Akt: Skab Nr. 0 // y4,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akt: Skab Nr. 0 // y4,"

Transkript

1 ». 9 Akt: Skab Nr. 0 // y4, (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr. fast Ejendom). /Mr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i de sønderjydske Lands t. dele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, a( Sogn. Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): FREDERIKSEsERG KOMMUNES ØKONOMISKE FORVALTNING SEKRETARIATET. 110Witzvej 21 Kbhvn. F. Stempel: Kr. "b Øre. J.Nr /3215. Dqklaration om Fællesafløb. Undertegnede Ejer af Matr. Nr. 8 o af Frederiksberg, erklærer herved for mig og efterfølgende Ejere at ville tillade, at Afløbet fra Ejendommen, Matr. Nr. 7 b m. flere Grunde føres i eksisterende Kloak over min Grund og at ville finde mig i de dermed forbundne Ulemper, derunder eventuel Opgravning. Frederiksberg Kommune er alene paataleberettlget. Nærværende Deklaration kan paa min Bekostning stemples og tinglyses som Servitut paa Matr. Nr. 8 o. Angaaende de Ejendommen paahvilende Byrder, Behæftelser og Servitutter henvises til Tingbogen. Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 28. November Vilh. Fischer. /Gerner Andersen. Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. I, A, Frederiksberg Birk, III. Afdeling, den ogoi-7,4' (- Lyst - Tingbog: &ad Blad 61 exv.zrlem ffigtigh34 ~rem I Reta~ 4FrE,Y1t-37,-M33r9r,, ;'rka 4e3 o J6."'"4 23/1 ; -!- Bestillings- Formular r FRB_08 A A

2 Lokalplan nr. 136 for et område ved rækkehusene på Einer-Jensens Vænge Flintholm Station september 2004 II Il S S 02_FRB_08 A A

3 P Indhold Indledning 1 Redegørelse 1 Lokalplan nr Lokalplan nr. 136 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat. Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg li f Tryk: Frederiksberg Bogtryk September 2004

4 Lokalplan nr. 136 for rækkehusbebyggelsen på Einer-Jensens Vænge Indledning Lokalplanen går ud på at muliggøre nedrivning af rækkehusbebyggelsen i 11/2 etage på Einer-Jensens Vænge, som i dag er kommunalt ejet og fastlægger bestemmelser for nedrivningen og den fremtidige anvendelse af området. Lokalplanen omfatter rækkehusene 2-96 på Einer-Jensens Vænge, og området er en del af det nye byudviklingsområde Flintholm-området mellem Flintholm station, Flintholm Alle, Solbjerg Have og Finsensvej. Redegørelse Som led i Ringbanen fra Hellerup til Ny Ellebjerg station samt Metroen fra Frederiksberg station til Vanløse er Flintholm station etableret. Denne station er et vigtigt knudepunkt for den kollektive trafik med omstigning mellem Metro, Ringbane, S-tog og busser. Området med rækkehusene har en meget central placering i forhold til stationen, og det gør det til et oplagt og væsentligt byudviklingsområde. Boligerne i rækkehusbebyggelsen er små, trange og lavloftede og på sigt ikke tidssvarende, og det vil være vanskeligt at indpasse bebyggelsen i en fremtidig bebyggelsesstruktur. Nedrivningen anses derfor som nødvendig i relation til områdets mulighed for udvikling set i en større planlægningsmæssig sammenhæng. Lejerne i de berørte rækkehuse vil blive opsagt og genhuset. Lejerne vil ifølge lejeloven få stillet boliger til rådighed, som skal være af passende størrelse, beliggenhed, kvalitet og udstyr, men der er ikke krav om, at genhusningen skal finde sted i samme område. Lokalplanens baggrund Frederiksberg Kommune har siden 2001 arbejdet med at byudvikle hele Flintholm-området, der tidligere blev anvendt til bl.a. kommunalt gas- og elektricitetsværk. Den stationsnære beliggenhed gør det velegnet som en ny, tæt bydel med et varieret udbud af boliger, kontorerhverv, butikker samt kultur- og serviceanlæg. I 2003 blev lokalplan 126 og kommuneplantillæg 18 for hele området udarbejdet. Lokalplanen fastlægger bindende bestemmelser for den del, der er nærmest Flintholm station, samt for anlæg af veje og stier. For den øvrige del af området er planen en rammeplan, som skal følges op af mere detaljerede lokalplaner, før der kan bygges. Lokalplan 136 er en del af Delområde III i lokalplan 126. Eksisterende forhold Lokalplanområdet afgrænses af Einer-Jensens Vænge mod nordvest, mod vest af den eksisterende bebyggelse ved Flintholm Alle, mod øst og syd af det tidligere kommunale gas- og elektricitetsværksområde mv. Området ved Einer-Jensens Vænge består af rækkehuse i 11/2 etage med facader i gule tegl og sadeltage med bølgeplader af fibercement. Bygningerne er opført af genbrugsmaterialer, og det arkitektoniske udtryk med eternittage og påklistrede" trækviste virker ringe. Der vil i de kom- 1

5 mende år være et betydeligt vedligeholdelsesbehov på tag og vinduer. Ejendommen ejes af Frederiksberg Kommune. Lokalplanens indhold Lokalplanen skal muliggøre nedrivning af rækkehusbebyggelsen på Einer-Jensens Vænge af hensyn til områdets fremtidige planlægningsmæssige muligheder. Lokalplanen omfatter kun matrikel nr. 8 o, med de eksisterende rækkehuse. Lokalplanen er en del af Delområde III i rammelokalplan 126 og skal i forbindelse med udviklingen af hele Flintholm-området udlægges til boligformål, offentlige formål, enkelte butikker samt opholdsarealer. Bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom må ikke overstige 110. Bebyggelsen må opføres i højst 4 etager, og der må etableres et samlet butiksareal på op til 1000 m2. Regionplanlægningen Regionplan 2001 for Frederiksberg Kommune udstikker de overordnede rammer for bolig- og erhvervsbyggeri med mere. I tilknytning til Flintholm station kan der planlægges for en byudvikling med fortætning og byomdannelse i form af blandet bebyggelse med boliger, kontor- og servicevirksomheder, detailhandel og offentlige formål herunder undervisningsinstitutioner og kulturelle aktiviteter. Planer for området Rammelokalplan 126 for udbygningen af Flintholm-området er opdelt i 5 underområder.: Område I nærmest Flintholm station er udlagt til centerområde. Område II nordøst for den kommende boulevard er fastlagt til erhvervs- og boligområde samt offentlige formål. Område III, som ligger sydvest for den kommende boulevard og omfatter denne lokalplan, er fastlagt til boligområde. Rækkehusene på Einer-Jensens Vænge har været anvendt som en del af kommunens husvildeboliger. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at udbyde et areal sydvest for rækkehusbebyggelsen ved Flintholm Alle til alment boligbyggeri med ca. 40 boliger på mellem m2. Område IV og V langs Finsensvej er udlagt til erhvervsområde og område til offentlige tekniske anlæg. Kommuneplanen I kommuneplantillas nr. 18 til kommuneplanen for Frederiksberg berører lokalplanen rammeområde 3.H.3. Området må kun anvendes til boligformål i form af helårsbeboelse (etageboliger) og offentlige formål (dag- og døgninstitutioner for børn og unge), enkelte udvalgsvarebutikker og opholdsarealer. 2

6 Bevaringsværdige bygninger I 1994 er der i samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Frederiksberg Kommune udarbejdet et kommuneatlas. I den forbindelse er der foretaget en registrering af alle bygninger opført før 1940, og de enkelte bygninger er klassificeret efter deres bevaringsværdi inden for en skala fra 1 til 9 med 1 som højste bevaringsværdi og inden for katagorier som fredet eller høj bevaringsværdi (kategori 1-3), middel bevaringsværdi (kategori 4-6) eller lav bevaringsværdi (kategori 7-9). Klassifikationen er kun vejledende, men indgår i kommunens sagsbehandling. Rækkehusbebyggelsen er ikke medtaget i Frederiksberg Kommuneatlas, da bebyggelsen er opført efter den fastsatte grænse for opførelsesår på Kulturarvsstyrelsen har vurderet bebyggelsen i 2000 med henblik på bygningsfredning, men fandt ikke, at bebyggelsen var aktuel for en fredning. Miljøforhold Lokalplanomådet er omfattet af Frederiksberg Kommunes vejledning om "Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder". Området er desuden kortlagt på vidensniveau 2 (p.g.a. konstateret jordforurening) og er derfor omfattet af lov om forurenet jord. Derfor skal såvel nedrivningen som evt. arbejder på området ske efter nærmere aftale med miljømyndigheden. 3

7 Lokalplan nr. 136 for rækkehusbebyggelsen på Einer-Jensens Vænge I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 763 af , fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: Afsnit 1 Form I Lokalplanens formål er at muliggøre nedrivning af rækkehusbebyggelsen på Einer-Jensens Vænge med henblik på områdets fremtidige planlægning og byudvikling. Afsnit 2 Ontr dets afgrænsning 41/kir Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter ejendommen, matrikelnummer 8 o samt alle parceller, der efter den udstykkes fra denne. Afsnit 3 Oinrådets tinve delle ILY '92k- Lokalplanområdet ved Einer-Jensens Vænge fastlægges til boligformål, herunder kollegier. Opførelse af ny bebyggelse til boligformål forudsætter udarbejdelse af supplerende lokalplan. De på kortbilaget angivne rækkehuse kan nedrives efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Ejendomme, der er omfattet af planen, må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, (jf. planlovens 18). Kommunalbestyrelsen kan give dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanen under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver, at der bliver vedtaget en ny lokalplan. I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages nærværende lokalplan 5

8 1 endeligt. Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 23. august Mads Lebech Borgmester / Torben Nøhr Teknisk direktør Nærværende lokalplan begæres herved i henhold til 31, stk. 2, i lov om planlægning tinglyst på samtlige de af lokalplanen, jf. afsnit 2, omfattede ejendomme. Samtidig begæres herved lokalplan 126, tinglyst den 4. september 2003, der omfatter et område mellem Finsensvej og Flintholm station aflyst for de af lokalplanen omfattende ejendomme. Frederiksberg Kommune, Teknisk Direktorat, den 14. september Torben Nøhr Teknisk direktør Karl Topsøe Jensen Projekt- og planchef Retten på Frederiksberg Indført den Lyst under nr

9 Grænse for lokalplanen Bebyggelse der kan nedrives FREDERIKSBERG KOMMUNE Teknisk Direktorat - Projekt- og Planafdelingen LOKALPLAN nr. 136 Mål: 1:2000 Kortbilag nr. 1 Dato

10 *** * *** * * * * *** * * * Retten i Frederiksberg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 9 Akt.nr.: 0 8 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 8 0, Frederiksberg Ejendomsejer: Frederiksberg Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm.: Servitutter og pantegæld Afvist f.s.v. ang. aflysning af Lokalplan 126 p.g.a. (7.,,a74,,, matrikelbetegnelse. Retten i Frederiksberg den Ulla Lind

11 $ Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) KROMAN N RE UM ERT Afgift: DKK ,00 DELAREAL: 1 af ANMELDER: MATR.NR.: 8 0 Frederiksberg og Kromann Reumert DELAREAL: 2 af Advokat Flemming Horn Andersen MATR.NR.: 7 B Frederiksberg og Sundkrogsgade 5 BELIGGENDE: Einer-Jensens Vænge 2-96 og København Ø 2000 Frederiksberg Tlf KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT BETINGET SKØDE GENPART TA r 00 K Undertegnede Frederiksberg Kommune sælger og betinget skøder herved til medunderskrevne Abildgaard Kollegiet ApS (CVR-nr ) c/o Lone Lund-Rasmussen GI.Bakkegårds Vej Birkerød den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ubebyggede grund delareal 1 af matr.nr. 8 0 Frederiksberg og delareal 2 af matr.nr. 7 B Frederiksberg, beliggende Einer-Jensens Vænge 2-96 og 7, 2000 Frederiksberg, i Frederiksberg Kommune, i henhold til vedhæftede tinglysningsrids af april 2005, bilag 1. Ejendommens areal udgør m 2 og 696 m 2, eller i alt m 2 heraf vej 0 m2. Overdragelsen sker på følgende nærmere VILKÅR: 1. EJENDOMMENS TILBEHØR 1.1 Ejendommen sælges som byggemodnet byggegrund uden bygninger, ledninger, installationer mv. af nogen art.

12 " KROMANN REUMERT 2. BRUGSRETTIGHEDER, SERVITUTTER OG BYRDER 2.1 Ejendommen overdrages i øvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, herunder eventuelle forpligtelser over for ejendommens forsyningsselskaber, i hvilken henseende bemærkes, at køber respekterer følgende på ejendommens blad I tingbogen tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre forpligtelser: : Dokument om fællesafløb : Deklaration vedrørende affaldsdepot : Lokalplan nr Kommunalbestyrelsen I Frederiksberg Kommune har derudover vedtaget lokalplan 136, der vil blive tinglyst på ejendommen. Sælger har tillige udarbejdet forslag til lokalplan OVERTAGELSE OG RISIKOOVERGANG 3.1 Ejendommen overtages af køber den 1. maj 2005, dog tidligst, når sælger har foranlediget samtlige lejere fraflyttet fra de eksisterende bygninger, bygningerne nedrevet og ejendommen oprenset for forurening og tilfredsstillende jordbundsforhold, alt som beskrevet nedenfor i pkt. 7, og når betingelserne I pkt er opfyldt, fra hvilken dato ejendommen henligger for købers regning og risiko. 4. REFUSION 4.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over ejendommens Indtægter og udgifter. Saldoen reguleres over den kontante udbetaling. 4.2 Refusionsopgørelsen skal udarbejdes senest 30 dage efter overtagelsesdagen. Saldoen forfalder 8 dage efter, at refusionsopgørelsen foreligger uden Indsigelser fra parterne. Hvis beløbet ikke betales rettidigt, påløber renter efter rentelovens bestemmelser med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg på 3%. 4.3 Afmelding af sælgers PBS-ordning eller lignende ordning foretages af sælger/sælgers advokat.

13 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) KROMAN N REUMERT 5. SÆLGER OPLYSER al der sælger bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt, at sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering, al der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, al sælger har udarbejdet forslag til lokalplan 137, der er sendt i høring til udløb 4. februar 2005, al al forfalden gæld vedrørende anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fælles anlæg, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning. Sælger bekendt er der ikke udført arbejder, afsagt kendelser eller truffet beslutninger af offentlige myndigheder, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen. 6. KØBESUMMEN 6.1 Købesummen er aftalt til kontant DKK skriver kroner trettenmillionerfirehundredeogfemtitotusinde,.der berigtiges kontant således: 6.2 Den kontante udbetaling Senest på overtagelsesdagen stiller køber betalingsgaranti i form af bankgaranti fra anerkendt pengeinstitut på betaling af DKK , Garantien erstattes ved kommunens godkendelse af byggeregnskab af kontant deponering i sælgers pengeinstitut [ * ] til øjeblikkelig frigivelse, når deponeringsvilkår i pkt. 6.3 er opfyldt.

14 14i KROMANN REUMERT 6.3 Deponeringsvilkår Den, der berigtiger handlen, eller depositar har pligt til af de deponerede midler at foranledige betaling af pantegæld, der ikke skal overtages, restancer, forfalden refusionssaldo I købers favør, beløb, som ifølge handlens vilkår skal betales af sælger eller modregnes I købesummen, sælgers andel af handlens omkostninger. Disse betalinger må dog først ske, når købers adkomst er fri for præjudicerende retsanmærkninger, eller hvis depositar indestår for, at retsanmærkningerne kan slettes. En sådan indeståelse vil kunne gives, når endeligt skøde er tinglyst med retsanmærkninger, og depositar har haft lejlighed til at vurdere disse. Den, der berigtiger handlen, eller depositar har pligt til at frigive købesummen til sælger alene med fradrag af anførte udgifter/indfrielser, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger. KØBESUM I ALT PKK ,00 7. SÆRLIGE VILKÅR 7.1 Ejendommen overdrages uden lejemål af nogen art. Sælger er således ansvarlig for senest pr. overtagelsesdagen lovligt at have opsagt samtlige lejere i de eksisterende bygninger og have tilsikret, at disse forinden overtagelsesdagen er fraflyttet ejendommen. Eventuelle retssager med tidligere lejere er køber uvedkommende. 7.2 Sælger er ansvarlig for, at samtlige eksisterende bygninger på ejendommen nedrives og bortfjernes inden overtagelsesdagen, således at ejendommen fremstår som en "bar" byggegrund, hvor alle bygninger, jordfaste installationer, sokler, ledninger og kloaker mv. er fjernet. 7.3 Sælger oplyser, at der på ejendommen den 21. oktober 1998 er tinglyst en deklaration vedrørende affaldsdepot. Sælger er ansvarlig for senest på overtagelsesdagen at oprense grunden for forurening, således at den tinglyste deklaration aflyses fra ejendommen, og ejendommen med det gennemførte projekt lovligt kan anvendes til bolig.

15 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) KROMAN N REUMERT 8. KOLLEGIE-PROJEKT 8.1 Sælger overdrager ejendommen til køber med henblik på købers gennemførelse af et byggeprojekt omfattende et støttet kollegiebyggeri på minimum m 2 boligareal opmålt I henhold til bygningsreglementet, dog således at hemse ikke medregnes, jf. lokalplan, fordelt på minimum 117 ungdomsboligenheder i henhold til lov om støttede private ungdomsboliger". Køber er forpligtet til at gennemføre dette projekt, jf. beskrivelse, bilag Sælger er bekendt med, at køber den 1. juni 2004 har fået tilsagn fra Erhvervs- og Bollgstyrelsen på tilskud, stort DKK ,00, til gennemførelse af kollegieprojektet, og at dette tilskud er en afgørende forudsætning for købers køb af ejendommen og opførelse af kollegieejendommen. Køber har opnået dispensation fra ni måneders fristen til Igangsætning af byggeriet i medfør af lov om støttede private ungdomsboliger indtil 1. september REGULERING AF KØBESUMMEN Købesummen for ejendommen er fastsat på baggrund af en pris pr. m 2 boligareal opmålt efter bygningsreglementet, dog således at hemse ikke medregnes, på DKK 3.000,00. Såfremt køber i sit Projekt opfører et kollegiebyggeri på mere end m2 boligareal opmålt efter denne bestemmelse, reguleres købesummen opad med DKK 3.000,00 pr. m2 boligareal. 10. GÆLD UDEN FOR KØBESUMMEN, HERUNDER TIL FORSYNINGSSELSKABER 10.1 Uden for købesummen overtager køber ingen gæld Køber er bekendt med de ejendommen påhvilende skatter og afgifter. 11. UDSTYKNING 11.1 Sælger er ansvarlig for og bekoster gennemførelsen af udstykning af ejendommen til en selvstændig matrikel. 12. BETINGELSER 12.1 Det er for sælger en betingelse for nærværende handel, 4t købesummen erlægges i overensstemmelse med pkt. 6 ovenfor,

16 KROMAN N REUMERT 1 Køber gennemfører Projektet, jf. pkt. 8.1 ovenfor og bilag Det er for køber en betingelse for nærværende handel, ffl_t der senest den 30. juni 2005 foreligger endelig lokalplan, som hjemler gennemførelsen af kollegieprojektet, at 4-ugers fristen for indgivelse af klage til Naturklagenævnet er udløbet, samt at der i tilfælde af indgivne klager ikke er tillagt disse opsættende virkning, 4t køber opnår lovlig dispensation fra ni måneders fristen til igangsætning af byggeriet i medfør af lov om støttede private boliger, således at Igangsætning skal ske senest tre måneder efter overtagelsesdagen, og køber senest den 1. september 2005 opnår tilfredsstillende og lovlig byggetilladelse til gennemførelse af kollegiebyggeri i henhold til projektet, jf. beskrivelse (bilag 2) Såfremt en eller flere af ovennævnte betingelser Ikke opfyldes inden for den fastsatte frist, bortfalder nærværende handel (medmindre den part, der har indsat betingelsen, forlænger fristen eller frafalder denne), uden at nogen af parterne kan rejse krav mod hinanden i den forbindelse. 13. KØBER BETALER 13.1 Alle med nærværende handels berigtigelse forbundne omkostninger, herunder salær til advokat Flemming Horn Andersen, Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, der berigtiger handlen, betales af køber. 14. SÆLGER BETALER 14.1 Sælger betaler salær til eventuel egen advokat. Der har ikke medvirket mægler. 15. ERKLÆRING I HENHOLD TIL LOV OM SOMMERHUSE OG CAMPERING 15.1 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989 erklærer køber, at ejendommen skal anvendes i erhvervsøjemed (opførelse af kollegie-lejligheder), der ikke er omfattet af lovens 1.

17 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) KROMAN N REUMERT 16. VÆRDIERKLÆRING 16.1 Ejendommen er ikke selvstændigt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter sælgers bedste skøn det fastsatte købesum. Birkerød, den j>/f/ 2005 Som køber: For Abildgaard Kollegiet ApS Frederiksberg, den 2005 Som sælger: For Frederiksberg Kom Lone Lund-Rasmussen Michael Slot B gaard / <2P e) 7Z. 7.3 af Frederiksberg er under ejendomegticm pr. 1/119'.' vurderet til: ejendomsværdi grundværdi Ejendommen er ikke i matriklen noteret som en de] af en samlet fast ejendom, FREDERIKSBERG SKATTEDIREKTORAT, Ejendomsbesicatninr,,n, kr. Inge Enre 6. april 2005 FHA/us/161213/

18 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontor4 i 1 ag 1 FREDERIKSBERG ;Vi KORT- OG MATRIKELKONTORET FREDERIKSBERG RÅDHUS TELEFON: Q c/ 0 E 0 Ejner-Jensens Vænge.9. lab ,WR 4R,C,.7t I Dell af 8o 3705 m2.s 1,, 1.71 Del 2 af 7b 696 m 2 7b O 8o F. 3: \ \ \ \ 0 < \ -a. )3-7y 8b Matr.nr. 7b- og 8Q Frederiksberg Del 1 af 8o: 3705 m2 Del 2 af 7b 696 m 2 Tilsammen: 4401 m2 Udfærdiget i april 2005 Stadslandinspektør Målforhold 1:500 Stdlsp.j.nr. 2005/0045 8o

19 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Frederiksberg *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 8 Akt.nr.: 0 8 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 8 0, Frederiksberg Ejendomsejer: Frederiksberg Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst på del 1 af 8 0 of del 2 af 7 B Frederiksberg Skødet er betinget. Anm. f.s.v. ang. del 1 af 8 0: Pantebrev Nykredit Dkk Retten i Frederiksberg den Ulla Lind

20 Akt: skab ride 9 (udfyldes af tinglysningskontoret) MATR.NR.: 8 R Frederiksberg ANMELDER: Kromann Reumert BELIGGENDE: Einer-Jensens Vænge 2-96 og 7 Advokat Flemming Horn Andersen 2000 Frederiksberg Sundkrogsgade København Ø Tlf KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT GENPART TA 1.400y00 K TILLÆG TIL BETINGET SKØDE I tillæg til betinget skøde af 2. maj 2005, hvorefter Frederiksberg Kommune sælger og betinget skøder til medunderskrevne Abildgaard Kollegiet ApS (CVR-nr ) c/o Wind Ejendomme A/S Islands Brygge København S den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ubebyggede grund matr.nr. 8 R Frederiksberg (tidligere benævnt delareal 1 af matr.nr. 8 0 Frederiksberg og delareal 2 af matr.nr. 7 B Frederiksberg), beliggende Einer-Jensens Vænge 2-96 og 7, 2000 Frederiksberg, i Frederiksberg Kommune, har parterne aftalt følgende: AD PKT. 3: OVERTAGELSE OG RISIKOOVERGANG Pkt. 3.1 i betinget skøde udgår og erstattes af følgende: "Ejendommen overtages af køber den 1. april 2007, fra hvilken dato ejendommen henligger for købers regning og risiko."

21 Side 10 AD PKT. 6: KØBESUMMEN Det betingede skødes pkt. 6.2, og udgår og erstattes af følgende (nyt pkt. 6.2): "Senest på overtagelsesdagen deponerer Køber den fulde købesum i Sælgers pengeinstitut til øjeblikkelig frigivelse, når deponeringsvilkår i betinget skødes pkt. 6.3 er opfyldt." AD PKT. 7: SÆRLIGE VILKÅR Pkt. 7.3 udgår og erstattes af følgende (nyt pkt. 7.3): "Sælger oplyser, at der på ejendommen den 21. oktober 1998 er tinglyst en deklaration vedrørende affaldsdepot. Sælger er forpligtet til at bekoste oprensning af grunden. Forureningsoprensningen gennemføres til et niveau, hvor vilkårene i 8-tilladelse af 20. juni 2006 fra kommunens Plan- og Miljøafdeling bliver opfyldt for nybebyggelse til ungdomsboliger (beboelse), og uden at der efterfølgende vil skulle afholdes omkostninger til forureningsafhjælpning til sådan anvendelse. Således skal forureningsafhjælpningen gennemføres til et niveau, som medfører, at der ikke nu eller efterfølgende vil skulle foretages bygningsmæssige eller driftsmæssige foranstaltninger udover, hvad der efter parternes aftale er defineret i nævnte 8-tilladelse for anvendelsen til ungdomsboliger (beboelse). Såfremt det viser sig at der efterfølgende vil skulle foretages indeklimasikring af byggeriet, pga. at al forurening ikke er fjernet fra grunden, er sælger forpligtet til, at refundere køber de omkostninger køber har afholdt hertil. Denne forpligtelse bortfalder 3 måneder efter der er udstedt endelig ibrugtagningstilladelse. Køber er indforstået med, at der efter oprensningen fortsat kan være registreret forurening på grunden, og at deklaration af 21. oktober 1998 vedrørende affaldsdepot fortsat vil være tinglyst på ejendommen. Oprensningen gennemføres af Købers entreprenør i forbindelse med Købers gennemførelse af byggeriet. Køber og dennes entreprenør skal udspecificere og dokumentere de omkostninger, der nødvendigt relaterer sig til forureningsoprensningen på særskilt faktura, der stiles til - og betales af - Sælger. Tilsynsfører udpeget af Sælger fører sammen med den af Køber udpegede tilsynsfører tilsyn med overholdelse af den med baggrund i 8-tilladelsen aftalte oprensningsplan, herun-

22 Side 11 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) der med gennemgang af dokumentation for udgifter, som skal afholdes af Sælger og Køber i henhold til den aftalte fordeling af udgifterne." AD PKT. 8: PROJEKT Pkt. 8 udgår og erstattes af følgende: "8.1 Efter at det betingede skøde blev lyst, er lokalplan nr. 137 blevet vedtaget for området. Det er Købers hensigt at opføre et kollegiebyggeri på minimum ca m2, opmålt i henhold til bygningsreglementet, fordelt på ca. 145 ungdomsboligenheder i henhold til "lov om støttede private ungdomsboliger. Køber er forpligtet til at igangsætte byggeri på grunden senest 15 måneder efter Overtagelsesdagen, dog skal byggeriet tidligst være igangsat 4 måneder efter endelig byggetilladelsen er modtaget fra kommunen. Køber oplyser, at der er indsendt ansøgning om byggetilladelse omkring november 2005, og at ansøgningen senest er revideret i maj Såfremt Køber ikke har igangsat byggeri på grunden inden udløbet af den ovenfor anførte tidsfrist, er Sælger berettiget til at tilbagekøbe ejendommen med tillæg af påløbne renteomkostninger, beregnet som 5 % p.a. i tidsrummet fra Overtagelsesdagen, indtil den dag sælger tilbagekøber ejendommen. 8.2 Sælger er bekendt med, at Køber den 1. juni 2004 har fået tilsagn fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på tilskud, stort DKK ,00, til gennemførelse af ovennævnte byggeri. Sælger har ved brev af 16. september på vegne af Køber - anmodet Socialministeriet, der nu er myndighed for statsstøttede private ungdomsboliger, om at tilskuddet forhøjes til DKK ,00. Køber har opnået dispensation fra ni måneders fristen til igangsætning af byggeriet i medfør af lov om støttede private ungdomsboliger indtil den 31. december 2007." AD PKT. 12: BETINGELSER Pkt. 12.1, 2. "at" udgår.

23 Side 12 Pkt udgår, da betingelsen er opfyldt eller frafaldet. Herefter er skødet alene betinget af købesummens erlæggelse. København, den /J'/ Frederiksberg, den 2,1 /11\2006 Som sælg For Fre Kommune Mads Lebech Borgmester Per Hard Po isen Vicedirektør 25. oktober 2006 FHA/us/161213/

24 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Frederiksberg *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 13 E Påtegning på Betinget skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 8 R, Frederiksberg Ejendomsejer: Abildgaard Kollegiet ApS Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr. 809 Skødet er betinget. Retten i Frederiksberg den Betina Zimmermann Nielsen

25 8 13,,Å e,' ay4i e 7 3' X:a Zo nz Actz,-e are al Wczreczler-ne mrk. os J ye Sførrelse som ary(i>ri maa, aizdfil videre benyiles z.u2cler 7c4rÇellezz.. 27 tia7s/ya,678 t472/ drkdr: Jr; 7 og ffi-ecter as hely 2,,..finde itangs <rogn/ 23-2,72, AreaZ= 68837Z 6:5"32 arte/%r2,- y1.7! -, farvelier 83.7;/sarnmen.,, 6784} nz,z Zgeerclet 0E03er >942. agtes efter lidstrdeningenr,'/5 ammenågn.,11,z 37 39sY NN S S 02_FRB_08 A A Slezdslanclinspektør,..1^2..reclif2speklør Sål/sp. J. /YP / - diczaieslokstorholci 1.'500

26 a a d.1 *** * *** Side: 5 * * * * * *** * * * Retten i Frederiksberg Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen 2_FRB08 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 8 0, Frederiksberg Ejendomsejer: Frederiksberg Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Tillige lyst på matr.nr. 8 T. Retten i Frederiksberg den Susanne P. Sølvsten

27 MODTAGET - 2 MAJ 2337 atr.nr.: atr.nr. 8 o Frederiksberg, atr.nr. 8 t Frederiksberg. Anmelder: Frederiksberg Kommune FK-Ejendom Rådhuset 2000 Frederiksberg FK - EJENDOM GENPART TA 00 K Deklaration m anlæg, vedligeholdelse og fornyelse af privat, fælles adgangsvej, herunder anlæg af ælles vejbelysning, til matr.nr. 8 o (plejeboliger) og matr.nr. 8 t (boligbebyggelse), rederiksberg. nderskrevne Frederiksberg Kommune som ejer af matr.nr. 8 o (plejeboliger) og medunderskrevne artnerselskabet ørestad 4 A P/S som køber af matr.nr. 8 t (boligbebyggelse) pålægger herved jendommene følgende deklaration, der tinglyses på de nævnte matr.nr.e som bindende for os og fterfølgende ejere, og efter endt udstykning overføres på de nye matrikelnumre: 1. Anlæg af privat, fælles adgangsvej Jerne af matr.nr. 8 t og ejerne af matr.nr. 8 o (plejeboliger) anlægger i fællesskab privat dgangsvej benævnt Elga Olgas Vej fra Dirch Passers Alle på matr.nr. 8 o som angivet på edhæftede kortbilag. nlæg af den fælles adgangsvej med tilhørende vejbelysning, jord- og kloakarbejder foretages af rederiksberg Kommune. nlægsudgifterne afholdes af parterne efter særskilt aftale. 2. Færdselsret e til enhver tid værende ejere af matr.nr. 8 t (boligbebyggelse) skal til enhver tid have ret til fri og hindret færdsel på vejen, herunder kørsel, som er naturligt forbundet med brugen af ejendommen il boligformål, ligesom ejeren af matr.nr. 8 o (plejeboliger) tilsvarende benytter vejen til enhver orm for færdsel, som er naturligt forbundet med ejendommens benyttelse til plejeboliger. en til enhver tid værende ejer af matr.nr. 8 o (plejeboliger) er berettiget til - om nødvendigt af ensyn til brugen af ejendommen - at foretage nødvendige omlægninger af vejen inden for jendommen på betingelse af, at ændringerne ikke medfører ulempe for ejeren og brugere af del af atr.nr. 8 t (boligbebyggelse).

28 3. Vedligeholdelse og fornyelse Den fremtidige vedligeholdelse og fornyelse af vejen foretages af ejeren af matr.nr. 8 o (plejeboliger), indtil forpligtelsen overtages af den for området stiftede grundejerforening, og udgifterne afholdes i denne periode af nuværende og fremtidige grundejere af ejendommene matr.nr. 8 o (plejeboliger) og matr.nr. 8 t (boligbebyggelse) med en fordelingsnøgle på hhv. 2/3 og 1/3. Efter grundejerforeningens stiftelse afholdes udgifterne til vedligeholdelse og fornyelse af vejen af grundejerforeningen. 4. Tinglysning. Nærværende deklaration begæres tinglyst med prioritet forud for pantehæftelser på ejendommene matr.nr. 8 o (plejeboliger) og matr.nr. 8 t (boligbebyggelse), Frederiksberg. Med hensyn til servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Ejerne af matr.nr. 8 t og ejerne af matr.nr. 8 o er påtaleberettigede i henhold til denne servitut. Frederiksberg, den Ejer af matr.nr -riksberg I / 2007 Frederiksberg Kommune Pe Hard Poulsen Mads L.,,c,:)N,!ell Vicedirektør Borgmester Frederiksberg, den 23 /32007 Ejer af matr.nr. 8 t Frederiksberg 1-1ED-E.4w/ANDERG Ru/Av

29 Der meddeles herved i henhold til 42 i lov om planlæg på kommunalbestyrelsens vegne samtykke til tinglysning af foranstående servitutstiftende bestemmelser, idet tilvejebringelse af lokalplan ikke er påkrævet. Frederiksberg Kommune, den ji/ ;?-)? Karl Topsøe-Jensen Chefplanlægger e

30 0 Akt: Skab nr. FREDE FfuciyAs dgfmgerilpet) IC flå ful U P1 ro 0 0 "a'7, 0) n" E KORT- OG MATRIKELKONTORET FREDERIKSBERG RÅDHUS TELEFON: eklarationsrids vedr. adgangsareal atr.nr. 8 2 rederiksberg idset viser det endelige skelforløb efter matrikulær ændring. _C ø) dfærdiget i marts 2007 =.«Blanketnr. øa 295 ålforhold 1:1500 Den danske Landinspektørforening tdisp.j.nr. 2005_0287_8o /7. Stadslandinspektørtw

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til Matr.nr. 14 a og 14 pn Ballerup by, Pederstrup Beliggenhed: Hold-an Vej 152 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til xxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Bjørnskovvej 5, 6534 Agerskov. Dok. 13/101737-2 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Købsaftale erhvervsejendom

Købsaftale erhvervsejendom Købsaftale erhvervsejendom Vedrørende erhvervsejendommen beliggende Lundgårdvej 2A, 6600 Vejen. Dok. 14/08937-2 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendom beliggende Hamborggårdvej 3, 6622 Bække. Dok. 13/101778-4 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum.

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum. Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I BRAMMING, ØST Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia Kongens Port 2B - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 14/847 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD 1.0 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa TIL SALG Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg Grønland 24, 8500 Grenaa Ejendommen udbydes til salg for kr. 4.150.000,00. Bygningen

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik)

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TRETOMMERVEJ 56 8240 RISSKOV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommene Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K Tel:

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende benævnt

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere