PROJEKT OM NEGATIV SOCIAL ARV: fagligt delprojekt -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKT OM NEGATIV SOCIAL ARV: fagligt delprojekt -"

Transkript

1 PROJEKT OM NEGATIV SOCIAL ARV: fagligt delprojekt - DANSK PÅ HF INDLEDNING Lars Ulriksen m.fl.: Når gymnasiet er en fremmed verden, 2009 belyser vanskelighederne, som nogle elever i de gymnasiale uddannelser kan have med at begå sig i systemet som følge af, at de ikke fuldt ud forstår terminologien, kravene og adfærdsmønstrene, som hersker i gymnasieskolen. På hf synes vanskelighederne at være særligt udtalte, idet forholdsvis mange kursister kommer fra såkaldte gymnasiefremmede familier. Rapporten peger bla. på, at underviserne især bør være opmærksomme på undervisningsfagligheden - et begreb, der henviser til en indsigt i hvad der gør det henholdsvis let og vanskeligt for eleverne at lære fagets forskellige elementer, herunder de forståelser og misforståelser, de typisk bærer med sig. Det omfatter et lager af hensigtsmæssige måder at præsentere begreber, sammenhænge og andet indhold på, de bedste analogier, metaforer, eksempler, demonstrationer osv. som kan støtte elevernes forståelse... Undervisningsfagligheden er knyttet til planlægningen af undervisningen: valg af tekster, eksempler, øvelser osv. som møder eleverne hvor de er. (Lars Ulriksen m.fl.: Fra gymnasiefremmed til student, GL, 2007, s. 10). Vi vil i det efterfølgende tage afsæt i undervisningsfaglighedsbegrebet og forsøge at udpege de fagmål, metoder og arbejdsformer, som hf-kursisterne i særlig grad har vanskeligt ved i dansk og dernæst opstille nogle ideer til, hvorledes vanskelighederne måske kan minimeres. På baggrund af hfs typiske kursistsammensætning finder vi det ikke relevant at operere med en særlig gruppe af gymnasiefremmede kursister, der skal tages særlige pædagogiske hensyn til. En hurtig undersøgelse viste for arbejdsgruppens egne hf-kursister, at mellem 4 % og 25 % af kursisterne kom fra gymnasiekendte familier - dvs. familier, hvor enten moderen eller faderen selv har en gymnasial uddannelse. Det betyder, at det overvejende flertal af hfkursister (undtaget er enkelte hf-enkeltfagshold) kommer fra gymnasiefremmede miljøer, hvad enten disse er etnisk-danske eller etnisk-fremmede. Det medfører, at vi i det følgende vil operere med den samlede hf-kursistpopulation som udgangspunkt for såvel problemer som løsningsforslag, vel vidende at der er hf-kursister, som ikke har vanskeligheder med de omtalte problemstillinger - men disse kursister er efter vores overbevisning i undertal - og som oftest i klart undertal på et almindeligt hf-hold i dansk (både 2-årigt og hf-e). Arbejdsgruppen (Elisabeth Gjesse, VUC-Vejle; Hanne Balslev Knudsen, Th.-Langs HF; Poul- Erik Möhring, Middelfart Gymnasium; Morten Mikkelsen, Fredericia Gymnasium) har dels taget udgangspunkt i evalueringerne af faget (EVA og IFPR), dels i egne - og kollegers - erfaringer med danskundervisningen på hf. Udgangspunktet er de gældende fagbekendtgørelser i dansk på 2-årigt hf og enkeltfagshf - og vi diskuterer ikke relevansen af hverken indholdet i disse eller eksamensformen.

2 Problemfelter Vi har valgt at skelne mellem overordnede - og fagspecifikke problemfelter. Til de overordnede problemfelter hører en række af de vanskeligheder, Lars Ulriksen m.fl. afdækker i deres rapport: - Eksplicitering af danskundervisningens enkelte fagmål i sammenhæng med den aktuelle aktivitets relevans. - Konstruktiv feedback ud fra klare evalueringskrav - Opmærksomhed omkring faglige begreber og fagets sprog, således det ikke er en forudsætning for den faglige læring, men som en del af den faglige læring. - Variation mht. undervisningsformer og kursistdeltagelse i de enkelte delaktiviteter i undervisningen. Vi finder også, at det på hf tillige er nødvendigt at inddrage: - Kursistdeltagelse i bred forstand, dvs. fremmøde, lektielæsning og aflevering af skriftlige opgaver: På flere kurser er der aktiviteter i gang mhp. at fastholde kursisterne på skolebænken - eks. indledes dagen i 1.hf på Rosborg gymnasium med fælles idræt og morgenmad samt tid til lektielæsning. Andre kurser har telefonordninger, som går i gang, hvis en kursist ikke er mødt til første lektion, mens enkelte kurser - eller fag - ikke opererer med lektier (ud over skriftlige opgaveafleveringer), men udelukkende læser - og bearbejder - tekstmaterialet i lektionen. Det sidstnævnte er vi ikke ubetinget tilhængere af. Hf er en studieforberedende uddannelse, og for os er det nødvendigt, at kursisterne også oplæres i almene studiekompetencer. Vi vil derimod pege på - entydighed i lektiegivning, klare anvisninger til forberedelsen, lektiecafeer etc. som støtte. - Lærerholdningen: Der er ingen tvivl om, at underviseren skal turde engagere sig ved hfundervisningen. Som Susanne Grøn og Bente V. Steffensen skrev i kronikken Et bud på, hvordan hf er verdensklasse,( Gymnasieskolen nr. 10, 2008) er tryghed og omsorg i hfkursisternes skoledag en væsentlig forudsætning for en god læring. Læreren skal vise, at vedkommende tager såvel kursister som undervisning alvorligt og samtidig afstemme sit ambitionsniveau, således det både stemmer overens med fagmålene og med kursisternes udgangspunkt. Danskfagspecifikke problemfelter: - Skriftlighed: Mange kursister har vanskeligt ved at skrive, hvad enten det gælder almindelige genrer som breve, ansøgninger, referater, notater etc., eller eksamensgenrene. - Genrebevidsthed generelt. - Arbejdet med ældre tekster - Arbejdet med fagets teorier. Vi mener ikke, der er voldsomme vanskeligheder for de fleste kursister i arbejdet med medie- /kommunikationsanalyser, litteraturhistorie, moderne tekster og mundtlige oplæg. I det følgende vil der blive givet nogle bud på, hvorledes vanskelighederne måske kan mindskes, men grundlæggende gælder, at vi ser det som en af undervisernes vigtigste opgaver - at øge kursisternes selvtillid, for mange kursister har så dårlige erfaringer med dansk (og andre fag) fra deres tidligere vej i uddannelsessystemet, at de nærmest blokerer for indlæring.

3 Tydelighed i forhold til fagets mål En væsentlig konklusion i bogen Når gymnasiet er en fremmed verden og undersøgelsen bag er, at mangel på tydelighed i mange tilfælde gør skoledagen og hjemmearbejdet svært for mange kursister med studiefremmed baggrund. Med udgangspunkt i danskfagets mål har vi opstillet en række anbefalinger til, hvordan denne problematik kan imødegås. Vi tænker, at tydelighed på mange forskellige niveauer kan hjælpe til en god forståelse i den konkrete situation og siden til en mere overordnet forståelse af fagets mål. Indledningsvis skal nævnes, at tydelighed mht. plan og mål for den enkelte lektion samt en tydelig eksplicitering af de enkelte delaktiviteters relevans i forhold til målet for lektionen er vigtig. Tydelighed i forhold til lektiegivning: Lektier er et problem for en stor gruppe hf-kursister. Især kan det være svært for mange i faget dansk, hvor læsemængden kan forekomme stor og indholdet abstrakt. Derfor er det vigtigt, at lektien er overskuelig, relevant og tilpas udfordrende. Før en lektie gives for, bør læreren overveje: Hvorfor giver jeg lektien for? Hvilke kompetencer skal lektien opøve/styrke? Hvordan skal lektien bruges den følgende undervisningsgang? M.a.o. bør læreren afdække, hvad læseformålet med den konkrete lektie er. Kursisterne skal have en grundig orientering om, hvad de forventes at gøre til den følgende undervisningsgang (se bilag 1 om fokuseret arbejdsmetode 1 og 2). Det kan endvidere være nødvendigt på forhånd at udrydde uoverkommelige vanskeligheder i lektien ved fx at oversætte svære ord og begreber eller gennemgå en svær lektie i Litteraturens veje som lærerforedrag. For at opnå tydelighed i lektiegivning er det centralt, at der i den enkelte lektion sættes god tid af til lektiegivning. Ofte kan det derfor være en god idé, at lektieinstruksen falder først i lektionen, hvor kursistopmærksomheden formentlig er størst. For at lektien forekommer relevant for kursisterne, er det vigtigt, at man som underviser så rent faktisk også den følgende undervisningsgang følger op på lektien og anvender kursisternes hjemmearbejde i arbejdet i klasseværelset. Tydelighed i forhold til metode: Bevidsthed om de taksonomiske niveauer integreres så vidt muligt naturligt i alle øvelser både skriftlige og mundtlige så der på holdet etableres en fælles forståelse for begreberne og et fælles vokabular, der kan bruges både i arbejdet på klassen, i det skriftlige arbejde, i lærerens responsgivning til skriftligt arbejde m.m. En anden måde at tydeliggøre for kursisterne, at metodekendskabet også er en del af pensum, er at indbygge det i tutorsamtalerne og inddrage metodebegreberne som en del af udgangspunktet for samtalen. Begreberne der inddrages skal følge kursets overordnede progressionsplan. Fx kan en del af forberedelsen til en tutorsamtale i 1.hf lyde: Giv et eksempel på, hvad en analyse af en avisartikel kan indeholde i dansk.

