År Regnskab Budget Salg af erhvervsjord I perioden forventes der solgt 12 ha erhvervsjord årligt. Antal ha År Regnskab Budget 25

26 Økonomiudvalget Byudvikling 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Byudvikling Hele mio. kr Ydelsesstøtte Jord til boligformål Jord til erhvervsformål Ubestemte formål Aktiv jordpolitik Faste ejendomme 2014-priser, mio. kr Drift indenfor rammen: -4,5 1,9 1,9 1,9 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2,3 2,3 2,3 2,3 Ubestemte formål, lejeindtægt -6,8-0,4-0,4-0,4 Drift udenfor rammen: Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Anlæg: -12,8-39,8-79,4-52,6 Salg af jord til boligformål -17,7-33,5-26,6-31,5 Salg af jord til erhvervsformål -13,8-12,4-10,9-13,2 Køb/salg af jord til ubestemte formål 1,8 1,8 1,8 1,8 Køb af jord i h.t. Aktiv Jordpolitik 20,4 12,0 0,7 0,0 Salg af faste ejendomme -3,5-7,7-44,4-9,8 Økonomisk ramme -16,5-37,2-76,8-50,0 7. Styringsform/dialogform Ingen bemærkninger. 26

27 Økonomiudvalget 1. Området omfatter Brand & Redning skal jævnfør Beredskabsloven forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigs og terrorhandlinger. Brand & Redning skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje nødstedte i det omfang den risikobaserede dimensionering beskriver. Herudover varetager Brand & Redning følgende opgaver: Beredskabsplanlægning Forsikringsadministration og risikostyring Sikkerhed på badestrande Brand og redning Forebyggelse herunder brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, borgerinformation og forebyggelseskampagner 2. Visioner og mål Byrådet vil bidrage til via et stærkt Redningsberedskab på såvel det forebyggende som det afhjælpende niveau at Esbjerg er en sikker og tryg kommune at bo, leve og arbejde i. Indsatsområde og resultatkrav Budget 2013 (årets priser) Beløb i 1000 kr Besparelse på løn i Brand & Redning, drift -421,0-794,0-845,0-897,0 3. Servicebeskrivelser Ved alle ulykker kan det forventes at de for situationen nødvendige ressourcer indsættes på opgaven således der kan opnås en standsning eller en begrænsning af ulykkens udvikling. Den Kommunalt ansatte Indsatsleder som skal kunne være fremme på skadestedet indenfor max 20 minutter efter alarmering vurderer og indsætter de for situationen nødvendige ressourcer. Sådan løses opgaverne: Den afhjælpende indsats i Esbjerg Kommune betjenes fra 3 beredskabsstationer i henholdsvis Esbjerg med mandskab på henholdsvis 1-5 og 15 minutters tilkald samt fra Ribe og Bramming med mandskab på 5 minutters tilkald. Mandskabet tilkaldes jævnfør en såkaldt pickliste der afhængig af alarmens ordlyd sammensætter mandskab og køretøjer til situationens førsteudrykning. Den kommunalt ansatte Indsatsleder deltager i alle udrykninger og tilkalder efter vurdering yderligere mandskab og materiel efter aktuel vurdering. Kommunens Risikobaserede dimensionering ajourføres til stadighed med henblik på en fortsat erkendelse af kommunens risici. Redningsberedskabet dimensioneres jævnfør den risikobaserede dimensionering. Ved en aktiv forebyggelse foretages løbende risikovurdering og bearbejdning af nuværende og kommende risikofaktorer, herunder sagsbehandling og brandsyn på virksomheder og anlæg. Brand & Redning foretager for nuværende cirka 850 virksomheds og anlægsbesøg årligt. Brand & Redning afvikler desuden kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse for institutioner og virksomheder. 4. Beregningsforudsætninger Plan for Risikobaseret dimensionering Esbjerg Kommune. 5. Nøgletal Ingen. 27

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-16 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2013 den 27. august 2012. Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2013 og overslagsårene

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2012. Budgetoverslag 2013-15

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2012. Budgetoverslag 2013-15 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2012 Budgetoverslag 2013-15 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2012 den 29. august 2011 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2012 og overslagsårene

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

2 Budgetprocessen Økonomiudvalget udarbejder forslag til det kommende årsbudget ledsaget af budgetoverslagsår, jf. Styrelseslovens 37.

2 Budgetprocessen Økonomiudvalget udarbejder forslag til det kommende årsbudget ledsaget af budgetoverslagsår, jf. Styrelseslovens 37. 1 Indledning De generelle bemærkninger redegør for Esbjerg Kommunes økonomiske situation og giver et indblik i de overordnede økonomiske forudsætninger for det tekniske budgetforslag 2016 og overslagsårene

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Generelle bemærkninger. 1. Indledning. 2. Økonomiske nøgletal. Budget 2016 19. De generelle bemærkninger indledes i afsnit 2 med en økonomisk status.

Generelle bemærkninger. 1. Indledning. 2. Økonomiske nøgletal. Budget 2016 19. De generelle bemærkninger indledes i afsnit 2 med en økonomisk status. Budget 2016 19 1. Indledning Budget 2016 blev vedtaget den 5. oktober 2015 med baggrund i et budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Konservative. De fire byrådsgrupper

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Generelle bemærkninger. 1. Indledning. 2. Økonomiske nøgletal. 3. Budget Budget

Generelle bemærkninger. 1. Indledning. 2. Økonomiske nøgletal. 3. Budget Budget 1. Indledning Budget 2017 blev vedtaget den 10. oktober 2016 med baggrund i et budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance. De fem byrådsgrupper

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2011 Budgetoverslag

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2011 Budgetoverslag Esbjerg Kommune Budgetforslag 2011 Budgetoverslag 2012-14 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2011 den 6. september 2010 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2011 og overslagsårene

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere