Påbud om nødvendige foranstaltninger, jf. 167, stk. 1, nr. 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påbud om nødvendige foranstaltninger, jf. 167, stk. 1, nr. 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v."

Transkript

1 Bestyrelsen og direktionen for Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S 27. oktober 2016 J.nr. [udeladt] Påbud om nødvendige foranstaltninger, jf. 167, stk. 1, nr. 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S (herefter forvaltningsselskabet) at udarbejde en handlingsplan, som indeholder nødvendige foranstaltninger, der sikrer, at selskabet har en holdbar forretningsmodel, og som er baseret på selskabets eksisterende tilladelse, med henblik på at sikre selskabets fremtidige indtjening og kapitalgrundlag, jf. 167, stk. 1, nr. 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (herefter FAIF-loven). FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Forvaltningsselskabet skal indsende ovenfor nævnte handlingsplan til Finanstilsynet senest den 1. december Forvaltningsselskabet skal senest den 1. april 2017 have igangsat initiativerne eller have truffet andre foranstaltninger efter bestyrelsens beslutning herom. Tilsynet kan ikke [udeladt], førend koncernen og forvaltningsselskabet med den ændrede strategi har vist, at forvaltningsselskabets indtjeningsevne er forbedret og stabiliseret, samt at der ikke på kort sigt er fare for, at forvaltningsselskabet mister sit kapitalgrundlag. Forvaltningsselskabet skal hver måned og første gang den 1. januar 2017 indsende en opfølgning på handlingsplanen.

2 2. Sagsfremstilling Forvaltningsselskabet fik i november 2014 tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde. Forvaltningsselskabet forvalter 15 alternative investeringsfonde med en samlet formue på ca. 572 mio. kr. Ingen af de forvaltede fonde har tilladelse til at blive markedsført overfor detailinvestorer. Forvaltningsselskabets forretningsmodel er at etablere og forvalte alternative investeringsfonde inden for fast ejendom og energi. 11 ud af de 15 forvaltede fonde, der har investeret i solenergianlæg primært i Italien, har haft underskud i de år, de har eksisteret. Fire fonde (to ejendomsfonde og to energifonde) har overskud på driften. Forvaltningsselskabet har i en periode givet lang kredit på sit administrationshonorar til de underskudsgivende fonde. Forvaltningsselskabet indgår i Hellerup Finans-koncernen, hvor moderselskabet Hellerup Finans A/S identificerer og udvælger investeringsmuligheder inden for ejendomsinvesteringer og alternativ energi til etablering og forvaltning i forvaltningsselskabet. Likviditeten i koncernen styres på et overordnet niveau, hvorfor selskaberne har mellemregninger. Hellerup Finans Holding A/S er alene holdingvirksomhed og er ikke under tilsyn af Finanstilsynet. Forvaltningsselskabet orienterede i december 2015 Finanstilsynet om, at koncernens revisor, BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, havde opsagt samarbejdet med selskaberne i Hellerup Finans-koncernen. [udeladt] Koncernens nye revisor er EY, Godkendt revisionspartnerselskab. Koncernen Hellerup Finans var i foråret og sommeren 2016 genstand for presseomtale. Presseomtalen vedrørte bl.a. et obligationsudbud, som Hellerup Finans Holding A/S offentliggjorde i marts 2016 på 52,5 mio. kr. Formålet med udbuddet er at sikre kapitalgrundlaget i koncernen, indtil en ny strategi er implementeret, og aktiver er frasolgt. Det fremgår af udbudsdokumentet, at koncernen er i økonomiske vanskeligheder, og at likviditet er nødvendig, såfremt koncernen skal fortsætte driften. Det fremgår endvidere af obligationsudbuddet, at selskabet lover et afkast på ni pct. p.a., samt at selskabet har som målsætning, at selskabet skal børsnoteres på Nasdaq Copenhagen eller anden anerkendt markedsplatform. Arbejdet med en børsnotering vil blive startet, når hovedparten af de nuværende investeringer i vækstvirksomhederne er afhændet og den tilpassede vækststrategi har udmøntet sig i konkrete og målbare resultater. På denne baggrund bad tilsynet forvaltningsselskabet om at indsende en foreløbig periodebalance pr. den 30. juni 2016 og budgetopfølgning for forvaltningsselskabet. Periodebalancen viste, at selskabets aktiekapital var tabt, og at forvaltningsselskabets samlede kapitalgrundlag var negativ med [udeladt]. Forvaltningsselskabets indberetning til tilsynet af kapitalgrundlaget pr. den 30. juni 2016 viste derfor et forkert kapitalgrundlag på [udeladt]. 2

3 Møde med bestyrelse og direktion Finanstilsynet afholdt den 19. august 2016 møde med forvaltningsselskabets bestyrelse og direktion. Som opfølgning på mødet fik selskabet den 22. august 2016 påbud om at overholde kapitalgrundlaget i 16 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Forvaltningsselskabet har reetableret kapitalgrundlaget den 23. september 2016 og foretaget en korrekt kapitalindberetning til Finanstilsynet den 27. september Med henblik på en vurdering af, om selskabet fortsat opfyldte betingelserne for at drive forvaltningsvirksomhed, herunder forvaltningsselskabets overlevelsesevne og holdbare forretningsmodel, anmodede tilsynet om en redegørelse for forvaltningsselskabets økonomiske stilling og fremtidsudsigter vedlagt en udtalelse fra forvaltningsselskabets eksterne revisor, jf. 166 i FAIFloven. Tilsynet modtog 166-redegørelsen den 19. september og erklæring fra revisor den 22. september Redegørelse fra Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S i medfør af 166 i FAIF-loven Økonomisk stilling Det fremgår af 166-redegørelsen fra forvaltningsselskabet, at selskabet og koncernen igennem de seneste 15 måneder har haft utilstrækkelige indtægter til at dække koncernens omkostninger. Det har betydet et pres på koncernens likviditet, der løbende er blevet løst ved frasalg af nogle af koncernens aktiver i Hellerup Finans A/S, belåning af fordringer i forvaltningsselskabet og salg af erhvervsobligationer i holdingselskabet. I de korrigerede årsrapporter for henholdsvis holdingselskabet og Hellerup Finans A/S vedrørende regnskabsåret 2014/15 oplyser ledelsen i de respektive selskaber, at der er en væsentlig usikkerhed om selskabernes fremtidige drift. Fremtidsudsigter - Likviditet på kort sigt Det andet initiativ vedrører et udbud af obligationer i holdingselskabet, som blev stoppet igen den 5. september Der var på det tidspunkt tegnet for ca. 36 mio. kr., hvoraf de 22,7 mio. kr. var en konvertering af investorer fra en lukket alternativ investeringsfond. Det fremgår af redegørelsen, at dette udbud forventes genoptaget i uge 38, hvor udvalgte investorer, der ønsker at tegne de resterende 24 mio. kr. i en privat placering, kontaktes. De resterende 24 mio. kr. af obligationsudbuddet forventes placeret i en privat placering inden udgangen af januar Efter worst case scenariet vil koncernens likviditet være udtømt og egenkapitalen tabt i marts Finanstilsynet bemærker, at der ikke er opstillet et 3

4 scenarie, hvor obligationsudbuddet ikke gennemføres til fulde dvs. der rejses i alle scenarier de resterende 24 mio. kr. Fremtidsudsigter - Likviditet på længere sigt Forvaltningsselskabets omsætning og likviditetstilgang skal på længere sigt først og fremmest ske gennem en private placement af de resterende obligationer, som forventes at indbringe 24 mio. kr. inden udgangen af januar Bestyrelsen oplyser i redegørelsen, at den har tiltro til den fremlagte plan og anser den for at være realistisk. Planen er forsøgt lavet konservativt, men timingen af [udeladt] er usikker og vurderes af bestyrelsen at være den mest usikre faktor i planen. Forudsætningerne for planen kan dog forandres og uventede situationer, som kan få indflydelse på gennemførelse af planen, kan opstå. Status pr. 3. oktober 2016 Forvaltningsselskabets bestyrelsesformand Jesper Gotfredsen og direktør Robin Eriksen har i telefonsamtale den 3. oktober 2016 oplyst, at [udeladt]. Forvaltningsselskabet oplyste endvidere, at obligationsudbuddet forventes genoptaget i uge 41/42. Udbuddet blev ikke genoptaget i uge 38 som oprindelig budgetteret, da [udeladt]. Endelig oplyste forvaltningsselskabet, at koncernens kommende aktiviteter vil være koncentreret om dels obligationsudbuddet i holdingselskabet dels [udeladt]. Erklæring fra revisor vedrørende 166-redegørelsen Forvaltningsselskabets eksterne revisor har i henhold til 166, stk. 2, i FAIFloven, afgivet en uafhængig erklæring om ledelsen i selskabets redegørelse for den økonomiske stilling og fremtidsudsigter. Den eksterne revisor udtaler, at erklæringen er udtrykt med begrænset sikkerhed, og at han ikke er blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at ledelsens redegørelse ikke oplyser om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Det fremgår endvidere af udtalelsen, at den faktiske resultat- og likviditetsmæssige udvikling sandsynligvis vil afvige fra det i redegørelsen angivne, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. 4

5 Revisor udtaler endvidere som supplerende oplysning, at der er væsentlig usikkerhed forbundet med Hellerup Finans A/S (moderselskabet) og dermed forvaltningsselskabets mulighed for at fortsætte driften og henviser i øvrigt til moderselskabets seneste årsregnskab for 2014/2015, dateret 15. juli 2016, indeholdende supplerende oplysninger om væsentlig usikkerhed om moderselskabets evne til at fortsætte driften. 3. Høring Finanstilsynet har den 7. oktober 2016 sendt udkast til afgørelse i høring hos forvaltningsselskabet med frist for høringssvar den 16. oktober Forvaltningsselskabet har den 16. oktober 2016 afgivet høringssvar. Forvaltningsselskabets økonomiske situation Forvaltningsselskabets bestyrelse anfører i høringssvaret, at selskabet og koncernen har likviditetsmæssige udfordringer men ikke solvensproblemer, da [udeladt].selskabets bestyrelse fremhæver i høringssvaret, at forvaltningsselskabet i koncernsammenhæng alene er afhængig af Hellerup Finans A/S for at kunne udføre koncernens vækststrategi, og at selskabet hvis den øvrige del af koncernen måtte komme i finansielle vanskeligheder ville kunne fortsætte driften i en periode på minimum tre måneder, indtil aktiviteterne er overdraget til tredjemand. Forvaltningen af fonde Forvaltningsselskabets bestyrelse peger i høringssvaret på, at [udeladt]. Forvaltningsselskabets bestyrelse anfører endvidere, at investeringerne i fondene ikke er påvirket af selskabets og koncernens økonomi, og at selskabet har [udeladt]. Overholdelse af FAIF-lovgivningen Det er bestyrelsens vurdering, at Finanstilsynet i afgørelsen lægger for meget vægt på selskabets tidligere forhold og ikke fokuserer på, at selskabet har rettet op på forholdene. Forvaltningsselskabet har siden januar 2016 arbejdet målrettet på at leve op til lovgivningen. Forvaltningsselskabets initiativer i 166-redegørelsen Forvaltningsselskabets bestyrelse har i 166-redegørelsen redegjort for selskabets og koncernens fremtidige strategi, der bl.a. bygger på, at [udeladt] Bestyrelsen anfører i redegørelsen, at [udeladt]. Forvaltningsselskabet fremhæver, at [udeladt] ligesom selskabet ikke vil kunne gennemføre sin nye strategi, hvilket vil være til skade for investorer og aktionærer i forvaltningsselskabet. 5

6 Disproportionalitet Forvaltningsselskabets bestyrelse anfører i høringssvaret, at Finanstilsynet har en pligt til at anvende et proportionalitetsprincip, når tilsynet træffer afgørelser rettet mod de tilsynsbelagte virksomheder. Bestyrelsen nævner, at tilsynet på et møde den 11. oktober 2016 oplyste, at tilsynet i sin afgørelse har lagt vægt på følgende: - Tidligere tilsynsreaktioner. Forvaltningsselskabet anfører hertil, at det har rettet op på de forhold, selskabet er blevet påbudt af tilsynet. - Urentabel drift af de forvaltede fonde. Forvaltningsselskabet anfører hertil, at den urentable drift af 11 fonde skyldes ændringer i den italienske lovgivning, som hverken kan eller bør tilskrives selskabet. - Forvaltningsselskabets uholdbare forretningsmodel. Forvaltningsselskabet anfører hertil, at den afgørende årsag til den uholdbare forretningsmodel er udefrakommende begivenheder (lovgivning i Italien), som selskabet ikke kunne forhindre. Forvaltningsselskabet har derfor fastlagt en ny strategi. - Forvaltningsselskabets ressourcer til implementering af ny forretningsmodel. Forvaltningsselskabet anfører hertil, at forvaltningsselskabet vurderer, at det har de nødvendige ressourcer til at gennemføre den nye strategi. Hvis tilsynet ikke [udeladt], afskæres forvaltningsselskabet reelt fra at gennemføre den nye strategi [udeladt]. Forvaltningsselskabet foreslår, som en alternativ løsningsmodel [udeladt]. 4. Det retlige grundlag Efter 155, stk. 3, 2. pkt., i FAIF-loven skal Finanstilsynet i sin tilsynsvirksomhed lægge vægt på holdbarheden af den enkelte forvalters forretningsmodel. Det fremgår af de specielle bemærkninger til bestemmelsen 1, at en uholdbar forretningsmodel eksempelvis foreligger, hvis forvalteren ikke har de fornødne kompetencer til at styre de alternative investeringsfonde. Finanstilsynets reaktion, og hvornår tilsynet griber ind, vil afhænge af de konkrete forhold, men kan være i form af en risikooplysning, et påbud eller en politianmeldelse. Finanstilsynet kan i medfør af 167, stk. 1, i FAIF-loven påbyde en forvalter af alternative investeringsfonde inden for en af tilsynet fastsat frist at foretage de nødvendige foranstaltninger, hvis forvalterens økonomiske stilling er således forringet, at de alternative investeringsfondes, eller investorer i alternative investeringsfondes interesser er udsat for fare, eller der er en ikke uvæsentlig 1 Lov nr. 598 af 12. juni 2013 (lovforslag nr. L ). 6

7 risiko for, at forvalterens økonomiske stilling på grund af indre eller ydre forhold udvikler sig således, at forvalteren vil miste sin tilladelse. Er de påbudte foranstaltninger ikke foretaget inden for den fastsatte frist, kan Finanstilsynet inddrage forvalterens tilladelse, jf. 167, stk. 2. Bestemmelsen kan efter de specielle bemærkninger 2 anvendes, hvis der er betydelig risiko for, at bestemte forhold fortsætter eller indtræffer, eksempelvis fortsat urentabel drift, tab på investeringer eller negativ udvikling i enkelte investeringsfonde, og at disse forhold vil kunne indebære, at forvalteren ikke vil opfylde kapitalkravene i denne lov. Bestemmelsen giver mulighed for, at en forvalters forhold bringes i orden, mens forvalteren stadig opfylder lovens krav til kapitalforhold m.v. Forvalteren af alternative investeringsfonde skal have en frist til at foretage de nødvendige foranstaltninger. Som eksempler på påbud nævner bemærkningerne til bestemmelsen forhøjelse af kapitalkrav generelt, forhøjelse af kapitalkrav på enkelte aktiviteter, afdækning af risici på særskilte områder, f.eks. operationelle risici, markeds risici eller valuta risici og tegning af nødvendig forsikring, dvs. reduktion af risici for egen regning. For så vidt angår de forvaltede alternative investeringsfonde vil disse næppe blive udsat for en økonomisk fare på grund af forvalterens forringede økonomiske stilling, idet de alternative investeringsfondes likvide midler og værdipapirer henholdsvis indestår og opbevares af en depositar, som også fører kontrol med ejerforholdene til de alternative investeringsfondes reale aktiver. Forvalteren opbevarer således ikke midler fra de alternative investeringsfonde. De forvaltede alternative investeringsfonde kan dog blive udsat for den fare, at forvalteren på grund af sin forringede økonomiske stilling ikke har den nødvendige minimumskapital og derfor må afvikles. I tilfælde af at de påbudte foranstaltninger ikke er foretaget inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist, vil dette kunne føre til, at Finanstilsynet inddrager forvalterens tilladelse. Ved inddragelse af en forvalter af alternative investeringsfondes tilladelse skal almindelige principper om proportionalitet iagttages og en mindre indgribende foranstaltning skal vurderes at være utilstrækkelig. 5. Finanstilsynets vurdering Finanstilsynet kan påbyde en forvalter af alternative investeringsfonde inden for en af tilsynet fastsat frist at foretage de nødvendige foranstaltninger, hvis 2 Lov nr. 598 af 12. juni 2013 (lovforslag nr. L ). 7

8 der er en ikke uvæsentlig risiko for, at forvalterens økonomiske stilling på grund af indre eller ydre forhold udvikler sig således, at virksomheden vil miste sin tilladelse, jf. 167, stk. 1, nr. 2, i FAIF-loven. Finanstilsynet har efter bestemmelsen mulighed for at gribe ind i tilfælde, hvor forvalteren stadig opfylder kapitalkravene, men hvor der er en betydelig risiko for, at forvalteren på et senere tidspunkt ikke kan opfylde lovens kapitalkrav. Finanstilsynet har konstateret, at forvaltningsselskabet [udeladt]. Forvaltningsselskabet anfører i sit høringssvar af den 16. oktober 2016, at siden selskabet modtog tilsynets reaktioner i januar 2016 efter et inspektionsbesøg, har selskabet arbejdet intensivt og målrettet på at sikre den fortsatte drift og ikke mindst at forbedre forvaltningsselskabets overholdelse af FAIF-lovgivningen. Disse tiltag har medført et markant løft af forvaltningsselskabets compliance-niveau. Tilsynet bør derfor i sin afgørelse forholde sig mere indgående til forvaltningsselskabets nuværende compliance-niveau og fremtidige drift, og ikke lægge uforholdsmæssig vægt på selskabets tidligere forhold. Tilsynet bemærker hertil, at forvaltningsselskabet [udeladt]. Forvaltningsselskabet og koncernen er i økonomiske problemer. Af 166-redegørelsen fra selskabet fremgår det, at [udeladt] og forvaltningsselskabets fortsatte eksistens er afhængig af, at koncernen [udeladt] samt får en kapitaltilførsel fra obligationsudbuddet i holdingselskabet. [udeladt]. Forvaltningsselskabet har i høringssvaret anført, at forvaltningsselskabet har likviditetsmæssige udfordringer, men at hverken forvaltningsselskabet eller koncernen er i solvensproblemer. Forvaltningsselskabet henviser til 166-redegørelsen, hvoraf det fremgår, at [udeladt]. Som led i den nye strategi har forvaltningsselskabet [udeladt]. Det er Finanstilsynets vurdering, at forvaltningsselskabets oprindelige forretningsmodel må betragtes som værende uholdbar, ligesom der er usikkerhed forbundet med holdbarheden af koncernens nye strategi. Forvaltningsselskabets og koncernens overlevelse er afhængig af, at initiativerne i 166-redegørelsen gennemføres. Gennemføres planerne ikke, er der risiko for, at koncernen går konkurs, og der er risiko for, at de forvaltede fonde ikke kan drives videre, hvis der ikke er andre forvaltere, der har evne eller vilje til at overtage administrationen af fondene. Det kan betyde, at fondene må afvikles med eventuelle tab for investorerne til følge. Det er endvidere Finanstilsynets vurdering, at tilsynet [udeladt]. Forvaltningsselskabet anfører i høringsvaret, at såfremt tilsynet skulle [udeladt] afskæres 8

9 selskabet reelt fra at gennemføre den nye strategi[udeladt]. Forvaltningsselskabet har endvidere anført, at Finanstilsynets udkast til afgørelse er disproportionalt, og at tilsynet som offentlig myndighed er underlagt en pligt til at anvende et proportionalitetsprincip, når tilsynet træffer afgørelser rettet mod de tilsynsbelagte virksomheder. Tilsynet bemærker hertil, at tilsynets vurdering, hvorefter forvaltningsselskabet [udeladt], alene er midlertidig, indtil forvaltningsselskabet (og koncernen) kommer på fode igen. Når forvaltningsselskabet har vist, at det har en holdbar forretningsmodel, kan generere overskud [udeladt], kan forvaltningsselskabet [udeladt]. Så længe der er en ikke uvæsentlig risiko for, at selskabets økonomiske stilling udvikler sig således, at forvaltningsselskabet vil miste sin tilladelse, kan tilsynet ikke [udeladt]. Forvaltningsselskabet har i høringssvaret, som et alternativ til [udeladt]. Det er tilsynets vurdering, at der ikke er regler, der regulerer [udeladt]. Det er samtidig tilsynets vurdering og praksis på FAIF-lovens område, at [udeladt]. Finanstilsynet påbyder derfor forvaltningsselskabet at udarbejde en handlingsplan, som indeholder nødvendige foranstaltninger, der sikrer, at selskabet har en holdbar forretningsmodel, og som er baseret på selskabets eksisterende tilladelse med henblik på at sikre selskabets fremtidige indtjening og kapitalgrundlag, jf. 167, stk. 1, nr. 2, i FAIF-loven. Forvaltningsselskabet skal indsende ovenfor nævnte handlingsplan til Finanstilsynet senest den 1. december Forvaltningsselskabet skal senest den 1. april 2017 have igangsat initiativerne eller have truffet andre foranstaltninger efter bestyrelsens beslutning herom. Tilsynet kan ikke [udeladt], førend koncernen og forvaltningsselskabet med den ændrede strategi har vist, at forvaltningsselskabets indtjeningsevne er forbedret og stabiliseret, samt at der ikke på kort sigt er fare for, at forvaltningsselskabet mister sit kapitalgrundlag. Forvaltningsselskabet skal hver måned og første gang den 1. januar 2017 indsende en opfølgning på handlingsplanen. Offentliggørelse Reaktioner givet i henhold til 156 i FAIF-loven, jf. 345, stk. 7, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse til en forvalter af alternative investeringsfonde under tilsyn skal offentliggøres med angivelse af forvalterens navn, jf. 171, stk. 1, jf. dog stk. 4. Offentliggørelse kan dog udskydes, hvis en offentliggørelse kan medføre uforholdsmæssig stor skade for forvalteren. Finanstilsynet finder ikke, at der er noget til hinder for, at afgørelsen offentliggøres, jf. 171, stk. 4. 9

10 Klagevejledning Finanstilsynets afgørelse kan, senest fire uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet pr. til eller pr. post til Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, Postboks 2000, 2100 København Ø, tlf , jf. 189 i FAIF-loven. Det følger af 7 i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på DKK at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog DKK Efter 15, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises. Kopi af denne afgørelse er ligeledes sendt til selskabets revisor. 10

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Advokatfirmaet Jon Palle Buhl Att.: Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K. 9. december 2016 Ref. BJJ J.nr. 6222-0107 Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a,

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør [udeladt] Att.: Direktør [udeladt] 13. 16. december september 2010 2015 Ref. Nv [udeladt] J.nr. 69515-0011 [udeladt] Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Østjydsk Bank A/S Bestyrelsen og direktionen Østergade 6-8 9550 Mariager 3. juli 2014 FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Læs mere

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed Spar Nord Bank A/S Att.: Bestyrelsen og direktionen cc: Intern og ekstern revision 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk.

Læs mere

Påbud om tegningsstop

Påbud om tegningsstop Bestyrelsen og direktionen for Alpha Insurance A/S Harbour House Sundkrogsgade 21 2100 København Ø 4. marts 2018 Ref. BIN J.nr. 6652-0016 Påbud om tegningsstop 1. Påbud Finanstilsynet påbyder Alpha Insurance

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Torvet 4 9400 Nørresundby 15. marts 2017 Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste.

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste. Københavns Andelskasse Att.: Direktionen Tingskiftevej 5 2900 Hellerup 3. oktober 2016 Ref. AMV/SBA J.nr. 6252-0363 Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen ved salg

Læs mere

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative Formuepleje A/S Att.: Direktionen / Bestyrelsen Værkmestergade 25 8000 Aarhus C 18. juni 2018 Ref. csr J.nr. 6077-0048 Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative investeringsfonde Afgørelse

Læs mere

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 19. oktober 2015 Ref. KBN J.nr. 6073-0276 Påtale og påbud Finanstilsynet påtaler, at PFA Pension har udsendt informationsmateriale, der ikke

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Marble Road Group ApS Sendt elektronisk til CVR 32095178 2. april 2019 Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet finder, at Marble

Læs mere

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 1870 Frederiksberg C Att. Bestyrelsen og direktionen 31. maj 2017 Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2015 1. Afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5 Sydbank A/S Att.: Bestyrelse og direktion cc: Intern og ekstern revision 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5

Læs mere

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 17. oktober 2016 Ref. ALN J.nr. 6073-0325 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i medfør af 29 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S Sendt til virksomhedens digitale postkasse 31. maj 2017 Ref./MetGyd J. nr. 2016-6492 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed

Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed [Udeladt] 15. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere. F10 Finansrådgiver P/S Direktionen Hollufgårds Allé 2 5220 Odense SØ 20. august 2018 Ref. RGR J.nr. 69523-0007 Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle Påbud Finanstilsynet påbyder F10 Finansrådgiver

Læs mere

Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit 11, stk. 2

Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit 11, stk. 2 Handelsbanken Kredit, filial af Stadshypotek AB, Sverige Att.: Filialledelsen 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit 11, stk. 2 FINANSTILSYNET

Læs mere

Indledning Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af delårsrapporten for 1. halvår 2017 for BioPorto A/S.

Indledning Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af delårsrapporten for 1. halvår 2017 for BioPorto A/S. FORTROLIGT Bestyrelsen for BioPorto A/S Sendt til virksomhedens digitale postkasse 31. maj 2018 Ref./MetGyd J. nr. 2017-4580 Regnskabskontrolsag vedrørende delårsrapporten for 1. halvår 2017 for BioPorto

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Tryg Forsikring A/S Att.: Direktionen Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 5.juli 2017 J.nr. 6075-0003 og 6075-0007 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ

Læs mere

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008.