4 I arbejdet med analyse af tekster er det vigtigt at eksplicitere, hvordan man bevæger sig fra konkret iagttagelse til mere abstrakte konklusioner og begreber (se bilag 2). En del begreber bliver lettere at forstå gennem praktiske øvelser. Fx kan begrebet genre udover definition og forklaring gøres forståeligt gennem øvelser med at omskrive tekster fra en genre til en anden eller ved at sortere en stak blandede bøger efter genre. I arbejdet med genrerne til skriftlig eksamen kan det være en stor hjælp for kursisterne, hvis de bliver i stand til at gennemskue, at de forskellige taksonomiske niveauer indgår i opbygningen af de forskellige opgavetyper. Her kan det være en god idé at inddrage autentiske eksamensbesvarelser både gode og dårlige til en afdækning af, hvordan opgaverne er opbygget og hvorledes de honorerer kravene til eksamensgenrerne generelt. Selvom vi generelt ikke mener, der skal arbejdes med mange prøver, kunne man også vælge at tydeliggøre netop nogle metodebegreber ved at give kursisterne tests, hvor de får lejlighed til at se, om de har forstået begreberne eller ej. Godt henne i forløbet, når man har arbejdet med forskellige genrer og de begreber, der hører til disse, kunne man gøre begrebsapparatet og metoderne mere overskuelige ved at vise, hvor meget der også er fælles på tværs af genrer. Her kan kursisterne formodentlig nikke genkendende til, at det altid er godt at begynde med at præsentere teksten og derefter give et overblik over dens opbygning og indhold. Det vil sige, at på det redegørende niveau er redskaberne meget lig hinanden. I analysen tages de genrespecifikke analysebegreber i anvendelse. Tydelighed i forhold til bedømmelseskrav: I en god taksonomiforståelse ligger implicit en god forståelse for bedømmelseskravene i faget. Således ligger tydelighed i forhold til bedømmelseskravene i danskfaget i umiddelbar forlængelse af tydelighed i forhold til fagets metode. Det er helt centralt, at kursisterne har en god forståelse for bedømmelseskravene i faget. Først da kan de arbejde fokuseret med at opøve og beherske de metoder, der er danskfagets. Lærerens indstilling og ambitionsniveau Lærerens indstilling: Generelt men måske især på institutioner, hvor der både undervises gymnasieelever og hf-kursister er det vigtigt, at det ikke bliver almindeligt, at hf-hold omtales negativt og betragtes udelukkende som problem-hold.

5 For mange hf-kursister rummer danskfaget elementer, der er svære at forholde sig til og gennemskue. Her er det vigtigt, at underviseren møder kursisterne med engagement og vilje og får bragt sin egen entusiasme og glæde for faget og konkrete tekster i spil (også selv om man som underviser møder modstand). Less is more : Det samlede danskforløb bør planlægges med fokus på tekst-økonomi, således at der tænkes i at få færre tekster i spil. I periodelæsning læses fx tekster nok til, at kursisterne får en god og sikker fornemmelse for, hvordan man angriber tekster i den givne periode, men man behøver ikke nødvendigvis have flere tekster af hver forfatter i spil eller for den sags skyld lade alle periodens forfattere være repræsenteret. Tilsvarende vil samme tekst med fordel kunne indgå i forskellige forløb og således læses og genlæses med forskelligt fokus afhængig af kontekst, ligesom der også ligger en tekst-økonomi i at bruge samme tekst til både skriftligt og mundtligt arbejde. Kursisterne bør introduceres til få begreber ad gangen, og en given tekst læses udelukkende med de få begreber for øje. Således bliver ikke hver en sten i teksten vendt, men kun de få, som er relevante i den givne sammenhæng. Kun gradvis føjes flere begreber til det samlede begrebsapparat. I det hele taget bør man som underviser tilstræbe, at det samlede begrebsapparat er overskueligt og kun indeholder de mest nødvendige begreber og termer til gengæld vil kursisterne ideelt set kunne anvende disse begreber med større sikkerhed og fortrolighed. Differentiering: Ikke alle kursister behøver at læse alle tekster. Er der på holdet særligt gode og hurtige læsere, kan disse læse tekster, der ligger ud over, hvad de øvrige kursister læser. Tekstlæsningen kan munde ud i oplæg for de øvrige kursister, således at hele holdet får glæde af de ekstra tekster. Meget svage læsere kan med fordel få hjælp til værklæsning ved i kombination at lytte til lydbog og have bogen foran sig. Sanseligt og konkret Generelt for hele gymnasie- og hf-uddannelsen handler det om at knække den gymnasiale skolekode/studiekode. Hf-kursister fra uddannelsesfremmede miljøer vil måske i højere grad have vanskeligt ved at forholde sig til den meget teoretiske og abstrakte viden, som formidles i gymnasiet. Gruppen mener derfor, at der skal arbejdes bevidst med at gøre stoffet sanseligt og konkret. Konkret og sanseligt handler om at gøre både teoretisk og konkret stof levende. Kursisterne skal kunne se, høre og smage. At gøre stoffet levende kræver kreativitet og anderledes planlægning fra lærernes side, men det kræver også et mod til at iværksætte aktiviteter, som måske er grænseoverskridende for kursisterne og som de reagerer negativt mod. Aktiviteterne kan også tilrettelægges således, at det er kursisterne selv, som skal være kreative i forhold til stoffet for på den måde at gøre dem ansvarlige for deres egen læring.

6 Forslag Gruppen mener, at inddragelse af andre medier i undervisningen generelt giver en god lydhørhed. Vi foreslår således, at der inddrages billeder, musik og filmuddrag (her henvises til You Tube). Dette har flere fordele: kursisterne er i forvejen fortrolige med og har et stort kendskab til musik/film, men inddragelsen af andre genrer giver også et afbræk i undervisningen, som gør at kursisterne i højere grad kan fastholde koncentrationen. Andre forslag kan være at lade kursisterne tegne en åbning af en tekst, slå ring om ord (eks. blå om himmelske ting, rød om jordiske ting eller om ordklasser). For at sætte fokus på det sanselige kan undervisningen flyttes væk fra skolen. Man kan eksempelvis lade kursisterne gå en tur på en halv time. Kursisterne skal under denne gåtur være helt stille. De må ikke kommunikere med hinanden eller dem, de møder på deres vej. Inden kursisterne bliver sendt ud på gåturen får de at vide, at de er forpligtet på et produkt, som de skal arbejde med ved hjemkomsten. Kursisterne vælger selv genre (digt, tale, artikel, musik etc.). Den efterfølgende opsamling fokuserer på kursisternes individuelle oplevelse i forhold til brug af andre sanser samt hvordan indtrykkene skrives ned og formidles. Skriftlighed Formålet med den såkaldte ny skriftlighed har været at styrke kursisternes kompetenceudvikling. Denne problematik diskuteres ikke her. Formålet er, at give en række praktiske, konkrete anvisninger på, hvordan der eventuelt kan arbejdes med skriftlighed på hf. Gruppen anbefaler generelt, at der er en sammenhæng mellem skriftlighed og det, der i øvrigt foregår i undervisningen, således at skriftligheden bliver en naturlig integreret del af undervisningen. Derigennem kan kursisterne trænes til at bruge skrivning som redskab til at udvikle deres egen forståelse af eksempelvis tekster. Som udgangspunkt anbefaler gruppen, at der udarbejdes en oversigt over progressionen i den skriftlige dimension. Vedlagte bilag 3 er udarbejdet af Lise Ludvigsen fra Middelfart Gymnasium. Den skitserede oversigt er ikke kun en progression i skriftlighed, men også i kompetencer. Oversigten i sig selv rummer en række praktiske eksempler på, hvordan skriveundervisningen kan gribes an med små konkrete overskuelige øvelser. I det følgende vil vi opstille en række forslag, som vi selv har gode erfaringer med: At skrive som redskab til at udvikle egen forståelse. Her kan der arbejdes med mindmap som led i en tekstanalyse (som tidligere anført i bilag 2) Artikler og skriftlige oplæg dvs. eksamensgenrerne. Gruppen anser dispositionen for et meget vigtigt redskab i arbejdet med at få kursisterne til at overskue opgaver af eksamensopgavestørrelse. Når kursisterne først har fanget ideen, har de desuden et redskab til opgaver i andre fag (projektrapporter og synopser). Vi foreslår, at kursisterne får stillet en opgave, hvor der udelukkende arbejdes med disposition.

7 I arbejdet med eksamensgenrerne skal kursisterne have mødt genrerne artikel og oplæg, inden eksamensgenrerne præsenteres. Det samme gælder for analyserende og argumenterende opgaver. I forlængelse heraf vil det være en god ide at læse vejledningens side 33 sammen med kursisterne og oversætte den i fællesskab. I oversættelsen gælder reglen: Keep it simpel. Kursisterne kan evt. få udleveret oversigterne side i vejledningen. Til arbejdet med portfolioevalueringen vil vi henvise til Ellen Krogh og Mi janne Juul Jensen: Portfolioevaluering og portfoliodidaktik, I forbindelse med eksamen har gruppen gode erfaringer med de råd, der er skitseret i bilag 4. Bilaget indeholder også et eksempel på en køreplan for et hf-hold i forbindelse med en skriftlig opgave. En del (mange?) kursister har problemer med ordforråd og skriftsprogets krav til præcision og sammenhæng. Her anbefaler vi det gode eksempel : hvordan skrives en indledning? Hvordan bliver talesprog til skriftsprog? Hvordan skrives sanseligt? Hvad er en velbegrundet påstand? I forlængelse heraf mener vi, at det er vigtigt, at der følges op på introduktionsforløbets grammatikundervisning evt. gennem en indplacering i holdets værkstedstimer (i samarbejde med engelsk). Lektieværkstedstilbud bør være en selvfølge også i dansk (og altså ikke kun i matematik og naturfag, som mange kurser tilbyder). Men også i den enkelte lektion bør grammatik/ordforråd til stadighed være et centralt punkt f.eks. kan hver lektion indledes med: En 5-minutters grammatikøvelse (til at begynde med udarbejdes den af læreren senere af kursisterne), hvor f.eks. en fejlfyldt sætning skrives på tavlen. Kursisternes opgave er at omskrive sætningen grammatisk korrekt. Man kan også forestille sig, at en talesprogspræget sætning skal omskrives til korrekt skriftsprog 5- minutters oplæsning af selvvalgt tekst 5 minutters indledning med det litterære hjørne hvor kursisterne skal forklare et begreb. Fordelen ved disse små seancer er, at lektionen kommer i gang kursisternes aktiveres og de får forhåbentligt en større forståelse for ordforråd/grammatik/begreber. Vi anbefaler tillige, at der anvendes små skriftlige øvelser i den daglige undervisning (og som oftest ikke rettes af læreren). Eksempelvis lav en tekst med så mange adjektiver som muligt og som stadig giver mening. Sprogbevidstheden kan udvides gennem oversættelser af forskellige sprog fra hverdagen. Eksempelvis smssprog, rapsprog, rollespilssprog, bekendtgørelsessprog, forskellige avisers sprog etc.

8 Læsning af ældre tekster Kursisterne har generelt svært ved at læse ældre tekster. Vanskelighederne er todelte: der er både den indholdsmæssige side (at læse mellem og bag linjerne), men også det at forstå, hvad der rent faktisk står i en tekst (at læse på linjerne). Yderligere har kursisterne svært ved at se relevansen af at skulle arbejde med ældre tekster, og for mange forbliver temaerne meget abstrakte. F.eks. er æresbegrebet i folkeviserne meget fjernt fra danske hf-elevers hverdag ligesom Kingos tilværelsesopfattelse ligger meget langt fra kursisternes måde at tænke på. Forslag For at sikre at kursisterne overhovedet får læst teksterne og for at afklare forståelsesproblemer, foreslår vi, at ældre tekster bearbejdes sprogligt forståelsesmæssigt i undervisningen. Vi finder det endvidere vigtigt, at læseformål tydeliggøres og at man som lærer anviser konkrete læsestrategier og læsevejledninger. Kursisterne skal endvidere lære at anvende ordbøger (både trykte og elektroniske), gættestrategier m.v. Det er ligeledes vigtigt, at anvende tid på baggrundsstof/-forklaringer. Mange ældre tekster forefindes i elektronisk tilgængelig form og her kan en ide være at lade kursisterne lave noter til teksten, foretage afsnitsinddelinger m.v. For enkelte tekster gælder, at der faktisk er lavet et komplet sæt bestående af tekst, billede, baggrundshenvisninger etc. der allerede er tilgængelige (eks. om Herman Bang: Branden, udarbejdet af ejour) Vi finder det også vigtigt, at man som lærer fokuserer på, hvordan eventuelle arbejdsspørgsmål udformes. Kursister vil gerne have arbejdsspørgsmål. Det giver dem et pejlemærke i deres læsning, men arbejdsspørgsmålene må ikke være for detaljerede og uoverskuelige. Et konkret eksempel kan være, at kursisternes hjemmearbejde har været inddelingen af en tekst. I klasseundervisningen skal kursisterne argumentere for inddelingen og den videre bearbejdning af teksten tager sit udgangspunkt i kursisternes arbejde. Omvendt kan læreren også anvise konkrete tekstnedslag, hvor det så bliver kursisternes opgave at tage udgangspunkt i disse. En del kursister (mange?) har svært ved at forstå, hvorfor de skal læse ældre tekster. Gruppen har gode erfaringer med at perspektivere temaer i ældre tekster til kursisternes erfaringsverden. Det kan være konkrete hændelser/begivenheder i kursisternes hverdag, men også følelsesmæssige forhold. Man kan således inddrage avisartikler eller andre litterære tekster, der omhandler et bestemt tema. I forbindelse med læsning af romantikken og den romantiske kærlighedsopfattelse kan man inddrage raptekster, der beskriver den fysiske og ofte rå kærlighed. Efterfølgende kan man få en diskussion af forskellen på fysisk og platonisk kærlighed. I forbindelse med læsning af folkeviser er det oplagt at inddrage nyere tekster specielt minimalistiske tekster - og i forlængelse heraf få en snak om tompladsproblematikken med kursisterne og som resultatet af denne snak få kursisterne til at udfylde de tomme pladser i folkeviserne. Dette har flere fordele: arbejdet med folkeviserne bliver nærværende og man kan også træne kursisterne i at

9 gøre sproget levende. Endelig mener vi, at dramatisering og visualisering af ældre tekster med fordel kan inddrages i undervisningen. Som et eksempel kan nævnes, at en del af arbejdet med Holbergs Den Stundesløse kan være at lade kursisterne omskrive stykket til en moderne udgave. Kursisterne bliver på den måde direkte involveret og bliver tvunget til at nytolke tematikken i Den Stundesløse samt anskue temaet fra et moderne menneskes perspektiv. Undervisningen kan lægge op til, at der arbejdes med dramaet som genre og Den Stundesløse, og kursisternes bearbejdning kan munde ud i en moderne dramaform for eksempel det absurde teater.

10 Bilag 1 Elevens hjemmeforberedelse Traditionel arbejdsmetode mange tekstnære og detaljerede spørgsmål (person, miljø, sted, fortælleteknik m.v.) Fokuseret arbejdsmetode 1 Defineret læseformål: Inddel eventyret i tre afsnit og giv overskrifter Fokuseret arbejdsmetode 2 Beskriv hvad der er vigtigt i eventyret. Hvorfor er det vigtigt? Skriv eventuelle spørgsmål til eventyret Klasseundervisning a. Gennemgå alle spørgsmål b. Gruppearbejde om spørgsmål a)eleveksempel på tavle eventyrets tredelte struktur b. gruppearbejde om person- og miljøkarakteristik pararbejde med fremlægning af forberedelsen konklusioner på tavle Elevforventninger Spørgsmål svar er mine svar på de enkelte spørgsmål rigtige? automatik a. er det alt det gør jeg så b. jeg er nødt til at se en helhed for at kunne inddele Hvordan skal jeg kunne stille spørgsmål? Jeg får lov til at læse eventyret på mine egne præmisser. Lærerforventninger Eleverne har forstået eventyret via arbejdsspørgsmål Lærerens skjulte dagsorden Tjeklistepædagogik har eleverne læst? eleverne skal kunne overskue eventyret Forberedelsen skal bruges som et led i undervisningen refleksion over eventyret at stille spørgsmål til eventyret eleven styrer eventyret krav om ansvarlighed og selvstændighed

11 Bilag 2: Mindmap med personkarakteristik af personen Ulla i Jan Sonnergaards novelle William (Kan også bruges som eksempel på forskellen på konkret og abstrakt) Oplysninger om personen der gives direkte i teksten: Situation i nutiden Kæreste med jegfortælleren Måske gravid Har ferie Opførsel Vil underholdes / det må ikke blive kedeligt Drikker meget cognac Kører magtkamp med kæresten Bliver aggressiv over anklager Løber fra Williams anklager Oplysninger fra William Gået i klasse med William Ikke drillet så meget som de andre i klassen, men på afgørende tidspunkt Abstrakte begreber: karakteristik Egoistisk Oplevelsessyg Opfører sig som forbruger Vælger trygheden frem for medmennesket

12 Bilag 3 Progression i undervisningen af den skriftlige dimension (Lise Ludvigsen, Middelfart Gymnasium og Hf-kursus) Generelt fra dele til helheder kompetencer og danskfaglig terminologi proces og produkt kommunikationsmodel respons skriftlige opgaver knyttet til det daglige arbejde i dansk Temaer i 1.hf fra andres tekst til egen tekst dokumentation genreskrivning og kommunikation postkort, reklametekst, slang, omskrivning af genrer, ny indledning/afslutning på læste tekster sproglig korrekthed ordklasser, syntaks, grammatik, idiomer & faste vendinger sproglige virkemidler - appelformer at komme i gang med at skrive basisskrivekursus disposition den røde tråd, indledning & afslutning responsskrivning fra elev til elev analyse og fortolkning - hjemmelavede opgaver til daglige undervisning vejledning før/under (lærer) & portfolio efter (elev) Temaer i 2.hf definitioner og metoder i skriftlig dansk Blooms taksonomiske niveauer skelnen mellem andres og egen tekst redegørelse og diskussion hjemmelavede opgaver sammenligning af tekster hjemmelavede opgaver genreskrivning - analyse & fortolkning, redegørelse og diskussion & karakteristik og inddragelse sproglige øvelser/argumentation opgaveformuleringer at knække koden: genre, metode, kommunikation, formidling skrivning og genskrivning af hele

13 opgavesæt responsskrivning fra elev til elev vejledning før/under (lærer) & portfolio efter (elev) Bilag 4 Gode råd til eksamensopgaver i dansk: Skriv opgavens nummer. Længde: 7000 tegn som minimum. Brug opgavehæftets tekster men brug også den viden I har fra danskundervisningen og andre steder fra. En analyse af en tekst: Det er godt at nå frem til én fortolkning men lad være med at reducere teksterne til ét udsagn, se også nuancerne. Gå grundigt til værks. Tænk i denne rækkefølge: Genre o Repeter for jer selv, hvad genrekravene er. Emne, emne, emne o Hvilke hovedproblemstillinger er der i emnet? o Hvilke underordnede problemstillinger? o Hvilket materiale har jeg om de forskellige problemstillinger? Læser, læser, læser o Hvordan får jeg formidlet alt det? o Hvordan bliver det interessant? o Hvordan bliver det overskueligt Køreplan for analyserende oplæg til et hf-hold (forholdet mellem fantasi og virkelighed, maj 2006). Mandag den Del og stjæl runde på hæfte 1 Fredag den Del og stjæl-runde på HCA Springfyrene (hæfte 2). Efterfølgende klassediskussion med lærerhjælp til fortolkning og få teksten placeret litteraturhistorisk m.m. (klassen arbejder pt. med romantik og romantisme). Derudover instruks i opbygning af opgaven forberede disposition til næste fredag

14 Fredag den Mandag den 2.11 Mandag den Del og stjæl-runde på forberedt disposition til selve stilen. Aflevering af færdig stil Tilbagelevering af stile med generelle (mundtligt) og individuelle (skriftligt) kommentarer. Gruppediskussion af autentiske eksamensstile (maj 2006) samt klasseopsamling. Evt. udlevering af ark med udvalgte fejlsætninger, som først rettes i par og derefter hurtigt rettes på klassen. Analyserende oplæg til et hf-hold (Forholdet mellem fantasi og virkelighed, maj 2006) Formuler en overskrift (skal både fænge og dække indhold i oplægget) I. Indledning Sælg varen! Du skal her overveje, hvad der kunne fange dig selv i forhold til et analyserende oplæg om eventyrgenren og Springfyrene (husk, at det ofte kan være hensigtsmæssigt at vente med at skrive indledning til sidst) II. III. Midterdel Introducer din læser til eventyrgenren (brug din viden fra sidste og dette års undervisning + hvad du kan finde frem til i fx Litteraturens veje eller Faglige forbindelser): Hvad er et eventyr? Hvornår og hvor opstod genren? Hvad kendetegner genren? Hvad er forskellen på folkeeventyr og kunsteventyr? Osv. Analyse af H.C. Andersens tekst: Hvilken type eventyr er teksten? Hvordan ses det? Brug redskaberne fra tekstanalyse til at komme frem til en fortolkning af eventyret. Osv. Afslutning Opsummer indholdet fra midterdelen og slå hovedpointer fast (luk døren forsvarligt!)

15 LITTERATURLISTE Danmarks Evalueringsinstitut: DANSK A på hf: fagevaluering 2007, 2008 Grøn, Susanne og Steffensen, Bente V.: Et bud på, hvordan hf er verdensklasse, Gymnasieskolen, nr. 10, 2008 Kagan, Spencer og Stenlev, Jette: Cooperative Learning, 2009 Klausen, Trond B.: Øget selvtillid skal bryde negativ social arv, dk 27/ Krogh, Ellen og Jensen, Mi janne Juul: Portfolioevaluering og portfoliodidaktik, 2008 Krogh, Ellen m.fl.: Evaluering af det skriftlige arbejde efter gymnasiereformen, Gymnasiepædagogik, nr. 73, 2009 (IFPRs skriftserie - kan findes på IFPRs hjemmeside) Mikkelsen, Morten: Kan Aladdin læses på hf? Et forslag til læsning af en kanonforfatter I Karin Esmann Knudsen (red):historiske fortællinger. Historieformidling og litteratur, 2008 Nielsen, Morten O. og Terp, Erik: Anvendt hf - inspiration til anvendelsesorientering, 2009 (hentes direkte via Undervisningsministeriets hjemmeside) Olsen, Flemming B.: Har du lavet dine lektier i dag?, Gymnasiepædagogik nr. 53, DIG, SDU, Odense, Raae, Peter Henrik og Christensen, T.S.: Den fortsatte implementering af hf-reformen. SDU, 2009 (kan hentes via UVMs hjemmeside) Ulriksen, Lars m.fl.: Fra gymnasiefremmed til student, GL, oktober Ulriksen, Lars m.fl.: Når gymnasiet er en fremmed verden, 2009 Undervisningsministeriet: Forskellighed som ressource. Undervisning i det flerkulturelle læringsrum, 2004 (hentes direkte via ministeriets hjemmeside). Ågård, Dorte: Sprog er sjovt I Dansk Noter, april 2005, s

- når gymnasieskolens kode er ukendt for den unge, handler det om at eksplicitere krav og kriterier

- når gymnasieskolens kode er ukendt for den unge, handler det om at eksplicitere krav og kriterier 1 Projekt om gymnasiefremmede unge I danskgruppen på Langkær Gymnasium og HF har vi i forhold til projektet om gymnasiefremmede unge især fokuseret på ét initiativ: Stilladssering (model-læring) i forbindelse

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 5.-7. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 8.-9. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Kompetencekatalog: Fællesfaglige, almene og personlige kompetencer

Kompetencekatalog: Fællesfaglige, almene og personlige kompetencer 1. semester Kompetencer Mål Nærmere beskrivelse / Bemærkninger Ansvarlige fag / lærere Kendskab til fagterminologi Eleven anvender fagterminologi i den faglige samtale Eleven opnår kendskab til Blooms

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation Klasse: 3. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fortolkning Kommunikation Færdigheds- og vidensområder : Forberedelse Respons Når jeg bliver stor

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 Formål på kalaallisut på NIF På NIF undervises der fra modersmålsundervisning til begynder niveau, derfor undervises der i niveaudeling. Mål og delmål I begynderundervisningen

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling D Prøven i skriftlig fremstilling D består af et teksthæfte,

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Andet arbejdsseminar i projektet om faglig overgang

Andet arbejdsseminar i projektet om faglig overgang Andet arbejdsseminar i projektet om faglig overgang Sorø Akademi 25. marts 2014 Formål med dagen - Alle deltagende projekter har fået feedback på deres projekter, som de kan bruge i den videre udvikling

Læs mere

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus Undervisningen i dansk i 4. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål. I 4. klasse skal

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Denne vejledning indeholder uddybende og forklarende kommentarer til samt idéer og forslag til den konkrete udmøntning af de enkelte punkter i hf-bekendtgørelsens

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for 8. klasse i dansk

Årsplan for 8. klasse i dansk Årsplan for 8. klasse i dansk Formål: Formålet er at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Herunder styrkes elevernes skriftlighed,

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Skrivning i dansk. Hvordan og hvorfor? - Autentiske genrer og skrivemåder. Oplæg ved Dansklærerforeningens skolebaserede kurser 2013

Skrivning i dansk. Hvordan og hvorfor? - Autentiske genrer og skrivemåder. Oplæg ved Dansklærerforeningens skolebaserede kurser 2013 Skrivning i dansk Hvordan og hvorfor? - Autentiske genrer og skrivemåder Oplæg ved Dansklærerforeningens skolebaserede kurser 2013 Af Sophie Holm Strøm, afdelingsleder HF og VUC Fyn, Svendborg Forfatter

