NIKOLAJ UPSJENSKIJ. Fire Fortællinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIKOLAJ UPSJENSKIJ. Fire Fortællinger"

Transkript

1 NIKOLAJ UPSJENSKIJ Fire Fortællinger SFA

2 Nikolaj Uspjenskij FORTÆLLINGER Oversat af Thor Lange Digitaliseret af SFA Speciel PDF pga meget gammel bog Biografiske notitser Historien om en hest Katarina Kirkesangerens bryllup Godsejeren og bonden

3 Biografiske Notitser, L)en, der gjennem Literaturen vil lære Menigmand i Rusland at kjende, bør først og fremmest henvende sig til Nikolaj Uspjénskij. Ingen kj ender Almuen bedre end han; han hører selv ved sin Fødsel dertil og er ikke bleven fremmed for de Omgivelser, mellem hvilke han tilbragte sin Barndom og første Ungdom. Uspjénskij fødtes 1835 i en lille afsides Landsby, hvor hans Fader var Degn. Den lavere russiske Gejstlighed, navnlig da paa Landet, udgjør en Klasse, man kunde næsten sige, en Kaste for sig selv, hvis Stilling i social Henseende gjennemgaaende er lidet misundelsesværdig. Den simple Bonde har og havde del selv under Livegenskabét i materiel Henseende! olie IUMIIV. end sin Skriftefader og hans Medtjenere! ved Kirken, der for Størstedelen leve i Fattigdom og umiddelbar Afhængighed af Sognets Beboer«!. Qspjénskijs Fader dannede ingen Undtagelse fra den almindelige Regel. Han havde ikke Midler til at lade sin Søn faa

4 410 nogen anden Opdragelse end den. der uden Grodtgjøreise gives Præste- og Degnesønner i Statens gejstlige Seminarier. Student blev lian efter adskillig Modgang dog tilsidst, men længere slog hans Kræfter ikke til, og han forlod snart Universitetet for, saa vidt som den private Tjeneste, han havde paataget sig, tillod ham det, at sysle med literære Beskjæftigelser, for hvilke han, ligesom hans yngre Broder GHjæb tidligt havde næret Interesse. Uspjénskijs første Debut falder i Begyndelsen af Treserne, femten Aar efter Turgjénjews og Grigorowitschs Fremtræden. Tiderne havde forandret sig, siden dengang Jægerens Dagbog" og Stakkels Anton" saae Lyset. Livegenskabet var ophævet, og sammen med det enkelte gamle Traditioner, der hellere maatte have vedblevet at bestaa. Nu havde man lært Bonden nærmere at kjende; man var kommet i umiddelbar Berøring med ham, og den Regnbuetaage af Sentimentalitet, gjennem hvilken man et Par Decennier tidligere havde betragtet ham, var hurtig dunstet bort. Folk trængte til at se paa Sagen, som den virkeligt var, og Uspjénskijs simple, sanddru Smaafortællinger kom udmærket tilpas og gjorde overordentlig Lykke. De have fortjent at gjøre det. Det er en Samling Billeder tagne efter Naturen med fotografisk Nøjagtighed uden Han meget smn et GHimt al' skjæv Belysning gjennem Prismen al' Tendens i den ene eller anden Retning. Uspjenskij er beundringsværdig objektiv.

5 411 Hvad han skriver, er udelukkende Smaating, enkeltstaaende Scener af Bondestandens og den lavere Gejstligheds Liv. Hver af disse Skizzer har foruden sit fine Kunstværd noget nær Betydning som kulturhistoriske Vidnesbyrd. Han har skrevet meget, tre tjekke Bind, men næsten hele hans Virksomhed henhører til Tidsrummet Efter denne Tid ophører han for lang Tid ganske at at arbejde, og først i de sidste to Aar har han atter optaget den brudte Traad med et Par Smaafortællinger i samme Stil som hans forrige Produktion men, som det synes os, noget svagere. Uspjénskij er et stort Talent, som har præsteret meget, og som kunde have ydet endnu meget mere, om den Uorden og Mangel paa Stadighed, som forhindrer ham i nogetsteds rigtigt at slaa sig ned og komme til Ro, ikke ogsaa gjorde sig gjældende i hans Liv som Forfatter. Mange Grange har han haft en fordelagtig Plads i Statstj enesten med Lejlighed.til at arbejde sig videre frem støttet af den Yndest som Skribent, paa hvilken han tærer. Men han synes ikke at være i Stand til at føre et nogenlunde regelbundet afholdende Liv. Fra Tid til anden slaar han sig løs og glemmer alt, ogsaa Literatureii, til Btor Skade for denne, thi han er ubestrideligt begavet som Faa. Naar Uspjénskij udenfor sit Fædreland endnu er saa fuldstændig ubekjendt, maa li o veda årsagen hertil vistnok nærmest søges i de Vanskeligheder, som Sprogformen og Skildringernes stærke Lokalfarve

6 412 lægger Oversætteren i Vejen. Men den, der med Grlæde har læst Turgjénjews Jægerens Dagbog" og sætter Pris paa Grigorowitsch's Skildi'inger af Folkelivet, vil sikkert føle varm Interesse for Smaafortællingerne af den talentfulde, sympathetiske Nikolaj Uspjénskij.

7 I. En Historie om en Hest. Fra Kirketaarnet i Landsbyen Iwånowb havde Klokken tidligt hver Morgen klemtel for at kalde Sognefolkene sammen til Sjælemesse over en rig Gaardmand. Gudskelov, 1 ' sagde Diakonen, der efter endt Forretning sad hjemme hos sig selv sammen med en af Bønderne og havde en næsten tømt Trepægleflaske Brændevin staaende foran sig paa Bordet. Idag var det sidste Tjeneste over ham. Vorherre være hans Sjæl naadig! Min Andel af Betalingen for Messerne er otte Rubler. Nu skal jeg ogsaa kjøbe min Ivone det tærnede Tørklæde, hun saa længe har ønsket sig. Det hænder iu U< mig, lille Ven, at jeg glemmer min Kone. Sommetider ere vi nok lidt oppe at rives, men tinget: helt tovligt bliver det dog aldrig til imellem os. Er det sandt, hvad jeg siger eller ej?"

8 414 Ih, lad os aldrig tale om det, lille Fa'er; detveed vi nok," istemmede den halvfulde Bonde. Ser Du, saa har jeg ogsaa noget andet i Sinde; jeg vil skaffe mig en Hest. Er Du kjendt med den Hest, Jakimka kjører med?" Den brune, blissede? Ja det er jeg nok." Javel, det er netop den, jeg vil have Fingre i. Hvad mener Du? Hesten gaar nok an! Otte B ubier fik jeg idag, og noget mere kan jeg ogsaa selv lægge til. Egentlig er det en Krikke, men vi skal nok faa Huld paa den igjen! Nu trænger Jakimka til Penge; han skal dele Jordlodden med sin Broder; maaske giver han mig den for rimelig Pris. Hej Kone," her gjorde han en brat Overgang, lad os faa en Bid Brød, inden vi lægge os!" Efter Aftensmaden holdt Diakonen endnu en lang Tale for Bonden, der havde indrettet sig et Natteleje paa Gulvet ved Siden af ham, baade om Jakimkas Hest og om den store Middag, Gaardmandsfamilien havde givet efter den sidste Messe. Foredraget gled tilsidst over i en jævn Snorken, der nøjagtigt faldt ind i Pavserne mellem esetonerne af den ved Siden af ham sovende Bondemand. Midt om Natten udbrød Diakonen pludseligt med en ikke fuldstændig klar Stemme:

9 415 I gamle Dage, lille Ven, stod vi Mennesker Vorherre nærmere. Hvad det var, jeg vilde sige: skal det være, at jeg kjøber den blissede, kan jeg sagtens give ham femten Rubler for den og være tjent med Handelen endda!" Næste Dag mødte Diakonen den omtalte Jakimka, der med Hesten for sin Kærre i Skridtgang kjørte ned ad Gaden i Landsbyen. Han raabte ham an: Goddag, lille Bro'er!" Tak for det, Seménitsch!" Hvor skal Du hen idag?" Jeg? Jeg skulde hen til Svogeren og kjøbe Tømmer. Saa vilde jeg ogsaa bede ham laane mig sin Sav. Nu kommer jeg til at bygge et andet Hus. Vor Fa'er er død; jeg deler Lodden med min Broder." Ja, det har jeg hørt sige," bemærkede Diakonen. Hvordan skal del, nu gaa, naar I skilles fra hinanden V" Hvordan det skal gaa?" svarede Bonden og spyttede, saa langt han kunde, ud til Siden. Hvad det saa ellers bliver til, faar man det dog altid mange Gange lettere, end man havde det."

10 416 Ja, det er et sandt Ord; saa bliver der i det mindste ikke noget at skjændes om." Nej, det bliver der jo ikke," sagde Bonden med Eftertanke. Og meget mere Plads faar Du da ogsaa!" Ja, de,t er netop det. jeg gjør, lille Fa'er; jeg faar meget Plads for mig selv." Naturligvis faar Du mere Plads til at røre Armene; det er sikkert nok. Hør engang Jakim, sælg mig din Hest!" Den der? Lad gaa! Hvorfor skulde jeg ikke sælge den?" Og Bonden trak Linerne til sig for at give Hesten et mere strunkt Udseende. Du kan gjerne kjøbe den!" - Hvad koster den saa?" Ja, det er ikke godt at vide." Ser Du vel, Jakim; saa meget ung er den nok ikke, naar man ser rigtigt til," ytrede Diakonen og vilde tage Hesten om Mulen. Er den ikke ung? Det skulde Du nødigt fortælle! Tre Aar gammel er den og ikke en Kjende mere. Spørg hvem Du vil. Du kan gjerne sige, at det ikke er andet end Ungen af en Hest, saadant et Føl er det." Lige meget 1 Det er slemt saa slunken den er." Hvad skulde den være triml af, uaar den aldrig faar andet Foder end Hakkelse; det

11 417 sætter ikke Kjød paa Kroppen. Hesten er lige god for det. Veed Du, hvern der er Moder til den?" Ja, Moderen siger jeg ikke noget imod, men denne her har hverken Syn eller Holdning paa sig." Ikke det? Saa skulde Du se den, naar den traver. Den kunde gaa som Stanghest i et Trespand." Naa, hvad tager Du saa for den?" Bonden lod Øjnene glide langs hen ad Hyggen paa Hesten og svarede: Sexten Rubler." Nej, Jakim! For den Pris kan man paa Markedet kjøbe en ganske anderledes Hest. Wasilij gav kun tolv for sin og kunde endda godt være bekjendt at kjøre op ad Graderne i Moskwå med den." Aa, hvad! Lad os bare ikke tale om Wasilij! Kjender jeg kanske ikke hans Hoppe? Den har Spat." Helsen og Sundhed, lille Fa'er!" sagde et Par af Bymsendene, < 1 <-r kom Forbi. Er Du ved at kjøbe Hesten?" Ja, jeg prøvede paa del," henkastede Diakonen. Vil han have meget for den?" Sexten Rubler. Det er der intet fornuftigt Menneske, som giver ham." 27

12 418 Hesten er egentlig ikke saa daarlig," mente den ene af de Nysankomne. Den er nok noget lille og desuden sprængt i Krydset, men det er da ingen videre Skade til at tale om." Ja, Ralliken gaar nok an," istemmede Sidemanden ; der kan blive noget af den, om den bliver passet. Sikken et Skind den har; det hænger ikke fast ved Ribbenene," tilføjede han, idet hen med den ene Haand greb Hesten ind i Siden. Ja, det er netop det allerbedste," udbrød Jakim fornøjet. Skindet paa den er baade godt og lindt." Naa, lille Venner, stræb saa at blive enige!" Nej, jeg kan aldrig give den Pris, han fordrer." Hør, Jakim! Lad ham faa den for fjorten Rubler og en halv. Det kan Du godt staa Dig ved." Ja, det kan Du," tilføjede Diakonen. Mere er der Ingen, som giver Dig. Om den endda saae ud efter noget; men trækker Du den til Markedet, som den nu er, faar Du ikke engang ti Rubler for den." Slaa til, Jakim, og lad Handelen være sluttet!"

13 419 Slaa til, dit Kaalhovede, og giv os andre en Omgang Brændevin! Har Du kanske ikke en Hest endnu foruden den?" Tilsidst kom Sagen i Orden. Diakonen trak Hesten hjem, og der blev drukket Lidkjøb. Det maa siges om ham. at han var en ualmindelig Hestekjender. Han behøvede kun at se paa et Dyr for strax at bestemme, hvor meget det var værd, om det længe havde gjort Tjeneste, hvad Fejl det kunde have og andet lignende. Hvis derfor Diakonen kjøbte en Hest, var der ingen Tvivl om, at den duede til noget. Dyret, han denne Gang havde tilhandlet sig var en lille, tottet, langhaaret Hoppe, mørkebrun af Lød og med en Blis i Panden. Dens forrige Ejermand havde aldrig fodret eller passet den, men haft for Skik, hver Gang han var kommen hjem og havde spændt den fra, simpelthen at tage en Vidiekjeep og gjenne den afsted fra sin Jordlod i don Overbevisning, at en Hest og navnligt en sulten Hest er forpligtet til selv at søge sig sit Foder. Den var ikke to Aar gammel, da den allerede gik for Harven og nogle Maaneder efter trak 27*

14 420 den ogsaa Plov, kjørte Folk til Poststationen, ja gjorde tilmed engang en Rejse helt ind til Moskwå. Ikke sjeldent faldt det i dens Lod at slæbe tunge Læs hen ad en opblødt, bundløs Markvej; den styrtede fra Tid til anden paa sine Knæ ned mellem Vognstængerne, men kom paa Benene igjen ved en Regn af Slag tværs over Panden og begge Øjnene. Over Bringen bar den Mærker af Halslæderet, og paa Krydset havde den en bar Plet, hvor Piskesnærten havde svedet Haarene af. Men af Naturen var den en fredsommelig, stærk og udholdende Hest. To Maaneder efter, at den var kommet i ordentlige Hænder, skulde man have haft Møje med at kjende den igjen. Saaledes havde Diakonen fodret den op og sat Huld paa den, at Folk stod stille og saae efter ham, naar han kjørte gjennem Landsbyen. Hvad mener Du?" lød det inde fra Flokken af Bønderne. Nu sælger han den ikke igjen for femoghalvfjerdsindstyve Rubler." Kommer der En, som forstaar sig paa Kreaturer og har Raad dertil, byder han kanhænde ogsaa hundrede for den. Saadan en Hest skal man lede længe efter." En enkelt Gang holdt Diakonen med Villie stille midt inde i en Stimmel Bønder for endnu mere at tildrage sig deres Opmærksomhed.

15 421 Naa, Seménitsch," bemærkede en af de Omstaaende, det var mig, der raadede Dig til at kjøbe den. Jeg sagde Dig nok, at Du vilde faa Held med den; det fik Du ogsaa." Javel, Hesten er jo Gudskelov ganske ordentlig," svarede den Tiltalte, frygtende for ved selv at rose sin Ejendom paa en eller anden Maade at nedkalde Fortræd over den og faa det onde Øje til at virke. Nu afhænder Du den sagtens ikke for godt Kjøb, lille Fa'er?" Fik jeg for den, hvad den er værd, solgte jeg den kanske," svarede Diakonen og satte Hesten i Trav. Vinteren var kommet. Diakonen besluttede at tage ind i Guvemementsbyen til Torvs med et Læs Korn. Allerede om Morgenen saae han Seletøjet efter, lagde Halslffidéret i Blød og skaffede et Par solide BastDrtaatter tilveje. Efter at have spist til Middag stuvede han Sækkene med Rug sammen i Slæden og gav alt imellem sin Kone strenge Instruxer om, hvorledes hun havde at forholde sig i hans Fraværelse.

16 422 Da det var blevet mørkt, gik han ud og spændte for. Himlen var oversaaet med Stjerner, og Maanen skinnede klart; udenfor paa Vejen knirkede Frostsneen under Fødderne af en Forbigaaende. Diakonen lagde en linned Klud ind under Halslæderet, for at det ikke skulde gnave, bandt Aaget fast, tømmede Hesten op og gik et Par Skridt til Side for at fryde sine Øjne over Forspandet. Stængerne laa saa støt, at de ikke vare til at rokke; Aaget stod rankt og stramt; men mest af alt glædede Ejeren sig over Hestens faste, spændte Bug, der vidnede om, at Dyret var holdt, som det skulde, og kunde taale noget uden at blive rystet sammen og tabe i Huld. Som en rigtig Landmand holdt han af at se paa en Hest, der var vel i Stand. Saa trak Diakonen Pelskraven op over Ørerne og sagde til sin Kone: Naa, Gud i Vold! Se til at "være forsigtig med Lys og Ild, medens jeg er borte; pas godt paa Føllet og glem ikke at sige til Emeliån, naar Du ser ham, at han bringer Hamlerne og giver mig den Rubel tilbage, han er mig skjddig. Det faar ingen Ende med ham; nu har jeg snart ventet et halvt Aar, og alligevel bliver det ikke til noget." Dermed kjørte han.

17 423 Konen blev staaende ude i Forstuen med Natlampen i Haanden og grundede over, hvad hun nu skulde finde paa. Hun følte sig saa at sige, gjenfødt. Manden kunde paa ingen Maade komme tilbage før i det allertidligste om en Ugestid, og nu! Nu var hun aldeles sin egen Herre, fri, fri som en Fugl i Luften! I første Øjeblik havde hun til Hensigt at sende Bud efter Brændevin og byde GTjæster sammen. Dog blev denne Plan hurtigt forkastet i Betragtning af, at Naboerne strax vilde faa Nys om Sagen, saa Historien kunde komme videre. Hun endte med at beslutte sig til tidligt næste Morgen at gaa over til sin gode Veninde, Klokkerens Matréna, for sammen med hende at overveje, hvad der bedst lod sig gj øre. Diakonen kjørte hele den lange Nat. Saa tidt han kom til en Bakke stod han af og fulgte ved Siden af Læsset; paa de Steder, hvor Vejen skraanede nedefter, løftede han med begge Hænder Stængerne til Vejrs, for at Hesten ikke skulde skrabe sine Knæ paa dem. Ikke en eneste G-ang rørte han den med Pisken. Ved at se den Kraft og Behændighed, med hvilken den brune Hoppe trak Slæden ud af Snedriverne, betoges han af en særegen, ophøjet Følelse.

18 424 Lykkeligt og vel naaede Diakonen ind til sit Bestemmelsessted og fik Komet solgt. Paa Tilbagevejen, allerede ved den anden Poststation fra Byen, lagde han Mærke til, at et Par mistænkeligt udseende Folk i en Slæde forspændt med to Heste fulgte ham i Hælene. Vejen var øde og gik igjennem et frossent Morads med Pilekrat til begge Sider. Som erfaren Mand forstod Diakonen snart, at de to Ubekjendte ikke for intet holdt ham med Følgeskab. Mørket begyndte at falde paa. Hej, gode Ven!" raabte en af Folkene bagved, hvor er Du fra?" De nærmede sig til en Landsby, og Diakonen skyndte sig at kjøre ind i Holdestalden ved Kroen. Til Værtshusholderen, der var en gammel Bekjendt af ham, fortalte han det Æventyr, han havde oplevet. Ja," bemærkede Kromanden, rigtig roligt er der ikke her i Omegnen. For et Par Dage siden tog disse Skarnsfolk et helt Trespand Heste fra en Postkusk, og det har ikke været muligt at komme paa Spor efter dem. Natten gik. Det var endnu ikke blevet helt lyst, før Diakonen lavede sig til at fortsætte Hejsen. Tøv lidt, Semenitsch!" raadede Kromanden ham, hvad har Du et saadant Hastværk efter? Lad det først blive Dag."

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen.

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen. I tyskernes lænker Forfatter, Christian Søndergaard beretter om et besøg i Gilleleje midt i november 1943, hvor han har en samtale med en kvinde, som havde været skjult på kirkeloftet. Teksten er et uddrag

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

En liden Stund. En prædiken af. Kaj Munk

En liden Stund. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Den flyvende Kuffert Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Der var engang en Kjøbmand, han var saa riig, at han kunde brolægge den hele Gade og næsten et lille Stræde til med Sølvpenge; men

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Prædiken til Pinse, 1941

Prædiken til Pinse, 1941 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere