Nr. 8 AUGUST årg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 8 AUGUST 1951 100. årg."

Transkript

1 Nr. 8 AUGUST årg.

2 : SKANDINAVIENS STJERNE ORGAN FOR JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 8 AUGUST årg. SKANDINAVIENS STJERNE udkommer den 1. hver måned, og abonnementsprisen (incl. porto) er 7 kr. i Danmark og \Vz dollar i U. S. A. Betaling kan ske gennem postgiro til Den danske missions hovedkontor, Priorvej 12, København F. Mary Kaiser, Edward H. Sørensen, Inger Pedersen, forretningsfører. missionspræsident, assist. redaktør, ansvarshavende red. INDHOLDSFORTEGNELSE Fra missionens præsidentskab 243 Hvem er mormonerne? 244 Hvad Gud hader 252 Kredslærernes budskab 253 En mands familie er hans kæreste ejendom 254 Kirken ude omkring 255 Kvindelig hjælpeforening 256 Genealogisk forening 257 Primary 257 Søndagsskolen 259 Ungdomsforeningen 259 Ungdomsstævneit i Salt Lake City 260 Ungdomsstævnet i København juni og 1. juli 264 Fra missionsmarken 266 Forsidebillede: Udsigt fra Dejligheden" ved Holbæk, KLOSTERTRYKKERIET

3 Fra missionens præsidentskab: I vort budskab i denne måned benytter vi et uddrag af en tale, holdt af Præsident J. Reuben Clark jr. ved General-konferencen, 9. okt. 1938, og vi beder Kirkens medlemmer overveje disse ting og omsætte de ord, præsident Clark giver os, i praksis i vort liv. Edward H. Sørensen. Henry J. Løjborg. Theral R. Nielsen. Selve vor civilisation er baseret på kyskhed. Kirken har fra begyndelsen forlangt af sin ungdom, både mænd og kvinder, en eneste standard: absolut afholdenhed, indtil det rette ægteskab har legaliseret og helliget den kønslige forbindelse. Fra dette er der ingen undtagelse. Jeg gentager nu, hvad jeg har sagt før: mennesket er en biologisk enhed, et dyr, men han er mere end dette: han er et tempel for en udødelig sjæl. Denne sjæl kan blive besmittet af kødet, og besmittelsen kommer, når kyskhedens love tilsidesættes. Selve vor civilisation er baseret på kyskhed, ægteskabets ukrænkelighed og hjemmets hellighed. Ødelæg disse, og det kristne menneske bliver til et dyr. For de sidste-dages hellige fortsættes familie-forbindelsen gennem evigheden. Det er den helligste og mest ophøjede menneskelige forbindelse, vi kender. For den kyske unge mand og kvinde, som begynder at bygge et hjem op, er der en tro, en tillid, en usigelig glæde, en guddommelig harmoni, som intet rent menneskeligt forehavende kan bringe. Det rett Q resultat af en sådan begyndelse på livet er et liv i retfærdighed, som stræber opad mod det evige liv. Foran den ukyske, som gifter sig, ligger der enten et liv i mistro og mangel på tillid, og som fører til skilsmisseretten, eller et liv imed tilfældige seksuelle forbindelser, som ender med elendighed, sygdom og skam. Udsvævelse har aldrig frembragt noget som helst godt. Kyskhed er grundlaget for vort liv og for vor civilisation. Hvis et menneske bliver ukysk, vil det gå tilgrunde. Umoralitet har været skyld i, at mægtige nationer i fortiden er gået tilgrunde. Den vil ødelægge de mægtige nationer i nutiden. Enhver af os, som underviser ungdommen, lige meget i hvilken stilling eller plads, og i hvilken egenskab, må lære de unge mennesker af i dag, at de skal afstå fra ukyskhed. Præsident J. Reuben Clark jr. 243

4 Fortsat artikel: Hvem er mormonerne?* 4 Han (Joseph) henvendte sig til Herren i bøn, Guds kraft hvilede kraftig på ham, og som Jesus helbredte alle de syge, der samledes omkring ham, således helbredte Joseph, Guds profet, alle omkring ham ved denne lejlighed. Han helbredte alle i sit hus og gård; derefter gik han sammen med Sidney Rigdon og flere af de tolv apostle ud imellem de syge, der lå langs med flodbredden, hvor han befalede dem med høj røst og i Jesu Kristi navn at stå op og blive raske, og de blev allesammen helbredt. Da han havde helbredt alle på den østlige side af floden, tog han og hans ledsagere over Mississippi floden i en færgebåd til vestsiden Det første hus, de gik ind i, var Brigham Youngs. Han lå syg i sengen. Profeten gik ind til ham og helbredte ham, og de kom alle ud sammen. Da de gik forbi min dør, sagde broder Joseph: Broder Woodruiff, følg mig." Det var de eneste ord, som blev talt af nogen i selskabet fra det øjeblik, de forlod broder Brighams hus, til de gik over torvet og ind i broder Fordhams hus. Broder Fordham havde kæmpet med døden i en timestid, og vi ventede, at hvert minut kunne være hans sidste. Jeg følte Guds ånd, som overvældede hans profet. Da vi kom ind i huset, gik broder Joseph hen til broder Fordham og tog hans højre hånd, idet han holdt sin hat i venstre hånd. Han så, at broder Fordhams øjne var glasagtige, og at han var ude af stand til at tale og var bevidstløs. Efter at have taget hans hånd så han ind i den døende mands ansigt og sagde: Tror du, at Jesus er Kristus?" Det gør jeg, broder Joseph," lød svaret. Så talte Guds profet med høj røst som med Jehovas majestætiske værdighed: Elijah, jeg befaler dig i Jesu af Nazareths navn at stå op og blive rask." Profetens ord var ikke som et menneskes, men som Guds røst. Det syntes imig, at huset rystede i dets grundvold. Elijah Fordham sprang ud af sengen som et menneske, der var blevet oprejst fra de døde. Han ifik en sund kulør i ansigtet, og livet viste sig i hver eneste handling. Hans fødder havde været belagt med grødomslag; dem sparkede han af sig, mens indholdet spredtes rundt omkring, så bad han om sit tøj, som han tog på. Han bad dernæst om en skål med brød og mælk, som han spiste. Han tog derpå sit hat på og fulgte med os ud på gaden for at besøge andre syge. Elijah Fordham levede i 41 år derefter. Disse tildragelser er gået over i Kirkens historie som en dag af Guds kraft". Mission til England. Selv da de stod overfor opgaven at bygge en by, forsømte mormonerne ikke at prædike evangeliet. I løbet af sommeren 1839 forlod syv medlemmer af De tolv Apostles Råd Nauvoo for at rejse til England. Disse mænd var dygtige missionærer. De prøver, de havde gennemgået, havde styrket deres overbevisning om den sag, som 244

5 de havde bundet sig til, og de fik hundreder af omvendte gennem de kraftige vidnesbyrd, de bar. Wilford Woodruffs arbejde var i særdeleshed en sukces. Medens han prædikede i Hariley i the Potteries" distriktet i England, følte han sig tilskyndet til at forlade dette område uden at vide hvorfor. I lydighed mod dette indtryk rejste han til en landlig del af Herefordshire. I en vis John Benbows hjem, der var en velstående landmand, blev han budt hjertelig velkommen. Desuden fik han at vide, at en stor del i den egn havde brudt med deres kirke og havde sluttet sig sammen med det formål at studere skriften og søge sandheden. Ældste Woodruff blev indbudt til at tale, og andre indbydelser fulgte efter. Organisationen talte seks hundrede, indbefattende mere end en snes prædikanter. Alle disse antog på nær én mormonismen. Før han forlod egnen, var atten hundrede medlemmer blevet omvendt til Kirken gennem hans arbejde. Ved en konference, der blev afholdt i England i april 1840, blev der truffet afgørelse om at udgive Mormons Bog, en salmebog og et tidsskrift. Det sidstnævnte, der blev kaldt Millennial Star, har været udgivet lige siden da, og er det ældste tidsskrift i Kirken. Orson Hyde foretog en usædvanlig mission i denne periode. Ældste Hyde var øjensynlig en efterkommer af Judas stamme, og efter at profeten var blevet bekendt med ham, udtalte han en velsignelse over ham, i hvilken han sagde: Til sin tid skal du drage til Jerusalem, dine fædres land og blive vægter for Israels hus; og gennem dig skal den Allerhøjeste udføre et arbejde, som skal berede vejen og i høj grad lette det folks indsamling." Han forlod Amerika i januar 1841 og rejste til London, hvor han i nogle måneder arbejdede sammen med andre missionærer. Så tog han til Palæstina. Tidlig en søndag morgen, den 24. oktober 1841, klatrede han op på toppen af Oliebjerget, og der indviede han med bøn og med præstedømmets myndighed Palæstina for jødernes tilbagevenden. Bønnen lyder delvis således: Fjern derfor, o Herre, i din højtelskede søns Jesu Kristi navn, dette lands goldhed og ufrugtbarhed, og lad kilder af levende vand springe frem til at vande dets tørstige jord. Lad vinranken og oliventræet bære rig frugt og figentræet blomstre og trives Lad flokke og hjorde øges og opfylde bjerge og høje, og lad din store kærlighed besejre og undertrykke dit folks vantro. Tag deres stenhjerte fra dem og giv dem et hjerte af kød og muskler; gid din yndests sol må sprede mørkets kolde tåger, is'om har kastet en iskygge over deres atmosfære Lad Ikonger blive deres fosterfædre og dronninger med moderlig ømhed tørre sorgens tåre af deres øje Efter bønnen rejste han en stendynge som et alter og et vidne om det, han havde gjort. Da hans mission var færdig, vendte han tilbage til Nauvoo, hvortil han ankom i december

6 En by af sumpene. I mellemtiden var der sket ting i kolonien i det vestlige Illinois. Hjem, butikker og haver havde rejst sig af det, der havde været Commerces sumpe. Men på grund af den yderste fattigdom, som disse mennesker havde befundet sig i, var deres problemer stærkt forværret. Der var blevet gjort mange forsøg uden resultat på at få erstatning for de tab, de havde lidt i Missouri. Det berømteste af disse var et andragende til De forenede Staters kongres og en samtale mellem Joseph Smith og De forenede Staters præsident, Martin Van Buren. Der kom ikke noget ud af andragendet, og Mr. Van Buren svarede med en udtalelse, som er blevet berømt i mormon-historien: Deres sag er retfærdig, men jeg kan intet gøre for Dem. Hvis jeg tager mig af Deres sag, vil jeg miste Missouris stemme." Missouris guvernør reagerede på dette ved at forlange, at guvernøren i Illinois skulle arrestere og udlevere Joseph Smith og fem af hans medarbejdere som folk, der søgte at undslippe retfærdigheden, endskønt der var gået to år, siden de havde fået lov til at slippe ud af fængslet i Missouri. Illinois-guvernøren fulgte opfordringen, men på en ordre til at fremstille de anholdte i retten, løslod dommer Stephan A. Douglas de anklagede. Den handling forsinkede imidlertid blot missourianerne i udførelsen af deres åbent erkendte hensigter. Opførelsen af templet. I samme periode blev der truffet aftale om at bygge et tempel i Nauvoo. Denne hellige bygning skulle forbeholdes særligt forordningsarbejde, indbefattende dåb for de døde. Den lære, hvorved den, som har mulighed for at blive døbt og benytter sig af den, bliver frelst, medens den, som ikke har muligheden, bliver fordømt, har altid syntes uretfærdig i mange menneskers øjne. Og dog lyder skriften: Uden nogen bliver født af vand og ånd, kan han ikke komme ind i Guds rige". Loven er altomfattende. Joseph Smith løste dette spørgsmål med læren om stedfortrædende dåb for de døde, idet han erklærede, at det var en åbenbaring fra Gud. Når den udføres under den rette myndighed, kan dåb modtages af levende stedfortrædere, der handler på de dødes vegne. Denne praksis eksisterede i den oprindelige kirke. Dette bekræftes af Paulus' ord til korinthierne: Hvad ville ellers de udrette, som lader sig døbe for de døde? Dersom døde overhovedet ikke oprejses, hvorfor lader de sig da døbe for dem?" For at skaffe adgang til sådant stedfortrædende arbejde så vel som for andre hellige forordninger, fik profeten gennem åbenbaring befaling til at opføre et tempel. Den 6. april

7 samledes ti tusind medlemmer af Kirken til grundstensnedlæggelse af denne bygning. Den 8. november var døbefonten færdig, og den 30. oktober 1842 var opførelsen skredet så meget frem, at der ikunne holdes møder i nogle af værelserne. Imidlertid var det ikke helt færdigt, førend de fleste af de hellige havde forladt Nauvoo. Bygningen kostede en million dollars, og den betragtedes som den fineste bygning i staten Illinois. Denne prægtige bygning stod på byens højeste sted, og herfra kunne man se ud over hele landskabet på begge sider af floden. Den blev perlen i Nauvoo, som i sig selv var seværdig i modsætning til de fleste af Amerikas grænsebyer, og som før den blev evakueret, var den største i Illinois. Mange berømte besøgende kom til Nauvoo i denne periode, hvor der herskede intens aktivitet. I 1843 beskrev en engelsk forfatter mormon-samfundet i en artikel, som vandt vid udbredelse: Byen er af store dimensioner og anlagt smukt; gaderne er brede og krydser hinanden i rette vinkler, hvad der vil give den endnu mere orden og storslåethed, når den bliver færdig. Byen hæver sig på en blid stigning fra Mississippi, og når man står i nærheden af templet, ser man med forundring på det maleriske sceneri rundt omkring; ved siden af sig har man templet, verdens vidunder; rundt omkring og nedenfor vil man se simukke forretninger, store huse og dejlige villaer, hist og her med forskelligt sceneri Der hersker fred og harmoni i byen. Man ser så godt som aldrig en fuld mand, som man kan se dem i andre byer, ej heller hører man eder og forbandelser; tværtimod, når alt synes at være storm og uvejr ude omkring hvad mormonerne angår, så er alt fred og harmoni hjemme. Oberst Thomas L. Kane besøgte Nauvoo tre år senere. Hans skildring er i særdeleshed interessant: Idet jeg sejlede op ad øvre Mississippi om efteråret, medens vandstanden var lav, blev jeg tvunget til at rejse over land forbi omegnen af the Bapids" Jeg blev træt af overalt at se smudsige, omstrejfende og dovne kolonister, et land, der var ødelagt, uden at de med deres skødesløse hænder prøvede på at forbedre det. Jeg var ved at komme ned ad det sidste bakkedrag på rejsen, da jeg fik øje på et landskab, der var en herlig kontrast til det, jeg allerede havde set. Halvt indringet af en bøjning af floden lå en by, der funklede i den friske morgensol. Dens lyse, nye boliger, omgivet af kølige, grønne haver lå placeret omkring en statelig bakkekam, som dækkedes aif en herlig marmor-bygning, hvis høje fintformede spir strålede i hvidt og guld. Byen syntes at dække flere km; og på den anden side af den lå en simuk egn, markeret af omhyggelige rækker af frugtbare jordbrug. De umiskendelige tegn på flid, foretagsomhed og organiseret velstand overalt gjorde denne scene særlig smuk og slående. Besøgende, der kom til Nauvoo, fik et stærkt indtryk af den mand, under hvis ledelse denne forunderlige by havde rejst sig af de med sygdomme fyldte sumpe. Profeten var på dette tidspunkt på toppen af sin karriere. Mange af de mennesker, der 247

8 : kendte ham i denne periode har efterladt beskrivelser af ham. Han var harmonisk bygget, ca. 1,80 m høj på strømpefødder og vejede mellem kg. Han havde blå øjne, bølgende hår, klar hud og var næsten skægløs. Han var en mand med stor energi og rank holdning, men var på samme tid venlig. Efter at have besøgt ham skrev frimurerordenens stormester i staten Illinois følgende Med hensyn til religion havde vi vidt forskellige anskuelser, men han syntes at være lige så villig til at give mig lov til at mene og tænke, som jeg ville, og jeg mener, at vi alle burde lade mormonerne gøre det samme. Men i stedet for den uvidende og tyranniske opkomling, forstå da min overraskelse, da jeg fandt, at han var en fornuftig, intelligent mand og samtidig en gentleman. En af de mest fremragende og fornemme mænd, der aflagde Joseph Smith et besøg i denne periode, var Josiah Quincy, som havde været borgmester i Boston. Om sine indtryk af profeten skrev han senere: Det er slet ikke usandsynligt, at en eller anden fremtidig lærebog vil indeholde et spørgsmål, der måske vil lyde således: Hvilken historisk amerikaner i det nittende århundrede har udøvet den største indflydelse på sine landsmænds skæbne? Og det er slet ikke umuligt, at svaret til spørgeren vil blive formet således: Joseph Smith, Mormon-Profeten. Født i fattigdom, uden boglig lærdom og dannelse og med det jævneste og mest fordringsløse navn, havde han i en alder af 39 år gjort sig til en magtfaktor på jorden. Af alle de utallige familier Smith har ingen vundet menneskehjerter og formet menneskers liv som denne Joseph. Sådan var fremmedes reaktion, som kom til Nauvoo og aflagde besøg hos byens mest fremragende borger. I 1839 havde mormonerne opkøbt jord og land, der var så sumpet, at en hest havde vanskelighed med at træde hen over den. Omkring 1844 havde de på selv samme jord bygget en by, der savnede sin lige i hele det amerikanske grænseområde. Solide murstenshuse, hvoraf nogle stadig bebos, store farme og frugthaver, butikker, skoler og et prægtigt tempel med tyve tusind indbyggere, samlet ikke alene fra de østlige stater og Canada, men også fra de britiske øer. Dette var Nauvoo den skønne! 12. kap. Martyrerne. Om aftenen den 6. maj 1842 sad forhenværende guvernør Lilburn W. Boggs i sit hjem, da en ukendt angriber affyrede en pistol gennem vinduet og sårede ham alvorligt. Pistolen blev fundet på jorden, -men snigmorderen blev ikke pågrebet. En overgang frygtede man for, at Boggs ville kom han sig. dø, men lidt efter lidt 248

9 Da han havde spillet en så fremstående rolle ved uddrivelsen af mormonerne fra staten, blev det rygte hurtigt sat i omløb, at de var ansvarlige for ugerningen. Ex-guvernøren udfærdigede uden noget tilsyneladende grundlag for sin handling en erklæring, der anklagede O. P. Rockwell, medlem af kirken, for forbrydelsen. Han udstedte sidenhen en anden erklæring, i hvilken han satte Joseph Smith under tiltale for efterfølgende delagtighed. Missouris guvernør blev så bedt om at anmode Illinois' guvernør om at udlevere Joseph Smith og O. P. Rockwell til en repræsentant for staten Missouri. Der blev udstedt en arrestordre, og mændene blev anholdt, men blev løsladt efter at være blevet fremstillet i retten. De planer, som Missouri-fjenderne af profeten havde lagt, var gået i vasken, men de skulle ikke krydses så let. Indre fjender. I 1840 havde en dr. John C. Bennett forenet sig med Kirken. Han var en begavet mand på mange områder, dygtig og med en god uddannelse, men karakterløs. På grund af de evner, han lagde for dagen, blev der lagt meget ansvar på hans skuldre. Men han blev indviklet i moralske overtrædelser og blev revset af Joseph Smith. Han øvede gengæld ved at forlade Nauvoo og udgive en bog imod Kirken. Så kom han i forbindelse med Kirkens fjender i Missouri, hvor han lagde ved til det ulmende hadets bål. Resultatet af dette var et nyt komplot for at få Joseph Smith arresteret. Men det blev endnu engang ikke til noget. Der var imidlertid en anden gruppe i Nauvoo, hvis skændige værk skulle have større held med sig. Seks mænd William og Wilson Law, Frances M. og Chauncey L. Higbee og Charles A. og Robert D. Foster var blevet sat udenfor Kirkens fællesskab, hvorefter de besluttede sig til at ødelægge profeten. Foruden disse vanskeligheder var der den politiske situation. Mormonerne stemte på folk, hvis politik de mente ville føre til det bedste, sommetider ét partis kandidater og til andre tider et andet partis. I 1844's valgkampagne til præsidentposten i De forenede Stater styrede de, da de var uenige med de to store partiers politik, en middelkurs ved at opstille Joseph Smith som kandidat til embedet som De forenede Staters præsident med Sidney Rigdon som vice-præsident. Mormon-lederen udstedte en erklæring om sine synspunkter på styre og regeringsform, som tiltrak sig manges opmærksomhed. Bl. a. udtalte han sig for, at regeringen skulle løse slaveproblemet ved at løskøbe negrene for på denne måde at frigøre slaverne og give ejerneerstatning en politik, der, hvis den var blevet fulgt, sandsynligvis ville have reddet de liv og den ejendom, der gik tabt i 249

