Borgermøde Aabybro Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgermøde Aabybro Skole"

Transkript

1 Borgermøde Aabybro Skole 16. november 2011 i Mediecenteret Borgmesteren indledte og præsenterede baggrunden for borgermødet. Masterplanen skal være med til at skabe bedre sammenhæng i byudvikling, og sætte struktur og billeder på, hvordan vi ser byen, dens form og arkitektur. Det er ikke bindende jura men billeder. Den vil blive gjort mere konkret ved helhedsplanrevisionen senere i Kell Agerbo fortalte om masterplanen. Byer som Aabybro har en klassisk struktur, som er spændende at holde fast i med kryds og overordnede veje. Mangel er, at infrastrukturen følger ikke med, når byen udbygges. På nogle måder er der en klar infrastruktur men boligområderne hænger ikke god nok sammen med byen. Det grønne - der er måske behov for at åbne bedre op til å og sø. Der er potentiale her. Ryaa er ikke integreret rigtigt i byen. Barrierer er bl.a. landevejen og søen er ikke udnyttet godt nok. Banestien derimod er en fantastisk sti gennem byen. En lokal sti, der binder funktioner tæt sammen. Byen er bygget til bløde trafikanter cyklende, gående. Banestien er rygraden. Der kan arbejdes med følgende i det videre: Nye grønne områder i de nye udstykninger skal forbindes med centrum eksempelvis. Et stort grønt kryds som har nogle potentialer. Bør fremhæves og udnyttes bedre til at gøre byen til et meget bedre sted at bo - fx markere det grønne, hvor banestien krydser torvet Aabybro ligger højt ved kirken og det falder ned mod Ryaaen i forskellige retninger. Regnmængder og overfladevand kan med fordel løbe gennem de grønne kryds. Investere i nye veje, hvis byen skal udbygges. Det bør ske så hurtigt som muligt for at kunne lave byudvikling, udbygge og få byen til at vokse. Vejen udformes, så kig gennem byen bevares, gennem de grønne kryds, bevare og fastholde gode kig. Det skal være smukt at komme rundt at færdes. Byudvikling skal ske mod nord og mod vest. Opbygge endnu en helt ny skal omkring centrum. Bygge højere på torvet. Trend at bygge centralt. Centerområde bliver tættere og højere. Fortætning i centerområdet. Stier. Der skal være mange være tre nye på tværs. f.eks. langs skoven, i den grønne kile og ved Kærvejsskolen 1

2 Indhold Borgermøde Aabybro Skole... 1 I Centerområde i Aabybro... 3 Oplæg til debat... 3 Aabybros tiltrækningskraft... 3 Aabybrocentret og resten af bycentret... 3 Torve - pladser... 3 Trafik - veje... 4 Parkeringspladser... 4 II Infrastruktur... 5 Omfartsveje omkring Aabybro... 5 Nye boligområder - og infrastruktur... 5 Cykelstier... 5 Vejunder/overføringer... 6 Grønne områder og grønne forbindelser... 6 Støj... 6 III Fremtidens skole i Aabybro... 7 Oplæg til debat... 7 Grøns mark... 7 Hvor meget plads er der egentlig på Grøns Mark?... 7 Der er plads til både et rådhus og en overbygning på Grøns Mark... 7 Om Teknologiparken... 8 Tid / proces... 8 Spadestik... 8 Hensyn til undervisning i byggeperiode... 8 Opkøb/ekspropriation ved Kattedamsvej / Torvet... 9 Aabybro Hallen... 9 Placeringsmuligheder ny skole... 9 Skole centralt vigtigt... 9 Kattedamsvej med indskoling og mellemtrin - overbygning andet sted Kattedamsvej som én skole på én matrikel Specialklasser Fysiske rammer - skolens udearealer Infrastruktur og trafik ved skolen Trafik omkring Kattedamsvej - generelt Løsning - ringvej vil aflaste Løsning - flere cykelstier Byg kun på én side af Kattedamsvej Trafik og Grøns Mark løsning Kærvejsskolen Andre emner Ulveskov Netværksmøde Aabybro Borgermøde planstrategi I det følgende refereres fra debatter i tre cafeer og efterfølgende opsamling i plenum. Nedenstående udsagn er fremsat ved borgermødet, men der er ikke tale om konklusioner eller svar på spørgsmål - alene forskellige fremsatte synspunkter og holdninger. 2

3 I Centerområde i Aabybro Oplæg til debat Er torvet optimalt indrettet? Der er bygget højt nogle steder, men ikke hele vejen rundt til at danne en plads - et torv. Skal det indrettes anderledes? Infrastrukturen omkring hallen kan drøftes. Der er mange veje, som fører til det samme punkt. Det skal være muligt at komme rundt i centerområdet på en anden måde. Forskønnelse i centerområdet men hvordan? Aabybros tiltrækningskraft En god by består af en god skole, svømmehal, hal og andre ting - et handelscentrum er ikke alene nok. Det betyder noget for tilflyttere. Infrastrukturen imellem byfunktionerne skal være god. Et samlet handelscentrum i byen er med til at understøtte handelslivet. Vigtigt ikke at sprede det for meget. Indefra og ud princip. Mange handlende og butikker giver et godt bymiljø. Det er vigtigt med et bycenter af en vis volumen - så kommer der også folk udefra, eksempelvis fra sommerhusene. Aabybro må gerne fortættes - men det må ikke blive til en magnet for sociale tilflyttere. Aabybrocentret og resten af bycentret Vigtigt at se på hele handelsbyen - og ikke kun på Aabybrocentret. Aabybrocentret er lidt tillukket, og ligger lidt væk fra det oprindelige centrum. Ønske om en ny stor dagligvarebutik, men det er svært at opkøbe i eksisterende bebyggelse. Kommunen burde opkøbe gamle huse, der er til salg - så man kan skabe gode handlemuligheder. Samspil mellem center og midtby kræver, at nogle huse rives ned. Vigtigt at give plads til udbygning centralt. Er det vigtigt, at det hele ligger samlet? Superbrugsen i Teknologiparken vil skade den øvrige handel i byen. Torve - pladser Forslag om nyt torv ved Queens pub/krydset mellem Vestergade og Kattedamsvej. Busstation og Torvet er på størrelse med JF Kennedys plads i Aalborg. Der skal arbejdes med at indrette pladsen bedre. Alle funktioner skal dog bevares. Arealet foran pizzariet på torvet bruges for lidt. Man føler sig udstillet - dejligt hvis man kunne skabe et bedre miljøbestående af mindre enheder. Sælg skolen på Kærvej og lav et stort supermarked dér, der kan trække nye mindre butikker til. Dog udtrykkes bekymring for, om det vil sprede handlen for meget. Vigtigt at have synergi mellem store supermarkeder og specialforretninger. Matas oplevede eksempelvis flere kunder, da Netto kom til byen. 3

4 Trafik - veje Forslag om at Lukke to mindre veje - Torvestræde og Jens Møllers Vej. Ensrette Østergade (delte meninger - nej det er ikke en god løsning) Lukke det første del af Viaduktvej mod sportspladsen. Forbedre krydset ved Toftevej og Kattedamsvej - det er også farligt. Om Kattedamsvej Kantstenslinje langs Kattedamsvej - hvad betyder den - den er ikke helt fredet for cykellisterne Krydset - der er plads til en minirundkørsel Trafik ved skole skaber kaos. Ikke bygge skole på begge sider af vejen, så bliver det endnu farligere end nu. Forbyde lastbiler i et bestemt tidsrum, Mere sikkert for cykellister Vigtigt at tage hensyn til butikker og vognmænd Farligt, når lastbiler kører ud fra Viaduktvej Busserne Ved ændringer af kryds og veje skal tages hensyn til busser Ved ændringer af torvet skal der fortsat være plads til busser Ved passage af Østergade og Vestergade opstår farlige situationer for bløde trafikanter Parkeringspladser Vigtigt med gode parkeringsforhold når nye butikker og boliger etableres i byen. Synlige p- pladser vigtige. Det er godt at forretningerne er fremme i gadebilledet, så vi har en interessant hovedgade. Parkering bagved, men man skal kunne se, at der er mange p-pladser bagved. Ikke som ved apoteket, hvor de er gemt bagved. P-plads ved Aldi er ikke god, den er for stor og bliver til en død plads. Fjerne de 5 huse på Jens Møllers Vej overfor hallen og give mulighed for mere parkering / alternativt en ny busholdeplads. Biler og p-pladser en forudsætning for at folk kommer og handler i en lille by som Aabybro. Slette kantstensparkering, for at lave plads til cyklister (pas på at det ikke går ud over handlen) 4

5 II Infrastruktur Omfartsveje omkring Aabybro Klar udmelding fra politikere efterlyses - om hvornår der kan forventes etableret en omfartsvej nord og øst om Aabybro Er en omfartsvej nødvendig, og hvilken målgruppe henvender den sig til? Boligområderne Bispehaven og Thomasmindeparken vil formendtlig ikke benytte omfartsvejen Vil løse problem med stor trafik til genbrugspladsen på de smalle veje Knøsgårdsvej og Torngårdsvej Torngaardsvej/Knøsgaardsvej er belastet af trafik til genbrugspladsen og af tung trafik Industriområdet vil få gavn af en omfartsvej. Vigtigt at vi får en omfartsvej omkring Aabybro. En omfartsvej vil også kunne flytte en del af den tunge trafik ud af byen. Vil gerne se en undersøgelse på det, trafiktællinger mv. Er omfartsvejen ikke placeret for langt ude? Vurdering af at en omfartsvej og de tre planlagte rundkørsler på Kattedamsvej ikke vil løse problemerne. Ved etablering af omfartsvej skal der tænkes stort mht. brede veje, fortov, rabatter og cykelstier. Alt skal være med fra start. Godt eksempel herpå ses i Brønderslev. Nye boligområder - og infrastruktur Opfordring til, at lave god infrastruktur ved udlæg af nye boligområder Etablere brede veje til Bispehaven. Knøsgaardsvej / Torngaardsvej er smalle - svære at færdes på. Pas på med alt for smalle veje til forsyning af nye boligområder. Mange veje er ikke udvidet trods stor vækst i trafikmængde. Hovensvej er blevet udvidet, har fået nyt asfalt nu mangler bare lyset! Etablere boliger på Grøns Mark syd for rådhuset, hvis der ikke bygges skole og foretages udvidelse af rådhuset. Tænke udvidelse af p-arealet ved Aaby Kirke ind i en eventuel udvidelse af boligområdet. Cykelstier Det er svært at være cyklist på Østergade og Vestergade. Meget at forholde sig til, både trafik, rundkørsler, busser, gadeinventar. Etablér en alternativ cykelsti/sivegade langs hovedgaden. Busstationen fungerer godt, men når busser skal gennem centrum er det til gene for cykler og gående. (Bedst hvis busser ikke kører gennem centrum!) 5

6 Synliggøre banestien ved krydsning af torvet/hovedgaden. Forbedre belægningen på banestien - den er i dårlig stand visse steder. Forslag om at det ikke skal være tilladt at køre på knallert på cykelstierne. Ønsker om cykelstier skal vurderes i forhold til, at det har vist sig at det er svært at få cykelstier realiseret i Aabybro. Bedre stier er essentielt - byen skal hænge bedre sammen. Bycykler i Lindholm for at give mulighed for at kombinere bus- og cykelture til Aalborg og Nørresundby. Vejunder/overføringer Forslag om at lave vejunderføring/overføring på Kattedamsvej ved skolen og på Toftevej hvor banestien krydser Toftevej og Revlingestien. Pas på vejunderføringer - problematisk mht. overfald og lign. Grønne områder og grønne forbindelser Aabybro har i masterplanen et grønt kryds men mange af de grønne arealer har ikke rekreativ værdi for borgerne. De skal sikres mod byggeri i fremtiden i nye lokalplaner. En del af den grønne kile er i dag udlagt til boliger eller består af privatejede haver og arealer. Fjerne posthuset og lav en bypark med stiforbindelse til banestien (postfordeling generer meget tung trafik og trafikfarlige situationer). Posthuset bør placeres i erhvervsområdet. Posthus kan alternativt finde anvendelse som 10. klassecenter, ældrecenter eller lign. Forbinde Aabyskoven med det grønne kryds - nord om boligområdet Thomasmindeparken. Sammenhæng mellem det grønne kryds og Aabyskoven er ikke stærk nok beskrevet i masterplanen. Etablere stiforbindelser gennem det grønne kryds, bl.a. Skipper Clements Høj - etablere åbninger og forbindelser Søen ved Søparken gøres synlig og mere tilgængelig ved at give mulighed for lidt fiskeri, opfyldning i kanten med grus på kortestrækninger og lave gangbroer Boldbaner og området ved Ryaa - lave et rekreativt område og flere stier Stadionområdet - hænger dårligt sammen med den øvrige del af byen. Fra Mejeriet til Birkelse Hovedgård laves en rekreativ sti. Sti fra Bispehaven og frem til Kattedamsvej Sti fra Teknologiparken til Aabyskoven Støj Etablere støjvold langs Brogårdsvej (omfartsvejen) fra Viaduktvej til Birkelsevejen (rundkørslen) Godt eksempel med anvendelse af råjord fra kloakering til støjvold. Nødvendigt at lave støjdæmpning andre steder 6

7 Forholde sig mere og bedre til støjen i masterplanen. Indarbejde støjafsnit i masterplanens vejafsnit, f.eks. ved at der undlades at bruge asfaltbelægning, der øger støjen (som ved Kattedamsvej) III Fremtidens skole i Aabybro Oplæg til debat Fysisk placering og bystruktur i forhold til en ny skole i Aabybro er til debat. Begrundelsen for en ny skole er, at Aabybro Skole er nedslidt, især den store røde bygning og at der er meget dårlig plads til eleverne. SFO og faglokaler er forholdsvise nye og skal evt. bevares. Der planlægges efter en ny skole til ca elever. Placeringsmuligheder, som er undersøgt i forskellige kombinationsmuligheder er: - Kattedamsvej / Bibliotek / Kærvejsskole - Grøns Mark ved Aaby Søndergade - Teknologiparken Der er udarbejdet volumenberegninger på de nævnte placeringer, og der er mange forskellige placeringsmuligheder af eksempelvis overbygning / 10. klassecenter. Ved valg af placering skal der også ses på, hvordan en ny skole spiller sammen med den øvrige by. Grøns mark Hvor meget plads er der egentlig på Grøns Mark? Forudsætning for byggeri på Grøns Mark er, at der er plads nok. Vil den kunne blokere for at samle rådhuset er den en farbar løsning? Skolen skal være der rådhuset er ikke med til at bære byens liv. Grøns Mark er ikke længere udlagt til offentligt byggeri - den er ikke reserveret til rådhus i planerne længere Der er plads til både et rådhus og en overbygning på Grøns Mark Hvad med mulighed for at lave en hel skole på Grøns Mark. Hele indskoling, mellemtrin og udskoling? En hel ny skole vil ikke kunne placeres på Grøns Mark. Det vil være vigtigt at udnytte den hidtidige investering på 24 mio.kr. på Kattedamsvej - og genanvende noget af det hidtidige skolebyggeri, som ikke er så gammelt Tilkørsel, aflæsning og afvikling af trafik vil bedre kunne håndteres på Grøns Mark Afklarende oplysninger til diskussionen (mål optaget på kort efter mødet): Grøns Mark fra Toftevej til Sdr. gade: 3,6 ha Kattedamsvej uden naboejendomme, men med pedelbolig og tandlægeklinik: 3,0 ha 7

8 Om Teknologiparken En forældre er tilhænger af, at skolen kommer ud i Teknologiparken. Der mangler en hal i Aabybro - og hallen skal udbygges på det gamle skoleområde ved Kattedamsvej. Ved at vælge Teknologiparken kan skolen hurtigere være færdig. Sikkert 1200 børn, der skal køres i skole, hvis vi placerer den uden for byen. Beliggenhed i Teknologiparken er 60 mio. kr. dyrere. Bedre at bruge de ekstra mio. kr. på andet end en helt ny skole, eksempelvis på børnehaver eller at børn ikke skal så tidligt i børnehave. Spørgsmål om, hvorvidt en meranlægsudgift ved byggeri i Teknologiparken af en hel ny skole, set i forhold til en Kattedamsløsning, reelt vil være en merudgift, hvis der ses på driften og hvad der ellers vil være af renovering over en periode på år Hvad skal være på Kattedamsvej, hvis skolen flyttes ud fra den nuværende placering til Teknologiparken? Bange for, at vi får flere tomme butikslokaler og en amputeret spøgelsesby. Synd at lægge skolen uden for byen. Det vil påvirke forretningsliv mv. I Teknologiparken skal kommunen gøre noget mere for at få virksomheder til at bygge i den sydlige del af Teknologiparken. En skole i Teknologiparken er en hel tosset ide. Håndværkerkvarteret er mislykket, og der er hverken hoved eller hale i erhvervsområdet. Der efterlyses mere struktur for erhvervsområderne i masterplan og fremtidig planlægning. Tid / proces Vigtigt at komme videre nu. Der skal være spadestik i En total løsning på den lange bane kan etableres over en længere periode fx 10 år. Aabybro har været på stand by i 5 år - nu skal der ske noget. Stor proces skal i gang i 2012, hvor brugere skal inddrages og flere oplysninger skal frem, se på nyudlæg, erhverv, trafik mv. Der bliver lejlighed til at komme med flere indlæg ind her. En skole til 1200 elever vil være fremtidssikker en del år. Men hvis byen udvikler sig voldsomt, skal der være to skoler igen. En skole må ikke blive på meget mere end 1200 elever. Spadestik Hvis skolebyggeri på Grøns Mark vælges, kan vi efter en lokalplanproces på ca. ½ år komme i gang med spadestik og byggeri i slutningen af Hensyn til undervisning i byggeperiode Start med en overbygningsskole på Grøns Mark. Under byggeriet kan Kærvejskolen udnyttes. I byggeperioden på nogle år er det vigtigt at få processen tilrettelagt, så undervisning kan ske på en ordentlig måde. 8

9 Opkøb/ekspropriation ved Kattedamsvej / Torvet Vi skal ikke bruge tid på at købe huse inde i Aabybro! Det tager for lang tid at ekspropriere. Yderligere opkøb af arealer. Skal p-pladsen være, hvor den er i dag? - eller skal der købes jord til mere parkering? Irisvej er grålagt på nogle plancher og skaber en forbindelse til andre steder. Hvorfor? Forslag om at opkøbe grunde på Isrisvej og anlægge p-pladser til skolen her. Forudsætningen for Kattedamsprojektet er, at der erhverves nogle af de omkringliggende bygninger/grunde. Det er en nødvendig løsning ellers er arealet for lille. Kommunen bør købe de tidl. læreboliger ved Carl Møllers vej. Aabybro Hallen Der er to haller i Aabybro der er også én ved Ungdomsskolen. Væsentligt at skolen ikke bliver placeret uden for byen. Særligt hensyn til fortsat at udnytte kapaciteten i de to nuværende haller. Der kan bygges en ekstra hal, der er mangel på halkapacitet. Vigtigt at kunne udnytte fordele ved renovering i Hallen. Hallen skal kunne udnyttes i både skoletiden og fritidsdelen, til SFO og andet. De forskellige ting, børn går til i fritiden. Med så gode halfaciliteter skal skolen også være i bymidten. Skole og hal hænger sammen, renovering af hallen skal tænkes sammen med skolen. Det er lettere at forsvare en stor halinvestering hvis skolen også kan udnytte den. En ny hal og en ny skole vil være et gevaldigt løft for hele Aabybro By. Vigtigt med tæt tilknytning til hallen. Udnyttes til fritidslivet. En hel løsning for de unge. Placeringsmuligheder ny skole Skole centralt vigtigt Vigtigt med løft af Aabybro Skole. Det handler om at bygge lokalerne om, lave en moderne skole, der bygges efter alle kunstens regler. Tidssvarende. Grundlæggende er det vigtigt at beholde skolen i midtbyen - og beslutningen skal hænge sammen med beslutningen om hallen. Forældre udtrykker, at det er vigtigt at skolen ligger centralt. Skolen skal være i byen. Centralt med både børn og ældre til at skabe liv i bymidten. 9

10 Vigtigt hvilken skole der bygges! Skolen skal ligge centralt i byen og være en kulturbærende institution i byen. Livet omkring skolen er vigtigt. Skolelokaler benyttes også uden for skoletid. Til ungdomsskole, kulturskole, undervisningslokaler om aftenen - der skal være liv i skolen og lokalerne centralt skal udnyttes i andre sammenhænge. Essentielt at tingene ligger tæt ved hinanden. De skal beholdes sammen. Der er også en sammenhæng til busstation. Kæmpe fordel at skole, hal, busstation og indkøbsmuligheder ligger samlet. Centralt for en by af Aabybros størrelse er en god hal og en god skole. De andre hovedbyers skoler er også ombygget på hidtidige placeringer. Det er muligt at bygge en fantastisk skole i Aabybro på Kattedamsvej - evt. i kombination med andre placeringer. Kattedamsvej med indskoling og mellemtrin - overbygning andet sted Udvide Kattedamsvej hvor den er nu - vil ikke være en god løsning. Der er behov for at andre muligheder også skal i spil. Vigtigt med liv i centrum i byen. Vigtigt at Kattedamsvej forbliver som den er nu med mellemste og yngste et sted og overbygning et andet sted. Tror på det er et vigtigt skifte mellem 6. og 7. klasse. God ide at have et skoleskift. Indskoling skal være på Kattedamsvej, mens øvrige dele af skolen kan flyttes til andre matrikler. Foreslå den nuværende placering samt Grøns Mark til overbygning. Det vil være den bedste løsning. Der er historiske grunde bag, at de ældste nu er på Kærvejen. En god løsning dengang. Nu skal der findes en fremadrettet løsning, der er ideel for skole, it, bibliotek, personale mv. Det bedste vil være, at det hele hænger sammen. Det vil være det bedste. Men husk på at der er kortere afstand til Grøns Mark end mellem Kattedamsvej og Kærvejen kun godt 100 m mellem. Det kan være, at det er den bedste løsning. Kattedamsvej som én skole på én matrikel Den røde skole trænger til en renovering. Vigtigt at den røde bygning på Kattedamsvej rages ned. Vigtigt at den fjernes. Det er vigtigt at udbygge skolen, hvor den ligger nu. På ét sted. Tredeling ok men det skal ske på samme matrikel. Værdifuldt at skolens afdelinger ligger så tæt sammen som muligt. Samle skolen på ét sted. Ikke flytte rundt med lærere, der cykler frem og tilbage. Lærere skal være det samme sted hele tiden. Samtidig undgå børn at skulle krydse vejen det er farligt. Kattedamsvej pas på, at børn ikke skal over en befærdet vej! Ikke løbe over vejen. 10

11 Vigtigt at samle skolen på samme side af de trafikerede veje i Aabybro. Bygge en ny skole sammen med hallen presse byggeri mere sammen er en mulighed. Har forstået, at der skal være noget på begge sider af vejen. Men det skal hænge sammen trafikalt. Vigtigt for at der ikke skal opstå trafikale problemer. Det skal løses. Det skal være en helhedsløsning. Masser af detaljer, som vi ikke ved nok om pt. Byg ved folkebiblioteket på den anden side af Kattedamsvej byg dér i stedet for på Grøns Mark! Specialklasser Forældre med barn i specialklasse ønsker, at specialklasser skal integreres i den nye skole og være en del af den fælles skole. Specialklassedelen må ikke placeres på Grøns mark sammen med overbygning. Vigtigt at den nye skole bliver tilgængelig for handicappede overalt. Fysiske rammer - skolens udearealer Vigtigt med fysiske rammer omkring skolen. Trafikale problemer og behovet for gode udearealer betyder, at der ikke kan være en skole til 1200 elever på Kattedamsvej. I dag er 1000 elever samlet på Aabybro skole og Kærvej. Tænke fremad tænke masterplan og anden udvikling ind i en samlet løsning, eksempelvis er synergi i forhold til hallen og banestien er vigtig. SFO en har nyrenoverede lokaler - som måske skal blive, hvor de er i dag. Men der er pladsproblemer i den nuværende SFO. Den kan ikke udvides mere. I dag er der med klasse totalt fyldt på Kattedamsvej - der er ikke plads til flere. Forslag om at bygge den nye skole helt ude mod Kattedamsvej. Det vil give mere plads bag ud til udeareal til eleverne. Stadig bekymring om udenomsarealerne. Det er nødvendigt at tænke på forholdene uden for den fysiske bygningsramme. Bekymringen er reel. Bekymring fremsættes ud fra hvad brugerne oplever i dag der er ikke udenomsareal nok i dag. Der er ikke udeareal nok til at skabe udeaktiviteter i undervisningen, som det er i dag. Læring foregår også på udearealerne! Der er plads nok ved Kattedamsvej. De større årgange som 9. klasse har ikke så meget brug for plads - for udeareal. Det er de mindste børn, der løber mest. Der skal også være skole om 30 år. Der skal være plads til uderum og her skal vi virkelig tænke 50 år frem. Pas på med at samle det hele på Kattedamsvej så går det galt for os om år.!!! 11

12 Infrastruktur og trafik ved skolen Trafik omkring Kattedamsvej - generelt Området ved torvet og den røde skole er det mest tilgængelige i Aabybro for bløde og off. Funktioner det ligger ideelt placeret. Oplagt til børn, der selv cykler i skole. Klogeste placering omkring Kattedamsvej. Kaotiske forhold ved Kattedamsvej om morgenen - der er meget trafik om morgenen og eftermiddagen på Kattedamsvej. Kattedamsvej anvendes til gennemkørende trafik - ikke alle trafkanter sætter børn af! Borger, der bor tæt ved skolen i dag: I dag er der allerede trafikkaos på Kattedamsvej. Hovedparten skal ind til skolen for at aflevere curlingbørn. Situationen vil blive endnu mere farlig og kaotisk. Grøns Mark vil være en god løsning. Der bør etableres omfartsvej og bedre stinet for at få flere børn til at cykel i skole og færre forældre til at køre deres børn i skole. Der er mange cykler, mange biler, alle fakta og oplysninger skal klarlægges f.eks. ved trafiktællinger mv. Løsning - ringvej vil aflaste Ved 8 tiden kører mange gennem byen - evt. også med ærinde til/fra motorvejen. Der er meget trængsel mender er endnu ikke sket de større ulykker. Nogle kunne køre en anden vej, hvis der blev lavet en ny omfartsvej. Det er væsentligt at få ny Aabyvej det vil aflaste byen meget og skabe god adgang til motorvejen, og minimere trafikken centralt i byen. Se afsnit om cykelstier under infrastruktur Løsning - flere cykelstier Banestien er tæt ved skolen, men problemet med for dårlige cykelstier fra boligområderne til skolen. Flere cykelstier er ønskelige men historien har vist, at det er meget svært at få cykelstier realiseret i Aabybro. Se afsnit om cykelstier under infrastruktur Byg kun på én side af Kattedamsvej Vigtigt at håndtere situationen, hvor børn skal afleveres det vil aflaste den trafikerede vej. Vigtigt at samle skolen på samme side af de trafikerede veje i Aabybro. Byggeri nord for Kattedamsvej er en dårlig løsning. Trafik og Grøns Mark løsning Inddragelse af Grøns Mark vil kunne løse problemer med infrastrukturen. Lave muligheder ved Aaby Sdr. Gade og en vej til Toftevej og lave en forbindelsesvej. Hvis vi vælger en løsning med Grøns Mark kommer vi i gang hurtigt. Starte med en overbygningsskole og 10. klasse skole på Grøns Mark i kombination med to tilkørsler til Kattedamsvejskolen vil aflaste Kattedamsvej. Husk at bevare det grønne kryds (som skitseret i masterplanen) ved byggeri på Grøns Mark. Det er vigtigt, selv om der vælges at bygge på Grøns Mark. 12

13 Kærvejsskolen Den gule skole er der, og den kunne bruges til mange ting. Kærvejsskolen bygningen er fin men noget af den bør rives ned og andet genopføres. Kærvejsskolen kan anvendes som et sted hvor ældre mennesker kan mødes til kaffe, whist, sløjd eller som 10. klassecenter. Overbygningsskole er forfalden, og den kan ikke bruges som skole fremadrettet. Andre emner Ulveskov Ulveskov er en lille landsby 3 km herfra. Den vil blive berørt af det. Hvor efterlader det Ulveskov i denne her sammenhæng. Børnehave knyttet sammen med skolen dér. Når Aabybro Skole er udbygget er det principelt besluttet at afvikle Ulveskov. I dag er Ulveskov Skole også en afdeling af Aabybro skole. Bygninger bruges evt. til andre formål, som er set andre steder. Daginstitution og børnehave. Hvor ender de? Som i Moseby, Ingstrup og Hjortdal vil tilbuddet være at oprette en integreret institution med dagtilbud for 0-6 årige. Følger efterspørgsel efterfølgende. Netværksmøde Aabybro Jens Jungerslev inviteret til netværksmøde: Ved borgermøde i juni måned Aabybros fremtid mv. blev der nedsat grupper. Vigtigt at danne et netværk, hvor kræfter kan samles. Tage fat på at samle kræfterne. Indbydelse til til de, der vil være med til at løfte Aabybro. Borgermøde planstrategi Planstrategi høring møde i marts Handlingskatalog fremlægges og der afholdes borgermøde. 13

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole Hvide Sande Skole - læring med udsyn Til Skolevej 2 6960 Hvide Sande Telefon: 99 74 26 60 Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole www.hvidesandeskole.dk hvidesandeskole@rksk.dk Dato: 09. april 2015 To matrikler

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Høringssvar 8.april 2015. Indledning

Høringssvar 8.april 2015. Indledning Høringssvar 8.april 2015 Indledning Det er generelt positivt, at man i kommunen går ind og kigger på, om der er overflødige eller nedrivningsegnede bygninger i kommunens eje. Det må både reducere omkostninger

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kildemarkskolens Trafikpolitik

Kildemarkskolens Trafikpolitik 1 Kildemarkskolens Trafikpolitik Ambitionen med trafikpolitikken er at give de bedste forudsætninger for at elever, forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Arbejdet

Læs mere

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE Trafikpolitik for Ringsted Kommune Indledende workshop 24. september 2014 Opsamlingsnotat 1 Agenda 17.00 Velkomst ved Klaus Hansen, Formand for Klima- og Miljøudvalget 17.10 Introduktion til aftenens program

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger.

Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 9 Referat af borgermøde og evaluering Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger.

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Engelundsvej 42-96 Viby, Århus www.engelunden.dk

Læs mere

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014 Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune Onsdag den 19. november 2014 Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Den gode lokalitet, hvor ligger den?

Den gode lokalitet, hvor ligger den? Den gode lokalitet, hvor ligger den? 1. Coop og Butiksudvikling 2. Investorsynspunkt (udlejer og Coop) 3. Kundesynspunkter (3 trends) 4. Den ikke levende bymidte 5. Hvad munder det ud i for Coop? Den optimale

Læs mere

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20150610087 Byggesag Dato : 23-06-2015 Byggesag Ref. : EVP Mødedato : Mødenr. : R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 Mødets dagsorden:

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Nyt storsygehus i et objektivistisk perspektiv

Nyt storsygehus i et objektivistisk perspektiv Nyt storsygehus i et objektivistisk perspektiv derfor Gødstrup og ikke Herning centrum. Det kommende storsygehus skal bygges ved Herning. Først talte Cowi, så talte Regionspolitikerne og nu har også ekspertudvalget

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring Indsigelser/ bemærkninger vedr. Lokalplan 19-001 Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen (ændringer foretaget i lokalplanen er markeret med fed) 1 Kulturarvsstyrelsen, bygninger Foreslået ændring til

Læs mere

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask Før: Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Efter: Fra GST; Pia: Ang. rundkørsler, det ser umiddelbart ud til at

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere