Akt: Skab Nr. 0 // y4,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akt: Skab Nr. 0 // y4,"

Transkript

1 ». 9 Akt: Skab Nr. 0 // y4, (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr. fast Ejendom). /Mr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i de sønderjydske Lands t. dele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, a( Sogn. Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): FREDERIKSEsERG KOMMUNES ØKONOMISKE FORVALTNING SEKRETARIATET. 110Witzvej 21 Kbhvn. F. Stempel: Kr. "b Øre. J.Nr /3215. Dqklaration om Fællesafløb. Undertegnede Ejer af Matr. Nr. 8 o af Frederiksberg, erklærer herved for mig og efterfølgende Ejere at ville tillade, at Afløbet fra Ejendommen, Matr. Nr. 7 b m. flere Grunde føres i eksisterende Kloak over min Grund og at ville finde mig i de dermed forbundne Ulemper, derunder eventuel Opgravning. Frederiksberg Kommune er alene paataleberettlget. Nærværende Deklaration kan paa min Bekostning stemples og tinglyses som Servitut paa Matr. Nr. 8 o. Angaaende de Ejendommen paahvilende Byrder, Behæftelser og Servitutter henvises til Tingbogen. Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 28. November Vilh. Fischer. /Gerner Andersen. Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. I, A, Frederiksberg Birk, III. Afdeling, den ogoi-7,4' (- Lyst - Tingbog: &ad Blad 61 exv.zrlem ffigtigh34 ~rem I Reta~ 4FrE,Y1t-37,-M33r9r,, ;'rka 4e3 o J6."'"4 23/1 ; -!- Bestillings- Formular r FRB_08 A A

2 Lokalplan nr. 136 for et område ved rækkehusene på Einer-Jensens Vænge Flintholm Station september 2004 II Il S S 02_FRB_08 A A

3 P Indhold Indledning 1 Redegørelse 1 Lokalplan nr Lokalplan nr. 136 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat. Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg li f Tryk: Frederiksberg Bogtryk September 2004

4 Lokalplan nr. 136 for rækkehusbebyggelsen på Einer-Jensens Vænge Indledning Lokalplanen går ud på at muliggøre nedrivning af rækkehusbebyggelsen i 11/2 etage på Einer-Jensens Vænge, som i dag er kommunalt ejet og fastlægger bestemmelser for nedrivningen og den fremtidige anvendelse af området. Lokalplanen omfatter rækkehusene 2-96 på Einer-Jensens Vænge, og området er en del af det nye byudviklingsområde Flintholm-området mellem Flintholm station, Flintholm Alle, Solbjerg Have og Finsensvej. Redegørelse Som led i Ringbanen fra Hellerup til Ny Ellebjerg station samt Metroen fra Frederiksberg station til Vanløse er Flintholm station etableret. Denne station er et vigtigt knudepunkt for den kollektive trafik med omstigning mellem Metro, Ringbane, S-tog og busser. Området med rækkehusene har en meget central placering i forhold til stationen, og det gør det til et oplagt og væsentligt byudviklingsområde. Boligerne i rækkehusbebyggelsen er små, trange og lavloftede og på sigt ikke tidssvarende, og det vil være vanskeligt at indpasse bebyggelsen i en fremtidig bebyggelsesstruktur. Nedrivningen anses derfor som nødvendig i relation til områdets mulighed for udvikling set i en større planlægningsmæssig sammenhæng. Lejerne i de berørte rækkehuse vil blive opsagt og genhuset. Lejerne vil ifølge lejeloven få stillet boliger til rådighed, som skal være af passende størrelse, beliggenhed, kvalitet og udstyr, men der er ikke krav om, at genhusningen skal finde sted i samme område. Lokalplanens baggrund Frederiksberg Kommune har siden 2001 arbejdet med at byudvikle hele Flintholm-området, der tidligere blev anvendt til bl.a. kommunalt gas- og elektricitetsværk. Den stationsnære beliggenhed gør det velegnet som en ny, tæt bydel med et varieret udbud af boliger, kontorerhverv, butikker samt kultur- og serviceanlæg. I 2003 blev lokalplan 126 og kommuneplantillæg 18 for hele området udarbejdet. Lokalplanen fastlægger bindende bestemmelser for den del, der er nærmest Flintholm station, samt for anlæg af veje og stier. For den øvrige del af området er planen en rammeplan, som skal følges op af mere detaljerede lokalplaner, før der kan bygges. Lokalplan 136 er en del af Delområde III i lokalplan 126. Eksisterende forhold Lokalplanområdet afgrænses af Einer-Jensens Vænge mod nordvest, mod vest af den eksisterende bebyggelse ved Flintholm Alle, mod øst og syd af det tidligere kommunale gas- og elektricitetsværksområde mv. Området ved Einer-Jensens Vænge består af rækkehuse i 11/2 etage med facader i gule tegl og sadeltage med bølgeplader af fibercement. Bygningerne er opført af genbrugsmaterialer, og det arkitektoniske udtryk med eternittage og påklistrede" trækviste virker ringe. Der vil i de kom- 1

5 mende år være et betydeligt vedligeholdelsesbehov på tag og vinduer. Ejendommen ejes af Frederiksberg Kommune. Lokalplanens indhold Lokalplanen skal muliggøre nedrivning af rækkehusbebyggelsen på Einer-Jensens Vænge af hensyn til områdets fremtidige planlægningsmæssige muligheder. Lokalplanen omfatter kun matrikel nr. 8 o, med de eksisterende rækkehuse. Lokalplanen er en del af Delområde III i rammelokalplan 126 og skal i forbindelse med udviklingen af hele Flintholm-området udlægges til boligformål, offentlige formål, enkelte butikker samt opholdsarealer. Bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom må ikke overstige 110. Bebyggelsen må opføres i højst 4 etager, og der må etableres et samlet butiksareal på op til 1000 m2. Regionplanlægningen Regionplan 2001 for Frederiksberg Kommune udstikker de overordnede rammer for bolig- og erhvervsbyggeri med mere. I tilknytning til Flintholm station kan der planlægges for en byudvikling med fortætning og byomdannelse i form af blandet bebyggelse med boliger, kontor- og servicevirksomheder, detailhandel og offentlige formål herunder undervisningsinstitutioner og kulturelle aktiviteter. Planer for området Rammelokalplan 126 for udbygningen af Flintholm-området er opdelt i 5 underområder.: Område I nærmest Flintholm station er udlagt til centerområde. Område II nordøst for den kommende boulevard er fastlagt til erhvervs- og boligområde samt offentlige formål. Område III, som ligger sydvest for den kommende boulevard og omfatter denne lokalplan, er fastlagt til boligområde. Rækkehusene på Einer-Jensens Vænge har været anvendt som en del af kommunens husvildeboliger. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at udbyde et areal sydvest for rækkehusbebyggelsen ved Flintholm Alle til alment boligbyggeri med ca. 40 boliger på mellem m2. Område IV og V langs Finsensvej er udlagt til erhvervsområde og område til offentlige tekniske anlæg. Kommuneplanen I kommuneplantillas nr. 18 til kommuneplanen for Frederiksberg berører lokalplanen rammeområde 3.H.3. Området må kun anvendes til boligformål i form af helårsbeboelse (etageboliger) og offentlige formål (dag- og døgninstitutioner for børn og unge), enkelte udvalgsvarebutikker og opholdsarealer. 2

6 Bevaringsværdige bygninger I 1994 er der i samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Frederiksberg Kommune udarbejdet et kommuneatlas. I den forbindelse er der foretaget en registrering af alle bygninger opført før 1940, og de enkelte bygninger er klassificeret efter deres bevaringsværdi inden for en skala fra 1 til 9 med 1 som højste bevaringsværdi og inden for katagorier som fredet eller høj bevaringsværdi (kategori 1-3), middel bevaringsværdi (kategori 4-6) eller lav bevaringsværdi (kategori 7-9). Klassifikationen er kun vejledende, men indgår i kommunens sagsbehandling. Rækkehusbebyggelsen er ikke medtaget i Frederiksberg Kommuneatlas, da bebyggelsen er opført efter den fastsatte grænse for opførelsesår på Kulturarvsstyrelsen har vurderet bebyggelsen i 2000 med henblik på bygningsfredning, men fandt ikke, at bebyggelsen var aktuel for en fredning. Miljøforhold Lokalplanomådet er omfattet af Frederiksberg Kommunes vejledning om "Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder". Området er desuden kortlagt på vidensniveau 2 (p.g.a. konstateret jordforurening) og er derfor omfattet af lov om forurenet jord. Derfor skal såvel nedrivningen som evt. arbejder på området ske efter nærmere aftale med miljømyndigheden. 3

7 Lokalplan nr. 136 for rækkehusbebyggelsen på Einer-Jensens Vænge I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 763 af , fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: Afsnit 1 Form I Lokalplanens formål er at muliggøre nedrivning af rækkehusbebyggelsen på Einer-Jensens Vænge med henblik på områdets fremtidige planlægning og byudvikling. Afsnit 2 Ontr dets afgrænsning 41/kir Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter ejendommen, matrikelnummer 8 o samt alle parceller, der efter den udstykkes fra denne. Afsnit 3 Oinrådets tinve delle ILY '92k- Lokalplanområdet ved Einer-Jensens Vænge fastlægges til boligformål, herunder kollegier. Opførelse af ny bebyggelse til boligformål forudsætter udarbejdelse af supplerende lokalplan. De på kortbilaget angivne rækkehuse kan nedrives efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Ejendomme, der er omfattet af planen, må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, (jf. planlovens 18). Kommunalbestyrelsen kan give dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanen under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver, at der bliver vedtaget en ny lokalplan. I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages nærværende lokalplan 5

8 1 endeligt. Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 23. august Mads Lebech Borgmester / Torben Nøhr Teknisk direktør Nærværende lokalplan begæres herved i henhold til 31, stk. 2, i lov om planlægning tinglyst på samtlige de af lokalplanen, jf. afsnit 2, omfattede ejendomme. Samtidig begæres herved lokalplan 126, tinglyst den 4. september 2003, der omfatter et område mellem Finsensvej og Flintholm station aflyst for de af lokalplanen omfattende ejendomme. Frederiksberg Kommune, Teknisk Direktorat, den 14. september Torben Nøhr Teknisk direktør Karl Topsøe Jensen Projekt- og planchef Retten på Frederiksberg Indført den Lyst under nr

9 Grænse for lokalplanen Bebyggelse der kan nedrives FREDERIKSBERG KOMMUNE Teknisk Direktorat - Projekt- og Planafdelingen LOKALPLAN nr. 136 Mål: 1:2000 Kortbilag nr. 1 Dato

10 *** * *** * * * * *** * * * Retten i Frederiksberg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 9 Akt.nr.: 0 8 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 8 0, Frederiksberg Ejendomsejer: Frederiksberg Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm.: Servitutter og pantegæld Afvist f.s.v. ang. aflysning af Lokalplan 126 p.g.a. (7.,,a74,,, matrikelbetegnelse. Retten i Frederiksberg den Ulla Lind

11 $ Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) KROMAN N RE UM ERT Afgift: DKK ,00 DELAREAL: 1 af ANMELDER: MATR.NR.: 8 0 Frederiksberg og Kromann Reumert DELAREAL: 2 af Advokat Flemming Horn Andersen MATR.NR.: 7 B Frederiksberg og Sundkrogsgade 5 BELIGGENDE: Einer-Jensens Vænge 2-96 og København Ø 2000 Frederiksberg Tlf KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT BETINGET SKØDE GENPART TA r 00 K Undertegnede Frederiksberg Kommune sælger og betinget skøder herved til medunderskrevne Abildgaard Kollegiet ApS (CVR-nr ) c/o Lone Lund-Rasmussen GI.Bakkegårds Vej Birkerød den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ubebyggede grund delareal 1 af matr.nr. 8 0 Frederiksberg og delareal 2 af matr.nr. 7 B Frederiksberg, beliggende Einer-Jensens Vænge 2-96 og 7, 2000 Frederiksberg, i Frederiksberg Kommune, i henhold til vedhæftede tinglysningsrids af april 2005, bilag 1. Ejendommens areal udgør m 2 og 696 m 2, eller i alt m 2 heraf vej 0 m2. Overdragelsen sker på følgende nærmere VILKÅR: 1. EJENDOMMENS TILBEHØR 1.1 Ejendommen sælges som byggemodnet byggegrund uden bygninger, ledninger, installationer mv. af nogen art.

12 " KROMANN REUMERT 2. BRUGSRETTIGHEDER, SERVITUTTER OG BYRDER 2.1 Ejendommen overdrages i øvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, herunder eventuelle forpligtelser over for ejendommens forsyningsselskaber, i hvilken henseende bemærkes, at køber respekterer følgende på ejendommens blad I tingbogen tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre forpligtelser: : Dokument om fællesafløb : Deklaration vedrørende affaldsdepot : Lokalplan nr Kommunalbestyrelsen I Frederiksberg Kommune har derudover vedtaget lokalplan 136, der vil blive tinglyst på ejendommen. Sælger har tillige udarbejdet forslag til lokalplan OVERTAGELSE OG RISIKOOVERGANG 3.1 Ejendommen overtages af køber den 1. maj 2005, dog tidligst, når sælger har foranlediget samtlige lejere fraflyttet fra de eksisterende bygninger, bygningerne nedrevet og ejendommen oprenset for forurening og tilfredsstillende jordbundsforhold, alt som beskrevet nedenfor i pkt. 7, og når betingelserne I pkt er opfyldt, fra hvilken dato ejendommen henligger for købers regning og risiko. 4. REFUSION 4.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over ejendommens Indtægter og udgifter. Saldoen reguleres over den kontante udbetaling. 4.2 Refusionsopgørelsen skal udarbejdes senest 30 dage efter overtagelsesdagen. Saldoen forfalder 8 dage efter, at refusionsopgørelsen foreligger uden Indsigelser fra parterne. Hvis beløbet ikke betales rettidigt, påløber renter efter rentelovens bestemmelser med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg på 3%. 4.3 Afmelding af sælgers PBS-ordning eller lignende ordning foretages af sælger/sælgers advokat.

13 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) KROMAN N REUMERT 5. SÆLGER OPLYSER al der sælger bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt, at sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering, al der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, al sælger har udarbejdet forslag til lokalplan 137, der er sendt i høring til udløb 4. februar 2005, al al forfalden gæld vedrørende anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fælles anlæg, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning. Sælger bekendt er der ikke udført arbejder, afsagt kendelser eller truffet beslutninger af offentlige myndigheder, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen. 6. KØBESUMMEN 6.1 Købesummen er aftalt til kontant DKK skriver kroner trettenmillionerfirehundredeogfemtitotusinde,.der berigtiges kontant således: 6.2 Den kontante udbetaling Senest på overtagelsesdagen stiller køber betalingsgaranti i form af bankgaranti fra anerkendt pengeinstitut på betaling af DKK , Garantien erstattes ved kommunens godkendelse af byggeregnskab af kontant deponering i sælgers pengeinstitut [ * ] til øjeblikkelig frigivelse, når deponeringsvilkår i pkt. 6.3 er opfyldt.

14 14i KROMANN REUMERT 6.3 Deponeringsvilkår Den, der berigtiger handlen, eller depositar har pligt til af de deponerede midler at foranledige betaling af pantegæld, der ikke skal overtages, restancer, forfalden refusionssaldo I købers favør, beløb, som ifølge handlens vilkår skal betales af sælger eller modregnes I købesummen, sælgers andel af handlens omkostninger. Disse betalinger må dog først ske, når købers adkomst er fri for præjudicerende retsanmærkninger, eller hvis depositar indestår for, at retsanmærkningerne kan slettes. En sådan indeståelse vil kunne gives, når endeligt skøde er tinglyst med retsanmærkninger, og depositar har haft lejlighed til at vurdere disse. Den, der berigtiger handlen, eller depositar har pligt til at frigive købesummen til sælger alene med fradrag af anførte udgifter/indfrielser, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger. KØBESUM I ALT PKK ,00 7. SÆRLIGE VILKÅR 7.1 Ejendommen overdrages uden lejemål af nogen art. Sælger er således ansvarlig for senest pr. overtagelsesdagen lovligt at have opsagt samtlige lejere i de eksisterende bygninger og have tilsikret, at disse forinden overtagelsesdagen er fraflyttet ejendommen. Eventuelle retssager med tidligere lejere er køber uvedkommende. 7.2 Sælger er ansvarlig for, at samtlige eksisterende bygninger på ejendommen nedrives og bortfjernes inden overtagelsesdagen, således at ejendommen fremstår som en "bar" byggegrund, hvor alle bygninger, jordfaste installationer, sokler, ledninger og kloaker mv. er fjernet. 7.3 Sælger oplyser, at der på ejendommen den 21. oktober 1998 er tinglyst en deklaration vedrørende affaldsdepot. Sælger er ansvarlig for senest på overtagelsesdagen at oprense grunden for forurening, således at den tinglyste deklaration aflyses fra ejendommen, og ejendommen med det gennemførte projekt lovligt kan anvendes til bolig.

15 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) KROMAN N REUMERT 8. KOLLEGIE-PROJEKT 8.1 Sælger overdrager ejendommen til køber med henblik på købers gennemførelse af et byggeprojekt omfattende et støttet kollegiebyggeri på minimum m 2 boligareal opmålt I henhold til bygningsreglementet, dog således at hemse ikke medregnes, jf. lokalplan, fordelt på minimum 117 ungdomsboligenheder i henhold til lov om støttede private ungdomsboliger". Køber er forpligtet til at gennemføre dette projekt, jf. beskrivelse, bilag Sælger er bekendt med, at køber den 1. juni 2004 har fået tilsagn fra Erhvervs- og Bollgstyrelsen på tilskud, stort DKK ,00, til gennemførelse af kollegieprojektet, og at dette tilskud er en afgørende forudsætning for købers køb af ejendommen og opførelse af kollegieejendommen. Køber har opnået dispensation fra ni måneders fristen til Igangsætning af byggeriet i medfør af lov om støttede private ungdomsboliger indtil 1. september REGULERING AF KØBESUMMEN Købesummen for ejendommen er fastsat på baggrund af en pris pr. m 2 boligareal opmålt efter bygningsreglementet, dog således at hemse ikke medregnes, på DKK 3.000,00. Såfremt køber i sit Projekt opfører et kollegiebyggeri på mere end m2 boligareal opmålt efter denne bestemmelse, reguleres købesummen opad med DKK 3.000,00 pr. m2 boligareal. 10. GÆLD UDEN FOR KØBESUMMEN, HERUNDER TIL FORSYNINGSSELSKABER 10.1 Uden for købesummen overtager køber ingen gæld Køber er bekendt med de ejendommen påhvilende skatter og afgifter. 11. UDSTYKNING 11.1 Sælger er ansvarlig for og bekoster gennemførelsen af udstykning af ejendommen til en selvstændig matrikel. 12. BETINGELSER 12.1 Det er for sælger en betingelse for nærværende handel, 4t købesummen erlægges i overensstemmelse med pkt. 6 ovenfor,

16 KROMAN N REUMERT 1 Køber gennemfører Projektet, jf. pkt. 8.1 ovenfor og bilag Det er for køber en betingelse for nærværende handel, ffl_t der senest den 30. juni 2005 foreligger endelig lokalplan, som hjemler gennemførelsen af kollegieprojektet, at 4-ugers fristen for indgivelse af klage til Naturklagenævnet er udløbet, samt at der i tilfælde af indgivne klager ikke er tillagt disse opsættende virkning, 4t køber opnår lovlig dispensation fra ni måneders fristen til igangsætning af byggeriet i medfør af lov om støttede private boliger, således at Igangsætning skal ske senest tre måneder efter overtagelsesdagen, og køber senest den 1. september 2005 opnår tilfredsstillende og lovlig byggetilladelse til gennemførelse af kollegiebyggeri i henhold til projektet, jf. beskrivelse (bilag 2) Såfremt en eller flere af ovennævnte betingelser Ikke opfyldes inden for den fastsatte frist, bortfalder nærværende handel (medmindre den part, der har indsat betingelsen, forlænger fristen eller frafalder denne), uden at nogen af parterne kan rejse krav mod hinanden i den forbindelse. 13. KØBER BETALER 13.1 Alle med nærværende handels berigtigelse forbundne omkostninger, herunder salær til advokat Flemming Horn Andersen, Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, der berigtiger handlen, betales af køber. 14. SÆLGER BETALER 14.1 Sælger betaler salær til eventuel egen advokat. Der har ikke medvirket mægler. 15. ERKLÆRING I HENHOLD TIL LOV OM SOMMERHUSE OG CAMPERING 15.1 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989 erklærer køber, at ejendommen skal anvendes i erhvervsøjemed (opførelse af kollegie-lejligheder), der ikke er omfattet af lovens 1.

17 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) KROMAN N REUMERT 16. VÆRDIERKLÆRING 16.1 Ejendommen er ikke selvstændigt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter sælgers bedste skøn det fastsatte købesum. Birkerød, den j>/f/ 2005 Som køber: For Abildgaard Kollegiet ApS Frederiksberg, den 2005 Som sælger: For Frederiksberg Kom Lone Lund-Rasmussen Michael Slot B gaard / <2P e) 7Z. 7.3 af Frederiksberg er under ejendomegticm pr. 1/119'.' vurderet til: ejendomsværdi grundværdi Ejendommen er ikke i matriklen noteret som en de] af en samlet fast ejendom, FREDERIKSBERG SKATTEDIREKTORAT, Ejendomsbesicatninr,,n, kr. Inge Enre 6. april 2005 FHA/us/161213/

18 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontor4 i 1 ag 1 FREDERIKSBERG ;Vi KORT- OG MATRIKELKONTORET FREDERIKSBERG RÅDHUS TELEFON: Q c/ 0 E 0 Ejner-Jensens Vænge.9. lab ,WR 4R,C,.7t I Dell af 8o 3705 m2.s 1,, 1.71 Del 2 af 7b 696 m 2 7b O 8o F. 3: \ \ \ \ 0 < \ -a. )3-7y 8b Matr.nr. 7b- og 8Q Frederiksberg Del 1 af 8o: 3705 m2 Del 2 af 7b 696 m 2 Tilsammen: 4401 m2 Udfærdiget i april 2005 Stadslandinspektør Målforhold 1:500 Stdlsp.j.nr. 2005/0045 8o

19 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Frederiksberg *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 8 Akt.nr.: 0 8 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 8 0, Frederiksberg Ejendomsejer: Frederiksberg Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst på del 1 af 8 0 of del 2 af 7 B Frederiksberg Skødet er betinget. Anm. f.s.v. ang. del 1 af 8 0: Pantebrev Nykredit Dkk Retten i Frederiksberg den Ulla Lind

20 Akt: skab ride 9 (udfyldes af tinglysningskontoret) MATR.NR.: 8 R Frederiksberg ANMELDER: Kromann Reumert BELIGGENDE: Einer-Jensens Vænge 2-96 og 7 Advokat Flemming Horn Andersen 2000 Frederiksberg Sundkrogsgade København Ø Tlf KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT GENPART TA 1.400y00 K TILLÆG TIL BETINGET SKØDE I tillæg til betinget skøde af 2. maj 2005, hvorefter Frederiksberg Kommune sælger og betinget skøder til medunderskrevne Abildgaard Kollegiet ApS (CVR-nr ) c/o Wind Ejendomme A/S Islands Brygge København S den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ubebyggede grund matr.nr. 8 R Frederiksberg (tidligere benævnt delareal 1 af matr.nr. 8 0 Frederiksberg og delareal 2 af matr.nr. 7 B Frederiksberg), beliggende Einer-Jensens Vænge 2-96 og 7, 2000 Frederiksberg, i Frederiksberg Kommune, har parterne aftalt følgende: AD PKT. 3: OVERTAGELSE OG RISIKOOVERGANG Pkt. 3.1 i betinget skøde udgår og erstattes af følgende: "Ejendommen overtages af køber den 1. april 2007, fra hvilken dato ejendommen henligger for købers regning og risiko."

21 Side 10 AD PKT. 6: KØBESUMMEN Det betingede skødes pkt. 6.2, og udgår og erstattes af følgende (nyt pkt. 6.2): "Senest på overtagelsesdagen deponerer Køber den fulde købesum i Sælgers pengeinstitut til øjeblikkelig frigivelse, når deponeringsvilkår i betinget skødes pkt. 6.3 er opfyldt." AD PKT. 7: SÆRLIGE VILKÅR Pkt. 7.3 udgår og erstattes af følgende (nyt pkt. 7.3): "Sælger oplyser, at der på ejendommen den 21. oktober 1998 er tinglyst en deklaration vedrørende affaldsdepot. Sælger er forpligtet til at bekoste oprensning af grunden. Forureningsoprensningen gennemføres til et niveau, hvor vilkårene i 8-tilladelse af 20. juni 2006 fra kommunens Plan- og Miljøafdeling bliver opfyldt for nybebyggelse til ungdomsboliger (beboelse), og uden at der efterfølgende vil skulle afholdes omkostninger til forureningsafhjælpning til sådan anvendelse. Således skal forureningsafhjælpningen gennemføres til et niveau, som medfører, at der ikke nu eller efterfølgende vil skulle foretages bygningsmæssige eller driftsmæssige foranstaltninger udover, hvad der efter parternes aftale er defineret i nævnte 8-tilladelse for anvendelsen til ungdomsboliger (beboelse). Såfremt det viser sig at der efterfølgende vil skulle foretages indeklimasikring af byggeriet, pga. at al forurening ikke er fjernet fra grunden, er sælger forpligtet til, at refundere køber de omkostninger køber har afholdt hertil. Denne forpligtelse bortfalder 3 måneder efter der er udstedt endelig ibrugtagningstilladelse. Køber er indforstået med, at der efter oprensningen fortsat kan være registreret forurening på grunden, og at deklaration af 21. oktober 1998 vedrørende affaldsdepot fortsat vil være tinglyst på ejendommen. Oprensningen gennemføres af Købers entreprenør i forbindelse med Købers gennemførelse af byggeriet. Køber og dennes entreprenør skal udspecificere og dokumentere de omkostninger, der nødvendigt relaterer sig til forureningsoprensningen på særskilt faktura, der stiles til - og betales af - Sælger. Tilsynsfører udpeget af Sælger fører sammen med den af Køber udpegede tilsynsfører tilsyn med overholdelse af den med baggrund i 8-tilladelsen aftalte oprensningsplan, herun-

22 Side 11 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) der med gennemgang af dokumentation for udgifter, som skal afholdes af Sælger og Køber i henhold til den aftalte fordeling af udgifterne." AD PKT. 8: PROJEKT Pkt. 8 udgår og erstattes af følgende: "8.1 Efter at det betingede skøde blev lyst, er lokalplan nr. 137 blevet vedtaget for området. Det er Købers hensigt at opføre et kollegiebyggeri på minimum ca m2, opmålt i henhold til bygningsreglementet, fordelt på ca. 145 ungdomsboligenheder i henhold til "lov om støttede private ungdomsboliger. Køber er forpligtet til at igangsætte byggeri på grunden senest 15 måneder efter Overtagelsesdagen, dog skal byggeriet tidligst være igangsat 4 måneder efter endelig byggetilladelsen er modtaget fra kommunen. Køber oplyser, at der er indsendt ansøgning om byggetilladelse omkring november 2005, og at ansøgningen senest er revideret i maj Såfremt Køber ikke har igangsat byggeri på grunden inden udløbet af den ovenfor anførte tidsfrist, er Sælger berettiget til at tilbagekøbe ejendommen med tillæg af påløbne renteomkostninger, beregnet som 5 % p.a. i tidsrummet fra Overtagelsesdagen, indtil den dag sælger tilbagekøber ejendommen. 8.2 Sælger er bekendt med, at Køber den 1. juni 2004 har fået tilsagn fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på tilskud, stort DKK ,00, til gennemførelse af ovennævnte byggeri. Sælger har ved brev af 16. september på vegne af Køber - anmodet Socialministeriet, der nu er myndighed for statsstøttede private ungdomsboliger, om at tilskuddet forhøjes til DKK ,00. Køber har opnået dispensation fra ni måneders fristen til igangsætning af byggeriet i medfør af lov om støttede private ungdomsboliger indtil den 31. december 2007." AD PKT. 12: BETINGELSER Pkt. 12.1, 2. "at" udgår.

23 Side 12 Pkt udgår, da betingelsen er opfyldt eller frafaldet. Herefter er skødet alene betinget af købesummens erlæggelse. København, den /J'/ Frederiksberg, den 2,1 /11\2006 Som sælg For Fre Kommune Mads Lebech Borgmester Per Hard Po isen Vicedirektør 25. oktober 2006 FHA/us/161213/

24 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Frederiksberg *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 13 E Påtegning på Betinget skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 8 R, Frederiksberg Ejendomsejer: Abildgaard Kollegiet ApS Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr. 809 Skødet er betinget. Retten i Frederiksberg den Betina Zimmermann Nielsen

25 8 13,,Å e,' ay4i e 7 3' X:a Zo nz Actz,-e are al Wczreczler-ne mrk. os J ye Sførrelse som ary(i>ri maa, aizdfil videre benyiles z.u2cler 7c4rÇellezz.. 27 tia7s/ya,678 t472/ drkdr: Jr; 7 og ffi-ecter as hely 2,,..finde itangs <rogn/ 23-2,72, AreaZ= 68837Z 6:5"32 arte/%r2,- y1.7! -, farvelier 83.7;/sarnmen.,, 6784} nz,z Zgeerclet 0E03er >942. agtes efter lidstrdeningenr,'/5 ammenågn.,11,z 37 39sY NN S S 02_FRB_08 A A Slezdslanclinspektør,..1^2..reclif2speklør Sål/sp. J. /YP / - diczaieslokstorholci 1.'500

26 a a d.1 *** * *** Side: 5 * * * * * *** * * * Retten i Frederiksberg Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen 2_FRB08 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 8 0, Frederiksberg Ejendomsejer: Frederiksberg Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Tillige lyst på matr.nr. 8 T. Retten i Frederiksberg den Susanne P. Sølvsten

27 MODTAGET - 2 MAJ 2337 atr.nr.: atr.nr. 8 o Frederiksberg, atr.nr. 8 t Frederiksberg. Anmelder: Frederiksberg Kommune FK-Ejendom Rådhuset 2000 Frederiksberg FK - EJENDOM GENPART TA 00 K Deklaration m anlæg, vedligeholdelse og fornyelse af privat, fælles adgangsvej, herunder anlæg af ælles vejbelysning, til matr.nr. 8 o (plejeboliger) og matr.nr. 8 t (boligbebyggelse), rederiksberg. nderskrevne Frederiksberg Kommune som ejer af matr.nr. 8 o (plejeboliger) og medunderskrevne artnerselskabet ørestad 4 A P/S som køber af matr.nr. 8 t (boligbebyggelse) pålægger herved jendommene følgende deklaration, der tinglyses på de nævnte matr.nr.e som bindende for os og fterfølgende ejere, og efter endt udstykning overføres på de nye matrikelnumre: 1. Anlæg af privat, fælles adgangsvej Jerne af matr.nr. 8 t og ejerne af matr.nr. 8 o (plejeboliger) anlægger i fællesskab privat dgangsvej benævnt Elga Olgas Vej fra Dirch Passers Alle på matr.nr. 8 o som angivet på edhæftede kortbilag. nlæg af den fælles adgangsvej med tilhørende vejbelysning, jord- og kloakarbejder foretages af rederiksberg Kommune. nlægsudgifterne afholdes af parterne efter særskilt aftale. 2. Færdselsret e til enhver tid værende ejere af matr.nr. 8 t (boligbebyggelse) skal til enhver tid have ret til fri og hindret færdsel på vejen, herunder kørsel, som er naturligt forbundet med brugen af ejendommen il boligformål, ligesom ejeren af matr.nr. 8 o (plejeboliger) tilsvarende benytter vejen til enhver orm for færdsel, som er naturligt forbundet med ejendommens benyttelse til plejeboliger. en til enhver tid værende ejer af matr.nr. 8 o (plejeboliger) er berettiget til - om nødvendigt af ensyn til brugen af ejendommen - at foretage nødvendige omlægninger af vejen inden for jendommen på betingelse af, at ændringerne ikke medfører ulempe for ejeren og brugere af del af atr.nr. 8 t (boligbebyggelse).

28 3. Vedligeholdelse og fornyelse Den fremtidige vedligeholdelse og fornyelse af vejen foretages af ejeren af matr.nr. 8 o (plejeboliger), indtil forpligtelsen overtages af den for området stiftede grundejerforening, og udgifterne afholdes i denne periode af nuværende og fremtidige grundejere af ejendommene matr.nr. 8 o (plejeboliger) og matr.nr. 8 t (boligbebyggelse) med en fordelingsnøgle på hhv. 2/3 og 1/3. Efter grundejerforeningens stiftelse afholdes udgifterne til vedligeholdelse og fornyelse af vejen af grundejerforeningen. 4. Tinglysning. Nærværende deklaration begæres tinglyst med prioritet forud for pantehæftelser på ejendommene matr.nr. 8 o (plejeboliger) og matr.nr. 8 t (boligbebyggelse), Frederiksberg. Med hensyn til servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Ejerne af matr.nr. 8 t og ejerne af matr.nr. 8 o er påtaleberettigede i henhold til denne servitut. Frederiksberg, den Ejer af matr.nr -riksberg I / 2007 Frederiksberg Kommune Pe Hard Poulsen Mads L.,,c,:)N,!ell Vicedirektør Borgmester Frederiksberg, den 23 /32007 Ejer af matr.nr. 8 t Frederiksberg 1-1ED-E.4w/ANDERG Ru/Av

29 Der meddeles herved i henhold til 42 i lov om planlæg på kommunalbestyrelsens vegne samtykke til tinglysning af foranstående servitutstiftende bestemmelser, idet tilvejebringelse af lokalplan ikke er påkrævet. Frederiksberg Kommune, den ji/ ;?-)? Karl Topsøe-Jensen Chefplanlægger e

30 0 Akt: Skab nr. FREDE FfuciyAs dgfmgerilpet) IC flå ful U P1 ro 0 0 "a'7, 0) n" E KORT- OG MATRIKELKONTORET FREDERIKSBERG RÅDHUS TELEFON: eklarationsrids vedr. adgangsareal atr.nr. 8 2 rederiksberg idset viser det endelige skelforløb efter matrikulær ændring. _C ø) dfærdiget i marts 2007 =.«Blanketnr. øa 295 ålforhold 1:1500 Den danske Landinspektørforening tdisp.j.nr. 2005_0287_8o /7. Stadslandinspektørtw

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til:

Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter sælger) sælger betinget til: BETINGET KØBSAFTALE Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til: Boligforeningen 3B Afdeling 3074 (Familieboliger) og Afdeling 3075 (Plejeboliger)

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning Hillerød Kommune udbyder

Læs mere

Købsaftale landbrugsejendom uden beboelse

Købsaftale landbrugsejendom uden beboelse Købsaftale landbrugsejendom uden beboelse Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Dok. 13/101752-2 1/11 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Bjørnskovvej 5, 6534 Agerskov. Dok. 13/101737-2 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000

Læs mere

Købsaftale erhvervsejendom

Købsaftale erhvervsejendom Købsaftale erhvervsejendom Vedrørende erhvervsejendommen beliggende Lundgårdvej 2A, 6600 Vejen. Dok. 14/08937-2 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter

Læs mere

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Sagsnummer 2011/005736 Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Anders Larsensvej 1 4300 Holbæk Side 2 af 164 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Anders Larsensvej 1 4300

Læs mere

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby De særlige salgsvilkår Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder udbyder en tidligere brandstation i Visby, matr. 67 Mollerup ejerlav, Visby i

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendom beliggende Hamborggårdvej 3, 6622 Bække. Dok. 13/101778-4 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I 1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid 1107994 1 Il I II III KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen. GENPART Den 3/11-1977 1. Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet for Københavns skattevæsen

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia Kongens Port 2B - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 14/847 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD 1.0 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3

Læs mere

Købsaftale landbrugsejendom

Købsaftale landbrugsejendom Købsaftale landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Rangstrupvej 13, 6534 Agerskov. Dok. 13/101739-2 1/11 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Måleblad. Udstykning m.v. af matr. nr. 1n. Tendrup By, Hornslet. Kommune: Syddjurs Kommune. Peter Jensen. Opmålt i: oktober 2010.

Måleblad. Udstykning m.v. af matr. nr. 1n. Tendrup By, Hornslet. Kommune: Syddjurs Kommune. Peter Jensen. Opmålt i: oktober 2010. Opmålingsdistrikt 95 04 Måleblad Ifølge lovbekendtgørelse nr. 494 af 12.6.2003 er den, som flytter, borttager, beskadiger eller ødelægger et kendeligt skelmærke eller et varigt mærke for opmåling, pligtig

Læs mere

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90 Akt: \L, skab nr. 7 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. J.nr.: 08-62068 ps/hq Ejerlav: V. Bjerregrav Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet

Læs mere