10 borgerkrigen. Han foreslog yderligere, at fængsler skulle omdannes til skoler, hvor lovovertrædere kunne undervises i nyttige fag og således blive værdifulde medlemmer af samfundet. For yderligere at gøre det amerikanske folk kendt med profetens synspunkter forlod folk i stort tal Nauvoo for at agitere for hans kandidatur. Det var, medens mange af disse mænd var borte fra Nauvoo, at profetens besværligheder nåede deres højdepunkt. Den 10. juni 1844 udsendte de seks ovenfor nævnte mænd et ærekrænkende skrift, som de kaldte The Nauvoo Expositor. Det vakte megen fortrydelse, fordi det åbenlyst bagtalte fremragende borgere i byen. Folk var opbragt. For at magte situationen indkaldtes der til byrådsmøde, hvor byrådet afhørte vidner, gennemgik loven om offentlig skandale, gennemlæste frihedsbrevet, der var givet af myndighederne, for at afgrænse deres rettigheder og forpligtelser og erklærede skriftet for en offentlig skandale og beordrede borgmesteren, som Joseph Smith var, til at nedlægge det. Han udstedte en ordre til fogeden om at ødelægge trykkeriet, hvor The Nauvoo Expositor blev trykt og smide satsen fra ovennævnte trykkeri ud på gaden og brænde alle numre af bladet sammen med injurierende løbesedler, der blev fundet i trykkeriet". Fogeden udførte ordren og aflagde rapport derom. Udgiverne benyttede straks dette som et påskud til drastiske aktioner. Joseph Smith og hans broder Hyrum blev arresteret. De blev forhørt og frikendt. Men hadets ild, som man havde pustet til så længe, brød nu ud i lys lue. Rygterne fløj gennem det vestlige Illinois. Profetens fjender henvendte sig til guvernør Thomas Ford med overdrevne beretninger og historier, og guvernøren krævede, at Joseph og Hyrum Smith skulle møde ham i Carthage, hvor følelserne mod brødrene var særlig heftige. Han tilføjede: Jeg vil garantere alle sådannes sikkerhed, som bliver ført hertil, enten til forhør eller som vidner for de anklagede." Dertil svarede Joseph Smith, der var klar over situationens virkelige betydning: Vi tør ikke komme, selv om Deres Ekscellence lover os beskyttelse. De har på samme tid udtrykt frygt for, at De ikke kan kontrollere pøbelen, i hvilket tilfælde vi er overladt til de nådesløses nåde. Vi vover ikke at komme, thi vort liv vil være i fare, og vi er ikke skyldige i nogen forbrydelse." Profeten vidste,, hvad han talte om. Skønt han havde været arresteret og frikendt 37 gange, lyder den sidste note den dag i hans dagbog således: Jeg sagte til Stephen Markham, at hvis Hyrum og jeg nogensinde skulle blive taget igen, ville vi blive massakreret, ellers var jeg ikke en Guds profet." 250

11 Han tænkte på at undslippe vestpå, men nogle af dem, der stod ham nær, rådede ham til at tage til Carthage og underkaste sig forhør. Til sin broder sagde han: Vi vil blive slagtet." Alligevel tog profeten og en del af hans trosfæller om morgenen den 24. juni 1844 til Carthage. Idet de gjorde et lille ophold i nærheden af templet, kiggede de på den prægtige bygning og så på byen, der kun fem år i forvejen ikke havde været stort andet end sumpland. Til dem, der var med ham, sagde Joseph: Dette er det yndigste sted og det bedste folk under himlen; kun lidet aner de, hvilke prøver, der venter dem." Desuden fremsatte han en anden betydningsfuld bemærkning: Jeg går som et lam til slagtebænken, men jeg er rolig som en sommermorgen; min samvittighed er ren overfor Gud og alle mennesker. Jeg dør uskyldigt, og det skal blive sagt om mig han blev myrdet med koldt blod." Da de kom til Carthage, blev de arresteret, anklaget for forræderi! Så blev de sat i fængsel på en falsk arrestordre. Da ulovligheden af denne fremgangsmåde blev påpeget, var svaret udførelse af ordren ved tvang af en bevæbnet skare. Der blev appelleret til guvernør Ford, men han svarede, at han ikke mente, det var hans pligt at gribe ind, da de var i lovens hænder." Til rettens dommer sagde han: De har soldaterne til Deres rådighed." Joseph Smith fik en samtale med guvernøren, som lovede ham, at han ville blive beskyttet mod pøbelen, som da havde samlet sig i Carthage. Endvidere forsikrede guvernøren ham om, at hvis han, guvernøren, tog til Nauvoo for selv at undersøge sagen, som Joseph Smith havde anmodet ham om at gøre, ville han tage profeten med sig. (Fortsættes). Skandinaviens Stjerne 1950 smukt indbundet i vælskbind, kan nu fås på missionskontoret. PRIS: I Danmark kr I Udlandet kr incl. porto. 251

12 Hvad Gud hader. Sædvanligvis tænker vi i kærlige vendinger, når vi tænker på Herren. Gud er kærlighed. Han er personliggøreisen af alle de gode karakteregenskaber, som vi ønsker at bygge op i vort eget liv. Men skønt Han er kærlighed", er der ikke desto mindre ting, som Han siges at hade. De omtales som afskyeligheder i hans øjne, og for vor egen skyld bør vi kende Hans stilling til dem. Nogle af disse ting er nævnt i de ti bud, f. eks. at slå ihjel, at dyrke andre guder, at bedrive hor og at begære. Men en liste, som findes et andet sted i Skriften, fortjener også vor alvorlige og hyppige overvejelse: Disse seks stykker hader Herren, og de syv er en vederstyggelighed for Hans sjæl: Stolte øjne, en løgnagtig tunge, hænder, som udgyder den uskyldiges blod, et hjerte, som optænker uretfærdige tanker, fødder, som haste med at løbe til det onde, den, der som falsk vidne taler løgn, og den, som kommer trætter afsted mellem brødre". (Ordsprog 6:16 19). Alle disse syv ting opnår kun eet: at bringe sorg hos og til andre mennesker. Foragten i et stolt blik, det onde i en løgnagtig tunge, et hjerte, som med forsæt planlægger ondskab, fødder, som haster med at løbe til det onde, morderen og han, som skaber strid mellem brødre Gud hader dem alle. Hvert af disse udtryk er en beskrivelse af en, der skaber sorg, en, som går omkring med onde hensigter, sladrer om halve sandheder eller om usandheder, sværter andres gode navn, skaber mislyd, hvor der skulle herske harmoni, fortæller løgne, og nyder det altsammen. Det særlige ved alt dette er, at de, som gør dette, ikke regnes til de såkaldte onde folk. Det sker ofte, at de, som synes, de er værdige til en hel stråle-glorie, hengiver sig uhæmmet til nogle af disse ting, og de gør det sommetider i retfærdighedens og omvendelsens navn. Mislyd! Mislyd! Verden er fuld af den. På grund af den er vi på grænsen til en ny verdenskrig; venskaber mellem nabolande ødelægges, hjem sønderskydes, børn bliver gjort forældreløse. På grund af uenighed har mange mistet deres tro på menneskeheden, ja selv deres tro på Gud. Er det noget under, at Herren hader dem, der sår uenighed? Er det noget under, at Herren fordømmer dem, hvis fødder haster med at løbe til det onde", dem, hvis hjerter forsætligt udtænker måder at gøre ondt på, endda under påskud af retfærdighed? 252

13 Da Frelseren levede på jorden, fordømte Han hyklerne mere end nogen andre. Er der nogen iblandt os, som sejler under falsk flag og ødelægger andres gode navn og gode arbejde i retfærdighedens navn, eller ødelægger andres gode rygte på grund af personlig fordom? Er der nogen iblandt os, som ønsker at synes englefrom, men som i sine personlige handlinger er lige det modsatte? Gud er kærlighed. Han lærer os at elske vor næste som os selv. Hvis vi føler, at vi er blevet forurettet, beder Han os vende den anden kind til, hellere end at gøre en anden skade. Hvis vor frakke bliver taget fra os, beder Han os om også at give vor kappe: Det er ikke HÆVN, Gud beder os søge. Det er TILGIVELSE. Det er ikke hårde følelser, Han tilskynder os at dyrke, det er forståelse og harmoni. Det er ikke bitterhed, det er venlighed. Når vi ved, at Herren hader stolthed, en løgnagtig tunge, forsætlig planlæggelse af ondskab, løben efter det onde, at bære falsk vidnesbyrd og at skabe uenighed, bør vi fremfor alle andre mennesker undgå disse ting. Herren elsker de dyder, som Hans elskede Søn lærte os, og har fortalt os, at vi skal følge Ham. Tro, håb og menneskekærlighed, og med øjet fæstet mod Guds herlighed, gør os skikkede til arbejdet. Fra Deseret News. Kredslærernes budskab Den syvende trosartikel. Vi tror på evangeliets kræfter og gaver, nemlig tungemålsgaven, profeti, åbenbaring, syner, helbredelse, udlæggelse af tungemål o. s. v. Hvis man læser Mark. 16. kap , vil vi finde grundlaget for denne trosartikel. Markus siger os nemlig, at disse tegn skal følge den, som tror; de er med andre ord en følge af vor efterlevelse af det sande evangelium. I den sande Kristi Kirke skal alle disse gaver og kræfter findes og ikke være et enkelt fænomen uden tilsyneladende at have mening eller formål. Alle disse gaver er til for at gavne os på rette tid og sted, alt efter Guds visdom; en del af disse gaver administreres gennem præstedømmets magt. De er ikke givet i den hensigt at være mere eller mindre letkøbte tegn på evangeliets sandhed, men er som allerede nævnt tegn, der skal følge dem, som tror og efterlever evangeliets love og ordinancer. (Se tredie trosartikel). En del af disse gaver og kræfter kan imiteres af den onde og ofte være meget skuffende eftergjort, derfor skal vi være på vagt, eller rettere, menneskene som helhed burde være på vagt, og ikke lade sig besnære eller forvirre af et enkelt af disse tegn, men huske på, at 253

14 alle disse gaver og kræfter skal passe sammen med alt det øvrige, der horer evangeliet til, og være et samlet hele, der indeholder det alt sammen, og ikke, som det ofte er tilfældet, at imitationen af en eller anden af disse gaver er blevet den kerne, hvorom den onde får mennesker til at samles i den tro, at disse tegn er fra Gud. Nu vil nogen sige, ja, men alt godt kommer fra Gud, det står der da skrevet, og det er jo også rigtigt, der er bare det lille MEN ved det, at når en velsignelse, der var bestemt til at gavne menneskene og bringe dem nærmere Gud, bruges af den onde i den hensigt at lede mennesker bort fra Gud ved at forvirre dem, så de forhindres i at tro og modtage det sande evangelium, så er velsignelsen jo blevet til en forbandelse i den ondes hånd, og tjener nu kun den ene og store hensigt, Djævelen har, nemlig at forhindre menneskene i at blive frelst ved at efterleve EVANGELIETS LOVE OG ORDINANCER. Lad os leve således, at disse gaver og kræfter må findes hos os. Henry Løjborg. En mands familie er hans kæreste ejendom. Af præsident David O. McKay. Mim tro giver mig en forsikring om, at Gud virkelig er min Fader, og at jeg derfor må have arvet hans udødelighed. Denne forklaring på min oprindelse er et anker for min sjæl midt i de urolige, aldrig hvilende teorier, som er et forsøg på at forklare menneskets oprindelse. Hvad menneskets forudtilværelse angår, fryder jeg mig ved de åbenbarede ord, at menneslket i begyndelsen var hos Faderen. Min tro betyder en ufejlbarlig vejleder gennem hele den nuværende tilværelse, en endelig løsning på livets forvirrende problemer. Den giver en bestemt hensigt med jordelivet. Den lærer mig, at kun gennem personlige anstrengelser kan man opnå et godt resultat og en sand lykke. Ingen velsignelser bygges på andres gode egenskaber. Enhver må arbejde på sin egen frelse. Livet er en have, i hvilken enhver samler blomster og frugt af den sæd, han selv har sået. En rigelig høst er udelukkende et resultat af et samvittighedsfuldt og forstandigt arbejde. Evangeliet indbefatter alle de nødvendige betingelser for den fysiske, intellektuelle, moralske og åndelige udvikling af det menneskelige liv. Lydighed mod evangeliet betyder simpelthen overensstemmelse med sundhedens og lykkens love. Det betyder at holde legemet rent og ånden i harmoni med uendeligheden. Det kæreste eje, en mand har, er hans familie. I den guddommelige forsikring, at familiebåndene kan overskride dødens grænser og kan fortsætte gennem uendelige evigheder, finder jeg den højeste trøst og 254

15 inspiration. Når forbindelsen mellem ens kære bærer det hellige præstedømmes besegling, er den lige så evig som (kærligheden, lige så evindelig som ånden. En sådan forbindelse er baseret på lærdommen om udødelighed og menneskers evige fremadskriden. Jesu Kristi Kirke blev oprettet ved Frelserens myndighed og personlige administration, og det sande slægtskabsforhold mellem mennesket og dets skaber blev åbenbaret til Profeten Joseph Smith. Mennesket er i åndelig henseende bogstaveligt efterkommer af Guddommen og kan som sådan, ved lydighed mod livets og tilværelsens love, blive Faderen lig i alle væsentlige karaktertræk og evner. KIRKEN UDE OMKRING... Mange års lægepraksis har givet mig utallige lejligheder til at studere Visdomsordets levedygtigbed, siger dr. Georige L. Rees. Jo længere jeg studerer og jo mere jeg læser, des mere overbevist er jeg om, at Visdomsordet er en af de største sundheds-love, der nogensinde er blevet udkastet. o Mrs. Augusta Winters Grant Præsident Heber J. Grants enke døde i sit hjem fredag den 1. juni 1951 af et hjerteslag. Søster Grant blev 94 år gammel. Hendes død var afslutningen på en lang og virksom gerning i Kirken og i det borgerlige liv. o Det Første Præsidentskab har kaldet Arthur Glaus fra Salt Lake City, 61 år gammel, nuværende missionær i den østtyske mission, til at lede denne mission efter Præsident Walter Stovers afløsning. Søster Glaus vil slutte sig til ham om nogle få måneder for at hjælpe ham og de kvindelige organisationer i Kirken. o Emma Lucy Gates Bowen, barnebarn af Præsident Brigham Young, og enke efter Ældste Albert E. Bowen af De Tolvs Raad, døde den 30. april 1951 i Salt Lake City, Utah. Hun var stolt af sin afstamning og af sin kirke, og gennem sin lange løbebane med musik- og kirke-virksomhed benyttede hun sig altid enhver lejlighed til at tjene sit folk. o Et liv i selvopofrende efterlevelse af troens principper fandt sin afslutning, da Adele Cannon Howells, præsidentinde for primaryorganisationerne i Kirken, afgik ved døden lørdag den 14. april Hun var også præsidentinde for Primary Børne-hospital. Hun tjente Primary organisationerne over hele verden med en stærk og personlig interesse, og var en utrættelig og flittig arbejder. af 255

16 Nyt fra hjælpeorganisationerne" Kvindelig: hjælpeforening: Vi vil gerne igen betone vigtigheden af arbejdsmøderne og indstændigt bede Dem om i de tre sommermåneder at anvende de tre af månedens møder udelukkende til arbejdsmøder. Den første uge af hver måned bør helliges teologilektie og vidnesbyrdmøde. Vi ansporer præsidentinderne til at planlægge arbejdsmøderne og sørge for, at alle søstre har noget at gøre. Undervis dem, der ikke kender de forskellige måder at sy på, og gør alt muligt for at fremme og fremskynde syningen af velfærdstøj. Natten vil komme, da ingen kan arbejde". Denne advarsel blev givet af Herren til Hans disciple. Hvis vi altid husker på dette, vil vi kunne forstå nødvendigheden af at udføre det forlangte arbejde til en fastsat tid. Meget ofte føler vi, at der aldrig synes at være tilstrækkelig tid til de utallige arbejder, der skal udføres, selv om vi havde alle døgnets 24 timer til det. Og dog vokser en moders tilfredshed i forhold til, hvordan hun udvikler sig i sit arbejde, og hvordan hun planlægger det, så at det ikke blot omfatter hende selv og hendes børn, men også det at gøre godt mod andre. Evnen til at arbejde er en velsignelse og et privilegium. Evangeliets plan giver arbejde for hele livet. Vi har alle et arbejde at udføre et stort arbejde med at opbygge en sikkerhed for os selv og for vore medlemmer ved at understøtte hinanden i det store velfærdsarbejde og altid huske, at mennesket får glæde ved at udføre et retfærdigt arbejde. Vi ønsker at takke enhver for deres vidunderlige hjælp og samtidig give en speciel tak til Herning, hvorfra vi citerer en del af deres sidste månedsrapport over det uegennyttige arbejde med velfærdsplanen, der udføres på deres arbejdsmøder. Herning skriver: Vi har fået en del af de første ting til missionen færdig og har afsendt følgende til: Esbjerg distrikt: Pigeundertrøjer nr stk. pigebenklæder nr nr dametrusser nr babytrøjer 12 ialt 60 stk. 256

17 Aalborg distrikt: Pigeundertrøjer nr stk. pigebenklæder nr nr dametrusser nr. 2 12,, babytrøjer 12 ialt 60 stk. Babytrøjer, babyskjorter o. 1. syr vi af resterne, der går fra, når vi skærer undertøjet." Kvindelig hjælpeforenings hovedbestyrelse. Genealogisk forening Noget af det første, vor Kirkes pionerer gjorde, efter at de var kommet til Saltsødalen, var at bygge et tempel. Dette tempel, som blev opført i det nordvestlige hjørne af tempelpladsen, kalde de Beseglingshuset", og i denne bygning udførtes de samme hellige ordinancer, som i dag bliver udført i Salt Lake templet og i vore andre templer. Denne bygning blev indviet til at være et Herrens hus, og det var lige så helligt, som vore templer af i dag er, lige så helligt som den helligdom eller det tempel, som Moses byggede, og som af Israels børn blev båret omkring under deres rejser i ørkenen. Thi på Moses' tid befalede Herren dem at bygge et hus til Hans navns ære, og denne bygning var det tempel, som blev benyttet til udførelsen af ordinancerne, indtil Salomons tempel blev bygget. Ansvaret for udførelsen af disse ordinancer hviler i vore dage på medlemmerne af vor Kirke. Vi har et meget stort ansvar, og jeg ønsker at fortælle Dem noget, som samtidig vil rette en misforståelse, som i udstrakt grad findes blandt de mennesker, som udfører tempelarbejde. Der blev ikke udført nogen ordinancer for de døde ingen dåb for de døde - i Salomons tempel!" Der blev ikke udført nogen ordinancer for de døde før efter Kristi opstandelse. Det var først efter, Kristus havde været i åndeverdenen og prædiket evangeliet for de døde, at ordinancerne for de døde tog deres begyndelse i templet, idet de døde først skulle have anledning til at høre evangeliet, opnå en tro og omvende sig, før der kunne udføres nogen ordinancer for dem. Det var Jesus Kristus, der åbnede døren til himmeriges rige for de døde! (Efter præsident Joseph Fielding Smiths Latterday Temple Work" i Utah Genealogical and Historical Magazine", okt ) Genealogisk forenings hovedbestyrelse. Primary Aalborg Primary skriver: Vi har haft en god tid her i Primary, Aalborg gren. I hver klasse har børnene udført et lille arbejde. Stifinderdrengene har lært om trosartiklerne og lært at bede en lille bøn selv; de har lært at være gode kammerater og været på tur med lærerne, hvor de har lært om naturen. 257

18 Lærkerne har været meget interesseret i deres arbejde med deres samlebog, og de har haft strikkearbejde af forskellig art. Også de har haft deres eget lille program at udføre. De har fået deres lektie og trosartiklerne gennemgået, og ligeledes har de lært at bede en lille bøn. Solskinsbørnene har haft deres lille lektie fra lektieheftet, og vi har lært dem små sange, de har øvet sig i at stå frem og sige et lille vers, synge en lille sang, og vi har prøvet at lære dem at bede deres egen lille bøn. Børnene har været meget glade for tegningerne, som er blevet os tilsendt, og de har syet små kort, og vi har haft en enkelt legedag ind imellem. Primary Aalborg gren. Vi her i bestyrelsen for Primary har lært, at det er nødvendigt at arbejde sammen i enighed og venskab. Vi har følt et stort ansvar for de børn, som er blevet sendit til Primary. Vi har forsøgt at lære dem Jesu Kristi Evangelium at kende, og vi håber, at børnene har lært lidt hos os gennem vinteren. Vi har alle været glade for arbejdet med børnene, der til enhver tid har været ivrige til at tage del på programmet og i deres aktiviteter. Med hilsen Funktionærerne i Primary, Aalborg Gren" Vi takker Aalborg Grens Primary for det vidunderlige arbejde, de har udført gennem det forløbne år. Primary hovedbestyrelse. 258

19 Søndagsskolen Da Jesus var her på jorden, forlangte Han af dem, der fulgte Ham, lydighed mod Hans befalinger. Og da Han var streng i sine krav, idet Han forlangte, at menneskene skulle opgive deres egenkærlighed og følge Ham, var der mange, der blev fornærmede, og Skriften siger: Fra den tid gik mange af Hans disciple tilbage, og vandrede ikke mere med Ham." Herren fortolker kærlighed til Ham som et udtryk for opfyldelse af og lydighed mod Hans befalinger: Dersom I elsker mig, da holder mine befalinger". Og ligeledes: Den, som har mine befalinger og holder dem, han er den, som elsker mig". Det betyder lydighed. Og til dem, som bekender sig til Ham, men ikke tjener Ham, siger Han: Den, som ikke elsker mig, holder ikke mine ord om nogen elsker mig, vil han holde mit ord." (Johs. 14: 15, 21, 24, 23). I vore tider har Herren befalet, at vi skal tjene Ham af hele vort hjerte, sjæl, sind og styrke. Altid har Herren lært os, at vi skal være aktive i Hans rige, ikke passive medlemmer. Vi er alle tjenere i Herrens hus. Han venter af os, at vi skal arbejde, hvis vi skal beholde vor stilling der. Trosbekendelse er ikke nok. Hvis Kirken betyder alt for os, bør vi lægge hele vort hjerte i arbejdet. Vi siger måske; at den betyder mere end livet selv, men vi kan kun vise det, hvis vi giver vort liv hver dag i vort liv til dens tjeneste. Må Herren velsigne Dem for Deres retfærdige arbejde. Ungdomsforeningen Valgsproget for : Søndagsskolens hovedbestyrelse. Josva 24: 15, Vælg i dag, hvem I vil tjene... men jeg og mit hus tjene Herren. vi vil Menneskets fri vilje blev oprettet i himlen, før denne jords grundvold blev lagt. Dette har vi bevis for, da Satans frelsningsplan blev forkastet af Herren, fordi den ville borttage menneskets handlefrihed. Vi er sat på denne jord, for at vi kan vandre i tro. Det er givet os at kende godt fra ondt, men det er os selv, som må gøre valget. Vi har vor handlefrihed. Der siges, at vi skal vælge i dag, og det er mere betydningsfuldt nu end nogensinde. Vi må vælge idag, hvem vi vil tjene; i morgen vil det måske være for sent. Verden har aldrig været i en sådan ugudelig tilstand, som den er i dag. Lad os søge Gud, mens han kan findes. Lad os og hele vort hus tjene Gud med hele vort hjerte, sjæl og sind, således at vi kan stå ulastelige på dommens dag. Ungdomsforeningens hovedbestyrelse. 259

20 Ungdomsstævnet i Salt Lake City. Hvert år i juni måned afholder Kirken sit årlige ungdomsstævne i Salt Lake City. Repræsentanter fra Kirken overalt i verden er tilstede for at deltage i dets aktiviteter og modtage instruktioner for næste års arbejde og program. Højdepunktet i dette års stævne var den Skuespil-aften", som blev afholdt torsdag aften den 14, juni. Tre store grupper skuespillere viste to Road show acts" og skuespil som Men of Galilee", How long is forever" og The skeptical tree" blev opført. Skuespil-aftenen var en strålende oplevelse, og de to Road show acts" og skuespillene spandt tilhørerne ind i den fortryllende stemning, som enhver sidstedages hellig nyder. Tredive tusind henrevne tilskuere brød ud i et begejstret Aah", da projektørerne på universitetets stadion blev rettet mod 4000 dansere i skønne dragter, da Danse-Festlighederne" begyndte fredag aften. Som altid var det et oplivende element i det fælles ungdomsstævne, da 1951-festlighederne gjorde brug af snesevis af ledere og hundreder af dansere de bedste i Kirken. Præcis soim et urværk fulgte den ene rutine-dans efter den anden, og den ene efter den anden tog helt vejret fra publikum. Smukke var også de originale formations-danse, som blev vist med næsten professionel dygtighed af dansere fra mange forskellige dele af Kirken. Danse-festen var med alle dens fremvisninger af talenter og gaver en af de vidunderligste oplevelser ved ungdomsstævnet. Lørdagens inspirerende musik-fest gav 1600 yndige unge piger og smukke unge mænd en lejlighed til at synge i det historiske tabernakel under ledelse af nogle af de dygtigste unge musikere i Kirken. Den gav også 10,000 tilhørere lejlighed til at nyde aftenen i fuldt mål. Desuden var det en stor inspiration for både sangere og tilhørere at høre ældste Mark E. Petersens formanende tale: Sønner må få held med sig, hvor fædrene ikke fik det". Om dagen blev der af General-bestyrelsens ledere i forskellige miøder givet instruktioner for de forskellige afdelinger indenfor ungdomsforeningen. Det nye studie-kursus, såvelsom læse-studiet og det nye valgsprog for blev præsenteret. Musikken ved søndagens møder blev udført af grupper af unge mennesker fra forskellige egne i Kirken og af tabernakel-koret, og talerne blev holdt af general-autoriteterne og ungdomsforenings-ledere. Nedenstående er nogle få uddrag af de forskellige taler: Ældste Mark E. Petersen: Har De mod til at tro, at Jesus Kristus er Guds søn? Og at han som verdens forløser gav os en bestemt leveregel, som er udformet i hans bud, og åthan oprettede en kirke-organisation, gennem hvilken han venter, at vi skal følge denne leveregel? Læs om dette i Ribelen... Har De mod til at tro, at tro uden ger- 260

21 niiiger er død og at kun de, som holder hans befalinger, virkelig elsker Herren? De må arbejde for Jesu Kristi Evangelium, De må efterleve det, antage dets lærdomme i Deres daglige liv, og dertil behøves viljestyrke. Kun gennem lydighed kan vi få hams velsignelser... Hvis vi vil have himlens velsignelser, må vi være rene i vor moral. Umoralskhed er vederstyggelig i Herrens øjne og er en af de første grunde til striden i verden... Ældste Harold B. Lee: M står som symbol for Mennesket i Herrens øjne og også i djævelens øjne". Med stort eftertryk udtalte Harold B. Lee af De Tolvs Råd disse ord, da han talte ved Master M- Mænds frokosten og indskærpede de unge at holde fast ved Kirkens standarder. Det M, han hentydede til, var M" i titlen M-Mænd. Præsident Stephen L. Richards: Vi har allerede hørt to gode prædikener, mine kære brødre og søstre, gennem tabernakel-koret, "Morgenen bryder frem, skyggerne flyr, Zions banner er foldet ud. En strålende dag bryder frem i verden". Han, som har rene hænder og et rent hjerte...". Disse to emner fortjener vor dybeste overvejelse... I repræsenterer en af de største organisationer i Kirken. I er vokset op for at opfylde et vidunderligt formål i Kirkens aktiviteter og velfærd. Selve navnet indeholder et dybt symbol Gensidig Uddannelse. Uddannelse er livets lov, og gensidighed er samhørighedens lov. Så der var i sandhed inspiration i valget af det navn, som I har båret frem i det store arbejde, I har udført igennem årene. Jeg antager, at størsteparten af forsamlingen nu til morgen udgøres af funktionærer og lærere i ungdomsforeningen. Jeg vil gerne overfor Dem alle udtale en påskønnelse fra Kirkens Første Præsidentskab for Deres vidunderlige arbejde... Det er et stort ansvar at lede ungdommen. I de tidlige år er den uddannende proces langt mere aktiv, langt mere dybtgående og holdbar end i de senere år. Nogle af os kan måske i vore senere år have større mængder af kundskaber, men tilegnelsen af kundskaber er i stort mål knyttet til de yngre år, og at vejlede ungdomimen i den vigtige udvikling af dens liv er en af de største og helligste opgaver, vort folk kan få. Vor Kirke er en kirke af lærere. Fremgangsmåden er for størstedelen baseret på undervisning. Vort missionærarbejde, som var en af de første kaldelser i Kirken, er bygget på instruktion. Vi har et budskab. Vi er sendt ud i verden for at undervise om dette budskab. Vi giver til alle mennesker, som vil lytte dertil, så godt vi kan, en forklaring på de høje principper, og de vidunderlige lektier for livet, og de store velsignelser, der kan opnås. Vi lærer folket i verden om gengivelsen af vor Herres Evangelium, og vi underviser dem om de begreber, som kom med denne gengivelse... Gud velsigne os alle med et vidnesbyrd om sandheden. Må hans ånd være med alle Dem, som tjener ungdommens sag, og at ungdommen gennem Dem må vokse op som en stor generation af storsindede, rene og kyske unge mænd og unge kvinder, som kan overtage dette 261

22 mægtige værk, når nogle af vi ældre må forlade det, beder jeg om i Jesu Kristi navn, Amen. Præsident J. Reuben Clark jr.: Sælg ikke din førstefødselsret for en skål linser"... Når jeg går ud i den nedgående sol, som en dag vil gå ned for mig her på jorden, ved jeg, at jeg skal gå fra den nedgående sol til en opgående sol, som aldrig vil gå ned. Jeg ved, at jeg skal gå ind i livet herefter for at slutte mig til mine kære og leve sammen med dem i så megen lyksalighed og lykke, som jeg har gjort mig fortjent til. Jeg har haft et langt liv. Jeg måtte stå på egne ben, da jeg var 19 år gammel. Jeg var ikke færdig med min uddannelse, før jeg var 35. Det er en lang tid, men jeg siger indtrængende til I unge mennesker, at I skal ikke blive mismodige, fordi I ikke kan tjene jeres brød, når I er 24 eller 25 år. Medens jeg har klatret op ad den lange vej, har hver dag og hver time velsignet mig med arbejde. Der bar ikke været nogen tid til lediggang. Der kan ikke komme, nogen større velsignelse til unge mennesker end det, at I er nødt til at arbejde for at kunne eksistere og gå fremad. Hvilken velsignelse er arbejde! Milton har sagt, at det er det, der adskiller mennesket fra dyrene I unge mennesker: sælg ikke jeres førstefødselsret! Ombyt ikke de fordele, som I har efter jeres fremragende afstamning, for en ret linser, en times dårlige fornøjelser, eller endnu værre, en times syndefulde fornøjelser, tilfredsstillelsen af jeres kødelige lyster En anden ting er førsteretten til Guds Præstedømme, til hvilket I er berettiget, og som I vil få, hvis I vil leve for det. Jeg ønsker at henlede jeres opmærksomhed på den kendsgerning, at Guds åbenbaringer gør det klart, at ikke alle hans børn, som lever på jorden, er berettiget til præstedømmet endnu. Vore profeter har sagt, at i den rette tid vil de få det, men ikke nu. Bland ikke jert blod med dem, som ikke kan modtage præstedømmet og således forspilde denne førsteret for jeres børn... Endnu en ting: vor generations skødesynd er ukyskhed. Jeres dyd er mere værd end jeres liv. Pas derfor på, unge mænd og kvinder, at bevare jeres dyd, selv om I mister jeres liv. Rør ikke ved synden. Led os ikke i fristelse," hedder det i Fadervor. Tillad ikke jer selv at blive ledet i fristelse. Opdrag jer selv sømmeligt og tag godt vare, særlig I unge mænd, på kvindens ukrænkelighed. Besmit den ikke.. Lad os ikke spøge med vor førstefødselsret. Lad os ikke spøge med vore velsignelser. Lad os ikke spøge med vor afstamning. Jeg siger dette til Dem efter et langt livs overvejelser. Jeg ved, jeg siger sandheden. Må Gud være med Dem, opbygge Dem, give Dem styrke, forøge Deres vidnesbyrd, og spøg ikke med synden. Undgå, at det onde opstår", siger en eller anden. Jeg er overbevist om, at de, der holder præstedømmet, og søstrene ligeledes, er beskyttet i denne Kirke. Hvis 262

23 de, der holder præstedømmet, vil opføre sig sømmeligt og holde sig fra synden, fra dens nærværelse og fra dens udkanter, vil synden ikke komme til dem. Gud velsigne Dem, velsigne Deres lærere, Deres funktionærer, og give Dem den inspiration og den visdom, som De behøver, og sit sinds åbenbarelse og sin vilje angående Deres egne pligter og ansvar, og det vil Han sikkert give Dem. Må disse ting komme til Dem, beder jeg ydmygt om i Jesu Kristi navn, Amen. frivilligt program; det er ikke noget, som vi måske kan antage i Ældste Ezra Taft Benson: Ungdomsforeningen må drives frem ved en kraftig beslutsomhed. Dette program kom til verden under præstedømmets ledelse. Det er ansvarligt overfor præstedømmet; det ledes af præstedømmet; det er en hjælpeorganisation til præstedømmet. Det er en del af Kirkens fuldstændige program; det er ikke et wardet eller staven eller lægge til side, hvis vi vil. Når en mand bliver biskop eller stavspræsident, påtager han sig den pligt at sørge for, at ungdomsforeningen virker i hans ward eller stav, fordi dens program er ledet af Guds præstedømme og er blevet oprettet og bliver kontrolleret af denne autoritet. Med dette kendskab og denne forståelse bør vi være positive i vor indstilling til den. Ungdmsforeningens' ledere bør gøre sig kraftige anstrengelser for at sørge for, at dens program når ud til hver dreng og pige i hvert ward og hver stav og i alle missioner overalt i Kirken. Der bør ikke være nogen undskyldning, men med ydmyghed og tro bør man tage en kraftig beslutning om på en positiv måde at drive ungdomsforeningen fremad. Jeg gratulerer Dem af hele mit hjerte til det, De allerede har udført. Jeg gratulerer Dem til de anledninger, De har til at være ledere af ungdomsforeningen, og til det store program for ungdommen. Men jeg vil gerne advare Dem angående en ting. Vi har opnået et stort resultat. Der er blevet skrevet om Deres program i nationale tidsskrifter. Ledere over hele Amerika henviser til det program for ungdommen, som findes i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Jeg er gentagne gange blevet spurgt om vort ungdomsprogram, men jeg håber, at vi altid vil huske, at vor succes er vor største fare. Jeg håber, at vi ikke vil falde i snarerne og i de fristelser, som er omtalt af nogle af de gamle profeter:... Og andre vil han berolige, og bringe dem til ro i en sanselig sikkerhed, så at de siger: Alt er vel i Zion; ja, Zion trives, alt er vel og således vil djævelen narre deres sjæle og lede dem lige ned i helvede."

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Lære og Pagter AFSNIT 1

Lære og Pagter AFSNIT 1 Lære og Pagter AFSNIT 1 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev afholdt i Hiram, Ohio 1. november 1831.

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden.

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden. Præsident James E. Faust - Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Så nær englene Oprettet: 25. juni 2007 I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere