Akt: Skab Nr. 0 // y4,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akt: Skab Nr. 0 // y4,"

Transkript

1 ». 9 Akt: Skab Nr. 0 // y4, (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr. fast Ejendom). /Mr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i de sønderjydske Lands t. dele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, a( Sogn. Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): FREDERIKSEsERG KOMMUNES ØKONOMISKE FORVALTNING SEKRETARIATET. 110Witzvej 21 Kbhvn. F. Stempel: Kr. "b Øre. J.Nr /3215. Dqklaration om Fællesafløb. Undertegnede Ejer af Matr. Nr. 8 o af Frederiksberg, erklærer herved for mig og efterfølgende Ejere at ville tillade, at Afløbet fra Ejendommen, Matr. Nr. 7 b m. flere Grunde føres i eksisterende Kloak over min Grund og at ville finde mig i de dermed forbundne Ulemper, derunder eventuel Opgravning. Frederiksberg Kommune er alene paataleberettlget. Nærværende Deklaration kan paa min Bekostning stemples og tinglyses som Servitut paa Matr. Nr. 8 o. Angaaende de Ejendommen paahvilende Byrder, Behæftelser og Servitutter henvises til Tingbogen. Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 28. November Vilh. Fischer. /Gerner Andersen. Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. I, A, Frederiksberg Birk, III. Afdeling, den ogoi-7,4' (- Lyst - Tingbog: &ad Blad 61 exv.zrlem ffigtigh34 ~rem I Reta~ 4FrE,Y1t-37,-M33r9r,, ;'rka 4e3 o J6."'"4 23/1 ; -!- Bestillings- Formular r FRB_08 A A

2 Lokalplan nr. 136 for et område ved rækkehusene på Einer-Jensens Vænge Flintholm Station september 2004 II Il S S 02_FRB_08 A A

3 P Indhold Indledning 1 Redegørelse 1 Lokalplan nr Lokalplan nr. 136 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat. Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg li f Tryk: Frederiksberg Bogtryk September 2004

4 Lokalplan nr. 136 for rækkehusbebyggelsen på Einer-Jensens Vænge Indledning Lokalplanen går ud på at muliggøre nedrivning af rækkehusbebyggelsen i 11/2 etage på Einer-Jensens Vænge, som i dag er kommunalt ejet og fastlægger bestemmelser for nedrivningen og den fremtidige anvendelse af området. Lokalplanen omfatter rækkehusene 2-96 på Einer-Jensens Vænge, og området er en del af det nye byudviklingsområde Flintholm-området mellem Flintholm station, Flintholm Alle, Solbjerg Have og Finsensvej. Redegørelse Som led i Ringbanen fra Hellerup til Ny Ellebjerg station samt Metroen fra Frederiksberg station til Vanløse er Flintholm station etableret. Denne station er et vigtigt knudepunkt for den kollektive trafik med omstigning mellem Metro, Ringbane, S-tog og busser. Området med rækkehusene har en meget central placering i forhold til stationen, og det gør det til et oplagt og væsentligt byudviklingsområde. Boligerne i rækkehusbebyggelsen er små, trange og lavloftede og på sigt ikke tidssvarende, og det vil være vanskeligt at indpasse bebyggelsen i en fremtidig bebyggelsesstruktur. Nedrivningen anses derfor som nødvendig i relation til områdets mulighed for udvikling set i en større planlægningsmæssig sammenhæng. Lejerne i de berørte rækkehuse vil blive opsagt og genhuset. Lejerne vil ifølge lejeloven få stillet boliger til rådighed, som skal være af passende størrelse, beliggenhed, kvalitet og udstyr, men der er ikke krav om, at genhusningen skal finde sted i samme område. Lokalplanens baggrund Frederiksberg Kommune har siden 2001 arbejdet med at byudvikle hele Flintholm-området, der tidligere blev anvendt til bl.a. kommunalt gas- og elektricitetsværk. Den stationsnære beliggenhed gør det velegnet som en ny, tæt bydel med et varieret udbud af boliger, kontorerhverv, butikker samt kultur- og serviceanlæg. I 2003 blev lokalplan 126 og kommuneplantillæg 18 for hele området udarbejdet. Lokalplanen fastlægger bindende bestemmelser for den del, der er nærmest Flintholm station, samt for anlæg af veje og stier. For den øvrige del af området er planen en rammeplan, som skal følges op af mere detaljerede lokalplaner, før der kan bygges. Lokalplan 136 er en del af Delområde III i lokalplan 126. Eksisterende forhold Lokalplanområdet afgrænses af Einer-Jensens Vænge mod nordvest, mod vest af den eksisterende bebyggelse ved Flintholm Alle, mod øst og syd af det tidligere kommunale gas- og elektricitetsværksområde mv. Området ved Einer-Jensens Vænge består af rækkehuse i 11/2 etage med facader i gule tegl og sadeltage med bølgeplader af fibercement. Bygningerne er opført af genbrugsmaterialer, og det arkitektoniske udtryk med eternittage og påklistrede" trækviste virker ringe. Der vil i de kom- 1

5 mende år være et betydeligt vedligeholdelsesbehov på tag og vinduer. Ejendommen ejes af Frederiksberg Kommune. Lokalplanens indhold Lokalplanen skal muliggøre nedrivning af rækkehusbebyggelsen på Einer-Jensens Vænge af hensyn til områdets fremtidige planlægningsmæssige muligheder. Lokalplanen omfatter kun matrikel nr. 8 o, med de eksisterende rækkehuse. Lokalplanen er en del af Delområde III i rammelokalplan 126 og skal i forbindelse med udviklingen af hele Flintholm-området udlægges til boligformål, offentlige formål, enkelte butikker samt opholdsarealer. Bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom må ikke overstige 110. Bebyggelsen må opføres i højst 4 etager, og der må etableres et samlet butiksareal på op til 1000 m2. Regionplanlægningen Regionplan 2001 for Frederiksberg Kommune udstikker de overordnede rammer for bolig- og erhvervsbyggeri med mere. I tilknytning til Flintholm station kan der planlægges for en byudvikling med fortætning og byomdannelse i form af blandet bebyggelse med boliger, kontor- og servicevirksomheder, detailhandel og offentlige formål herunder undervisningsinstitutioner og kulturelle aktiviteter. Planer for området Rammelokalplan 126 for udbygningen af Flintholm-området er opdelt i 5 underområder.: Område I nærmest Flintholm station er udlagt til centerområde. Område II nordøst for den kommende boulevard er fastlagt til erhvervs- og boligområde samt offentlige formål. Område III, som ligger sydvest for den kommende boulevard og omfatter denne lokalplan, er fastlagt til boligområde. Rækkehusene på Einer-Jensens Vænge har været anvendt som en del af kommunens husvildeboliger. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at udbyde et areal sydvest for rækkehusbebyggelsen ved Flintholm Alle til alment boligbyggeri med ca. 40 boliger på mellem m2. Område IV og V langs Finsensvej er udlagt til erhvervsområde og område til offentlige tekniske anlæg. Kommuneplanen I kommuneplantillas nr. 18 til kommuneplanen for Frederiksberg berører lokalplanen rammeområde 3.H.3. Området må kun anvendes til boligformål i form af helårsbeboelse (etageboliger) og offentlige formål (dag- og døgninstitutioner for børn og unge), enkelte udvalgsvarebutikker og opholdsarealer. 2

6 Bevaringsværdige bygninger I 1994 er der i samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Frederiksberg Kommune udarbejdet et kommuneatlas. I den forbindelse er der foretaget en registrering af alle bygninger opført før 1940, og de enkelte bygninger er klassificeret efter deres bevaringsværdi inden for en skala fra 1 til 9 med 1 som højste bevaringsværdi og inden for katagorier som fredet eller høj bevaringsværdi (kategori 1-3), middel bevaringsværdi (kategori 4-6) eller lav bevaringsværdi (kategori 7-9). Klassifikationen er kun vejledende, men indgår i kommunens sagsbehandling. Rækkehusbebyggelsen er ikke medtaget i Frederiksberg Kommuneatlas, da bebyggelsen er opført efter den fastsatte grænse for opførelsesår på Kulturarvsstyrelsen har vurderet bebyggelsen i 2000 med henblik på bygningsfredning, men fandt ikke, at bebyggelsen var aktuel for en fredning. Miljøforhold Lokalplanomådet er omfattet af Frederiksberg Kommunes vejledning om "Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder". Området er desuden kortlagt på vidensniveau 2 (p.g.a. konstateret jordforurening) og er derfor omfattet af lov om forurenet jord. Derfor skal såvel nedrivningen som evt. arbejder på området ske efter nærmere aftale med miljømyndigheden. 3

7 Lokalplan nr. 136 for rækkehusbebyggelsen på Einer-Jensens Vænge I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 763 af , fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: Afsnit 1 Form I Lokalplanens formål er at muliggøre nedrivning af rækkehusbebyggelsen på Einer-Jensens Vænge med henblik på områdets fremtidige planlægning og byudvikling. Afsnit 2 Ontr dets afgrænsning 41/kir Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter ejendommen, matrikelnummer 8 o samt alle parceller, der efter den udstykkes fra denne. Afsnit 3 Oinrådets tinve delle ILY '92k- Lokalplanområdet ved Einer-Jensens Vænge fastlægges til boligformål, herunder kollegier. Opførelse af ny bebyggelse til boligformål forudsætter udarbejdelse af supplerende lokalplan. De på kortbilaget angivne rækkehuse kan nedrives efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Ejendomme, der er omfattet af planen, må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, (jf. planlovens 18). Kommunalbestyrelsen kan give dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanen under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver, at der bliver vedtaget en ny lokalplan. I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages nærværende lokalplan 5

8 1 endeligt. Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 23. august Mads Lebech Borgmester / Torben Nøhr Teknisk direktør Nærværende lokalplan begæres herved i henhold til 31, stk. 2, i lov om planlægning tinglyst på samtlige de af lokalplanen, jf. afsnit 2, omfattede ejendomme. Samtidig begæres herved lokalplan 126, tinglyst den 4. september 2003, der omfatter et område mellem Finsensvej og Flintholm station aflyst for de af lokalplanen omfattende ejendomme. Frederiksberg Kommune, Teknisk Direktorat, den 14. september Torben Nøhr Teknisk direktør Karl Topsøe Jensen Projekt- og planchef Retten på Frederiksberg Indført den Lyst under nr

9 Grænse for lokalplanen Bebyggelse der kan nedrives FREDERIKSBERG KOMMUNE Teknisk Direktorat - Projekt- og Planafdelingen LOKALPLAN nr. 136 Mål: 1:2000 Kortbilag nr. 1 Dato

10 *** * *** * * * * *** * * * Retten i Frederiksberg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 9 Akt.nr.: 0 8 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 8 0, Frederiksberg Ejendomsejer: Frederiksberg Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm.: Servitutter og pantegæld Afvist f.s.v. ang. aflysning af Lokalplan 126 p.g.a. (7.,,a74,,, matrikelbetegnelse. Retten i Frederiksberg den Ulla Lind

11 $ Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) KROMAN N RE UM ERT Afgift: DKK ,00 DELAREAL: 1 af ANMELDER: MATR.NR.: 8 0 Frederiksberg og Kromann Reumert DELAREAL: 2 af Advokat Flemming Horn Andersen MATR.NR.: 7 B Frederiksberg og Sundkrogsgade 5 BELIGGENDE: Einer-Jensens Vænge 2-96 og København Ø 2000 Frederiksberg Tlf KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT BETINGET SKØDE GENPART TA r 00 K Undertegnede Frederiksberg Kommune sælger og betinget skøder herved til medunderskrevne Abildgaard Kollegiet ApS (CVR-nr ) c/o Lone Lund-Rasmussen GI.Bakkegårds Vej Birkerød den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ubebyggede grund delareal 1 af matr.nr. 8 0 Frederiksberg og delareal 2 af matr.nr. 7 B Frederiksberg, beliggende Einer-Jensens Vænge 2-96 og 7, 2000 Frederiksberg, i Frederiksberg Kommune, i henhold til vedhæftede tinglysningsrids af april 2005, bilag 1. Ejendommens areal udgør m 2 og 696 m 2, eller i alt m 2 heraf vej 0 m2. Overdragelsen sker på følgende nærmere VILKÅR: 1. EJENDOMMENS TILBEHØR 1.1 Ejendommen sælges som byggemodnet byggegrund uden bygninger, ledninger, installationer mv. af nogen art.

12 " KROMANN REUMERT 2. BRUGSRETTIGHEDER, SERVITUTTER OG BYRDER 2.1 Ejendommen overdrages i øvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, herunder eventuelle forpligtelser over for ejendommens forsyningsselskaber, i hvilken henseende bemærkes, at køber respekterer følgende på ejendommens blad I tingbogen tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre forpligtelser: : Dokument om fællesafløb : Deklaration vedrørende affaldsdepot : Lokalplan nr Kommunalbestyrelsen I Frederiksberg Kommune har derudover vedtaget lokalplan 136, der vil blive tinglyst på ejendommen. Sælger har tillige udarbejdet forslag til lokalplan OVERTAGELSE OG RISIKOOVERGANG 3.1 Ejendommen overtages af køber den 1. maj 2005, dog tidligst, når sælger har foranlediget samtlige lejere fraflyttet fra de eksisterende bygninger, bygningerne nedrevet og ejendommen oprenset for forurening og tilfredsstillende jordbundsforhold, alt som beskrevet nedenfor i pkt. 7, og når betingelserne I pkt er opfyldt, fra hvilken dato ejendommen henligger for købers regning og risiko. 4. REFUSION 4.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over ejendommens Indtægter og udgifter. Saldoen reguleres over den kontante udbetaling. 4.2 Refusionsopgørelsen skal udarbejdes senest 30 dage efter overtagelsesdagen. Saldoen forfalder 8 dage efter, at refusionsopgørelsen foreligger uden Indsigelser fra parterne. Hvis beløbet ikke betales rettidigt, påløber renter efter rentelovens bestemmelser med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg på 3%. 4.3 Afmelding af sælgers PBS-ordning eller lignende ordning foretages af sælger/sælgers advokat.

13 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) KROMAN N REUMERT 5. SÆLGER OPLYSER al der sælger bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt, at sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering, al der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, al sælger har udarbejdet forslag til lokalplan 137, der er sendt i høring til udløb 4. februar 2005, al al forfalden gæld vedrørende anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fælles anlæg, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning. Sælger bekendt er der ikke udført arbejder, afsagt kendelser eller truffet beslutninger af offentlige myndigheder, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen. 6. KØBESUMMEN 6.1 Købesummen er aftalt til kontant DKK skriver kroner trettenmillionerfirehundredeogfemtitotusinde,.der berigtiges kontant således: 6.2 Den kontante udbetaling Senest på overtagelsesdagen stiller køber betalingsgaranti i form af bankgaranti fra anerkendt pengeinstitut på betaling af DKK , Garantien erstattes ved kommunens godkendelse af byggeregnskab af kontant deponering i sælgers pengeinstitut [ * ] til øjeblikkelig frigivelse, når deponeringsvilkår i pkt. 6.3 er opfyldt.

14 14i KROMANN REUMERT 6.3 Deponeringsvilkår Den, der berigtiger handlen, eller depositar har pligt til af de deponerede midler at foranledige betaling af pantegæld, der ikke skal overtages, restancer, forfalden refusionssaldo I købers favør, beløb, som ifølge handlens vilkår skal betales af sælger eller modregnes I købesummen, sælgers andel af handlens omkostninger. Disse betalinger må dog først ske, når købers adkomst er fri for præjudicerende retsanmærkninger, eller hvis depositar indestår for, at retsanmærkningerne kan slettes. En sådan indeståelse vil kunne gives, når endeligt skøde er tinglyst med retsanmærkninger, og depositar har haft lejlighed til at vurdere disse. Den, der berigtiger handlen, eller depositar har pligt til at frigive købesummen til sælger alene med fradrag af anførte udgifter/indfrielser, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger. KØBESUM I ALT PKK ,00 7. SÆRLIGE VILKÅR 7.1 Ejendommen overdrages uden lejemål af nogen art. Sælger er således ansvarlig for senest pr. overtagelsesdagen lovligt at have opsagt samtlige lejere i de eksisterende bygninger og have tilsikret, at disse forinden overtagelsesdagen er fraflyttet ejendommen. Eventuelle retssager med tidligere lejere er køber uvedkommende. 7.2 Sælger er ansvarlig for, at samtlige eksisterende bygninger på ejendommen nedrives og bortfjernes inden overtagelsesdagen, således at ejendommen fremstår som en "bar" byggegrund, hvor alle bygninger, jordfaste installationer, sokler, ledninger og kloaker mv. er fjernet. 7.3 Sælger oplyser, at der på ejendommen den 21. oktober 1998 er tinglyst en deklaration vedrørende affaldsdepot. Sælger er ansvarlig for senest på overtagelsesdagen at oprense grunden for forurening, således at den tinglyste deklaration aflyses fra ejendommen, og ejendommen med det gennemførte projekt lovligt kan anvendes til bolig.

15 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) KROMAN N REUMERT 8. KOLLEGIE-PROJEKT 8.1 Sælger overdrager ejendommen til køber med henblik på købers gennemførelse af et byggeprojekt omfattende et støttet kollegiebyggeri på minimum m 2 boligareal opmålt I henhold til bygningsreglementet, dog således at hemse ikke medregnes, jf. lokalplan, fordelt på minimum 117 ungdomsboligenheder i henhold til lov om støttede private ungdomsboliger". Køber er forpligtet til at gennemføre dette projekt, jf. beskrivelse, bilag Sælger er bekendt med, at køber den 1. juni 2004 har fået tilsagn fra Erhvervs- og Bollgstyrelsen på tilskud, stort DKK ,00, til gennemførelse af kollegieprojektet, og at dette tilskud er en afgørende forudsætning for købers køb af ejendommen og opførelse af kollegieejendommen. Køber har opnået dispensation fra ni måneders fristen til Igangsætning af byggeriet i medfør af lov om støttede private ungdomsboliger indtil 1. september REGULERING AF KØBESUMMEN Købesummen for ejendommen er fastsat på baggrund af en pris pr. m 2 boligareal opmålt efter bygningsreglementet, dog således at hemse ikke medregnes, på DKK 3.000,00. Såfremt køber i sit Projekt opfører et kollegiebyggeri på mere end m2 boligareal opmålt efter denne bestemmelse, reguleres købesummen opad med DKK 3.000,00 pr. m2 boligareal. 10. GÆLD UDEN FOR KØBESUMMEN, HERUNDER TIL FORSYNINGSSELSKABER 10.1 Uden for købesummen overtager køber ingen gæld Køber er bekendt med de ejendommen påhvilende skatter og afgifter. 11. UDSTYKNING 11.1 Sælger er ansvarlig for og bekoster gennemførelsen af udstykning af ejendommen til en selvstændig matrikel. 12. BETINGELSER 12.1 Det er for sælger en betingelse for nærværende handel, 4t købesummen erlægges i overensstemmelse med pkt. 6 ovenfor,

16 KROMAN N REUMERT 1 Køber gennemfører Projektet, jf. pkt. 8.1 ovenfor og bilag Det er for køber en betingelse for nærværende handel, ffl_t der senest den 30. juni 2005 foreligger endelig lokalplan, som hjemler gennemførelsen af kollegieprojektet, at 4-ugers fristen for indgivelse af klage til Naturklagenævnet er udløbet, samt at der i tilfælde af indgivne klager ikke er tillagt disse opsættende virkning, 4t køber opnår lovlig dispensation fra ni måneders fristen til igangsætning af byggeriet i medfør af lov om støttede private boliger, således at Igangsætning skal ske senest tre måneder efter overtagelsesdagen, og køber senest den 1. september 2005 opnår tilfredsstillende og lovlig byggetilladelse til gennemførelse af kollegiebyggeri i henhold til projektet, jf. beskrivelse (bilag 2) Såfremt en eller flere af ovennævnte betingelser Ikke opfyldes inden for den fastsatte frist, bortfalder nærværende handel (medmindre den part, der har indsat betingelsen, forlænger fristen eller frafalder denne), uden at nogen af parterne kan rejse krav mod hinanden i den forbindelse. 13. KØBER BETALER 13.1 Alle med nærværende handels berigtigelse forbundne omkostninger, herunder salær til advokat Flemming Horn Andersen, Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, der berigtiger handlen, betales af køber. 14. SÆLGER BETALER 14.1 Sælger betaler salær til eventuel egen advokat. Der har ikke medvirket mægler. 15. ERKLÆRING I HENHOLD TIL LOV OM SOMMERHUSE OG CAMPERING 15.1 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989 erklærer køber, at ejendommen skal anvendes i erhvervsøjemed (opførelse af kollegie-lejligheder), der ikke er omfattet af lovens 1.

17 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) KROMAN N REUMERT 16. VÆRDIERKLÆRING 16.1 Ejendommen er ikke selvstændigt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter sælgers bedste skøn det fastsatte købesum. Birkerød, den j>/f/ 2005 Som køber: For Abildgaard Kollegiet ApS Frederiksberg, den 2005 Som sælger: For Frederiksberg Kom Lone Lund-Rasmussen Michael Slot B gaard / <2P e) 7Z. 7.3 af Frederiksberg er under ejendomegticm pr. 1/119'.' vurderet til: ejendomsværdi grundværdi Ejendommen er ikke i matriklen noteret som en de] af en samlet fast ejendom, FREDERIKSBERG SKATTEDIREKTORAT, Ejendomsbesicatninr,,n, kr. Inge Enre 6. april 2005 FHA/us/161213/

18 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontor4 i 1 ag 1 FREDERIKSBERG ;Vi KORT- OG MATRIKELKONTORET FREDERIKSBERG RÅDHUS TELEFON: Q c/ 0 E 0 Ejner-Jensens Vænge.9. lab ,WR 4R,C,.7t I Dell af 8o 3705 m2.s 1,, 1.71 Del 2 af 7b 696 m 2 7b O 8o F. 3: \ \ \ \ 0 < \ -a. )3-7y 8b Matr.nr. 7b- og 8Q Frederiksberg Del 1 af 8o: 3705 m2 Del 2 af 7b 696 m 2 Tilsammen: 4401 m2 Udfærdiget i april 2005 Stadslandinspektør Målforhold 1:500 Stdlsp.j.nr. 2005/0045 8o

19 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Frederiksberg *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 8 Akt.nr.: 0 8 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 8 0, Frederiksberg Ejendomsejer: Frederiksberg Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst på del 1 af 8 0 of del 2 af 7 B Frederiksberg Skødet er betinget. Anm. f.s.v. ang. del 1 af 8 0: Pantebrev Nykredit Dkk Retten i Frederiksberg den Ulla Lind

20 Akt: skab ride 9 (udfyldes af tinglysningskontoret) MATR.NR.: 8 R Frederiksberg ANMELDER: Kromann Reumert BELIGGENDE: Einer-Jensens Vænge 2-96 og 7 Advokat Flemming Horn Andersen 2000 Frederiksberg Sundkrogsgade København Ø Tlf KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT GENPART TA 1.400y00 K TILLÆG TIL BETINGET SKØDE I tillæg til betinget skøde af 2. maj 2005, hvorefter Frederiksberg Kommune sælger og betinget skøder til medunderskrevne Abildgaard Kollegiet ApS (CVR-nr ) c/o Wind Ejendomme A/S Islands Brygge København S den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ubebyggede grund matr.nr. 8 R Frederiksberg (tidligere benævnt delareal 1 af matr.nr. 8 0 Frederiksberg og delareal 2 af matr.nr. 7 B Frederiksberg), beliggende Einer-Jensens Vænge 2-96 og 7, 2000 Frederiksberg, i Frederiksberg Kommune, har parterne aftalt følgende: AD PKT. 3: OVERTAGELSE OG RISIKOOVERGANG Pkt. 3.1 i betinget skøde udgår og erstattes af følgende: "Ejendommen overtages af køber den 1. april 2007, fra hvilken dato ejendommen henligger for købers regning og risiko."

21 Side 10 AD PKT. 6: KØBESUMMEN Det betingede skødes pkt. 6.2, og udgår og erstattes af følgende (nyt pkt. 6.2): "Senest på overtagelsesdagen deponerer Køber den fulde købesum i Sælgers pengeinstitut til øjeblikkelig frigivelse, når deponeringsvilkår i betinget skødes pkt. 6.3 er opfyldt." AD PKT. 7: SÆRLIGE VILKÅR Pkt. 7.3 udgår og erstattes af følgende (nyt pkt. 7.3): "Sælger oplyser, at der på ejendommen den 21. oktober 1998 er tinglyst en deklaration vedrørende affaldsdepot. Sælger er forpligtet til at bekoste oprensning af grunden. Forureningsoprensningen gennemføres til et niveau, hvor vilkårene i 8-tilladelse af 20. juni 2006 fra kommunens Plan- og Miljøafdeling bliver opfyldt for nybebyggelse til ungdomsboliger (beboelse), og uden at der efterfølgende vil skulle afholdes omkostninger til forureningsafhjælpning til sådan anvendelse. Således skal forureningsafhjælpningen gennemføres til et niveau, som medfører, at der ikke nu eller efterfølgende vil skulle foretages bygningsmæssige eller driftsmæssige foranstaltninger udover, hvad der efter parternes aftale er defineret i nævnte 8-tilladelse for anvendelsen til ungdomsboliger (beboelse). Såfremt det viser sig at der efterfølgende vil skulle foretages indeklimasikring af byggeriet, pga. at al forurening ikke er fjernet fra grunden, er sælger forpligtet til, at refundere køber de omkostninger køber har afholdt hertil. Denne forpligtelse bortfalder 3 måneder efter der er udstedt endelig ibrugtagningstilladelse. Køber er indforstået med, at der efter oprensningen fortsat kan være registreret forurening på grunden, og at deklaration af 21. oktober 1998 vedrørende affaldsdepot fortsat vil være tinglyst på ejendommen. Oprensningen gennemføres af Købers entreprenør i forbindelse med Købers gennemførelse af byggeriet. Køber og dennes entreprenør skal udspecificere og dokumentere de omkostninger, der nødvendigt relaterer sig til forureningsoprensningen på særskilt faktura, der stiles til - og betales af - Sælger. Tilsynsfører udpeget af Sælger fører sammen med den af Køber udpegede tilsynsfører tilsyn med overholdelse af den med baggrund i 8-tilladelsen aftalte oprensningsplan, herun-

22 Side 11 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) der med gennemgang af dokumentation for udgifter, som skal afholdes af Sælger og Køber i henhold til den aftalte fordeling af udgifterne." AD PKT. 8: PROJEKT Pkt. 8 udgår og erstattes af følgende: "8.1 Efter at det betingede skøde blev lyst, er lokalplan nr. 137 blevet vedtaget for området. Det er Købers hensigt at opføre et kollegiebyggeri på minimum ca m2, opmålt i henhold til bygningsreglementet, fordelt på ca. 145 ungdomsboligenheder i henhold til "lov om støttede private ungdomsboliger. Køber er forpligtet til at igangsætte byggeri på grunden senest 15 måneder efter Overtagelsesdagen, dog skal byggeriet tidligst være igangsat 4 måneder efter endelig byggetilladelsen er modtaget fra kommunen. Køber oplyser, at der er indsendt ansøgning om byggetilladelse omkring november 2005, og at ansøgningen senest er revideret i maj Såfremt Køber ikke har igangsat byggeri på grunden inden udløbet af den ovenfor anførte tidsfrist, er Sælger berettiget til at tilbagekøbe ejendommen med tillæg af påløbne renteomkostninger, beregnet som 5 % p.a. i tidsrummet fra Overtagelsesdagen, indtil den dag sælger tilbagekøber ejendommen. 8.2 Sælger er bekendt med, at Køber den 1. juni 2004 har fået tilsagn fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på tilskud, stort DKK ,00, til gennemførelse af ovennævnte byggeri. Sælger har ved brev af 16. september på vegne af Køber - anmodet Socialministeriet, der nu er myndighed for statsstøttede private ungdomsboliger, om at tilskuddet forhøjes til DKK ,00. Køber har opnået dispensation fra ni måneders fristen til igangsætning af byggeriet i medfør af lov om støttede private ungdomsboliger indtil den 31. december 2007." AD PKT. 12: BETINGELSER Pkt. 12.1, 2. "at" udgår.

23 Side 12 Pkt udgår, da betingelsen er opfyldt eller frafaldet. Herefter er skødet alene betinget af købesummens erlæggelse. København, den /J'/ Frederiksberg, den 2,1 /11\2006 Som sælg For Fre Kommune Mads Lebech Borgmester Per Hard Po isen Vicedirektør 25. oktober 2006 FHA/us/161213/

24 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Frederiksberg *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 13 E Påtegning på Betinget skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 8 R, Frederiksberg Ejendomsejer: Abildgaard Kollegiet ApS Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr. 809 Skødet er betinget. Retten i Frederiksberg den Betina Zimmermann Nielsen

25 8 13,,Å e,' ay4i e 7 3' X:a Zo nz Actz,-e are al Wczreczler-ne mrk. os J ye Sførrelse som ary(i>ri maa, aizdfil videre benyiles z.u2cler 7c4rÇellezz.. 27 tia7s/ya,678 t472/ drkdr: Jr; 7 og ffi-ecter as hely 2,,..finde itangs <rogn/ 23-2,72, AreaZ= 68837Z 6:5"32 arte/%r2,- y1.7! -, farvelier 83.7;/sarnmen.,, 6784} nz,z Zgeerclet 0E03er >942. agtes efter lidstrdeningenr,'/5 ammenågn.,11,z 37 39sY NN S S 02_FRB_08 A A Slezdslanclinspektør,..1^2..reclif2speklør Sål/sp. J. /YP / - diczaieslokstorholci 1.'500

26 a a d.1 *** * *** Side: 5 * * * * * *** * * * Retten i Frederiksberg Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen 2_FRB08 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 8 0, Frederiksberg Ejendomsejer: Frederiksberg Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Tillige lyst på matr.nr. 8 T. Retten i Frederiksberg den Susanne P. Sølvsten

27 MODTAGET - 2 MAJ 2337 atr.nr.: atr.nr. 8 o Frederiksberg, atr.nr. 8 t Frederiksberg. Anmelder: Frederiksberg Kommune FK-Ejendom Rådhuset 2000 Frederiksberg FK - EJENDOM GENPART TA 00 K Deklaration m anlæg, vedligeholdelse og fornyelse af privat, fælles adgangsvej, herunder anlæg af ælles vejbelysning, til matr.nr. 8 o (plejeboliger) og matr.nr. 8 t (boligbebyggelse), rederiksberg. nderskrevne Frederiksberg Kommune som ejer af matr.nr. 8 o (plejeboliger) og medunderskrevne artnerselskabet ørestad 4 A P/S som køber af matr.nr. 8 t (boligbebyggelse) pålægger herved jendommene følgende deklaration, der tinglyses på de nævnte matr.nr.e som bindende for os og fterfølgende ejere, og efter endt udstykning overføres på de nye matrikelnumre: 1. Anlæg af privat, fælles adgangsvej Jerne af matr.nr. 8 t og ejerne af matr.nr. 8 o (plejeboliger) anlægger i fællesskab privat dgangsvej benævnt Elga Olgas Vej fra Dirch Passers Alle på matr.nr. 8 o som angivet på edhæftede kortbilag. nlæg af den fælles adgangsvej med tilhørende vejbelysning, jord- og kloakarbejder foretages af rederiksberg Kommune. nlægsudgifterne afholdes af parterne efter særskilt aftale. 2. Færdselsret e til enhver tid værende ejere af matr.nr. 8 t (boligbebyggelse) skal til enhver tid have ret til fri og hindret færdsel på vejen, herunder kørsel, som er naturligt forbundet med brugen af ejendommen il boligformål, ligesom ejeren af matr.nr. 8 o (plejeboliger) tilsvarende benytter vejen til enhver orm for færdsel, som er naturligt forbundet med ejendommens benyttelse til plejeboliger. en til enhver tid værende ejer af matr.nr. 8 o (plejeboliger) er berettiget til - om nødvendigt af ensyn til brugen af ejendommen - at foretage nødvendige omlægninger af vejen inden for jendommen på betingelse af, at ændringerne ikke medfører ulempe for ejeren og brugere af del af atr.nr. 8 t (boligbebyggelse).

28 3. Vedligeholdelse og fornyelse Den fremtidige vedligeholdelse og fornyelse af vejen foretages af ejeren af matr.nr. 8 o (plejeboliger), indtil forpligtelsen overtages af den for området stiftede grundejerforening, og udgifterne afholdes i denne periode af nuværende og fremtidige grundejere af ejendommene matr.nr. 8 o (plejeboliger) og matr.nr. 8 t (boligbebyggelse) med en fordelingsnøgle på hhv. 2/3 og 1/3. Efter grundejerforeningens stiftelse afholdes udgifterne til vedligeholdelse og fornyelse af vejen af grundejerforeningen. 4. Tinglysning. Nærværende deklaration begæres tinglyst med prioritet forud for pantehæftelser på ejendommene matr.nr. 8 o (plejeboliger) og matr.nr. 8 t (boligbebyggelse), Frederiksberg. Med hensyn til servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Ejerne af matr.nr. 8 t og ejerne af matr.nr. 8 o er påtaleberettigede i henhold til denne servitut. Frederiksberg, den Ejer af matr.nr -riksberg I / 2007 Frederiksberg Kommune Pe Hard Poulsen Mads L.,,c,:)N,!ell Vicedirektør Borgmester Frederiksberg, den 23 /32007 Ejer af matr.nr. 8 t Frederiksberg 1-1ED-E.4w/ANDERG Ru/Av

29 Der meddeles herved i henhold til 42 i lov om planlæg på kommunalbestyrelsens vegne samtykke til tinglysning af foranstående servitutstiftende bestemmelser, idet tilvejebringelse af lokalplan ikke er påkrævet. Frederiksberg Kommune, den ji/ ;?-)? Karl Topsøe-Jensen Chefplanlægger e

30 0 Akt: Skab nr. FREDE FfuciyAs dgfmgerilpet) IC flå ful U P1 ro 0 0 "a'7, 0) n" E KORT- OG MATRIKELKONTORET FREDERIKSBERG RÅDHUS TELEFON: eklarationsrids vedr. adgangsareal atr.nr. 8 2 rederiksberg idset viser det endelige skelforløb efter matrikulær ændring. _C ø) dfærdiget i marts 2007 =.«Blanketnr. øa 295 ålforhold 1:1500 Den danske Landinspektørforening tdisp.j.nr. 2005_0287_8o /7. Stadslandinspektørtw

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til Matr.nr. 14 a og 14 pn Ballerup by, Pederstrup Beliggenhed: Hold-an Vej 152 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til xxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

Købsaftale jordstykke

Købsaftale jordstykke Købsaftale jordstykke Vedrørende ejendommen beliggende Over Viskumvej 6, 8830 Tjele Dok. 13/102023-3 1/7 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Købsaftale Vindmølle på egen grund

Købsaftale Vindmølle på egen grund Købsaftale Vindmølle på egen grund Vedrørende ejendommen beliggende mr.nr. 155 Mellerup, Agerskov beliggende Bovvej, 6534 Agerskov. Dok. 14/20307-3 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, 2960 Rungsted Kyst Marts 2016 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00533 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Sommerhusgrund beliggende Bjerghuse 147, Fjand, 6990 Ulfborg 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til Parcel af matr.nr. 63 Skovlunde by, Skovlunde på ca. 3.281 m² Beliggenhed: Malmparken 17 2740 Skovlunde K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Betinget købsaftale. Jernlagret på Horsens Havn

Betinget købsaftale. Jernlagret på Horsens Havn Betinget købsaftale Jernlagret på Horsens Havn (matr. 1023 a, matr. 1023 m og del af matr. 1023 ad, Horsens Bygrunde Undertegnede Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens CVR nr. 29 18 98 89 (herefter

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Bjørnskovvej 5, 6534 Agerskov. Dok. 13/101737-2 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Købsaftale erhvervsejendom

Købsaftale erhvervsejendom Købsaftale erhvervsejendom Vedrørende erhvervsejendommen beliggende Lundgårdvej 2A, 6600 Vejen. Dok. 14/08937-2 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, 7760 Hurup tlf. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted. THISTED KOMMUNE Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...2 Området

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

K Ø B S T I L B U D. tilbyder hermed at købe den af Næstved kommune (benævnt sælger) tilhørende ejendom/ grund beliggende:

K Ø B S T I L B U D. tilbyder hermed at købe den af Næstved kommune (benævnt sælger) tilhørende ejendom/ grund beliggende: K Ø B S T I L B U D (Denne tilbudsblanket SKAL underskrives og anvendes ved tilbudsgivning, - husk bankgaranti/ erklæring) Underskrevne navn(e): adresse:, CVR./ CPR nr. Telefonnr. og mail:, tilbyder hermed

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

(Denne tilbudsblanket SKAL underskrives og anvendes ved tilbudsgivning, - husk bankgaranti/ erklæring) K Ø B S T I L B U D

(Denne tilbudsblanket SKAL underskrives og anvendes ved tilbudsgivning, - husk bankgaranti/ erklæring) K Ø B S T I L B U D (Denne tilbudsblanket SKAL underskrives og anvendes ved tilbudsgivning, - husk bankgaranti/ erklæring) K Ø B S T I L B U D Underskrevne navn(e): Adresse:, CVR./ CPR nr. Telefonnr. og mail:, Afgiver hermed

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering på Herning.

Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering på Herning. Udbud af del af matr. nr. 1r Gullestrup, Herning Jorder. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering på Herning.dk April 2016

Læs mere