Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bernstorffs Park. Domme. Taksatio ns kom miss ianen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02790.04. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.04. Fredningen vedrører: Bernstorffs Park. Domme. Taksatio ns kom miss ianen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bernstorffs Park Domme Taksatio ns kom miss ianen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR. ~,(),ot.;o U4sk1"itt at torhandl1ng.~roto~oltor tredni~.~~net Københavns a~t~råd~kredø. --- Ar 1962 den 22. lla3 kl.1.4,do hqlat tred.nlngsdlntie't tor t<."benha"8 AJatuAdsiu.de Ilede L)å rådhus i 1eDtotte, b-vor da to!"6to.:es: Fa. 175/1958 s fl.t~~d11dgøt be~iu6 om traj:n1n; At park_- råd..!' 1,lerH:otte ko$~:}une 'linne"a Jledl.. mer yat dt.11me.. I _onaudejlt dosmer Jantzen. øtat1<:metorstan:j..-r ~i.m. :Madsen og hiljeater.' "sf.rel'" H.,~t.sl1oh-Peter lh _r... _... ~' j, ~ ~ ~ N D ~ ~ S s.4!'"~st2'!.~!2!~!!: AJ.».d... :t;r. nr. 2.:: L at I.lentotte b7. Jøeersbcu,\l>t:{aagJl t t... ~. l!l Bern.tortt b7t Jacel".bors.O~llt IUltr. nr. l alu og. l al y 3ernstortt b1' sit tt.t1ae -.tu8' bevare. som reu.ativt e;r.lnt omrade o'~) V!ON til~ells for ofrentli b~a.n1 4et omlans. so. den.)1yne ~ar~e$alg. Qdto~nlDS!QruJ~tt~. Uar Jean i. ~raatorlt ~a.ot$bav. toretag~5 alle tfå'janr.:e ~'f!ødrlft~ert... tjener d.n~ ~pr.thold.l o~ Qd"gAl~ SOm rekreativt omr&de. lier kan li(](8 1 ~.rl'latortt»l.otabave aabringes b7.5111fjge.c, boder 811'''' ak~. hvis t1lstedeværel.e ikke tjener de~s fo~~al ~o~ )4rk. ~ ner.å l~ke aabri~s m~.ter o~ lignende, ~,~ ~ilur.je tjener b 17en111.;a-eller tratikfo~tut og der ab 1"'.0 ant>ri~e~ realwl'h;:j1&.ilte eller andre tor slotshaven ak.m~l.ndflt il'j.u... tnilj... e.r. ~ Vet ~~!:i.l v;;tr. muligt a:t i.ore't3 J a...da.m:.~ ~ill ~re ~:l.;,i;n:;~,n.' l ).ru-.tortf. lo~ebl1v.. &tip' 4'laI11n~. somer n.4"ftn:113 ti 1. u4 V'i-i f,!1';;';(1af de til- 'tneade...j U~dtai5.t tra 1'1'e4n11)6.r er:.al øtrlmtt.l 1 $J.otsb~,v.J'UI nord t11,_ h~.~ne iaell.. '.m.ejoa o~ ridest1en. 30m tor tiden ør overladt t11 ~en. totte ko!a,~ud. ~. til bo!ig.r~. i $lotanaven ~il~.øron4.havearealer $~~l so~ h1dtl1 ~u~~. betra,te ~ ;rivate h~yer ud~n adgang for ott~ntliåh.u". Satreat boli~ln1st~~1et be$t.w~e~.at h~vern. ben,ttes som ~~ivat. hav.r atal ophøre. vil d. ~cr. at indd~~jeudde~ de ~vri~.i d.nn. d.~!4r.tloa ~.t tor.. tt. tredni~sb t.~.ela.r. f'a'tilj.eberetti 4 et er trednin&$4j,øv,oe, i\),t+,..ti:;>enb:.1vna A.at. Jdtl(,en...F.'i. ;,:adsen. it. ~~taglich...h;r'.ra.n.

4 Beplr tj.ng17at j?å Ila;,r. nr. l 1la ae.rnatort! b1'. J~.r$bora ISOP. a.tr. ræ. l r~j.y 06 l ~ :lernstiorff by 't 1(1et udskriftens r16t1ped beknet"eth bm.al.ftg~et ~-Ot,.4",b~J.:l4-l,.v.uo tw.t;sraq.";.;t:j~t lf;;';, hj. JuUi lndf',,!'1; 1 (Ln~"o<$en for r.t'$k!'erl~ nr'. /, Køh.nh~vns awta T'orn~e ~t~~, ~et 27. juni 1?62. ; Jynt ,4t' - I 'I..;

5 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

6 -'. REG. NR. ~ 7 ~O"olfO U D S K R I F T a f FORHA~~LINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS- NÆ\~T FOR KøBE~~~rS AMTSRADSKREDS., År 1982 den 7. juli kl afholdt Frednings~~vnet for Københavns amtsrådskreds møde på Gentofte rådhus, hvor da foretoges: F.S. 83/19.32: Ansøgning fra Sportsrideklubben om tilladelse til at benytte græsarealerne umiddelbart vest for de levende hegn, der afgrænser klubbens areal i Bernstorffsparken til afholdelse af dressurkonkurrenc'erne for ponies i dagene august Parkfredning. Nævnet var mødt således: l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen. 2) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, cand. scient. Erik Sejrup var mødt. 3) det af kommunen udpegede medlem af nævnet, rådgivende ingeniør Leif Hansen var ikke mødt.

7 Der fremlagdes: l) skrivelse af 25. juni 1982 fra Sportsrideklubben til nævnet. 2) skrivelse af 25. juni 1982 fra Boligministeriets Ejendomsdirektorat 3) indkaldelse. For Gentofte kommune mødte Cronbeck, bygningsinspektoratet. til nævnet. For Hovedstadsrådets fredningsadministration mødte, landinspektør Ole Nørgaard. For Boligministeriets Ejendomsdirektorat mødte fuldmægtig P.M. Juhl. For Sportsrideklubben mødte Jørgen Petersen. Danmarks Naturfredningsforening, Fredningsstyrelsen, statsskovrider Claus Waage Sørensen, Inspektoratet for de kgl. lysthaver og Gentofte natur og ungdom var ikke repræsenteret. Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen til mødets afholdelse.og bemærkede, at indkaldelsesvarslet var, nedsat af hensyn til sagens hastende karakter. Sagen blev gennemgået. Jørgen Petersen oplyste, at 12 nationer vil være repræsenteret under konkurrencen, og at deltagerantallet af ponies ttl vil være ca Indhegningen af arealet vil ske med snore, der er fastgjort på rør ca. 1,30 m høje. Fuldmægtig P.M. Juhl bemærkede, at ansøgningen anbefales på betingelse af, at det er en engangsforeteelse, og at etableringen og fjernelsen af indhegningen sker efter aftale med slotsgartneren, Inspektoratet for de kongelige haver. Landinspektør Ole NØrgaard tiltræder det af fuldmægtig Juhl anførte og gentager betingelserne. Nævnet voterede.

8 I ~~vnets medlemmer var enige og at meddele dispensation fra den på ejendommen matr. nr. l alu tinglyste deklaration om parkfredning til det ansøgte på de af fuldmægtig P.~. Juhl foran- ~~vnte betingelser. Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens 58 stk. 4 tilføjes det: at nævnets afgørelse foruden af andrageren og kom~unalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af: Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens 8, at klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende skrivelse, og at tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen. Sagen sluttet. l. Heide-Jørgensen. Erik Sejrup. Tiltrådt:, Leif Hans en. Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds Gentofte civilret Rygårdsvænget Hellerup Udskriftens rigtighed bekræftes: juli I) ti?,. I,; /} l, III eej - '!}lu~u,,------_ I \~ I. Heide-Jørgensen civildommer

9 REG. NR. U D S K R I F T a f FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS. Ar 1984 den 16. marts afholdt Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds møde på Gentofte rådhus, hvor da foretages: F.S. 222/1983: Ansøgning om tilladelse til opførelse af en pavillon i 8ernstorff Slotshave - matr. nr. l aa Bernstorff. Nævnet var mødt således: l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen. 2) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, cand. scient. Erik Sejrup. 3) det af Gentofte kommune udpegede medlem af nævnet, rådgivende ingeniør Leif Hansen. Der frremlagdes: l) skrivelse af 28. november 1983 fra arkitekt Nils Koppel til nævnet. 2) 4 kortbilag. 3) skrivelse af 13. januar 1984 fra Gentofte kommune til nævnet. 4) indkaldelse. 5) skrivelse af 20. februar 1984 frp Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, til nævnet, der ikke ville lade sig repræsentere på mødet.

10 ~ 6) skrivelse af 4. marts 1984 fra Georg A. Frincke til nævnet. 7) skrivelse af 15. marts 1984 fra Svend Aa. Christensen til nævnet.. med kortbilag. For Gentofte kommune mødte cand. jur. Gerner Hansen. For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen, mødte arkitekt Adler-Nissen og professor E. Røen. For Hovedstadsrådets fredningsadministration mødte landinspektør Ole Nørgaard. Statsskovrider K. Waage Sørensen var mødt. For Boligministeriets Ejendomsdirektorat mødte afdelingsarkitekt Alex Dynvad og Bent Nøjesen. For Inspektoratet for de kongelige haver mødte landskabsarkitekt Ole Stattau. For Sportsrideklubben mødte formanden, Jørgen Petersen og Jacob Leth. Arkitekt Nils Koppel var mødt. Endvidere var mødt Ole Tjellesen, Svend Aa. Christensen, Georg A. Frincke, Ebbe Krambøl, Illum og Kaj Gardrup, "Villabyerne". Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen til mødets afholdelse samt dokumenterede den på arealet mellem Inspektoratet for de offentlige Lysthaver og Sportsrideklubben den 12. december 1941 indgående overensko~st og den af Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds den 26. juni 1962 afsagte kendelse angående Bernstorff Slotshave.

11 Arkitekt Niels Koppel gennemgik situationsplanen og oplyste, at et redskabsskur med toiletter skal fjernes, såfremt tilladelse til opførelse af pavillonen meddeles. Den nye bygning tænkes placeret tæt ved tribunen, dm bliver lavere og smallere end den eksisterende bygning - 4,5 x 28,80 m - i alt ca. 155 m2. Den bygning, der tænkes nedrevet, er ca. 90 m2. Pavillonen skal anvendes ved sportsrideklubbens stævner og betjene deltagere og tilskuere. Landskabsarkitekt Ole Stattau, Inspektoratet for de kongelige haver, bemærkede, at inspektoratet ikke vil modsætte sig det ansøgte. Miljøet vil ikke lide skade. Der er kaotiske forhold på stedet og projektet indebærer en forbedring. Afdelingsarkitekt Alex Dynvad, Boligministeriets ejendomsdirektorat, tilsluttede sig landskabsarkitekt Ole Stattau's bemærkninger, men forbeholdt sig at drøfte enkeltheder ved projektet med sportsrideklubben. e e e Landinspektør Ole Nørgaard, Hovedstadsrådets fredningsadministration, henviste til indholdet af fredningskendelsen, der forbyder anbringelse af bygninger, boder eller skure, hvis tilstedeværelse ikke tjener slotshavens formål som park og anførte, at projektet muligvis krævede en ophævelse af fredningen i medfør af naturfredningslovens 34 a. Statsskovrider K. Waage Sørensen vil ikke udtale sig mod byggeriet, såfremt det kan garanteres, at træerne ikke beskadiges.

12 e e Arkitekt Adler-Nissen, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, fremkom med et skriftligt indlæg og udtalte, at et cafeteria er helt unødvendigt. Han efterlyste en samlet løsning af forholdene på stedet, hvor der uden nævnets tilladelse henstår 6-8 skure og en mængde materiale. Formanden for Sportsrideklubben, Jørgen Petersen, oplyste, at det er tanken, at pavillonen skal henligge tilskoddet og aflåst, når der ikke afholdes ridestævner. Aktiviteterne vedrørende stævnerne vil vare højst l måned om året. Cand. jur. Gerner Hansen, Gentofte kommune, udtalte, at spørgsmålet har været behandlet i kommunalbestyrelsen, der er indstillet ~å godkendelse af projektet, såfremt fredningsmyndighederne tillader det. Det er muligt, at man må anvende proceduren i naturfredningslovens 34 a. GeorgA. Frincke og Svend Aa. Christensen fremkom med skriftlige indlæg, der går imod det ansøgte og udbyggede deres argumenter, idet der navnlig henvistes til den uheldige placering af bygningen, de rodede forhold på stedet, og til at det er helt unødvendigt at opføre en pavillon med toiletter, cafeteria m.m. Ole Tjellsen anførte, at ansøgningen ikke burde imødekommes, da den stred mod fredningskendelsen. Der foretoges besigtigelse. Det blev konstateret, at der på arealet udover det skur, der skal fjernes, ligger en lang lav længe, der indeholder materiel, at der henstår en 6-8 skure, og derudover er henlagt forskelligt material. Sportsrideklubben var åben for en anden placering af pavillonen.

13 .1 Det fremgår af forholdene på stedet, at en opførelse af pavillonen ikke løser klubbens problemer med hen- Syn til opbevaring af materiel. Såfremt andragendet imødekommes, vil der ind mod parken være placeret 3 "bygninger" på rad - materielbygningen, pavillonen og tribunen. Sagen blev udsat på nærmere overvejelser blandt nævnets medlemmer. l. Heide-Jørgensen. Erik Sejrup. Leif Hansen. Udskriftens rigtighed bekræftes: e e Fl'$dningsnævnet for Københavns amtsrådskreds Gentofte civilret Rygårdsvænget Hellerup , den 20. marts (J,UM 'vi; - ru!,ujv'jl.--- I. Helde-Jørgensen civildommer I

14 FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Fremtidsvej Søborg Telefon Telefax REG.Nl o. 04 Gladsaxe, den FRS nr. 213/92 KP Civilforsvarsstyrelsen Datavej 16 Postboks Birkerød Vedrørende ejendommen matr.nr. 1 aa Bernstoff, Gentofte Kommune. Ved skrivelse af 1. december 1992 har Civilforsvarsstyrelsen ansøgt Fredningsnævnet for København om dispensation til opstilling af en 20 meter høj gittermast til varslingssirene i Bernstoff Have, Jægersborg Alle 33, 2820 Gentofte, matr.nr. 1 aa Bernstoff. Det hedder i skrivelsen fra Civilforsvarsstyrelsen bl.a. "Varslingsirenerne placeres ud fra nøjagtige matematiske beregninger, således at flest mulige borgere i en given situation kan varsles til den for staten lavest mulige omkostning. For at opnå en maksimallyddækning af Gentofte kommune har beregninger vist, at sirenen skal placeres i et snævert område omkring Bernstorff Slot. Den valgte sireneplacering er resultatet af et samarbejde mellen ejeren (Slots- og Ejendomsstyrelsen) og civilforsvarsstyrelsen. Derved er den optimale placering fastlagt, idet såvel ejerens som Civilforsvarsstyrelsens krav til installationen i størst muligt omdang er blevet tilgodeset. Det er Civilforsvarsstyrelsens indtryk, at det valgte opsætningssted er så diskret og hensynfuldt over for parkmiljøet som muligt." Masten vil blive opstillet på den del af Bernstorffparken, hvor civilforsvarsskolens øvelsesplads er beliggende.

15 - 2 - Gentofte kommune har erklæret at ville henholde sig til Fredningsnævnets afgørelse. Fredningsdeklarationen vedrørende det omhandlede område bestemmer bl.a... "EJ endommen ma tr. nr. 22 b af Gentofte by, Jægersborg sogn, matr.nr. 1 aa Bernstorff by, Jægersborg sogn, matr.nr. 1 alu og 1 alv Bernstorff by skal i sit fulde omfang bevares som rekreativt grønt område og være tilgængelig for offentligheden i det omfang, som den givne parkmæssige udformning forudsætter. Der kan i Bernstorff Slotshave foretages alle sådanne ændringer, som tjener til dens opretholdelse og udbygning som rekreativt område. Der kan ikke i Bernstorff Slotshave anbringes bygninger, boder eller skure hvis tilstedeværelse ikke tjener dens formål som park.. Der må ikke anbringes master eller lignende, med mindre de tjener belysnings- eller trafikformål, og der må ikke anbringes reklameskilte eller andre for slotshaven skæmmende indretninger. Det skal være muligt at foretage sådanne mindre ændringer i Bernstorff Slotshaves afgrænsninger, som er nødvendige til udvidelse af de tilstødende veje. Undtaget fra fredning er en smal strimmel i slotshavens nordøstlige hjørne imellem Femvejen og ridestien, som for tiden er overladt til Gentofte.kommune." I forbindelse med besigtigelse af arealet udtalte Københavns Amt, at man principielt protesterede imod indgreb i det fredede område, men at man efter omstændighederne ikke ville udtale sig imod denne ansøgning. Fredningsnævnet meddeler herved i enighed dispensation efter lov om naturbeskyttelse 50, stk. l, til opsætning af en 20 meter høj gittermast til varslingssirene på det angivne sted under forudsætning af, at der fortsat holdes slørende beplantning omkring stedet. Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl., der inden 4 uger fra den dag nærværende afgørelse er modtaget kan klage til nærværende

16 - 3 - fredningsnævn, over afgørelsen jf. lov om naturbeskyttelse 86, og 87. Tilladelsen må i henhold til 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. I henhold til naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, jf. 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inder 3 år efter, at den er meddelt. ~{it (P~ Hans Chr. Poulsen formand e,

17 FREDNINGSNÆVNET FREMTIDSVEJ SØBORG TELEFON TELEFAX FOR KØBENHAVN Gladsaxe, den 19. december 2003 FRS nr. 38/ jm 21CJtJ.()'/ Slots- og Ejendomsstyrelsen Att. Ole Stattau Løngangsstræde København K. ~l ~ IVlodtagel1 ;;ko\!- Of! Naturstvrel~e.) Vedr. SES 511/ BernstorffSlotshave. Ved skrivelse af 15. august 2003 har Slots- og Ejendomsstyrelsen på vegne af Pro- jekt Børn og Natur ansøgt om dispensation fra fredningen af Bernstorff Slotshave. re Fredningsnævnet har modtaget kopi af Gentofte kommunes skrivelse af 3. december 2003, hvori der er meddelt afslag på dispensation fra 4 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 366 af 10. maj 1992 om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold med mere. På baggrund af kommunens afslag betragter jeg ansøgningen om dispensation fra fredningen som bortfaldet. amt og til Skov og Natursty- Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Københavns relsen. Med venlig hilsen ~~f~\p~ Hans Chr. Poulsen formand \2l1 /\ I

01045.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00. Fredningen vedrører: 26-01-1950, 18-12-1948 16-07-1946. Høje Sandbjerg. Domme. Taksations kom missionen

01045.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00. Fredningen vedrører: 26-01-1950, 18-12-1948 16-07-1946. Høje Sandbjerg. Domme. Taksations kom missionen le 01045.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00 Fredningen vedrører: Høje Sandbjerg e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 26-01-1950, 18-12-1948 Fredningsnævnet 16-07-1946 Kendelser

Læs mere

05676.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05676.00. Fredningen vedrører: Stormosen. Domme. Taksations kom missi onen. Naturklagenævnet

05676.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05676.00. Fredningen vedrører: Stormosen. Domme. Taksations kom missi onen. Naturklagenævnet 05676.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05676.00 Fredningen vedrører: Stormosen Domme Taksations kom missi onen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-06-1977 Fredningsnævnet 21-09-1973 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04761.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01 Fredningen vedrører: Dalumgård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-06-1982 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

02732.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02732.00. Fredningen vedrører: Saltholm. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

02732.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02732.00. Fredningen vedrører: Saltholm. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 02732.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02732.00 Fredningen vedrører: Saltholm e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 27-12-1983 Fredningsnævnet 19-11-1982, 28-08-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01597.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01597.03. Fredningen vedrører: 03-04-1952, 02-08-1973. Tranbjerg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen

01597.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01597.03. Fredningen vedrører: 03-04-1952, 02-08-1973. Tranbjerg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen 01597.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01597.03 Fredningen vedrører: Tranbjerg Kirke Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-04-1952, 02-08-1973 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n 02029.05 Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05 Fredningen vedrører: Nylars Kirke. Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-02-1987 Fredningsnævnet 26-08-1985, 23-04-1953, 10-01-1961,

Læs mere

05237.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05237.00. Fredningen vedrører: Hejreholm. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet

05237.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05237.00. Fredningen vedrører: Hejreholm. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet 05237.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05237.00 Fredningen vedrører: Hejreholm Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 19-01-1971 Fredningsnævnet 25-10-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> , r';:'i';'! ~li.,b)l UDSKRIFT af Forhandlingsprotokollen

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02641.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02641.00. Fredningen vedrører: Langesø Mose 25-05-1962,30-01-1964 20-01-1961, 07-09-1963. Domme

02641.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02641.00. Fredningen vedrører: Langesø Mose 25-05-1962,30-01-1964 20-01-1961, 07-09-1963. Domme 02641.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02641.00 Fredningen vedrører: Langesø Mose e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-05-1962,30-01-1964 I e Fredningsnævnet 20-01-1961,

Læs mere

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 04795.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00 Fredningen vedrører: Dragebjerg Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-05-1969 Fredningsnævnet 15-08-1968 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03284.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03284.00. Fredningen vedrører: Krogsgård, Sandbjerg - delvis. ophævet se Reg.nr. 07700.00. Domme

03284.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03284.00. Fredningen vedrører: Krogsgård, Sandbjerg - delvis. ophævet se Reg.nr. 07700.00. Domme 03284.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03284.00 Fredningen vedrører: Krogsgård, Sandbjerg - delvis ophævet se Reg.nr. 07700.00 Domme la ksatio ns kom miss ion en. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-07-1972

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

07907.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07907.00. Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet 29-03-2000

07907.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07907.00. Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet 29-03-2000 07907.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07907.00 Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet 29-03-2000 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-08-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07738.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00. Fredningen vedrører: Karstoft A. Domme. Taksationskommissionen 26-03-1992.

07738.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00. Fredningen vedrører: Karstoft A. Domme. Taksationskommissionen 26-03-1992. 07738.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00 Fredningen vedrører: Karstoft A Domme Taksationskommissionen 26-03-1992 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-12-1991 Fredningsnævnet 18-12-1989 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02599.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00. Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen.

02599.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00. Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen. 02599.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører: Nordvestsamsø Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-05-1967 Fredningsnævnet 06-09-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet 02606.00 I Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00 Fredningen vedrører: Tystrup Sø e Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-04-1964 Fredningsnævnet 28-06-1960 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen.

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen. 00542.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1938, 10-08-1937 Fredningsnævnet 08-03-1937 Kendelser

Læs mere

00509.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00509.00. Fredningen vedrører: 29-11-1965, 16-11-1964, 23-08-1954, 04-04-1936. Halen, Helnæs.

00509.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00509.00. Fredningen vedrører: 29-11-1965, 16-11-1964, 23-08-1954, 04-04-1936. Halen, Helnæs. 00509.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00509.00 Fredningen vedrører: Halen, Helnæs Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-05-1965, 29-10-1956, 08-02-1937, 24-08-1936 Fredningsnævnet

Læs mere

01049.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00. Fredningen vedrører: Lyndby Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen.

01049.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00. Fredningen vedrører: Lyndby Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen. 01049.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00 Fredningen vedrører: Lyndby Strand Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 21-08-1947 Fredningsnævnet 27-08-1946 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen. 05485.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00 Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-10-1971 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer NATURKLAGENÆVNET> tecint Naturklagenævnets

Læs mere

Kebauhawiiu tniverultet, v/uentralaamnistra-tjlpnen,

Kebauhawiiu tniverultet, v/uentralaamnistra-tjlpnen, / 'i' Af E 7 Journ.Nr. 42158 ' / / / ^ *JW modtaget d.?- 2 /4 19 76 Matr. nr....u.,i> lljjk &* fl.a Bagsværd by Stengård -*"=*- sogn Afløb: CV.: Beregn.: fø«^. fa?) -Æn*i«i jdia.wo^u^nå Vej Bagsværd Møllevej

Læs mere

03752.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00. Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet

03752.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00. Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00 Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje Domme Taksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 07-10-1966 Fredningsnævnet 15-06-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07692.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07692.00. Fredningen vedrører: Øer i Roskilde Fjord. Domme. Taksationskommissionen 13-12-1993.

07692.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07692.00. Fredningen vedrører: Øer i Roskilde Fjord. Domme. Taksationskommissionen 13-12-1993. 07692.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07692.00 Fredningen vedrører: Øer i Roskilde Fjord Domme Taksationskommissionen 13-12-1993 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1985 Fredningsnævnet 12-06-1984 Kendelser

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen.

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen. 01906.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00 Fredningen vedrører: Tibirke Bakker Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-09-1957, 26-04-1983, 05-07-1983 Fredningsnævnet 19-09-1952

Læs mere

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet 05014.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00 Fredningen vedrører: Lønborg Hede Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1970 Fredningsnævnet 22-03-1969, 04-09-1972 Kendelser

Læs mere