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2011-2012 Institution GYMNASIET HTX SKJERN Uddannelse HTX Fag og niveau RETORIK C, - VALGFAG,

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Vision og mål for skriftlighed på HF

Vision og mål for skriftlighed på HF HF & VUC Nordsjælland Vision og mål for skriftlighed på HF Tænke-med-dag om fremtidens skriftlighed på HF d. 12. juni 2012 Uddannelse for unge og voksne Vision for skriftlighed på HF HF & VUC Nordsjælland

Læs mere

Råd og vink til kommende eksaminander på STX A- niveau, digitalopgave:

Råd og vink til kommende eksaminander på STX A- niveau, digitalopgave: September 2015, opdateret september 2016 Råd og vink til kommende eksaminander på STX A- niveau, digitalopgave: 1. Forbered dig før eksamen ved at åbne faner i browseren med ordbøger, grammatikbog/- hjemmesider

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

MATEMATIKUNDERVISNING OG NEGATIV SOCIAL ARV

MATEMATIKUNDERVISNING OG NEGATIV SOCIAL ARV 1 MATEMATIKUNDERVISNING OG NEGATIV SOCIAL ARV Arbejdsgruppen for matematik stx om problemer for elever med gymnasiefremmed baggrund: Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF, Niels Hjølund Pedersen,

Læs mere

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Knæk studiekoden! Et kompetencekatalog med øvelser Af Hanne Heimbürger 1. e-udgave, 2009 ISBN 978-87-625-0310-6 2008 Gyldendalske Boghandel,

Læs mere

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster.

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Hvad er en litterær artikel? Litterær artikel I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Du skal formidle din forståelse af teksten. Dvs., at du påstår noget om,

Læs mere

Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016

Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016 Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016 Kim Rafn Uge Tema Litteratur Formål Lære hinanden at kende. Noveller: Solstrålen Mundtlige mål: Kunne arbejde med læste tekster gennem analysemetoder Dansk fagdag Indhold:

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Underviser: Undervisningen varetages af konsulenter fra kursus- og konsulenthuset Rhetorica. Alle kursusledere og rådgivere har en cand.mag. i retorik og

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Oplæg på Studievejledernes Nyborg-konference for vejledere ved ungdomsuddannelserne 3.november 2010 Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik Dias

Læs mere

Klarhed, progression og fælles sprog i fagene samfundsfag, KS, dansk og engelsk.

Klarhed, progression og fælles sprog i fagene samfundsfag, KS, dansk og engelsk. Klarhed, progression og fælles sprog i fagene samfundsfag, KS, dansk og engelsk. Involverede klasser: 3x samfundsfag, 2q dansk og 2p engelsk. Involverede lærere: Nicolaj Rasmussen Christiansen (samf),

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag og Kandidatsidefag STUDERENDE MED CENTRALFAG INDEN FOR HUMANIORA Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang

Læs mere

Overgangen fra grundskole til gymnasium

Overgangen fra grundskole til gymnasium Overgangen fra grundskole til gymnasium Oplæg på konference om Faglig udvikling i Praksis Odense, Roskilde, Horsens November 2015 Lars Ulriksen www.ind.ku.dk Overgange kan være udfordrende Institut for

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk 1 Faglig årsplan for 5. klasse Formål for faget dansk: Undervisningen i dansk i 5. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Fælles Mål. I 5. klasse skal de elementære skrive- læse-

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Planlægningsguide, Klasens avis

Planlægningsguide, Klasens avis Planlægningsguide, Klasens avis Dette er et eksempel på en noget mere udførlig beskrivelse af et avisforløb med Klassens avis, udarbejdet af tidl. lærer Rikke Brandt Bundsgaard, Tommerupskolen i forbindelse

Læs mere

Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning

Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning Maj 2009 Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning Kære censorer Dette brev henvender sig til censorer, der skal censurere opgaver fra hf efter den nye ordning. Brevet indeholder

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Grønlandsk som modersmål A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som modersmål A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som modersmål A 1. Fagets rolle Grønlandsk er et færdighedsfag, et kulturfag og et vidensfag, der beskæftiger sig med det sproglige og det tekstuelle. Fagets kerne er grønlandsk sprog og litteratur.

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Indholdsfortegnelse 1. Klassen..3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet.5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Rammeprogram for workshop 3

Rammeprogram for workshop 3 WWW. /PAEDAGOGIKUM Rammeprogram for workshop 3 Underviseren vil forud for workshoppen præsentere et detaljeret program for workshoppen. Praktiske informationer: Let morgenanretning: Klokken 8.30 9.00 (ved

Læs mere

Projekt i TYSK AG - FS. Allerød Gymnasium og Folkeskolerne i Allerød

Projekt i TYSK AG - FS. Allerød Gymnasium og Folkeskolerne i Allerød Brobygning Projekt i TYSK AG - FS Allerød Gymnasium og Folkeskolerne i Allerød Hvorfor er brobygning så vigtig? sikre, at eleverne har de nødvendige, faglige kompetencer til det næste trin i uddannelsesforløbet

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere