NIKOLAJ UPSJENSKIJ. Fire Fortællinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIKOLAJ UPSJENSKIJ. Fire Fortællinger"

Transkript

1 NIKOLAJ UPSJENSKIJ Fire Fortællinger SFA

2 Nikolaj Uspjenskij FORTÆLLINGER Oversat af Thor Lange Digitaliseret af SFA Speciel PDF pga meget gammel bog Biografiske notitser Historien om en hest Katarina Kirkesangerens bryllup Godsejeren og bonden

3 Biografiske Notitser, L)en, der gjennem Literaturen vil lære Menigmand i Rusland at kjende, bør først og fremmest henvende sig til Nikolaj Uspjénskij. Ingen kj ender Almuen bedre end han; han hører selv ved sin Fødsel dertil og er ikke bleven fremmed for de Omgivelser, mellem hvilke han tilbragte sin Barndom og første Ungdom. Uspjénskij fødtes 1835 i en lille afsides Landsby, hvor hans Fader var Degn. Den lavere russiske Gejstlighed, navnlig da paa Landet, udgjør en Klasse, man kunde næsten sige, en Kaste for sig selv, hvis Stilling i social Henseende gjennemgaaende er lidet misundelsesværdig. Den simple Bonde har og havde del selv under Livegenskabét i materiel Henseende! olie IUMIIV. end sin Skriftefader og hans Medtjenere! ved Kirken, der for Størstedelen leve i Fattigdom og umiddelbar Afhængighed af Sognets Beboer«!. Qspjénskijs Fader dannede ingen Undtagelse fra den almindelige Regel. Han havde ikke Midler til at lade sin Søn faa

4 410 nogen anden Opdragelse end den. der uden Grodtgjøreise gives Præste- og Degnesønner i Statens gejstlige Seminarier. Student blev lian efter adskillig Modgang dog tilsidst, men længere slog hans Kræfter ikke til, og han forlod snart Universitetet for, saa vidt som den private Tjeneste, han havde paataget sig, tillod ham det, at sysle med literære Beskjæftigelser, for hvilke han, ligesom hans yngre Broder GHjæb tidligt havde næret Interesse. Uspjénskijs første Debut falder i Begyndelsen af Treserne, femten Aar efter Turgjénjews og Grigorowitschs Fremtræden. Tiderne havde forandret sig, siden dengang Jægerens Dagbog" og Stakkels Anton" saae Lyset. Livegenskabet var ophævet, og sammen med det enkelte gamle Traditioner, der hellere maatte have vedblevet at bestaa. Nu havde man lært Bonden nærmere at kjende; man var kommet i umiddelbar Berøring med ham, og den Regnbuetaage af Sentimentalitet, gjennem hvilken man et Par Decennier tidligere havde betragtet ham, var hurtig dunstet bort. Folk trængte til at se paa Sagen, som den virkeligt var, og Uspjénskijs simple, sanddru Smaafortællinger kom udmærket tilpas og gjorde overordentlig Lykke. De have fortjent at gjøre det. Det er en Samling Billeder tagne efter Naturen med fotografisk Nøjagtighed uden Han meget smn et GHimt al' skjæv Belysning gjennem Prismen al' Tendens i den ene eller anden Retning. Uspjenskij er beundringsværdig objektiv.

5 411 Hvad han skriver, er udelukkende Smaating, enkeltstaaende Scener af Bondestandens og den lavere Gejstligheds Liv. Hver af disse Skizzer har foruden sit fine Kunstværd noget nær Betydning som kulturhistoriske Vidnesbyrd. Han har skrevet meget, tre tjekke Bind, men næsten hele hans Virksomhed henhører til Tidsrummet Efter denne Tid ophører han for lang Tid ganske at at arbejde, og først i de sidste to Aar har han atter optaget den brudte Traad med et Par Smaafortællinger i samme Stil som hans forrige Produktion men, som det synes os, noget svagere. Uspjénskij er et stort Talent, som har præsteret meget, og som kunde have ydet endnu meget mere, om den Uorden og Mangel paa Stadighed, som forhindrer ham i nogetsteds rigtigt at slaa sig ned og komme til Ro, ikke ogsaa gjorde sig gjældende i hans Liv som Forfatter. Mange Grange har han haft en fordelagtig Plads i Statstj enesten med Lejlighed.til at arbejde sig videre frem støttet af den Yndest som Skribent, paa hvilken han tærer. Men han synes ikke at være i Stand til at føre et nogenlunde regelbundet afholdende Liv. Fra Tid til anden slaar han sig løs og glemmer alt, ogsaa Literatureii, til Btor Skade for denne, thi han er ubestrideligt begavet som Faa. Naar Uspjénskij udenfor sit Fædreland endnu er saa fuldstændig ubekjendt, maa li o veda årsagen hertil vistnok nærmest søges i de Vanskeligheder, som Sprogformen og Skildringernes stærke Lokalfarve

6 412 lægger Oversætteren i Vejen. Men den, der med Grlæde har læst Turgjénjews Jægerens Dagbog" og sætter Pris paa Grigorowitsch's Skildi'inger af Folkelivet, vil sikkert føle varm Interesse for Smaafortællingerne af den talentfulde, sympathetiske Nikolaj Uspjénskij.

7 I. En Historie om en Hest. Fra Kirketaarnet i Landsbyen Iwånowb havde Klokken tidligt hver Morgen klemtel for at kalde Sognefolkene sammen til Sjælemesse over en rig Gaardmand. Gudskelov, 1 ' sagde Diakonen, der efter endt Forretning sad hjemme hos sig selv sammen med en af Bønderne og havde en næsten tømt Trepægleflaske Brændevin staaende foran sig paa Bordet. Idag var det sidste Tjeneste over ham. Vorherre være hans Sjæl naadig! Min Andel af Betalingen for Messerne er otte Rubler. Nu skal jeg ogsaa kjøbe min Ivone det tærnede Tørklæde, hun saa længe har ønsket sig. Det hænder iu U< mig, lille Ven, at jeg glemmer min Kone. Sommetider ere vi nok lidt oppe at rives, men tinget: helt tovligt bliver det dog aldrig til imellem os. Er det sandt, hvad jeg siger eller ej?"

8 414 Ih, lad os aldrig tale om det, lille Fa'er; detveed vi nok," istemmede den halvfulde Bonde. Ser Du, saa har jeg ogsaa noget andet i Sinde; jeg vil skaffe mig en Hest. Er Du kjendt med den Hest, Jakimka kjører med?" Den brune, blissede? Ja det er jeg nok." Javel, det er netop den, jeg vil have Fingre i. Hvad mener Du? Hesten gaar nok an! Otte B ubier fik jeg idag, og noget mere kan jeg ogsaa selv lægge til. Egentlig er det en Krikke, men vi skal nok faa Huld paa den igjen! Nu trænger Jakimka til Penge; han skal dele Jordlodden med sin Broder; maaske giver han mig den for rimelig Pris. Hej Kone," her gjorde han en brat Overgang, lad os faa en Bid Brød, inden vi lægge os!" Efter Aftensmaden holdt Diakonen endnu en lang Tale for Bonden, der havde indrettet sig et Natteleje paa Gulvet ved Siden af ham, baade om Jakimkas Hest og om den store Middag, Gaardmandsfamilien havde givet efter den sidste Messe. Foredraget gled tilsidst over i en jævn Snorken, der nøjagtigt faldt ind i Pavserne mellem esetonerne af den ved Siden af ham sovende Bondemand. Midt om Natten udbrød Diakonen pludseligt med en ikke fuldstændig klar Stemme:

9 415 I gamle Dage, lille Ven, stod vi Mennesker Vorherre nærmere. Hvad det var, jeg vilde sige: skal det være, at jeg kjøber den blissede, kan jeg sagtens give ham femten Rubler for den og være tjent med Handelen endda!" Næste Dag mødte Diakonen den omtalte Jakimka, der med Hesten for sin Kærre i Skridtgang kjørte ned ad Gaden i Landsbyen. Han raabte ham an: Goddag, lille Bro'er!" Tak for det, Seménitsch!" Hvor skal Du hen idag?" Jeg? Jeg skulde hen til Svogeren og kjøbe Tømmer. Saa vilde jeg ogsaa bede ham laane mig sin Sav. Nu kommer jeg til at bygge et andet Hus. Vor Fa'er er død; jeg deler Lodden med min Broder." Ja, det har jeg hørt sige," bemærkede Diakonen. Hvordan skal del, nu gaa, naar I skilles fra hinanden V" Hvordan det skal gaa?" svarede Bonden og spyttede, saa langt han kunde, ud til Siden. Hvad det saa ellers bliver til, faar man det dog altid mange Gange lettere, end man havde det."

10 416 Ja, det er et sandt Ord; saa bliver der i det mindste ikke noget at skjændes om." Nej, det bliver der jo ikke," sagde Bonden med Eftertanke. Og meget mere Plads faar Du da ogsaa!" Ja, de,t er netop det. jeg gjør, lille Fa'er; jeg faar meget Plads for mig selv." Naturligvis faar Du mere Plads til at røre Armene; det er sikkert nok. Hør engang Jakim, sælg mig din Hest!" Den der? Lad gaa! Hvorfor skulde jeg ikke sælge den?" Og Bonden trak Linerne til sig for at give Hesten et mere strunkt Udseende. Du kan gjerne kjøbe den!" - Hvad koster den saa?" Ja, det er ikke godt at vide." Ser Du vel, Jakim; saa meget ung er den nok ikke, naar man ser rigtigt til," ytrede Diakonen og vilde tage Hesten om Mulen. Er den ikke ung? Det skulde Du nødigt fortælle! Tre Aar gammel er den og ikke en Kjende mere. Spørg hvem Du vil. Du kan gjerne sige, at det ikke er andet end Ungen af en Hest, saadant et Føl er det." Lige meget 1 Det er slemt saa slunken den er." Hvad skulde den være triml af, uaar den aldrig faar andet Foder end Hakkelse; det

11 417 sætter ikke Kjød paa Kroppen. Hesten er lige god for det. Veed Du, hvern der er Moder til den?" Ja, Moderen siger jeg ikke noget imod, men denne her har hverken Syn eller Holdning paa sig." Ikke det? Saa skulde Du se den, naar den traver. Den kunde gaa som Stanghest i et Trespand." Naa, hvad tager Du saa for den?" Bonden lod Øjnene glide langs hen ad Hyggen paa Hesten og svarede: Sexten Rubler." Nej, Jakim! For den Pris kan man paa Markedet kjøbe en ganske anderledes Hest. Wasilij gav kun tolv for sin og kunde endda godt være bekjendt at kjøre op ad Graderne i Moskwå med den." Aa, hvad! Lad os bare ikke tale om Wasilij! Kjender jeg kanske ikke hans Hoppe? Den har Spat." Helsen og Sundhed, lille Fa'er!" sagde et Par af Bymsendene, < 1 <-r kom Forbi. Er Du ved at kjøbe Hesten?" Ja, jeg prøvede paa del," henkastede Diakonen. Vil han have meget for den?" Sexten Rubler. Det er der intet fornuftigt Menneske, som giver ham." 27

12 418 Hesten er egentlig ikke saa daarlig," mente den ene af de Nysankomne. Den er nok noget lille og desuden sprængt i Krydset, men det er da ingen videre Skade til at tale om." Ja, Ralliken gaar nok an," istemmede Sidemanden ; der kan blive noget af den, om den bliver passet. Sikken et Skind den har; det hænger ikke fast ved Ribbenene," tilføjede han, idet hen med den ene Haand greb Hesten ind i Siden. Ja, det er netop det allerbedste," udbrød Jakim fornøjet. Skindet paa den er baade godt og lindt." Naa, lille Venner, stræb saa at blive enige!" Nej, jeg kan aldrig give den Pris, han fordrer." Hør, Jakim! Lad ham faa den for fjorten Rubler og en halv. Det kan Du godt staa Dig ved." Ja, det kan Du," tilføjede Diakonen. Mere er der Ingen, som giver Dig. Om den endda saae ud efter noget; men trækker Du den til Markedet, som den nu er, faar Du ikke engang ti Rubler for den." Slaa til, Jakim, og lad Handelen være sluttet!"

13 419 Slaa til, dit Kaalhovede, og giv os andre en Omgang Brændevin! Har Du kanske ikke en Hest endnu foruden den?" Tilsidst kom Sagen i Orden. Diakonen trak Hesten hjem, og der blev drukket Lidkjøb. Det maa siges om ham. at han var en ualmindelig Hestekjender. Han behøvede kun at se paa et Dyr for strax at bestemme, hvor meget det var værd, om det længe havde gjort Tjeneste, hvad Fejl det kunde have og andet lignende. Hvis derfor Diakonen kjøbte en Hest, var der ingen Tvivl om, at den duede til noget. Dyret, han denne Gang havde tilhandlet sig var en lille, tottet, langhaaret Hoppe, mørkebrun af Lød og med en Blis i Panden. Dens forrige Ejermand havde aldrig fodret eller passet den, men haft for Skik, hver Gang han var kommen hjem og havde spændt den fra, simpelthen at tage en Vidiekjeep og gjenne den afsted fra sin Jordlod i don Overbevisning, at en Hest og navnligt en sulten Hest er forpligtet til selv at søge sig sit Foder. Den var ikke to Aar gammel, da den allerede gik for Harven og nogle Maaneder efter trak 27*

14 420 den ogsaa Plov, kjørte Folk til Poststationen, ja gjorde tilmed engang en Rejse helt ind til Moskwå. Ikke sjeldent faldt det i dens Lod at slæbe tunge Læs hen ad en opblødt, bundløs Markvej; den styrtede fra Tid til anden paa sine Knæ ned mellem Vognstængerne, men kom paa Benene igjen ved en Regn af Slag tværs over Panden og begge Øjnene. Over Bringen bar den Mærker af Halslæderet, og paa Krydset havde den en bar Plet, hvor Piskesnærten havde svedet Haarene af. Men af Naturen var den en fredsommelig, stærk og udholdende Hest. To Maaneder efter, at den var kommet i ordentlige Hænder, skulde man have haft Møje med at kjende den igjen. Saaledes havde Diakonen fodret den op og sat Huld paa den, at Folk stod stille og saae efter ham, naar han kjørte gjennem Landsbyen. Hvad mener Du?" lød det inde fra Flokken af Bønderne. Nu sælger han den ikke igjen for femoghalvfjerdsindstyve Rubler." Kommer der En, som forstaar sig paa Kreaturer og har Raad dertil, byder han kanhænde ogsaa hundrede for den. Saadan en Hest skal man lede længe efter." En enkelt Gang holdt Diakonen med Villie stille midt inde i en Stimmel Bønder for endnu mere at tildrage sig deres Opmærksomhed.

15 421 Naa, Seménitsch," bemærkede en af de Omstaaende, det var mig, der raadede Dig til at kjøbe den. Jeg sagde Dig nok, at Du vilde faa Held med den; det fik Du ogsaa." Javel, Hesten er jo Gudskelov ganske ordentlig," svarede den Tiltalte, frygtende for ved selv at rose sin Ejendom paa en eller anden Maade at nedkalde Fortræd over den og faa det onde Øje til at virke. Nu afhænder Du den sagtens ikke for godt Kjøb, lille Fa'er?" Fik jeg for den, hvad den er værd, solgte jeg den kanske," svarede Diakonen og satte Hesten i Trav. Vinteren var kommet. Diakonen besluttede at tage ind i Guvemementsbyen til Torvs med et Læs Korn. Allerede om Morgenen saae han Seletøjet efter, lagde Halslffidéret i Blød og skaffede et Par solide BastDrtaatter tilveje. Efter at have spist til Middag stuvede han Sækkene med Rug sammen i Slæden og gav alt imellem sin Kone strenge Instruxer om, hvorledes hun havde at forholde sig i hans Fraværelse.

16 422 Da det var blevet mørkt, gik han ud og spændte for. Himlen var oversaaet med Stjerner, og Maanen skinnede klart; udenfor paa Vejen knirkede Frostsneen under Fødderne af en Forbigaaende. Diakonen lagde en linned Klud ind under Halslæderet, for at det ikke skulde gnave, bandt Aaget fast, tømmede Hesten op og gik et Par Skridt til Side for at fryde sine Øjne over Forspandet. Stængerne laa saa støt, at de ikke vare til at rokke; Aaget stod rankt og stramt; men mest af alt glædede Ejeren sig over Hestens faste, spændte Bug, der vidnede om, at Dyret var holdt, som det skulde, og kunde taale noget uden at blive rystet sammen og tabe i Huld. Som en rigtig Landmand holdt han af at se paa en Hest, der var vel i Stand. Saa trak Diakonen Pelskraven op over Ørerne og sagde til sin Kone: Naa, Gud i Vold! Se til at "være forsigtig med Lys og Ild, medens jeg er borte; pas godt paa Føllet og glem ikke at sige til Emeliån, naar Du ser ham, at han bringer Hamlerne og giver mig den Rubel tilbage, han er mig skjddig. Det faar ingen Ende med ham; nu har jeg snart ventet et halvt Aar, og alligevel bliver det ikke til noget." Dermed kjørte han.

17 423 Konen blev staaende ude i Forstuen med Natlampen i Haanden og grundede over, hvad hun nu skulde finde paa. Hun følte sig saa at sige, gjenfødt. Manden kunde paa ingen Maade komme tilbage før i det allertidligste om en Ugestid, og nu! Nu var hun aldeles sin egen Herre, fri, fri som en Fugl i Luften! I første Øjeblik havde hun til Hensigt at sende Bud efter Brændevin og byde GTjæster sammen. Dog blev denne Plan hurtigt forkastet i Betragtning af, at Naboerne strax vilde faa Nys om Sagen, saa Historien kunde komme videre. Hun endte med at beslutte sig til tidligt næste Morgen at gaa over til sin gode Veninde, Klokkerens Matréna, for sammen med hende at overveje, hvad der bedst lod sig gj øre. Diakonen kjørte hele den lange Nat. Saa tidt han kom til en Bakke stod han af og fulgte ved Siden af Læsset; paa de Steder, hvor Vejen skraanede nedefter, løftede han med begge Hænder Stængerne til Vejrs, for at Hesten ikke skulde skrabe sine Knæ paa dem. Ikke en eneste G-ang rørte han den med Pisken. Ved at se den Kraft og Behændighed, med hvilken den brune Hoppe trak Slæden ud af Snedriverne, betoges han af en særegen, ophøjet Følelse.

18 424 Lykkeligt og vel naaede Diakonen ind til sit Bestemmelsessted og fik Komet solgt. Paa Tilbagevejen, allerede ved den anden Poststation fra Byen, lagde han Mærke til, at et Par mistænkeligt udseende Folk i en Slæde forspændt med to Heste fulgte ham i Hælene. Vejen var øde og gik igjennem et frossent Morads med Pilekrat til begge Sider. Som erfaren Mand forstod Diakonen snart, at de to Ubekjendte ikke for intet holdt ham med Følgeskab. Mørket begyndte at falde paa. Hej, gode Ven!" raabte en af Folkene bagved, hvor er Du fra?" De nærmede sig til en Landsby, og Diakonen skyndte sig at kjøre ind i Holdestalden ved Kroen. Til Værtshusholderen, der var en gammel Bekjendt af ham, fortalte han det Æventyr, han havde oplevet. Ja," bemærkede Kromanden, rigtig roligt er der ikke her i Omegnen. For et Par Dage siden tog disse Skarnsfolk et helt Trespand Heste fra en Postkusk, og det har ikke været muligt at komme paa Spor efter dem. Natten gik. Det var endnu ikke blevet helt lyst, før Diakonen lavede sig til at fortsætte Hejsen. Tøv lidt, Semenitsch!" raadede Kromanden ham, hvad har Du et saadant Hastværk efter? Lad det først blive Dag."

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

Presented to the. library qf the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THÉ LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. library qf the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THÉ LATE JOHN B. C. WATKINS ^11 _ 00= 00- -"4= Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THÉ LATE JOHN B. C. WATKINS ,>mm *1r39" D,1 ijtøvv. Mit.

Læs mere

Jens Andreas Friis: Fra Finmarken (Lajla) Skildringer

Jens Andreas Friis: Fra Finmarken (Lajla) Skildringer bokselskap.no, 2015 Jens Andreas Friis: Fra Finmarken (Lajla) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1881 (Alb. Cammermeyer, Kristiania). Digitaliseringen er basert på fil fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)

Læs mere

Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn

Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn 1 Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn The Project Gutenberg EBook of Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn This ebook is for the use of anyone anywhere

Læs mere

Skipper Worse. Alexander L. Kielland

Skipper Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no 2012. Alexander L. Kielland: Skipper Worse Teksten i bokselskap.no følger 2. opplag, 1882. Digitaliseringen er basert på prosjekt Runebergs versjon (http://runeberg.org/skipwors) og er korrekturlest

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

file:///d:/nissenbergsoe.htm NISSEN DANSKE FOLKESAGNS EVENTYR VILHELM BERGSØE ILLUSTRERET AF H. A. BRENDEKILDE

file:///d:/nissenbergsoe.htm NISSEN DANSKE FOLKESAGNS EVENTYR VILHELM BERGSØE ILLUSTRERET AF H. A. BRENDEKILDE 1 of 83 19-03-2009 20:46 NISSEN DANSKE FOLKESAGNS EVENTYR af VILHELM BERGSØE ILLUSTRERET AF H. A. BRENDEKILDE Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck København Hvorledes Nisserne bleve til. Dragens Sæd havde fristet

Læs mere

Kaptajnen paa 15 Aar. I Slavelænker. I. "Pilgrim". Jules Verne

Kaptajnen paa 15 Aar. I Slavelænker. I. Pilgrim. Jules Verne Kaptajnen paa 15 Aar I Slavelænker Jules Verne I. "Pilgrim". Det havde været en usædvanlig uheldig Sæson for "Pilgrim", en lille, solid Hvalfanger-Skonnert-Brig, der tilhørte en rig kalifornisk Skibsejer,

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Udmeldt af Klubben. Lystspil i fire Akter. Jonas Lie. Created at 10/6/2010, from URL:http://www.nslnorge.no/visning/NSL_Lie_Udmeldt_tekst.

Udmeldt af Klubben. Lystspil i fire Akter. Jonas Lie. Created at 10/6/2010, from URL:http://www.nslnorge.no/visning/NSL_Lie_Udmeldt_tekst. Det norske språk- og litteraturselskap 1983. Jonas Lie: Udmeldt af Klubben. Utgave ved Hans Midbøe. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Udmeldt af Klubben Lystspil i fire Akter Jonas Lie [u.å.] Page

Læs mere

Lille Claus og store Claus

Lille Claus og store Claus Lille Claus og store Claus Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der vare i en By to Mænd, som begge havde selv samme Navn, begge to hed de Claus, men den ene eiede fire Heste og den anden kun

Læs mere

Jonas Lie: Livsslaven

Jonas Lie: Livsslaven bokselskap.no/hioa, 2015 Jonas Lie: Livsslaven Teksten følger 1. utgave, 1883 (Gyldendalske Boghandels Forlag, Kjøbenhavn) og er basert på skannet og ocr lest fil fra Nasjonalbiblioteket/nb.no. Teksten

Læs mere

Annunzio, Gabriele d' Giovanni Episcopo G61. h619

Annunzio, Gabriele d' Giovanni Episcopo G61. h619 Annunzio, Gabriele d' Giovanni Episcopo 4303 G61 h619 ^Bffi^ Giovanni Episcopo Gyldendalske Boghandels Forlag GABRIELE D'ANNUNZIO GIOVANNI EPISCOPO AUTORISERET OVERSÆTTELSE EFTER ORIGINALENS 28 TUSINDE

Læs mere

1 1* _... «-. >. j**m ?!**& V *«*

1 1* _... «-. >. j**m ?!**& V *«* 1 1* _... «-. >. j**m?!**& V *«* Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Univers ity of Toronto http://www.archive.org/details/kursuskammeraterooiyng KURSUSKAMMERATER KURSUSKAMMERATER

Læs mere

14 SL L^V*- 1 Lappiske Eventyr og Folkesagn ved J. A.. Friis, Professor ved Universitetet i Christian Med 3 Træsnit CHRISTIANIA. FORLAGT AF AliB. CAMMEKMKYEK. 1871. ugger & Chri I ii (I h o I il Side.

Læs mere

Garman & Worse. Alexander L. Kielland

Garman & Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest fil mottatt fra Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no.

Læs mere

Landsbyspillemænd paa Hannæs. Ved N. Sodborg.

Landsbyspillemænd paa Hannæs. Ved N. Sodborg. Landsbyspillemænd paa Hannæs. Ved N. Sodborg. LIGESOM paa andre Egne har der ogsaa her paa Hannæsland i svunden Tid været en Del Landsbymusikantere, som var uundværlige ved Egnens Gilder og ved Dans og

Læs mere

Dikken Zwilgmeyer. Som kvinder er. Seks fortællinger

Dikken Zwilgmeyer. Som kvinder er. Seks fortællinger HIOA/bokselskap.no, 2013 Dikken Zwilgmeyer: Som kvinder er Teksten følger 1. utgave (1895) og er basert på skannet og ocr-lest fil fra Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no. Korrekturlest og tilrettelagt av

Læs mere

Min Bedstefaders Levnetsbeskrivelse

Min Bedstefaders Levnetsbeskrivelse Min Bedstefaders Levnetsbeskrivelse Fortalt af Gert Nabo (Arent Broge) Hvad man i Ungdommen nemmer, man i Alderdommen ikke glemmer. Med dette gamle, forslidte Ordsprog vil jeg her begynde Nedskrivelsen

Læs mere

Alexander L. Kielland: To Novelletter fra Danmark

Alexander L. Kielland: To Novelletter fra Danmark bokselskap.no Alexander L. Kielland: To Novelletter fra Danmark Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Alexander L. Kielland To Novelletter fra Danmark 1882 Trofast Karen TROFAST. Frøken Thyra gik hen

Læs mere

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg.

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Ved JENS ROLIGHED, Klim. Minder om Johan Skjoldborg og Barndomshjemmet i Han Herred. NOGLE AF DE GAMLE, der har kendt Johan Skjoldborg og hans Barndomshjem

Læs mere

,S i' ' -V* "*-' ^V':H^' ^1- h- rr.-''r^^ *:-^-/ i. fc *^^' .>^ >f4

,S i' ' -V* *-' ^V':H^' ^1- h- rr.-''r^^ *:-^-/ i. fc *^^' .>^ >f4 i^:/^>, m %^^:^A \.,S i' ' -V* "*-' ^1- h- rr.-''r^^ ^V':H^' *:-^-/ i. fc ^4 r.>^ *^^' >f4 r^i ^. U. i ^^.ft*v r^nx lrj^ -Vv' >4 \ T ^^^^t^^y^^^ (p(p Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding

Læs mere

KAREN GROTE Uens Uvejret Raser V. PIOS BOGHANDEL KØBENHAVN 1918 MENS UVEJRET RASER . «*y KAREN GROTE MENS UVEJRET RASER OPLEVELSER FRA MIT LIV UNDER KRIGEN f*. V. PIOS BOGHANDEL - POVL BRANNER NØRREGADE

Læs mere

Un ivers ity of Toronto

Un ivers ity of Toronto ^H > Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/mruppernescene02ml MØRUPPERNE. ANDEN SAMLING. MØRUPPERNE. SCENER OG PERSONER

Læs mere

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor.

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor. Kæreste Ole Der har ikke været skrevet i denne Bog i mange, mange Aar. Da vi kom hjem til Danmark igen, skete der saa meget, at der slet ikke blev Tid til at skrive. Det meste af, hvad der siden er hændt,

Læs mere

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Der var engang et par folk; det var kun husmandsfolk, og de havde tre sønner. Den ældste hed Per, den anden hed Povl, og den yngste hed Hans; han gik for

Læs mere

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva -----------------------------------------------------------------------------------------------

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10 15 20 TIL MINDE OM MOR OG FAR Far skrev hans livshistorie i to hæfter. Af hæfte nr. 2 har vi i dag desværre kun 8 sider. Disse er sat ind efter side 61 og er udtejnet nr I til VIII. Originalet af

Læs mere

http://www.archive.org/details/frapersienooiaes

http://www.archive.org/details/frapersienooiaes :00 = 0) C' K^2 Uda Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/frapersienooiaes '^' FRA PERSIEN. "2^ -1^, Ketten til Oversættelse

Læs mere

Arbejdets Glæde. En fortælling om Bønder. Jeppe Aakjær (1866-1930). Udgivet 1914

Arbejdets Glæde. En fortælling om Bønder. Jeppe Aakjær (1866-1930). Udgivet 1914 Arbejdets Glæde En fortælling om Bønder Jeppe Aakjær (1866-1930). Udgivet 1914 Septemberaftenens hvide Maane gik op mellem to Gravhøje, der stod ud for Sandgaardens skjæve Gaardsled. Længernes lave Lervægge

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere