BESTYRELSEN. Februar 2009 nr. 62. Fra La Verna

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSEN. Februar 2009 nr. 62. Fra La Verna"

Transkript

1 Assisi-Kredsen Marianne Plum Teglværksgade 3,1.th. DK-2100 København Ø Returneres ved varig adresseændring Februar 2009 nr. 62 Frederik Hjerrild, formand Dalles Have 24, 3400 Hillerød tlf Marianne Plum, sekretær Teglværksgade 3,1.th, 2100 Kbh Ø tlf Lotte Abel, kasserer Havnevej 26,st.tv Roskilde tlf Assisi-Kredsens giro: Bank: reg. nr 0258 konto: Gunnar Bach Pedersen Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. V tlf BESTYRELSEN NYT FRA ASSISI-KREDSEN redigeres af Marianne Plum (ansv) Gunnar Bach Pedersen Eva Rungwald Løvevej 10, 2610 Rødovre tlf Inge Lise Therkildsen De Conincks Vej 20, 2840 Holte tlf Gert Ryom-Hansen Vennemindevej 2, 2.th., 2100 Kbh Ø tlf Johan Petersen Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby tlf Blanka Langsted Roskildevej 94, 5.tv., 2000 Frederiksberg tlf Nyt fra Assisi-Kredsen ISSN Assisi-Kredsen på Internet: 12 Fra La Verna

2 INDHOLD: Årsmøde side 3 Dagsorden side 4 Foredag ved årsmødet side 5 Regnskab 2009 side 6 Tau-korset side 8 Franciskanerordenen 800 år Bestyrelsen side 9 Bagsiden Tid for kontingentbetaling ASSISI-KREDS DATOER Årsmøde 21 februar 2009 Assisi-rejse: juni 2009 (næsten udsolgt!) Udflugt til Sct. Olof i Skåne 12. september 2009 Assisi-rejse: oktober 2009 (henvendelse Frederik Hjerrild) 21. november 2009 Efterårsmøde Så er det igen tid til at betale kontingent til Assisi-Kredsen. Man kan være medlem både som enkeltperson og som par. Kontingentet er 100 kr. for enkeltmedlemmer 150 kr. for par Det kan anføres på girokortet om betalingen dækker kontingent for enkeltperson eller par. I sidste tilfælde anmoder vi om, at begge navne anføres på talonen. Der selvfølgeligt som sædvanligt mulighed for at give overskydende gode gaver! 100 kr. for enkeltmedlemmer 150 kr. for par NB! Vi har et lille problem med trykning af girokort. Så, hvis der ikke er girokort vedlagt kan man enten betale ved bankoverførsel til reg. nr konto eller på alm. girokort til giro eller kontant på årsmødet. Man kan også afvente girokort i næste nummer. Med venlig hilsen Lotte Abel følge mig.»tag ikke noget med jer på rejsen, hverken stav eller taske eller brød eller penge, heller ikke to kjortler hver. Det er ord, som nok fortalte, hvilken sandhed det var, Frans havde fundet. Men der var ikke meget jura og vejledning for organiseringen af en kommende stor bevægelse. Trods betænkelighederne godkendte paven den nye bevægelses hjemstedsret i kirken. Vi kender legendens forklaring med, at det skyldtes en drøm, hvor paven så den vaklende kirke understøttet af netop den mand, der kom men sin anmodning om pavelig godkendelse af sin livsform. Og i den kendte billedlige fremstilling, som Giotto har malet i San Francescokirken, ser vi også svaret på pavens bekymring om det skulle være endnu en kætter. Frans der understøtter den vaklende kirke, står med fødderne på kirkens fundament. Han står på kirkens og rettroenhedens grund. Paven godkendte Frans og hans brødre og deres leveregel. Og dermed blev franciskanerordenen til. Og den 16. april er det 800 år siden. Og franciskanerordenen er vigtig, for det er jo den, der har bragt inspirationen videre. Frans er jo ikke en stor teolog eller filosof, der har virket gennem sine bøger. Han har været kristen i praksis og det han har bragt er jo først og fremmest bragt videre ved, at der stadig er mennesker, der i praksis følger hans eksempel og med deres liv forkynder, at et mennesker ikke er det, som det ejer. Den regel, som Frans og hans brødre kom til paven med i 1209, er som sagt ikke bevaret. Men sandsynligvis er der en udvikling fra den til de to ordensregler, som stammer fra henholdsvis 1221 og I indledningen til ordensreglerne i Frans af Assisis Skrifter (Forlaget Anis 1999) argumenteres der for, at Frans har set ordensregelen som en organisk tekst, hvor der blev føjet til og revideret efterhånden som ordenens vækst gjorde det nødvendigt. Og det er muligt at se spor af, hvornår noget er kommet til, bl.a. kan man se at visse kapitler, der indoptager kirkelige forskrifter, som er vedtaget på Laterankoncilet i Andre kan måske knyttes til 1219, da Frans sendte sin brødre ud til forskellige lande i Europa. Ordensreglen blev aldrig godkendt skriftligt af paven. Der blev aldrig udformet et paveligt dokument, en bulle, som godkendte teksten, derfor kaldes den også non bullata. Denne form for endelig godkendelse fik først regelen fra Denne formulering er kortere end den fra 1221, meget er strøget eller sammenskrevet, og en del er blevet udtrykt i skarpere juridiske vendinger, dette skal være sket med bistand fra ordenens beskytter, kardinal Hugolin, den senere pave Gregor IX. Gunnar Bach Pedersen 2 11

3 har forsøgt at rekonstruere den, er nogenlunde sikker på, at den har rummet bibelvers som Matt. 19,21, Matt. 16,24 og Lukas 9,3 med disse Jesusord:»Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og Årsmøde med generalforsamling lørdag den 21. februar 2009 i Enghave kirke, Sønder Boulevard 120, København V Kære medlemmer! Hermed indkaldes til årsmøde i Assisi-Kredsen med generalforsamling lørdag den 21. februar 2009 kl.11. Årsmødet finder sted i Enghave Kirke, Sønder Boulevard 120 vis-à-vis Enghave Station. Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl.11. Efter gudstjenesten er der frokost som er inkluderet i mødeafgiften, drikkevarer kan købes. På årsmødet vil der i forbindelse med kaffen være en bogbod. Efter frokosten er der generalforsamling iflg. vores vedtægt. Dagsorden for generalforsamlingen findes på side 4. Såfremt nogen har forslag som de ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal forslagene være formand eller sekretær i hænde senest 8 dage før mødet. På generalforsamlingen skal der vælges bestyrelsesmedlemmer idet der hvert år afgår tre af bestyrelsens medlemmer. Kandidater til bestyrelsen kan foreslås direkte på generalforsamlingen. Årsmødets foredrag er ved Korshærschef Bjarne Lenau Henriksen: Fattigdommens velsignelser - er der en grænse? Fattigdom i Danmark er et relativt fænomen, men efterhånden også et relativt tydeligt fænomen. Kirkens Korshær og andre diakonale organisationer møder i stigende grad mennesker, der kæmper for at overleve på et materielt og eksistentielt minimumsniveau. Hvor langt vil vi gå, hvor lavt vil vi gå i det danske samfund? Hvor udsat må et menneskeliv være? Hvor robust er den kristne tilværelsesforståelse? Hvor megen menneskelig nød kan den rumme, inden den siger fra? Vi glæder os til gensynet med gamle og nye medlemmer og måske tidligere rejsefæller. På bestyrelsens vegne, fred og alt godt, Frederik Hjerrild 10 3

4 Årsmødet holdes i Enghave Kirke og menighedssal Sdr. Boulevard 120 København V Franciskanerordenen 800 år Kl Gudstjeneste Kl Frokost. (inkluderet i mødeafgift på 75 kr inkl. drikkevarer), Kl Generalforsamling iflg. vedtægterne. Kaffebord - Der vil blive lejlighed til at købe kort, bøger mm. Kl Korshærschef Bjarne Lenau Henriksen: Fattigdommens velsignelser - er der en grænse? Ca. kl. 16 Afslutning Generalforsamlingens dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Regnskab ved kassereren 4. Valg til bestyrelsen. I flg. vedtægterne afgår: Frederik Hjerrild,Gunnar Bach Pedersen og Eva Rungwald. Alle er villige til genvalg. Kandidater kan også forslås på mødet. 5. Valg af suppleant. Bestyrelsen foreslår Johan Petersen, som er villig til genvalg. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen genopstiller Jan E. Nielsen som revisor og Preben Nielsen som suppleant. 7. Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før 8. Eventuelt 4 Den 16. april 1209 var ifølge traditionen den dag, hvor pave Innocent III ikke uden betænkeligheder gav en flok forhutlede mænd fra Assisi lov til at leve på den måde, som deres leder, Frans, havde fundet den rigtige og den, som var i overensstemmelse med det hellige evangelium. Betænkeligheder var der nok af. Disse lasede mænd stillede på mange måder spørgsmålstegn ved den måde, som kirken ellers fremtrådte på. Og der var i tiden mange kætterske bevægelser, som gav problemer for den officielle kirke. Og hvorfor kunne denne lille flok på ikke ret mange ikke i stedet tilknytte sig en etableret munkeorden med en anerkendt ordensregel, så man vidste hvor man havde dem? Det kunne Frans ikke, fordi det var noget andet end en traditionel klosterorden deres tilbagetrukne liv i bøn skulle kombineres med et liv blandt mennesker, hvor de skulle forkynde evangeliet for mennesker ikke mindst med deres liv. Følgende ord er blevet forbundet med Frans. Han skulle have sagt: Forkynd altid evangeliet og i nødsfald: gør det med ord! Frans kom med nogle leveregler, som de ville leve efter. Så vidt man ved, så bestod de hovedsageligt af bibelcitater i stil med dem, som havde været med til at vise Frans hans nye livsbane. 9 Disse leveregler, denne første ordensregel, er ikke bevaret. De forskere, som

5 TAU - symbolet Det jødiske folk udviklede, ligesom andre gamle kulturer, i tidens løb en teologi med en tilknyttet spirituel forståelse passende til hvert bogstav i alfabetet. Fordi de jødiske skrifter, og derfor det hebræiske alfabet ikke var endelig fastlagt før ca. et hundrede år efter Kristi fødsel, var mange bogstaver dannet i forskellige former afhængig af di områder, hvor jøderne levede, enten i Israel eller og diasporaen uden for Israel - ofte i den græsktalende verden. Det sidste bogstav i det hebræiske alfabet repræsenterede imidlertid fuldendelsen af Gud s åbenbarelse. Dette bogstav blev kaldt TAU, og kunne skrives son n, x, eller T. Når profeten Ezekiel (9.4) brugte det sidste bogstav i alfabetet, tolkes det som en opfordring til det jødiske folk om at være trofast mod Gud til det sidste, og for at kunne erkendes som Guds s udvalgte fork, skulle hver rettroende jøde besegles med at TAU på panden. Skønt det sidste bogstav i det moderne hebræiske alfabet ikke længere er korsformet, som nævnt ovenfor som en mulighed, brugte de tidlige kristne forfattere den græske oversættelse (septuaginta) af de jødiske skrifter, hvor TAU var oversat som et T. For de kristne blev T symbolet på Kristi kors og opfyldelsen af Det gamle Testamentes profetier. Tidligere var bl.a. fisken blevet brugt som symbol. I middelalderen var broderskabet Antonius Eneboeren meget optaget af bl.a. at hjælpe de spedalske, og brugte Kristi kors formet som et græsk T som amulet til helbredelse af de syge. Det menes at Frans kendte den orden og deres gode gerninger, og arbejdede med nogle af disse brødre i Assisi-området efter sin omvendelse. For den hellige Frans Repræsenterede T, symbolet på et livslangt troskab til Kristus. I øvrigt blev TAU-symbolets værdi for de kristne fremhævet af Pave Innocent III ved åbningen af det 4. Laterankoncil i 1215, under henvisning til Ezekiel: Vi er kaldet til at forny vort liv for Gud s ansigt. Gud vil kende os gennem TAU-mærket på vore pander Denne symbolske handling blev straks taget til franciskanernes hjerte, måske fordi den samme pave fem år tidligere havde godkendt Franciskanerordenen! I dag bærer Franciskanerne TAU-korset som et ydre tegn på deres hengivenhed til Kristus og som en erindring om Kristi sejr over verdens ondskab. Korset - som et modsigelsens tegn er blevet tegnet på håb PAX ET BONUM fra Jørgen Cederstrøm 8 Årsmødeforedraget Foredrag ved Korshærschef Bjarne Lenau Henriksen Fattigdommens velsignelser - er der en grænse? Fattigdom i Danmark er et relativt fænomen, men efterhånden også et relativt tydeligt fænomen. Kirkens Korshær og andre diakonale organisationer møder i stigende grad mennesker, der kæmper for at overleve på et materielt og eksistentielt minimumsniveau. Hvor langt vil vi gå, hvor lavt vil vi gå i det danske samfund? Hvor udsat må et menneskeliv være? Hvor robust er den kristne tilværelsesforståelse? Hvor megen menneskelig nød kan den rumme, inden den siger fra? 5

6 Assisi-Kredsens regnskab

Januar 2015. nr. 86. Fra La Verna

Januar 2015. nr. 86. Fra La Verna Januar 2015 nr. 86 Fra La Verna Gudstjeneste ved jubilæumsfesten d. 22. november 2014 INDHOLD: ASSISI-KREDS DATOER Årsmøde Side 3 Dagsorden side 4 Eksisterende vedtægter side 5 Forslag til vedtægtsændring

Læs mere

Juli 2011 nr. 71. Fra La Verna

Juli 2011 nr. 71. Fra La Verna Juli 2011 nr. 71 Fra La Verna INDHOLD: ASSISI-KREDS DATOER Formandens beretning side 3 Frans - en profet for vor tid side 4 Sølvbryllupsrejsen side 14 Efterårsmøde side 19 Bestyrelsen bagsiden 9. - 11.

Læs mere

Sept 2006 nr. 52. Billede af Frans Klosteret i Greccio

Sept 2006 nr. 52. Billede af Frans Klosteret i Greccio Sept 2006 nr. 52 Billede af Frans Klosteret i Greccio INDHOLD: ASSISI-KREDS DATOER Hilsen fra broder Theodor side 3 Oplevelse på La Verna side 4 Assisi-turen juni side 8 Bag klosterets mure side 10 30.

Læs mere

BESTYRELSEN. Nyt fra Assisi-Kredsen ISSN 1395-8798. Juni 2002 nr. 35. Gunnar Bach Pedersen Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh.

BESTYRELSEN. Nyt fra Assisi-Kredsen ISSN 1395-8798. Juni 2002 nr. 35. Gunnar Bach Pedersen Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. Nyt fra Assisi-Kredsen ISSN 1395-8798 Juni 2002 nr. 35 BESTYRELSEN Frederik Hjerrild, formand Strindbergsvej 34, 2500 Valby tlf 36 17 50 70 hjerrild@assisi-kredsen.dk Marianne Plum, sekretær Oliemøllegade

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

BESTYRELSEN. nr. 53. December 2006. Gunnar Bach Pedersen Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. V tlf 33 25 52 92 gbp@assisi-kredsen.

BESTYRELSEN. nr. 53. December 2006. Gunnar Bach Pedersen Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. V tlf 33 25 52 92 gbp@assisi-kredsen. Assisi-Kredsen Marianne Plum Oliemøllegade 12. 3. lejl 2 DK-2100 København Ø Returneres ved varig adresseændring December 2006 BESTYRELSEN Gunnar Bach Pedersen Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. V tlf

Læs mere

årgang 52 Nr. 4 okt. - dec. 2014

årgang 52 Nr. 4 okt. - dec. 2014 årgang 52 Nr. 4 okt. - dec. 2014 Mission Hjemme og ude Vi takker Gud for den store sejr, der er vundet nu: Bibelskolen i Lilongwe i Malawi er nu bygget færdig og indviet. Her ser I nogle af de første elever,

Læs mere

Hvordan blev Bibelen til? (del 2)

Hvordan blev Bibelen til? (del 2) Hvordan blev Bibelen til? (del 2) Livets Kilde hæfteserie Nr. 42 9. årgang Oktober 2010 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

BETHANIABLADET. Januar juni 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

BETHANIABLADET. Januar juni 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning BETHANIABLADET Januar juni 2011 52 52 Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning Nyt fra bestyrelsen Det kan godt være lidt vanskeligt at sætte fingeren på, hvad der egentlig er sket af forandringer

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Nyt fra Pottemagerens Hus

Nyt fra Pottemagerens Hus Nr. 1 februar 2014 Nyt fra Pottemagerens Hus Så lagde æslet sig ned på vejen, nu blev Bileam rasende. Han slog æslet værre end før, men i det samme gav Herren æslet mund og mæle. 4. mos.22: 27 Et æsel

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

"Ordet om korset" - hold fast ved det og giv det videre!"

Ordet om korset - hold fast ved det og giv det videre! alt står for fald og alt forandres her, / du, som omskiftes ej, vær du mig nær. Når øjet brister, vis mit korsets tegn, / lys gennem mørket mig til himlens egn Fly jordisk mulm for Himlens morgenskær /

Læs mere

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40)

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. ...Du skal elske din næste... (matth. 22. v.37-40) DKKF-Nyt Nr. 1 - marts 2006 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40) Nogle tanker omkring DKKF's nye formålsparagraf Foredrag af forfatteren Else Marie Kjerkegaard

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

Nr. 2 - Maj 2009. DKKF-Nyt. En ny pinse

Nr. 2 - Maj 2009. DKKF-Nyt. En ny pinse Nr. 2 - Maj 2009 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING DKKF-Nyt En ny pinse Katolik, kend din kirke WUCWO bliver 100 år DKKF-weekend på Øm Afrikas kvinder og paven Fællesskabets dag 2009 Indhold Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

for en forenet verden

for en forenet verden årgang 24 nr. 1, 2015 for en forenet verden Af Enzo Maria Fondi Tiden flyder uafbrudt afsted, og Nuet er et øjeblik af fred og ro, et hjælpemiddel, ja, til og med en medicin. Det gælder ikke kun for kristendommen,

Læs mere

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker VEOK Information nr. 4 22-mar-2015 Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B,

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER

KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER Herren har kaldet dig og gør dig til hedningelys Nr. 3 Efterår 2010 66. Årgang Fra årsmødet 2010 i København Sømandshjemmet Bethel i Nyhavn, hvor den første del af årsmødet

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere