Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2011"

Transkript

1 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2011

2

3 Fremtiden for Danmarks-Samfundet Af landsformand Nils Ole Kajhøj På repræsentantskabsmødet i 2010 blev der stillet spørgsmål om Danmarks- Samfundets fremtid, og landsledelsen tog udfordringen op med afholdelsen af et visionsseminar i november Her tog vi os tid til at se på om vores navn, formål og arbejdsopgaver passer til virkeligheden. Vi slog fast at opgaverne fortsat er at uddele Dannebrogsflag og -faner til foreninger og organisationer, at rådgive og vejlede i spørgsmål vedrørende brugen af Dannebrog, samt at værne om Dannebrog og kulturer om flaget og de kulturminder, hvori Dannebrog indgår. Indtægterne hertil skaffes ved salg af Valdemarsflag, medlemskontingent og bidrag fra fonde m.v. I relation hertil vil landsledelsen revurdere vores nuværende formål. Vores navn Danmarks-Samfundet blev også debatteret. Skal det ændres helt eller skal der tilføjes noget, som har relation til vores formål? Til det lokale årsmøde i Aarhus i februar 2011 havde man indbudt en ekstern indlægsholder til at give et bud på en modernisering af Danmarks-Samfundet. Her blev det påpeget, at vi havde et afskrækkende navn og logo; ja måske skulle selve Valdemarsflaget have en ny udformning. Vi blev anbefalet at skabe kontakt til de yngre generationer gennem bl.a. Facebook. Der var ideer og forslag nok at tage fat på. I de seneste år har der været mange tiltag, som har moderniseret organisationen, og vi skal naturligvis videre i udviklingen af Danmarks-Samfundet. Det er vigtigt at gøre foreningen mere synlig, at tilpasse navn og formål til det omgivende samfund, samt at få nogle unge ind i arbejdet. Vi kan imidlertid ikke se bort fra den kendsgerning, at vores virke har udgangspunkt i en af danmarkshistoriens centrale begivenheder: Dannebrogs-sagnet. Dannebrogsfanen knytter os til generationerne før os, og samler os om de samme værdier. Udfordringen for landsledelsen ligger i at bevare relationerne til det kulturelle og historiske grundlag, og samtidig give dette kulturhistoriske fundament et nyt ansigt. Her er det vigtigt, at man i forandringsiveren ikke glemmer at have sjælen med. Danmarks-Samfundet skal stadig være en del af den danske kulturhistorie, og være kulturformidler for vores nationalsymbol. 3

4 Beretning for 2010 Igen et aktivt og spændende år i Danmarks-Samfundet Landsformand Nils Ole Kajhøj I 2010 har landsledelsen afholdt 4 møder, hvor meget af tiden er gået med at videreføre de opgaver som blev startet i Gennemgående er der, udover den almindelige drift af organisationen, arbejdet med udarbejdelse af materialer til fanebærerkursus. Det er hensigten, at der i løbet af 2011 foreligger en kursushåndbog i 2 udgaver: med spiralryg og fast forside og som en almindelig bog i samme format som Sådan bruges Dannebrog. Arbejdet i Sydslesvig er blevet udbygget med en videreførelse af brugen af vores udstillingspavilloner på de 3 store årsmøder, og Danmarks-Samfundet været repræsenteret på Undervisningsministeriets konference om Sydslesvigloven. Vores hvervefolder er blevet genoptrykt med nye billeder, og der er fremstillet en ny lille folder Hurra for Dannebrog verdens smukkeste flag i et godt lommeformat. Efter beslutningen om etablering af 3 veteranhjem gik vi aktivt ind i dette projekt, og besluttede at betale for flagstang og flag samt vimpel. Vi var repræsenteret ved åbningen de 3 steder. Genudgivelse af For Nordens Frihed. I 1919 udgav Danmarks-Samfundet bogen For Nordens Frihed om de nordiske frivillige i De slesvigske Krige, som blev genoptrykt 1. gang i Der arbejdes fortsat på projektet i samarbejde med historikeren H.C. Bjerg, og nyudgivelsen forventes i løbet af Vores initiativ med at få istandsat mindesmærket for Dannebrog i Tallinn i Estland, som blev startet i foråret 2010, er nu nået Kulturarvstyrelsen, og det første møde om det videre arbejde er gennemført med et godt resultat. Der arbejdes videre med etablering af kontakt til relevante lokale myndigheder i Estland. Det er i øvrigt særlig interessant, at monumentet oprindeligt er lavet af en ung russisk kunstner, og har været opbevaret i et depot i flere år, inden det blev opsat i begyndelsen af 1990-erne. Hvad har fået ham til at interessere sig for dansk historie? Hurra for Dannebrog - verdens smukkeste flag Folderen Hurra for Dannebrog Fremtiden for Danmarks-Samfundet. På repræsentantskabsmødet i 2010 blev der stillet spørgsmål om Danmarks- Samfundets fremtid, og landsledelsen tog udfordringen op med afholdelsen af et visionsseminiar, som blev gennemført med ekstern bistand den november på Vingstedcentret. Landsledelsen vil arbejde videre med de givne bemærkninger til D-S opgaver m.v. og starter debatperioden frem til repræsentantskabsmødet i Repræsentantskabsmødet Mødet, som blev gennemført i DGI-Byen i København, fik et godt og konstruktivt forløb, hvor debatten om 4

5 beretningen især rettede sig mod, hvad der lægges i formålsparagraffens punkt Dansk kultur, og afledte heraf spørgsmålet om vores fremtidige virke og igangsættelsen af en udviklingsproces. Flagsalget i Flagsalget udgør endnu vores største indtægtskilde med kr Desværre lidt mindre end i 2009, som til gengæld opvejes af en øget medlemstilgang. Vi må erkende, at overgangen til at være en medlemsbaseret organisation i 2005 har reddet vores økonomi. Kulturministeriets tips- og lottopulje har i 2010 bidraget med kr , og vi håber at denne beløbsramme fastholdes. Fane- og flagtildelingerne i Der er i 2010 uddelt 391 enheder fordelt på 131 faner og 260 flag. Alle ansøgninger er imødekommet. Vi håber også i fremtiden at kunne imødekomme alle ansøgninger, men indtægtssiden er helt afgørende. Fremadrettet vil vi bede lokalafdelinger om, i større grad at prioritere ansøgninger i forhold til de modtagende foreningers villighed til at yde noget til fællesskabet. Udover vores traditionelle ansøgere, ser vi en større interesse fra danske organisationer og foreninger i udlandet, som søger om flag, faner og flagmaterialer. Medlemskredsen. Antallet af medlemmer er også øget i 2010, så der ved årets udgang er der 440 foreningsmedlemmer og 777 enkeltmedlemmer. Medlemskontingentet samt bidrag og donationer andrager nu mere end kr For så vidt angår foreningsmedlemmer bør vi være lidt mere konkrete i fastsættelsen af kontingentet. De 100 kr. er et mindstebeløb, og vi opfordrer til, at en forening med f.eks medlemmer skal betale noget mere. Oprettelse af lokalafdelinger. Landsledelsen arbejder stadig på at få etableret lokalforeninger i de kommuner, som ikke er aktive. Som andre steder, er det svært at finde en personkreds, som brænder for ideen, og vil tage sig af dette frivillige arbejde. Flagsalget vil helt sikkert kunne øges hvis disse hvide pletter blev dækket. Vi påregner fortsat at tage fat på de hvide pletter på landkortet, men det er lange seje træk Sådan bruges Dannebrog Bogens er stadig en efterspurgt vare, og der kommer stadig spørgsmål af forskellige karakter om Dannebrogs brug. Alle henvendelser bliver besvaret, og principielle emner bringes på hjemmesiden til senere rettelser i bogen. Det er i øvrigt aftalt at udbygge samarbejdet med Justitsministeriet i disse spørgsmål. Synliggørelse af Danmarks-Samfundet. Vores hjemmeside er en vigtig budbringer, og den bliver flittigt brugt, når man har spørgsmål om Dannebrog og dets anvendelse. De lokale medier bringer velvilligt omtale af vore arrangementer, hvorimod de landsdækkende nyhedsformidlere er lidt mere tilbageholdende. Årsskriftet 2010 var en læseværdig publikation med mange lokale begivenheder, og en flot artikel om En hverdag med Dannebrog - på turné med DGI`s Verdenshold. Vi forsøger at holde standarden med artikler i årsskriftet, men vi kan godt ønske os flere bidrag om lokale begivenheder. Det er glædeligt at se, at foreningslivet stadig har brug for faner og flag, og at traditionerne om vort nationalsymbols anvendelse stadig er bæredygtig i en kulturhistorisk sammenhæng. 5

6 Med Dannebrog i international tjeneste Sogne- og feltpræst Thomas H. Beck Der findes mange, der har en forestilling om et samfund, hvor religiøsitet, kultur og folkelighed skal have en andenplads og dermed reduceres til en form for hobby. Men hvad skal religiøsitet, kultur og folkelighed have en andenplads i forhold til? Tanken har de bedste intentioner om at skabe et fredeligt og retfærdigt samfund, hvor alle respekterer hinanden, så man tilsidesætter sit eget ståsted i forhold til andres. Men tankens godtroenhed svækker selvkritikken og lukker øjnene for sin egen nærmest religiøse selvhævdelse. For tanken hæver sig selv og dermed begrebet lighed op over folkelighed, kultur og religiøsitet. Der skabes et mærkværdigt abstrakt og religiøst rum, hvor vi alle skulle være lige. Men lige overfor hvad? Overfor ligheden? Overfor staten og samfundet? I hvert fald ikke overfor Gud. Denne lighedstænkning kan have det svært ved, at Dannebrog med sit hvide kors på den røde dug sidder på venstre skulder af danske soldater, at Dannebrog vajer over de danske soldaters køretøjer og i de danske Gudstjeneste i patrolbase Zumbalay lejre. Og lighedstænkningen kan have det svært ved, at folkekirken følger med de danske soldater i krig og at feltpræsten velsigner sine soldater, før de går ud på patrulje. Men Dannebrog og feltpræst hører uundgåeligt med, når regering og folketing sender danske soldater i krig. Feltpræsten repræsenterer et lille stykke fædreland ude i krigen. Ikke som et abstrakt og religiøst rum. Men som et rum, hvis mure er gjort af en beskyttende ånd og hvor grundvolden er dansk folkelighed og kultur. Ikke frikadeller, kartofler og brun sovs. Men en grundvold af historie, af minder, af sejre og nederlag, af respekt, af forpligtelse, af tapperhed og mod, af sprog og frihedsånd. I det rum forkyndes kristendom. Her skabes ikke kun tankebånd til dem, man savner og det, man kæmper for. Her tales også om, at man skal vise døden foragt i kærlighed til livet. Her tales om at skylde Gud og sin næste noget. Her tales om, at Kristus har givet sig selv som pant for den gæld. Her tales om, at Kristus dermed har frikøbt os. Købt os frie fra alt det, der kan binde os og vores samvittighed: religiøse love, 6

7 politiske ideologier, andres moralisme, følelsen af svigt, hovmod, forfængelighed, grådighed osv. Kristus har dermed tilgivet vores svigt og fejl og i den tilgivelse forpligtet os på vores næste, på livet og på Gud. Han har sat os i frihed og ansvar. Og overfor det ansvar er vi alle lige. Vi er alle lige i forhold til Gud. Korset er symbol på den lighed. Som korstegnet slutter enhver velsignelse ved en gudstjeneste, sådan tegnes korset også i krigen som afslutning på Guds velsignelse inden soldaten skal ud i væbnet kamp. Og korsets tegn på lighed forkynder, at ingen mennesker og ingen tanker skal gøre sig selv hellige og hæve sig op på et guddommeligt stade over andres religiøsitet, kultur og folkelighed. Kun én ting er hellig i den her verden og det er Kristus. Alt andet er verdsligt og sekulært. Sådan kæmpede Kristus en kamp mod alle, der vil gøre deres religion politisk og deres politik religiøs. Den kamp er den kristne kamp. En kamp mod sig selv og mod andre. At få et kristent menneskes frihed ligger i at tage den kamp op. Det ligger i at tage sit kors op, stå ved sin kristentro og holde sig fast på sit ansvar. Sådan er Guds ord plantet i vores folkelige og kulturelle muld, slår rod og spirer op af Mindehøjtidelighed i Camp Price den. Den sprænger dermed også mulden i en selvkritik, der sørger for, at folkeligheden og kulturen heller ikke gør sig religiøs eller politisk, men forbliver at være ånd. Når Dannebrog vajer over danske soldaters køretøjer, i deres lejre og sidder på soldaternes venstre skulder, er det et gammelt tegn på, at soldaten har taget sit kors op og indgår i kampen mod alle, der gør deres politik religiøs og deres religion politisk. Det er derfor et tegn på frihedsåndens kamp mod alle dem, der fører hellige krige på denne jord, hvad enten det viser sig i talebanerens terror eller lighedstænkerens pæne ord. Dannebrog er derfor ikke et tegn på et bestemt politisk eller religiøst system. Men Dannebrog er et folkeligt og kristent frihedstegn, der forpligter. 7

8 Sådan bruges Dannebrog Af flagkonsulent, landsledelsesmedlem Søren Cruys-Bagger, Danmarks-Samfundet har en brugsbog om Dannebrog. Håndbogen Sådan bruges Dannebrog beskriver flagog faneregler samt kutymer for, hvordan det danske nationalsymbol benyttes. Formålet med bogen er at fortælle om Dannebrogs betydning og beskriver korrekt brug af flag, fane og vimpel. I bogen findes der mange oplysninger, informationer, beskrivelser og forklaringer, så man med større sikkerhed kan bruge Dannebrog helt rigtigt. Spørgsmål om Dannebrog Der er rigtig mange, der har spørgsmål til hvordan faner og flag anvendes. I 2010 har Danmarks-Samfundet igen besvaret mange spørgsmål, synspunkter, tilkendegivelser og tvivlsforhold om hvordan Dannebrog anvendes. Ofte er det foreninger, organisationer, forbund, klubber, enkeltpersoner, erhverv, kirker og trossamfund med flere. På Danmarks-Samfundets hjemmeside www. danmarks-samfundet.dk er der samlet en række af de svar på nogle af de spørgsmål om brug af Dannebrog, som har været forelagt flagkonsulenten. Spørgsmål og svar er udvalgt så de har almen interesse og på den måde vil kunne supplere håndbogen Sådan bruges Dannebrog. Danmarks-Samfundet har også i 2010 hedsbetjent en række myndigmunale. Det er vi meget offentlige institutioner både statslige og kom- glade for. Selvom der i Danmark ikke er en egentlig flaglov, som regulerer anvendelsen af nationalsymbolet, retter forvaltninger, styrelser og ministerier samt andre offentlige myndigheder henvendelse til landskontoret, når der er behov for formålstjenlig vejledning om Dannebrog. Håndbog for fanebærere Der er gennem årene opstået et behov for udgivelse af en ny publikation omkring brug af Dannebrog. I 2011 forventer Danmarks- Samfundet at udsende en håndbog for fanebærere. Det er meningen at håndbogen skal beskrive hvordan en Dannebrogsfane bør anvendes og håndteres i forbindelse med ceremoniel samt hvordan den bør opbevares og passes. Vi er klar over, at forskellig tradition, foreningskultur, praksis og kutyme betyder, at håndbogens generelle beskrivelser og korrekt optræden kan være forskellig fra en lokal praksis. Håndbogen forventes at skulle tilgodese en sikker og korrekt anvendelse af Dannebrogsfanen. Hvad har vi svaret i 2010? Sidste år har Danmarks- Samfundet givet svar på en 8

9 række almene spørgsmål om brug af Dannebrog. Det er ikke tilladt offentligt at afbrænde Dannebrog efter Straffelovens 194 af 29. oktober 2009 da Dannebrog betragtes som offentlige mindesmærker eller genstande, som er bestemte til almindelig nytte eller pryd, hører til offentlige samlinger eller er særlig fredlyste. Stutflaget må ikke forsynes med nogen form for tekster, logoer eller lignende. Dannebrogs røde farve i stutflaget er efter Dansk Standard fastlagt til at være PANTONE 186C. Der bør kun anvendes de typer af flag som danske flagfabrikker producerer og at man ikke selv fremstiller eksempelvis trekantede dannebrogsflag til egen flagstang. Der må ikke flages med den finske vimpel under en dansk vimpel på samme danske flagstang. Hvis man offentligt ønsker at flage med historiske flag, bør der indhentes en tidsbegrænset tilladelse hos politidirektøren. Der må frit flages med det grønlandske flag i Danmark, under forudsætning af at det vender rigtigt. Kommuner er ikke forpligtet til at flage på de samme officielle flagdage som er gældende for statens bygninger. Fanesnor og fanekvaster skal have en særlig udformning. Det er op til den præst, der skal gennemføre højmessen, at fastlægge under hvilke bønner at fanen skal hilse. Stryge flaget har en hel speciel betydning og bør derfor undgås i beskrivelser af hvordan flaget anvendes. Er der ovenpå en kisten placeret et Dannebrogsflag, må der ikke placeres en blomsterdekoration eller kastes jord på flaget i forbindelse med jordpåkastelse inde i kirken. Alle der har behov for at få besvaret spørgsmål om brug af Dannebrog er meget velkommen til at rette henvendelse til landskontoret. Bogen Sådan bruges Dannebrog Den er tilgængelig på Danmarks-Samfundets hjemmeside 9

10 Dannebrog i Paris Af A.M. Gyldenkærne Frederikskirken i Paris ligger tæt på Triumfbuen og lige bag Danmarkshuset på Champs Elysees. Kirken er dels ramme om den danske menighed her i Paris, dels samlingssted for den danske koloni og de mange unge, der er her i byen i kortere eller længere tid. Lige siden kirken blev indviet i 1955 har Dannebrog vajet i vores lille gårdhave ved kirkelige handlinger, og dels hængt over indgangsdøren i kirkens åbningstid. Den oprindelige flagstang var skænket af Hedeselskabet og bragt til Paris, men tidens tand og råd havde gjort, at det ikke længere var forsvarligt at rejse den. Da menigheden har småt med penge, var gode råd dyre. Heldigvis medførte en ansøgning til Danmarks- Samfundet et positivt svar i form af bevilling af en ny flagstang og nyt flag. Stangen blev indkøbt her i Paris og ikke uden vanskeligheder fragtet hertil. Da gaderne ikke er brede, måtte den bæres det sidste stykke. Det var ikke problemet, men da vi skulle have 10 flagstangen ind af døren, måtte vi næsten helt ind i den overforliggende pakistanske ambassade. Men ind og op kom den. I forbindelse med vores Sct. Hans fest blev flagstangen overgivet menigheden sammen med nyt flag og vimpel. En festlig aften med taler af både Danmarks- Samfundets landsformand og den danske ambassadør, Anne Dorthe Riggelsen, i Paris. Så nu vajer Dannebrog igen over Frederikskirken og fortæller at her ligger et lille stykke Danmark i storbyen Paris.

11 Veteranhjemmene - og Dannebrog Af Ib Ketler Danmarks-Samfundet markerede sig i 2010 ved åbningen af Veteranhjemmene i København og Ålborg og tildele hjemmene flagstang og flag. I trekantområdet, Fredericia, fik hjemmet tildelt en flagdug. Lokalafdelingen af Forsvarsbrødrene havde doneret flagstangen. Veteranhjemmene er et åndehul for alle, der har været udsendt fra Danmark. Hjemmene er bemandet af frivillige, der kan støtte og, i et vist omfang, hjælpe de tidligere udsendte. Foto Erik Staffeldt I Fredericia indviede Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech stedet ved, at klippe den røde snor over til hjemmets dør og Erik Fage-Pedersen, Danmarks-Samfundet, overrakte flaget, som veteranerne straks hejste. I København overdrog landsformanden, N.O. Kajhøj, en flagdug til Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder, som umiddelbart efter hejste flaget og erklærede hjemmet for åbnet. Foto: Jimmi Tolstrup Henriksen I Ålborg blev flag og flagstang overdraget Veteranhjemmet ved, at major Henrik Western- Jensen, Danmarks-Samfundet, gav flagdugen til veteranhjemmets formand, Jørgen Rasmussen. Flaget blev derefter hejst. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg åbnede hjemmet ved at klippe den røde snor over. 11

12 Vi fik et nyt flag - Valdemarsfest i Ebeltoft Af Jørgen Brøgger Optakten til 15. juni tegnede ikke alt for godt, men det blev en rigtig smuk sommeraften, der bidrog til den helt rette stemning for fejringen af Dannebrogs fødselsdag. Det startede i Ebeltoft kirke, hvor de mange flag og faner - med Marineforeningens splitflag i spidsen, side om side med byfanen - blev ført ind i kirken under præludiet. Imponerende så det ud, 29 i alt var der. Sognepræst Morten Bay Mortensen holdt en tale, der på een gang var munter og tankevækkende og som fik tilhørerne til at føle sig frigjorte, så flere smilede højlydt. Da Ebeltoft Garden havde spillet, klappede folk spontant. Så smukt lød det. Efter andagten marcherede faneborgen anført Ebeltoft Garden via Torvet og videre til marinestuen, hvor anden halvleg af festen fortsatte. Formanden for Danmarks- Samfundets lokalafdeling, Ove Mikkelsen, sluttede sin velkomst med at overrække Marineforeningen et nyt flag til flagspillet i gården. Formand Jørgen Brøgger takkede og fortalte, at flaget skulle afløse det flag, vi også havde fået af Danmarks-Samfundet, da vi ved Valdemarsfesten i 1995 indviede det dengang nye flagspil. - De to flag blev skiftet i overensstemmelse med traditionerne og flagceremonien for Søværnet og Marineforeningen - til trillerne fra bådsmandspiben. Symbolsk var det to af foreningens lidt ældre medlemmer, der halede det gamle flag ned, og to af vore yngre medlemmer, der hejste det nye. Da det nye flag var gledet til tops og foldede sig smukt ud, sang Slupkoret for til første vers af Kong Christian. Herefter fortsatte Valdemarsfesten efter det normale mønster : Ebeltoft Garden underholdt, Kulturudvalgsformand Jesper Mathiesen holdt tale og der blev uddelt en række flag og faner til andre foreninger. Da højtideligheden udenfor var slut, var det tid at trække indenfor, hvor der kunne købes kaffe, brød, forfriskninger og pølser. Igen underholdt Slupkoret, hvilket var med til at give den helt rigtige stemning i den tætpakkede marinestue. - En helt igennem smuk og vellykket aften. 12

13 Flag til Borreby børnehave Børnehaveleder, Lene Roost Fredag den 28. maj 2010 modtog Borreby børnehave i Egernførde med stor glæde et nyt flag ved årsmødet på Risby Danske Skole. Flaget hejses ved alle fødselsdage for børn og personale - ca. 70 gange årligt - samt ved bedsteforældredage, sommerfester og andre passende lejligheder. Som det kan ses på bil- lederne, er børnene altid med til at hejse flaget. For os er det vigtigt, at børnene får et naturligt forhold til flaget samt en viden om, hvornår det bruges og hvordan vi omgås flaget. Tusind tak fra børn og personale i Borreby børnehave. Flaghejsning i Borreby børnehave. bedst i længden GT Glasfiber A/S Nøragervej Hovborg Tlf Fax

14 KFUM korpslejr i 2010 i Skive Tak fra KFUM-spejderne Herlufsholm Gruppe til Danmarks-Samfundet for hjælpen i forbindelse med, at tildele gruppen et flag til deres flagstang ved korpslejren 2010 i Skive. Gruppen fremhæver forretningsfører Gunnar Bak Cedermanns store hjælp, der muliggjorde, at man med stolthed kunne præsentere korpslejren højste flagstang på ialt 17,1 m med anstand. Foto og tekst: Jes Saxe FLAG OG FANER I OVER HUNDREDE ÅR TLF

15 Levende Dannebrog Af Elmer Schelde Thomsen KFUM-Spejdernes Korpslejr i Skive 2010 fejrede korpsets 100 års fødselsdag på lejrens festplads med et stort levende Dannebrogsflag. Alle spejderne havde tidligere på dagen fået udleveret et rødt eller hvidt stykke papir, som skulle bruges til at danne flaget med. Et stort logistisk puslespil skulle falde på plads, for at alle spejderne var indenfor de markerede felter. Efter nogen tids justeringer var alle på rette plads og fotografen kunne tage sine billeder. Spjederne bevægede deres papir så Dannebrogsflaget så levnede ud. En sjov fælles opgave for alle spejderne og et godt minde om en festlig og farverig fødselsdag. Foto: Jacob Vibe Ungdomsforeningen i Tønning fik overrakt en fane Årsmødet 2010 i Tønning var en dejlig, varm sommerdag og dermed en god lejlighed til at få overrakt en ny fane fra Danmars- Samfundet. Det var Ungdomsforeningen i Tønning, der havde søgt, fordi deres gamle flag desværre var mørnet op. Selve ceremonien var meget højtidelig. Alle rejste sig og proceduren startede. De to unge, Kira Leve og Louis Boseck, der tog imod fanen, var meget nervøse. Det værste der kunne ske var, at fanen rørte jorden, havde de fået at vide. Men de klarede opgaven rigtig godt. Sømmene blev slået i, det første af repræsentanten for Danmarks-Samfundet, Erik Fage-Pedersen, for Hendes Majestæt Dronningen. Det andet af skolelederen Kristian Buhrkal for fædrelandet. Det tredje af formanden for UF May-Britt Hartwig for foreningen. Dermed var fanen indviet. Tønning UF vil endnu engang sige en stor tak til Danmarks-Samfundet. Vi takker for fanen, men ligeledes for den festlige ceremoni. Fremover vil vi med glæde lade fanen præsentere vores forening. 15

16 Movia fik Årets Valdemar Af Ib Ketler Hvert år tildeler Danmarks-Samfundet Årets Valdemar til nogen, der i særlig grad gør brug af Dannebrog og festligholder flaget og de officielle flagdage. Danmarks-Samfundet i Storkøbenhavn tildelte i 2010 Årets Valdemar til trafikselskabet Movia, der fik diplom og et bordflag overrakt ved en højtidelighed på Livgardens Kaserne ved Rosenborg Slot. Dorthe Nøhr takkede for æresbevisningen. Flag Jul i juli Af Ib Ketler Forud for Julemændenes Verdenskongres på Dyrehavsbakken, afholder Dansk Julemands Laug sit årsmøde på Tingstedet, Dyrehavsbakken. Som i mange andre foreninger bliver fanen ført ind, som indledning på laugets møde. Det må siges at være en dag, der er præget af de rødhvide farver. på busserne er en gammel skik Movia fører videre med glæde. Flaget har det tilfælles med busserne, at det er vore allesammens. Flagene er samlende og betyder noget for mange og bliver bemærket af store og små. På flagdage oplyser Københavns Radio om anledning og Movias kundecenter får op til opkald om grunden til at bussen flager. Undtagen den 16. april, da ved folk godt hvorfor. Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth overrakte prisen til administrerende direktør Dorthe Nøhr, Movia. I midten formanden for Danmarks-Samfundets lokalafdeling, Storkøbenhavn Chr. Ankerstjerne Rønneberg. Julemands Lauget fik sin fane af Danmarks-Samfundet, Valdemarsdag 1997, i Roskilde Domkirke. 16 Foto: Jan Mørch

17 En flagdag alle husker - Af Ib Ketler er Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag, og i 2010 fyldte Majestæten 70 år. Dagen blev blandt andet fejret med karettur i hovedstaden. 215 værnsforeninger fra hele landet stillede med faner og flag for at markere dagen. Det var et flot syn, da deltagerne marcherede til Kongens Nytorv, og mens de paraderede og hilste på regentparret. Foto: Ib Ketler Sølvnål uddelt Af Preben Kosiara Stevns - Faxe Lokalafdeling har altid været præget af ildsjæle og en af dem er Else L. Andersen. I Danmarks-Samfundets nye struktur var hun en af dem der gjorde sig bemærket ved, at være topscorer med et stort flagsalg. Det var også tilfældet i 2010, hvor hun også fik tegnet 40 nye medlemmer. Else deltager tillige i arbejdet med at synliggøre D-S, her udviser hun stor kreativitet med ideer og fremstilling af materialer til udstillingsstandene. På billedet ses en koncentreret Else på udstillingsstanden. 17

18 Nyt flag til Flensborg Avis FLENSBORG. Ved danske årsmøder i Sydslesvig i 2010 fik Flensborg Avis overrakt et nyt Dannebrog, da det gamle ikke kunne mere. Det er i øvrigt første gang, at Flensborg Avis har modtaget et flag fra Danmarks- Samfundet. Flaget blev hejst ved en lille ceremoni den 28. maj foran Flensborg Avis bygning på Wittenberger Weg 19 i Flensborg. Danmarks- Samfundet var repræsenteret ved Erik Fage- Petersen, der overrakte flaget til Flensborg Avis chefredaktør, Bjarne Lønborg, der takkede behørigt for gaven. Trygsager Fold trykt dine vinger ud sammen med os! Danmarks mest integrerede trykkeri med Danmarks nyeste og bedste maskinpark. Svanemærke, Danmarks mest ISO integrerede 14001, FSC- trykkeri og PEFCcertifikat. Danmarks Dygtige nyeste og og bedste engagerede maskinpark. med- med arbejdere Svanemærke, med ISO stor 14001, indsigt FSC- og mange og PEFCcertifikat. Fuld Dygtige fokus på og det engagerede færdige resultat med- års erfaring. arbejdere men hele med tiden stor med indsigt alle tænkelige og mange miljøhensyn erfaring. i baghovedet. Fuld fokus på Tryghed det færdige har mange resultat års aspekter. men hele tiden med alle tænkelige miljøhensyn i baghovedet. Tryghed har mange Kig aspekter. lidt rundt på vores hjemmeside eller Ryttermarken 17 A 5700 ring Svendborg til af vores grafiske Telefon: konsulenter og 05 hør, Kig hvad lidt rundt Svendborg på vores Tryk hjemmeside kan gøre for eller dig. ring til en af vores grafiske konsulenter og

19 Faneindvielse Af skoleinspektør Gertrud Karstoft, Hanved Danske Skole I foråret 2010 blev Hanved Danske Skole spurgt, om vi ville være med til at afholde årsmødet i Hanved. Dette en med os! ville vi naturligvis gerne, og vi tog straks dette som en oplagt anledning for at søge Danmarks-Samfundet om en længe ønsket fane til skolen. Trygsager Fredag den 29. maj 2010 holdt vi så årsmøde på Hanved Danske Skole. En hyggelig aften med mange gæster og det længe ventede højdepunkt, da næstformand for Danmarks-Samfundet, Erik Fage- Pedersen, overrakte fanen til skolen. På skolens vegne vil jeg hermed sige tak, og vi vil gøre vort bedste for at værne om vor nye fane. På billedet ses nogle af vore elever hverdagens nydere med den nye fane. Danmarks mest integrerede trykkeri med Danmarks nyeste og bedste maskinpark. Svanemærke, ISO 14001, FSC- og PEFCcertifikat. Dygtige og engagerede medarbejdere med stor indsigt og mange års erfaring. Fuld fokus på det færdige resultat : men hele tiden med alle tænkelige miljøhensyn i baghovedet. Tryghed har mange aspekter. Kig lidt rundt på vores hjemmeside eller ring til en af vores grafiske konsulenter og hør, hvad Svendborg Tryk kan gøre for dig.

20 Dannebrog og Dannevirke Museumsinspektør Nis Hardt På det danske mindretals årsmøde i Slesvig søndag den 30. maj 2010 overrakte DANMARKS-SAMFUNDET et Dannebrogsflag til Danevirke Museum. Danevirke er Nordens største fortidsminde. De første forsvarsvolde blev anlagt i slutningen af 600-tallet. Voldene forløb tværs over landet fra Egernførde Bugt i øst over mod Slien og videre til Treneå i vest. Volden spærrede for adgangen til Jylland og tjente en sidste gang som forsvarsanlæg for det gamle danske riges sydgrænse i krigen Danevirke Museum ejes og drives af Sydslesvigsk Forening, der er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation i Sydslesvig. Museet ligger, hvor Hærvejen skærer sig gennem den gamle grænsevold Danevirke. Museets udstillinger beretter om Danevirkes omskiftelige historie fra jernalderen over vikingetid og middelalderen frem til vore dage. Desuden formidles det danske mindretals historie fra nederlaget i 1864 til i dag. Den arkæologiske park omfatter blandt andet Danevirkes Hovedvold, Kong Valdemar Foto: Sydslesvigsk Pressetjeneste den Stores imponerende teglstensmur og den rekonstruerede danske Skanse XIV fra Siden 2004 arbejder et fælles dansk-tysk-nordisk projekt på, via en fælles international ansøgning, at få vikingetidens to største fortidsminder, vikingebyen Hedeby og Danevirke, optaget på UNESCO s liste over verdens kulturarv. Dannebrog og Dannevirke hører sammen Når det rød-hvide flag vajer foran Danevirke Museum er det således et tegn på, at dansk historie og kultur er en anerkendt og respekteret del af det slesvigske grænseland. 20

21 Repræsentantskabsmøde 2011 Af Ib Ketler Årsmødet blev afholdt den 12. marts 2011 i det velfungerende Vingsted Center ved Vejle. Efter faneindmarch og fællessang I Danmark er jeg født var der velkomst ved landsformand Nils Ole Kajhøj. De 45 deltagere var egne lokalformænd- og repræsentanter og gæster fra FDF, soldater- og marineforeningerne, DGI, folkedanserne, Frednings- og Mindefonden og spejderkorpsene. Hovedkassereren Finn Rasmussen Foto: Ib Ketler Landsformanden oplæste mødets hilsen til vores protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, ligesom Prinsens svar. Preben Petersen, Odense, valgtes til mødets dirigent. Han ledte mødet med en frisk myndighed. Formandens beretning, med indlagt tema om fremtiden, og kassererens reviderede regnskab blev godkendt med akklamation. Indlæg fra deltagerne viste, at der er stort fokus på fremtiden (se formandens temaside). Forslag til ændring af ved- tægter for lokalafdelinger blev vedtaget, med god styring af dirigenten. Fra landsledelsen var følgende på valg, begge blev genvalgt: Erik Fage-Petersen, Århus, og Birte Johansen, Ålborg. Som suppleanter blev genvalgt: Kjeld Bøjlesen, Hedensted, og Jens Justenlund, Jammerbugt. Næste repræsentantskabsmøde afholdes den 10. marts 2012 i København. Under eventuelt opfordrede deltagerne til: at man brugte Københavns Politis Sangkor, gør noget ved samarbejdet lokalt med idræt- og spejdereorganisationerne, DGI vil komme med oplæg til fremme det lokale samvirke. Vær synlige ved arrangementer og stævner. Sælg Valdemarsflaget året rundt ved lukkede arrangementer. Efter repræsentantskabsmødet, blev der givet orientering om den nye juniorfane, brugen af Dannebrog og besvaret driftsspørgsmål. 21

22 Årsregnskab 2010 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2010 Indtægter Salg af flag Tilskud fra Kulturministeriets andel af Tipsmidlerne Donationer Salg af bøger og mærkater m.v Kontingent Renteindtægter 281 Diverse 0 Bidrag fra kommuner, virksomheder, foreninger m.v Bidrag fra Hans Kongelig Højhed Arveprins Knuds 60-års fødselsdagsfond kr Udgifter Direkte udgifter ved flagsalg Afholdte udgifter i h.t. vedtægter Administration Øvrige omkostninger Årets resultat kr Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisations aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af organisationen aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med god regnskabsskik. København, 10. marts 2011 KPMG C. Jespersern Peter Gath Statsaut. revisor Danmarks-Samfundet, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, tlf Redaktion: Ib Ketler og Charlotte Dølby Annoncering: Gunnar Bak Cedermann Oplag: stk. Forsidefoto: KFUM-Spejdernes Korpslejr i Skive 2010 fejrede korpsets 100 års fødselsdag på lejrens festplads med et stort levende Dannebrogsflag. Læse mere side 15. Foto: Jacob Vibe 22

23 Hæder Ved repræsentantskabsmødet foretog landsformanden tildeling af guldnåle til (fra højre) Preben Kosiara, Stevns/Fakse, Mogens Peulicke, Helsingør, Marie Hess, Sønderborg og Bent Mitchell, Slagelse, Landsformanden og endelig Erik Mylin, Kolding,der havde fået guldnålen et par måneder før. Alle modtagerne har markeret sig ved initiativer, synlighed og aktiviteter. Udleverede faner og flag i

24

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

Velkommen til Kursus for fanebærere

Velkommen til Kursus for fanebærere Velkommen til Kursus for fanebærere i Sydslesvig f.eks. 13. oktober 2013 kl. 20.00 1 Fanebærerkursus 2 Kursusplan Danmarks-Samfundet Dannebrogs historie Flagtyper Flagreglement Faner Faneeksercits Faneindvielse

Læs mere

Dannebrogsviden Sådan bruges Dannebrog Af flagkonsulent i Danmarks-Samfundet Søren Cruys-Bagger Maj 2013

Dannebrogsviden Sådan bruges Dannebrog Af flagkonsulent i Danmarks-Samfundet Søren Cruys-Bagger Maj 2013 Danmarks-Samfundet Flagviden Dannebrogsviden Sådan bruges Dannebrog Af flagkonsulent i Danmarks-Samfundet Søren Cruys-Bagger Maj 2013 Disse små spørgsmål/svar-artikler findes på vores hjemmeside. Men de

Læs mere

2. AFLÆGGELSE AF BERETNING TIL GODKENDELSE

2. AFLÆGGELSE AF BERETNING TIL GODKENDELSE Referat af repræsentantskabsmøde 9. marts 2013 kl. 1000. Deltagere: Landsledelse: Nils Ole Kajhøj (FM), Erik Fage-Pedersen (NF) Finn Rasmussen (FR), Birte Johansen (BJ), Søren Cruys-Bagger (SCB) og Ib

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Kære bestyrelseskolleger

Referat af bestyrelsesmøde Kære bestyrelseskolleger Til Erik Fage Pedersen Finn Rasmussen Daniel Klestrup Bjærge Søren Cruys-Bagger Kjeld Bøjlesen Birte Johansen Martin Helbo Nielsen Lars Hven Troelsen Gunnar Bak Cedermann Protektor: Hans Kongelige Højhed

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Til Erik Fage Pedersen Finn Rasmussen Daniel Klestrup Bjærge Søren Cruys-Bagger Kjeld Bøjlesen Birte Johansen Martin Helbo Nielsen Lars Hven Troelsen Gunnar Bak Cedermann Kære bestyrelseskolleger Protektor:

Læs mere

Side 1. ad 5: Behandling af indkomne forslag Lokalformanden gennemgik baggrunden for de mange ændringsforslag til de nuværende vedtægter.

Side 1. ad 5: Behandling af indkomne forslag Lokalformanden gennemgik baggrunden for de mange ændringsforslag til de nuværende vedtægter. Side 1 Storkøbenhavn Nummer 1 2012 Beslutningsreferat fra generalforsamlingen Lokalforeningen for Storkøbenhavn 2012 Generalforsamlingen onsdag den 15. februar 2012 fra kl. 19.30 hos Trafikselskabet Movia

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2006

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2006 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2006 Krigen er slut. Hvad skal vi med Hjemmeværnet? Spørg i Seest! René Hviid var en af de 1.645 hjemmeværnsfolk, der smed hvad de havde i hænderne og hjalp med at begrænse

Læs mere

Danmarks-Samfundet Årsskrift 2012

Danmarks-Samfundet Årsskrift 2012 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2012 Traditioner og udvikling, en 100-årsdag og Dannebrog som kulturarv Af landsformand Nils Ole Kajhøj Igen i år kan Danmarks- Samfundet fejre et jubilæum. I 2012 er det

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Håndbog for fanebærere. Side 1. Rundvisning på Frihedsmuseet. Årsskrift 2013. Besigtigelse på Københavns Rådhus

Håndbog for fanebærere. Side 1. Rundvisning på Frihedsmuseet. Årsskrift 2013. Besigtigelse på Københavns Rådhus Side 1 Storkøbenhavn Nummer 1 2013 Rundvisning på Frihedsmuseet Rundvisning på Frihedsmuseet den 9. april, er flyttet til d. 22 maj kl. 19.00, se vedlagte. (Arrangementet er aflyst grundt branden på Friheds

Læs mere

Indkaldelses til bestyrelsesmøde

Indkaldelses til bestyrelsesmøde Til Erik Fage Pedersen Finn Rasmussen Daniel Klestrup Bjærge Søren Cruys-Bagger Kjeld Bøjlesen Birte Johansen Martin Helbo Nielsen Lars Hven Troelsen Gunnar Bak Cedermann Ebbe Ravn Ib Ketler Uffe Lundgaard

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Danmarks-Samfundets Århus Kreds. 100-års jubilæum

Danmarks-Samfundets Århus Kreds. 100-års jubilæum Danmarks-Samfundets Århus Kreds 100-års jubilæum 1908-2008 Danmarks-Samfundets Århus kreds Inviterer Foreninger, organisationer, virksomheder, myndigheder m.fl. i Århus og omegn til Valdemarsfest lørdag

Læs mere

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING FOR ÅRET 2012 2013 Årsrapporten og regnskabet er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 5. april 2013 22-01-2014 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Kl. 19.30 På Friskolen i Lemming 1. Velkomst (Lisbeth Lausten Bang) 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5.

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Til Erik Fage Pedersen Finn Rasmussen Daniel Klestrup Bjærge Søren Cruys-Bagger Kjeld Bøjlesen Birte Johansen Martin Helbo Nielsen Lars Hven Troelsen Gunnar Bak Cedermann Kære bestyrelseskolleger Protektor:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 2016

Referat af repræsentantskabsmøde 2016 Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Til Danmarks-Samfundets Landsledelse Danmarks-Samfundet Danmarks-Samfundets Lokalforeninger Rønne, den 12. marts 2016 Referat af repræsentantskabsmøde 2016

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Bülow, DeMeza, Fæstningsdrengene, Oluf Rye, Skærbæk, Vejlby, Peder Grip

Bülow, DeMeza, Fæstningsdrengene, Oluf Rye, Skærbæk, Vejlby, Peder Grip Fredericia den 31. marts 2012 Referat af orienteringsmødet tirsdag den 28. februar 2012 på skovvej 48. Deltagende grupper/kredse: Bülow, DeMeza, Fæstningsdrengene, Oluf Rye, Skærbæk, Vejlby, Peder Grip

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2013

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2013 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2013 Ny landsformand, opdateret formålsparagraf Af landsformand Preben Petersen Ved Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde i Vingsted lørdag den 9. marts havde jeg den

Læs mere

10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning

10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. marts 2014 Mads Lund Larsen 10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2007

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2007 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2007 Krigen er slut. Hvad skal vi med Hjemmeværnet? Spørg i Seest! René Hviid var en af de 1.645 hjemmeværnsfolk, der smed hvad de havde i hænderne og hjalp med at begrænse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Vi stiller op, når det gælder. hjemmeværnet. Vi er en af Danmarks største frivillige. organisationer. Hjemmeværnets 47.

Vi stiller op, når det gælder. hjemmeværnet. Vi er en af Danmarks største frivillige. organisationer. Hjemmeværnets 47. Danmarks-Samfundet Årsskrift 2014 Vi er en af Danmarks største frivillige organisationer. Hjemmeværnets 47.000 frivillige rykker gennemsnitligt ud 14 gange i døgnet. Vi hjælper politiet med bl.a. eftersøgninger

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Vejledning for fanebærere

Vejledning for fanebærere Vejledning for fanebærere og ceremoniel 1. Opstilling til parade Faneløjtnant og fanebærer med tildækket fane træder an på paradens højre fløj. Fanen tages ved fod. Inden fanen afdækkes kommanderes:»paraden

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Almægtige fader. Lad dit navn blive helligt for os, så vi tager imod dit Rige nu og i evighed. AMEN

Almægtige fader. Lad dit navn blive helligt for os, så vi tager imod dit Rige nu og i evighed. AMEN Nytår 2014, Hurup Mattæus 6, 5-13 Almægtige fader. Lad dit navn blive helligt for os, så vi tager imod dit Rige nu og i evighed. AMEN Der er næppe noget tidspunkt på året, hvor traditionerne lever som

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet..

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Tårnby 24.februar 2012. Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Formanden beretning Chr. Ankerstjerne Rønneberg. Side 1

Formanden beretning Chr. Ankerstjerne Rønneberg. Side 1 Side 1 Storkøbenhavn Nummer 1 2016 Formanden beretning Chr. Ankerstjerne Rønneberg Københavns Lufthavne, Kastrup Beretning ved generalforsamling i DS, Storkøbenhavn den 29. februar 2016. Også 2015 blev

Læs mere

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM Kom så, Danmark Det nationale bliver ofte fremstillet og brugt på en måde, så det bringer nogle følelser frem hos en person. At have fokus på det nationale er ikke noget nyt, det er noget, der har været

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Deltagere: Gitte Herbst (GH), Næstformand Flemming Petersen (FP), Lone, Mick, Inge, Referent Anita Aagaard.

Deltagere: Gitte Herbst (GH), Næstformand Flemming Petersen (FP), Lone, Mick, Inge, Referent Anita Aagaard. Frederiksberg den 30. juni 2016 Pårørenderådsmøde tirsdag den 28. juni. Deltagere: Gitte Herbst (GH), Næstformand Flemming Petersen (FP), Lone, Mick, Inge, Referent Anita Aagaard. Afbud: Annette Forsythe.

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2010

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2010 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2010 Danmarks-Samfundet som kulturbærer Af landsformand Nils Ole Kajhøj WWW.BLIVMEDLEM.NU Danmarks-Samfundet har i mere end 100 år tilpasset sig de kulturelle strømninger i

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat Roskilde Søndre Sogns Menighedspleje Jakobskirkens Sociale Arbejde Bestyrelsen v. fratrædende formand Alf Mulnæs, Kornvej 10, 4000 Roskilde E-mail: a.mulnaes@webspeed.dk Tlf. 46 75 24 74 Roskilde den 3.

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Møllehøj Information Maj 2013

Møllehøj Information Maj 2013 Møllehøj Information Maj 2013 34. årgang MØLLEHØJS BESTYRELSE Formand Næstformand Kasserer Bestyrelses medlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelses suppleant Bestyrelses suppleant Bilags kontrollant Bilags kontrollant

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere