Borgermøde Aabybro Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgermøde Aabybro Skole"

Transkript

1 Borgermøde Aabybro Skole 16. november 2011 i Mediecenteret Borgmesteren indledte og præsenterede baggrunden for borgermødet. Masterplanen skal være med til at skabe bedre sammenhæng i byudvikling, og sætte struktur og billeder på, hvordan vi ser byen, dens form og arkitektur. Det er ikke bindende jura men billeder. Den vil blive gjort mere konkret ved helhedsplanrevisionen senere i Kell Agerbo fortalte om masterplanen. Byer som Aabybro har en klassisk struktur, som er spændende at holde fast i med kryds og overordnede veje. Mangel er, at infrastrukturen følger ikke med, når byen udbygges. På nogle måder er der en klar infrastruktur men boligområderne hænger ikke god nok sammen med byen. Det grønne - der er måske behov for at åbne bedre op til å og sø. Der er potentiale her. Ryaa er ikke integreret rigtigt i byen. Barrierer er bl.a. landevejen og søen er ikke udnyttet godt nok. Banestien derimod er en fantastisk sti gennem byen. En lokal sti, der binder funktioner tæt sammen. Byen er bygget til bløde trafikanter cyklende, gående. Banestien er rygraden. Der kan arbejdes med følgende i det videre: Nye grønne områder i de nye udstykninger skal forbindes med centrum eksempelvis. Et stort grønt kryds som har nogle potentialer. Bør fremhæves og udnyttes bedre til at gøre byen til et meget bedre sted at bo - fx markere det grønne, hvor banestien krydser torvet Aabybro ligger højt ved kirken og det falder ned mod Ryaaen i forskellige retninger. Regnmængder og overfladevand kan med fordel løbe gennem de grønne kryds. Investere i nye veje, hvis byen skal udbygges. Det bør ske så hurtigt som muligt for at kunne lave byudvikling, udbygge og få byen til at vokse. Vejen udformes, så kig gennem byen bevares, gennem de grønne kryds, bevare og fastholde gode kig. Det skal være smukt at komme rundt at færdes. Byudvikling skal ske mod nord og mod vest. Opbygge endnu en helt ny skal omkring centrum. Bygge højere på torvet. Trend at bygge centralt. Centerområde bliver tættere og højere. Fortætning i centerområdet. Stier. Der skal være mange være tre nye på tværs. f.eks. langs skoven, i den grønne kile og ved Kærvejsskolen 1

2 Indhold Borgermøde Aabybro Skole... 1 I Centerområde i Aabybro... 3 Oplæg til debat... 3 Aabybros tiltrækningskraft... 3 Aabybrocentret og resten af bycentret... 3 Torve - pladser... 3 Trafik - veje... 4 Parkeringspladser... 4 II Infrastruktur... 5 Omfartsveje omkring Aabybro... 5 Nye boligområder - og infrastruktur... 5 Cykelstier... 5 Vejunder/overføringer... 6 Grønne områder og grønne forbindelser... 6 Støj... 6 III Fremtidens skole i Aabybro... 7 Oplæg til debat... 7 Grøns mark... 7 Hvor meget plads er der egentlig på Grøns Mark?... 7 Der er plads til både et rådhus og en overbygning på Grøns Mark... 7 Om Teknologiparken... 8 Tid / proces... 8 Spadestik... 8 Hensyn til undervisning i byggeperiode... 8 Opkøb/ekspropriation ved Kattedamsvej / Torvet... 9 Aabybro Hallen... 9 Placeringsmuligheder ny skole... 9 Skole centralt vigtigt... 9 Kattedamsvej med indskoling og mellemtrin - overbygning andet sted Kattedamsvej som én skole på én matrikel Specialklasser Fysiske rammer - skolens udearealer Infrastruktur og trafik ved skolen Trafik omkring Kattedamsvej - generelt Løsning - ringvej vil aflaste Løsning - flere cykelstier Byg kun på én side af Kattedamsvej Trafik og Grøns Mark løsning Kærvejsskolen Andre emner Ulveskov Netværksmøde Aabybro Borgermøde planstrategi I det følgende refereres fra debatter i tre cafeer og efterfølgende opsamling i plenum. Nedenstående udsagn er fremsat ved borgermødet, men der er ikke tale om konklusioner eller svar på spørgsmål - alene forskellige fremsatte synspunkter og holdninger. 2

3 I Centerområde i Aabybro Oplæg til debat Er torvet optimalt indrettet? Der er bygget højt nogle steder, men ikke hele vejen rundt til at danne en plads - et torv. Skal det indrettes anderledes? Infrastrukturen omkring hallen kan drøftes. Der er mange veje, som fører til det samme punkt. Det skal være muligt at komme rundt i centerområdet på en anden måde. Forskønnelse i centerområdet men hvordan? Aabybros tiltrækningskraft En god by består af en god skole, svømmehal, hal og andre ting - et handelscentrum er ikke alene nok. Det betyder noget for tilflyttere. Infrastrukturen imellem byfunktionerne skal være god. Et samlet handelscentrum i byen er med til at understøtte handelslivet. Vigtigt ikke at sprede det for meget. Indefra og ud princip. Mange handlende og butikker giver et godt bymiljø. Det er vigtigt med et bycenter af en vis volumen - så kommer der også folk udefra, eksempelvis fra sommerhusene. Aabybro må gerne fortættes - men det må ikke blive til en magnet for sociale tilflyttere. Aabybrocentret og resten af bycentret Vigtigt at se på hele handelsbyen - og ikke kun på Aabybrocentret. Aabybrocentret er lidt tillukket, og ligger lidt væk fra det oprindelige centrum. Ønske om en ny stor dagligvarebutik, men det er svært at opkøbe i eksisterende bebyggelse. Kommunen burde opkøbe gamle huse, der er til salg - så man kan skabe gode handlemuligheder. Samspil mellem center og midtby kræver, at nogle huse rives ned. Vigtigt at give plads til udbygning centralt. Er det vigtigt, at det hele ligger samlet? Superbrugsen i Teknologiparken vil skade den øvrige handel i byen. Torve - pladser Forslag om nyt torv ved Queens pub/krydset mellem Vestergade og Kattedamsvej. Busstation og Torvet er på størrelse med JF Kennedys plads i Aalborg. Der skal arbejdes med at indrette pladsen bedre. Alle funktioner skal dog bevares. Arealet foran pizzariet på torvet bruges for lidt. Man føler sig udstillet - dejligt hvis man kunne skabe et bedre miljøbestående af mindre enheder. Sælg skolen på Kærvej og lav et stort supermarked dér, der kan trække nye mindre butikker til. Dog udtrykkes bekymring for, om det vil sprede handlen for meget. Vigtigt at have synergi mellem store supermarkeder og specialforretninger. Matas oplevede eksempelvis flere kunder, da Netto kom til byen. 3

4 Trafik - veje Forslag om at Lukke to mindre veje - Torvestræde og Jens Møllers Vej. Ensrette Østergade (delte meninger - nej det er ikke en god løsning) Lukke det første del af Viaduktvej mod sportspladsen. Forbedre krydset ved Toftevej og Kattedamsvej - det er også farligt. Om Kattedamsvej Kantstenslinje langs Kattedamsvej - hvad betyder den - den er ikke helt fredet for cykellisterne Krydset - der er plads til en minirundkørsel Trafik ved skole skaber kaos. Ikke bygge skole på begge sider af vejen, så bliver det endnu farligere end nu. Forbyde lastbiler i et bestemt tidsrum, Mere sikkert for cykellister Vigtigt at tage hensyn til butikker og vognmænd Farligt, når lastbiler kører ud fra Viaduktvej Busserne Ved ændringer af kryds og veje skal tages hensyn til busser Ved ændringer af torvet skal der fortsat være plads til busser Ved passage af Østergade og Vestergade opstår farlige situationer for bløde trafikanter Parkeringspladser Vigtigt med gode parkeringsforhold når nye butikker og boliger etableres i byen. Synlige p- pladser vigtige. Det er godt at forretningerne er fremme i gadebilledet, så vi har en interessant hovedgade. Parkering bagved, men man skal kunne se, at der er mange p-pladser bagved. Ikke som ved apoteket, hvor de er gemt bagved. P-plads ved Aldi er ikke god, den er for stor og bliver til en død plads. Fjerne de 5 huse på Jens Møllers Vej overfor hallen og give mulighed for mere parkering / alternativt en ny busholdeplads. Biler og p-pladser en forudsætning for at folk kommer og handler i en lille by som Aabybro. Slette kantstensparkering, for at lave plads til cyklister (pas på at det ikke går ud over handlen) 4

5 II Infrastruktur Omfartsveje omkring Aabybro Klar udmelding fra politikere efterlyses - om hvornår der kan forventes etableret en omfartsvej nord og øst om Aabybro Er en omfartsvej nødvendig, og hvilken målgruppe henvender den sig til? Boligområderne Bispehaven og Thomasmindeparken vil formendtlig ikke benytte omfartsvejen Vil løse problem med stor trafik til genbrugspladsen på de smalle veje Knøsgårdsvej og Torngårdsvej Torngaardsvej/Knøsgaardsvej er belastet af trafik til genbrugspladsen og af tung trafik Industriområdet vil få gavn af en omfartsvej. Vigtigt at vi får en omfartsvej omkring Aabybro. En omfartsvej vil også kunne flytte en del af den tunge trafik ud af byen. Vil gerne se en undersøgelse på det, trafiktællinger mv. Er omfartsvejen ikke placeret for langt ude? Vurdering af at en omfartsvej og de tre planlagte rundkørsler på Kattedamsvej ikke vil løse problemerne. Ved etablering af omfartsvej skal der tænkes stort mht. brede veje, fortov, rabatter og cykelstier. Alt skal være med fra start. Godt eksempel herpå ses i Brønderslev. Nye boligområder - og infrastruktur Opfordring til, at lave god infrastruktur ved udlæg af nye boligområder Etablere brede veje til Bispehaven. Knøsgaardsvej / Torngaardsvej er smalle - svære at færdes på. Pas på med alt for smalle veje til forsyning af nye boligområder. Mange veje er ikke udvidet trods stor vækst i trafikmængde. Hovensvej er blevet udvidet, har fået nyt asfalt nu mangler bare lyset! Etablere boliger på Grøns Mark syd for rådhuset, hvis der ikke bygges skole og foretages udvidelse af rådhuset. Tænke udvidelse af p-arealet ved Aaby Kirke ind i en eventuel udvidelse af boligområdet. Cykelstier Det er svært at være cyklist på Østergade og Vestergade. Meget at forholde sig til, både trafik, rundkørsler, busser, gadeinventar. Etablér en alternativ cykelsti/sivegade langs hovedgaden. Busstationen fungerer godt, men når busser skal gennem centrum er det til gene for cykler og gående. (Bedst hvis busser ikke kører gennem centrum!) 5

6 Synliggøre banestien ved krydsning af torvet/hovedgaden. Forbedre belægningen på banestien - den er i dårlig stand visse steder. Forslag om at det ikke skal være tilladt at køre på knallert på cykelstierne. Ønsker om cykelstier skal vurderes i forhold til, at det har vist sig at det er svært at få cykelstier realiseret i Aabybro. Bedre stier er essentielt - byen skal hænge bedre sammen. Bycykler i Lindholm for at give mulighed for at kombinere bus- og cykelture til Aalborg og Nørresundby. Vejunder/overføringer Forslag om at lave vejunderføring/overføring på Kattedamsvej ved skolen og på Toftevej hvor banestien krydser Toftevej og Revlingestien. Pas på vejunderføringer - problematisk mht. overfald og lign. Grønne områder og grønne forbindelser Aabybro har i masterplanen et grønt kryds men mange af de grønne arealer har ikke rekreativ værdi for borgerne. De skal sikres mod byggeri i fremtiden i nye lokalplaner. En del af den grønne kile er i dag udlagt til boliger eller består af privatejede haver og arealer. Fjerne posthuset og lav en bypark med stiforbindelse til banestien (postfordeling generer meget tung trafik og trafikfarlige situationer). Posthuset bør placeres i erhvervsområdet. Posthus kan alternativt finde anvendelse som 10. klassecenter, ældrecenter eller lign. Forbinde Aabyskoven med det grønne kryds - nord om boligområdet Thomasmindeparken. Sammenhæng mellem det grønne kryds og Aabyskoven er ikke stærk nok beskrevet i masterplanen. Etablere stiforbindelser gennem det grønne kryds, bl.a. Skipper Clements Høj - etablere åbninger og forbindelser Søen ved Søparken gøres synlig og mere tilgængelig ved at give mulighed for lidt fiskeri, opfyldning i kanten med grus på kortestrækninger og lave gangbroer Boldbaner og området ved Ryaa - lave et rekreativt område og flere stier Stadionområdet - hænger dårligt sammen med den øvrige del af byen. Fra Mejeriet til Birkelse Hovedgård laves en rekreativ sti. Sti fra Bispehaven og frem til Kattedamsvej Sti fra Teknologiparken til Aabyskoven Støj Etablere støjvold langs Brogårdsvej (omfartsvejen) fra Viaduktvej til Birkelsevejen (rundkørslen) Godt eksempel med anvendelse af råjord fra kloakering til støjvold. Nødvendigt at lave støjdæmpning andre steder 6

7 Forholde sig mere og bedre til støjen i masterplanen. Indarbejde støjafsnit i masterplanens vejafsnit, f.eks. ved at der undlades at bruge asfaltbelægning, der øger støjen (som ved Kattedamsvej) III Fremtidens skole i Aabybro Oplæg til debat Fysisk placering og bystruktur i forhold til en ny skole i Aabybro er til debat. Begrundelsen for en ny skole er, at Aabybro Skole er nedslidt, især den store røde bygning og at der er meget dårlig plads til eleverne. SFO og faglokaler er forholdsvise nye og skal evt. bevares. Der planlægges efter en ny skole til ca elever. Placeringsmuligheder, som er undersøgt i forskellige kombinationsmuligheder er: - Kattedamsvej / Bibliotek / Kærvejsskole - Grøns Mark ved Aaby Søndergade - Teknologiparken Der er udarbejdet volumenberegninger på de nævnte placeringer, og der er mange forskellige placeringsmuligheder af eksempelvis overbygning / 10. klassecenter. Ved valg af placering skal der også ses på, hvordan en ny skole spiller sammen med den øvrige by. Grøns mark Hvor meget plads er der egentlig på Grøns Mark? Forudsætning for byggeri på Grøns Mark er, at der er plads nok. Vil den kunne blokere for at samle rådhuset er den en farbar løsning? Skolen skal være der rådhuset er ikke med til at bære byens liv. Grøns Mark er ikke længere udlagt til offentligt byggeri - den er ikke reserveret til rådhus i planerne længere Der er plads til både et rådhus og en overbygning på Grøns Mark Hvad med mulighed for at lave en hel skole på Grøns Mark. Hele indskoling, mellemtrin og udskoling? En hel ny skole vil ikke kunne placeres på Grøns Mark. Det vil være vigtigt at udnytte den hidtidige investering på 24 mio.kr. på Kattedamsvej - og genanvende noget af det hidtidige skolebyggeri, som ikke er så gammelt Tilkørsel, aflæsning og afvikling af trafik vil bedre kunne håndteres på Grøns Mark Afklarende oplysninger til diskussionen (mål optaget på kort efter mødet): Grøns Mark fra Toftevej til Sdr. gade: 3,6 ha Kattedamsvej uden naboejendomme, men med pedelbolig og tandlægeklinik: 3,0 ha 7

8 Om Teknologiparken En forældre er tilhænger af, at skolen kommer ud i Teknologiparken. Der mangler en hal i Aabybro - og hallen skal udbygges på det gamle skoleområde ved Kattedamsvej. Ved at vælge Teknologiparken kan skolen hurtigere være færdig. Sikkert 1200 børn, der skal køres i skole, hvis vi placerer den uden for byen. Beliggenhed i Teknologiparken er 60 mio. kr. dyrere. Bedre at bruge de ekstra mio. kr. på andet end en helt ny skole, eksempelvis på børnehaver eller at børn ikke skal så tidligt i børnehave. Spørgsmål om, hvorvidt en meranlægsudgift ved byggeri i Teknologiparken af en hel ny skole, set i forhold til en Kattedamsløsning, reelt vil være en merudgift, hvis der ses på driften og hvad der ellers vil være af renovering over en periode på år Hvad skal være på Kattedamsvej, hvis skolen flyttes ud fra den nuværende placering til Teknologiparken? Bange for, at vi får flere tomme butikslokaler og en amputeret spøgelsesby. Synd at lægge skolen uden for byen. Det vil påvirke forretningsliv mv. I Teknologiparken skal kommunen gøre noget mere for at få virksomheder til at bygge i den sydlige del af Teknologiparken. En skole i Teknologiparken er en hel tosset ide. Håndværkerkvarteret er mislykket, og der er hverken hoved eller hale i erhvervsområdet. Der efterlyses mere struktur for erhvervsområderne i masterplan og fremtidig planlægning. Tid / proces Vigtigt at komme videre nu. Der skal være spadestik i En total løsning på den lange bane kan etableres over en længere periode fx 10 år. Aabybro har været på stand by i 5 år - nu skal der ske noget. Stor proces skal i gang i 2012, hvor brugere skal inddrages og flere oplysninger skal frem, se på nyudlæg, erhverv, trafik mv. Der bliver lejlighed til at komme med flere indlæg ind her. En skole til 1200 elever vil være fremtidssikker en del år. Men hvis byen udvikler sig voldsomt, skal der være to skoler igen. En skole må ikke blive på meget mere end 1200 elever. Spadestik Hvis skolebyggeri på Grøns Mark vælges, kan vi efter en lokalplanproces på ca. ½ år komme i gang med spadestik og byggeri i slutningen af Hensyn til undervisning i byggeperiode Start med en overbygningsskole på Grøns Mark. Under byggeriet kan Kærvejskolen udnyttes. I byggeperioden på nogle år er det vigtigt at få processen tilrettelagt, så undervisning kan ske på en ordentlig måde. 8

9 Opkøb/ekspropriation ved Kattedamsvej / Torvet Vi skal ikke bruge tid på at købe huse inde i Aabybro! Det tager for lang tid at ekspropriere. Yderligere opkøb af arealer. Skal p-pladsen være, hvor den er i dag? - eller skal der købes jord til mere parkering? Irisvej er grålagt på nogle plancher og skaber en forbindelse til andre steder. Hvorfor? Forslag om at opkøbe grunde på Isrisvej og anlægge p-pladser til skolen her. Forudsætningen for Kattedamsprojektet er, at der erhverves nogle af de omkringliggende bygninger/grunde. Det er en nødvendig løsning ellers er arealet for lille. Kommunen bør købe de tidl. læreboliger ved Carl Møllers vej. Aabybro Hallen Der er to haller i Aabybro der er også én ved Ungdomsskolen. Væsentligt at skolen ikke bliver placeret uden for byen. Særligt hensyn til fortsat at udnytte kapaciteten i de to nuværende haller. Der kan bygges en ekstra hal, der er mangel på halkapacitet. Vigtigt at kunne udnytte fordele ved renovering i Hallen. Hallen skal kunne udnyttes i både skoletiden og fritidsdelen, til SFO og andet. De forskellige ting, børn går til i fritiden. Med så gode halfaciliteter skal skolen også være i bymidten. Skole og hal hænger sammen, renovering af hallen skal tænkes sammen med skolen. Det er lettere at forsvare en stor halinvestering hvis skolen også kan udnytte den. En ny hal og en ny skole vil være et gevaldigt løft for hele Aabybro By. Vigtigt med tæt tilknytning til hallen. Udnyttes til fritidslivet. En hel løsning for de unge. Placeringsmuligheder ny skole Skole centralt vigtigt Vigtigt med løft af Aabybro Skole. Det handler om at bygge lokalerne om, lave en moderne skole, der bygges efter alle kunstens regler. Tidssvarende. Grundlæggende er det vigtigt at beholde skolen i midtbyen - og beslutningen skal hænge sammen med beslutningen om hallen. Forældre udtrykker, at det er vigtigt at skolen ligger centralt. Skolen skal være i byen. Centralt med både børn og ældre til at skabe liv i bymidten. 9

10 Vigtigt hvilken skole der bygges! Skolen skal ligge centralt i byen og være en kulturbærende institution i byen. Livet omkring skolen er vigtigt. Skolelokaler benyttes også uden for skoletid. Til ungdomsskole, kulturskole, undervisningslokaler om aftenen - der skal være liv i skolen og lokalerne centralt skal udnyttes i andre sammenhænge. Essentielt at tingene ligger tæt ved hinanden. De skal beholdes sammen. Der er også en sammenhæng til busstation. Kæmpe fordel at skole, hal, busstation og indkøbsmuligheder ligger samlet. Centralt for en by af Aabybros størrelse er en god hal og en god skole. De andre hovedbyers skoler er også ombygget på hidtidige placeringer. Det er muligt at bygge en fantastisk skole i Aabybro på Kattedamsvej - evt. i kombination med andre placeringer. Kattedamsvej med indskoling og mellemtrin - overbygning andet sted Udvide Kattedamsvej hvor den er nu - vil ikke være en god løsning. Der er behov for at andre muligheder også skal i spil. Vigtigt med liv i centrum i byen. Vigtigt at Kattedamsvej forbliver som den er nu med mellemste og yngste et sted og overbygning et andet sted. Tror på det er et vigtigt skifte mellem 6. og 7. klasse. God ide at have et skoleskift. Indskoling skal være på Kattedamsvej, mens øvrige dele af skolen kan flyttes til andre matrikler. Foreslå den nuværende placering samt Grøns Mark til overbygning. Det vil være den bedste løsning. Der er historiske grunde bag, at de ældste nu er på Kærvejen. En god løsning dengang. Nu skal der findes en fremadrettet løsning, der er ideel for skole, it, bibliotek, personale mv. Det bedste vil være, at det hele hænger sammen. Det vil være det bedste. Men husk på at der er kortere afstand til Grøns Mark end mellem Kattedamsvej og Kærvejen kun godt 100 m mellem. Det kan være, at det er den bedste løsning. Kattedamsvej som én skole på én matrikel Den røde skole trænger til en renovering. Vigtigt at den røde bygning på Kattedamsvej rages ned. Vigtigt at den fjernes. Det er vigtigt at udbygge skolen, hvor den ligger nu. På ét sted. Tredeling ok men det skal ske på samme matrikel. Værdifuldt at skolens afdelinger ligger så tæt sammen som muligt. Samle skolen på ét sted. Ikke flytte rundt med lærere, der cykler frem og tilbage. Lærere skal være det samme sted hele tiden. Samtidig undgå børn at skulle krydse vejen det er farligt. Kattedamsvej pas på, at børn ikke skal over en befærdet vej! Ikke løbe over vejen. 10

11 Vigtigt at samle skolen på samme side af de trafikerede veje i Aabybro. Bygge en ny skole sammen med hallen presse byggeri mere sammen er en mulighed. Har forstået, at der skal være noget på begge sider af vejen. Men det skal hænge sammen trafikalt. Vigtigt for at der ikke skal opstå trafikale problemer. Det skal løses. Det skal være en helhedsløsning. Masser af detaljer, som vi ikke ved nok om pt. Byg ved folkebiblioteket på den anden side af Kattedamsvej byg dér i stedet for på Grøns Mark! Specialklasser Forældre med barn i specialklasse ønsker, at specialklasser skal integreres i den nye skole og være en del af den fælles skole. Specialklassedelen må ikke placeres på Grøns mark sammen med overbygning. Vigtigt at den nye skole bliver tilgængelig for handicappede overalt. Fysiske rammer - skolens udearealer Vigtigt med fysiske rammer omkring skolen. Trafikale problemer og behovet for gode udearealer betyder, at der ikke kan være en skole til 1200 elever på Kattedamsvej. I dag er 1000 elever samlet på Aabybro skole og Kærvej. Tænke fremad tænke masterplan og anden udvikling ind i en samlet løsning, eksempelvis er synergi i forhold til hallen og banestien er vigtig. SFO en har nyrenoverede lokaler - som måske skal blive, hvor de er i dag. Men der er pladsproblemer i den nuværende SFO. Den kan ikke udvides mere. I dag er der med klasse totalt fyldt på Kattedamsvej - der er ikke plads til flere. Forslag om at bygge den nye skole helt ude mod Kattedamsvej. Det vil give mere plads bag ud til udeareal til eleverne. Stadig bekymring om udenomsarealerne. Det er nødvendigt at tænke på forholdene uden for den fysiske bygningsramme. Bekymringen er reel. Bekymring fremsættes ud fra hvad brugerne oplever i dag der er ikke udenomsareal nok i dag. Der er ikke udeareal nok til at skabe udeaktiviteter i undervisningen, som det er i dag. Læring foregår også på udearealerne! Der er plads nok ved Kattedamsvej. De større årgange som 9. klasse har ikke så meget brug for plads - for udeareal. Det er de mindste børn, der løber mest. Der skal også være skole om 30 år. Der skal være plads til uderum og her skal vi virkelig tænke 50 år frem. Pas på med at samle det hele på Kattedamsvej så går det galt for os om år.!!! 11

12 Infrastruktur og trafik ved skolen Trafik omkring Kattedamsvej - generelt Området ved torvet og den røde skole er det mest tilgængelige i Aabybro for bløde og off. Funktioner det ligger ideelt placeret. Oplagt til børn, der selv cykler i skole. Klogeste placering omkring Kattedamsvej. Kaotiske forhold ved Kattedamsvej om morgenen - der er meget trafik om morgenen og eftermiddagen på Kattedamsvej. Kattedamsvej anvendes til gennemkørende trafik - ikke alle trafkanter sætter børn af! Borger, der bor tæt ved skolen i dag: I dag er der allerede trafikkaos på Kattedamsvej. Hovedparten skal ind til skolen for at aflevere curlingbørn. Situationen vil blive endnu mere farlig og kaotisk. Grøns Mark vil være en god løsning. Der bør etableres omfartsvej og bedre stinet for at få flere børn til at cykel i skole og færre forældre til at køre deres børn i skole. Der er mange cykler, mange biler, alle fakta og oplysninger skal klarlægges f.eks. ved trafiktællinger mv. Løsning - ringvej vil aflaste Ved 8 tiden kører mange gennem byen - evt. også med ærinde til/fra motorvejen. Der er meget trængsel mender er endnu ikke sket de større ulykker. Nogle kunne køre en anden vej, hvis der blev lavet en ny omfartsvej. Det er væsentligt at få ny Aabyvej det vil aflaste byen meget og skabe god adgang til motorvejen, og minimere trafikken centralt i byen. Se afsnit om cykelstier under infrastruktur Løsning - flere cykelstier Banestien er tæt ved skolen, men problemet med for dårlige cykelstier fra boligområderne til skolen. Flere cykelstier er ønskelige men historien har vist, at det er meget svært at få cykelstier realiseret i Aabybro. Se afsnit om cykelstier under infrastruktur Byg kun på én side af Kattedamsvej Vigtigt at håndtere situationen, hvor børn skal afleveres det vil aflaste den trafikerede vej. Vigtigt at samle skolen på samme side af de trafikerede veje i Aabybro. Byggeri nord for Kattedamsvej er en dårlig løsning. Trafik og Grøns Mark løsning Inddragelse af Grøns Mark vil kunne løse problemer med infrastrukturen. Lave muligheder ved Aaby Sdr. Gade og en vej til Toftevej og lave en forbindelsesvej. Hvis vi vælger en løsning med Grøns Mark kommer vi i gang hurtigt. Starte med en overbygningsskole og 10. klasse skole på Grøns Mark i kombination med to tilkørsler til Kattedamsvejskolen vil aflaste Kattedamsvej. Husk at bevare det grønne kryds (som skitseret i masterplanen) ved byggeri på Grøns Mark. Det er vigtigt, selv om der vælges at bygge på Grøns Mark. 12

13 Kærvejsskolen Den gule skole er der, og den kunne bruges til mange ting. Kærvejsskolen bygningen er fin men noget af den bør rives ned og andet genopføres. Kærvejsskolen kan anvendes som et sted hvor ældre mennesker kan mødes til kaffe, whist, sløjd eller som 10. klassecenter. Overbygningsskole er forfalden, og den kan ikke bruges som skole fremadrettet. Andre emner Ulveskov Ulveskov er en lille landsby 3 km herfra. Den vil blive berørt af det. Hvor efterlader det Ulveskov i denne her sammenhæng. Børnehave knyttet sammen med skolen dér. Når Aabybro Skole er udbygget er det principelt besluttet at afvikle Ulveskov. I dag er Ulveskov Skole også en afdeling af Aabybro skole. Bygninger bruges evt. til andre formål, som er set andre steder. Daginstitution og børnehave. Hvor ender de? Som i Moseby, Ingstrup og Hjortdal vil tilbuddet være at oprette en integreret institution med dagtilbud for 0-6 årige. Følger efterspørgsel efterfølgende. Netværksmøde Aabybro Jens Jungerslev inviteret til netværksmøde: Ved borgermøde i juni måned Aabybros fremtid mv. blev der nedsat grupper. Vigtigt at danne et netværk, hvor kræfter kan samles. Tage fat på at samle kræfterne. Indbydelse til til de, der vil være med til at løfte Aabybro. Borgermøde planstrategi Planstrategi høring møde i marts Handlingskatalog fremlægges og der afholdes borgermøde. 13

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan Liv i Skals livsglæde nærvær tryghed fællesskab indflydelse kvalitet Du kan finde denne plan på www.liviskals.dk Liv i Borgernes egen Udviklingsplan for Skals 2 Indhold Del I: Indledning og baggrund Indledning

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VisionVojens Baggrundsmateriale

VisionVojens Baggrundsmateriale VisionVojens Baggrundsmateriale VisionVojens hæftet er udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget på baggrund af følgende materiale fra, arbejdsgrupper under udvalget og med udgangspunkt i idéerne fra borgermødet

Læs mere

Idékatalog. Borgernes input til udvikling i Uldum. Der skal være plads til køer udenfor vinduerne

Idékatalog. Borgernes input til udvikling i Uldum. Der skal være plads til køer udenfor vinduerne Idékatalog Borgernes input til udvikling i Uldum Der skal være plads til køer udenfor vinduerne Uldum Lokalråd, Hedensted Kommune og COWI By & Landskabsdesign 2008 Indhold Indhold 2 Idekatalog for Uldum

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse

Læs mere

Idékatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn

Idékatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn Idékatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn Indhold Idekatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn er udarbejdet i et samarbejde mellem lokalrådet i Øster Snede og omegn samt Hedensted Kommune.

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 Indhold Forord 3 Borgerinddragelse 4 Beskrivelse af Breum-området 5 Overordnet planlægning 8 Indsatsområder 10 Torve,

Læs mere

3 / 75. Se alle temakort

3 / 75. Se alle temakort By 2 2 / 75 By Byer, lokalbyer, landsbyer og landdistriktet indgår i Hjørring Kommune som forskellige elementer, der supplerer hinanden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og erhvervsudvikling

Læs mere

Helhedsplan Stenlille

Helhedsplan Stenlille Sorø Kommune Helhedsplan Stenlille Strategi for udvikling og byforbedring Styrk Stenlille HELHEDSPLAN STENLILLE Helhedsplan Stenlille Strategi for udvikling og byforbedring Forord Denne helhedsplan for

Læs mere

Helhedsplan. Forslag til. med emner og planlægning for Ryomgårds udvikling

Helhedsplan. Forslag til. med emner og planlægning for Ryomgårds udvikling HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE 31.03.2009 1 Forslag til Helhedsplan med emner og planlægning for Ryomgårds udvikling 2 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

UDVIKLINGSAFDELINGEN. Hvidbog. Hvidbog

UDVIKLINGSAFDELINGEN. Hvidbog. Hvidbog UDVIKLINGSAFDELINGEN Strategi og planlægning 2007-2021 Politiske standpunkter Strategi og planlægning 2007-2021 Temadag 6. marts 2007 1 Indledning Norddjurs Fremtidens kommune Baggrunden for temamødet

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Borgermøde om vinge 16/4/2012

Borgermøde om vinge 16/4/2012 Borgermøde om vinge 16/4/2012 Introduktion af borgmesteren Velkomen til. Nu skal vi genstarte udviklingen af Vinge Ny by. I første omgang genstarter vi den offentlige proces. Dette er muligt pga. den erhvervelse

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Lad os gøre en forskel

Lad os gøre en forskel Lad os nu få en permanent, spændende og attraktiv løsning af lokalområdet Virum og Sorgenfri. Lad os gøre en forskel Et oplæg fra Virum Handelsforening om udviklingen i Virum og Sorgenfri Virum, Juni 2014

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE KOLOFON Januar 2011 Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem: Byplan, Rudersdal Kommune og metopos+ Bascon Anne Mette

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Masterplan for Faaborg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE unst i gågaden Kunsthåndværk Kanneworffs gård y off. funktion ilfri torv havn Havneparken (renoveres) res) Færgefart N Klokketårnet øsportcenter Kulturhus

Læs mere