Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom"

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 237 Offentligt Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Analyse Danske Fysioterapeuter

2 Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 Økonomiske effekter Omkostninger Gevinster 4 3 Følsomhedsanalyser 7 4 Metode 10 5 Kilder 12 Kolofon Forfatter(e): Lise Hagelund, Mette Bøgelund Dato: 22. januar 2014 Version: 2 Kontakt Incentive, Holte Stationsvej 14, 1., DK-2840 Holte T: (+45) , E:

3 1 Resumé Danske Fysioterapeuter har bedt Incentive om at gennemføre en analyse af gevinsterne ved Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom. Analysen baserer sig på eksisterende litteratur. Danske Fysioterapeuter anbefaler, at mennesker med psykisk sygdom skal have vurderet behovet for en genoptræningsplan på lige fod med personer med en somatisk lidelse. Genoptræningsplanen skal sikre, at den fysioterapeutiske behandling ikke afbrydes ved udskrivelse fra sygehuset. Indholdet i genoptræningen skal være rettet mod de spor, den psykiske sygdom kan sætte i kroppen som eksempelvis manglende kropsafgrænsning, tunghed, træthed mv. Vi forventer, at tiltaget koster 35 mio. kroner årligt til ekstra personale beregnet ud fra erfaringerne med de genoptræningsplaner, som allerede tilbydes. Det er Danske Fysioterapeuters erfaring, at genoptræningsplaner til borgere med sindslidelser kan give borgeren en række redskaber til i højere grad at klare sig i eget hjem. En genoptræningsplan vil således give borgeren mulighed for leve et bedre liv. Flere undersøgelser viser, at støtte fra en fysioterapeut efter en udskrivelse vil kunne reducere omfanget af hjemmehjælp, reducere hyppigheden af genindlæggelser og også betyde en større sandsynlighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. På baggrund af eksisterende litteratur har vi beregnet, at tiltaget herigennem vil give besparelser på 123 mio. kr. året efter at tiltaget implementeres. Fratrukket omkostningerne på 35 mio. kroner, er nettogevinsterne ved tiltaget 88 mio. kroner. Borgerens livskvalitet vil blive forbedret, idet han/hun i højere grad bliver selvstændig og herre i eget liv. Dette skaber værdi for borgeren og derved for samfundet. Værdien for den enkelte borger af øget evne til selvhjælp er imidlertid vanskelig at kvantificere. Derfor kvantificerer vi ikke denne del. Figur 1 illustrerer de økonomiske effekter af tiltaget. Figur 1: Økonomiske omkostninger og gevinster året efter Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom implementeres, mio. kr.

4 2 Økonomiske effekter 2.1 Omkostninger Det Nationale institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning ( (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, 2013)), har via et projekt for 8 kommuner beregnet at de gennemsnitslige udgifter er på kr. pr. genoptræningsplan. I denne analyse forudsætter vi en omkostning på +25%, altså pr. plan for at være på den sikre side. 2.2 Gevinster Genoptræningsplaner har flere effekter for patienterne. Vi har i det følgende opgjort to forskellige typer af gevinster: 1. Gevinster som følge af lavere støttebehov i eget hjem 2. Gevinster fra færre genindlæggelser Gevinster, der bliver skabt som følge af lavere støttebehov i eget hjem Danske Fysioterapeuter vurderer på baggrund af anbefalinger fra relevante fagpersoner, at tiltaget bør sigte mod at lave genoptræningsplaner for til personer, der for nyligt blev udskrevet fra et psykiatrisk hospital. Vi regner i det følgende med, at tiltaget vil tilrettelægge genoptræningsplaner. Borgere, der bliver udskrevet fra psykiatrisk hospital, modtager ofte relativt meget støtte i hjemmet. På baggrund af (Kommunernes Landsforening, 2009) benytter vi et gennemsnitligt støttebehov på 15 timer pr. uge. Der findes andre undersøgelser, der skønner plejebehov blandt sindslidende (SFI, 2012). Disse omhandler imidlertid ikke udelukkende personer, der har været indlagt. Deres plejebehov er derfor lavere. Følsomhedsanalyserne viser, at plejebehovet som udgangspunkt skal helt ned på 3-4 timer per uge, for at tiltaget ikke længere er rentabelt. Omkostningen pr. time til støtte er forskellig fra kommune til kommune, og derfor benytter vi en omkostning på 500 kr. pr. time i gennemsnit. Vi har lavet dette skøn på baggrund af omkostningsniveauet til ydelser, der er offentliggjort på Fritvalgsdatabasen.dk. Vi antager, at der både er behov for støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Bruger vi den billigste takst på 311 kr. per time fra Fritvalgsdatabasen (praktisk hjælp), bliver den samlede gevinst ved tiltaget på 62 mio kr. i stedet for de 88 mio kr. Bruger vi i stedet den højeste takst på 815 kr. per time (personlig pleje uden for hverdagstimerne), bliver den samlede gevinst 131 mio kr. I den centrale beregning har vi antaget, at 10% af borgerne, der får en genoptræningsplan, har behov for 25% mindre støtte (fra 15 timer pr. uge til 11,25 timer pr. uge). Alt i alt sparer genoptræningsplanerne samfundet for 2,5% af udgifterne til støtte i hjemmet til disse borgere. Det svarer til ca. 34 mio. kr. pr. år. Gevinster fra færre genindlæggelser Der er i psykiatrien relativt mange genindlæggelser, hvor patienter, der er udskrevet, indlægges igen senere i livet. Et studie fra CBS estimerer, at andelen af personer med skizofreni, der bliver indlagt to eller flere gange, er 75% (Jacobsen, 2011). Vi læner os i analysen op ad tallene fra (Jacobsen, 2011) og antager altså, at disse nøgletal også gælder andre patienter, der bliver udskrevet fra psykiatrisk hospital. Hvis tallene er mindre, falder gevinsten ved tiltaget. Hvis det er 50% bliver gevinsten 70 mio kr., og

5 hvis det er 25%, bliver gevinsten 51 mio kr. Tiltaget er altså stadig økonomisk rentabelt, også selv om genindlæggelsesprocenterne er markant mindre end i (Jacobsen, 2011). Der vil naturligvis være stor variation afhængig af, hvilken psykisk sygdom patienterne har været indlagt med. I hovedberegningen har vi antaget, at genoptræningsplanerne kan reducere antallet af genindlæggelser med 5%. Et skøn, som på basis af de få erfaringer, der er på området, er et ret konservativt skøn. For at vurdere følsomheden af disse nøgletal har vi gennemført en række følsomhedsanalyser. Patienter, der bliver genindlagt, har sværere ved at fastholde en kontakt med arbejdsmarkedet og belaster naturligvis sundhedssektoren mere i kraft af deres indlæggelser. Lønindtægten for de patienter, der bliver indlagt flere gange, er lavere end for de patienter, der kun indlægges en enkelt gang. Desuden er det dokumenteret, at de patienter, der indlægges flere gange, i større omfang får førtidspension, dagpenge eller andre ydelser end de patienter, der kun indlægges en gang. Vi har medregnet begge disse effekter i analysen. Vi går ud også ud fra, at patienter, der bliver indlagt på psykiatriske hospitaler, er der i gennemsnitlig 19 dage. Desuden har vi antaget, at patienter, der bliver indlagt flere gange, indlægges én gang hvert andet år. På denne baggrund kommer vi frem til, at tiltaget vil: øge løn-indtægterne i samfundet (øget løn pga øget beskæftigelse) med 17,0 mio. kr. om året reducere udgifterne til førtidspension med 6,1 mio. kr. om året reducere udgifterne i sundhedsvæsnet med 4,2 mio. kr. om året. Varighed af effekterne De personer, der undgår at blive genindlagt og derved får en tættere kontakt til arbejdsmarkedet, får i bedste fald glæde af genoptræningsprogrammet resten af deres liv. Det er dog også sandsynligt, at genoptræningen kun vil have en positiv effekt i en begrænset periode. Vi har ikke kunnet identificere undersøgelser af varigheden af gevinsterne. Vi benytter derfor som udgangspunkt, at arbejdsmarkedseffekterne varer to år. Derudover rapporterer vi også gevinsternes størrelse, hvis effekterne varer et, tre, fire eller fem år. Resultater Resultaterne er opsummeret i grafen nedenfor.

6 Millioner kr. Figur 2: Resultater afhængig af tiltagets varighed Gevinst Omkostninger år 2 år 3 år 4 år 5 år Allerede det første år hvor tiltaget implementeres vil det netto have en positiv effekt. Hvis gevinsterne varer to år eller længere, bliver nettogevinsten kun større. Dette resultat gælder vel at mærke med de meget konservative antagelser om effekt på behov for hjælp og genindlæggelsesrate.

7 Mio. kr. 3 Følsomhedsanalyser I beregningerne af gevinsterne er der en række centrale variable, der påvirker resultatet. Vi har derfor beregnet, hvordan resultatet påvirkes, hvis disse ændres. Beregningerne er lavet med udgangspunkt i hovedanalysen. Figur 3 viser, hvordan gevinsten af projektet påvirkes af ændringer i, hvor meget støttebehovet reduceres, givet gevinsterne fra reduktionen i genindlæggelser. Hvis reduktionen i støttebehovet er 2,5%, er nettogevinsten 89,5 mio. kr. Hvis reduktionen i støttebehovet i stedet er 5%, er nettogevinsten 158 mio. kr. Faktisk skal tiltaget øge støttebehovet for at gøre det ufordelagtigt. Figur 3: Resultatets følsomhed over for ændringer i, hvor meget støttebehovet reduceres Gevinster Hovedanalyse 0 0% 1% 2% 3% 4% 5% Reduktion i støttebehovet En anden central parameter i analysen er reduktionen i genindlæggelser. Figur 4 viser, hvordan resultatet påvirkes, når reduktionen i andelen, der genindlægges, ændres. Figur 4 viser, at tiltaget har en positiv nettogevinst, selv hvis andelen der genindlægges er uændret i forhold til niveauet i dag. Hvis andelen der genindlægges reduceres med 3 % er nettogevinsten 61 mio. kr. Derudover viser den, at i takt med, at antallet af genindlæggelser reduceres yderligere, bliver den økonomiske fordel ved projektet større. Hvis genindlæggelserne reduceres med 5%, bidrager tiltaget med en gevinst på 89,5 mio. kr.

8 Mio. kr. Mio. kr. Figur 4: Resultatets følsomhed over for ændringer i andelen, der genindlægges Gevinster Hovedanalyse 0 0% 3% 5% 8% 10% 13% 15% Reduktion i genindlæggelser Figur 5: Resultatets følsomhed over for ændringer i det ugentlige plejebehov Gevinster Hovedanalyse Ugentligt plejebehov (Timer) Figuren viser, at tiltaget er rentabelt, selv hvis plejebehovet per uge falder fra 15 timer til 3-4 timer. Figur 3 og Figur 4 viser, hvordan resultatet påvirkes, hvis en af parametrene ændres, og alt andet forbliver uændret.

9 Reduceret tilbagefalds risiko Det er sandsynligt, at de virkelige værdier af parametrene begge er ændret. Derfor har vi beregnet, hvordan resultatet påvirkes af ændringer i begge parametre. Figur 6 viser resultatet af disse beregninger. Linjerne på figuren repræsenterer kombinationer af reduceret genindlæggelsesrisiko og reduceret støttebehov, der giver en nutidsværdi på henholdsvis 0 kr., 50 mio. kr., 100 mio. kr. 150 mio. kr. og 200 mio. kr. Grafen skal derfor aflæses således, at alle punkter på den røde linje sammenlagt bidrager med 50 mio. kr., når omkostningerne er trukket fra. Tiltaget påvirker derfor samfundsøkonomien positivt, så længe kombinationen af parametre ligger nord-øst for den sorte linje. Figur 6: Resultatets følsomhed over for ændringer i begge parametre 25% 20% Nettogevinst = 0 mio. kr. Nettogevinst = 100 mio. kr. Nettogevinst = 200 mio. kr. Nettogevinst = 50 mio. kr. Nettogevinst = 150 mio. kr. Hovedanalyse 15% 10% 5% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% Reduceret plejebehov Set i lyset af følsomhedsanalyserne vurderer vi, at tiltaget vil bidrage med flere gevinster end omkostninger og derfor bidrage positivt til økonomien.

10 4 Metode Vi uddyber i dette afsnit, hvordan vi har udregnet den værdi, som tiltaget skaber. Ligesom i de forrige afsnit opdeler vi gevinsterne i to grupper. Gevinster der bliver skabt som følge af lavere støttebehov i eget hjem Danske Fysioterapeuter vurderer på baggrund af anbefalinger fra relevante fagpersoner, at tiltaget bør sigte mod at lave genoptræningsplaner for til personer der for nyligt blev udskrevet fra et psykiatrisk hospital. Vi regner med, at tiltaget vil tilrettelægge genoptræningsplaner. Borgere, der bliver udskrevet fra psykiatrisk hospital, modtager ofte relativt meget støtte i hjemmet. På baggrund af (Kommunernes Landsforening, 2009) benytter vi et gennemsnitligt støttebehov på 15 timer pr. uge. Omkostningen pr. time til støtte er forskellig fra kommune til kommune, og derfor benytter vi en omkostning på 500 kr. pr. time i gennemsnit. Vi har lavet dette skøn på baggrund af omkostningsniveauet til hjemmehjælp, der er offentliggjort på Fritvalgsdatabasen.dk. Genoptræningsplanernes effekt på støttebehovet er selvfølgelig central for besparelsernes størrelse. Der er ikke offentliggjort nogle studier af genoptræningens effekt på personer med psykisk sygdoms støttebehov, men Dansk Sundhedsinstitut (DSI) har lavet en vurdering af Fredericia-modellen 1, der finder, at genoptræning af svage ældre sænker behovet for hjemmepleje med 18%. Der er stor forskel på psykisk velfungerende ældre med fysiske problemer og psykisk svage med velfungerende fysisk. Derfor bør direkte paralleller mellem resultaterne af Fredericia-modellen og det tiltag, som Danske Fysioterapeuter foreslår drages med forsigtighed. Trods forskellen i deltagergruppe mener vi, at erfaringer fra Fredericia-modellen kan bruges som indikator for genoptræningsplaners effekt. Vi forventer, at reduktionen i støttebehovet er lavere for personer med psykisk sygdom end for ældre. Derfor antager vi, at det sammenlagt er 2,5%. Dette svarer til, at hver tiende borger vil opleve en reduktion i støttebehovet på tre timer og tre kvarter om ugen. Selvom der er stor forskel på svage ældre og sindslidende, mener vi, at set i forhold til DSI s resultater er 2,5% reduktion i støttebehovet lavt. Det konservative estimat bidrager til at undervurdere gevinsterne ved tiltaget. Den samlede reduktion i støttebehovet bliver på baggrund af disse antagelser timer, svarende til 34 mio. kr. Gevinster fra færre genindlæggelser Der er i psykiatrien relativt mange genindlæggelser, hvor patienter, der er udskrevet, indlægges igen senere i livet. Et studie fra CBS estimerer, at andelen af personer med skizofreni, der bliver indlagt to eller flere gange, er 75% (Jacobsen, 2011). Vi læner os i analysen op ad tallene fra (Jacobsen, 2011) og antager altså, at disse nøgletal også gælder andre patienter, der bliver udskrevet fra psykiatrisk hospital. Patienter, der bliver genindlagt, har sværere ved at fastholde en kontakt med arbejdsmarkedet og belaster naturligvis sundhedssektoren mere i kraft af deres indlæggelser. 1 Fredericia-modellen er et forsøg, hvor ældre tilbydes ekstra genoptræning. Genoptræningen har fokus på, at de ældre i højere grad kan klare sig selv i eget hjem.

11 Hvis genoptræningsprogrammerne kan give patienterne nogle redskaber til at forebygge og undgå genindlæggelser, skaber det altså værdi for både samfundet og patienten. Andre studier har vist, at andre terapimetoder kan reducere genindlæggelsesprocenten med op til 40%. Vi skønner på denne baggrund at genoptræningsplanerne kan reducere antallet af genindlæggelser med minimum 5%. Dette svarer til, at tiltaget reducerer antallet af personer, der genindlægges med 131. Det svarer til 3,8% af de personer. Lønindtægten for de personer, der bliver indlagt flere gange, er derfor lavere end for de personer, der kun indlægges en enkelt gang. På baggrund af (Jacobsen, 2011) og lønudvikling fra Danmarks Statistik tager vi udgangspunkt i, at gruppen af personer, der indlægges flere gange, har en årlig lønindkomst på kr., mens lønindkomsten for personer, der kun indlægges en enkelt gang, er På grund af den lavere tilknytning til arbejdsmarkedet og værre sygdom får gruppen, der indlægges flere gange, oftere førtidspension end gruppen, der indlægges én gang. På baggrund af (Jacobsen, 2011) tager vi udgangspunkt i, at 55% af personerne, der indlægges flere gange, får førtidspension, mens det er 20% for den gruppe, der kun er indlagt én gang. I overensstemmelse med (Jacobsen, 2011) benytter vi en årlig førtidspension på kr. pr. person. Vi benytter, at folk, der bliver indlagt på psykiatriske hospitaler, indlægges i gennemsnitlig 19 dage. Dette er landsgennemsnittet offentliggjort af Danske Regioner (Danske Regioner, 2011). Hver indlæggelsesdag koster ifølge DRG-taksterne kr. Desuden har vi antaget, at personer, der bliver indlagt flere gange, indlægges én gang hvert andet år. På denne baggrund udregner vi at tiltaget vil; øge løn-indtægterne i samfundet (øget løn pga øget beskæftigelse) med 17,0 mio. kr. om året reducere udgifterne til førtidspension med 6,1 mio. kr. om året reducere udgifterne i sundhedsvæsnet med 4,2 mio. kr. om året. Varighed af effekterne De personer, som undgår at blive genindlagt og derved får en tættere kontakt til arbejdsmarkedet, får i bedste fald glæde af genoptræningsprogrammet resten af deres liv. Det er dog også sandsynligt, at genoptræningen kun vil have en positiv effekt i en begrænset periode. Vi benytter som udgangspunkt, at arbejdsmarkedseffekterne varer to år. Derudover rapporterer vi også gevinsternes størrelse, hvis effekterne varer et, tre, fire eller fem år. Tabel 1 viser de økonomiske konsekvenser af tiltaget i tilfælde af, at erhvervseffekterne varer fra et til fem år. Nettogevinsten er de samlede gevinsterne fratrukket omkostningerne. Som nævnt mener vi, at erhvervseffekterne varer i hvert fald to år.

12 Tabel 1: Resultater og varigheden af erhvervseffekter, mio. kr. 1 år 2 år (hovedanalyse) 3 år 4 år 5 år Reducerede plejeudgifter Stigning i lønindtægter Reduceret udgifter til førtidspension Reduceret omkostning til genindlæggelser Samlet gevinster Samlet omkostning Nettogevinst Kilde: Egne beregninger 5 Kilder Danske Regioner. (2011). Benchmarking af psykiatrien. København: Danske Regioner. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. ( ). Kommunal genoptræning - Produktivitet, udvikling og faglighed. Århus: Temamøde om udfordringerne på genoptræningsområdet, som kommunerne står overfor. Jacobsen, R. H. (2011). Effekt af pårørendeinddragelse i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom. København: CEBR. Kommunernes Landsforening. (2009). Momentum 2. udgave. København: Kommunernes Landsforening. SFI. (2012). Et liv i egen bolig. København: SFI. Sundhedsstyrelsen. (2011). Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. København: Sundhedsstyrelsen.

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Analyserapport. Effekt af pårørendeinddragelse i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom. Cost-benefit-beregning. Rasmus Højbjerg Jacobsen

Analyserapport. Effekt af pårørendeinddragelse i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom. Cost-benefit-beregning. Rasmus Højbjerg Jacobsen Analyserapport Effekt af pårørendeinddragelse i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom Cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen August 2011 Effekt af pårørendeinddragelse i behandlingen af

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Telefax 6543 2050 lho@medcom.dk www.medcom.dk Dato 05.02.2013 Revideret business Case Demonstration og Udbredelse af Telepsykiatri Maj 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Baggrundsinformation vedr. forebyggelse og dehydrering

Baggrundsinformation vedr. forebyggelse og dehydrering Bilag 1A Opdateret januar 2017 Baggrundsinformation vedr. forebyggelse og dehydrering i Innovationsforløbet vedrørende udvikling af løsning, der kan forebygge eller afhjælpe dehydrering og eventuelt tillige

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? 76 Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe,

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater Resumé

sundhedsvæsenets resultater Resumé 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Resumé Indblik i sundhedsvæsenets resultater - resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 1. Generel økonomi 1 Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 2012 2015 1 Tabel 1.2 Kommunal finansiering 2012 2015 2 2. Aktivitet på det somatiske område Tabel 2.1 Udviklingen i udskrivninger, sengedage og

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune. Regnskab 2013

AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune. Regnskab 2013 Regnskab 2013 Resultat Decentraliserede områder: RAMME REGNSKAB Resultat mio. kr. 3.31 Pleje og Omsorg 2.331,8 2.344,4-12,6 3.37 Sundhed 139,4 136,6 2,8 Positive tal: Mindreudgifter/Negative tal: Merudgifter

Læs mere

Integreret psykiatri, Trieste projekt... 2 Unge og unge voksne i alkoholramte familier... 4 Sundhedscentret & Jobcentret vedr. genoptræning...

Integreret psykiatri, Trieste projekt... 2 Unge og unge voksne i alkoholramte familier... 4 Sundhedscentret & Jobcentret vedr. genoptræning... Udvidelsesforslag for Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sundheds og psykiatriudvalget har ikke prioriteret reduktionsforslagene på tværs af deres to politikområder, men derimod prioriteret imellem reduktionsforslagene

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

BP Research: Den samfundsøkonomiske gevinst ved gratis psykologhjælp til pårørende

BP Research: Den samfundsøkonomiske gevinst ved gratis psykologhjælp til pårørende BP Research: Den samfundsøkonomiske gevinst ved gratis psykologhjælp til pårørende 23/3-2015 Hovedresultater På baggrund af beregningerne kan de væsentligste resultater sammenfattes til følgende: - Ved

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De 8 nationale mål og tilhørende indikatorer 2 Resultaterne fra den første status rapport 3 Resultaterne fra den første status rapport (fortsat 4 Region

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ESBJERG KOMMUNE ÅRHUS MAJ 2011 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

gruppe: Parental Management Training, Oregon

gruppe: Parental Management Training, Oregon Omkostningsvurdering af PMTO gruppe: Parental Management Training, Oregon December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

TOBS Resultater juni 2015 Dataperiode: 2012, 2013, 2014 ( opdelt i 6 måneders perioder; forår: 1.dec-31.maj og efterår: 1. juni-30. nov.

TOBS Resultater juni 2015 Dataperiode: 2012, 2013, 2014 ( opdelt i 6 måneders perioder; forår: 1.dec-31.maj og efterår: 1. juni-30. nov. TOBS Resultater juni 2015 Dataperiode: 2012, 2013, 2014 ( opdelt i 6 måneders perioder; forår: 1.dec-31.maj og efterår: 1. juni-30. nov.) Population: Borgere i Nord- og Syddjurs Kommune der er i kontakt

Læs mere

Biologiske risikofaktorer, såsom svær overvægt, har stor betydning for både mænd og kvinder.

Biologiske risikofaktorer, såsom svær overvægt, har stor betydning for både mænd og kvinder. 1 SAMMENFATNING En lang række byrdemål for dødelighed, hospitalskontakter, lægekontakter, sygefravær, førtidspensioner og økonomiske konsekvenser er beregnet for 12 risikofaktorer. Risikofaktorerne er

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Økonomiske konsekvenser. Cand. oecon Anne Hvenegaard DSI Institut for Sundhedsvæsen

Økonomiske konsekvenser. Cand. oecon Anne Hvenegaard DSI Institut for Sundhedsvæsen Økonomiske konsekvenser Cand. oecon Anne Hvenegaard DSI Institut for Sundhedsvæsen Kan man det? Tja, man kan give et kvalificeret skøn ikke nogen objektiv videnskab Formål At undersøge, hvorvidt den (forventede)

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 Social og Sundhed Sagsnr. 264341 Brevid. 2647906 Ref. TAPO Dir. tlf. 4631 7705 Tanjap@roskilde.dk NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 19. september 2017 Regeringen,

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Mental sundhed i Danmark: Forekomst og omkostninger

Mental sundhed i Danmark: Forekomst og omkostninger Mental sundhed i Danmark: og omkostninger Resumé Angst og depression koster årligt samfundet 13,9 mia. kr. Angst er med årlige omkostninger på 9,6 mia. kr. den dyreste enkeltstående lidelse/sygdom i Danmark

Læs mere

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Center for Sundhed & Pleje Færdigbehandlede dage Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave

Læs mere

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender 1 Konklusioner Under studiet og i en periode på 8 år efter dimission har den gennemsnitlige internationale dimittend fra DTU bidraget med 1,2

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærte mister en stor del af deres livsindkomst på grund af fravær fra arbejdsmarkedet. I gennemsnit er ufaglærte fraværende i en tredjedel af

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

Omkostnings- vurdering af DUÅ skole December 2015

Omkostnings- vurdering af DUÅ skole December 2015 Omkostningsvurdering af DUÅ skole December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk Forfatter:

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale d. 06.10.2015 Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale Notatet indeholder supplerende figurer og uddybende dokumentation til afsnit III.4 i Dansk Økonomi, efterår 2015. 1 Supplerende figurer

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Sundhedsstrategisk forum 23. September 2015. Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Claus Vinther Nielsen Professor, overlæge, ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed

Læs mere

Omkostningsvurdering. Utrolige År - Småbørn

Omkostningsvurdering. Utrolige År - Småbørn Omkostningsvurdering af De Utrolige År - Småbørn Marts 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Økonomiske effekter ved specialiseret behandling

Økonomiske effekter ved specialiseret behandling Økonomiske effekter ved specialiseret behandling 3 sæt case beregninger Jacob Frankel, Actuarial, Risk & Advanced Analytics Landstingssalen 2016-09-28 Formål med beregningerne Cases og metode Landsforeningen

Læs mere

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business case Implementering på landsplan: hvad ville effekten

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Tyngde Start-Slut, Alle

Tyngde Start-Slut, Alle Evaluering af Korttidscenter I 2013 blev der oprettet et korttidscenter i Center Sundhed, og det blev besluttet at indsatsen skulle evalueres i 2014. Formålet med Korttidscenteret er, at borgeren skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

NOTAT Patienter med akutte indlæggelser i psykiatri og somatik

NOTAT Patienter med akutte indlæggelser i psykiatri og somatik April 2017 NOTAT Patienter med akutte indlæggelser i psykiatri og somatik Antallet af patienter med mange akutte psykiatriske indlæggelser er steget i perioden 2009-2015. Patienter med mange akutte psykiatriske

Læs mere