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008. FONDSRÅDET Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alternativ Invest og direktionen for Forvaltningsselskabet SEBinvest A/S Landemærket 10 1119 København K 18. januar 2010 Ref. bi J.nr. 6445-0318; F11165

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Topdanmark Forsikring Att.: Direktionen Borupvang 4 2750 Ballerup 12. september 2017 J.nr.: 6075-0020 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af årsrapport 2010

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af årsrapport 2010 Til bestyrelsen og direktionen 21. december 2010 Ref. mma J.nr. Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af årsrapport 2010 Finanstilsynet har valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor der

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 11, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed

Påtale for overtrædelse af 11, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed Bestyrelse og direktion for Coop Danmark A/S Roskildevej 65 2620 Albertslund 18. marts 2015 Ref. rkj J.nr. 6680-0008 Påtale for overtrædelse af 11, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed 1. Påtale Finanstilsynet

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S (Udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 560-0078 Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne

Læs mere

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1.

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. Bestyrelsen og direktionen for Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014,

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder APC Forsikringsmæglere A/S Att.: Direktionen Strandgade 4 1401 København K 12.juni 2017 J.nr. 69510-0010 Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder Afgørelse I medfør

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Ankenævnet for investeringsfonde

Ankenævnet for investeringsfonde Amaliegade 8 B, 2. sal 1256 København K sek@fanke.dk Tlf. (+45) 3543 6333 Fax (+45) 3543 7104 /UWK A F G Ø R E L S E a f 4. juli 2017 KLAGER: INDKLAGEDE: Hellerup Finans A/S Reference: KLAGEEMNE: LEDETEKST:

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

Påbud om information til medlemmerne om udbetalingsprofiler for invalide- og alderspensionerne

Påbud om information til medlemmerne om udbetalingsprofiler for invalide- og alderspensionerne Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 28. maj 2018 Ref. LMK J.nr. 6073-0033 Påbud om information til medlemmerne om udbetalingsprofiler for

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Nykredit A/S 30. oktober 2018 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

Påbud om begrænsning af udlånsvækst

Påbud om begrænsning af udlånsvækst Sendt elektronisk til Bestyrelsen og direktionen for Østervrå Andelskasse Ernst & Young 22. november 2018 Påbud om begrænsning af udlånsvækst 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet påbyder Østervrå

Læs mere

Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud til aktionærerne i Nordicom A/S

Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud til aktionærerne i Nordicom A/S Accura Advokatpartnerselskab t.: Director Noel Strange-Obel Johansen Sendt pr. mail til Noel.Johansen@accura.dk 5. oktober 2016 Ref. jcs J.nr. 6373-0074 Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Danske Bank-koncernen 23. marts 2018 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om tilbudspligt

Afgørelse om tilbudspligt Plesner Att.: partner Jacob Bier Amerika Plads 37 2100 København Ø 22. oktober 2013 Ref. 70074319 JBI/UPK J.nr. 6373-0028 Afgørelse om tilbudspligt Finanstilsynet modtog den 29. august 2013 en henvendelse

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Kontorhotellet 10. december 2015 Sag 2015-13527 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 25. november 2015 et varslet kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter

Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter Bestyrelsen og direktionen for [udeladt] DIREKTØREN 25. juni 2010 Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter Finanstilsynets mission er at arbejde for finansiel stabilitet og tillid

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014 Bestyrelsen og direktionen for Tryg A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 21. december 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af årsrapporten,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Påbud og påtale om at sikre et fyldestgørende og retvisende aftalegrundlag for lån med referencerente

Påbud og påtale om at sikre et fyldestgørende og retvisende aftalegrundlag for lån med referencerente Santander Consumer Bank, Filial af Santander Consumer Bank AS Norge Att.: Filialledelsen Stamholmen 147, 6 2650 Hvidovre 10. oktober 2017 Ref. amv J.nr. 6072-0049 6072-0009 Påbud og påtale om at sikre

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Jyske Bank A/S 26. februar 2019 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Danske Bank A/S 26. februar 2019 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos Selskabsopretteren 16. oktober 2015 Sag 2015-8962 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos, CVR.nr.. Kontrolbesøget

Læs mere

Fastsættelse af frist til opfyldelse af minimumskapitalkrav

Fastsættelse af frist til opfyldelse af minimumskapitalkrav Bestyrelsen og direktionen for Østervrå Andelskasse (sendt til andelskassens e-boks). Cc.: Ekstern revisor, Statsaut. revisor Anders Duedahl-Olesen (sendt til Anders.Duedahl-Olesen@dk.ey.com) 12. december

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S (udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 500-0020 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne i medfør af 354 a, stk. 1, jf. 345,

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1 (Delårsrapportbekendtgørelsen) I medfør af 134 a og 164, stk. 4 og 5, i årsregnskabsloven,

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Østjydsk Bank A/S Østergade 6-8 9550 Mariager 21. december 2017 J.nr. 6252-0088 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets afgørelse

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring (Udeladt) 17. december 2014 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring A/S Finanstilsynet har i juni 2014 foretaget en funktionsundersøgelse af aflønningsområdet i Alm. Brand Forsikring A/S (herefter

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning 1 I bekendtgørelse nr. 1483 af 2. december 2016 om en indskyder- og investorgarantiordning foretages følgende ændringer:

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

CRD IV og CRR udgør fremover tilsammen de retlige rammer i EU for adgangen til at udøve virksomhed som kreditinstitut eller investeringsselskab.

CRD IV og CRR udgør fremover tilsammen de retlige rammer i EU for adgangen til at udøve virksomhed som kreditinstitut eller investeringsselskab. Til organisationer og myndigheder på høringsliste Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om kapitaldækning i høring. Bekendtgørelsen er en ændring af bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december

Læs mere

at Søderberg & Partners sikrer, at en pensionstager (CPR-kunde), der selv vælger investeringsfonde til sin pensionsopsparing, eksplicit

at Søderberg & Partners sikrer, at en pensionstager (CPR-kunde), der selv vælger investeringsfonde til sin pensionsopsparing, eksplicit SÖDERBERG & PARTNERS DANMARK FORSIKRINGSMÆGLERVIRKSOMHED A/S Att.: Direktionen Landgreven 3, 1. tv. 1301 København K 30. august 2019 Ref. RGR J.nr. 69553-0001 Söderberg & Partners Danmark forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Årsrapporten for 2014 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og er påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Årsrapporten for 2014 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og er påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger. Bestyrelsen og direktionen for Foreningen Nykredit Kalvebod Brygge 1 1560 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Foreningen Nykreditkoncernens årsrapport for 2014 og halvårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016 Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 1 / 2017 Aarhus, 28. februar 2017 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016 Bestyrelsen

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 66/2013. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 66/2013. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 66/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Revisortilsynet har ved skrivelse af 14. februar 2013 indbragt statsautoriseret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. februar 2016 (J.nr. 2015-11953). Afgift som følge af

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 4. februar 2016 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt for udstedelse

Læs mere

B e s l u t n i n g. Revisornævnet forstår den tilbageværende klage således, at der klages over:

B e s l u t n i n g. Revisornævnet forstår den tilbageværende klage således, at der klages over: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 96/2013 A A/S og til dels B A/S mod registreret revisor C afsagt sålydende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 16. juli 2013 har advokat D på vegne A A/S og B A/S,

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra tilbudspligt

Afgørelse om dispensation fra tilbudspligt Bruun Hjejle Att.: Partner Andreas Nielsen Sendt via mail til: ani@bruunhjejle.dk, cei@bruunhjejle.dk og oles@bruunhjejle.dk 18. juni 2018 Ref. mbd J.nr. 6374-0004 Afgørelse om dispensation fra tilbudspligt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. december 2016 (J.nr. 2016-3274). Afgift som følge af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere

Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse

Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse 30. august 2010 Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i henhold til 351,

Læs mere

Indregning af bunden fondsreserve

Indregning af bunden fondsreserve Til: Direktion og bestyrelse for Nykredit Realkredit A/S Via e-boks. 4. september 2018 J. nr. 6871-0001 CC: Intern og ekstern revision for Nykredit Realkredit A/S Via e-boks. Indregning af bunden fondsreserve

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN].

Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN]. Brevet er sendt til fondens digitale postkasse 16. oktober 2018 Sagsnr. X18-AB-43-EJ Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN]. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS.

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. Revisionsinteressentskab S 30. januar 2012 Sag 2012-0026367 Afgørelse i henhold til hvidvaskloven Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. I redegørelsen har

Læs mere

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet.

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet. FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for A/S Vinderup Bank Søndergade 30 7830 Vinderup 19. oktober 2009 Ref. IH J.nr.6245-0501 Kontrol af A/S Vinderup Banks årsrapport for 2008 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Påtale for at have offentliggjort intern viden for sent og for manglende insiderlister

Påtale for at have offentliggjort intern viden for sent og for manglende insiderlister Sydbank A/S Att.: Direktionen Peberlyk 4 6200 Aabenraa 26. august 2019 Ref. SLO J.nr. 6376-0166 OFFENTLIGGØRELSESVERSION Påtale for at have offentliggjort intern viden for sent og for manglende insiderlister

Læs mere

Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S

Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S Plesner Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 26. august 2011 Ref. abr J.nr. 6373-0104 Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S De har ved e-mail af 17. august 2011 på vegne

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 31. oktober 2016 Sag X16-BE-47-DN Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 22. september 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere