Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro"

Transkript

1 Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 14. november 2007 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle sager 1 Refer af Vækstforums møde den 13. september Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling - mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen 3 Globalisering og eksport tværgående initiiv 3 Internional/global stregi for Region Midtjylland 3 4 Danmarks Eksportråd - stregisk samarbejde 4 Uddannelse og kompetenceudvikling 5 Markedsplads for højtuddannede: Udpegning af operør for karrierekurser samt bevilling af midler til følgeforskning 5 Innovion 6 IT som innoviv drivkraft, projektforslag, Vækstforums handlingsplan pkt Teknologiudviklingsprogram inden for megassningen energi og miljø 6 8 Megassningen Erhverv-Sundhed Handlingsplanens pkt Analysestregi tværgående initiiv 9 Analysestregi for Vækstforum Midtjylland 7 Ansøgninger m.m. 10 Ansøgning om tilskud til brintprojektet H2 Hub Vestjylland 8 11 Region Midtjylland som forsøgsregion for biodiesel 8 12 Ansøgninger til den konkurrenceudste pulje - indstillinger fra Vækstforum for Region Midtjylland 13 Ansøgninger til den konkurrenceudste pulje - indstillinger med regional medfinansiering Ansøgning fra Hedens Colosseum Fiskeriprogrammet Udpegning af et medlem til hver af bestyrelserne for to Lokale Aktions Grupper (Fiskeri LAG-er) Eventuelt 13

3 Refer af Vækstforums møde den 13. september 2007 Den administrive styregruppe indstiller, referet godkendes. Som indstillet Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling - mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen Den administrive styregruppe indstiller, der indgås dialog med ansvarlige aktører i forhold til udmøntning af partnerskabsaftalen med det formål præcisere partnerskabsaftalens målsætninger, samt relevante tiltag for nå målsætningen, stus for denne del af processen forelægges Vækstforum på mødet den 29. januar 2008, foreløbig opfølgning på udmøntning af partnerskabsaftalen forelægges Vækstforum på mødet den 25. marts 2008, inden drøftelserne mellem formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen Internional/global stregi for Region Midtjylland I 2008 nedsætter Regionsrådet et midlertidigt Globaliseringsudvalg som skal afgive betænkning vedrørende en globaliseringsstregi for Region Midtjylland inden udgangen af Udvalget vedrørende internionale aktiviteter er i gang med udarbejde en internional stregi, som skal forelægges Regionsrådet primo Dette arbejde samordnes, således den internionale stregi, som bl.a. omfter Region Midtjyllands internionale samarbejdsregioner og erhvervsrettede kontorer og et udvidet samarbejde med Danmarks Eksportråd og Væksthus Midtjylland forelægges Regionsrådet primo

4 4 2008, og globaliseringsstregien bliver bredere og vil omfte tværgående initiiver og partnerskaber med flere aktører i og uden for Region Midtjylland. Der planlægges en globaliseringskonference i samarbejde med Vækstforum i 2. halvår Den administrive styregruppe indstiller, orienteringen tages til efterretning Vedtaget som indstillet Danmarks Eksportråd - stregisk samarbejde Væksthus Midtjylland ansøger om en bevilling på kr. til finansiering af et 3- årigt, stregisk samarbejde med Danmarks Eksportråd med henblik på styrke eksportbestræbelserne blandt midtjyske virksomheder samt medvirke til, de opnår optimalt udbytte af globaliseringens muligheder. Som følge af det stregiske samarbejde vil små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland få styrket deres adgang til Danmarks Eksportråds programmer og vidt forgrenede repræsentioner i hele verden. Ansøgningen understøtter erhvervsudviklingsstregiens fokus på internionalisering og udgør sammen med Region Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles og de erhvervsrettede initiiver, der er etableret i St. Petersborg, Ungarn, Rumænien og Shanghai, et væsentligt supplement til det af Regionsrådet allerede godkendte initiiv, virksomhedsudviklingsprogrammet Vækstmidt, idet der skabes en stærkere kobling mellem regionale og stslige vejlednings- og rådgivningsordninger til gavn for virksomhederne. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum godkender projektet som en treårig aftale med Danmarks Eksportråd og Væksthus Midtjylland om et stregisk samarbejde for perioden med den beskrevne organisering og økonomi, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der bevilges kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til projektet, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der bevilges kr. af midlerne fra den Europæiske Regionalfond til medfinansiering af projektet.

5 Markedsplads for højtuddannede: Udpegning af operør for karrierekurser samt bevilling af midler til følgeforskning Vækstforum vedtog på sit møde den 13. juni 2007 igangsætte projektet Markedsplads for højtuddannede. Et element af projektet er udvikling og gennemførelse af karrierekurser, der skal introducere universitetsstuderende til de udfordringer og muligheder, der er forbundet med højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder. Aarhus Universitet indstilles til blive udbyder af karrierekurserne. Det indstilles endvidere, der bevilges midler til, der kan tilknyttes en følgeforsker til det samlede projekt. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum udpeger Aarhus Universitet som operør for karrierekurser, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der bevilges 1,2 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler i perioden til karrierekurser, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der bevilges 0,5 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler i perioden til følgeforskning. Det forudsættes, der opnås en medfinansiering til karrierekurserne som beskrevet i finansieringsplanen. Det blev anbefalet overveje om karrierekurser er den rette betegnelse for forløbet IT som innoviv drivkraft, projektforslag, Vækstforums handlingsplan pkt. 5.3 Forprojektgruppen har vurderet, projektet i høj grad er perspektivrigt og foreslår, der igangsættes en fem-årig indss for styrke innovionspotentialet i samspillet mellem it-forskning og udvikling og regionens virksomheder. Indssen består af tre elementer: it-netværksagenter, rekruttering til it-uddannelser og it-virksomheder samt internionalt samspil. Indssen foreslås gennemført af et konsortium bestående af flere vigtige aktører på området. Stregien indeholder et aktivitetsniveau på 86,5 mio. kr. heraf indgår et beløb på 39,5 mio. kr. som regional medfinansiering. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum igangsætter projektet IT som innoviv drivkraft som beskrevet,

6 6 Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 39,5 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til projekter i perioden , Vækstforum reserverer 5 mio. kr. fra EU s mål 2-program til projektet, stregien gennemføres af et konsortium som beskrevet. Projektets samlede organision skal beskrives mere præcist i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning mv. til behandling i Vækstforum Teknologiudviklingsprogram inden for megassningen energi og miljø Vækstforum vedtog på sit møde den 13. juni 2007 et program for udmøntning af megassningen inden for energi og miljø samt reservere midler til formålet. Et af megassningens indssområder er et teknologiudviklingsprogram, som er et tilbud til små og mellemstore virksomheder med henblik på færdigudvikling af teknologi inden for energiområdet og miljøområdet i tilknytning til energi. Et stort antal virksomheder i regionen vil således blive kontaktet med tilbud om et afklarende møde om den enkelte virksomheds muligheder på energiområdet. Hvis der er potentiale for færdigudvikling af produkter til markedet, får virksomhederne mulighed for få hjælp til dette ved rådgiver, som er specialist på det konkrete område. Programmet vil i praksis blive udført af Væksthus Midtjylland med et budget på 13,8 mio. kr. finansieret ved EU midler, regionale midler samt af de deltagende virksomheder. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, der anvendes 3,9 mio. kr. fra EU s regionalfond til medfinansiere teknologiudviklingsprogrammet, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der anvendes 3,9 mil. kr. af reservionen til udmøntning af megassningen til teknologiudviklingsprogrammet. teknologiudviklingsprogrammet iværksættes som beskrevet i sagsfremstillingen.

7 Megassningen Erhverv-Sundhed Handlingsplanens pkt. 5.6 Taskforcen (arbejdsgruppe med eksperter) har identificeret foreløbig to udviklingsplforme og indstiller til Vækstforum, der arbejdes videre med disse. Det skal løbende vurderes, om der kan identificeres yderligere plforme, eller om nye indssområder kan indarbejdes i de to første udviklingsplforme. Udvikling og etablering af de to plforme udgør kun en del af megasningen Erhvervsundhed. Det foreslås, Taskforcen arbejder videre med beskrivelse og forslag til handlingsplan for megassningen med henblik på afrapportering på Vækstforums møde den 29. januar I det videre arbejde skal det beskrives, hvordan Vækstforum og sundhedsvæsenet i Region Midtjylland kan udvikle og bevare et stregisk fokus på området. Endvidere skal betingelserne for produkt- eller forretningsgørelse vurderes med henblik på foreslå, hvilke supplerende foranstaltninger der kan fremme erhvervsudviklingen i tilknytning til sundhedssektoren. Det indstilles, Vækstforum indstiller en forhåndsreservion af et beløb. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum godkender, der arbejdes videre med etablering af to udviklingsplforme, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der over en 3-årig periode reserveres 10 mio. kr. pr. år af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til finansiering af den samlede indss, herunder de to udviklingsplforme, Vækstforum over en 3-årig periode reserverer 10 mio. kr. pr. år af midlerne fra den Europæiske Regionalfond til finansiering af den samlede indss, herunder til de to udviklingsplforme, der afholdes informionsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til godkendelse i Vækstforum den 29. januar 2008, Vækstforum godkender, taskforcen arbejder videre med udformningen af en samlet handlingsplan for megassningen Erhverv-sundhed. Handlingsplanen fremlægges for Vækstforum den 29. januar Indstilling tiltrådt, med bemærkning om, etableringen af et hospital i den vestlige del af regionen indtænkes i megassningen Analysestregi for Vækstforum Midtjylland Lov om erhvervsfremme foreskriver, de regionale vækstfora skal overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Derudover skal Region Midtjyllands Vækstforum overvåge

8 8 effekten af de initiiver, der igangsættes på grundlag af den vedtagne erhvervsudviklingsstregi og handlingsplan for regionen. Der er derfor udarbejdet en analysestregi, som skal sætte rammerne for en systemisk overvågning af udviklingen inden for de områder, der er prioriteret i stregien og handlingsplanen. Den administrive styregruppe indstiller, analysestregien for Vækstforum Midtjylland tages til efterretning. Vedtaget som indstillet Ansøgning om tilskud til brintprojektet H2 Hub Vestjylland H2 Logic søger om regionalfondsmidler til projektet H2 HUB Vestjylland, der skal sikre, 7 brintdrevne køretøjer med tilhørende tankanlæg kan afprøves i byerne Holstebro, Ringkøbing, Skjern og Hvide Sande. Regionalfonden ansøges om et tilskud på 1,975 mio. kr. ud af projektets samlede budget på 13,18 mio. kr. Tilskuddet skal bruges til delvis dækning af projektets pilotafprøvning af et netværk af brint fyldestioner, samt aktiviteter vedr. netværksskabelse, formidling og videndeling. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, der anvendes 1,975 mio. kr. fra EU s regionalfond til medfinansiere projektet H2 Hub Vestjylland som led i megassningen på Energi og miljø Region Midtjylland som forsøgsregion for biodiesel I samarbejde med DAKA, Landbrugsrådet og flere olieselskaber foreslås igangs et storskala demonstrionsprojekt med iblanding af biodiesel på olieselskabernes eksisterende tankanlæg i Region Midtjylland.

9 9 Den administrive styregruppe indstiller, der indledes et samarbejde med Landbrugsrådet, DAKA, flere af olieselskaberne m.fl. om gøre Region Midtjylland til forsøgsregion for biodiesel der af den reserverede økonomiske ramme til megassningen på energi og miljø kan anvendes op til 5 mio. kr. til formålet Ansøgninger til den konkurrenceudste pulje - indstillinger fra Vækstforum for Region Midtjylland EU's Socialfond og Regionalfond bidrager med tilsammen 492 mio. kr. om året til gøre de regionale erhvervsudviklingsstregier og programmer under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse til virkelighed. 90 pct. af strukturfondsmidlerne er på forhånd fordelt til de regionale vækstfora, så de har et indtryk af, hvor mange midler der årligt er til rådighed. 10 pct. af strukturfondsmidlerne er konkurrenceudste. Danmarks Vækstråd fastlægger årligt temaer for anvendelsen af den konkurrenceudste pulje. Erhvervs- og Byggestyrelsen har den 20. juli 2007 offentliggjort temaerne for den konkurrenceudste pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse for Temaerne er: Udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken Udvikling af innovive netværk Der er indkommet 6 ansøgninger til Vækstforum for Region Midtjylland, hvoraf 4 behandles under dette punkt, da der ikke søges om regional medfinansiering; men alene om midler fra den konkurrenceudste pulje. Vækstforum skal afgive deres indstilling af projekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen den 7. november Administrionen indstiller, Vækstforum indstiller, ansøgningerne under temaet Udvidelse af arbejdsstyrken indstilles og prioriteres som følger: 1. Uddannelseskampagne - ansøgning fra Dansk Metal - bilag 1.

10 10 Vækstforum indstiller, ansøgningerne under temaet Innovive netværk indstilles og prioriteres som følger: 1. Etablering af netværksforum for kompetenceudvikling i jordbruget med deltagelse af universiteter og forskningsinstitutioner - ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning - bilag Kompetenceudvikling i arkitekterhvervet via innovive netværk - ansøgning fra Arkitektskolen Aarhus - bilag Oplevelsesøkonomi i landdistrikterne - fra teori til praksis - ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Kommune - bilag 4. Vækstforum godkendte de indkomne ansøgninger sammen med en senere indkommet ansøgning (bilag 8) vedr. netværk af virksomheder på biomasse området til prioritering i Danmarks Vækstråd. Ansøgningen fra Dansk Metal indstilles til afslag efter indstilling fra administrionen. Administrionen vurderer, ansøgning ikke er støtteberettiget under EU s Socialfond perioden Ansøgninger til den konkurrenceudste pulje - indstillinger med regional medfinansiering EU's Socialfond og Regionalfond bidrager med tilsammen 492 mio. kr. om året til gøre de regionale erhvervsudviklingsstregier og programmer under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse til virkelighed. 90 % af strukturfondsmidlerne er på forhånd fordelt til de regionale vækstfora, så de har et indtryk af, hvor mange midler der årligt er til rådighed. 10 % af strukturfondsmidlerne er konkurrenceudste. Danmarks Vækstråd fastlægger årligt temaer for anvendelsen af den konkurrenceudste pulje. Erhvervs- og Byggestyrelsen har den 20. juli 2007 offentliggjort temaerne for den konkurrenceudste pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse for Temaerne er: Udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken Udvikling af innovive netværk Der er indkommet 4 ansøgninger til Vækstforum for Region Midtjylland, hvor der ansøges om regional medfinansiering. Vækstforum skal afgive deres indstilling af projekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen den 7. november 2007.

11 11 Administrionen indstiller, Vækstforum indstiller, ansøgningerne under temaet Udvidelse af arbejdsstyrken indstilles og prioriteres som følger: 1. Europa Kompetenz - Et Projekt på foranledning af delsten Niedersachsen udarbejdet af Internionales Haus Sonnenberg i samarbejde med Organizion Studies/Universität Hildesheim og med, hollandske, tyske, franske og danske partnere de ansøgte kr. af Regionsrådets midler til erhvervsudviklingsaktiviteter anbefales fordelt mellem regionerne proportionalt efter andelen af Tyske håndværkere i projektet, der ansættes i en given region. den regionale bevilling fra Region Midtjylland gives under forudsætning af en bevilling fra de konkurrenceudste midler og 25% tilskud fra sten, samt minimum 50% af de deltagende håndværkere efter uddannelsen opnår beskæftigelse i Danmark Vækstforum indstiller, ansøgningerne under temaet Innovive netværk indstilles og prioriteres som følger: 1. Innovivt netværk for modevirksomheder i et stregisk samarbejde med Vækstforum for Region Hovedstaden Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der af midlerne til erhvervsudviklingsaktiviteter afsættes 1 mio. kr. ud af et samlet budget på 14 mio.kr. til gennemførelse af et innovivt netværk for modevirksomheder i et stregisk samarbejde med Vækstforum for Region Hovedstaden bevillingen gives under forudsætning af tilsagn fra de konkurrenceudste strukturfondsmidler, samt stslig medfinansiering, hvor den regionale fordelingsnøgle mellem Region Hovedstaden og Region Midtjylland vil udgøre 2:1. 2. Udvikling af innovive netværk blandt underleverandører til vindmølleindustrien Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, der anvendes 1,75 mio. kr. fra EU s regionalfond (den konkurrenceudste pulje) til medfinansiering af netværket af underleverandører til vindmøller. Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der til samme formål anvendes 0,5 mio. kr. af reservionen til udmøntning af megassningen for energi og miljø.

12 Ansøgning fra Hedens Colosseum Herning Kommune har den 15. oktober 2007 søgt om komme i betragtning som et internionalt oplevelsesfyrtårn og søgt om et tilskud på 1 mio. kr. til videreudvikle projektet Hedens Colosseum. Hedens Colosseum er en multihal til internionale sportsog kulturevents, som kan rumme tilskuere. I tilknytning til multihallen etableres en række service- og underholdningsfaciliteter ligesom der etableres samlet erhvervslejemål på kvadrmeter, som skal bidrage til finansiering af projektet. Administrionen indstiller, ansøgningen drøftes. Indstilling tiltrådt med bemærkning om, projektet indgår i den samlede behandling af ansøgninger til etablering af 1 2 internionale oplevelsesfyrtårne i Region Midtjylland og i overensstemmelse med den opstillede tidsplan for denne behandling V 15. Fiskeriprogrammet Udpegning af et medlem til hver af bestyrelserne for to Lokale Aktions Grupper (Fiskeri LAG-er) Efter Fiskeriprogrammet oprettes Lokale Aktions Grupper (Fiskeri LAG-er) til varetage gennemførelsen af indssen for udvikling af fiskeriområder. Dannelsen af Fiskeri LAG-erne og opgaverne de skal varetage, er helt tilsvarende som for LAG-erne efter Landdistriktsprogrammet blot med fokus på udvikling i fiskeriområderne. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforums formandskab aftaler udpegningen af et medlem til bestyrelserne for Fiskeri LAG-erne Vestjylland og Limfjorden med Regionsrådets formandskab på baggrund af forslag fra Regionsrådets formandskab. Som indstillet.

13 Eventuelt

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 14. november 2007 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. juni 2012 /JETSAL Refer fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30 Der er indkommet høringssvar fra: Harald Mikkelsen, rektor Henning

Læs mere

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december bilag til pkt. 1. Referat

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. november 2009 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 27. oktober 2009 kl. 12:00 på Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00. Viborg, den 29. juni 2007 /PFA

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00. Viborg, den 29. juni 2007 /PFA Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 29. juni 2007 /PFA Refer af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Refer fra Vækstforums møde den 16. april 2007

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé 4 1-33-76-56-07 5. Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservion af midler Resumé En forudsætning for vækst og erhvervsudvikling er, den fornødne arbejdskraft med de fornødne kvalifikioner er til stede

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 1. oktober 2007 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Vækstforums møde den 26. januar bilag til pkt. 1. Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund

Vækstforums møde den 26. januar bilag til pkt. 1. Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 10. december 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Punkt 4 Stregi og handlingsplan for megassningen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 12. juni 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 26. maj 2008 kl. 09:00 på VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens Indholdsfortegnelse

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.270.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 19. september 2008 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Punkt 10 Maabjerg Bioenergy

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Formål

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 14. december 2010 /BRIMAD Refer af mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 9. december 2010 kl. 13:00 i Mødelokale F8, Regionshuset Viborg, Skottenborg

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016.

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 regional-udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund

Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 10. december 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Punkt 4 Stregi og handlingsplan for megassningen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Cross Media-satsningen: opgaver, organisering og økonomi. 1. Baggrund. 2. Formål med erhvervssatsningen på Cross Media

Cross Media-satsningen: opgaver, organisering og økonomi. 1. Baggrund. 2. Formål med erhvervssatsningen på Cross Media Regionshuset Viborg Cross Media-satsningen: opgaver, organisering og økonomi Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dette

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Referat. af Vækstforums møde 26. januar 2009 kl. 13:15 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af Vækstforums møde 26. januar 2009 kl. 13:15 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. februar 2009 /JETSAL Refer af Vækstforums møde 26. januar 2009 kl. 13:15 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Punkt

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september Informationsmøde Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland 5. september 2016 www.regionmidtjylland.dk Informationsmøde Program 1. Kort om bioøkonomiprogram

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi

Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi Opdateret: 25. februar2010 /aja/hma/hsh/ffj/lr/smk Konkurrenceudsat pulje - Konkretisering af temaet Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet 1. Hvad er den konkurrenceudsatte

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Jensen, Anette Keller og Steffen With Afdeling: Erhvervsudvikling og udviklingsområder E-mail: steffen.with@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631960

Læs mere

FAKTA OM REGION SJÆLLAND

FAKTA OM REGION SJÆLLAND FAKTA OM REGION SJÆLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Sjælland Region Sjælland har i alt ca. 816.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Midtjylland

Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Midtjylland Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Strategisk referenceramme: Internationalt Globaliseringen EU Lissabon strategien EU s programmer Nationalt Den danske

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 2. oktober 2007 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Generelle sager

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme 1 Navn og hjemsted Fondens navn er FONDEN MIDTJYSK TURISME Fondens hjemsted er Silkeborg Kommune 2 Stifter Fonden er oprindelig stiftet under

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07 Kontraktens parter

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge C2C Coast to Coast Climate Challenge Klimatilpasning i Region Midtjylland 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling Region Midtjyllandwww.regionmidtjylland. dk Lidt om mig Midtjyske erfaringer

Læs mere