NIKOLAJ UPSJENSKIJ. Fire Fortællinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIKOLAJ UPSJENSKIJ. Fire Fortællinger"

Transkript

1 NIKOLAJ UPSJENSKIJ Fire Fortællinger SFA

2 Nikolaj Uspjenskij FORTÆLLINGER Oversat af Thor Lange Digitaliseret af SFA Speciel PDF pga meget gammel bog Biografiske notitser Historien om en hest Katarina Kirkesangerens bryllup Godsejeren og bonden

3 Biografiske Notitser, L)en, der gjennem Literaturen vil lære Menigmand i Rusland at kjende, bør først og fremmest henvende sig til Nikolaj Uspjénskij. Ingen kj ender Almuen bedre end han; han hører selv ved sin Fødsel dertil og er ikke bleven fremmed for de Omgivelser, mellem hvilke han tilbragte sin Barndom og første Ungdom. Uspjénskij fødtes 1835 i en lille afsides Landsby, hvor hans Fader var Degn. Den lavere russiske Gejstlighed, navnlig da paa Landet, udgjør en Klasse, man kunde næsten sige, en Kaste for sig selv, hvis Stilling i social Henseende gjennemgaaende er lidet misundelsesværdig. Den simple Bonde har og havde del selv under Livegenskabét i materiel Henseende! olie IUMIIV. end sin Skriftefader og hans Medtjenere! ved Kirken, der for Størstedelen leve i Fattigdom og umiddelbar Afhængighed af Sognets Beboer«!. Qspjénskijs Fader dannede ingen Undtagelse fra den almindelige Regel. Han havde ikke Midler til at lade sin Søn faa

4 410 nogen anden Opdragelse end den. der uden Grodtgjøreise gives Præste- og Degnesønner i Statens gejstlige Seminarier. Student blev lian efter adskillig Modgang dog tilsidst, men længere slog hans Kræfter ikke til, og han forlod snart Universitetet for, saa vidt som den private Tjeneste, han havde paataget sig, tillod ham det, at sysle med literære Beskjæftigelser, for hvilke han, ligesom hans yngre Broder GHjæb tidligt havde næret Interesse. Uspjénskijs første Debut falder i Begyndelsen af Treserne, femten Aar efter Turgjénjews og Grigorowitschs Fremtræden. Tiderne havde forandret sig, siden dengang Jægerens Dagbog" og Stakkels Anton" saae Lyset. Livegenskabet var ophævet, og sammen med det enkelte gamle Traditioner, der hellere maatte have vedblevet at bestaa. Nu havde man lært Bonden nærmere at kjende; man var kommet i umiddelbar Berøring med ham, og den Regnbuetaage af Sentimentalitet, gjennem hvilken man et Par Decennier tidligere havde betragtet ham, var hurtig dunstet bort. Folk trængte til at se paa Sagen, som den virkeligt var, og Uspjénskijs simple, sanddru Smaafortællinger kom udmærket tilpas og gjorde overordentlig Lykke. De have fortjent at gjøre det. Det er en Samling Billeder tagne efter Naturen med fotografisk Nøjagtighed uden Han meget smn et GHimt al' skjæv Belysning gjennem Prismen al' Tendens i den ene eller anden Retning. Uspjenskij er beundringsværdig objektiv.

5 411 Hvad han skriver, er udelukkende Smaating, enkeltstaaende Scener af Bondestandens og den lavere Gejstligheds Liv. Hver af disse Skizzer har foruden sit fine Kunstværd noget nær Betydning som kulturhistoriske Vidnesbyrd. Han har skrevet meget, tre tjekke Bind, men næsten hele hans Virksomhed henhører til Tidsrummet Efter denne Tid ophører han for lang Tid ganske at at arbejde, og først i de sidste to Aar har han atter optaget den brudte Traad med et Par Smaafortællinger i samme Stil som hans forrige Produktion men, som det synes os, noget svagere. Uspjénskij er et stort Talent, som har præsteret meget, og som kunde have ydet endnu meget mere, om den Uorden og Mangel paa Stadighed, som forhindrer ham i nogetsteds rigtigt at slaa sig ned og komme til Ro, ikke ogsaa gjorde sig gjældende i hans Liv som Forfatter. Mange Grange har han haft en fordelagtig Plads i Statstj enesten med Lejlighed.til at arbejde sig videre frem støttet af den Yndest som Skribent, paa hvilken han tærer. Men han synes ikke at være i Stand til at føre et nogenlunde regelbundet afholdende Liv. Fra Tid til anden slaar han sig løs og glemmer alt, ogsaa Literatureii, til Btor Skade for denne, thi han er ubestrideligt begavet som Faa. Naar Uspjénskij udenfor sit Fædreland endnu er saa fuldstændig ubekjendt, maa li o veda årsagen hertil vistnok nærmest søges i de Vanskeligheder, som Sprogformen og Skildringernes stærke Lokalfarve

6 412 lægger Oversætteren i Vejen. Men den, der med Grlæde har læst Turgjénjews Jægerens Dagbog" og sætter Pris paa Grigorowitsch's Skildi'inger af Folkelivet, vil sikkert føle varm Interesse for Smaafortællingerne af den talentfulde, sympathetiske Nikolaj Uspjénskij.

7 I. En Historie om en Hest. Fra Kirketaarnet i Landsbyen Iwånowb havde Klokken tidligt hver Morgen klemtel for at kalde Sognefolkene sammen til Sjælemesse over en rig Gaardmand. Gudskelov, 1 ' sagde Diakonen, der efter endt Forretning sad hjemme hos sig selv sammen med en af Bønderne og havde en næsten tømt Trepægleflaske Brændevin staaende foran sig paa Bordet. Idag var det sidste Tjeneste over ham. Vorherre være hans Sjæl naadig! Min Andel af Betalingen for Messerne er otte Rubler. Nu skal jeg ogsaa kjøbe min Ivone det tærnede Tørklæde, hun saa længe har ønsket sig. Det hænder iu U< mig, lille Ven, at jeg glemmer min Kone. Sommetider ere vi nok lidt oppe at rives, men tinget: helt tovligt bliver det dog aldrig til imellem os. Er det sandt, hvad jeg siger eller ej?"

8 414 Ih, lad os aldrig tale om det, lille Fa'er; detveed vi nok," istemmede den halvfulde Bonde. Ser Du, saa har jeg ogsaa noget andet i Sinde; jeg vil skaffe mig en Hest. Er Du kjendt med den Hest, Jakimka kjører med?" Den brune, blissede? Ja det er jeg nok." Javel, det er netop den, jeg vil have Fingre i. Hvad mener Du? Hesten gaar nok an! Otte B ubier fik jeg idag, og noget mere kan jeg ogsaa selv lægge til. Egentlig er det en Krikke, men vi skal nok faa Huld paa den igjen! Nu trænger Jakimka til Penge; han skal dele Jordlodden med sin Broder; maaske giver han mig den for rimelig Pris. Hej Kone," her gjorde han en brat Overgang, lad os faa en Bid Brød, inden vi lægge os!" Efter Aftensmaden holdt Diakonen endnu en lang Tale for Bonden, der havde indrettet sig et Natteleje paa Gulvet ved Siden af ham, baade om Jakimkas Hest og om den store Middag, Gaardmandsfamilien havde givet efter den sidste Messe. Foredraget gled tilsidst over i en jævn Snorken, der nøjagtigt faldt ind i Pavserne mellem esetonerne af den ved Siden af ham sovende Bondemand. Midt om Natten udbrød Diakonen pludseligt med en ikke fuldstændig klar Stemme:

9 415 I gamle Dage, lille Ven, stod vi Mennesker Vorherre nærmere. Hvad det var, jeg vilde sige: skal det være, at jeg kjøber den blissede, kan jeg sagtens give ham femten Rubler for den og være tjent med Handelen endda!" Næste Dag mødte Diakonen den omtalte Jakimka, der med Hesten for sin Kærre i Skridtgang kjørte ned ad Gaden i Landsbyen. Han raabte ham an: Goddag, lille Bro'er!" Tak for det, Seménitsch!" Hvor skal Du hen idag?" Jeg? Jeg skulde hen til Svogeren og kjøbe Tømmer. Saa vilde jeg ogsaa bede ham laane mig sin Sav. Nu kommer jeg til at bygge et andet Hus. Vor Fa'er er død; jeg deler Lodden med min Broder." Ja, det har jeg hørt sige," bemærkede Diakonen. Hvordan skal del, nu gaa, naar I skilles fra hinanden V" Hvordan det skal gaa?" svarede Bonden og spyttede, saa langt han kunde, ud til Siden. Hvad det saa ellers bliver til, faar man det dog altid mange Gange lettere, end man havde det."

10 416 Ja, det er et sandt Ord; saa bliver der i det mindste ikke noget at skjændes om." Nej, det bliver der jo ikke," sagde Bonden med Eftertanke. Og meget mere Plads faar Du da ogsaa!" Ja, de,t er netop det. jeg gjør, lille Fa'er; jeg faar meget Plads for mig selv." Naturligvis faar Du mere Plads til at røre Armene; det er sikkert nok. Hør engang Jakim, sælg mig din Hest!" Den der? Lad gaa! Hvorfor skulde jeg ikke sælge den?" Og Bonden trak Linerne til sig for at give Hesten et mere strunkt Udseende. Du kan gjerne kjøbe den!" - Hvad koster den saa?" Ja, det er ikke godt at vide." Ser Du vel, Jakim; saa meget ung er den nok ikke, naar man ser rigtigt til," ytrede Diakonen og vilde tage Hesten om Mulen. Er den ikke ung? Det skulde Du nødigt fortælle! Tre Aar gammel er den og ikke en Kjende mere. Spørg hvem Du vil. Du kan gjerne sige, at det ikke er andet end Ungen af en Hest, saadant et Føl er det." Lige meget 1 Det er slemt saa slunken den er." Hvad skulde den være triml af, uaar den aldrig faar andet Foder end Hakkelse; det

11 417 sætter ikke Kjød paa Kroppen. Hesten er lige god for det. Veed Du, hvern der er Moder til den?" Ja, Moderen siger jeg ikke noget imod, men denne her har hverken Syn eller Holdning paa sig." Ikke det? Saa skulde Du se den, naar den traver. Den kunde gaa som Stanghest i et Trespand." Naa, hvad tager Du saa for den?" Bonden lod Øjnene glide langs hen ad Hyggen paa Hesten og svarede: Sexten Rubler." Nej, Jakim! For den Pris kan man paa Markedet kjøbe en ganske anderledes Hest. Wasilij gav kun tolv for sin og kunde endda godt være bekjendt at kjøre op ad Graderne i Moskwå med den." Aa, hvad! Lad os bare ikke tale om Wasilij! Kjender jeg kanske ikke hans Hoppe? Den har Spat." Helsen og Sundhed, lille Fa'er!" sagde et Par af Bymsendene, < 1 <-r kom Forbi. Er Du ved at kjøbe Hesten?" Ja, jeg prøvede paa del," henkastede Diakonen. Vil han have meget for den?" Sexten Rubler. Det er der intet fornuftigt Menneske, som giver ham." 27

12 418 Hesten er egentlig ikke saa daarlig," mente den ene af de Nysankomne. Den er nok noget lille og desuden sprængt i Krydset, men det er da ingen videre Skade til at tale om." Ja, Ralliken gaar nok an," istemmede Sidemanden ; der kan blive noget af den, om den bliver passet. Sikken et Skind den har; det hænger ikke fast ved Ribbenene," tilføjede han, idet hen med den ene Haand greb Hesten ind i Siden. Ja, det er netop det allerbedste," udbrød Jakim fornøjet. Skindet paa den er baade godt og lindt." Naa, lille Venner, stræb saa at blive enige!" Nej, jeg kan aldrig give den Pris, han fordrer." Hør, Jakim! Lad ham faa den for fjorten Rubler og en halv. Det kan Du godt staa Dig ved." Ja, det kan Du," tilføjede Diakonen. Mere er der Ingen, som giver Dig. Om den endda saae ud efter noget; men trækker Du den til Markedet, som den nu er, faar Du ikke engang ti Rubler for den." Slaa til, Jakim, og lad Handelen være sluttet!"

13 419 Slaa til, dit Kaalhovede, og giv os andre en Omgang Brændevin! Har Du kanske ikke en Hest endnu foruden den?" Tilsidst kom Sagen i Orden. Diakonen trak Hesten hjem, og der blev drukket Lidkjøb. Det maa siges om ham. at han var en ualmindelig Hestekjender. Han behøvede kun at se paa et Dyr for strax at bestemme, hvor meget det var værd, om det længe havde gjort Tjeneste, hvad Fejl det kunde have og andet lignende. Hvis derfor Diakonen kjøbte en Hest, var der ingen Tvivl om, at den duede til noget. Dyret, han denne Gang havde tilhandlet sig var en lille, tottet, langhaaret Hoppe, mørkebrun af Lød og med en Blis i Panden. Dens forrige Ejermand havde aldrig fodret eller passet den, men haft for Skik, hver Gang han var kommen hjem og havde spændt den fra, simpelthen at tage en Vidiekjeep og gjenne den afsted fra sin Jordlod i don Overbevisning, at en Hest og navnligt en sulten Hest er forpligtet til selv at søge sig sit Foder. Den var ikke to Aar gammel, da den allerede gik for Harven og nogle Maaneder efter trak 27*

14 420 den ogsaa Plov, kjørte Folk til Poststationen, ja gjorde tilmed engang en Rejse helt ind til Moskwå. Ikke sjeldent faldt det i dens Lod at slæbe tunge Læs hen ad en opblødt, bundløs Markvej; den styrtede fra Tid til anden paa sine Knæ ned mellem Vognstængerne, men kom paa Benene igjen ved en Regn af Slag tværs over Panden og begge Øjnene. Over Bringen bar den Mærker af Halslæderet, og paa Krydset havde den en bar Plet, hvor Piskesnærten havde svedet Haarene af. Men af Naturen var den en fredsommelig, stærk og udholdende Hest. To Maaneder efter, at den var kommet i ordentlige Hænder, skulde man have haft Møje med at kjende den igjen. Saaledes havde Diakonen fodret den op og sat Huld paa den, at Folk stod stille og saae efter ham, naar han kjørte gjennem Landsbyen. Hvad mener Du?" lød det inde fra Flokken af Bønderne. Nu sælger han den ikke igjen for femoghalvfjerdsindstyve Rubler." Kommer der En, som forstaar sig paa Kreaturer og har Raad dertil, byder han kanhænde ogsaa hundrede for den. Saadan en Hest skal man lede længe efter." En enkelt Gang holdt Diakonen med Villie stille midt inde i en Stimmel Bønder for endnu mere at tildrage sig deres Opmærksomhed.

15 421 Naa, Seménitsch," bemærkede en af de Omstaaende, det var mig, der raadede Dig til at kjøbe den. Jeg sagde Dig nok, at Du vilde faa Held med den; det fik Du ogsaa." Javel, Hesten er jo Gudskelov ganske ordentlig," svarede den Tiltalte, frygtende for ved selv at rose sin Ejendom paa en eller anden Maade at nedkalde Fortræd over den og faa det onde Øje til at virke. Nu afhænder Du den sagtens ikke for godt Kjøb, lille Fa'er?" Fik jeg for den, hvad den er værd, solgte jeg den kanske," svarede Diakonen og satte Hesten i Trav. Vinteren var kommet. Diakonen besluttede at tage ind i Guvemementsbyen til Torvs med et Læs Korn. Allerede om Morgenen saae han Seletøjet efter, lagde Halslffidéret i Blød og skaffede et Par solide BastDrtaatter tilveje. Efter at have spist til Middag stuvede han Sækkene med Rug sammen i Slæden og gav alt imellem sin Kone strenge Instruxer om, hvorledes hun havde at forholde sig i hans Fraværelse.

16 422 Da det var blevet mørkt, gik han ud og spændte for. Himlen var oversaaet med Stjerner, og Maanen skinnede klart; udenfor paa Vejen knirkede Frostsneen under Fødderne af en Forbigaaende. Diakonen lagde en linned Klud ind under Halslæderet, for at det ikke skulde gnave, bandt Aaget fast, tømmede Hesten op og gik et Par Skridt til Side for at fryde sine Øjne over Forspandet. Stængerne laa saa støt, at de ikke vare til at rokke; Aaget stod rankt og stramt; men mest af alt glædede Ejeren sig over Hestens faste, spændte Bug, der vidnede om, at Dyret var holdt, som det skulde, og kunde taale noget uden at blive rystet sammen og tabe i Huld. Som en rigtig Landmand holdt han af at se paa en Hest, der var vel i Stand. Saa trak Diakonen Pelskraven op over Ørerne og sagde til sin Kone: Naa, Gud i Vold! Se til at "være forsigtig med Lys og Ild, medens jeg er borte; pas godt paa Føllet og glem ikke at sige til Emeliån, naar Du ser ham, at han bringer Hamlerne og giver mig den Rubel tilbage, han er mig skjddig. Det faar ingen Ende med ham; nu har jeg snart ventet et halvt Aar, og alligevel bliver det ikke til noget." Dermed kjørte han.

17 423 Konen blev staaende ude i Forstuen med Natlampen i Haanden og grundede over, hvad hun nu skulde finde paa. Hun følte sig saa at sige, gjenfødt. Manden kunde paa ingen Maade komme tilbage før i det allertidligste om en Ugestid, og nu! Nu var hun aldeles sin egen Herre, fri, fri som en Fugl i Luften! I første Øjeblik havde hun til Hensigt at sende Bud efter Brændevin og byde GTjæster sammen. Dog blev denne Plan hurtigt forkastet i Betragtning af, at Naboerne strax vilde faa Nys om Sagen, saa Historien kunde komme videre. Hun endte med at beslutte sig til tidligt næste Morgen at gaa over til sin gode Veninde, Klokkerens Matréna, for sammen med hende at overveje, hvad der bedst lod sig gj øre. Diakonen kjørte hele den lange Nat. Saa tidt han kom til en Bakke stod han af og fulgte ved Siden af Læsset; paa de Steder, hvor Vejen skraanede nedefter, løftede han med begge Hænder Stængerne til Vejrs, for at Hesten ikke skulde skrabe sine Knæ paa dem. Ikke en eneste G-ang rørte han den med Pisken. Ved at se den Kraft og Behændighed, med hvilken den brune Hoppe trak Slæden ud af Snedriverne, betoges han af en særegen, ophøjet Følelse.

18 424 Lykkeligt og vel naaede Diakonen ind til sit Bestemmelsessted og fik Komet solgt. Paa Tilbagevejen, allerede ved den anden Poststation fra Byen, lagde han Mærke til, at et Par mistænkeligt udseende Folk i en Slæde forspændt med to Heste fulgte ham i Hælene. Vejen var øde og gik igjennem et frossent Morads med Pilekrat til begge Sider. Som erfaren Mand forstod Diakonen snart, at de to Ubekjendte ikke for intet holdt ham med Følgeskab. Mørket begyndte at falde paa. Hej, gode Ven!" raabte en af Folkene bagved, hvor er Du fra?" De nærmede sig til en Landsby, og Diakonen skyndte sig at kjøre ind i Holdestalden ved Kroen. Til Værtshusholderen, der var en gammel Bekjendt af ham, fortalte han det Æventyr, han havde oplevet. Ja," bemærkede Kromanden, rigtig roligt er der ikke her i Omegnen. For et Par Dage siden tog disse Skarnsfolk et helt Trespand Heste fra en Postkusk, og det har ikke været muligt at komme paa Spor efter dem. Natten gik. Det var endnu ikke blevet helt lyst, før Diakonen lavede sig til at fortsætte Hejsen. Tøv lidt, Semenitsch!" raadede Kromanden ham, hvad har Du et saadant Hastværk efter? Lad det først blive Dag."

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Lille Claus og store Claus

Lille Claus og store Claus Lille Claus og store Claus Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der vare i en By to Mænd, som begge havde selv samme Navn, begge to hed de Claus, men den ene eiede fire Heste og den anden kun

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

Lille Claus og store Claus

Lille Claus og store Claus Lille Claus og store Claus Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der vare i en By to Mænd, som begge havde selv samme Navn, begge to hed de Claus, men den ene eiede fire Heste og den anden kun

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde.

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. ISBN: 978-82-93134-65-7 (epub), 978-82-93134-66-4 (mobi) Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Det bliver regnvejr. Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns)

Det bliver regnvejr. Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns) Det bliver regnvejr Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns) Han svingede op over fortovet uden at stå af og pressede knallerten pludseligt hårdt det sidste stykke op ad fliserne i 5 indkørslen for at få en opbremsning,

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Spirens store ønske. - en tegnet fortælling om spirer. Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer

Spirens store ønske. - en tegnet fortælling om spirer. Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer Spirens store ønske - en tegnet fortælling om spirer Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer Spirens store Ønske Forlaget Friske Spirer info @ friskespirer.dk www.forlagetfriskespirer.dk

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9 9.søndag efter trin. 2.august 2015 Gårslev kl.9 Skærup kl.10.30 736-den mørke nat forgangen er 212-den bitre død dig trængte 275- uforsagt vær på vagt... 518- på Guds nåde, i al våde (koral 211 - Herrens

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere